Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARARE nr. 461 din 11 mai 2011 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale Antidrog
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 461 din 11 mai 2011  privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale Antidrog    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 461 din 11 mai 2011 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale Antidrog

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 12 mai 2011

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, şi al art. II alin. (4) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 20/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi pentru reorganizarea unei unitãţi din Jandarmeria Românã, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 38/2011,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

    ART. 1
    Agenţia Naţionalã Antidrog, denumitã în continuare Agenţie, se organizeazã şi funcţioneazã la nivel de direcţie, în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, având personalitate juridicã.
    ART. 2
    (1) Agenţia stabileşte concepţia şi coordoneazã, evalueazã şi monitorizeazã, la nivel naţional, politicile în domeniul prevenirii şi combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri, precum şi al asistenţei integrate a consumatorilor, aplicate de cãtre instituţiile cu atribuţii în domeniu.
    (2) Agenţia este autorizatã sã difuzeze şi sã dea publicitãţii date şi informaţii cu caracter oficial, din domeniul sãu de activitate, în condiţiile legii.
    (3) Pentru realizarea atribuţiilor sale Agenţia coopereazã cu instituţii publice şi organizaţii neguvernamentale, române şi strãine, precum şi cu organizaţii internaţionale.
    ART. 3
    (1) Agenţia are urmãtoarele atribuţii principale:
    a) elaboreazã, pe baza propunerii instituţiilor cu atribuţii în domeniu, proiectul Strategiei naţionale antidrog şi planul sãu de acţiune şi le supune spre aprobare Guvernului;
    b) asigurã coordonarea activitãţii desfãşurate de instituţiile, organizaţiile guvernamentale implicate în realizarea obiectivelor prevãzute în Strategia naţionalã antidrog;
    c) colaboreazã cu organizaţiile neguvernamentale în scopul realizãrii obiectivelor prevãzute în Strategia naţionalã antidrog;
    d) monitorizeazã activitãţile desfãşurate de instituţiile publice cu atribuţii în implementarea Strategiei naţionale antidrog şi evalueazã ori de câte ori se impune stadiul realizãrii acesteia;
    e) colecteazã, stocheazã, proceseazã şi analizeazã date şi informaţii cu caracter personal şi statistic în domeniul sãu de competenţã, în condiţiile legii;
    f) efectueazã studii, cercetãri şi analize privind evoluţia fenomenului traficului şi consumului ilicit de droguri;
    g) întocmeşte anual, pe baza datelor furnizate, raportul naţional privind evoluţia şi nivelul traficului şi consumului ilicit de droguri, pe care îl înainteazã, prin Ministerul Administraţiei şi Internelor, Guvernului României şi organismelor internaţionale abilitate sã asigure aplicarea prevederilor convenţiilor internaţionale, în conformitate cu acordurile ratificate de România;
    h) îndeplineşte rolul de punct focal naţional în Reţeaua europeanã de informaţii privind drogurile şi toxicomania (Reitox), conform Regulamentului (CE) nr. 1.920/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2006 privind Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie;
    i) stabileşte indicatorii şi criteriile de apreciere a fenomenului drogurilor în baza ghidurilor şi recomandãrilor europene, în vederea furnizãrii de informaţii comparabile cu celelalte state membre ale Uniunii Europene;
    j) gestioneazã anual Acordul de finanţare cu Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanii şi asigurã implementarea acestuia;
    k) gestioneazã sistemul de înregistrare pentru Registrul unic codificat privind consumatorii de droguri;
    l) furnizeazã, prin structurile teritoriale, servicii integrate de asistenţã medicalã, psihologicã şi socialã, precum şi servicii de prevenire;
    m) elaboreazã, fundamenteazã, implementeazã, finanţeazã, monitorizeazã şi evalueazã programul naţional şi programul de interes naţional de prevenire şi asistenţã medicalã, psihologicã şi socialã a consumatorilor de droguri, precum şi alte programe în domeniul reducerii cererii şi ofertei de droguri;
    n) monitorizeazã operaţiunile cu precursori, conform legii, şi constituie punct naţional focal privind precursorii de droguri;
    o) asigurã legãtura cu organismele şi organizaţiile internaţionale şi europene cu atribuţii în domeniu, precum şi reprezentarea în cadrul acestora;
    p) asigurã schimbul de informaţii în cadrul Sistemului european de avertizare rapidã timpurie (EWAS);
    q) propune, prin Ministerul Administraţiei şi Internelor, modificarea legislaţiei în domeniul sãu de activitate;
    r) acrediteazã şi implementeazã programe de formare în domeniul reducerii cererii şi ofertei de droguri;
    s) participã la aplicarea dispoziţiilor privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, prin personal anume împuternicit, potrivit legii;
    t) exercitã şi alte atribuţii în domeniu, potrivit legii.
    (2) Activitãţile prevãzute la alin. (1) se desfãşoarã fãrã a se produce imixtiuni în competenţele şi activitãţile specifice fiecãrei instituţii.
    (3) Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectueazã cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 4
    (1) Agenţia este condusã de un director ajutat de un director adjunct, numiţi prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, în condiţiile legii.
    (2) Directorul Agenţiei este coordonatorul naţional al activitãţilor de reducere a cererii şi ofertei de droguri.
    (3) Directorul Agenţiei este ordonator de credite şi reprezintã Agenţia în raporturile cu celelalte autoritãţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţarã şi din strãinãtate, precum şi în justiţie.
    (4) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul Agenţiei emite dispoziţii.
    ART. 5
    Directorul Agenţiei îndeplineşte urmãtoarele atribuţii principale:
    a) coordoneazã activitatea de elaborare a Strategiei naţionale antidrog şi a planurilor de acţiune adoptate şi acţioneazã pentru aplicarea acestora;
    b) urmãreşte aplicarea convenţiilor şi a acordurilor internaţionale la care România este parte şi propune, prin Ministerul Administraţiei şi Internelor, Guvernului mãsuri pentru îndeplinirea obligaţiilor rezultate din aceste documente internaţionale;
    c) fundamenteazã şi elaboreazã propuneri pentru bugetul anual, pe care le înainteazã Ministerului Administraţiei şi Internelor;
    d) propune spre aprobare ministrului administraţiei şi internelor statul de funcţii al Agenţiei, numeşte şi elibereazã din funcţie personalul propriu.
    ART. 6
    (1) În cadrul Agenţiei se înfiinţeazã structuri regionale, fãrã personalitate juridicã, care au în structurã unul sau mai multe centre regionale integrate de prevenire şi asistenţã/centre de asistenţã integratã în adicţii, în funcţie de tipul serviciilor acordate consumatorilor, şi a cãror organizare se stabileşte prin regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei.
    (2) Un centru de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog sau/şi centru de asistenţã integratã în adicţii este prevãzut cu cel puţin 3 posturi, corespunzãtoare specializãrii în unul dintre domeniile: medical, psihosociologic şi al asistenţei sociale şi, dupã caz, şi cu posturi corespunzãtoare specializãrii în domeniile prevenirea criminalitãţii şi educaţie-învãţãmânt.
    (3) Personalul Agenţiei este format din funcţionari publici cu statut special şi personal contractual.
    (4) Salarizarea personalului prevãzut la alin. (3) se face potrivit prevederilor legale în vigoare, aplicabile fiecãrei categorii de personal din cadrul Agenţiei.
    (5) Numãrul maxim de posturi stabilit pentru Agenţie este de 325.
    (6) Posturile prevãzute la alin. (5) se asigurã prin redistribuire, în limita numãrului maxim de posturi aprobat Ministerului Administraţiei şi Internelor.
    (7) Statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Agenţiei se aprobã prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.
    ART. 7
    Agenţia poate avea în subordine unitãţi fãrã personalitate juridicã, de tipul centrelor de acordare a serviciilor de asistenţã pentru consumatorii de droguri, precum şi laboratoare de analizã şi cercetare a drogurilor.
    ART. 8
    În scopul implementãrii unui sistem performant de comunicare şi colaborare între Agenţie şi instituţiile/autoritãţile implicate în aplicarea Strategiei naţionale antidrog, pe lângã Agenţie se constituie Consiliul ştiinţific.
    ART. 9
    (1) Consiliul ştiinţific este alcãtuit din personalitãţi marcante din domeniul ştiinţific sau academic şi asigurã cadrul de dezbatere a politicilor, strategiilor sectoriale, proiectelor şi programelor antidrog.
    (2) Componenţa nominalã a Consiliului ştiinţific şi modul de lucru al acestuia se stabilesc prin dispoziţie a directorului Agenţiei.
    ART. 10
    (1) Ministerele şi instituţiile publice centrale şi locale cu responsabilitãţi în prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri şi al asistenţei consumatorilor, precum şi furnizorii privaţi de servicii pentru consumatori au obligaţia sã furnizeze, la cererea Agenţiei, datele referitoare la fenomenul drogurilor.
    (2) Ministerele şi instituţiile publice prevãzute la alin. (1) informeazã Agenţia cu privire la datele şi informaţiile referitoare la droguri, pe care le dau publicitãţii în ţarã şi în strãinãtate.
    ART. 11
    (1) Fondurile necesare desfãşurãrii activitãţilor din Agenţie se asigurã de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi din alte surse legal constituite.
    (2) Agenţia poate beneficia de donaţii, sponsorizãri sau bunuri oferite prin contract de comodat, în condiţiile prevãzute de lege.
    ART. 12
    (1) Agenţia preia pe bazã de protocol de predarepreluare, încheiat în 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, de la Inspectoratul General al Poliţiei Române, patrimoniul stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilitãţii nr. 82/1991, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (2) În vederea asigurãrii continuitãţii activitãţii, suportul financiar-contabil, logistic, IT, în domeniul resurselor umane şi al relaţiilor internaţionale se asigurã de cãtre Inspectoratul General al Poliţiei Române pe o perioadã de douã luni de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, perioadã în care Inspectoratul General al Poliţiei Române nu se poate angaja juridic în numele Agenţiei.

                                 PRIM-MINISTRU
                                    EMIL BOC

                                Contrasemneazã:
                                ---------------
                   p. Ministrul administraţiei şi internelor,
                                Gheorghe Emacu,
                                secretar de stat

          Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, interimar,
                                    Emil Boc

                         Ministrul finanţelor publice,
                              Gheorghe Ialomiţianu

    Bucureşti, 11 mai 2011.
    Nr. 461.
                                      ----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016