Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARARE nr. 445 din 8 aprilie 2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 445 din 8 aprilie 2009  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 445 din 8 aprilie 2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 13 iulie 2009
HOTĂ?RÂRE nr. 445 din 8 aprilie 2009
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 13 iulie 2009


În temeiul <>art. 108 din Constituţia României, republicatã , şi al <>art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 265/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

ART. 1
Prevederile prezentei hotãrâri se aplicã evaluãrii impactului asupra mediului a acelor proiecte publice şi private care pot avea efecte semnificative asupra mediului.
ART. 2
În înţelesul prezentei hotãrâri, termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
a) acord de mediu - actul administrativ emis de cãtre autoritatea competentã pentru protecţia mediului prin care sunt stabilite condiţiile şi, dupã caz, mãsurile pentru protecţia mediului, care trebuie respectate în cazul realizãrii unui proiect;
b) aprobare de dezvoltare - decizia autoritãţii sau autoritãţilor competente, care dã dreptul titularului proiectului sã realizeze proiectul; aceasta se concretizeazã în:
(i) autorizaţia de construire, pentru proiectele prevãzute în anexa nr. 1 şi cele prevãzute în anexa nr. 2 pct. 1 lit. a), c), e), f) şi pct. 2-13;
(ii) acord privind utilizarea terenului în scop agricol intensiv, pentru proiectele prevãzute în anexa nr. 2 pct. 1 lit. b);
(iii) acord al conducãtorilor subunitãţilor teritoriale de specialitate ale autoritãţii publice centrale care rãspunde de silviculturã pentru proiectele privind împãdurirea terenurilor pe care nu a existat anterior vegetaţie forestierã, prevãzute în anexa nr. 2 pct. 1 lit. d);
(iv) decizie a inspectorului şef al inspectoratului teritorial de regim silvic şi vânãtoare, ordin al conducãtorului autoritãţii publice centrale pentru agriculturã, pãduri şi dezvoltare ruralã privind aprobarea ocupãrii temporare sau scoaterii definitive a unui teren din fondul forestier naţional, dupã caz, pentru realizarea obiectivelor care implicã defrişarea în scopul schimbãrii destinaţiei terenului, prevãzute în anexa nr. 2 pct. 1 lit. d);
(v) autorizaţie de gospodãrire a apelor, pentru proiectele prevãzute în anexa nr. 2 pct. 1 lit. g);
c) proiect - executarea lucrãrilor de construcţii sau a altor instalaţii ori lucrãri; alte intervenţii asupra cadrului natural şi peisajului, inclusiv cele care implicã exploatarea resurselor minerale;
d) public - una sau mai multe persoane fizice sau juridice şi, în concordanţã cu legislaţia ori cu practica naţionalã, asociaţiile, organizaţiile sau grupurile acestora;
e) public interesat - publicul afectat sau potenţial afectat de procedura prevãzutã la art. 4 ori care are un interes în cadrul respectivei proceduri; în sensul acestei definiţii, organizaţiile neguvernamentale care promoveazã protecţia mediului şi care îndeplinesc condiţiile legale sunt considerate ca având un interes;
f) raport privind impactul asupra mediului - documentul care conţine informaţiile furnizate de titularul proiectului potrivit prevederilor art. 11 alin. (1) şi (4) şi ale art. 13;
g) titularul proiectului - solicitantul aprobãrii de dezvoltare pentru un proiect privat sau autoritatea publicã care iniţiazã un proiect.
ART. 3
(1) Autoritãţile competente pentru aplicarea prevederilor prezentei hotãrâri sunt, dupã caz, autoritãţile publice care emit, potrivit competenţelor legale, aprobãri de dezvoltare, precum şi autoritãţile publice pentru protecţia mediului, respectiv autoritatea publicã centralã, Agenţia Naţionalã pentru Protecţia Mediului, cele teritoriale pentru protecţia mediului şi Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunãrii".
(2) Autoritãţile cu atribuţii şi rãspunderi specifice în domeniul protecţiei mediului exprimã puncte de vedere asupra solicitãrii aprobãrii de dezvoltare, potrivit prevederilor art. 7.
ART. 4
Procedura de evaluare a impactului asupra mediului este parte integrantã din procedura de emitere a aprobãrii de dezvoltare.
ART. 5
(1) Proiectele care pot avea efecte semnificative asupra mediului datoritã, printre altele, naturii, dimensiunii sau localizãrii lor fac obiectul unei solicitãri de aprobare de dezvoltare şi unei evaluãri a impactului lor asupra mediului înaintea emiterii acestei aprobãri. Aceste proiecte sunt prevãzute la art. 9 alin. (1) şi (2).
(2) Evaluarea impactului asupra mediului identificã, descrie şi evalueazã, în mod corespunzãtor şi pentru fiecare caz, în conformitate cu prevederile prezentei hotãrâri, efectele directe şi indirecte ale unui proiect asupra urmãtorilor factori:
a) fiinţe umane, faunã şi florã;
b) sol, apã, aer, climã şi peisaj;
c) bunuri materiale şi patrimoniu cultural;
d) interacţiunea dintre factorii prevãzuţi la lit. a), b) şi c).
(3) Evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectele care fac obiectul legislaţiei privind prevenirea şi controlul integrat al poluãrii include cerinţele legislaţiei respective.
ART. 6
(1) Procedura de evaluare a impactului asupra mediului se realizeazã în etape, dupã cum urmeazã:
a) etapa de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului;
b) etapa de definire a domeniului evaluãrii şi de realizare a raportului privind impactul asupra mediului;
c) etapa de analizã a calitãţii raportului privind impactul asupra mediului.
(2) Procedura prevãzutã la alin. (1) este precedatã de o evaluare iniţialã a proiectului realizatã de cãtre autoritãţile publice pentru protecţia mediului în care este identificatã localizarea proiectului în raport cu ariile naturale protejate de interes comunitar.
ART. 7
(1) Procedura de evaluare a impactului asupra mediului este condusã de cãtre autoritãţile publice centrale sau teritoriale pentru protecţia mediului, cu participarea autoritãţilor publice centrale sau locale, dupã caz, care au atribuţii şi rãspunderi specifice în domeniul protecţiei mediului.
(2) Participarea autoritãţilor prevãzute la alin. (1) se realizeazã în cadrul unei comisii de analizã tehnicã, constituitã la nivel central prin ordin al conducãtorului autoritãţii publice centrale pentru protecţia mediului, la nivelul fiecãrui judeţ şi al municipiului Bucureşti, prin ordin emis de prefect, potrivit prevederilor <>Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicatã, iar la nivelul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunãrii", prin ordin emis de prefectul judeţului Tulcea.
(3) Autoritãţile prevãzute la alin. (1) exprimã puncte de vedere în cadrul comisiei de analizã tehnicã cu privire la solicitarea acordului de mediu şi a aprobãrii de dezvoltare, precum şi asupra informaţiilor prezentate de titularul proiectului în cadrul evaluãrii impactului asupra mediului.
(4) În scopul aplicãrii prevederilor prezentei hotãrâri, autoritãţile publice pentru protecţia mediului asigurã transmiterea informaţiilor relevante celorlalte autoritãţi prevãzute la alin. (1) şi organizarea şedinţelor comisiei de analizã tehnicã.
ART. 8
(1) Prevederile prezentei hotãrâri nu se aplicã:
a) proiectelor care servesc scopurilor apãrãrii naţionale, dacã autoritatea publicã centralã pentru apãrare naţionalã împreunã cu autoritatea publicã centralã pentru protecţia mediului stabilesc, printr-o analizã de la caz la caz, cã realizarea evaluãrii impactului asupra mediului ar avea un efect negativ asupra acestor scopuri;
b) proiectelor ale cãror detalii sunt adoptate printr-un act normativ special, când obiectivele prezentei hotãrâri, inclusiv furnizarea informaţiilor, sunt îndeplinite prin procesul legislativ respectiv.
(2) Cu respectarea prevederilor art. 17, în cazuri excepţionale, autoritatea publicã centralã pentru protecţia mediului poate excepta, în întregime sau parţial, de la aplicarea prevederilor prezentei hotãrâri, un anumit proiect prevãzut în anexele nr. 1 şi 2. În aceastã situaţie, autoritatea publicã centralã pentru protecţia mediului îndeplineşte urmãtoarele obligaţii:
a) analizeazã dacã o altã formã de evaluare este potrivitã;
