Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 497 din 18 aprilie 2003  privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata si de functionare a aparatelor electrice si electronice din punct de vedere al compatibilitatii electromagnetice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 497 din 18 aprilie 2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata si de functionare a aparatelor electrice si electronice din punct de vedere al compatibilitatii electromagnetice

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 15 mai 2003
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţie şi al <>art. 5 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor,

Guvernul României adopta prezenta hotãrâre.

ART. 1
(1) Prezenta hotãrâre stabileşte condiţiile de introducere pe piata şi de funcţionare a aparatelor electrice şi electronice din punct de vedere al compatibilitatii electromagnetice, care pot produce perturbatii electromagnetice sau ale cãror performanţe pot fi afectate de astfel de perturbatii.
(2) Prezenta hotãrâre nu se aplica în cazul aparatelor pentru care exista acte normative care transpun prevederi ale directivelor europene specifice, în mãsura în care cerinţele de protecţie pentru aparatele respective sunt armonizate cu cerinţele de protecţie prevãzute de prezenta hotãrâre.
(3) Sunt exceptate de la prevederile prezentei hotãrâri echipamentele de radiocomunicatii utilizate de radioamatori, conform prevederilor art. 1, definitia 53 din reglementãrile radio, anexa la Convenţia internationala de telecomunicaţii la care România este parte prin <>Legea nr. 76/1993 pentru ratificarea Constituţiei şi a Convenţiei Uniunii Internaţionale a Telecomunicatiilor, semnate la Geneva la 22 decembrie 1992, cu modificãrile ulterioare, dacã nu sunt comercializate pe piata.
ART. 2
În sensul prezentei hotãrâri, urmãtorii termeni şi sintagme se definesc dupã cum urmeazã:
a) aparate - toate dispozitivele electrice şi electronice împreunã cu echipamentele şi instalaţiile ce conţin componente electrice şi/sau electronice;
b) perturbatie electromagnetica - orice fenomen electromagnetic care poate degrada performanţele unui dispozitiv, echipament sau sistem; o perturbatie electromagnetica poate fi un zgomot electromagnetic, un semnal nedorit sau o schimbare în însuşi mediul de propagare;
c) imunitate - aptitudinea unui dispozitiv, echipament sau sistem de a funcţiona fãrã degradarea calitãţii în prezenta unei perturbatii electromagnetice;
d) compatibilitate electromagnetica - proprietatea unui dispozitiv, echipament sau sistem de a funcţiona satisfãcãtor în mediul sau electromagnetic, fãrã a introduce el însuşi perturbatii electromagnetice intolerabile pentru orice aparat ce se gãseşte în acest mediu;
e) organism competent - orice organism care îndeplineşte criteriile prevãzute în anexa nr. 1 şi este desemnat ca atare;
f) certificat de examinare CE de tip - un document prin care un organism desemnat certifica conform prevederilor prezentei hotãrâri faptul ca tipul de aparat examinat îndeplineşte prevederile aplicabile din prezenta hotãrâre.
ART. 3
(1) Aparatele prevãzute la art. 1 trebuie construite astfel încât:
a) perturbatiile electromagnetice pe care le genereazã sa nu depãşeascã un nivel care sa împiedice funcţionarea la parametrii proiectati a echipamentelor de radio şi telecomunicaţii, precum şi a altor aparate;
b) sa aibã un nivel adecvat de imunitate intrinseca la perturbatii electromagnetice care sa le permitã funcţionarea la parametrii proiectati.
(2) Principalele cerinţe de protecţie ce trebuie realizate prin construcţia aparatelor menţionate la art. 1 sunt prevãzute în anexa nr. 2.
ART. 4
(1) Principalele cerinţe de protecţie prevãzute în anexa nr. 2 sunt considerate a fi îndeplinite în cazul aparatelor conforme cu:
a) standardele romane şi/sau standardele naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene, care adopta standardele europene armonizate din domeniul compatibilitatii electromagnetice ale cãror numere de referinta au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;
b) standardele romane din domeniul compatibilitatii electromagnetice pentru domeniile în care nu exista standarde europene armonizate.
(2) Lista standardelor romane prevãzute la alin. (1) lit. a), precum şi a celor prevãzute la alin. (1) lit. b), în condiţiile acceptãrii acestora de cãtre Comisia Europeanã conform prevederilor alin. (3), se aproba prin ordin comun al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei şi al ministrului industriei şi resurselor şi se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I. Lista cuprinzând standardele romane va fi reactualizata periodic.
(3) Ministerul Industriei şi Resurselor sau Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, dupã caz, va transmite Comisiei Europene, în vederea analizarii, textul standardelor naţionale prevãzute la alin. (1) lit. b).
(4) În cazul în care se considera ca standardele prevãzute la alin. (1) lit. a) nu satisfac integral cerinţele prevãzute la art. 3, Ministerul Industriei şi Resurselor sau Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, dupã caz, va informa pe baza fundamentatã Comisia Europeanã şi Comitetul Permanent din cadrul Comisiei Europene asupra acestui fapt.
ART. 5
(1) Se admite introducerea pe piata numai a aparatelor care:
a) îndeplinesc toate prevederile prezentei hotãrâri, inclusiv procedurile de evaluare a conformitatii prevãzute la alin. (2), în cazul în care sunt corect instalate şi întreţinute şi dacã sunt utilizate în scopurile pentru care au fost destinate;
b) poarta marcajul european de conformitate CE. Elementele de identificare ale marcajului CE sunt prevãzute în anexa nr. 3 lit. A şi în anexa nr. 3 la <>Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor.
(2) Marcajul CE atesta conformitatea cu toate prevederile prezentei hotãrâri şi se aplica de cãtre producãtor sau reprezentantul sau autorizat stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, care are obligaţia de a supune aparatul urmãtoarelor proceduri:
a) în cazul aparatelor conforme integral cu standardele prevãzute la art. 4 alin. (1) se aplica procedura de evaluare a conformitatii prevãzutã în anexa nr. 4;
b) în cazul aparatelor la care producãtorul nu aplica sau aplica parţial standardele prevãzute la art. 4 alin. (1) ori în situaţia în care nu exista asemenea standarde, se aplica procedura de evaluare a conformitatii prevãzutã în anexa nr. 5;
c) în cazul aparatelor pentru transmisii de radiocomunicatii se aplica procedura de evaluare a conformitatii prevãzutã în anexa nr. 6.
(3) Conformitatea aparatului cu cerinţele prezentei hotãrâri trebuie certificatã printr-o declaraţie de conformitate emisã de cãtre producãtor sau reprezentantul sau autorizat stabilit în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, conform modelului prevãzut în anexa nr. 7.
(4) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, în calitate de autoritate competenta în domeniu, va notifica Comisiei Europene şi statelor membre ale Uniunii Europene lista organismelor responsabile pentru emiterea certificatelor CE de tip, conform prevederilor alin. (2) lit. c), sarcinile specifice pe care aceste organisme au fost desemnate sa le îndeplineascã, precum şi numerele de identificare atribuite acestora de cãtre Comisia Europeanã.
(5) Notificarea trebuie sa precizeze dacã aceste organisme sunt competente pentru toate aparatele reglementate de prezenta hotãrâre sau dacã responsabilitatea acestora este limitatã la anumite domenii specifice.
(6) Lista organismelor notificate de cãtre statele membre ale Uniunii Europene, sarcinile specifice pe care aceste organisme au fost desemnate sa le îndeplineascã şi numerele de identificare atribuite acestora sunt publicate şi actualizate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
ART. 6
(1) Pentru aparatele introduse pe piata cu marcajul CE producãtorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene întocmeşte şi pãstreazã documentele prevãzute în anexele nr. 4-6, dupã caz, pentru atestarea conformitatii.
(2) Documentele ce atesta conformitatea vor fi prezentate spre examinare, la cerere, organelor de control. Atunci când este cazul, în mãsura în care acestea considera necesar pentru înţelegerea conţinutului, pot solicita traducerea în limba romana a unor documente.
(3) Organele de control aparţin, dupã caz, Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei şi Autoritãţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.
ART. 7
(1) Marcajul CE se aplica de cãtre producãtor sau reprezentantul sau autorizat, persoana juridicã cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, pe aparat sau pe ambalaj, pe instrucţiunile de exploatare ori pe certificatul de garanţie, dacã dimensiunile aparatului nu permit aplicarea acestuia în mod lizibil, vizibil şi de nesters.
(2) În cazul în care aparatului îi sunt aplicabile şi alte reglementãri în vigoare care impun aplicarea marcajului CE, marcajul va trebui sa ateste conformitatea cu prevederile tuturor acestor reglementãri.
(3) În cazul în care una sau mai multe dintre aceste reglementãri permit producãtorului, pentru o perioada de tranzitie, sa aleagã reglementãrile aplicabile, marcajul CE va indica conformitatea numai cu reglementãrile aplicate de producãtor. În acest caz, datele de identificare ale reglementãrilor aplicate, asa cum au fost ele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, trebuie sa fie menţionate în documentele, observaţiile sau instrucţiunile prevãzute de reglementãri şi care însoţesc astfel de aparate.
