Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 3 din 12 iunie 2009  pentru modificarea si completarea Hotararii Congresului Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului de organizare si functionare si a Codului de etica profesionala si disciplina ale Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 3 din 12 iunie 2009 pentru modificarea si completarea Hotararii Congresului Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului de organizare si functionare si a Codului de etica profesionala si disciplina ale Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania

EMITENT: UNIUNEA NATIONALA A PRACTICIENILOR IN INSOLVENTA DIN ROMANIA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 30 iulie 2009
HOTĂ?RÂRE nr. 3 din 12 iunie 2009
pentru modificarea şi completarea <>Hotãrârii Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţã din România nr. 3/2007 privind aprobarea <>Statutului de organizare şi funcţionare şi a <>Codului de eticã profesionalã şi disciplinã ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţã din România
EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALÃ A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENŢÃ DIN ROMÂNIA
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 30 iulie 2009

În temeiul <>art. 46 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitãţii practicienilor în insolvenţã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 254/2007 ,

Congresul Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţã din România, reunit la Costineşti în ziua de 12 iunie 2009, hotãrãşte:

ARTICOL UNIC
Se aprobã modificãrile şi completãrile <>Statutului de organizare şi funcţionare şi ale <>Codului de eticã profesionalã şi disciplinã ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţã din România, aprobate prin <>Hotãrârea Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţã din România nr. 3/2007 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 şi 839 bis din 7 decembrie 2007.

I. <>Statutul de organizare şi funcţionare al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţã din România, cuprins în anexa nr. I la Hotãrârea nr. 3/2007 , se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:

1. La articolul 13, dupã litera j) se introduce o nouã literã, litera k), cu urmãtorul cuprins:
"k) sã furnizeze datele necesare comisiei de cenzori a filialei în vederea verificãrii situaţiei virãrii cãtre Uniune a procentului de 2% din sumele recuperate în cadrul procedurilor de insolvenţã."

2. La articolul 21, litera c) se abrogã.

3. La articolul 29 alineatul (2), dupã litera i) se introduce o nouã literã, litera j), cu urmãtorul cuprins:
"j) dispune strãmutarea plângerilor disciplinare, în condiţiile stabilite de Procedura privind analizarea abaterilor disciplinare şi aplicarea sancţiunilor, sau orice alte mãsuri necesare înfãptuirii justiţiei disciplinare."

4. Dupã articolul 43 se introduce un nou articol, articolul 43^1, cu urmãtorul cuprins:
"Art. 43^1. - (1) Persoanele care au promovat examenul pentru dobândirea calitãţii de practician în insolvenţã vor solicita înscrierea în Tabloul UNPIR în termen de 6 luni de la data susţinerii examenului.
(2) Persoanele care nu solicitã înscrierea în termenul prevãzut la alin. (1) sunt considerate decãzute din dreptul de a mai solicita înscrierea în Tabloul UNPIR."

5. Dupã art. 51 se introduce un nou articol, articolul 51^1, cu urmãtorul cuprins:
"Art. 51^1. - (1) Persoanele care solicitã primirea în profesie cu scutire de examen şi de perioadã de stagiu şi care au primit aviz motivat de promovare vor solicita înscrierea în Tabloul UNPIR în termen de 3 luni de la primirea avizului motivat.
(2) Persoanele care nu solicitã înscrierea în termenul prevãzut la alin. (1) sunt considerate decãzute din dreptul de a mai solicita înscrierea în Tabloul UNPIR."

6. La articolul 57, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 57. - (1) În Registrul societãţilor profesionale sunt înregistrate societãţile şi filialele, constituite în conformitate cu art. 9 şi 23 din Ordonanţa de Urgenţã a Guvernului."

7. La articolul 57 alineatul (2), literele a), b) şi f) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"a) actul constitutiv al filialei (aport social, obiect de activitate, duratã);
b) sediul social (inclusiv codul poştal);
......................................................................
f) în cazul SPRL sau IPURL, filialele, asociaţii acestora, asociatul sau asociaţii coordonatori ai fiecãrei filiale şi lista practicienilor în insolvenţã, persoane fizice, angajaţi în cadrul acestora sau având statutul de colaborator permanent;".

