Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 435 din 28 aprilie 2010  privind regimul de introducere pe piata si de exploatare a echipamentelor pentru agrement    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 435 din 28 aprilie 2010 privind regimul de introducere pe piata si de exploatare a echipamentelor pentru agrement

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 17 mai 2010
HOTĂ?RÂRE nr. 435 din 28 aprilie 2010
privind regimul de introducere pe piaţã şi de exploatare a echipamentelor pentru agrement
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 17 mai 2010


În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

ART. 1
(1) Prezenta hotãrâre reglementeazã regimul de introducere pe piaţã şi de exploatare a echipamentelor pentru agrement.
(2) Prevederile prezentei hotãrâri nu se aplicã:
a) echipamentelor destinate competiţiilor sportive şi sporturilor extreme;
b) echipamentelor supuse legislaţiei privind regimul armelor şi muniţiilor;
c) echipamentelor pentru practicarea sporturilor cu motor.
ART. 2
În înţelesul prezentei hotãrâri, termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
a) echipament pentru agrement - orice utilaj, instalaţie sau dispozitiv acţionat prin forţa ori greutatea omului, electric, pneumatic, hidraulic, mecanic şi/sau prin orice altã/alte sursã/surse de energie, ce funcţioneazã pe un amplasament temporar ori definitiv şi care este destinat agrementului, jocului sau destinderii consumatorilor;
b) echipament pentru spaţii de joacã - echipament pentru agrement, acţionat exclusiv prin greutatea sau forţa fizicã a omului, destinat pentru a fi utilizat în special de copii, pe un spaţiu de joacã, temporar ori permanent;
c) spaţiu de joacã - perimetru delimitat şi amenajat pentru jocul copiilor, în care este instalat cel puţin un echipament pentru spaţiile de joacã;
d) echipament pentru parcurile de distracţii - echipament pentru agrement care nu este destinat spaţiilor de joacã;
e) distracţie extremã - activitate oferitã de un organizator, persoanã fizicã sau juridicã, unuia ori mai multor consumatori în scop de destindere şi la care pericolul sau provocarea pe care le resimte consumatorul îl incitã în principal sã participe;
f) certificat de conformitate - document emis de cãtre un organism de certificare desemnat, prin care se atestã cã sunt îndeplinite cerinţele esenţiale de securitate aplicabile echipamentului pentru agrement;
g) distribuitor - orice persoanã fizicã sau juridicã din lanţul de distribuţie, alta decât producãtorul ori importatorul, care pune la dispoziţie pe piaţã un produs;
h) parc de distracţii - perimetru delimitat şi amenajat în scopul agrementului, în care este instalat cel puţin un echipament pentru parcurile de distracţii, temporar sau definitiv;
i) deţinãtorul echipamentului pentru agrement - persoana fizicã sau juridicã ori autoritatea publicã localã ce deţine cu orice titlu un echipament pentru agrement, pe care îl pune la dispoziţie consumatorilor;
j) administrator - persoana fizicã sau juridicã ce are în administrare un parc de distracţii sau un spaţiu de joacã, dupã caz;
k) coordonator de securitate - persoana angajatã, desemnatã de organizatorul distracţiei extreme pentru a veghea la securitatea echipamentului, a consumatorilor, precum şi a terţelor persoane;
l) locator - orice persoanã fizicã sau juridicã ce oferã spre închiriere consumatorilor echipamente pentru agrement;
m) echipament de protecţie individualã - echipamentul sau accesoriile oferite odatã cu echipamentul pentru agrement închiriat, de cãtre locator sau deţinãtor, în scopul protejãrii vieţii, sãnãtãţii şi securitãţii consumatorului faţã de pericolele ce pot apãrea ca urmare a utilizãrii normale şi previzibile a produsului respectiv;
n) accident grav - accident mortal sau accident care produce o vãtãmare corporalã gravã a consumatorului ori a uneia sau mai multor persoane situate în zona adiacentã echipamentului pentru agrement;
o) incident grav - un eveniment care ar putea da naştere unui accident grav;
p) producãtor - orice persoanã fizicã sau juridicã ce fabricã un echipament pentru agrement ori pentru care se proiecteazã sau se fabricã un astfel de echipament şi care comercializeazã acest echipament sub numele ori marca sa;
q) importator - orice persoanã fizicã sau juridicã stabilitã în interiorul Uniunii Europene, care introduce pe piaţa comunitarã un echipament pentru agrement dintr-o ţarã terţã;
r) reprezentant autorizat - orice persoanã fizicã sau juridicã stabilitã într-un stat membru al Uniunii Europene, care a primit un mandat scris din partea producãtorului pentru a acţiona în numele acestuia pentru sarcini specifice;
s) organizator al distracţiei extreme - orice persoanã fizicã sau juridicã ce furnizeazã unuia ori mai multor consumatori activitãţi ce reprezintã distracţie extremã;
ş) radiaţii - emisii de unde sonore, electromagnetice sau de particule ce se propagã în toate direcţiile, la care poate fi expus consumatorul în timpul utilizãrii unui echipament pentru agrement.
ART. 3
