Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARARE nr. 460 din 11 mai 2011 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale impotriva Traficului de Persoane
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 460 din 11 mai 2011  privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale impotriva Traficului de Persoane    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 460 din 11 mai 2011 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale impotriva Traficului de Persoane

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 12 mai 2011

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, şi al art. II alin. (4) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 20/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi pentru reorganizarea unei unitãţi din Jandarmeria Românã, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 38/2011,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

    ART. 1
    Agenţia Naţionalã împotriva Traficului de Persoane, denumitã în continuare Agenţie, se organizeazã şi funcţioneazã la nivel de direcţie, în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, având personalitate juridicã
    ART. 2
    (1) Agenţia coordoneazã, evalueazã şi monitorizeazã, la nivel naţional, aplicarea politicilor în domeniul luptei împotriva traficului de persoane de cãtre instituţiile publice, precum şi a celor din domeniul protecţiei şi asistenţei acordate victimelor acestuia.
    (2) Agenţia este autorizatã sã difuzeze şi sã dea publicitãţii date cu caracter oficial din domeniul sãu de activitate, în condiţiile legii.
    (3) Pentru realizarea atribuţiilor sale, Agenţia coopereazã cu instituţii publice şi organizaţii neguvernamentale române şi strãine, precum şi cu organizaţii internaţionale.
    ART. 3
    (1) Agenţia are urmãtoarele atribuţii principale:
    a) elaboreazã, pe baza propunerilor instituţiilor cu atribuţii în domeniu, proiectul Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane, denumitã în continuare Strategie naţionalã, care se supune spre aprobare Guvernului;
    b) monitorizeazã şi evalueazã activitãţile desfãşurate de instituţiile publice cu atribuţii în domeniul traficului de persoane, în raport cu obiectivele prevãzute în planurile de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale;
    c) asigurã coordonarea activitãţilor de colaborare desfãşurate de instituţiile publice cu organizaţiile neguvernamentale pentru realizarea obiectivelor din Strategia naţionalã;
    d) elaboreazã proiectele standardelor naţionale în domeniu, împreunã cu instituţiile publice şi organizaţiile neguvernamentale implicate, pe care le supune aprobãrii Guvernului, în condiţiile legii;
    e) stabileşte indicatorii şi criteriile de apreciere a fenomenului traficului de persoane;
    f) colecteazã, stocheazã, proceseazã şi analizeazã date şi informaţii cu caracter personal şi statistic în domeniul sãu de competenţã;
    g) efectueazã studii şi cercetãri privind diagnoza şi evoluţia fenomenului traficului de persoane;
    h) faciliteazã schimbul de date şi informaţii cu caracter statistic între instituţiile cu competenţe în domeniu, din ţarã şi din strãinãtate;
    i) formuleazã propuneri pentru modificarea şi completarea legislaţiei în domeniul sãu de activitate;
    j) elaboreazã rãspunsurile la chestionare, precum şi rapoartele de ţarã în domeniul traficului de persoane;
    k) dezvoltã programe proprii pentru realizarea activitãţilor de prevenire a traficului de persoane şi de acordare a asistenţei victimelor traficului de persoane şi sprijinã, la cerere, programele în derulare;
    l) întocmeşte în colaborare cu celelalte structuri ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, pe baza datelor furnizate de instituţiile publice cu atribuţii în domeniu, Raportul anual privind evoluţia traficului de persoane, care se supune spre aprobare Guvernului, şi formuleazã recomandãri instituţiilor cu atribuţii în domeniu cu privire la dezvoltarea politicilor antitrafic;
    m) elaboreazã şi fundamenteazã programe de interes naţional privind prevenirea traficului de persoane şi asistenţa acordatã victimelor acestuia în vederea reintegrãrii sociale;
    n) gestioneazã sau, dupã caz, monitorizeazã gestionarea fondurilor alocate pentru finanţarea programelor din domeniul sãu de activitate;
    o) sprijinã activitatea de informare privind drepturile persoanelor, victime ale traficului, atât în ţarã, cât şi în strãinãtate;
    p) sprijinã, la cerere, instituţiile publice pentru obţinerea resurselor necesare desfãşurãrii activitãţilor specifice şi furnizeazã, la cerere, date statistice necesare planificãrii activitãţilor proprii pentru reducerea fenomenului traficului de persoane;
    q) desfãşoarã activitãţi de cooperare internaţionalã în domeniul sãu de competenţã, monitorizeazã şi evalueazã activitãţile de cooperare internaţionalã desfãşurate de instituţiile publice în conformitate cu obiectivele Strategiei naţionale;
    r) asigurã reprezentarea în grupuri specializate sau structuri ale Uniunii Europene, precum şi în organizaţii internaţionale în domeniul de competenţã, sub coordonarea structurii de specialitate a Ministerului Administraţiei şi Internelor;
    s) exercitã şi alte atribuţii în domeniu, potrivit legii.
    (2) Activitãţile prevãzute la alin. (1) se desfãşoarã fãrã a se produce imixtiuni în competenţele şi activitãţile specifice fiecãrei instituţii.
    (3) Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectueazã cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 4