b) pune la dispoziţia publicului interesat informaţiile obţinute în cadrul formelor de evaluare prevãzute la lit. a), precum şi informaţiile privind decizia de exceptare şi motivele care au stat la baza luãrii acesteia;
c) informeazã Comisia Europeanã, înainte de emiterea aprobãrii de dezvoltare, despre decizia de exceptare luatã, precum şi despre motivele care justificã acordarea exceptãrii şi îi furnizeazã, dupã caz, informaţiile puse la dispoziţia publicului.
(3) Decizia de exceptare se comunicã titularului de proiect, anterior informãrii Comisiei Europene potrivit prevederilor alin. (2) lit. c).
ART. 9
(1) Cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (2), proiectele prevãzute în anexa nr. 1 se supun evaluãrii impactului asupra mediului, conform prevederilor art. 11-23.
(2) Cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (2), autoritatea publicã pentru protecţia mediului decide, pe baza unei examinãri de la caz la caz, cu luarea în considerare a informaţiilor furnizate de cãtre titular, dacã proiectele prevãzute în anexa nr. 2 se supun evaluãrii impactului asupra mediului, conform prevederilor art. 11-23.
(3) În cadrul examinãrii prevãzute la alin. (2) se utilizeazã criteriile prevãzute în anexa nr. 3.
(4) Deciziile luate de autoritatea publicã pentru protecţia mediului potrivit prevederilor alin. (2) se pun la dispoziţia publicului.
ART. 10
(1) Autoritãţile publice pentru protecţia mediului iau în considerare informaţiile furnizate de cãtre titular în cadrul memoriului de prezentare care conţine, cel puţin:
a) descrierea şi caracteristicile amplasamentului propus;
b) descrierea şi caracteristicile proiectului şi ale activitãţilor care urmeazã a fi desfãşurate: mãrime, tehnologii şi materiale propuse a fi folosite şi utilizarea resurselor naturale;
c) descrierea activitãţilor specifice perioadei de realizare a proiectului;
d) descrierea sumarã a potenţialului impact al proiectului asupra mediului, inclusiv, dupã caz, asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.
(2) Conţinutul-cadru al memoriului de prezentare al proiectului este stabilit de metodologia de aplicare a evaluãrii impactului asupra mediului, prevãzutã la art. 30.
ART. 11
(1) Pentru proiectele supuse evaluãrii impactului asupra mediului, titularii acestora au obligaţia de a furniza în cadrul raportului privind impactul asupra mediului, la solicitarea autoritãţii publice pentru protecţia mediului, informaţiile prevãzute în anexa nr. 4, cu aplicarea corespunzãtoare a prevederilor art. 12 alin. (4).
(2) Autoritãţile publice, în special cele prevãzute la art. 7 alin. (1), care deţin informaţii relevante pentru evaluarea efectelor directe şi indirecte ale proiectului, au obligaţia sã punã aceste informaţii la dispoziţia titularului de proiect.
(3) Autoritãţile publice pentru protecţia mediului verificã dacã titularul proiectului a furnizat într-o formã adecvatã informaţiile prevãzute în anexa nr. 4.
(4) În solicitarea informaţiilor prevãzute la alin. (1) autoritãţile publice pentru protecţia mediului au în vedere:
a) informaţiile care sunt relevante pentru un anumit stadiu al procedurii de emitere a aprobãrii de dezvoltare, pentru caracteristicile specifice ale unui proiect sau tip de proiect şi pentru elementele de mediu care pot fi afectate;
b) informaţiile care pot fi furnizate de cãtre titularul de proiect, având în vedere, printre altele, nivelul actual al cunoaşterii şi al metodelor de evaluare.
ART. 12
(1) Pentru proiectele care necesitã efectuarea evaluãrii impactului asupra mediului, anterior notificãrii menţinerii solicitãrii aprobãrii de dezvoltare, autoritatea publicã pentru protecţia mediului pregãteşte şi transmite titularului de proiect un îndrumar referitor la aspectele care trebuie tratate în raportul privind impactul asupra mediului şi la gradul de detaliere a acestora.
(2) În vederea elaborãrii îndrumarului prevãzut la alin. (1), autoritatea publicã pentru protecţia mediului:
a) analizeazã memoriul de prezentare depus de titular;
b) consultã titularul proiectului, publicul interesat şi celelalte autoritãţi publice implicate, prevãzute la art. 7 alin. (1).
(3) Îndrumarul se pune la dispoziţia publicului interesat, spre informare.
(4) Transmiterea de cãtre autoritatea publicã pentru protecţia mediului a îndrumarului nu exclude posibilitatea solicitãrii ulterioare de informaţii suplimentare de la titularul proiectului.
ART. 13
(1) Informaţiile pe care titularul de proiect are obligaţia sã le furnizeze potrivit prevederilor art. 11 alin. (1) trebuie sã includã cel puţin urmãtoarele aspecte:
a) descrierea proiectului, cuprinzând date referitoare la amplasament, soluţii tehnice propuse şi mãrimea proiectului;
b) descrierea mãsurilor avute în vedere pentru a evita, a reduce şi, dacã este posibil, a remedia efectele negative semnificative asupra mediului;
c) datele necesare pentru identificarea şi evaluarea principalelor efecte pe care proiectul le poate avea asupra mediului;
d) prezentarea generalã a principalelor alternative studiate de titularul de proiect, cu indicarea motivelor alegerii sale, avându-se în vedere efectele asupra mediului;
e) un rezumat fãrã caracter tehnic al informaţiilor prevãzute la lit. a)-d).
(2) Pentru orice proiect care nu are o legãturã directã cu sau nu este necesar pentru managementul ariei naturale protejate de interes comunitar, dar care poate afecta în mod semnificativ aria, singur sau în combinaţie cu alte proiecte şi care face obiectul evaluãrii impactului asupra mediului, raportul privind impactul asupra mediului include concluziile studiului privind evaluarea adecvatã potrivit prevederilor <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sãlbatice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare
ART. 14
(1) Elaborarea raportului privind impactul asupra mediului se realizeazã cu respectarea îndrumarului prevãzut la art. 12 alin. (1) de cãtre persoane fizice sau juridice, care au acest drept, potrivit legii.
(2) Raportul privind impactul asupra mediului prevãzut la alin. (1), al cãrui conţinut respectã prevederile art. 11 şi 13, se înainteazã autoritãţii publice pentru protecţia mediului.
(3) Raportul privind impactul asupra mediului este supus comentariilor publicului interesat, ale cãrui propuneri/ recomandãri sunt luate în considerare în etapa de analizã a calitãţii acestuia.
(4) Autoritatea publicã pentru protecţia mediului, împreunã cu autoritãţile participante în comisia de analizã tehnicã, analizeazã calitatea raportului privind impactul asupra mediului şi decide acceptarea sau refacerea acestuia.
ART. 15
(1) Autoritãţile competente pentru emiterea aprobãrii de dezvoltare aduc la cunoştinţa publicului, din timp şi cel mai târziu imediat ce informaţia poate fi furnizatã în mod rezonabil, prin anunţ public sau prin afişare pe pagina de internet, urmãtoarele aspecte:
a) orice solicitare de aprobare de dezvoltare;
b) datele de contact ale autoritãţilor publice competente pentru emiterea aprobãrii de dezvoltare, ale autoritãţilor de la care pot fi obţinute informaţii relevante, ale autoritãţilor unde se pot înainta propuneri/recomandãri sau adresa întrebãri, precum şi termenul pentru transmiterea acestora;
c) tipul deciziilor posibile sau, în cazul în care existã, proiectul deciziei respective;
d) locul, orarul şi mijloacele prin care informaţiile relevante sunt puse la dispoziţia publicului.
(2) Autoritãţile publice pentru protecţia mediului aduc la cunoştinţa publicului, din timp şi cel mai târziu imediat ce informaţia poate fi furnizatã în mod rezonabil, prin anunţ public sau prin afişare pe pagina de internet, urmãtoarele aspecte:
a) orice solicitare de acord de mediu;
b) faptul cã proiectul face obiectul evaluãrii impactului asupra mediului, indicând, dupã caz, şi cã proiectul intrã sub incidenţa prevederilor art. 17;
c) datele de contact ale autoritãţilor publice pentru protecţia mediului, ale autoritãţilor de la care pot fi obţinute informaţii relevante, ale autoritãţilor unde se pot înainta comentarii sau adresa întrebãri, precum şi termenul pentru transmiterea acestora;
d) tipul deciziilor posibile sau, în cazul în care existã, proiectul deciziei respective;
e) faptul cã au fost obţinute şi sunt disponibile informaţiile prevãzute de art. 11 şi 13;
f) locul, orarul şi mijloacele prin care informaţiile relevante sunt puse la dispoziţia publicului;
g) modalitãţile de participare a publicului, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) şi (2).
(3) Autoritãţile publice pentru protecţia mediului şi autoritãţile competente pentru emiterea aprobãrii de dezvoltare pun la dispoziţia publicului interesat, într-un interval de timp rezonabil, urmãtoarele:
a) orice informaţie obţinutã în conformitate cu prevederile art. 11 şi 13;
b) rapoartele şi recomandãrile relevante transmise autoritãţii publice centrale sau teritoriale pentru protecţia mediului ori, dupã caz, autoritãţii competente pentru emiterea aprobãrii de dezvoltare la momentul informãrii publicului interesat, potrivit prevederilor alin. (1) şi (2);
c) alte informaţii decât cele prevãzute la alin. (1) şi (2), care sunt relevante pentru luarea deciziei privind aprobarea de dezvoltare şi care devin disponibile dupã momentul informãrii publicului interesat în conformitate cu prevederile alin. (1) şi (2), cu respectarea dispoziţiilor Hotãrârii Guvernului nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul.
ART. 16
(1) Publicul interesat are dreptul sã participe efectiv şi din timp la procedura prevãzutã de art. 4, sã se documenteze şi sã transmitã propuneri/recomandãri autoritãţilor publice competente, atunci când toate opţiunile sunt posibile şi înaintea luãrii unei decizii privind aprobarea de dezvoltare.
(2) Informarea şi participarea publicului sunt coordonate de autoritãţile competente pentru emiterea aprobãrii de dezvoltare şi autoritãţile publice pentru protecţia mediului, potrivit competenţelor specifice, şi cuprind:
a) modalitatea de informare a publicului: prin afişe pe o anumitã zonã teritorialã, publicaţii în presa centralã şi/sau localã, organizarea unor expoziţii cu planuri, schiţe, tabele, grafice, modele referitoare la proiectul respectiv şi altele;
b) modalitatea de consultare a publicului interesat, în scris sau prin dezbateri publice.
(3) Termenele corespunzãtoare, astfel încât sã se asigure timp suficient pentru informarea publicului şi pentru ca publicul interesat sã se pregãteascã şi sã participe efectiv la procedura prevãzutã la art. 4, se stabilesc prin metodologia de aplicare a evaluãrii impactului asupra mediului prevãzutã la art. 30.
ART. 17
(1) În situaţia în care un proiect care urmeazã sã fie realizat pe teritoriul României poate sã aibã un efect semnificativ asupra mediului altui stat sau când un alt stat care este posibil sã fie afectat semnificativ solicitã informaţii despre proiect, autoritatea publicã centralã pentru protecţia mediului transmite autoritãţii publice centrale de mediu din acel stat, cât mai curând posibil şi nu mai târziu de momentul când este informat propriul public, cel puţin urmãtoarele informaţii referitoare la proiect:
a) o descriere a proiectului împreunã cu informaţiile disponibile asupra posibilului impact transfrontier al acestuia;
b) informaţii privind tipul deciziei care ar putea sã fie luatã.
(2) Autoritatea publicã centralã pentru protecţia mediului indicã statului prevãzut la alin. (1) un interval de timp suficient în care sã precizeze dacã doreşte sã participe la procedura prevãzutã de art. 4.
(3) Dacã statul care a primit informaţiile prevãzute la alin. (1) comunicã intenţia sa de participare la procedura prevãzutã la art. 4, autoritatea publicã centralã pentru protecţia mediului îi transmite informaţiile despre proiect prevãzute la art. 15 alin. (1) şi (2), precum şi cele care se pun la dispoziţia publicului interesat, conform prevederilor art. 15 alin. (3) lit. a) şi b).
(4) În cazul în care România este stat potenţial afectat, autoritatea publicã centralã pentru protecţia mediului are obligaţia:
a) sã punã la dispoziţia autoritãţilor prevãzute la art. 7 alin. (1) şi publicului interesat, într-un termen rezonabil, informaţiile prevãzute la alin. (1) şi (3), primite de la statul de origine;
b) sã asigure autoritãţilor prevãzute la art. 7 alin. (1) şi publicului interesat posibilitatea de a înainta autoritãţii centrale pentru protecţia mediului din statul de origine opiniile cu privire la informaţiile prevãzute la alin. (1) şi (3), într-un interval rezonabil de timp, înainte de emiterea aprobãrii de dezvoltare.
(5) Autoritatea publicã centralã pentru protecţia mediului iniţiazã consultãri cu autoritãţile publice pentru protecţia mediului ale altor state cu privire, între altele, la efectele potenţiale transfrontiere ale proiectului şi la mãsurile avute în vedere pentru a reduce sau a elimina astfel de efecte şi stabileşte împreunã cu aceste autoritãţi un interval de timp rezonabil privind durata consultãrilor.
(6) Ministerul Afacerilor Externe sprijinã demersurile autoritãţii publice centrale pentru protecţia mediului prevãzute la alin. (1)-(5), astfel încât publicul interesat de pe teritoriul statului afectat sã participe efectiv la procedura prevãzutã de art. 4, inclusiv în cazul proiectelor cu posibile efecte semnificative pe teritoriul României, iniţiate în alte state.
ART. 18
Rezultatele consultãrilor şi informaţiile obţinute potrivit prevederilor art. 7 şi art. 11-17 se iau în considerare în emiterea acordului de mediu şi a aprobãrii de dezvoltare, respectiv în respingerea solicitãrii acordului de mediu şi a aprobãrii de dezvoltare pentru proiectele publice sau private care fac obiectul prezentei hotãrâri.
ART. 19
(1) Autoritatea publicã pentru protecţia mediului, cu consultarea comisiei de analizã tehnicã, emite acordul de mediu sau ia decizia de respingere a solicitãrii acordului, pe baza analizãrii raportului privind impactul asupra mediului, a propunerilor/recomandãrilor exprimate de publicul interesat şi a altor informaţii relevante, dupã caz.
(2) Acordul de mediu se anexeazã aprobãrii de dezvoltare şi face parte integrantã din aceasta.
ART. 20
(1) În cazul proiectelor prevãzute la art. 13 alin. (2), acordul de mediu include concluziile evaluãrii adecvate, realizatã potrivit prevederilor <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 57/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) În situaţia în care rezultatul evaluãrii adecvate realizate conform alin. (1) relevã un impact negativ semnificativ asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, autoritatea publicã pentru protecţia mediului ia decizia de respingere a solicitãrii acordului de mediu.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), autoritatea publicã pentru protecţia mediului emite acordul de mediu doar pentru proiectele care trebuie realizate din considerente imperative de interes public major, inclusiv de ordin social sau economic şi în lipsa unor soluţii alternative la acestea, însã numai dupã stabilirea mãsurilor compensatorii necesare pentru a proteja coerenţa reţelei Natura 2000.
(4) În cazul în care aria naturalã protejatã de interes comunitar adãposteşte un tip de habitat natural prioritar şi/sau o specie prioritarã, singurele considerente care pot fi invocate sunt cele legate de sãnãtatea sau siguranţa publicã, de anumite consecinţe benefice de importanţã majorã pentru mediu sau, ca urmare a avizului Comisiei Europene, de alte motive imperative de interes public major.
ART. 21
(1) Autoritãţile competente pentru emiterea aprobãrii de dezvoltare şi, respectiv, pentru emiterea acordului de mediu fac publicã emiterea acestora sau, dupã caz, respingerea solicitãrii acestora şi pun la dispoziţia publicului urmãtoarele informaţii:
a) conţinutul aprobãrii de dezvoltare şi, respectiv, al acordului de mediu, care include toate condiţiile necesare a fi îndeplinite de titularul proiectului sau, dupã caz, conţinutul deciziei de respingere;
b) principalele motive şi considerente pe care se bazeazã aprobarea de dezvoltare şi, respectiv, acordul de mediu sau, dupã caz, respingerea solicitãrii acestora, ca urmare a examinãrii îngrijorãrilor şi opiniilor exprimate de cãtre publicul interesat, inclusiv informaţii cu privire la desfãşurarea procesului de participare a publicului;
