Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 299 din 11 aprilie 2012  cu privire la normele metodologice privind modul de acordare a ajutoarelor de stat producatorilor de cartofi afectati de organismele de carantina daunatoare culturii cartofului    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 299 din 11 aprilie 2012 cu privire la normele metodologice privind modul de acordare a ajutoarelor de stat producatorilor de cartofi afectati de organismele de carantina daunatoare culturii cartofului

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 4 mai 2012

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, şi al art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010 privind mãsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producãtorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 74/2010, cu completãrile ulterioare,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Prezentele norme metodologice stabilesc cadrul legal necesar acordãrii ajutorului de stat pentru despãgubirea producãtorilor de cartofi de sãmânţã şi a producãtorilor de cartofi de consum care au utilizat sãmânţã de cartof certificatã, afectaţi de organismele de carantinã Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus - putregaiul inelar al tuberculilor de cartofi şi/sau Ralstonia solanacearum - putregaiul brun al cartofului.
    (2) Ajutorul de stat prevãzut la alin. (1) se implementeazã cu respectarea prevederilor pct. V.B.4 din Liniile directoare comunitare privind ajutoarele în sectorul agricol şi forestier 2007-2013, precum şi ale Deciziei Comisiei Europene C (2011) 8512 din 18 noiembrie 2011.
    (3) Ajutorul de stat prevãzut la alin. (1) se acordã cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale nr. 912/2004 privind controlul putregaiului inelar al cartofului, produs de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, care transpune Directiva 93/85/CEE a Consiliului din 4 octombrie 1993 privind combaterea veştejirii bacteriene a cartofului, amendatã de Directiva Comisiei 2006/56/CE , şi ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltãrii rurale nr. 586/2007 privind controlul bacteriei Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., care transpune Directiva 98/57/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind controlul Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., amendatã de Directiva Comisiei 2006/63/CE.

    CAP. II
    Domeniul de aplicare

    ART. 2
    (1) Beneficiarii ajutorului de stat prevãzut la art. 1 alin. (1) sunt:
    a) producãtorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 44/2008 privind desfãşurarea activitãţilor economice de cãtre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi/sau persoane juridice, grupurile de producãtori recunoscute sau organizaţiile de producãtori recunoscute, dupã caz, şi care deţin suprafeţe de teren însãmânţate cu sãmânţã de cartof certificatã conform legislaţiei în vigoare, în scopul producerii de cartofi de sãmânţã sau cartofi de consum a cãror producţie este afectatã de organismele de carantinã Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus şi Ralstonia solanacearum;
    b) organismele/organizaţiile de cercetare, respectiv universitãţile, institutele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de finanţare, al cãror scop principal este de a realiza cercetare fundamentalã, cercetare industrialã sau dezvoltare experimentalã şi care desfãşoarã activitãţi agricole în scop comercial.
    (2) Schema de ajutor de stat nu se aplicã beneficiarilor prevãzuţi la alin. (1) dacã se aflã în urmãtoarele situaţii:
    a) sunt persoane aflate în dificultate financiarã, definite în sensul Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 244 din 1 octombrie 2004;
    b) sunt persoane împotriva cãrora a fost emisã o decizie de recuperare a unui ajutor de stat rãmasã definitivã, conform prevederilor legale în vigoare, precum şi prevederilor art. 13-17 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010 privind mãsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producãtorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 74/2010, cu completãrile ulterioare;
    c) nu asigurã şi nu respectã mãsurile de control conform Ordinului ministrului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale nr. 912/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sau Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltãrii rurale nr. 586/2007, dupã caz;
    d) nu au utilizat la înfiinţarea culturii sãmânţã de cartof certificatã;
    e) au comercializat cartofi de sãmânţã şi/sau cartofi de consum dupã prelevarea probelor şi înainte de primirea rezultatelor analizelor de laborator;
    f) au comercializat cartofi de sãmânţã şi/sau cartofi de consum declaraţi contaminaţi;
    g) au comercializat cartofi de sãmânţã şi/sau cartofi de consum declaraţi probabil contaminaţi, fãrã acordul inspectorilor fitosanitari din cadrul unitãţilor fitosanitare;
    h) au încãlcat legislaţia fitosanitarã în vigoare conform constatãrii inspectorilor fitosanitari din cadrul unitãţilor fitosanitare.

