Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 48 din 19 februarie 2013  privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice si pentru modificarea unor acte normative in domeniul mediului si schimbarilor climatice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 48 din 19 februarie 2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice si pentru modificarea unor acte normative in domeniul mediului si schimbarilor climatice

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 20 februarie 2013

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 26 alin. (1) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. 1
    (1) Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.
    (2) Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice realizează politicile naţionale, corelate cu cele la nivel european şi internaţional, în domeniile mediului, schimbărilor climatice, apelor, pădurilor, fondului cinegetic şi pisciculturii, îndeplinind rolul de autoritate de stat, planificare, reglementare, sinteză, coordonare, monitorizare, inspecţie şi control.
    (3) Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice îşi desfăşoară activitatea prin planificare strategică, reglementare, control, informarea şi educarea cetăţenilor privind beneficiile de mediu în domeniile sale de competenţă: protecţia mediului, schimbări climatice şi meteorologie, dezvoltare durabilă, infrastructură de mediu, gestionarea integrată a deşeurilor, gestionarea integrată a substanţelor periculoase ca atare, în amestecuri şi articole, protecţia naturii prin conservarea biodiversităţii, utilizarea durabilă a componentelor sale şi managementul sistemului de arii naturale protejate, biosecuritate, evaluarea şi gestionarea calităţii aerului înconjurător, evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, controlul poluării industriale, protecţia solului şi a subsolului, gestionarea siturilor contaminate, managementul riscului la inundaţii, hidrologie, hidrogeologie, gospodărirea apelor, managementul durabil al pădurilor, protecţia fondului cinegetic şi piscicultură.
    (4) Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice asigură coordonarea interministerială a procesului de elaborare, revizuire, implementare şi monitorizare a Strategiei naţionale pentru dezvoltare durabilă, în acord cu iniţiativele în materie la nivel european şi internaţional.
    (5) Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice coordonează activitatea de integrare a cerinţelor privind protecţia mediului şi schimbările climatice în celelalte politici sectoriale, în concordanţă cu cerinţele şistandardele europene şi internaţionale.
    (6) Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice este desemnat ca autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial "Mediu".
    (7) Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice este desemnat ca autoritate competentă pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 614/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 mai 2007 privind Instrumentul financiar pentru mediu (LIFE ), precum şi pentru derularea de programe şi proiecte finanţate din alte surse externe.
    ART. 2
    Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice are sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 12, sectorul 5.
    ART. 3
    Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice exercită, în condiţiile legii, în domeniile proprii de competenţă, următoarele funcţii:
    a) de strategie şi planificare;
    b) de reglementare şi avizare;
    c) de reprezentare;
    d) de autoritate de stat;
    e) de gestionare a fondurilor structurale alocate sectorului de mediu, precum şi a fondurilor provenind din credite externe, din tranzacţionarea surplusului cantităţii atribuite României sub prevederile Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, ratificat prin Legea nr. 3/2001, denumit în continuare Protocolul de la Kyoto, a veniturilor obţinute din licitaţiile certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră şi a altor fonduri europene sau naţionale, destinate finanţării programelor şi proiectelor din domeniile sale de competenţă, în condiţiile legii;
    f) de monitorizare, inspecţie şi control;
    g) de informare şi conştientizare a publicului în domeniile sale de activitate;
    h) de administrare.
    ART. 4
    Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice exercită, în condiţiile legii, următoarele atribuţii cu caracter general:
    a) organizează, împreună cu celelalte ministere şi cu organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale şi cu alte persoane juridice, după caz, promovarea acţiunilor derulate în domeniile sale de activitate;
    b) colaborează cu asociaţiile profesionale şi patronale din domeniile sale de activitate şi asigură dialogul permanent cu acestea, cu mass-media şi cu societatea civilă în general, în scopul informării reciproce şi perfecţionării cadrului legislativ existent;
    c) participă la sprijinirea dezvoltării capacităţii administrative a structurilor implicate în programele din domeniile sale de activitate, precum şi la consolidarea şi extinderea relaţiilor de colaborare dintre acestea;
    d) participă, cu experţi desemnaţi, la întâlnirile grupurilor de lucru în cadrul cărora sunt abordate subiecte în legătură cu domeniile sale de activitate;
    e) participă la schimbul de informaţii şi experienţă cu instituţiile şi organismele naţionale, europene şi internaţionale cu privire la domeniile sale de activitate, în condiţiile legii;
    f) asigură finanţarea activităţii de reglementare din domeniile sale de activitate;
    g) finanţează, în condiţiile legii, versiunile în limba română ale standardelor şi, după caz, ale anexelor naţionale din domeniile sale de activitate;
    h) susţine şi promovează constituirea de parteneriate la nivel central şi local în domeniile sale de activitate;
    i) iniţiază, împreună cu instituţiile de profil, programe menite să sprijine perfecţionarea continuă a funcţionarilor publici şi a personalului angajat, în domeniile sale de activitate;
    j) realizează cercetări de opinie publică, cantitative şi calitative, prin intermediul unor instituţii specializate, în vederea fundamentării documentelor strategice, a campaniilor de comunicare şi a informării opiniei publice în domeniile sale de activitate;
    k) contractează servicii specializate în vederea obţinerii documentelor, studiilor, colectării datelor şi informaţiilor necesare realizării atribuţiilor sale, precum şi servicii de consultanţă, inclusiv servicii de evaluare, prognoză şi statistică;
    l) editează, direct sau prin unităţile din subordinea, din coordonarea ori aflate sub autoritatea sa, publicaţii de specialitate şi de informare specifice domeniilor sale de activitate;
    m) organizează şi sprijină activităţi şi manifestări pentru promovarea şi susţinerea proiectelor din domeniile sale de activitate, atât în ţară, cât şi în străinătate, prin expoziţii, simpozioane, sesiuni de comunicări, congrese, colocvii şi alte asemenea activităţi;
    n) monitorizează şi evaluează politicile publice cu impact asupra domeniilor sale de activitate;
    o) facilitează realizarea de schimburi de bune practici între structurile implicate în derularea programelor din domeniile sale de activitate;