(4) Instrucţiunile de exploatare şi certificatele de garanţie prevãzute la alin. (1) se elaboreazã în limba romana.
ART. 8
Nu pot fi interzise din considerente privind compatibilitatea electromagnetica introducerea pe piata şi punerea în funcţiune a aparatelor care fac obiectul şi îndeplinesc cerinţele prezentei hotãrâri.
ART. 9
(1) Prevederile cuprinse în prezenta hotãrâre nu restrictioneaza aplicarea unor mãsuri speciale ce fac obiectul unor reglementãri specifice cuprinse în actele normative emise de Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, şi anume:
a) mãsuri cu privire la punerea în funcţiune şi utilizarea aparatelor într-un amplasament specific, în scopul rezolvarii unei probleme de compatibilitate electromagnetica existenta sau predictibila;
b) mãsuri cu privire la instalarea aparatelor, aplicate în scopul protecţiei reţelelor publice de telecomunicaţii sau a statiilor de emisie şi/sau de recepţie, utilizate în scopuri de siguranta.
(2) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei va informa Comisia Europeanã şi statele membre ale Uniunii Europene cu privire la mãsurile speciale prevãzute la alin. (1).
ART. 10
(1) În România, recunoaşterea şi desemnarea organismelor pentru evaluarea conformitatii cu principalele cerinţe de protecţie a aparatelor prevãzute la pct. 1 lit. a), c), d), f), h), j) şi k) din anexa nr. 2 se fac de cãtre Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei pe baza criteriilor prevãzute în anexa nr. 1.
(2) În România, recunoaşterea organismelor competente pentru evaluarea conformitatii cu principalele cerinţe de protecţie a aparatelor prevãzute la pct. 1 lit. b), e), g), i) şi l) din anexa nr. 2 se face de cãtre Ministerul Industriei şi Resurselor pe baza criteriilor prevãzute în anexa nr. 1.
(3) Atunci când organismele recunoscute prevãzute la alin. (1) şi (2) nu mai îndeplinesc criteriile prevãzute în anexa nr. 1, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei şi Ministerul Industriei şi Resurselor trebuie sa retragã recunoaşterea şi sa informeze imediat Comisia Europeanã şi statele membre ale Uniunii Europene.
ART. 11
Metodologia de evaluare a organismelor în vederea desemnãrii lor se elaboreazã de cãtre Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, respectiv de Ministerul Industriei şi Resurselor, şi se aproba prin ordin al ministrului autoritãţii competente respective, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 12
(1) Constituie contravenţii urmãtoarele fapte şi se sancţioneazã astfel:
a) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) şi ale art. 7 alin. (2), cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, retragerea de pe piata şi/sau interzicerea utilizãrii şi introducerii pe piata a produselor neconforme;
b) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (1) şi (2), cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei şi interzicerea comercializãrii pana la o data stabilitã de organul de control al autoritãţii competente împreunã cu producãtorul, reprezentantul autorizat al acestuia sau cu persoana responsabilã cu introducerea pe piata, dupã caz, pentru eliminarea neconformitatilor;
c) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi ale art. 7 alin. (1), cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, retragerea de pe piata şi/sau interzicerea introducerii pe piata a produselor nemarcate sau marcate incorect;
d) neîndeplinirea criteriilor prevãzute în anexa nr. 1 de cãtre organismele recunoscute în condiţiile art. 10, cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei şi retragerea certificatului de recunoaştere.
(2) Prevederile alin. (1) se completeazã cu dispoziţiile <>Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 180/2002 , cu completãrile ulterioare.
ART. 13
(1) Constatarea contravenţiilor prevãzute la art. 12 alin. (1) şi aplicarea sancţiunilor se fac de cãtre personalul împuternicit al:
a) Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informatiei, pentru aparatele prevãzute în anexa nr. 2 pct. 1 lit. a), b), c), d), e), f), h), j) şi k);
b) Autoritãţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, pentru aparatele prevãzute în anexa nr. 2 pct. 1 lit. a), c), d), e), f), g), i) şi l), destinate consumatorilor persoane fizice, în condiţiile legii.
(2) În cazul constatãrii contravenţiilor prevãzute la art. 12 alin. (1), Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei şi Ministerul Industriei şi Resurselor vor fi informate imediat în scris de cãtre persoanele împuternicite sa aplice sancţiuni, prevãzute la alin. (1), indicând motivele deciziei luate şi, în special, dacã neconformitatea se datoreazã:
a) imposibilitãţii satisfacerii cerinţelor de protecţie prevãzute la art. 3, dacã aparatul nu corespunde standardelor prevãzute la art. 4 alin. (1);