(1) Se admite introducerea pe piaţã a echipamentelor pentru agrement care respectã cerinţele esenţiale de securitate aplicabile, prevãzute în anexa nr. 1.
(2) Înainte de introducerea pe piaţã a unui echipament pentru agrement, producãtorul sau reprezentantul sãu autorizat ori importatorul trebuie sã solicite unui organism de certificare desemnat evaluarea conformitãţii echipamentului în cauzã cu cerinţele esenţiale de securitate aplicabile şi emiterea unui certificat de conformitate, care va însoţi produsul.
(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) echipamentele pentru agrement conforme cu reglementãrile tehnice, standardele, specificaţiile tehnice sau procedurile de fabricaţie ale unui alt stat membru al Uniunii Europene ori care este parte a Acordului instituind Spaţiul Economic European sau ale Turciei, care asigurã un nivel echivalent de protecţie cu cerinţele esenţiale de securitate prevãzute în anexa nr. 1.
(4) Pentru echipamentele prevãzute la alin. (3), în situaţia în care organele de control considerã necesarã luarea unei decizii din categoria celor prevãzute la art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 764/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor norme tehnice naţionale pentru produsele comercializate în mod legal în alt stat membru şi de abrogare a Deciziei nr. 3.052/95/CE, producãtorul, reprezentantul sãu autorizat, distribuitorul sau importatorul, dupã caz, trebuie sã punã la dispoziţie organelor de control, la cerere, reglementãrile tehnice, standardele, specificaţiile tehnice sau procedurile de fabricaţie aplicabile acestora şi documentele care atestã conformitatea lor.
ART. 4
(1) În scopul realizãrii evaluãrii conformitãţii prevãzute la art. 3 alin. (2), producãtorul sau reprezentantul sãu autorizat ori importatorul trebuie:
a) sã înainteze unui organism de certificare desemnat, ales de cãtre el, o cerere de evaluare semnatã, însoţitã de dosarul tehnic al echipamentului pentru agrement. Cererea de evaluare trebuie sã includã denumirea şi adresa producãtorului şi, în cazul în care cererea este depusã de cãtre reprezentantul autorizat, şi numele şi adresa acestuia;
b) sã punã la dispoziţia organismului de certificare desemnat, în vederea examinãrii şi testãrii, unul sau mai multe echipamente pentru agrement, reprezentative, dacã este cazul.
(2) Dosarul tehnic prevãzut la alin. (1) lit. a) trebuie sã includã, dupã caz:
a) o descriere generalã a produsului;
b) desenul de ansamblu şi desene de execuţie pentru toate componentele echipamentului pentru agrement, schemele electrice şi hidraulice ale echipamentului, atunci când este cazul, precum şi descrieri şi explicaţii necesare pentru înţelegerea acestor desene şi scheme;
c) breviare ale calculelor efectuate;
d) lista standardelor, a specificaţiilor tehnice de referinţã şi/sau a reglementãrilor aplicate pentru proiectarea şi execuţia echipamentelor de agrement, identificate prin titlu, numãr şi data emiterii;
e) analiza de risc, cu identificarea elementelor de securitate şi a avertizãrilor;
f) instrucţiuni de utilizare şi de întreţinere;
g) instrucţiuni şi desene de montaj, cu precizarea spaţiilor de securitate şi a condiţiilor pentru realizarea fundaţiilor echipamentelor pentru agrement, dacã este cazul;
h) proceduri şi instrucţiuni scrise pentru proiectare, execuţie, montare, încercãri;
i) descriere a examinãrilor şi încercãrilor, efectuate pe durata execuţiei, asamblãrii şi a montajului;
j) rapoarte de inspecţie, de încercare şi de etalonare realizate, în copie.
(3) Organismul de certificare desemnat verificã documentele ce i-au fost înaintate şi realizeazã examinãrile şi încercãrile necesare pentru a se asigura cã echipamentul pentru agrement respectã cerinţele esenţiale de securitate. Pentru produsele ce fac obiectul producţiei de serie, în scopul de a se asigura de capabilitatea producãtorului de a furniza consecvent echipamente având caracteristicile şi performanţele echipamentului certificat, organismul de certificare desemnat evalueazã sistemul calitãţii aplicat de producãtor.
(4) În situaţia în care în urma evaluãrii prevãzute la alin. (3) organismul de certificare desemnat considerã cã echipamentele pentru agrement respectã cerinţele esenţiale de securitate aplicabile, emite un certificat de conformitate.
(5) În situaţia în care obiectul certificatului de conformitate este un echipament pentru agrement ce urmeazã a se realiza în producţie de serie, organismul de certificare desemnat trebuie sã supravegheze, prin audituri periodice, respectarea continuã a cerinţelor care au stat la baza emiterii certificatului şi sã ia mãsuri de suspendare sau de retragere a certificatului de conformitate în cazul nerespectãrii obligaţiilor asumate de producãtor în baza certificãrii.
(6) Dosarul tehnic prevãzut la alin. (2) trebuie pãstrat de cãtre producãtor sau reprezentantul sãu autorizat timp de 10 ani de la realizarea ultimului echipament de acelaşi tip şi pus la dispoziţia autoritãţilor de supraveghere şi control, la solicitarea acestora.