c) descrierea, dupã caz, a principalelor mãsuri pentru evitarea, reducerea şi, dacã este posibil, compensarea efectelor negative majore.
(2) Autoritãţile competente informeazã autoritãţile competente ale statului care a fost consultat conform prevederilor art. 17 alin. (1)-(3) şi (5) şi transmit acestora informaţiile prevãzute la alin. (1).
(3) În cazul în care România este stat potenţial afectat, autoritãţile competente asigurã punerea la dispoziţia propriului public interesat, într-o formã corespunzãtoare, a informaţiilor prevãzute la alin. (1), primite de la statul de origine.
ART. 22
(1) În situaţia în care, dupã emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobãrii de dezvoltare, proiectul a suferit modificãri, titularul proiectului este obligat sã notifice în scris autoritatea publicã pentru protecţia mediului emitentã asupra acestor modificãri.
(2) Constatarea modificãrilor prevãzute la alin. (1) se realizeazã de:
a) verificatorii tehnici atestaţi pentru cerinţa esenţialã de calitate "c) igienã, sãnãtate şi mediu", cu respectarea prevederilor <>Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii lucrãrilor de construcţii, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în cazul proiectelor pentru care se emite autorizaţie de construire;
b) autoritatea competentã pentru emiterea aprobãrii de dezvoltare, în cazul celorlalte categorii de proiecte.
(3) Pe baza notificãrii prevãzute la alin. (1), autoritatea publicã pentru protecţia mediului parcurge etapa de încadrare şi, cu consultarea comisiei de analizã tehnicã, decide:
a) menţinerea acordului de mediu emis iniţial;
b) reluarea în parte sau integral a evaluãrii impactului asupra mediului şi, în consecinţã, revizuirea acordului de mediu emis iniţial, emiterea unuia nou sau respingerea solicitãrii acordului de mediu pentru proiectul modificat, cu aplicarea în mod corespunzãtor a prevederilor art. 11-22.
ART. 23
(1) Prevederile prezentei hotãrâri nu aduc atingere obligaţiei autoritãţilor competente de a respecta restricţiile impuse de legislaţia privind secretul comercial şi industrial, inclusiv proprietatea intelectualã şi protejarea interesului public.
(2) În cazul aplicãrii art. 17, transmiterea informaţiilor cãtre alte state şi primirea acestora de cãtre respectivele state fac obiectul restricţiilor prevãzute de legislaţia în vigoare a statului în care se va realiza proiectul.
ART. 24
(1) Orice persoanã care face parte din publicul interesat şi care se considerã vãtãmatã într-un drept al sãu ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile sau omisiunile autoritãţii publice competente care fac obiectul participãrii publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor <>Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentalã care îndeplineşte cerinţele prevãzute la art. 2 lit. e), considerându-se cã acestea sunt vãtãmate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.
(3) Actele sau omisiunile autoritãţii publice competente care fac obiectul participãrii publicului se atacã odatã cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu sau, dupã caz, cu decizia de respingere a solicitãrii acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, dupã caz, cu decizia de respingere a solicitãrii aprobãrii de dezvoltare.
ART. 25
(1) Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevãzute la art. 24 au obligaţia sã solicite autoritãţii publice emitente a deciziei menţionate la art. 24 alin. (3) sau autoritãţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistratã în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.
(2) Autoritatea publicã emitentã are obligaţia de a rãspunde la plângerea prealabilã prevãzutã la alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrãrii acesteia la acea autoritate.
(3) Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevãzute la alin. (1) şi (2) este gratuitã şi trebuie sã fie echitabilã, rapidã şi corectã.
ART. 26
(1) Este interzisã realizarea proiectului fãrã obţinerea acordului de mediu pentru proiectele prevãzute în anexa nr. 1 şi a celor din anexa nr. 2 pentru care s-a decis efectuarea evaluãrii impactului asupra mediului.
(2) Titularii proiectelor au obligaţia respectãrii condiţiilor prevãzute în acordul de mediu.
ART. 27
(1) Constituie contravenţie şi se sancţioneazã urmãtoarele fapte:
a) nerespectarea prevederilor prevãzute la art. 22 alin. (1) şi art. 26 alin. (1), cu amendã de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoane fizice, şi de la 25.000 lei la 50.000 lei, pentru persoane juridice;
b) nerespectarea prevederilor prevãzute la art. 26 alin. (2), cu amendã de la 3.000 lei la 6.000 lei, pentru persoane fizice, şi de la 20.000 lei la 40.000 lei, pentru persoane juridice.
(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevãzute la alin. (1) se fac de personalul împuternicit din cadrul Gãrzii Naţionale de Mediu şi al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunãrii", conform reglementãrilor legale în vigoare.
(3) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, dupã caz, de la data comunicãrii acestuia jumãtate din minimul amenzii prevãzute în actul normativ, agentul constatator fãcând menţiune despre aceastã posibilitate în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei.
ART. 28
Dispoziţiile referitoare la contravenţiile prevãzute la <>art. 27 alin. (1) se completeazã cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 180/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 29
Actele şi deciziile prevãzute de prezenta hotãrâre trebuie sã includã informaţii concrete despre procedurile prevãzute la art. 24 şi 25.
ART. 30
(1) Metodologia de aplicare a evaluãrii impactului asupra mediului, conţinând competenţele, durata etapelor procedurale şi dispoziţii privind informarea şi participarea publicului, se aprobã prin ordin comun al conducãtorului autoritãţii publice centrale pentru protecţia mediului, al conducãtorului autoritãţii publice centrale pentru dezvoltare regionalã şi locuinţei, al conducãtorului autoritãţii publice centrale pentru administraţie şi interne şi al conducãtorului autoritãţii publice centrale pentru agriculturã, pãduri şi dezvoltare ruralã, în termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
(2) Ghidurile metodologice aplicabile evaluãrii impactului asupra mediului se aprobã prin ordin al conducãtorului autoritãţii publice centrale pentru protecţia mediului în termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
ART. 31
Autoritãţile publice pentru protecţia mediului percep taxe în cuantum de 150 lei la emiterea acordului de mediu.
ART. 32
Proiectele transmise unei autoritãţi publice pentru protecţia mediului în vederea obţinerii acordului de mediu înainte de intrarea în vigoare a prezentei hotãrâri se supun procedurii de evaluare a impactului asupra mediului aflate în vigoare la momentul depunerii solicitãrii.
ART. 33
(1) Autoritatea publicã centralã pentru protecţia mediului informeazã Comisia Europeanã cu privire la aplicarea prezentei hotãrâri.
(2) Autoritatea publicã centralã pentru protecţia mediului transmite Comisiei Europene actele normative naţionale adoptate în domeniul reglementat de Directiva 85/337/CEE din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice sau private asupra mediului, modificatã şi completatã prin Directiva 97/11/CE şi prin Directiva 2003/35/CE .
ART. 34
Anexele nr. 1-4 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
ART. 35
Prezenta hotãrâre intrã în vigoare la 60 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 36
(1) La data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.213/2006 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 25 septembrie 2006.
(2) În situaţia în care printr-un act normativ anterior prezentei hotãrâri se face trimitere la <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.213/2006 ori generic la procedura de evaluare a impactului asupra mediului, trimiterea se va socoti fãcutã la dispoziţiile corespunzãtoare din prezenta hotãrâre.