8. La articolul 57, alineatul (6) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(6) Este interzisã înscrierea în Registrul societãţilor profesionale a unei societãţi cu denumire identicã sau asemãnãtoare cu a uneia deja înregistrate, atât în denumirea întreagã, cât şi în cuvintele ce o compun, inclusiv cele care sugereazã o prescurtare sau iniţiale, cu excepţia sintagmelor utilizate în profesie (insolvenţã, insolvent, judiciar, expert etc.). Filialele constituite de cãtre o societate profesionalã conform prevederilor prezentului statut vor fi înscrise în Registrul societãţilor profesionale cu o denumire care va îngloba denumirea societãţii profesionale constitutive şi cuvântul «filiala», urmat de denumirea judeţului pe raza cãruia se constituie aceasta."

9. La articolul 58, alineatul (5) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(5) Filialele societãţilor profesionale au regimul juridic al societãţii-mamã. Acestea sunt obligate sã achite taxa anualã şi sã se asigure profesional pentru plafonul minim de asigurare profesionalã. Contribuţia anualã pe tranşe de venituri se plãteşte la filiala Uniunii pe raza cãreia funcţioneazã. Veniturile societãţii profesionale constitutive care provin din excedentul de numerar al filialei sau filialelor pe care le-a constituit nu se vor supune contribuţiei pe tranşe de venituri la Filiala Uniunii în care cea dintâi este înscrisã."

10. La articolul 58, dupã alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6), (7) şi (8), cu urmãtorul cuprins:
"(6) Filiala constituitã cu aportul integral al unei societãţi profesionale poate fi decisã prin hotãrâre a adunãrii generale. Înfiinţarea filialei se va face printr-un act constitutiv, semnat în numele societãţii profesionale de cãtre asociatul coordonator al acesteia, împuternicit prin hotãrârea adunãrii generale a societãţii prin care s-a decis constituirea filialei. O societate profesionalã poate avea calitatea de asociat unic doar într-o singurã filialã.
(7) Filiala va putea fi constituitã şi prin asocierea unei societãţi profesionale cu unul sau mai mulţi practicieni în insolvenţã, persoane fizice sau juridice. Asociaţii persoane fizice trebuie sã fie practicieni în insolvenţã compatibili. Filiala nu se va putea constitui decât cu practicieni în insolvenţã care nu sunt asociaţi în cadrul societãţii-mamã. Pentru a exista filiala, o societate profesionalã sau o întreprindere unipersonalã trebuie sã deţinã cel puţin 50%+1 din capitalul social necesar constituirii filialei.
(8) Prevederile alin. (1)-(4) ale prezentului articol referitoare la contractul de societate al SPRL se aplicã, în mãsura compatibilitãţii lor, şi actului de constituire al filialei."