b) aplicãrii incorecte a standardelor prevãzute la art. 4 alin. (1);
c) deficienţelor standardelor prevãzute la art. 4 alin. (1).
(3) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei şi Ministerul Industriei şi Resurselor vor informa Comisia Europeanã asupra mãsurilor luate, conform prevederilor alin. (2).
ART. 14
(1) Pana la data intrãrii în vigoare a Protocolului european privind evaluarea conformitatii şi acceptarea produselor industriale - PECA, se admite introducerea pe piata şi a aparatelor cu marcajul naţional de conformitate CS, aplicat conform prevederilor art. 17.
(2) Se interzice, în condiţiile prevãzute de prezenta hotãrâre, aplicarea concomitenta atât a marcajului CE, cat şi a marcajului CS.
(3) Prevederile prezentei hotãrâri referitoare la marcajul CE se aplica şi pentru marcajul CS.
ART. 15
(1) Pana la data prevãzutã la art. 14 alin. (1), Ministerul Industriei şi Resurselor şi, respectiv, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei recunosc şi desemneazã la nivel naţional organismele care realizeazã evaluarea conformitatii potrivit procedurilor prevãzute în anexele nr. 5 şi 6.
(2) Recunoaşterea şi desemnarea organismelor prevãzute la alin. (1) se fac având în vedere criteriile prevãzute în anexa nr. 1, conform cerinţelor normelor metodologice elaborate de Ministerul Industriei şi Resurselor, respectiv Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, care se aproba prin ordin al ministrului industriei şi resurselor, respectiv prin ordin al ministrului comunicatiior şi tehnologiei informatiei, ce se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(3) Lista organismelor prevãzute la art. 10 alin. (1), care realizeazã evaluarea conformitatii aparatelor conform prevederilor alin. (1), sarcinile specifice pe care acestea le îndeplinesc şi numerele lor de identificare se aproba şi se actualizeazã prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei, ori de câte ori este necesar, şi se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(4) Lista organismelor recunoscute prevãzute la art. 10 alin. (2), care realizeazã evaluarea conformitatii aparatelor conform alin. (1), şi sarcinile specifice pe care acestea le îndeplinesc se aproba şi se actualizeazã prin ordin al ministrului industriei şi resurselor, ori de câte ori este necesar, şi se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 16
(1) În situaţia în care evaluarea conformitatii aparatelor destinate pieţei naţionale se realizeazã de cãtre organismele prevãzute la art. 15 alin. (1), producãtorul sau reprezentantul sau autorizat, persoana juridicã cu sediul în România, trebuie sa aplice marcajul naţional de conformitate CS. Elementele de identificare ale marcajului CS sunt prevãzute în anexa nr. 3 lit. B şi în anexa nr. 2 la <>Legea nr. 608/2001 .
(2) Se admite aplicarea marcajului CS în cazul evaluãrii conformitatii aparatelor prin procedura prevãzutã în anexa nr. 4, numai în condiţiile respectãrii prevederilor art. 17.
ART. 17
În situaţia în care aparatelor le sunt aplicabile şi alte reglementãri care prevãd aplicarea marcajului CS, marcajul trebuie sa ateste conformitatea aparatelor cu prevederile tuturor acestor reglementãri.
ART. 18
(1) Responsabilitãţile referitoare la introducerea pe piata a aparatelor cu marcaj CS ale producãtorului, reprezentantului sau autorizat, persoana juridicã cu sediul în România, şi ale persoanei responsabile cu introducerea pe piata sunt aceleaşi cu cele prevãzute de prezenta hotãrâre pentru aparatele cu marcaj CE.
(2) Sancţiunile şi mãsurile prevãzute la art. 12 şi la art. 13 alin. (2) se aplica şi în cazul nerespectãrii prevederilor prezentei hotãrâri, şi aparatelor introduse pe piata cu marcaj CS.
ART. 19
Începând cu 1 ianuarie 2007 vor fi admise la comercializare numai aparatele care poarta marcajul CE.
ART. 20
Anexele nr. 1-7 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
ART. 21
(1) Prezenta hotãrâre intra în vigoare la 30 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. 4 alin. (3) şi (4) şi ale art. 13 alin. (3), care intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.
(2) Prevederile art. 5 alin. (4), (5) şi (6), art. 9 alin. (2) şi ale art. 10 alin. (3) se aplica de la data intrãrii în vigoare a Protocolului european privind evaluarea conformitatii şi acceptarea produselor industriale - PECA.
(3) Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abroga <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.032/2001 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piata şi de funcţionare a aparatelor electrice şi electronice din punct de vedere al compatibilitatii electromagnetice, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 31 octombrie 2001.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneazã:
---------------
Ministrul industriei şi resurselor,
Dan Ioan Popescu