*

Prezenta hotãrâre transpune prevederile Directivei Consiliului 85/337/CEE din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, publicatã în Jurnalul Oficial al Comunitãţilor Europene (JOCE) nr. L 175 din 5 iulie 1985, modificatã şi completatã prin Directiva Consiliului 97/11/CE a Consiliului din 3 martie 1997, publicatã în Jurnalul Oficial al Comunitãţilor Europene (JOCE) nr. L 73 din 14 martie 1997, şi Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 mai 2003 de instituire a participãrii publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe privind mediul şi de modificare a directivelor Consiliului 85/337/CEE şi 96/61/CE , în ceea ce priveşte participarea publicului şi accesul la justiţie, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 156 din 25 iunie 2003.


PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneazã:


───────────────
Ministrul mediului,
Nicolae Nemirschi

Viceprim-ministru,
ministrul administraţiei şi internelor,
Dan Nica

p. Ministrul afacerilor externe,
Costea Romulus Doru,
secretar de stat

Şeful Departamentului
pentru Afaceri Europene,
Vasile Puşcaş


Bucureşti, 8 aprilie 2009.
Nr. 445.


ANEXA 1

LISTA
proiectelor supuse evaluãrii impactului asupra mediului

1. Rafinãrii de ţiţei (cu excepţia celor care produc numai lubrifianţi din ţiţei) şi instalaţii de gazeificare şi lichefiere a minimum 500 tone de cãrbune sau şisturi bituminoase pe zi.
2. a) Termocentrale şi alte instalaţii de ardere cu o putere termicã de minimum 300 megawaţi.
b) Centrale nucleare şi alte reactoare nucleare, inclusiv dezafectarea sau dezasamblarea acestor centrale sau reactoare*) (cu excepţia instalaţiilor de cercetare pentru producerea şi transformarea materialelor fisionabile şi fertile, a cãror putere maximã nu depãşeşte un kilowatt de putere termicã continuã).
__________
*) Centralele nucleare şi alte reactoare nucleare înceteazã a mai fi considerate ca atare atunci când tot combustibilul nuclear şi alte elemente contaminate radioactiv au fost îndepãrtate definitiv de pe amplasamentul instalaţiei.