    p) asigură derularea dialogului social şi a relaţiei cu partenerii sociali pentru problematica ce revine în responsabilitatea sa;
    q) primeşte şi rezolvă sau, după caz, transmite spre soluţionare celor în drept, potrivit competenţelor, sesizările persoanelor fizice şi juridice, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002;
    r) asigură protecţia informaţiilor clasificate, prevenirea şi combaterea terorismului, implementarea prevederilor legislaţiei Uniunii Europene în domeniile sale de competenţă, prin activităţi specifice;
    s) asigură accesul publicului la informaţiile de mediu, consultarea şi participarea acestuia la luarea deciziilor privind mediul;
    t) desfăşoară activităţi de informare, publicitate şi promovare a programelor din domeniile sale de activitate, potrivit legii;
    u) contractează, în condiţiile legii, servicii de specialitate, expertiză, consultanţă şi reprezentare juridică internă şi internaţională, de traduceri, documentare şi arhivare de documente;
    v) încheie protocoale, acorduri, convenţii de colaborare şi schimb de informaţii cu alte instituţii publice şi private, cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, potrivit competenţelor sale;
    w) emite dispoziţii obligatorii pentru aplicarea măsurilor dispuse ca urmare a exercitării atribuţiilor sale, potrivit legii;
    x) solicită informaţiile şi datele necesare realizării atribuţiilor sale;
    y) efectuează acte de control conform reglementărilor legale în vigoare, inclusiv regulamentelor naţionale şi europene în domeniile sale de activitate; în exercitarea atribuţiilor de control, reprezentanţii mandataţi solicită documentele şi informaţiile necesare, iar entităţile controlate sau inspectate au obligaţia să le pună la dispoziţie în termenul solicitat, în condiţiile legii.
    ART. 5
    În realizarea funcţiilor sale, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii:
    I. în exercitarea funcţiei de strategie şi planificare:
    1. elaborează, actualizează şi coordonează aplicarea strategiilor, planurilor şi programelor din domeniile sale de activitate, după cum urmează:
    a) Planul naţional de acţiune pentru protecţia mediului;
    b) Strategia naţională şi Planul naţional de acţiune în domeniul schimbărilor climatice;
    c) Strategia naţională şi Planul naţional privind contribuţia României în atingerea obiectivului Uniunii Europene de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2050;
    d) Strategia naţională şi Planul naţional de gestionare a deşeurilor;
    e) Planul naţional de prevenire a generării deşeurilor;
    f) Strategia privind gestionarea substanţelor periculoase ca atare, în amestecuri şi articole;
    g) Strategia naţională şi Planul naţional de acţiune privind gestionarea siturilor contaminate din România;
    h) Strategia naţională şi Planul de acţiune pentru conservarea biodiversităţii;
    i) Strategia naţională privind biosecuritatea;
    j) Strategia naţională de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung;
    k) Strategia naţională şi Planul naţional de acţiune pentru gospodărirea apelor;
    l) Strategia de management integrat al zonei costiere şi Planul strategic de acţiune pentru reabilitarea şi protecţia Mării Negre;
    m) Strategia forestieră naţională şi Planul de acţiune;
    n) Strategia naţională şi Planul de acţiune în domeniul silviculturii;
    o) Planul naţional de acţiune pentru extinderea suprafeţelor de păduri în România;
    p) Programul naţional de reducere progresivă a emisiilor de SO(2), NO(x), COV şi NH(3);
    q) Programul naţional de reducere a emisiilor de SO(2), NO(x) şi pulberi provenite din instalaţiile mari de ardere şi Planul naţional de tranziţie pentru instalaţiile de ardere aflate sub incidenţa prevederilor Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale;
    r) Programul naţional de ameliorare genetică a cabalinelor, conservare a patrimoniului genetic naţional, constituit din totalitatea populaţiilor de cabaline cu valoare genetică ridicată, de creştere, ameliorare, calificare şi perfecţionare a efectivelor de cabaline în rasă pură;
    s) Programul operaţional sectorial "Mediu";
    t) Strategia naţională în domeniul piscicol;
    u) alte strategii şi planuri ce decurg din angajamentele europene şi internaţionale în domeniile sale de activitate, precum şi din cele stabilite la nivel naţional, prin alte acte normative;
    2. elaborează documentele de politică publică în domeniile sale de activitate;
    3. asigură elaborarea de cercetări, studii şi prognoze pentru fundamentarea politicilor, strategiilor şi programelor din domeniile sale de activitate;
    4. asigură cadrul juridic şi instituţional pentru obţinerea şi colectarea datelor necesare îndeplinirii obligaţiilor de raportare asumate de România la nivel european şi internaţional, în domeniile sale de activitate;
    5. asigură cadrul juridic şi instituţional pentru facilitarea şi stimularea dialogului asupra politicilor, strategiilor şi deciziilor ce decurg din domeniile sale de activitate;
    6. asigură coordonarea interministerială a procesului de elaborare, revizuire, implementare şi monitorizare a Strategiei naţionale de dezvoltare durabilă, prin crearea cadrului instituţional pentru monitorizarea obiectivelor şi raportarea pe domeniul dezvoltării durabile, în acord cu iniţiativele în materie la nivel european şi internaţional;
    7. participă la elaborarea Foii de parcurs privind utilizarea eficientă a resurselor la nivel naţional, conform principiului optimizării utilizării resurselor, aşa cum se stipulează în Strategia de dezvoltare durabilă a României, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.460/2008 pentru aprobarea Strategiei naţionale pentru dezvoltare durabilă - Orizonturi 2013-2020-2030, şi în conformitate cu Strategia UE 2020 privind creşterea inteligentă durabilă şi incluzivă;
    8. asigură implementarea angajamentelor în domeniul mediului, în conformitate cu angajamentele pe care Uniunea Europeană le-a convenit în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite la Conferinţa pentru Dezvoltare Durabilă "RIO + 20";
    II. în exercitarea funcţiei de reglementare şi avizare:
    1. elaborează proiecte de acte normative în domeniile de activitate ale ministerului, precum şi pentru asigurarea armonizării legislaţiei naţionale în domeniile sale de activitate cu acquis-ul european specific şi cerinţele la nivel european şi internaţional;
    2. avizează proiecte de acte normative elaborate de alte ministere şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale care au legătură cu sfera sa de competenţă;
    3. emite acte de reglementare în domeniul său de activitate, potrivit prevederilor legale;
    4. derulează procedura de evaluare de mediu şi emite avizul de mediu pentru planurile şi programele naţionale în domeniile sale de activitate;
    5. aprobă instrucţiuni privind elaborarea planurilor locale şi regionale de acţiune în domeniile sale de activitate;
    6. avizează programele de exploatare a resurselor naturale, corelate cu capacitatea de suport a ecosistemelor, în raport cu obiectivele dezvoltării durabile;
    7. stabileşte metodologia şi procedura sistemului de plăţi a programelor şi proiectelor derulate şi finanţate prin Fondul pentru mediu;
    III. în exercitarea funcţiei de reprezentare:
    - reprezintă Guvernul în relaţiile cu instituţiile şi organismele, organizaţiile şi asociaţiile interne, europene şi internaţionale din domeniile sale de activitate, promovând interesul naţional;
    IV. în exercitarea funcţiei de autoritate de stat în domeniile sale de activitate:
    1. asigură implementarea politicilor guvernamentale în domeniile sale de activitate, potrivit reglementărilor în vigoare;
    2. coordonează, monitorizează şi asigură implementarea legislaţiei naţionale în domeniile sale de activitate, armonizată cu prevederile şi cerinţele legislaţiei Uniunii Europene, tratatelor, convenţiilor, acordurilor, memorandumurilor şi protocoalelor la care România este parte;
    3. întreprinde acţiuni şi iniţiative, potrivit competenţelor stabilite de lege, pentru participarea României la acţiunile de cooperare bilaterală şi multilaterală, la nivel subregional, regional şi internaţional, şi promovarea intereselor naţionale în domeniile sale de activitate, precum şi pentru valorificarea oportunităţilor şi facilităţilor de asistenţă financiară, tehnică, tehnologică şi ştiinţifică;
    4. propune şi recomandă autorităţilor ori instituţiilor competente sau, după caz, stabileşte, în condiţiile legii, instrumentele juridice, instituţionale, administrative şi economico-financiare pentru stimularea şi accelerarea integrării principiilor obiectivelor de mediu şi schimbări climatice în celelalte politici sectoriale;
    5. propune şi recomandă autorităţilor sau instituţiilor competente şi, după caz, stabileşte măsuri care să asigure conformarea cu angajamentele asumate prin Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană în domeniile sale de activitate şi monitorizează modul de îndeplinire a acestora;
    6. coordonează activitatea de raportare către instituţiile europene şi internaţionale în domeniile sale de competenţă;
    7. coordonează activitatea de elaborare a politicilor publice în domeniile sale de competenţă;
    8. coordonează activitatea de avizare, promovare, realizare, finanţare şi monitorizare a investiţiilor din domeniile sale de competenţă;
    9. asigură la nivel naţional controlul respectării de către persoanele juridice şi fizice a reglementărilor din domeniile sale de competenţă;
    10. organizează şi coordonează elaborarea de studii şi proiecte pentru investiţii în domeniile sale de competenţă;
    11. asigură promovarea studiilor de specialitate necesare pentru îmbunătăţirea activităţii în domeniile sale de activitate;
    12. iniţiază direct proiecte în parteneriat public-privat, negociază, semnează şi implementează contractele de parteneriat public-privat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    13. colaborează cu ministerele, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu instituţiile de învăţământ, ştiinţă şi cultură, cu reprezentanţii mijloacelor de informare a publicului şi societăţii civile;
    14. solicită autorităţilor administraţiei publice centrale rapoarte cu privire la realizarea obiectivelor Strategiei naţionale de dezvoltare durabilă, în domeniile sale de activitate, şi propune, după caz, revizuirea planurilor de acţiune în scopul atingerii ţintelor stabilite prin strategie;
    15. asigură raportarea indicatorilor de mediu din sistemul indicatorilor de dezvoltare durabilă la organismele internaţionale, pe baza datelor furnizate de celelalte autorităţi responsabile de implementarea strategiilor sectoriale;
    16. coordonează realizarea inventarelor instalaţiilor care intră sub incidenţa prevederilor legale din domeniul controlului poluării şi managementului riscului;
    17. urmăreşte respectarea nivelurilor plafoanelor naţionale de emisii stabilite pentru anumiţi poluanţi atmosferici şi asigură măsurile pentru corelarea cu cerinţele legislaţiei naţionale şi europene în domeniu;
    18. coordonează realizarea Inventarului naţional privind emisiile de poluanţi în atmosferă, în conformitate cu prevederile Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanţe lungi, ratificată prin Legea nr. 8/1991;
    19. coordonează elaborarea şi transmiterea către instituţiile europene a datelor şi informaţiilor, precum şi a rapoartelor înscrise în Registrul european al poluanţilor emişi şi transferaţi;
    20. asigură măsurile pentru punerea în aplicare la nivel naţional a sistemului UE de management de mediu şi audit (EMAS);
    21. asigură măsurile pentru punerea în aplicare la nivel naţional a sistemului UE privind etichetarea ecologică;
    22. colaborează împreună cu autorităţile pentru protecţie civilă şi cu celelalte autorităţi competente, potrivit legii, în ceea ce priveşte activitatea în domeniul managementului riscului şi al controlului asupra pericolelor de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase;
    23. coordonează elaborarea Raportului naţional anual privind starea mediului în România şi furnizează datele necesare întocmirii raportului european, conform cerinţelor legislaţiei europene;
    24. asigură coordonarea, implementarea şi aplicarea în România a politicilor internaţionale şi europene în domeniul schimbărilor climatice;
    25. asigură administrarea Sistemului naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice de gaze cu efect de seră, prin realizarea anuală a Inventarului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră;
    26. asigură dezvoltarea unui sistem naţional privind proiecţiile emisiilor de gaze cu efect de seră, în acord cu prevederile europene în domeniu;
    27. asigură implementarea Schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în România;
    28. administrează conturile din Registrul unic al emisiilor de gaze cu efect de seră al Uniunii Europene, aflate sub jurisdicţia statului român, conform prevederilor legale ale Uniunii Europene şi ale reglementărilor internaţionale în vigoare;
    29. asigură cadrul optim de implementare în România a prevederilor Deciziei nr. 406/2009/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel încât să respecte angajamentele Comunităţii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020, pentru sectoarele care nu intră sub incidenţa schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră;
    30. raportează punerea în aplicare a activităţilor privind stocarea geologică a dioxidului de carbon, potrivit legislaţiei specifice;
    31. asigură elaborarea comunicărilor naţionale ale României privind schimbările climatice;
    32. asigură implementarea şi actualizarea politicilor şi măsurilor necesare pentru adaptarea la efectele negative ale schimbărilor climatice;
    33. asigură Secretariatul tehnic al Comisiei Naţionale privind Schimbările Climatice, constituită prin Hotărârea Guvernului nr. 658/2006 privind reorganizarea Comisiei Naţionale privind Schimbările Climatice;
    34. coordonează activităţile privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, în colaborare cu celelalte autorităţi competente;
    35. coordonează Sistemul naţional de evaluare şi gestionare a calităţii aerului şi administrează Reţeaua naţională de monitorizare a calităţii aerului, obiectiv de interes public naţional;
    36. organizează şi coordonează evaluarea şi gestionarea calităţii aerului înconjurător, potrivit legii;
    37. asigură menţinerea sau îmbunătăţirea calităţii aerului înconjurător, după caz, prin urmărirea aplicării de către autorităţile şi organismele competente a măsurilor pentru gestionarea calităţii aerului înconjurător;