    CAP. III
    Forma şi obiectivul ajutorului

    ART. 3
    (1) Ajutorul de stat prevãzut la art. 1 alin. (1) se acordã sub forma unei despãgubiri în valoare de pânã la 100% din valoarea producţiei afectate, conform anexei nr. 1, producãtorilor de cartofi prevãzuţi la art. 2 alin. (1), a cãror producţie a fost declaratã de cãtre inspectorii fitosanitari din cadrul unitãţilor fitosanitare contaminatã şi probabil contaminatã, în urma analizelor de laborator efectuate de Laboratorul Central Fitosanitar.
    (2) Din valoarea ajutorului de stat menţionatã la alin. (1) se scad, dupã caz, urmãtoarele:
    a) orice sumã primitã în cadrul unui regim de asigurare;
    b) valoarea producţiei care poate fi industrializatã/ comercializatã în vederea consumului uman şi/sau consumului animalier, conform Ordinului ministrului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale nr. 912/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltãrii rurale nr. 586/2007, dupã caz.
    (3) Ajutorul de stat prevãzut la art. 1 alin. (1) se acordã în baza notificãrii cu privire la confirmarea prezenţei bolilor de carantinã, emisã de inspectorii fitosanitari din cadrul unitãţii fitosanitare cãtre producãtorii agricoli.
    (4) Suma maximã anualã pe unitatea de mãsurã, respectiv pe kilogram, aferentã perioadei 2010-2013, pe categorii de cartofi şi grad de contaminare, este prevãzutã în anexa nr. 1.

    CAP. IV
    Criterii minime de eligibilitate

    ART. 4
    Schema de ajutor de stat se aplicã beneficiarilor prevãzuţi la art. 2 alin. (1) dacã îndeplinesc urmãtoarele condiţii:
    a) sunt înscrişi în evidenţele Agenţiei de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã cu suprafeţele de teren pe care le exploateazã, la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului de stat;
    b) au în folosinţã suprafeţe agricole:
    (i) însãmânţate cu sãmânţã de cartof certificatã, destinatã producerii de cartof de sãmânţã; sau
    (ii) însãmânţate cu sãmânţã de cartof certificatã, destinatã producerii de cartof de consum;
    c) sunt înregistraţi de cãtre inspectorii fitosanitari conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltãrii rurale nr. 580/2007 privind procedura de înregistrare a producãtorilor şi importatorilor de plante, produse vegetale sau alte obiecte şi de stabilire a anumitor obligaţii pentru aceştia sau Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltãrii rurale nr. 698/2007 privind extinderea procedurii de înregistrare a producãtorilor unor plante care nu sunt prevãzute în partea A a anexei nr. V la Hotãrârea Guvernului nr. 563/2007 sau a depozitelor colective ori a centrelor de expediere din zonele de producţie;
    d) sunt înregistraţi conform Ordinului ministrului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale, interimar, nr. 769/2009 privind aprobarea Metodologiei de înregistrare a operatorilor economici şi eliberare a autorizaţiei pentru producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor şi materialului sãditor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    e) deţin notificare/notificãri emisã/emise de inspectorii fitosanitari din cadrul unitãţii fitosanitare cu privire la confirmarea prezenţei bolilor de carantinã, respectiv putregaiul inelar al cartofului produs de bacteria Clavibacter michiganensis ssp.sepedonicus şi/sau putregaiul brun al cartofului produs de bacteria Ralstonia solanacearum, ca urmare a rezultatelor analizelor de laborator;
    f) aplicã mãsurile de control specifice ce se întreprind conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale nr. 912/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltãrii rurale nr. 586/2007.

    CAP. V
    Modul de acordare şi documentele necesare solicitãrii ajutorului de stat