3. a) Instalaţii pentru reprocesarea combustibilului nuclear iradiat.
b) Instalaţii destinate:
(i) producerii sau îmbogãţirii combustibilului nuclear;
(ii) tratãrii combustibilului nuclear iradiat sau tratãrii deşeurilor cu nivel ridicat de radioactivitate;
(iii) depozitãrii finale a combustibilului nuclear iradiat;
(iv) în exclusivitate depozitãrii finale a deşeurilor radioactive;
(v) în exclusivitate stocãrii, planificatã pe o perioadã mai mare de 10 ani, a combustibililor nucleari iradiaţi sau a deşeurilor radioactive pe un amplasament diferit de cel de producţie.
4. a) Instalaţii integrate pentru producerea fontei cenuşii pentru turnãtorie şi a oţelului.
b) Instalaţii destinate producerii metalelor brute neferoase din minereuri, concentrate din minereu sau materii prime secundare prin procese metalurgice, chimice sau electrolitice.
5. Instalaţii pentru extracţia azbestului şi pentru prelucrarea şi transformarea azbestului şi a produselor care conţin azbest:
a) instalaţii pentru produse din azbociment, cu o producţie anualã de cel puţin 20.000 tone de produs finit;
b) instalaţii pentru materiale de fricţiune, cu o producţie anualã de cel puţin 50 tone de produs finit;
c) instalaţii pentru alte utilizãri ale azbestului, cu cantitãţi utilizate de peste 200 tone anual.
6. Instalaţii chimice integrate, cum sunt instalaţiile pentru producerea substanţelor la scarã industrialã folosind procese de conversie chimicã, în care mai multe unitãţi alãturate sunt legate funcţional una de cealaltã şi sunt destinate pentru:
a) producerea substanţelor chimice organice de bazã;
b) producerea substanţelor chimice anorganice de bazã;
c) producerea îngrãşãmintelor pe bazã de fosfor, azot sau potasiu (îngrãşãminte simple sau complexe);
d) obţinerea produselor de bazã pentru protecţia plantelor şi a biocidelor;
e) obţinerea produselor farmaceutice de bazã folosind procese chimice sau biologice;
f) producerea explozibililor.
7. a) Construirea de linii pentru traficul feroviar de lungã distanţã şi a aerodromurilor*1) cu cel puţin o pistã de decolare-aterizare mai lungã de 2.100 m.
b) Construirea de autostrãzi şi de drumuri expres*2).
__________
*1) Aerodrom - aeroport care se conformeazã definiţiei din <>Convenţia privind Aviaţia Civilã Internaţionalã, semnatã la Chicago la 7 decembrie 1944, cu unele amendamente aduse ulterior acestei convenţii (anexa nr. 14), ratificatã prin <>Decretul nr. 194/1965 .
*2) Drumuri expres - drumuri care se conformeazã definiţiei din <>Acordul european asupra marilor drumuri de circulaţie internaţionalã, încheiat la Geneva la 15 noiembrie 1975, ratificat prin <>Decretul nr. 149/1985 .

Construirea drumurilor noi cu cel puţin 4 benzi sau realinierea şi/sau lãrgirea unui drum existent cu douã ori mai puţine benzi pânã la 4 sau mai multe benzi, în cazul în care aceste drumuri noi sau realinierea lor şi/sau secţiunea lãrgitã a acestora este de cel puţin 10 km lungime continuã.
8. a) Cãi navigabile interioare şi porturi fluviale care asigurã traficul, respectiv operarea navelor de peste 1.350 tone.
b) Porturi comerciale, cheuri pentru încãrcare şi descãrcare legate de uscat şi porturi exterioare (exclusiv cheuri pentru feribot) care permit operarea navelor de cel puţin 1.350 tone.
9. Depozite de deşeuri periculoase sau instalaţii pentru eliminarea deşeurilor periculoase prin incinerare ori tratare chimicã, operaţiune definitã în anexa nr. IIA pct. 9 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 426/2001 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
10. Instalaţii cu o capacitate mai mare de 100 tone/zi pentru eliminarea deşeurilor nepericuloase prin incinerare ori tratare chimicã, operaţiune definitã în anexa nr. IIA pct. 9 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 78/2000 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 426/2001 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
11. Sisteme de captare a apelor subterane sau sisteme artificiale de reîncãrcare a acviferului, acolo unde volumul anual de apã captatã sau reîncãrcatã este de cel puţin 10 milioane de metri cubi.
12. a) Lucrãri de transfer al resurselor de apã între bazine hidrografice, executate în scopul prevenirii deficitului de apã, pentru un volum anual de apã transferatã de cel puţin 100 de milioane metri cubi; se excepteazã transferul prin conducte al apei potabile.
b) În toate celelalte cazuri, lucrãri de transfer al resurselor de apã între bazine hidrografice, pentru un debit mediu multianual al bazinului de captare de cel puţin 2.000 de milioane metri cubi/an şi pentru o cantitate de apã transferatã de cel puţin 5% din acest debit; se excepteazã transferul prin conducte al apei potabile.
13. Staţii pentru epurarea apelor uzate de cel puţin 150.000 echivalenţi locuitor*3.
__________
*3) Echivalenţi locuitor exprimã încãrcarea cu poluanţi a apelor uzate, conform definiţiei din <>Hotãrârea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descãrcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

14. Extracţia petrolului şi a gazelor naturale în scopuri comerciale, în cazul în care cantitatea extrasã este de cel puţin 500 tone/zi în cazul petrolului şi 500.000 metri cubi/zi în cazul gazelor naturale.
15. Baraje şi alte instalaţii proiectate sã reţinã sau sã stocheze permanent apa, cu o capacitate nouã ori suplimentarã de apã reţinutã sau stocatã de cel puţin 10 milioane metri cubi.
16. Conducte pentru transportul gazelor, petrolului sau al produselor chimice cu un diametru mai mare de 800 mm şi cu o lungime de cel puţin 40 km.
17. Instalaţii pentru creşterea intensivã a pãsãrilor de curte sau a porcinelor având cel puţin:
a) 85.000 de locuri pentru creşterea pãsãrilor de carne, respectiv 60.000 de locuri pentru pãsãri ouãtoare;
b) 3.000 de locuri pentru creşterea porcilor mai mari de 30 kg; sau
c) 900 de locuri pentru scroafe.
18. Instalaţii industriale pentru:
a) producerea celulozei din cherestea sau alte materiale fibroase similare;
b) producerea hârtiei şi a cartonului, cu o capacitate de producţie de cel puţin 200 tone/zi.
19. Cariere şi exploataţii miniere de suprafaţã, când suprafaţa amplasamentului depãşeşte 25 hectare sau, pentru extragerea turbei, când suprafaţa amplasamentului depãşeşte 150 hectare.
20. Construirea liniilor aeriene de tensiune electricã, cu o tensiune de cel puţin 220 kV şi o lungime de cel puţin 15 km.
21. Instalaţii pentru depozitarea petrolului, a produselor petrochimice sau chimice, cu o capacitate de cel puţin 200.000 tone.
22. Orice modificare sau extindere a proiectelor enumerate în prezenta anexã, în cazul în care o asemenea modificare sau extindere întruneşte ea însãşi valorile de prag stabilite, dupã caz, în aceastã anexã.