Ministrul comunicaţiilor
şi tehnologiei informatiei,
Dan Nica

Preşedintele Autoritãţii Naţionale
pentru Protecţia Consumatorilor,
Rovana Plumb,
secretar de stat

Bucureşti, 18 aprilie 2003.
Nr. 497.


ANEXA 1

CRITERII
pentru evaluarea organismelor în vederea notificãrii


Organismele desemnate trebuie sa îndeplineascã urmãtoarele condiţii minime:
1. sa dispunã de personal, de mijloace şi de echipamente adecvate;
2. sa dovedeascã competenta tehnica, experienta în domeniu şi integritate profesionalã a personalului;
3. sa demonstreze independenta conducerii şi personalului tehnic în realizarea încercãrilor, redactarea rapoartelor de încercãri, emiterea certificatelor de conformitate şi emiterea certificatelor de examinare CE de tip, prevãzute de prezenta hotãrâre, fata de toate grupurile sau persoanele direct sau indirect interesate de aparatul în cauza;
4. sa asigure pãstrarea secretului profesional de cãtre personalul angajat;
5. sa detina o asigurare de rãspundere civilã, cu excepţia cazului în care aceasta rãspundere este asigurata de stat prin lege.
Îndeplinirea condiţiilor pct. 1 şi 2 se verifica periodic în cadrul procesului de supraveghere a organismelor desemnate, prevãzut de metodologiile elaborate în conformitate cu art. 11 din hotãrâre.


ANEXA 2

PRINCIPALELE CERINŢE DE PROTECŢIE
ce trebuie realizate prin construcţia aparatelor

1. Perturbatia electromagnetica maxima generata de un aparat trebuie sa fie astfel încât sa nu afecteze utilizarea, în special, a urmãtoarelor aparate:
a) receptoare de radio şi televiziune casnice;
b) echipamente de producţie industriala;
c) echipamente radio mobile;
d) echipamente radio mobile şi radiotelefonice comerciale;
e) aparate medicale şi ştiinţifice;
f) aparate pentru tehnologia informatiei;
g) aparate electrice şi electronice de uz casnic;
h) aparatura pentru radionavigatie aerianã, fluviala şi maritima;
i) echipamente electronice educatioanle;
j) reţele şi echipamente de telecomunicaţii;
k) emitatoare de radio şi televiziune;
l) lampi fluorescente şi cu descãrcãri în gaze.
2. Nivelul adecvat de imunitate electromagnetica în mediul uzual de compatibilitate electromagnetica în care se intenţioneazã utilizarea aparatelor, în special al aparatelor enumerate la pct. 1, trebuie sa permitã funcţionarea lor nestanjenita, ţinând cont de nivelurile de perturbatii generate de aparatele care sunt conforme cu standardele prevãzute la art. 4 alin. (1) din hotãrâre. Informaţiile necesare care sa permitã utilizarea aparatelor în conformitate cu destinaţia lor trebuie sa fie conţinute în instrucţiunile care le însoţesc.