    38. aprobă propunerile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului pentru sistemele de măsurare, metode, echipamente, reţele şi laboratoare utilizate pentru monitorizarea calităţii aerului înconjurător şi metodele, sistemele şi echipamentele pentru controlul şi măsurarea emisiilor;
    39. asigură crearea metadatelor, a datelor şi informaţiilor spaţiale deţinute în domeniile sale de reglementare, creează şi întreţine baza de date şi informaţii spaţiale din aceste domenii;
    40. coordonează elaborarea inventarelor naţionale privind instalaţiile de depozitare a benzinei la terminale, echipamentele de încărcare şi descărcare a containerelor mobile la terminale, containerele mobile, echipamentele de încărcare şi depozitare la staţiile de benzină şi stadiul conformării acestora la cerinţele legislaţiei naţionale şi europene;
    41. coordonează monitorizarea radioactivităţii, în colaborare cu Laboratorul Naţional de Referinţă de Radioactivitate şi cu celelalte autorităţi competente potrivit legii;
    42. coordonează şi supraveghează respectarea prevederilor legale privind substanţele şi preparatele periculoase ca atare, în amestecuri şi articole, în colaborare cu celelalte autorităţi competente, potrivit legii;
    43. coordonează şi supraveghează respectarea prevederilor legale privind prevenirea generării şi gestionării deşeurilor, în colaborare cu celelalte autorităţi competente, potrivit legii;
    44. elaborează reglementări, implementează şi controlează politica şi programul de reciclare, precum şi valorificarea energetică a deşeurilor;
    45. coordonează şi supraveghează respectarea prevederilor privind protecţia solului şi a subsolului, gestionarea siturilor contaminate, în colaborare cu celelalte autorităţi competente, potrivit legii;
    46. organizează şi coordonează activitatea referitoare la protecţia naturii prin conservarea diversităţii biologice şi utilizarea durabilă a componentelor sale, dezvoltarea şi buna administrare a sistemului de arii naturale protejate, în acord cu politicile şi practicile specifice aplicate la nivel european şi internaţional;
    47. asigură administrarea ariilor naturale protejate din sistemul naţional şi controlul activităţilor desfăşurate în interiorul acestora;
    48. stabileşte, dezvoltă şi actualizează împreună cu Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului bazele de date privind Reţeaua naţională de arii naturale protejate, stabileşte limitele ariilor naturale protejate din cadrul acestei reţele, arealul de distribuţie a speciilor şi habitatelor, hărţile topografice, regiunile biogeografice, actualizează lista naţională a ariilor protejate;
    49. coordonează, monitorizează şi controlează activitatea administratorilor şi custozilor ariilor naturale protejate;
    50. înştiinţează deţinătorii şi administratorii de terenuri cu privire la propunerile de declarare de noi arii naturale protejate şi organizează consultări cu toţi factorii interesaţi;
    51. stabileşte regimul de utilizare a resurselor de apă şi asigură elaborarea de cercetări, studii, prognoze şi strategii pentru domeniul gospodăririi cantitative şi calitative a apelor, precum şi elaborarea programelor de dezvoltare a lucrărilor, instalaţiilor şi amenajărilor de gospodărire a apelor;
    52. coordonează elaborarea şi reactualizarea planurilor de management şi amenajare a bazinelor hidrografice;
    53. atestă persoanele juridice şi fizice care întocmesc studiile de meteorologie, hidrologie şi hidrogeologie şi asigură baza metodologică studiilor şi proiectelor de gospodărire a apelor, pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor şi a altor lucrări hidrotehnice;
    54. coordonează activitatea de avizare şi de autorizare din punctul de vedere al gospodăririi apelor a documentaţiilor de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a barajelor existente şi a proiectelor barajelor noi, precum şi activitatea de emitere a autorizaţiilor de funcţionare în condiţii de siguranţă a barajelor aflate în exploatare şi a acordurilor de funcţionare în siguranţă pentru barajele noi;
    55. stabileşte strategia organizării la nivel naţional a activităţilor de meteorologie, hidrologie şi hidrogeologie, a sistemului de informare, prognoză şi avertizare asupra fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi a sistemului de avertizare în caz de accident la construcţiile hidrotehnice;
    56. coordonează realizarea Planului de management al fluviului Dunărea pentru teritoriul României;
    57. dispune măsuri de instituire a unui regim de supraveghere specială sau de oprire a activităţii poluatorului ori a instalaţiei care provoacă poluarea apelor;
    58. coordonează activitatea de elaborare a planurilor de apărare împotriva inundaţiilor, a hărţilor de hazard la inundaţii şi a planurilor de management al riscului la inundaţii;
    59. organizează şi certifică corpul de experţi pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă A şi B, precum şi activitatea de avizare a specialiştilor pentru asigurarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă C şi D;
    60. aprobă lista definitivă a barajelor, cu declararea publică a caracteristicilor generale, a categoriei de importanţă şi a gradului de risc asociat acestora, lista barajelor cu risc sporit şi a celor din categoria de importanţă majoră, precum şi fişele de evidenţă a barajelor deţinute de deţinătorii cu orice titlu;
    61. certifică personalul de conducere şi coordonare a activităţii de urmărire a comportării în timp a barajelor şi controlează activitatea acestuia;
    62. elaborează lista de specificaţii tehnice şi metode standardizate pentru analiză şi monitorizarea stării apelor;
    63. elaborează şi urmăreşte aplicarea Programului de eliminare treptată a emisiilor şi pierderilor de substanţe periculoase în ape;
    64. organizează sistemul informaţional specific domeniului gospodăririi apelor şi evidenţei dreptului de folosire cantitativă şi calitativă a apelor;
    65. elaborează şi promovează normele de calitate a resurselor de apă legate de funcţiile apei privind calitatea apei brute pentru apă potabilă, calitatea apei necesare susţinerii vieţii peştilor şi crustaceelor;
    66. coordonează activitatea comitetelor de bazin;
    67. coordonează activităţile privind introducerea pe piaţă a substanţelor periculoase ca atare, în amestecuri şi articole şi cooperează în acest sens cu Agenţia Europeană pentru Produse Chimice de la Helsinki, în condiţiile stabilite în legislaţia europeană în domeniu;
    68. urmăreşte aplicarea măsurilor necesare pentru întreţinerea şi asigurarea accesului la baza de date şi informaţii cu caracter confidenţial a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice de la Helsinki;
    69. stabileşte, în condiţiile legii, proceduri prin care Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice şi unităţile din subordinea, de sub autoritatea acestuia reglementează introducerea pe piaţă a substanţelor periculoase ca atare, în amestecuri şi articole, precum şi proceduri pentru desfăşurarea activităţilor solicitate de către Agenţia pentru Produse Chimice de la Helsinki, inclusiv activităţi remunerate de către această instituţie;
    70. iniţiază şi dezvoltă scheme de investiţii verzi;