(7) Producãtorul sau reprezentantul sãu autorizat, la solicitarea cãruia s-a emis un certificat de conformitate, are obligaţia de a face cunoscut imediat organismului de certificare desemnat ce a emis respectivul document orice modificare adusã documentaţiei şi condiţiilor ce au stat la baza certificãrii de conformitate.
(8) Decizia organismului de certificare desemnat de respingere a cererii de certificare a unui echipament pentru agrement ori de suspendare sau retragere a unui certificat de conformitate se face cunoscutã solicitantului, menţionându-se motivele ce au stat la baza deciziei. Solicitantul poate contesta aceastã decizie la instanţa judecãtoreascã competentã, potrivit legii.
ART. 5
(1) Producãtorul, reprezentantul autorizat al acestuia, importatorul sau distribuitorul, dupã caz, are obligaţia de a furniza deţinãtorilor/administratorilor/locatorilor, împreunã cu echipamentele de agrement, urmãtoarele documente însoţitoare:
a) desenul de ansamblu al echipamentului;
b) instrucţiuni de utilizare, instrucţiuni de montaj şi instrucţiuni de întreţinere, redactate în limba românã, fãrã a exclude posibilitatea prezentãrii acestor documente şi în alte limbi;
(2) Producãtorul, reprezentantul autorizat al acestuia sau importatorul, dupã caz, trebuie sã inscripţioneze pe echipamentele pentru agrement, vizibil, lizibil şi durabil, informaţiile prevãzute în anexa nr. 2.
(3) Distribuitorul se va asigura cã echipamentele pentru agrement sunt inscripţionate vizibil, lizibil şi durabil cu informaţiile prevãzute în anexa nr. 2.
(4) Deţinãtorii/administratorii/locatorii trebuie sã deţinã şi sã prezinte, la cerere, organelor de control documentele menţionate la alin. (1).
ART. 6
(1) Administratorul parcului de distracţii, indiferent dacã parcul de distracţii se aflã pe un amplasament temporar sau definitiv, trebuie:
a) sã obţinã, sã deţinã şi sã punã la dispoziţie organelor de supraveghere şi control, la cerere, autorizaţia de funcţionare a parcului de distracţii, emisã de autoritãţile publice locale;
b) sã efectueze, atunci când exploatarea echipamentelor de agrement impune acest lucru, branşamentele necesare în conformitate cu legislaţia aplicabilã în vigoare;
c) sã informeze consumatorii, printr-un panou de avertizare, amplasat la intrarea în parcul de distracţii, despre:
(i) denumirea parcului de distracţii;
(ii) numãrul autorizaţiei de funcţionare a parcului de distracţii, emisã de autoritãţile publice locale;
(iii) datele de identificare a administratorului, inclusiv adresa unde acesta are sediul;
(iv) numerele de telefon ale serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţã (salvare, pompieri, poliţie) şi al autoritãţii pentru protecţia consumatorilor, pentru situaţii de urgenţã;
(v) amplasarea echipamentelor pentru agrement, prin indicarea acestora pe harta parcului de distracţii;
d) sã asigure supravegherea parcului de distracţii;
e) sã asigure împrejmuirea parcului de distracţii;
f) sã asigure dotarea parcului de distracţii cu alimentare cu apã curentã, toalete publice, canalizare corespunzãtoare, instalaţii de iluminat pe timpul nopţii şi mijloace adecvate de colectare a gunoiului;
g) sã delimiteze aleile de acces la echipamentele pentru agrement din parcurile de distracţii, astfel încât sã se evite intrarea consumatorilor în raza de acţiune a echipamentelor aflate în mişcare sau în alte zone care pot prezenta pericol pentru viaţa, sãnãtatea sau securitatea acestora;
h) sã anunţe imediat producerea oricãrui accident sau incident grav autoritãţilor competente;
i) sã aibã în dotare truse de prim ajutor pentru cazuri de urgenţã şi sã afişeze în mod vizibil consumatorilor locul unde acestea sunt amplasate;
j) sã solicite şi sã obţinã autorizaţia de securitate la incendiu, în condiţiile legii, şi sã asigure mijloacele tehnice de apãrare împotriva incendiilor adecvate, funcţionale şi în cantitãţile necesare.
(2) Prevederile alin. (1) lit. a), b), lit. c) pct. (ii)-(iv), lit. e) şi h) sunt aplicabile în mod corespunzãtor şi administratorilor spaţiilor de joacã.
(3) Autoritãţile publice locale au responsabilitatea asigurãrii funcţionãrii echipamentelor pentru agrement din spaţiile de joacã amplasate pe domeniul public local, astfel încât sã nu fie afectatã securitatea utilizatorilor.
ART. 7
Înainte de punerea în funcţiune a echipamentului pentru agrement pe orice amplasament, deţinãtorul echipamentului pentru agrement trebuie:
a) sã se asigure cã echipamentul pentru agrement ce urmeazã a fi exploatat, cu excepţia echipamentelor prevãzute la art. 3 alin. (3), este însoţit de certificatul de conformitate;
b) sã încheie un document, în formã scrisã, cu administratorul parcului de distracţii sau al spaţiului de joacã, din care sã rezulte, cel puţin, acceptul acestuia pentru amplasarea echipamentului pentru agrement şi perimetrul pentru amplasare, în cazul în care deţinãtorul echipamentului pentru agrement nu este şi administratorul parcului de distracţii sau al spaţiului de joacã;
c) sã se asigure cã pe fiecare echipament sunt inscripţionate lizibil, durabil şi vizibil informaţiile prevãzute în anexa nr. 2;
d) sã efectueze o analizã de risc în exploatare, luându-se în considerare prevederile anexei nr. 3;
e) sã obţinã autorizaţia de funcţionare a echipamentului pentru agrement, cu respectarea prevederilor <>Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţã a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 8
Pe toatã durata exploatãrii deţinãtorul echipamentului pentru agrement trebuie:
1. sã punã la dispoziţie administratorului, locatorului sau consumatorului, dupã caz, echipamentul pentru agrement conform instrucţiunilor de exploatare furnizate de producãtor sau reprezentantul sãu autorizat;
2. sã informeze consumatorii, printr-un panou de avertizare amplasat în imediata apropiere a echipamentelor, cu privire la:
a) denumirea echipamentului şi datele de identificare ale deţinãtorului;
b) modul corect de utilizare şi comportamentul adecvat al consumatorilor în timpul utilizãrii;
c) potenţialele pericole, aşa cum au fost ele identificate în cadrul analizei de risc în exploatare, inclusiv asupra vârstei minime, limitei de greutate, înãlţimii sau stãrii de sãnãtate a consumatorilor, dupã caz;
3. sã pãstreze documentaţia furnizatã de cãtre producãtor, reprezentantul sãu autorizat sau importator, dupã caz, pentru acel echipament pentru agrement;
4. sã asigure efectuarea reviziilor, reparaţiilor şi întreţinerii echipamentului pentru agrement, conform instrucţiunilor tehnice furnizate de cãtre producãtor, reprezentantul sãu autorizat sau importator şi atunci când este cazul, numai cu persoane autorizate conform legii;
5. sã foloseascã, atunci când legislaţia în vigoare impune acest lucru, numai personal de deservire autorizat.
ART. 9
(1) Informarea consumatorilor prevãzutã la art. 6 alin. (1) lit. c) şi art. 8 pct. 2 se face în mod obligatoriu în limba românã, fãrã a fi exclusã şi prezentarea în alte limbi, pe panouri de avertizare durabile, amplasate vizibil şi inscripţionate cu caractere lizibile.
(2) În cazul echipamentelor pentru agrement amplasate în staţiuni şi zone turistice, informarea consumatorilor se face în mod obligatoriu şi în cel puţin douã limbi de circulaţie internaţionalã.
(3) Este interzisã atenţionarea: "Utilizare pe riscul dumneavoastrã" sau orice atenţionare similarã.
ART. 10
(1) Pentru organizarea unei distracţii extreme, organizatorul acestei activitãţi desemneazã pentru toatã durata de desfãşurare un coordonator de securitate. Organizatorul distracţiei extreme, ţinând cont de condiţiile normale şi previzibile de desfãşurare a activitãţii, trebuie sã ia mãsurile necesare pentru evitarea pericolelor şi asigurarea securitãţii consumatorilor şi a terţilor. Aceste mãsuri se referã în special la:
a) montaj, verificãri periodice, mãsuri de întreţinere a echipamentelor pentru agrement;
b) verificãri periodice şi mãsuri de întreţinere a produselor conexe pentru agrement utilizate;
c) avertismente şi inscripţionãri;
d) mãsuri specifice de apãrare împotriva incendiilor şi de instruire a personalului şi a consumatorilor privind situaţiile de urgenţã specifice care pot surveni.
(2) Organizatorul distracţiei extreme trebuie sã deţinã urmãtoarele informaţii pentru organizarea distracţiei extreme:
a) lista de produse conexe pentru agrement necesare distracţiei extreme ce pot avea un impact asupra securitãţii, precum şi identificarea şi descrierea caracteristicilor acestor produse;
b) schema distracţiei extreme.
(3) Prevederile art. 7 lit. a)-d) şi ale art. 8, aplicabile deţinãtorului echipamentului pentru agrement, se aplicã şi organizatorului distracţiei extreme.
ART. 11
(1) La momentul închirierii de cãtre consumator a unui echipament pentru agrement, locatorul trebuie sã ofere consumatorului informaţii în limba românã, fãrã a exclude prezentarea lor şi în alte limbi, cu privire la:
a) modul de folosinţã a produsului închiriat;
b) mãsurile de securitate ce trebuie luate cu ocazia utilizãrii produsului închiriat, inclusiv mãsurile specifice de apãrare împotriva incendiilor şi de instruire în domeniul situaţiilor de urgenţã.
(2) Dacã echipamentul pentru agrement închiriat nu este destinat sã fie utilizat de consumator în localurile, clãdirile sau pe terenurile locatorului, informaţiile prevãzute la alin. (1) sunt furnizate de cãtre locator consumatorului odatã cu produsul închiriat printr-un document ce conţine aceste informaţii.
(3) Dacã echipamentul pentru agrement închiriat este destinat sã fie utilizat în localurile, clãdirile sau pe terenurile locatorului, informaţiile prevãzute la alin. (1) sunt furnizate de cãtre locator consumatorului sub una dintre urmãtoarele forme:
a) notificarea consumatorului, prin înmânarea, la momentul utilizãrii echipamentului pentru agrement, a unui document relevant;
b) un anunţ lizibil, pe un suport durabil şi aplicat într-un loc vizibil pentru consumator.
(4) Locatorul este obligat sã punã la dispoziţie consumatorului, cu titlu gratuit, echipamentele de protecţie individualã adecvate, care sunt recomandate de producãtor în instrucţiunile de utilizare a echipamentului pentru agrement închiriat. Este interzis locatorilor sã punã la dispoziţie consumatorilor echipamente pentru agrement fãrã echipamentele de protecţie individualã recomandate de producãtor.