11. Dupã articolul 74 se introduce un nou articol, articolul 74^1, cu urmãtorul cuprins:
"Art. 74^1. - (1) Procentul de 2% colectat conform prevederilor <>art. 4 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 85/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se aplicã oricãrei sume încasate în contul debitoarei, dupã data deschiderii procedurii, aceasta fiind consideratã sumã recuperatã, şi se evidenţiazã în raportul lunar. Prin excepţie, în cazul reorganizãrii procentul de 2% se aplicã doar la sumele obţinute prin recuperãri de creanţe sau prin vânzãri de active.
(2) În cazul în care filiala societãţii profesionale este numitã prin încheiere într-un dosar, Secretariatul general va vira sumele colectate prin plata procentului de 2% la filiala UNPIR unde îşi are sediul filiala societãţii profesionale.
(3) Procentul de 2% se calculeazã la data încasãrii, sumele obţinute astfel virându-se la fondul de lichidare în primele 10 zile ale lunii pentru încasãrile din luna anterioarã.
(4) Concomitent cu virarea cãtre fondul de lichidare practicianul are obligaţia întocmirii şi transmiterii cãtre filiala UNPIR din care acesta face parte a unui tabel care trebuie sã conţinã cel puţin urmãtoarele date: denumirea cabinetului/societãţii civile profesionale, denumirea debitoarei, numãrul dosarului de insolvenţã şi instanţa, numãrul ordinului de platã şi data plãţii acestuia, suma viratã.
(5) Sumele colectate se distribuie conform Procedurii de administrare a fondului de lichidare prevãzute în Statutul de organizare şi funcţionare al UNPIR.
(6) Filiala UNPIR, pe baza tabelelor întocmite şi transmise de membrii filialei, va comunica Secretariatului general, la datele de 1 şi 15 ale lunii, un tabel centralizator privind sumele virate.
(7) Filiala UNPIR are obligaţia sã comunice Secretariatului general situaţia centralizatã cu suma totalã încasatã la fondul de lichidare."

12. La articolul 75, dupã punctul 14 se introduce un nou punct, punctul 15, cu urmãtorul cuprins:
"15. declanşarea unor mãsuri asigurãtorii sau a executãrii silite asupra fondului de lichidare de cãtre practicianul în insolvenţã."

13. La articolul 79, dupã alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmãtorul cuprins:
"(5) Necomunicarea în termenul prevãzut la alin. (2) a dovezii de înlocuire cu un alt practician se sancţioneazã cu excluderea definitivã din Uniune, însoţitã de pierderea calitãţii de practician în insolvenţã."

14. Dupã articolul 79 se introduce un nou articol, articolul 79^1, cu urmãtorul cuprins:
"Art. 79^1. - Cumularea a douã sancţiuni de suspendare a calitãţii de practician în insolvenţã duce la excluderea din Uniune."

15. Articolul 81 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 81. - Se sancţioneazã cu excluderea definitivã din Uniune, însoţitã de pierderea calitãţii de practician în insolvenţã, faptele prevãzute la art. 75 pct. 4, 10, 13, 14 şi 15."

16. La anexa nr. 3 la statut, dupã articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu urmãtorul cuprins:
"Art. 12^1. - (1) Când una dintre pãrţi are douã rude sau afini pânã la gradul al III-lea inclusiv printre membrii comisiei de disciplinã, cealaltã parte poate sã cearã strãmutarea sesizãrii disciplinare.
(2) Strãmutarea pricinii se mai poate cere şi pentru motive de bãnuialã legitimã. Bãnuiala se socoteşte legitimã ori de câte ori se poate presupune cã nepãrtinirea membrilor comisiei de disciplinã ar putea fi ştirbitã din cauza conflictului de interese, împrejurãrilor pricinii, calitãţii pãrţilor sau conflictelor locale.
(3) Strãmutarea se poate dispune şi pentru imposibilitatea constituirii completului de analizare a plângerii disciplinare.
(4) Cererea de strãmutare se depune la instanţa disciplinarã imediat superioarã.
(5) În caz de admitere, soluţionarea sesizãrii disciplinare se trimite unei alte comisii disciplinare de acelaşi grad.
(6) Hotãrârea de strãmutare se dã fãrã motivare şi nu este supusã niciunei cãi de atac."

17. În anexa nr. 3 la statut, la articolul 19, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 19. - (1) Decizia disciplinarã rãmasã definitivã este obligatorie faţã de pãrţi şi de organele profesiei, de la data pronunţãrii."