    ART. 5
    (1) Pentru a beneficia de ajutorul de stat prevãzut la art. 1 alin. (1), beneficiarii prevãzuţi la art. 2 alin. (1) trebuie sã depunã, anual, o cerere de solicitare a ajutorului de stat pentru producţia afectatã de organismele de carantinã dãunãtoare culturii cartofului, conform modelului prevãzut în anexa nr. 2, în termen de 120 de zile de la data primirii notificãrii din partea inspectorilor fitosanitari din cadrul unitãţii fitosanitare, dar nu mai târziu de 1 iulie pentru recolta anului anterior, excepţie fãcând cartoful timpuriu, pentru care cererea de solicitare a ajutorului de stat se depune începând cu data de 16 octombrie a anului de recoltã.
    (2) Cererea de solicitare a ajutorului de stat se depune individual sau prin reprezentant legal/împuternicit/delegat, în termenul legal, la centrele judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti ale Agenţiei de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã, pe raza cãrora se aflã exploataţia unde a fost confirmatã prezenţa organismului dãunãtor.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), cererea de solicitare a ajutorului de stat pentru recolta anului 2010 se depune în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
    (4) Cererea de solicitare a ajutorului de stat depusã în termen legal trebuie sã fie însoţitã, dupã caz, de urmãtoarele documente:
    a) copie a certificatului de înregistrare la registrul comerţului/certificatului de înregistrare fiscalã, dupã caz;
    b) copie a certificatului de înregistrare, conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltãrii rurale nr. 580/2007 şi Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltãrii rurale nr. 698/2007;
    c) copie a autorizaţiei pentru producerea seminţelor şi materialului sãditor în vederea producerii cartofului de sãmânţã, eliberatã de inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi materialului sãditor;
    d) documentul din care sã reiasã înscrierea în evidenţele Agenţiei de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã;
    e) declaraţii pe propria rãspundere cã beneficiarul nu se aflã în situaţiile prevãzute la art. 2 alin. (2) lit. a) şi b);
    f) copie a notificãrii primite de la unitatea fitosanitarã de pe raza judeţului unde a fost confirmatã prezenţa organismului dãunãtor;
    g) copie a documentelor care atestã faptul cã la însãmânţare a folosit sãmânţã de cartof certificatã oficial, respectiv copia documentului oficial de certificare a seminţei şi/sau copia documentului de calitate şi conformitate a furnizorului şi eticheta oficialã, dupã caz;
    h) copia facturii prin care beneficiarul a achiziţionat sãmânţa şi/sau copia documentelor care atestã cantitatea de sãmânţã certificatã din producţie proprie utilizatã la înfiinţarea culturii, dupã caz;
    i) copie a documentelor eliberate de unitatea fitosanitarã de pe raza judeţului unde a fost confirmatã prezenţa organismului dãunãtor, prin care se specificã faptul cã beneficiarul a respectat prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale nr. 912/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi/sau ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltãrii rurale nr. 586/2007;
    j) declaraţie pe propria rãspundere cã beneficiarul nu a înstrãinat niciun tubercul de cartof dupã prelevarea probelor în vederea analizelor de laborator pentru confirmarea prezenţei organismului dãunãtor;
    k) documente din care sã reiasã producţia obţinutã;
    l) copie a documentului oficial de inspecţie în câmp, în cazul cartofilor de sãmânţã, eliberat de inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi materialului sãditor, conform Ordinului ministrului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale nr. 1.266/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializãrii, certificarea calitãţii şi comercializarea cartofului pentru sãmânţã;
    m) copie a facturilor fiscale de vânzare şi/sau a altor documente, dupã caz, din care sã reiasã cã toatã producţia declaratã contaminatã de cãtre inspectorii fitosanitari a fost datã în consum animalier dupã fierbere, distrusã sau industrializatã, precum şi valoarea producţiei;
    n) copie a facturilor fiscale de vânzare şi/sau a altor documente, dupã caz, din care sã reiasã cã toatã producţia declaratã probabil contaminatã de inspectorii fitosanitari a fost datã în consum uman fãrã reambalare/industrializare, precum şi valoarea producţiei;
    o) copie a documentului din care rezultã cã beneficiarul ajutorului de stat a primit o sumã în cadrul unui regim de asigurare, dupã caz;
    p) copie a documentelor care atestã sumele de bani încasate, dupã caz, în urma:
    (i) valorificãrii prin industrializare a producţiei declarate contaminate/probabil contaminate; şi/sau
    (ii) comercializãrii în vederea consumului animalier a producţiei declarate contaminate; şi/sau
    (iii) comercializãrii în vederea consumului uman a producţiei declarate probabil contaminate;
    q) dovada contului de trezorerie;
    r) copie a BI/CI al/a administratorului/reprezentantului legal/împuternicitului/delegatului;
    s) document de împuternicire/delegaţie, dupã caz;
    ş) declaraţie pe propria rãspundere cã beneficiarul nu a încasat o sumã în cadrul unui regim de asigurare, dupã caz.
    ART. 6
    Documentele care se depun la centrele judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti ale Agenţiei de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã pentru acordarea ajutorului de stat se pãstreazã timp de 5 ani de acestea şi de cãtre beneficiari.
    ART. 7
    (1) Centrele judeţene ale Agenţiei de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã, respectiv al municipiului Bucureşti verificã şi aprobã, în limita plafonului anual alocat, sumele aferente cererilor depuse potrivit prevederilor art. 5 alin. (1)-(3).
    (2) Centrele judeţene ale Agenţiei de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã, respectiv al municipiului Bucureşti întocmesc şi transmit Agenţiei de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã situaţia centralizatoare pentru încasarea ajutorului de stat pentru producţia afectatã de organismele de carantinã dãunãtoare culturii cartofului cu suma totalã aprobatã, în limita plafonului anual alocat, conform modelului prevãzut în anexa nr. 3.
    (3) Agenţia de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã întocmeşte şi transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale situaţia centralizatoare pentru încasarea ajutorului de stat pentru despãgubirea producãtorilor agricoli afectaţi de organismele de carantinã dãunãtoare culturii cartofului, conform modelului prevãzut în anexa nr. 4.
    (4) În baza situaţiei centralizatoare a cererilor pentru solicitarea ajutorului de stat, transmisã de Agenţia de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale transmite Ministerului Finanţelor Publice cererea de deschidere a creditelor bugetare. Cererea de deschidere a creditelor bugetare va fi însoţitã de situaţia centralizatoare pentru încasarea ajutorului de stat pentru producţia afectatã de organismele de carantinã dãunãtoare culturii cartofului, conform modelului prevãzut în anexa nr. 5.
    (5) În cazul în care suma anualã solicitatã şi determinatã depãşeşte plafonul total alocat, ajutorul de stat se diminueazã procentual pentru toţi beneficiarii, în vederea încadrãrii în plafonul alocat.
    ART. 8
    (1) Dupã aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de cãtre Ministerul Finanţelor Publice, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale se alimenteazã contul Agenţiei de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã, care alimenteazã conturile centrelor sale judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, care, la rândul lor, pe baza cererilor aprobate, vireazã sumele cuvenite în conturile beneficiarilor formelor de ajutor de stat, potrivit legislaţiei în vigoare.
    (2) Plãţile pentru ajutorul de stat prevãzut la art. 1 alin. (1) se efectueazã începând cu data de 16 noiembrie, dupã încheierea anului pentru care se solicitã ajutor de stat şi dupã aplicarea prevederilor art. 3, dar nu mai târziu de sfârşitul primului trimestru al anului urmãtor.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), plãţile pentru ajutorul de stat prevãzut la art. 1 alin. (1) pentru recolta anului 2010 se efectueazã în termen de 60 de zile de la data alocãrii sumei acestui ajutor de stat.

    CAP. VI
    Durata de aplicare a schemei

    ART. 9
    Schema de ajutor de stat se aplicã pânã la 31 decembrie 2013.

    CAP. VII
    Dispoziţii finale

    ART. 10
    Nerespectarea de cãtre beneficiari a condiţiilor prevãzute prin schema de ajutor de stat, precum şi a oricãror obligaţii asumate în vederea obţinerii finanţãrii determinã aplicarea de cãtre Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, prin Agenţia de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã, a mãsurilor necesare în vederea recuperãrii ajutoarelor de stat, conform prevederilor art. 13-17 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 74/2010, cu completãrile ulterioare.
    ART. 11
    (1) Se considerã ajutor necuvenit sumele încasate în temeiul prezentei hotãrâri prin înscrierea sau atestarea de cãtre beneficiari a unor date ori situaţii nereale pe documentele de decontare aferente ajutorului prevãzut în prezenta hotãrâre sau cu încãlcarea în orice mod a prevederilor prezentei hotãrâri.
    (2) Sumele reprezentând ajutor necuvenit potrivit alin. (1) se recupereazã de la beneficiarii ajutorului de stat, conform prevederilor art. 13-17 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 74/2010, cu completãrile ulterioare.
    (3) Beneficiarii prevãzuţi la art. 2 alin. (1) care prin înscrierea sau atestarea de date ori de situaţii nereale pe documentele de decontare aferente ajutorului prevãzut în prezenta hotãrâre au încasat sume de la bugetul de stat în mod necuvenit nu mai beneficiazã de ajutor pe o perioadã de 3 ani de la data încasãrii sumelor necuvenite.
    ART. 12
    (1) În baza prevederilor prezentei hotãrâri, Agenţia de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã elaboreazã proceduri detaliate de verificare a cererilor de solicitare a ajutorului de stat şi a condiţiilor de eligibilitate, aprobate prin decizie a directorului general al Agenţiei de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotãrâri.
    (2) În baza prevederilor prezentei hotãrâri, Agenţia de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã elaboreazã ghidul solicitantului care va cuprinde: detalierea condiţiilor de eligibilitate, documentaţia specificã obţinerii ajutorului de stat, termene de depunere şi formularistica necesarã, ghid aprobat prin decizie a directorului general al Agenţiei de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã şi adus la cunoştinţa beneficiarilor prin afişare la sediile Agenţiei de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã şi pe site-ul oficial al instituţiei, în termen de 3 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotãrâri.
    ART. 13
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.


                                 PRIM-MINISTRU
                             MIHAI-RÃZVAN UNGUREANU

                                Contrasemneazã:
                                ---------------
                 Ministrul agriculturii şi dezvoltãrii rurale,
                                  Stelian Fuia

                         Ministrul afacerilor europene,
                                 Leonard Orban

                         Ministrul finanţelor publice,
                            Bogdan Alexandru Drãgoi


    Bucureşti, 11 aprilie 2012.
    Nr. 299.


    ANEXA 1

                   Suma maximã anualã pe unitatea de mãsurã,
              respectiv pe kilogram, aferentã perioadei 2010-2013 ┌────┬──────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐
 │Nr. │ Specificare │ Suma maximã (lei/kg)*) │
 │crt.│ ├──────────────────────────┬─────────────┤
 │ │ │ Cartofi de sãmânţã │ Cartofi │
 │ │ ├───────┬──────────────────┤ de consum │
 │ │ │Prebazã│ Certificatã │ │
 │ │ │ Bazã │(cls. A şi cls. B)│ │
 ├────┼──────────────────────────────┼───────┼──────────────────┼─────────────┤
 │ 1. │Cartof declarat contaminat │ 2,6 │ 2 │ 1,5 │
 ├────┼──────────────────────────────┼───────┼──────────────────┼─────────────┤
 │ 2. │Cartof declarat probabil │ 1,1 │ 0,5 │ - │
 │ │contaminat │ │ │ │
 └────┴──────────────────────────────┴───────┴──────────────────┴─────────────┘
    *) Stabilitã în baza informaţiilor transmise de unitãţile fitosanitare şi
staţiunile de cercetare de specialitate.
    ANEXA 2

    Agenţia de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã
    Operator de date cu caracter personal: 9596
    Centrul judeţean .................................


                                     CERERE
       pentru solicitarea ajutorului de stat pentru producţia afectatã de
 organismele de carantinã dãunãtoare culturii cartofului în perioada ..........

    Numãr unic de identificare solicitant (ID-APIA): RO .........................................
    Persoanã fizicã autorizatã, întreprindere individualã sau întreprindere familialã constituitã potrivit Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 44/2008 privind desfãşurarea activitãţilor economice de cãtre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, organisme/organizaţii de cercetare, respectiv universitãţi, institute şi staţiuni de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol:

    Subsemnatul (Subsemnata), .............../(numele, prenumele, iniţiala tatãlui).............., domiciliat(ã) în localitatea ......./(satul, comuna, oraşul)....., sectorul ..........., judeţul .............., str. .................. nr. ......., codul poştal ............., nr. telefon ..............., fax .........., adresa de e-mail .................., CUI/CIF ..................., în calitate de reprezentant legal/împuternicit/delegat, posesor al BI/CI seria ......... nr. ................, CNP ..............., cont trezorerie nr. ..............., deschis la Direcţia Trezorerie şi Contabilitate Publicã ................................,

    Persoanã juridicã:
    Subscrisa ............../(denumirea solicitantului)................, cu sediul în localitatea ......../(satul, comuna, oraşul)........, str. ................ nr. ......, judeţul ........................., înregistratã la registrul comerţului cu nr. ......................, CUI/CIF ..................., reprezentatã prin .................., în calitate de reprezentant legal, posesor/posesoare al/a BI/CI seria ......... nr. ..............., CNP ....................., cont trezorerie nr. ................, deschis la Direcţia Trezorerie şi Contabilitate Publicã ..........