    (1) Agenţia este condusã de un director ajutat de un director adjunct, numiţi prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.
    (2) Directorul agenţiei este coordonatorul naţional al activitãţii de implementare a politicilor publice de prevenire a traficului de persoane şi de monitorizare a acordãrii protecţiei şi asistenţei victimelor traficului de persoane, fãrã a produce imixtiuni în competenţele şi activitãţile specifice fiecãrei instituţii, în condiţiile legii.
    (3) Directorul agenţiei este ordonator de credite şi reprezintã Agenţia în raporturile cu persoane fizice şi juridice publice şi private din ţarã şi din strãinãtate.
    ART. 5
    (1) În exercitarea atribuţiilor sale directorul emite decizii şi dispoziţii, dupã caz.
    (2) Directorul agenţiei îndeplineşte urmãtoarele atribuţii principale:
    a) conduce întreaga activitate a Agenţiei;
    b) coordoneazã activitatea de elaborare a Strategiei naţionale, precum şi a planurilor naţionale de acţiune şi acţioneazã pentru aplicarea acestora;
    c) colaboreazã cu instituţiile de specialitate pentru formarea şi perfecţionarea pregãtirii profesionale a personalului propriu;
    d) urmãreşte şi controleazã aplicarea deciziilor proprii, a convenţiilor şi acordurilor internaţionale în domeniu la care România este parte şi propune mãsuri pentru îndeplinirea obligaţiilor rezultate din aceste documente internaţionale;
    e) fundamenteazã şi elaboreazã propuneri pentru bugetul anual al Agenţiei;
    f) propune spre aprobare ministrului administraţiei şi internelor statul de funcţii al Agenţiei, numeşte şi elibereazã din funcţie personalul subordonat.
    ART. 6
    (1) În cadrul Agenţiei se înfiinţeazã 15 centre regionale, fãrã personalitate juridicã, a cãror organizare se stabileşte prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei.
    (2) Centrele regionale prevãzute la alin. (1) se constituie în judeţele în care funcţioneazã Curţi de Apel.
    (3) Agenţia realizeazã prin centrele regionale evaluarea iniţialã a situaţiei victimelor traficului de persoane, pentru identificarea nevoilor de asistenţã specializatã.
    (4) Agenţia faciliteazã participarea victimelor traficului de persoane la activitatea de urmãrire penalã şi judecatã în cooperare cu instituţiile cu atribuţii în domeniu.
    (5) Personalul Agenţiei este format din funcţionari publici cu statut special şi personal contractual.
    (6) Salarizarea personalului prevãzut la alin. (5) se face potrivit prevederilor legale în vigoare, aplicabile fiecãrei categorii de personal din cadrul Agenţiei.
    (7) Numãrul maxim de posturi stabilit pentru Agenţie este de 95.
    (8) Posturile prevãzute la alin. (7) se asigurã prin redistribuire, în limita numãrului maxim de posturi aprobat Ministerului Administraţiei şi Internelor.
    (9) Statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Agenţiei se aprobã prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.
    ART. 7
    (1) Instituţiile publice centrale şi locale, precum şi organizaţiile neguvernamentale cu responsabilitãţi în lupta împotriva traficului de persoane furnizeazã, la cererea Agenţiei, datele referitoare la traficul de persoane, în raport cu atribuţiile specifice.
    (2) Instituţiile prevãzute la alin. (1) informeazã, în prealabil, Agenţia cu privire la datele şi informaţiile referitoare la traficul de persoane pe care le dau publicitãţii în ţarã sau în strãinãtate.
    (3) La solicitarea Agenţiei, instituţiile prevãzute la alin. (1) participã cu specialişti, precum şi cu asistenţã tehnicã şi logisticã la desfãşurarea activitãţilor impuse de îndeplinirea obiectivelor stabilite în planurile naţionale de acţiune.
    (4) Activitãţile prevãzute la alin. (3) se desfãşoarã fãrã a se produce imixtiuni în competenţele şi activitãţile specifice fiecãrei instituţii.
    ART. 8
    (1) Fondurile necesare desfãşurãrii activitãţilor din Agenţie se asigurã de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi din alte surse legal constituite.
    (2) Agenţia poate beneficia de donaţii, sponsorizãri sau bunuri oferite prin contract de comodat, în condiţiile prevãzute de lege.
    (3) Spaţiile necesare funcţionãrii Agenţiei şi centrelor regionale se asigurã prin achiziţionare, închiriere şi/sau transmitere în administrare, conform prevederilor legale.
    (4) Agenţia are în dotare un numãr de autoturisme stabilit potrivit prevederilor legale, precum şi alte bunuri, mobilier, aparaturã, echipamente electronice şi tehnicã de calcul necesare funcţionãrii acesteia în condiţii optime.
    ART. 9
    Agenţia preia pe bazã de protocol de predarepreluare, încheiat în 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, de la Inspectoratul General al Poliţiei Române, patrimoniul stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilitãţii nr. 82/1991, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

                                 PRIM-MINISTRU
                                    EMIL BOC

                                Contrasemneazã:
                                ---------------
                   p. Ministrul administraţiei şi internelor,
                                Gheorghe Emacu,
                                secretar de stat

          Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, interimar,
                                    Emil Boc

                         Ministrul finanţelor publice,
                              Gheorghe Ialomiţianu

    Bucureşti, 11 mai 2011.
    Nr. 460.
                                      ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016