    71. îndeplineşte, prin Direcţia generală de dezvoltare durabilă, control şi programe investiţionale verzi, rolul de unitate de achiziţii centralizată, în conformitate cu prevederile art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru proiectele de investiţii în domeniul apelor şi pădurilor, finanţate prin Programul operaţional sectorial "Mediu" şi alte programe cu finanţare nerambursabilă;
    72. îndeplineşte funcţiile de secretariat tehnic şi administrativ pentru tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale din domeniile sale de responsabilitate, precum şi de punct focal naţional şi/sau de autoritate naţională competentă pentru activităţile aflate în coordonarea unor instituţii, organisme şi organizaţii internaţionale, în conformitate cu prevederile tratatelor internaţionale la care România este parte;
    73. asigură plata contribuţiilor obligatorii sau, la cererea secretariatelor tratatelor şi convenţiilor internaţionale în domeniile sale de activitate, la care România este parte, a contribuţiilor voluntare;
    74. asigură secretariatele comisiilor mixte în domeniile sale de competenţă, înfiinţate pentru implementarea acordurilor şi convenţiilor bilaterale;
    75. iniţiază proiectul de act normativ prin care se stabilesc uniforma şi însemnele specifice obligatorii pentru instituţiile şi administraţiile din subordinea sa şi eliberează legitimaţiile de control;
    76. iniţiază şi avizează programe de refacere ecologică a zonelor afectate, a zonelor miniere, urmărind realizarea măsurilor de protecţie a mediului;
    77. asigură managementul activităţii de conservare, proiectare, închidere subterană, ecologizare, monitorizare postînchidere în domeniul minelor, inclusiv pentru situaţii neprevăzute (calamităţi);
    78. asigură baza metodologică şi întocmeşte Registrul naţional al persoanelor fizice şi juridice care elaborează Raportul de mediu, Raportul privind impactul asupra mediului, Bilanţul de mediu, Raportul de amplasament, Raportul de securitate, Studiul de evaluare adecvată, precum şi garanţia de mediu şi prejudiciul de mediu;
    79. asigură, prin compartimentele proprii, prin unităţile subordonate sau prin cele aflate sub autoritatea sa, secretariatele tehnice specifice activităţilor din domeniile sale de competenţă;
    80. sprijină din punct de vedere tehnic dezvoltarea de politici şi strategii privind educaţia ecologică şi conştientizarea publicului în domeniile sale de competenţă;
    81. iniţiază şi sprijină perfecţionarea continuă a personalului, inclusiv a celui aparţinând administratorilor ariilor naturale protejate, pe baza unui program aprobat anual;
    V. în exercitarea funcţiei de gestionare a fondurilor structurale alocate sectorului de mediu şi a altor fonduri europene sau naţionale, precum şi a fondurilor provenind din credite externe, din tranzacţionarea surplusului cantităţii atribuite României sub prevederile Protocolului de la Kyoto, a veniturilor obţinute din licitaţiile certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, destinate finanţării programelor şi proiectelor din domeniile sale de activitate:
    1. fundamentează necesarul de fonduri de la bugetul de stat, Uniunea Europeană, din credite interne, credite externe, precum şi din alte surse de finanţare legal constituite pentru domeniile sale de activitate;
    2. elaborează priorităţile, criteriile de eligibilitate şi procedurile necesare finanţării, implementării şi monitorizării programelor şi proiectelor din domeniile sale de activitate;
    3. avizează şi urmăreşte realizarea investiţiilor din domeniile sale de activitate, finanţate din veniturile cu destinaţie specială, din bugetul de stat şi din sursele proprii ale operatorilor economici cu capital majoritar de stat;
    4. gestionează resursele financiare alocate prin bugetul de stat, bugetul Uniunii Europene, din credite interne, credite externe, precum şi din alte surse de finanţare legal constituite pentru domeniile sale de activitate, pentru finanţarea, în condiţiile legii, a programelor şi proiectelor în domeniile sale de activitate;
    5. contribuie şi monitorizează finanţarea implementării politicilor, strategiilor şi planurilor naţionale din domeniile sale de activitate;
    6. asigură finanţarea prin Fondul pentru mediu a proiectelor publice şi private care au ca rezultat reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;
    7. monitorizează asigurarea fondurilor necesare pentru realizarea angajamentelor asumate prin Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană în domeniile sale de activitate;
    8. asigură gestionarea şi coordonarea investiţiilor derulate de unităţile din subordinea sa privind închiderile de mine, conservare şi ecologizare;
    9. coordonează, în limita fondurilor aprobate prin bugetul de stat, elaborarea programelor anuale de închidere a minelor şi refacere ecologică a zonelor afectate de exploatări miniere, a depozitelor de deşeuri, precum şi de monitorizare a activităţilor aferente;
    10. stabileşte metodologia de fundamentare a sistemului de plăţi în domeniul apelor, precum şi procedura de elaborare a acesteia;
    11. dispune expertizarea lucrărilor hidrotehnice cu risc crescut de avarie şi stabileşte, împreună cu autoritatea publică competentă, măsurile operative imediate şi de perspectivă pentru evitarea accidentelor;
    VI. în exercitarea funcţiei de monitorizare, inspecţie şi control:
    1. efectuează controlul şi inspecţia activităţilor şi serviciilor din domeniile sale de activitate;
    2. avizează şi urmăreşte realizarea programelor şi proiectelor din domeniile sale de activitate;
    3. exercită activităţi de audit intern şi control atât la nivelul aparatului propriu, cât şi la nivelul celorlalte entităţi aflate sub autoritatea, coordonarea sau subordonarea sa implicate în gestionarea şi utilizarea fondurilor europene;
    4. colaborează cu structurile implicate în activitatea de combatere a infracţiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene şi asigură comunicarea cu acestea;
    5. asigură controlul utilizării resurselor financiare alocate prin bugetul de stat şi a resurselor din credite interne şi externe, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    6. asigură îndrumarea metodologică şi procedurală a activităţii structurilor cu atribuţii vizând implementarea programelor din domeniile sale de activitate;
    7. asigură, prin compartimentele proprii sau unităţile aflate în coordonare, subordonare ori sub autoritatea sa, controlul respectării legislaţiei în domeniile sale de activitate, constată contravenţiile pentru nerespectarea acesteia, aplică sancţiunile şi, după caz, sesizează organele de urmărire penală, potrivit prevederilor legale în vigoare;
    8. organizează periodic acţiuni de verificare a stării tehnice şi funcţionale a lucrărilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, indiferent de deţinător, şi stabileşte măsurile ce se impun;
    9. coordonează şi monitorizează procesul de implementare a Schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră;
    VII. în exercitarea funcţiei de informare şi conştientizare a publicului în domeniile sale de activitate:
    1. asigură informarea şi consultarea publicului, conform prevederilor legale în vigoare, în promovarea actelor normative şi de reglementare din domeniile sale de activitate, la nivel naţional, european şi internaţional;