ANEXA 2

LISTA
proiectelor pentru care trebuie stabilitã necesitatea efectuãrii evaluãrii impactului asupra mediului

1. Agriculturã, silviculturã şi acvaculturã:
a) proiecte pentru restructurarea exploataţiilor agricole;
b) proiecte pentru utilizarea terenului necultivat sau a suprafeţelor parţial antropizate în scop agricol intensiv;
c) proiecte de gospodãrire a apelor pentru agriculturã, inclusiv proiecte de irigaţii şi desecãri;
d) împãdurirea terenurilor pe care nu a existat anterior vegetaţie forestierã sau defrişare în scopul schimbãrii destinaţiei terenului;
e) instalaţii pentru creşterea intensivã a animalelor de fermã, altele decât cele incluse în anexa nr. 1;
f) crescãtorii pentru pisciculturã intensivã;
g) recuperarea terenurilor din mare.
2. Industria extractivã:
a) cariere, exploatãri miniere de suprafaţã şi de extracţie a turbei, altele decât cele prevãzute în anexa nr. 1;
b) exploatãri miniere subterane;
c) extracţia mineralelor prin dragare fluvialã sau marinã;
d) foraje de adâncime, cu excepţia forajelor pentru investigarea stabilitãţii solului, în special:
(i) foraje geotermale;
(ii) foraje pentru depozitarea deşeurilor nucleare;
(iii) foraje pentru alimentarea cu apã;
e) instalaţii industriale de suprafaţã pentru extracţia cãrbunelui, petrolului, gazelor naturale şi minereurilor, precum şi a şisturilor bituminoase.
3. Industria energeticã:
a) instalaţii industriale pentru producerea energiei electrice, termice şi a aburului tehnologic, altele decât cele prevãzute în anexa nr. 1;
b) instalaţii industriale pentru transportul gazelor, aburului şi apei calde; transportul energiei electrice prin cabluri aeriene, altele decât cele prevãzute în anexa nr. 1;
c) stocarea la suprafaţã a gazelor naturale;
d) stocarea subteranã a gazelor combustibile;
e) stocarea la suprafaţã a combustibililor fosili;
f) brichetarea industrialã a cãrbunelui/huilei şi lignitului;
g) instalaţii pentru prelucrarea şi stocarea deşeurilor radioactive, altele decât cele prevãzute în anexa nr. 1;
h) instalaţii pentru producerea energiei hidroelectrice;
i) instalaţii destinate producerii de energie prin exploatarea energiei eoliene (parcuri eoliene).
4. Producerea şi prelucrarea metalelor:
a) instalaţii pentru producerea fontei sau oţelului prin fuziune primarã sau secundarã, inclusiv turnare continuã;
b) instalaţii pentru prelucrarea metalelor feroase:
(i) laminoare la cald;
(ii) forjerii cu ciocane;
(iii) acoperiri metalice de protecţie prin topire;
c) topitorii de metale feroase;
d) instalaţii pentru topirea, inclusiv alierea metalelor neferoase, cu excepţia metalelor preţioase, inclusiv a produselor recuperate (rafinare, turnare în forme etc.);
e) instalaţii pentru tratarea suprafeţelor metalice şi a materialelor plastice prin procese chimice sau electrolitice;
f) fabricarea şi asamblarea de autovehicule şi fabricarea motoarelor pentru autovehicule;
g) şantiere navale;
h) instalaţii pentru construcţia şi repararea aeronavelor;
i) fabricarea materialelor feroviare;
j) forjare la cald prin explozie;
k) instalaţii pentru coacerea şi sinterizarea minereurilor metalice.
5. Industria mineralelor:
a) cuptoare de cocs (distilarea uscatã a cãrbunelui);
b) instalaţii pentru fabricarea cimentului;
c) instalaţii pentru producerea azbestului şi fabricarea produselor din azbest, altele decât cele prevãzute în anexa nr. 1;
d) instalaţii pentru fabricarea sticlei, inclusiv a fibrelor de sticlã;
e) instalaţii pentru topirea substanţelor minerale, inclusiv producţia fibrelor minerale;
f) fabricarea produselor ceramice prin ardere, în special a ţiglelor, cãrãmizilor, cãrãmizilor refractare, plãcilor, gresiilor ceramice sau porţelanului.
6. Industria chimicã:
a) tratarea produselor intermediare şi obţinerea produselor chimice, altele decât cele prevãzute în anexa nr. 1;
b) producerea pesticidelor şi a produselor farmaceutice, vopselelor şi lacurilor, elastomerilor şi peroxizilor, altele decât cele prevãzute în anexa nr. 1;
c) instalaţii de depozitare a produselor petroliere, petrochimice şi chimice, altele decât cele prevãzute în anexa nr. 1.
7. Industria alimentarã:
a) fabricarea uleiurilor şi a grãsimilor vegetale şi animale;
b) ambalarea şi conservarea produselor animale şi vegetale;
c) fabricarea produselor lactate;
d) fabricarea malţului şi a bãuturilor alcoolice;
e) fabricarea produselor de cofetãrie şi a siropului;
f) abatoare;
g) instalaţii industriale pentru fabricarea amidonului;
h) fabrici de fãinã şi ulei de peşte;
i) fabrici de zahãr.
8. Industria textilã, a pielãriei, a lemnului şi hârtiei:
a) instalaţii industriale pentru producerea hârtiei şi a cartonului, altele decât cele prevãzute în anexa nr. 1;
b) instalaţii pentru pretratarea (operaţii ca spãlare, înãlbire, mercerizare) sau vopsirea fibrelor ori textilelor;
c) instalaţii pentru tãbãcirea/argãsirea pieilor şi blãnurilor;
d) instalaţii de producere şi prelucrare a celulozei.
9. Industria cauciucului: fabricarea şi tratarea produselor pe bazã de elastomeri.
10. Proiecte de infrastructurã:
a) proiecte de dezvoltare a unitãţilor/zonelor industriale;
b) proiecte de dezvoltare urbanã, inclusiv construcţia centrelor comerciale şi a parcãrilor auto;
c) construcţia cãilor ferate, altele decât cele prevãzute în anexa nr. 1, a instalaţiilor de transbordare intermodalã şi a terminalelor intermodale;
d) construcţia aerodromurilor, altele decât cele prevãzute în anexa nr. 1;
e) construcţia drumurilor, porturilor şi instalaţiilor portuare, inclusiv a porturilor de pescuit, altele decât cele prevãzute în anexa nr. 1;
f) construcţia cãilor navigabile interioare, altele decât cele prevãzute în anexa nr. 1, lucrãri de canalizare şi lucrãri împotriva inundaţiilor;
g) baraje şi alte instalaţii proiectate pentru reţinerea sau stocarea apei pe termen lung, altele decât cele prevãzute în anexa nr. 1;
h) linii de tramvai, cãi ferate subterane şi de suprafaţã, linii suspendate sau linii similare specifice, utilizate exclusiv sau în principal pentru transportul de persoane;
i) instalaţii de conducte pentru gaze şi petrol, altele decât cele prevãzute în anexa nr. 1;
j) instalaţii de apeducte de lungime mare;
k) lucrãri pentru combaterea eroziunii costiere şi lucrãri maritime ce pot modifica profilul costier prin construcţia, de exemplu, de diguri, chei, pontoane, debarcadere sau alte lucrãri de apãrare marinã, exclusiv întreţinerea şi reconstrucţia unor astfel de lucrãri;
l) instalaţii de extracţie a apei subterane şi de reîncãrcare artificialã a rezervelor de apã subteranã, altele decât cele prevãzute în anexa nr. 1;
m) lucrãri pentru transferul resurselor de apã între bazine hidrografice, altele decât cele prevãzute în anexa nr. 1.
11. Alte proiecte:
a) piste permanente de curse şi testare a vehiculelor cu motor;
b) instalaţii pentru eliminarea deşeurilor, altele decât cele prevãzute în anexa nr. 1;
c) staţii pentru epurarea apelor uzate, altele decât cele prevãzute în anexa nr. 1;
d) amplasamente pentru depozitarea nãmolurilor provenite de la staţiile de epurare;
e) depozite de fier vechi, de vehicule uzate, inclusiv deşeuri de vehicule;
f) bancuri de probã pentru motoare, turbine sau reactoare;
g) instalaţii pentru fabricarea fibrelor minerale artificiale;
h) instalaţii pentru recuperarea sau distrugerea substanţelor explozive;
i) centre de ecarisaj.
12. Turism şi agrement:
a) pârtii de schi, teleschiuri, telecabine şi amenajãrile aferente;
b) amenajãri marine de agrement;
c) sate de vacanţã şi complexuri hoteliere în afara zonelor urbane şi amenajãrile aferente;
d) campinguri permanente şi amplasamente pentru caravane;
e) parcuri tematice.
13. a) Orice modificãri sau extinderi, altele decât cele prevãzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevãzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexã, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului.
b) Proiectele prevãzute în anexa nr. 1, executate exclusiv sau în principal pentru dezvoltarea şi testarea de metode sau produse noi şi care sã nu fie utilizate pe o perioadã mai mare de 2 ani.