ART. 12
Consumatorii trebuie sã respecte modul corect de utilizare a echipamentelor pentru agrement, aşa cum a fost furnizat de deţinãtorul echipamentului pentru agrement, şi sã utilizeze echipamentele de protecţie individualã care le sunt puse la dispoziţie de cãtre locator.
ART. 13
(1) În termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri se aprobã normele metodologice pentru desemnarea organismelor de certificare potrivit criteriilor prevãzute în anexa nr. 4.
(2) Lista cuprinzând organismele de certificare desemnate se aprobã şi se actualizeazã periodic prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri şi se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(3) Certificatele de examinare de tip acordate în conformitate cu prevederile <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.102/2002 privind regimul de introducere pe piaţã şi de exploatare a echipamentelor pentru agrement rãmân valabile pânã la data expirãrii acestora.
ART. 14
(1) Constituie contravenţii şi se sancţioneazã dupã cum urmeazã:
a) introducerea pe piaţã a echipamentelor pentru agrement, cu excepţia echipamentelor prevãzute la art. 3 alin. (3), fãrã certificatul de conformitate prevãzut la art. 3 alin. (2), cu amendã de la 10.000 lei la 50.000 lei şi interzicerea utilizãrii echipamentului pentru agrement pânã la remedierea deficienţelor;
b) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (4), cu amendã de la 10.000 lei la 50.000 lei şi interzicerea utilizãrii echipamentului pentru agrement pânã la remedierea deficienţelor;
c) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (6), ale art. 5 alin. (2), (3) şi (4), ale art. 6 alin. (1) lit. a)-i), cu amendã de la 1.000 lei la 10.000 lei şi interzicerea utilizãrii echipamentului pentru agrement pânã la remedierea deficienţelor;
d) nerespectarea prevederilor art. 7 lit. a), b) şi c), ale art. 8 pct. 1, 2 şi 3, ale art. 9, 10 şi 11, cu amendã de la 200 lei la 2.000 lei şi interzicerea utilizãrii echipamentului pânã la remedierea deficienţelor;
e) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (4), cu amendã de la 1.000 lei la 10.000 lei şi interzicerea punerii în funcţiune a echipamentului pentru parcurile de distracţii;
f) nerespectarea prevederilor art. 7 lit. d) şi e), ale art. 8 pct. 4 şi 5, cu amendã de la 2.000 lei la 15.000 lei şi interzicerea punerii în funcţiune a echipamentului pentru parcurile de distracţii;
g) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (1) lit. j) se sancţioneazã potrivit prevederilor <>art. 44 pct. IV lit. i) din Legea nr. 307/2006 privind apãrarea împotriva incendiilor, cu modificãrile ulterioare.
(2) Sancţiunile prevãzute la alin. (1) sunt aplicabile persoanelor fizice, precum şi persoanelor juridice.
(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevãzute la alin. (1) lit. a)-d) se efectueazã de personalul împuternicit al Autoritãţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cele prevãzute la alin. (1) lit. e) şi f) se efectueazã de cãtre personalul împuternicit al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, iar cele prevãzute la alin. (1) lit. g) se efectueazã de cãtre personalul împuternicit al unitãţilor teritoriale ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţã.
(4) În cazul în care organele de control prevãzute la alin. (3) constatã cã produsele pot prejudicia sãnãtatea şi securitatea utilizatorilor echipamentelor pentru agrement, iau mãsuri pentru interzicerea utilizãrii şi/sau retragerea produselor de pe piaţã şi sancţioneazã contravenientul cu amendã de la 10.000 la 50.000 lei.
(5) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, dupã caz, de la data comunicãrii acestuia jumãtate din minimul amenzii aplicabile.
ART. 15
Prevederilor <>art. 14 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 180/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 16
Anexele nr. 1-4 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
ART. 17
(1) Prezenta hotãrâre intrã în vigoare la 90 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) La data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.102/2002 privind regimul de introducere pe piaţã şi de exploatare a echipamentelor pentru agrement, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 17 octombrie 2002, Ordinul ministrului industriei şi resurselor şi al ministrului sãnãtãţii şi familiei <>nr. 145 /<>626/2003 pentru aprobarea Normativului referitor la autorizarea şi gradul de calificare a personalului tehnic de deservire şi a coordonatorului de securitate pentru distracţia extremã, NT1-2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455 din 26 iunie 2003, şi Ordinul ministrului industriei şi resurselor şi al ministrului sãnãtãţii şi familiei <>nr. 364 /<>619/2003 privind aprobarea Metodologiei pentru efectuarea analizei de risc în exploatare, MT1-2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455 din 26 iunie 2003.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneazã:
---------------
Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,
Adriean Videanu