18. Anexa nr. 4 la statut se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"NIVELUL TAXELOR
pentru operaţiunile legate de Registrul societãţilor profesionale, valabile pentru anul în curs

Se vor percepe taxe pentru operaţiunile legate de Registrul societãţilor profesionale, pentru:
1. cerere disponibilitate denumire/opţiune denumire 50 lei;
2. cerere înregistrare societate profesionalã/înregistrare 400 lei;
3. eliberare certificat de înregistrare 200 lei;
4. cerere îndreptare eroare materialã/operare/dovada 30 lei;
5. cerere de furnizare informaţii/extras registru 100 lei;
6a) cerere de eliberare acte/duplicat certificat de înregistrare 50 lei;
6b) cerere de eliberare acte/copii certificate 50 lei/act;
7. cerere de preschimbare certificat de înregistrare/eliberare certificat 100 lei."

19. În anexa nr. 5 la statut, articolul 1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 1. - (1) Taxa de înscriere la examenul de dobândire a calitãţii de practician în insolvenţã va fi de 600 lei.
(2) Taxa de verificare a cererii şi a documentelor doveditoare pentru persoanele care cer înscrierea în Uniune fãrã examen şi cu scutire de stagiu va fi de 300 lei."

20. În anexa nr. 5 la statut, la articolul 2, litera b) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"b) 6.000 lei pentru persoanele fizice care beneficiazã de înscrierea în profesie cu scutire de examen şi stagiu de pregãtire profesionalã, precum şi pentru persoanele fizice strãine care solicitã dobândirea calitãţii de membru al Uniunii potrivit art. 52 din Statut."

21. În anexa nr. 5 la statut, la articolul 3 alineatul (1), literele a) şi b) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"a) 600 lei pentru persoane fizice compatibile;
b) 400 lei pentru persoane fizice incompatibile."

22. În anexa nr. 5 la statut, articolul 5 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 5. - Plafonul minim de asigurare profesionalã pentru persoanele fizice române, înscrise în subsecţiunile IB şi IC ale Tabloului Uniunii, este de 30.000 lei."

23. În anexa nr. 5 la statut, articolul 6 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 6. - Plafonul minim de asigurare profesionalã pentru persoane juridice, înscrise în subsecţiunea IIA a Tabloului Uniunii, este de 200.000 lei."

24. În anexa nr. 5 la statut, articolul 7 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 7. - Plafonul minim de asigurare profesionalã pentru persoanele fizice strãine, înscrise în subsecţiunea a III-a a Tabloului Uniunii, este de 30.000 lei."

25. În anexa nr. 5 la statut, articolul 8 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 8. - Plafonul minim de asigurare profesionalã pentru persoanele juridice strãine, înscrise în subsecţiunea a IV-a a Tabloului Uniunii, este de 200.000 lei."

II. <>Codul de eticã profesionalã şi disciplinã al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţã din România, cuprins în anexa nr. II la Hotãrârea nr. 3/2007 , se completeazã dupã cum urmeazã:

- Dupã articolul 33^1 se introduc patru noi articole, articolele 33^2-33^5, cu urmãtorul cuprins:
"Art. 33^2. - Membrii Uniunii au obligaţia de a comunica datele necesare verificãrii prin sondaj efectuate de cãtre delegatul conducerii filialei, în legãturã cu îndeplinirea obligaţiilor profesionale.
Art. 33^3. - Membrii Uniunii au obligaţia de a vira procentul de 2% din sumele recuperate în cadrul procedurilor de insolvenţã cãtre filiala UNPIR, prevãzut la <>art. 4 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 85/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
Art. 33^4. - Membrii Uniunii au obligaţia de a comunica datele necesare comisiei de cenzori a filialei în vederea verificãrii situaţiei virãrii cãtre filiala UNPIR a procentului de 2% din sumele recuperate în cadrul procedurilor de insolvenţã.
Art. 33^5. - Membrii Uniunii vor comunica modificãrile intervenite în forma de exercitare a profesiei, prevãzute la art. 24 alin. 6 din lege."

Preşedintele Uniunii Naţionale a
Practicienilor în Insolvenţã din România,
Arin Octav Stãnescu

Secretarul general al Uniunii Naţionale a
Practicienilor în Insolvenţã din România,
Alexandru Frumosu

Costineşti, 12 iunie 2009.
Nr. 3.

-------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice