Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARARE nr. 32 din 28 august 2013 privind aprobarea Normei nr. 9/2013 pentru completarea Normei nr. 3/2006 privind autorizarea fondului de pensii facultative
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 32 din 28 august 2013  privind aprobarea Normei nr. 9/2013 pentru completarea Normei nr. 3/2006 privind autorizarea fondului de pensii facultative    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 32 din 28 august 2013 privind aprobarea Normei nr. 9/2013 pentru completarea Normei nr. 3/2006 privind autorizarea fondului de pensii facultative

EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 9 septembrie 2013
    Având în vedere prevederile art. 29 alin. (4), art. 42-46, art. 47 alin. (1), art. 49 şi ale art. 50, 53 şi 54 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare,
    în baza Notei de fundamentare înregistrate la Serviciul secretariat tehnic din cadrul Autorităţii de Supraveghere Financiară cu nr. 40 din 23 august 2013 privind proiectul Normei pentru completarea Normei nr. 3/2006 privind autorizarea fondului de pensii facultative,
    în baza dispoziţiilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul dispoziţiilor art. 24 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare,
    în urma deliberărilor din cadrul şedinţei Consiliului din data de 28 august 2013,

    Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară adoptă următoarea hotărâre:

    ART. 1
    Se aprobă Norma nr. 9/2013 pentru completarea Normei nr. 3/2006 privind autorizarea fondului de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 15/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 din 8 septembrie 2006, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    ART. 2
    Prezenta hotărâre şi norma menţionată la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


                            Preşedintele Autorităţii
                          de Supraveghere Financiară,
                                Dan Radu Ruşanu


    Bucureşti, 28 august 2013.
    Nr. 32.


    ANEXĂ

                                NORMA Nr. 9/2013
            pentru completarea Normei nr. 3/2006 privind autorizarea
                         fondului de pensii facultative

    Având în vedere prevederile art. 29 alin. (4), art. 42-46, art. 47 alin. (1), art. 49 şi ale art. 50, 53 şi 54 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare,
    în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 24 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.

    ARTICOL UNIC
    Norma nr. 3/2006 privind autorizarea fondului de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 15/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 din 8 septembrie 2006, se completează după cum urmează:

    1. La articolul 8, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Sediul fondului de pensii facultative va fi acelaşi cu cel al administratorului."

    2. După capitolul II se introduce un nou capitol, capitolul II^1, cuprinzând articolele 10^1-10^12, cu următorul cuprins:

    "Capitolul II^1
    Procedura de modificare a contractului de societate

    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii generale

    Art. 10^1. - Contractul de societate poate fi modificat cu îndeplinirea procedurii prevăzute în prezenta normă, care cuprinde două etape:
    a) obţinerea avizului prealabil de modificare a contractului de societate, emis în baza cererii şi a documentelor depuse de administratorul care solicită modificarea;
    b) obţinerea avizului definitiv de modificare a contractului de societate, după obţinerea consimţământului participanţilor, conform art. 10^7.
    Art. 10^2. - Modificarea contractului de societate se poate face la propunerea administratorului sau a majorităţii participanţilor la fondul respectiv, dacă în contractul de societate nu este prevăzut altfel.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Procedura de avizare prealabilă a modificării contractului de societate

    Art. 10^3. - Pentru a obţine avizul prealabil de modificare a contractului de societate, administratorul depune la Autoritate o cerere de avizare prealabilă a modificării acestuia, însoţită de următoarele documente:
    a) nota de fundamentare a administratorului şi modificările propuse de către acesta sau de către participanţii la fondul de pensii, conform art. 10^2, evidenţiate comparativ, semnate şi ştampilate de reprezentantul legal al administratorului;
    b) proiectul actului adiţional la contractul de societate;
    c) dovada plăţii taxei de avizare a modificării contractului de societate.
    Art. 10^4. - (1) Autoritatea hotărăşte cu privire la cererea de avizare prealabilă în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la înregistrarea ultimului document aferent cererii, transmis de către solicitant.
    (2) Orice solicitare a Autorităţii privind informaţii suplimentare sau modificarea documentelor prezentate iniţial întrerupe termenul prevăzut la alin. (1), un nou termen începând să curgă de la data depunerii respectivelor informaţii sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitării Autorităţii, sub sancţiunea respingerii cererii.
    (3) În situaţia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum şi în cazul lipsei unor documente se solicită completarea sau înlocuirea acestora, după caz.
    Art. 10^5. - (1) Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a uneia dintre condiţiile prevăzute în prezenta normă atrage respingerea cererii de avizare prealabilă a modificării contractului de societate.
    (2) Avizul prealabil sau decizia de respingere, scrisă şi motivată, se comunică solicitantului în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la adoptare.
    (3) În termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicării acesteia, decizia de respingere poate fi contestată în conformitate cu legislaţia privind contenciosul administrativ.
    Art. 10^6. - O nouă cerere de avizare prealabilă a modificării contractului de societate poate fi adresată Autorităţii numai după ce au fost remediate deficienţele care au constituit motivele de respingere a cererii iniţiale.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Procedura de obţinere a consimţământului participanţilor cu privire la modificarea contractului de societate

    Art. 10^7. - (1) Pentru modificarea contractului de societate este necesară obţinerea consimţământului participanţilor la respectivul fond de pensii facultative.
    (2) În vederea obţinerii consimţământului participanţilor cu privire la modificarea contractului de societate, administratorul fondului de pensii facultative procedează, în termen de 10 zile lucrătoare de la data comunicării avizului prealabil, la publicitatea operaţiunii, după cum urmează:
    a) publicarea pe pagina de internet proprie a notei de fundamentare prevăzute la art. 10^3 şi a proiectului de act adiţional la contractul de societate al fondului de pensii facultative, avizat prealabil de către Autoritate;
    b) transmiterea documentelor prevăzute la lit. a), în scris, prin servicii poştale, la ultima adresă de corespondenţă comunicată acestuia, către participanţii la fondul de pensii facultative, cu menţiunea că exprimarea voinţei proprii trebuie să se realizeze în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la transmiterea documentelor respective;
    c) publicarea de către administrator, în cel puţin două cotidiene de circulaţie naţională, pe o perioadă de cel puţin 3 zile consecutive, a unui anunţ prin care face cunoscută postarea notei de fundamentare şi a proiectului de act adiţional la contractul de societate al fondului de pensii facultative pe pagina proprie de internet.
    (3) Participanţii îşi pot exprima voinţa în mod expres, în scris, în termenul prevăzut la alin. (2) lit. b).
    (4) Participanţii care nu îşi manifestă voinţa în termenul prevăzut la alin. (2) lit. b) se consideră că şi-au dat consimţământul în mod tacit.
    Art. 10^8. - (1) În termen de maximum 40 de zile lucrătoare de la data avizului prealabil, dar nu mai devreme de cea de-a 35 a zi lucrătoare de la data obţinerii acestuia, administratorul întocmeşte un raport referitor la îndeplinirea obligaţiilor privind obţinerea consimţământului participanţilor, raport în care se menţionează şi numărul celor care şi-au exprimat dezacordul cu privire la modificarea contractului de societate.
    (2) Dacă în urma întocmirii raportului prevăzut la alin. (1) se constată că nu s-a obţinut consimţământul, expres sau tacit, al participanţilor, administratorul publică pe pagina de internet proprie un anunţ prin care se aduce la cunoştinţa participanţilor faptul că modificarea contractului de societate nu mai are loc şi notifică Autoritatea în acest sens.
    (3) Dacă, în urma întocmirii raportului prevăzut la alin. (1), se constată că s-a obţinut consimţământul, expres sau tacit, al participanţilor, în ziua lucrătoare următoare, administratorul publică pe pagina de internet proprie un anunţ prin care se aduce la cunoştinţa participanţilor că s-a obţinut consimţământul privind modificarea contractului de societate, precum şi actul adiţional la contractul de societate, cu menţiunea că acesta intră în vigoare după obţinerea avizului definitiv al Autorităţii.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Procedura de avizare definitivă a modificării contractului de societate

    Art. 10^9. - Autoritatea hotărăşte cu privire la avizarea definitivă a modificării contractului de societate, în baza cererii de avizare definitivă depuse de administrator.
    Art. 10^10. - Cererea se depune însoţită de raportul prevăzut la art. 10^8 alin. (1) şi de actul adiţional la contractul de societate, în original.
    Art. 10^11. - (1) Autoritatea hotărăşte cu privire la cererea de avizare definitivă a modificării contractului de societate, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la înregistrarea ultimului document aferent cererii, transmis de către solicitant.
    (2) Orice solicitare a Autorităţii privind informaţii suplimentare sau modificarea documentelor prezentate iniţial întrerupe termenul prevăzut la alin. (1), un nou termen începând să curgă de la data depunerii respectivelor informaţii sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitării Autorităţii, sub sancţiunea respingerii cererii.
    (3) În situaţia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum şi în cazul lipsei unor documente se solicită completarea ori înlocuirea acestora, după caz.
    Art. 10^12. - (1) Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a uneia dintre condiţiile prevăzute în prezenta normă atrage respingerea cererii de avizare definitivă a modificării contractului de societate.
    (2) Avizul definitiv sau decizia de respingere, scrisă şi motivată, se comunică solicitantului în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la adoptare.
    (3) Decizia de respingere poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicării ei, în conformitate cu legislaţia privind contenciosul administrativ."

                                           -----Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016