Preşedintele Autoritãţii Naţionale pentru Protecţia
Consumatorilor,
Constantin Cerbulescu

p. Ministrul administraţiei şi internelor,
Mihai Caprã,
secretar de stat

Şeful Departamentului pentru Afaceri Europene,
Bogdan Mãnoiu

Bucureşti, 28 aprilie 2010.
Nr. 435.


ANEXA 1

CERINŢE ESENŢIALE DE SECURITATE

1. Echipamentul pentru agrement trebuie sã fie produs astfel încât sã poatã funcţiona şi sã fie reglat şi întreţinut fãrã a se expune la pericole din punctul de vedere al securitãţii, atunci când aceste acţiuni sunt realizate în circumstanţele stabilite de producãtor.
2. Mãsurile de precauţie luate trebuie sã vegheze la excluderea oricãrui pericol în condiţii normale sau previzibile de utilizare, pe durata normalã de viaţã a echipamentului pentru agrement.
3. Gradul de pericol legat de utilizarea echipamentului pentru agrement trebuie sã fie în raport cu aptitudinea consumatorilor. În scopul punerii acestui principiu în practicã se stabileşte, acolo unde este necesar, o vârstã minimã, limitã de greutate, înãlţime sau stare de sãnãtate pentru consumatori.
4. Pentru alegerea celor mai bune soluţii producãtorul trebuie sã aplice urmãtoarele principii, în ordinea indicatã:
a) excluderea sau limitarea la maximum a pericolelor prin integrarea în mod optim a cerinţelor de securitate în cadrul proiectãrii şi fabricãrii echipamentului de agrement;
b) luarea mãsurilor necesare de precauţie de securitate pentru pericolele ce nu pot fi excluse;
c) informarea despre pericolele rãmase ca urmare a eficacitãţii incomplete a mãsurilor de protecţie luate, indicarea, în cazul în care este necesar, a pregãtirii speciale şi semnalarea faptului cã trebuie sã fie utilizate anumite echipamente de protecţie individualã.
5. În cadrul proiectãrii şi fabricaţiei unui echipament pentru agrement, precum şi al elaborãrii instrucţiunilor de utilizare, producãtorul trebuie sã ia în considerare atât o utilizare normalã a echipamentului, cât şi o utilizare previzibilã iraţionalã.
6. Echipamentul pentru agrement trebuie sã fie conceput astfel încât sã se evite o utilizare pentru alt scop decât cel pentru care a fost fabricat, dacã aceasta implicã pericole.
7. În cadrul proiectãrii şi fabricaţiei unui echipament pentru agrement, precum şi al elaborãrii instrucţiunilor de utilizare, producãtorul trebuie sã ţinã seama inclusiv de comportamentul specific al minorilor.
8. În cadrul proiectãrii şi fabricaţiei unui echipament pentru agrement, precum şi al elaborãrii instrucţiunilor de utilizare, producãtorul trebuie sã ţinã seama de obstacolele pe care cel ce va utiliza echipamentul le va întâmpina prin utilizarea, necesarã sau previzibilã, a echipamentului de protecţie individualã.
9. Echipamentul pentru agrement trebuie sã fie însoţit de toate echipamentele şi accesoriile speciale care sunt esenţiale pentru a preveni pericolele în cadrul montajului, demontãrii, transportului, reglãrii, întreţinerii şi utilizãrii.
10. În cadrul proiectãrii şi fabricaţiei unui echipament pentru agrement, precum şi al elaborãrii instrucţiunilor de utilizare, producãtorul trebuie sã ia în considerare urmãtoarele aspecte ale pericolelor:
a) pericole care rezultã din portanţa insuficientã a echipamentului, ţinându-se seama de rezistenţa, de rigiditatea şi de capacitatea de deformare a materialelor utilizate;
b) pericole care rezultã din pierderea de echilibru a echipamentului, ţinându-se seama de susţinerea echipamentului şi solurilor posibile, precum şi a încãrcãrilor eventuale ale echipamentului;
c) pericole care rezultã din utilizarea echipamentului, printre care lovirea, tãierea, strivirea, asfixierea, înecul, electrocutarea, şocul şi supraîncãrcarea corpului;
d) pericole care rezultã din accesibilitatea echipamentului, inclusiv accesibilitatea în caz de panã şi stare de urgenţã şi posibilitatea de evacuare;
e) pericole care rezultã din eventualele interacţiuni ale echipamentului şi consumatorilor cu mediul înconjurãtor şi cu publicul;
f) pericole în spaţiile închise, inclusiv lipsa de ventilaţie şi de luminozitate;
g) pericole care rezultã din posibilitãţile defectuoase de întreţinere;
h) pericole care rezultã dintr-un incendiu;
i) pericole care rezultã din radiaţii.
11. Componentele şi pãrţile detaşabile ale echipamentelor pentru spaţiile de joacã, destinate special copiilor mai mici de 36 de luni, trebuie sã aibã dimensiuni suficiente pentru a nu putea fi înghiţite şi/sau inhalate.
12. Echipamentele pentru spaţiile de joacã, destinate sã ţinã sau sã susţinã copilul pe apã, trebuie sã fie concepute şi fabricate astfel încât sã reducã cât mai mult posibil pericolul, ţinându-se seama de uzura preconizatã a echipamentelor pentru spaţiile de joacã, pericolul de pierdere a flotabilitãţii echipamentului pentru spaţiile de joacã şi de pierdere a sprijinului dat copilului.
13. Echipamentele pentru agrement trebuie sã fie realizate din materiale rezistente care îndeplinesc urmãtoarele caracteristici:
a) fie nu ard sub acţiunea directã a unei flãcãri, scântei sau a oricãrui alt focar potenţial de incendiu;
b) fie sunt greu inflamabile;
c) fie, dacã se aprind, ard lent şi prezintã o vitezã redusã de propagare a flãcãrii;
d) fie sunt tratate, oricare ar fi compoziţia chimicã a materialului echipamentului pentru spaţiile de joacã, astfel încât sã întârzie procesul de ardere.
14. Se interzice utilizarea materialelor metalice pentru:
a) executarea suprafeţelor de alunecare pentru tobogane;
b) executarea de subansamble care vin în contact cu corpul uman pe timpul utilizãrii echipamentelor (de exemplu: tuneluri, tobogane tubulare, incinte închise etc.);
15. Echipamentele a cãror utilizare sigurã este condiţionatã de controlul vitezei vântului vor fi dotate cu dispozitive de mãsurare a acesteia şi cu dispozitive de încetare a funcţionãrii în condiţii de securitate pentru utilizatori.


ANEXA 2


INFORMAŢII
care se inscripţioneazã pe echipamentele de agrement

Echipamentele de agrement trebuie inscripţionate cu urmãtorul conţinut:
- Denumirea echipamentului ............................................
- Codul de identificare al echipamentului pentru agrement .............
- Seria ....................................
- Anul de fabricare ........................
- Producãtor/reprezentant autorizat al producãtorului/importator .................... (denumirea completã, adresa sediului, datele de contact)
- Caracteristicile tehnice, dupã caz:
● limita de vârstã pentru utilizarea echipamentelor ....................
● greutatea maximã admisã ..............................................
● înãlţimea maximã admisã ..............................................
● numãrul maxim de utilizatori admis ...................................
● viteza maximã admisã a echipamentelor de agrement ....................
- Numãrul certificatului de conformitate (dacã este cazul)*) ............

----------
*) Se va inscripţiona numãrul certificatului de conformitate pe echipamentul de agrement numai dacã acesta este certificat conform prevederilor art. 3 alin. (2) din hotãrâre sau dacã legislaţia unui alt stat membru al Uniunii Europene ori a unui stat care este parte a Acordului constituind Spaţiul Economic European sau a Turciei prevede certificarea conformitãţii.


ANEXA 3

ANALIZA DE RISC ÎN EXPLOATARE

1. Analiza de risc în exploatare comportã succesiv:
a) identificarea potenţialelor pericole ce pot apãrea la echipamentul pentru agrement în timpul exploatãrii;
b) determinarea şi descrierea precisã a riscurilor corespunzãtoare pentru securitatea consumatorilor şi terţilor în timpul exploatãrii echipamentului pentru agrement;
c) evaluarea acestor riscuri.
2. Aspectele pericolelor ce trebuie luate în considerare în cadrul analizei de risc în exploatare, dupã caz, sunt:
a) pericole care rezultã din dispunerea echipamentelor pentru agrement instalate;
b) pericole care rezultã din dispunerea echipamentelor pentru agrement instalate şi din alte instalaţii prezente;
c) pericole care rezultã dintr-o administrare şi o întreţinere defectuoase;
d) pericole care rezultã din modificãri substanţiale ale echipamentelor pentru agrement instalate;
e) pericole care rezultã din materialul abandonat;
f) pericole care rezultã din amplasarea echipamentului pentru agrement în raport cu cãile de acces;
g) pericole care rezultã din îngrãdiri/împrejmuiri;
h) pericole care rezultã din diferenţele de înãlţime;
i) pericole care rezultã din vegetaţie;
j) pericole care rezultã din mobilierul urban;
k) pericole care rezultã dintr-o iluminare naturalã sau artificialã insuficientã a mediului înconjurãtor;
l) pericole care rezultã din mediul înconjurãtor natural;
m) pericole care rezultã din lipsa de informare a adulţilor care supravegheazã minorii în ceea ce priveşte riscurile;
n) pericole care rezultã din accesibilitatea echipamentului pentru agrement şi din situarea sa, ţinându-se seama de necesitãţile de acces la acesta în caz de panã, stare de urgenţã şi de evacuare;
o) pericole care rezultã din aptitudinile limitate ale utilizatorilor;
p) pericole care rezultã din vandalism;
q) pericole care rezultã din contaminare biologicã;
r) pericole care rezultã din portanţa insuficientã a echipamentului, ţinându-se seama de rezistenţa, rigiditatea şi capacitatea de deformare a materialelor utilizate;