    2. pune la dispoziţia publicului informaţiile referitoare la evaluarea adecvată şi la evaluarea impactului asupra mediului a planurilor, programelor şi proiectelor;
    3. pune la dispoziţia publicului informaţii generale şi documente de interes public în domeniile sale de activitate;
    4. organizează campanii de informare şi conştientizare a publicului în ceea ce priveşte promovarea şi implementarea politicilor, strategiilor şi legislaţiei din domeniile sale de competenţă, în vederea sensibilizării opiniei publice şi facilitării înţelegerii şi respectării acestora;
    VIII. în exercitarea funcţiei de administrare:
    1. închiriază bunurile imobile proprietate a statului pe care le are în administrare;
    2. închiriază sau primeşte în administrare, în vederea desfăşurării activităţii proprii, bunuri mobile şi imobile proprietate publică ori privată a statului;
    3. coordonează activitatea de administrare a patrimoniului unităţilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa;
    4. asigură documentaţiile necesare pentru concesionarea resurselor de apă şi a lucrărilor de gospodărire a apelor care aparţin domeniului public al statului sau, după caz, pentru darea în administrare a acestora şi urmăreşte îndeplinirea de către concesionar, respectiv administrator a sarcinilor ce îi revin;
    5. evaluează, atribuie şi reziliază, după caz, administrarea ariilor naturale protejate pe bază de contracte de administrare sau convenţii de custodie şi evaluează modul de realizare aacesteia.
    ART. 6
    (1) Atribuţiile Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice sunt exercitate direct sau prin organisme tehnice specializate înfiinţate conform legii, autorităţi ori instituţii publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea sa.
    (2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice poate solicita şi obţine informaţii privind datele înregistrate în Registrul comerţului computerizat, în condiţii stabilite prin protocol încheiat între cele două părţi.
    (3) Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice îndeplineşte orice alte atribuţii din domeniile sale de activitate, stabilite prin acte normative.
    ART. 7
    În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorităţi ale administraţiei publice locale, cu alte instituţii şi autorităţi, precum şi cu orice alte persoane fizice sau juridice.
    ART. 8
    (1) Structura organizatorică a Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice este prevăzută în anexa nr. 1.
    (2) Numărul maxim de posturi aprobat Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice este de 744, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor miniştrilor.
    (3) În cadrul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice funcţionează ministrul delegat, care coordonează activităţile din domeniile ape, păduri şi piscicultură.
    (4) În structura organizatorică a Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice se organizează şi funcţionează, în subordinea ministrului, ministrului delegat şi a secretarilor de stat, cabinetele demnitarilor.
    (5) Atribuţiile şi responsabilităţile compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice se stabilesc prin regulamentul intern de organizare şi funcţionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului mediului şi schimbărilor climatice.
    (6) Statul de funcţii şi structura posturilor pe compartimente se aprobă prin ordin al ministrului mediului şi schimbărilor climatice.
    (7) Ministrul mediului şi schimbărilor climatice emite, în condiţiile legii, acte administrative privind încadrarea personalului, modificarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori a raporturilor de muncă.
    (8) În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al ministrului mediului şi schimbărilor climatice, se pot organiza servicii, birouri şi alte compartimente şi se poate stabili numărul posturilor aferente, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.
    ART. 9
    (1) Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice are în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea sa unităţile prevăzute în anexa nr. 2.
    (2) Structura organizatorică, repartizarea numărului maxim de posturi, statele de funcţii şi regulamentele de organizare şi funcţionare pentru unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 2, se aprobă prin ordin al ministrului mediului şi schimbărilor climatice, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    (3) Încadrarea personalului din unităţile prevăzute la alin. (2) se realizează în termenele şi cu procedura aplicabilă fiecărei categorii de personal, prin ordin/decizie a conducătorilor acestora, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    (4) Conducătorii unităţilor prevăzute în anexa nr. 2 sunt numiţi să conducă unităţile şi sunt eliberaţi din funcţie prin ordin al ministrului mediului şi schimbărilor climatice, respectiv prin decizie a prim-ministrului la propunerea ministrului mediului şi schimbărilor climatice, în condiţiile legii.
    ART. 10
    (1) În structura Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, în cadrul numărului maxim de posturi aprobat, funcţionează Direcţia generală AM POS Mediu, care îndeplineşte funcţia de Autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial "Mediu" şi 8 organisme intermediare pentru Programul operaţional sectorial "Mediu", organizate ca direcţii la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare stabilite prin Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial "Mediu" este subordonată direct şi nemijlocit ministrului mediului şi schimbărilor climatice.
    (3) Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial "Mediu" coordonează organismele intermediare.
    ART. 11
    (1) În subordinea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice se organizează şi funcţionează, în condiţiile legii, unităţi de management al proiectului şi unităţi de implementare a proiectului, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul şi implementarea proiectelor finanţate prin împrumuturi externe rambursabile sau fonduri nerambursabile.
    (2) Structura organizatorică, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale unităţilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului mediului şi schimbărilor climatice.
    (3) Ministrul mediului şi schimbărilor climatice numeşte personalul unităţilor prevăzute la alin. (1) şi stabileşte competenţele directorilor.
    ART. 12
    (1) În cadrul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice funcţionează următoarele organisme consultative:
    a) Comitetul interministerial pentru coordonarea integrării domeniului protecţiei mediului în politicile şi strategiile sectoriale la nivel naţional;
    b) Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă (CMSU);
    c) Comisia naţională pentru siguranţa barajelor şi a altor lucrări hidrotehnice (CONSIB);
    d) Comitetul naţional român pentru Programul hidrologic internaţional;
    e) Comisia pentru eticheta UE ecologică;
    f) Comitetul EMAS;
    g) Comisia tehnico-economică;
    h) Centrul român pentru reconstrucţia ecologică a râurilor şi lacurilor;
    i) Comisia naţională privind schimbările climatice;
    j) Consiliul interministerial al apelor;