ANEXA 3

A. MARCAJUL DE CONFORMITATE CE

NOTA C.T.C.E.:
---------------

Figura reprezentând - Marcajul CE format din literele C şi E - se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 15 mai 2003, la pagina 12.

Dacã marcajul CE este redus sau mãrit, proportiile date în desenul de mai sus trebuie sa fie respectate.
2. Marcajul CE trebuie sa aibã o înãlţime de cel puţin 5 mm, cu excepţia cazurior când aceasta nu este posibil, ţinându-se seama de natura aparatelor.

B. MARCAJUL DE CONFORMITATE CS

NOTA C.T.C.E.:
---------------

Figura reprezentând - Marcajul de conformitate CS format din literele C şi S - se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 15 mai 2003, la pagina 12.

NOTA:
- fontul (stilul literei): Times New Roman - corp 36;
- diametrul cercului: 20 mm.
În cazul în care marcajul CS trebuie sa fie mãrit sau micşorat, este necesar sa se respecte proportiile prezentate în figura de mai sus.
Componentele C şi S ale marcajului CS trebuie sa aibã aceeaşi dimensiune pe verticala, dar nu trebuie sa fie mai mica de 5 mm.

ANEXA 4

PROCEDURA DE EVALUARE A CONFORMITATII
(controlul intern al producţiei)

1. Producãtorul sau reprezentantul sau autorizat asigura şi declara ca aparatele satisfac principalele cerinţe de protecţie. Producãtorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene trebuie sa aplice marcajul CE pe fiecare aparat şi sa întocmeascã în scris o declaraţie de conformitate.
Modelul declaraţiei CE de conformitate este prevãzut la anexa nr. 7.
2. Producãtorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene are obligaţia sa întocmeascã şi sa detina documentele care atesta conformitatea aparatului cu principalele cerinţe de protecţie, documentaţie ce va fi prezentatã spre examinare, la cerere, organelor de control.
3. Documentele trebuie sa conţinã, în mãsura în care este relevant, informaţii privind proiectarea, producerea şi funcţionarea aparatului.
4. Documentele care atesta conformitatea sunt:
a) descrierea generalã a aparatului;
b) instrucţiunile de exploatare, manualul de utilizare;
c) desenele de proiectare şi de fabricaţie, precum şi schemele componentelor, subansamblurilor şi circuitelor;
d) descrierea şi explicaţiile necesare pentru înţelegerea desenelor de proiectare şi de fabricaţie, precum şi a schemelor componentelor, subansamblurilor şi circuitelor;
e) rezultatele calculelor de proiectare, controalelor efectuate etc.;
f) lista cuprinzând standardele prevãzute la art. 4 alin. (1) din hotãrâre, ce se aplica integral pentru a satisface principalele cerinţe de protecţie;
g) documentele ce atesta efectuarea tuturor încercãrilor privind îndeplinirea principalelor cerinţe de protecţie în conformitate cu prevederile prezentei hotãrâri - rapoartele de încercãri;
h) declaraţie de conformitate, în original.
5. Declaraţia de conformitate trebuie ţinuta la dispoziţia organelor de control minimum 10 ani de la data fabricãrii ultimului aparat.
Atunci când este cazul, în mãsura în care organele de control considera necesar pentru înţelegerea conţinutului, pot solicita traducerea în limba romana a unor documente.
6. Atunci când producãtorul sau reprezentantul sau autorizat nu este persoana juridicã cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, obligaţia de a pãstra documentele revine persoanei responsabile cu introducerea pe piata a aparatului.
7. Producãtorul trebuie sa ia mãsurile necesare pentru ca procesul de producţie sa asigure conformitatea aparatului fabricat cu documentele prevãzute la pct. 4 şi cu principalele cerinţe de protecţie prevãzute în anexa nr. 2.