s) pericole care rezultã din pierderea echilibrului echipamentului, ţinându-se seama de susţinerea echipamentului, solului şi de fixarea echipamentului pe acesta, precum şi de încãrcãrile eventuale ale echipamentului;
t) pericole care rezultã din utilizarea echipamentului, printre care tãierea, strivirea, asfixierea, înecul, electrocutarea, şocul şi supraîncãrcarea corpului;
u) pericole care rezultã din lovirea consumatorilor, ţinându-se seama de proprietãţile de atenuare la impactul cu solul şi de natura suprafeţei;
v) pericole care rezultã din interacţiunile eventuale ale echipamentului şi consumatorilor cu mediul înconjurãtor şi cu publicul;
w) pericole în spaţiile închise, inclusiv lipsa de ventilaţie şi de luminozitate;
x) pericole care rezultã dintr-un incendiu;
y) pericole care rezultã din radiaţii dãunãtoare;
z) pericole care rezultã din montaj necorespunzãtor;
) pericole care rezultã din posibilitatea insuficientã de supraveghere;
bb) pericole care rezultã dintr-o proastã întreţinere şi dintr-o administrare defectuoasã;
cc) pericole care rezultã din modificãri considerabile la echipament;
dd) pericole care rezultã dintr-o lipsã de informare a consumatorilor în ceea ce priveşte riscurile;
ee) pericole care rezultã din lipsã de cunoştinţe, de pregãtire şi de experienţã a personalului tehnic, inclusiv în acordarea primului ajutor în caz de accident.


ANEXA 4

CERINŢE MINIME
pentru desemnarea organismelor de certificare

1. Organismul de certificare desemnat, conducerea acestuia şi personalul responsabil cu efectuarea operaţiunilor de certificare trebuie sã fie alţii decât producãtorul, reprezentantul sãu autorizat, importatorul, montatorul sau utilizatorul echipamentului pentru agrement. Organismul nu poate fi implicat direct sau indirect în activitãţi de producţie, comercializare, reparare ori întreţinere a echipamentului pentru agrement.
2. Organismul de certificare desemnat şi personalul acestuia trebuie sã efectueze operaţiunile de certificare cu integritate profesionalã şi competenţã tehnicã şi trebuie sã fie independenţi de orice presiuni, îndeosebi cele de naturã financiarã, care ar putea influenţa certificarea, în mod special din partea unor persoane sau grupuri de persoane care au interes în rezultatul certificãrii.
3. Organismul de certificare desemnat trebuie sã dispunã de personalul necesar şi dotãrile tehnice necesare care sã îi permitã îndeplinirea sarcinilor sale administrative şi tehnice impuse de procesul de certificare.
4. Personalul responsabil cu efectuarea certificãrii trebuie sã aibã:
a) pregãtire tehnicã şi profesionalã temeinicã;
b) cunoştinţe şi experienţã satisfãcãtoare referitoare la cerinţele certificãrii.
5. Imparţialitatea personalului trebuie garantatã. Remunerarea personalului nu trebuie sã fie corelatã cu numãrul certificãrilor efectuate şi nici cu rezultatele acestora.
6. Organismul de certificare desemnat trebuie sã deţinã o asigurare de rãspundere civilã.
7. Personalul organismului de certificare desemnat este obligat sã pãstreze secretul profesional cu privire la informaţiile dobândite în exercitarea sarcinilor sale, cu excepţia situaţiei în care informaţiile sunt solicitate de autoritãţile competente ale statului.

-------


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016