ANEXA 3

CRITERII DE SELECŢIE
pentru stabilirea necesitãţii efectuãrii evaluãrii impactului
asupra mediului

1. Caracteristicile proiectelor
La identificarea caracteristicilor proiectelor se iau în considerare urmãtoarele aspecte:
a) mãrimea proiectului;
b) cumularea cu alte proiecte;
c) utilizarea resurselor naturale;
d) producţia de deşeuri;
e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort;
f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate.
2. Localizarea proiectelor
Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geograficã posibil a fi afectatã de proiect, avându-se în vedere în special:
2.1. utilizarea existentã a terenului;
2.2. relativa abundenţã a resurselor naturale din zonã, calitatea şi capacitatea regenerativã a acestora;
2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebitã pentru:
a) zonele umede;
b) zonele costiere;
c) zonele montane şi cele împãdurite;
d) parcurile şi rezervaţiile naturale;
e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc.;
f) zonele de protecţie specialã, mai ales cele desemnate prin <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sãlbatice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, zonele prevãzute prin <>Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor <>Legii apelor nr. 107/1996 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi <>Hotãrârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea <>Normelor speciale privind caracterul şi mãrimea zonelor de protecţie sanitarã şi hidrogeologicã;
g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depãşite;
h) ariile dens populate;
i) peisajele cu semnificaţie istoricã, culturalã şi arheologicã.
3. Caracteristicile impactului potenţial
Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, cu accent deosebit pe:
a) extinderea impactului: aria geograficã şi numãrul persoanelor afectate;
b) natura transfrontierã a impactului;
c) mãrimea şi complexitatea impactului;
d) probabilitatea impactului;
e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului.


ANEXA 4

INFORMAŢII
solicitate titularului proiectului pentru proiectele supuse evaluãrii
impactului asupra mediului

1. Descrierea proiectului, incluzând:
a) descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect şi a cerinţelor de amenajare şi utilizare a terenului în timpul fazelor de construcţie şi funcţionare;
b) descrierea principalelor caracteristici ale proceselor de producţie, de exemplu natura şi cantitatea materialelor utilizate;
c) estimarea, pe tipuri şi cantitãţi, a deşeurilor preconizate şi a emisiilor (poluare în apã, aer şi sol, zgomot, vibraţii, luminã, cãldurã, radiaţii etc.) rezultate din funcţionarea proiectului propus.
2. Rezumatul principalelor alternative studiate de titular şi indicarea principalelor motive pentru alegerea finalã, luând în considerare efectele asupra mediului.
3. Descrierea aspectelor de mediu posibil a fi afectate în mod semnificativ de proiectul propus, în special a populaţiei, faunei, florei, solului, apei, aerului, factorilor climatici, bunurilor materiale, inclusiv patrimoniul arhitectural şi arheologic, peisajul şi interconexiunile dintre factorii de mai sus.
4. Descrierea*1) efectelor semnificative posibile ale proiectului propus asupra mediului, rezultând din:
_______
*1) Aceastã descriere trebuie sã acopere efectele directe şi indirecte, secundare, cumulative, pe termen scurt, mediu şi lung, permanente şi temporare, pozitive şi negative ale proiectului asupra mediului.

a) existenţa proiectului;
b) utilizarea resurselor naturale;
c) emisiile de poluanţi, zgomot şi alte surse de disconfort şi eliminarea deşeurilor şi descrierea de cãtre titular a metodelor de prognozã utilizate în evaluarea efectelor asupra mediului.
5. Descrierea mãsurilor preconizate pentru prevenirea, reducerea şi, unde este posibil, compensarea oricãror efecte semnificative adverse asupra mediului.
6. Un rezumat fãrã caracter tehnic al informaţiilor furnizate la punctele precedente.
7. Indicarea dificultãţilor (deficienţe tehnice sau lipsã de know-how) întâmpinate de titularul proiectului în prezentarea informaţiei solicitate.

__________


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016