ANEXA 5

PROCEDURA DE EVALUARE A CONFORMITATII

(controlul intern al producţiei cu raport tehnic
sau certificat eliberat de un organism competent)

1. Producãtorul sau reprezentantul sau autorizat, persoana juridicã cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie sa respecte intreaga procedura prevãzutã în anexa nr. 4.
2. Producãtorul sau reprezentantul sau autorizat, persoana juridicã cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, înainteazã unui organism competent, ales de el, o solicitare cuprinzând urmãtoarele:
a) numele şi adresa producãtorului sau a reprezentantului autorizat, persoana juridicã cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene;
b) o declaraţie scrisã din care sa rezulte ca nu a mai solicitat evaluarea conformitatii aparatului altui organism competent;
c) documentaţia tehnica relevanta prevãzutã la pct. 4 din anexa nr. 4, la care se adauga:
- lista standardelor prevãzute la art. 4 alin. (1) din hotãrâre, ce se aplica parţial, precum şi descrierea soluţiilor aplicate pentru a satisface principalele cerinţe de protecţie în situaţia neaplicarii integrale a acestor standarde sau a lipsei acestora;
- alte documente pe care organismul competent le considera necesare pentru evaluarea conformitatii.
3. Organismul competent examineazã documentaţia şi, în cazul în care aparatul satisface principalele cerinţe de protecţie prevãzute de prezenta hotãrâre, elibereazã producãtorului sau reprezentantului sau autorizat, persoana juridicã cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, un raport tehnic sau certificat privind conformitatea aparatului la care standardele prevãzute la art. 4 alin. (1) din hotãrâre au fost aplicate parţial sau nu au fost aplicate.
4. Dosarul cuprinzând descrierea aparatului, procedurile utilizate pentru asigurarea conformitatii aparatului cu cerinţele de protecţie prevãzute la art. 3 şi raportul tehnic sau certificatul eliberat cãtre organismul competent trebuie ţinute la dispoziţia organelor de control minimum 10 ani de la fabricarea ultimului aparat.


ANEXA 6

PROCEDURA DE EVALUARE A CONFORMITATII
(examinarea CE de tip)