    k) Comitetul de avizare pentru probleme de mediu Petrom;
    l) Comisia naţională pentru înscrierea în Registrul naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului.
    (2) Comitetul prevăzut la alin. (1) lit. k) are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) urmăreşte, verifică şi inspectează realizarea de către Societatea Comercială "Petrom" - S.A a obligaţiilor de mediu asumate prin contractul de privatizare şi decide asupra măsurilor pe care le ia Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice pentru asumarea responsabilităţii execuţiei acestora;
    b) aprobă realizarea expertizelor, acolo unde situaţia o impune;
    c) analizează Referatul privind notificările preliminare şi intermediare, precum şi notificările de plată primite de la Societatea Comercială "Petrom" - S.A., punctele de vedere, observaţiile şi recomandările exprimate asupra acestora şi decide asupra aprobării sau respingerii lor;
    d) decide asupra aprobării sau refuzului plăţilor prevăzute în notificările de plată, cu excepţia plăţilor pentru serviciile de consultanţă şi reprezentare juridică internă şi internaţională.
    (3) Preşedintele Comitetului de avizare pentru probleme de mediu Petrom este desemnat prin ordin al ministrului mediului şi schimbărilor climatice.
    (4) Componenţa comitetului prevăzut la alin. (1) lit. k), atribuţiile specifice şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale acestuia se stabilesc prin ordin al ministrului mediului şi schimbărilor climatice.
    (5) Membrii organismelor prevăzute la alin. (1) nu sunt remuneraţi pentru activităţile desfăşurate în cadrul acestor organisme, fiind salarizaţi de unităţile la care sunt angajaţi, iar secretariatele tehnice permanente ale acestor organisme se asigură de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice sau de unităţile desemnate dintre cele prevăzute în anexa nr. 2, în cadrul numărului de posturi aprobat.
    (6) Regulamentele de organizare şi funcţionare a organismelor consultative prevăzute la alin. (1) lit. a)-i) şi l), precum şi componenţa acestora se aprobă prin ordin al ministrului mediului şi schimbărilor climatice.
    ART. 13
    (1) Conducerea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice se asigură de către ministrul mediului şi schimbărilor climatice.
    (2) Ministrul mediului şi schimbărilor climatice reprezintă ministerul în justiţie, în raporturile cu celelalte organe jurisdicţionale, în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităţi publice şi organizaţii interne şi internaţionale, precum şi cu persoane fizice şi juridice române şi străine.
    (3) În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul mediului şi schimbărilor climatice emite ordine şi instrucţiuni.
    (4) Ministrul mediului şi schimbărilor climatice este ordonator principal de credite şi îndeplineşte atribuţiile generale prevăzute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 14
    (1) Ministrul mediului şi schimbărilor climatice este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură, de 4 secretari de stat, numiţi prin decizii ale prim-ministrului, precum şi de secretarul general şi de 2 secretari generali adjuncţi, numiţi în condiţiile legii.
    (2) Ministrul mediului şi schimbărilor climatice poate delega atribuţii, în condiţiile legii, ministrului delegat, secretarilor de stat, secretarului general şi secretarilor generali adjuncţi.
    (3) Secretarul general şi, respectiv, secretarii generali adjuncţi ai Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice au atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Aceştia pot îndeplini şi alte atribuţii prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice ori încredinţate de ministrul mediului şi schimbărilor climatice.
    ART. 15
    (1) Pe lângă ministrul mediului şi schimbărilor climatice funcţionează, ca entitate consultativă, Colegiul ministerului.
    (2) Componenţa şi regulamentul de funcţionare al entităţii prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului mediului şi schimbărilor climatice.
    ART. 16
    (1) Pentru activităţi specifice de control la unităţile din subordine, pentru deplasări în caz de poluare, accidente industriale, apărare împotriva inundaţiilor şi fenomenelor meteorologice periculoase, pentru realizarea atribuţiilor ce revin organismelor intermediare pentru Programul operaţional sectorial "Mediu", în caz de alte urgenţe de mediu şi de gospodărire a apelor, precum şi pentru inspecţiile silvice se utilizează un număr de 16 autovehicule cu un consum lunar de 500 litri/autovehicul.
    (2) Inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare utilizează un număr de 109 autovehicule, din care 91 de autovehicule pentru acţiuni speciale şi 18 autospeciale.
    (3) Pentru transportul demnitarilor şi parcul comun, numărul de autoturisme se stabileşte potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 17
    Pentru realizarea obiectivelor şi atribuţiilor sale generale şi specifice, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice poate colabora cu specialişti în diverse domenii de activitate, prin încheierea de convenţii civile sau de contracte individuale de muncă cu timp parţial, după caz, în condiţiile legii.
    ART. 18
    (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, numărul maxim de posturi prevăzut pentru Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului se diminuează cu 36 de posturi.
    (2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se preiau de către Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice de la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului structura cu atribuţii în domeniul schimbărilor climatice şi 36 de posturi aferente acesteia, prevăzute la alin. (1), precum şi personalul aferent.
    (3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia se modifică potrivit prevederilor prezentului articol.
    ART. 19
    Încadrarea personalului în numărul de posturi şi în noua structură organizatorică pentru aparatul propriu al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice se face în termenele şi cu procedura aplicabilă fiecărei categorii de personal, prin ordin al ministrului mediului şi schimbărilor climatice, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    ART. 20
    În Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice sunt încadraţi funcţionari publici cu funcţii generale, funcţionari publici cu funcţii specifice şi personal angajat cu contract individual de muncă, salarizaţi în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    ART. 21
    Atribuţiile şi responsabilităţile autorităţii competente, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.570/2007 privind înfiinţarea Sistemului naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice de gaze cu efect de seră rezultate din surse sau din reţinerea prin sechestrare a dioxidului de carbon, reglementate prin Protocolul de la Kyoto, cu modificările şi completările ulterioare, sunt preluate de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi schimbărilor climatice.
    ART. 22
    La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 432/2010 privind iniţierea şi dezvoltarea schemelor de investiţii verzi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 10 mai 2010, se modifică după cum urmează:

    1. La articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Comercializarea surplusului de AAU-uri se face de către Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice în colaborare cu Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Afacerilor Externe şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, după caz."

    2. La articolul 6, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "Art. 6. - (1) Pentru aprobarea negocierii unui contract de stat pentru comercializarea surplusului de AAU-uri, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice iniţiază un memorandum, care este avizat de Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Afacerilor Externe şi alte autorităţi ale administraţiei publice, după caz, şi care este înaintat spre aprobare Guvernului."

    ART. 23
    La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, alineatul (2) al articolului 9 din Hotărârea Guvernului nr. 1.005/2012 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 729 din 29 octombrie 2012, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    (2) Comisarul general al GNM are în subordine 3 comisari generali adjuncţi, cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a prim-ministrului, la propunerea conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.
    ART. 24
    La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 368 din 31 mai 2012, cu modificările ulterioare.
    ART. 25
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

                                 PRIM-MINISTRU
                              VICTOR-VIOREL PONTA

                                Contrasemnează:
                                ---------------
                 Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,
                                  Rovana Plumb

             Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură,
                                Lucia Ana Varga

               Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale
                           şi administraţiei publice,
                             Nicolae-Liviu Dragnea

                 Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale
                           şi persoanelor vârstnice,
                                Mariana Câmpeanu

                Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
                                 Daniel Chiţoiu

                        Ministrul delegat pentru buget,
                                  Liviu Voinea

                              Ministrul economiei,
                               Varujan Vosganian

    Bucureşti, 19 februarie 2013.
    Nr. 48.


    ANEXA 1

-------
    NOTĂ(CTCE)
    Organigrama reprezentând "Structura organizatorică a Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice" se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 20 februarie 2013, la pagina 14 (a se vedea imaginea asociată).


    ANEXA 2

    1. Unităţi care funcţionează în subordinea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

 ┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Nr. │ Denumirea unităţii │
 │crt.│ │
 ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │I. Instituţii publice cu personalitate juridică finanţate integral din │
 │bugetul de stat │
 ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 1. │Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 2. │Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 3. │Garda Naţională de Mediu │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 4. │Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 5. │Inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare │
 ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │II. Unităţi cu finanţare externă şi de la bugetul de stat │
 ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 1. │Unităţi de management al proiectului (UMP) │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 2. │Unităţi de implementare a proiectului (UIP) │
 └────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    NOTĂ:
    Numărul maxim de posturi finanţate de la bugetul de stat pentru instituţiile prevăzute la cap. I este de 3.747, din care:
    ● Garda Naţională de Mediu - 889 de posturi;
    ● Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului - 2.133 de posturi, din care 1.928 de posturi pentru instituţiile publice din subordine;
    ● Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" - 171 de posturi;
    ● Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură - 97 de posturi;
    ● inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare - 457 de posturi.

    2. Unităţi care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

 ┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Nr. │ Denumirea unităţii │
 │crt.│ │
 ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Unităţi finanţate din venituri proprii │
 ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 1. │Administraţia Naţională de Meteorologie │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 2. │Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva │
 └────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


     3. Unităţi care funcţionează în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

 ┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Nr. │ Denumirea unităţii │
 │crt.│ │
 ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Unităţi finanţate din venituri proprii │
 ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 1. │Administraţia Fondului pentru Mediu │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 2. │Administraţia Naţională "Apele Române" │
 └────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


                                     ------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016