1. Producãtorul sau reprezentantul sau autorizat, persoana juridicã cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, prezintã unui organism notificat pentru examinarea CE de tip, ales de el, o solicitare cuprinzând urmãtoarele:
a) denumirea şi sediul producãtorului sau ale reprezentantului sau autorizat, persoana juridicã cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene;
b) o declaraţie scrisã din care sa rezulte ca nu a mai solicitat altui organism notificat examinarea CE de tip;
c) documentaţia tehnica prevãzutã la pct. 2.
Producãtorul pune la dispoziţia organismului notificat pentru examinarea CE de tip un esantion reprezentativ al producţiei, numit generic "tip". Organismul notificat poate solicita şi alte esantioane, dacã programul de încercãri prevede acest lucru.
2. Documentaţia tehnica trebuie sa permitã evaluarea conformitatii aparatului cu principalele cerinţe de protecţie prevãzute de prezenta hotãrâre. Ea trebuie sa conţinã, în mãsura în care este relevant, informaţii privind proiectarea, producerea şi funcţionarea aparatului. Documentaţia tehnica cuprinde:
a) descrierea generalã a aparatului;
b) instrucţiunile de exploatare, manualul de utilizare în care sunt incluse urmãtoarele informaţii:
- cerinţe în legatura cu scopul în care aparatul urmeazã a fi utilizat;
- restrictii privind mediul electromagnetic în care nu este adecvatã utilizarea aparatului, dacã este cazul;
- instrucţiuni specifice privind instalarea aparatului, în mãsura în care acestea sunt necesare din punct de vedere al compatibilitatii electromagnetice;
- instrucţiuni privind operaţiunile de întreţinere a aparatului, inclusiv periodicitatea acestora, în cazul în care acestea sunt necesare pentru a fi asigurata îndeplinirea principalelor cerinţe de protecţie pe durata utilizãrii aparatului;
c) desenele de proiectare şi de fabricaţie, precum şi scheme ale componentelor, subansamblurilor şi circuitelor;
d) descrierile şi explicaţiile necesare pentru înţelegerea desenelor de proiectare şi de fabricaţie, precum şi a schemelor componentelor, subansamblurilor şi circuitelor;
e) rezultatele calculelor de proiectare, ale controalelor efectuate etc.;
f) lista cuprinzând standardele prevãzute la art. 4 alin. (1) din hotãrâre, ce se aplica integral sau parţial, şi descrierea soluţiilor aplicate pentru a satisface principalele cerinţe de protecţie în cazul neaplicarii integrale a standardelor;
g) rapoartele de încercãri.
3. Organismul notificat examineazã documentaţia tehnica, verifica dacã aparatul pentru transmisii de radiocomunicatii a fost fabricat în conformitate cu aceasta documentaţie, convine cu producãtorul asupra locului unde vor fi efectuate controalele şi incercarile necesare, efectueazã aceste controale şi încercãri.
4. În cazul în care aparatul satisface principalele cerinţe de protecţie, organismul notificat elibereazã producãtorului sau reprezentantului sau autorizat, persoana juridicã cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, certificatul de examinare CE de tip. Certificatul de examinare CE de tip va cuprinde:
a) denumirea şi sediul producãtorului;
b) denumirea şi sediul reprezentantului autorizat al producãtorului, persoana juridicã cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, dupã caz;
c) datele de identificare ale aparatului supus examinãrii CE de tip;
d) concluziile verificãrii;
e) condiţiile de valabilitate ale certificatului.
5. Titularul certificatului de examinare CE de tip are obligaţia de a informa organismul notificat care deţine documentaţia tehnica ce a fãcut obiectul examinarii CE de tip asupra tuturor modificãrilor ulterioare ale tipului aprobat. Organismul notificat urmeazã sa decidã asupra valabilitãţii certificatului de examinare CE de tip emis anterior, a necesitãţii unei anexe la acest certificat sau a unui nou certificat de examinare CE de tip.
6. Fiecare organism notificat pentru examinarea CE de tip furnizeazã celorlalte organisme notificate pentru examinarea CE de tip informaţiile referitoare la certificatele de examinare CE de tip eliberate sau retrase, respectiv la anexele acestora. Celelalte organisme notificate pentru examinarea CE de tip pot obţine, la cerere, o copie a certificatelor de examinare CE de tip şi/sau a anexelor la acestea.
7. Producãtorul sau reprezentantul sau autorizat, persoana juridicã cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, asigura şi declara ca aparatele sunt conforme cu tipul de aparat descris în certificatul de examinare CE de tip şi ca satisfac cerinţele prevãzute în reglementãrile aplicabile. Producãtorul sau reprezentantul autorizat, persoana juridicã cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, aplica marcajul CE pe fiecare aparat şi întocmeşte în scris declaraţia de conformitate prevãzutã în anexa nr. 7.
8. Producãtorul sau reprezentantul sau autorizat, persoana juridicã cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie sa punã la dispoziţia organelor de control, la cerere, declaraţia de conformitate şi documentaţia tehnica prevãzutã la pct. 2 împreunã cu un exemplar al certificatului de examinare CE de tip şi al anexelor la acesta. Atunci când producãtorul sau reprezentantul sau autorizat nu sunt persoane juridice cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, aceasta obligaţie revine persoanei responsabile cu introducerea pe piata a aparatului.


ANEXA 7

DECLARAŢIE CE DE CONFORMITATE
(Model)

Noi, .............../(denumirea şi sediul producãtorului sau reprezentantului sau autorizat), declaram pe propria rãspundere ca aparatul ............../(denumirea, tipul sau modelul, numãrul lotului şi al seriei), produs de ................/(denumirea şi sediul producãtorului), la care se referã aceasta declaraţie, respecta cerinţele de protecţie şi este în conformitate cu urmãtorul/urmãtoarele standard/standarde sau cu alt/alte document/documente normativ/normative: ...................................../(titlul şi/sau numãrul, editia şi data publicãrii standardului/standardelor sau a altui/altor document/documente normativ/normative, emitentul acestor documente)

Raport de încercãri nr. .... din ..., emis de laboratorul ...../(denumirea şi sediul)

Certificat de conformitate/certificat de examinare CE de tip nr. ... din ..., emis de ................/(denumirea şi sediul), dacã este cazul

Locul şi data emiterii declaraţiei ...............................
...................................................................
...................................................................
(funcţia, numele şi prenumele persoanei autorizate sa îl reprezinte pe
emitentul declaraţiei)


.......................
(semnatura şi ştampila)

---------------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016