    solicit acordarea ajutorului de stat, în valoare de ........ lei, aferent anului ............., în baza calculaţiei de mai jos: ┌────┬──────────────────────────────┬───┬───────┬───────────────────────────────────────────┬─────────────────────┬───────┐
 │ │ │ │ │ Cartofi de sãmânţã │ │ │
 │Nr. │ Specificare │UM │ Can- ├─────────────────────┬─────────────────────┤ Cartofi de consum │Valoare│
 │crt.│ │ │titate │ Prebazã+Bazã │ Certificatã │ │totalã │
 │ │ │ │totalã,│ │ (cls. A+cls. B) │ │ (lei) │
 │ │ │ │ din ├──────┬──────┬───────┼──────┬──────┬───────┼──────┬──────┬───────┤ │
 │ │ │ │ care: │ Can- │ Suma │Valoare│ Can- │ Suma │Valoare│ Can- │ Suma │Valoare│ │
 │ │ │ │ │titate│maximã│ (lei) │titate│maximã│ (lei) │titate│maximã│ (lei) │ │
 │ │ │ │ │ (kg) │(lei/ │ │ (kg) │(lei/ │ │ (kg) │(lei/ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ kg) │ │ │ kg) │ │ │ kg) │ │ │
 ├────┼──────────────────────────────┼───┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │
 ├────┼──────────────────────────────┼───┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
 │ 1. │Suprafaţa totalã afectatã │ha │ │ │ x │ x │ │ x │ x │ │ x │ x │ x │
 ├────┼──────────────────────────────┼───┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
 │ 2. │Producţia totalã afectatã, │kg │ │ │ x │ │ │ x │ │ │ x │ │ │
 │ │din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼──────────────────────────────┼───┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
 │ 3. │Contaminatã total: │kg │ │ │ 2,6 │ │ │ 2 │ │ │ 1,5 │ │ │
 ├────┼──────────────────────────────┼───┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
 │ 4. │Probabil contaminatã total: │kg │ │ │ 1,1 │ │ │ 0,5 │ │ │ x │ │ │
 ├────┼──────────────────────────────┼───┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
 │ 5. │Valoarea totalã a producţiei │lei│ x │ x │ x │ │ x │ x │ │ x │ x │ │ │
 │ │industrializate/comercializate│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │în vederea consumului anima- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │lier/consumului uman, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ ├──────────────────────────────┼───┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
 │ │5.1. contaminatã │lei│ x │ x │ x │ │ x │ x │ │ x │ x │ │ │
 │ ├──────────────────────────────┼───┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
 │ │5.2. probabil contaminatã │lei│ x │ x │ x │ │ x │ x │ │ x │ x │ │ │
 ├────┼──────────────────────────────┼───┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
 │ 6. │Suma primitã în cadrul unui │lei│ x │ x │ x │ │ x │ x │ │ x │ x │ │ │
 │ │regim de asigurare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼──────────────────────────────┼───┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
 │ 7. │Valoarea ajutorului de stat │lei│ x │ x │ x │ │ x │ x │ │ x │ x │ │ │
 └────┴──────────────────────────────┴───┴───────┴──────┴──────┴───────┴──────┴──────┴───────┴──────┴──────┴───────┴───────┘    NOTĂ?:
    Valoarea ajutorului de stat prevãzutã la nr. crt. 7 se completeazã în coloana 13 şi se calculeazã prin scãderea valorilor înscrise la nr. crt. 5 şi 6 din valoarea producţiei afectate înscrise la nr. crt. 2.
    Valorile de la coloana 13 se calculeazã prin însumarea valorilor înscrise în coloanele 6, 9 şi 12.
    Câmpurile aferente poziţiilor pentru care nu se solicitã ajutor de stat şi care rãmân necompletate vor fi barate cu o linie de cãtre solicitant.
    Ajutorul de stat pentru despãgubirea producţiei probabil contaminate se acordã numai pentru cartofii de sãmânţã declaraţi probabil contaminaţi.
    Ataşez urmãtoarele documente:
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    Declar pe propria rãspundere cã datele înscrise în prezenta cerere sunt reale, iar în caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în declaraţii.

    Data Semnãtura şi ştampila
    ............... .....................


    ANEXA 3

                            SITUAŢIE CENTRALIZATOARE
              pentru încasarea ajutorului de stat pentru producţia
      afectatã de organismele de carantinã dãunãtoare culturii cartofului
                             în perioada ..........

    Agenţia de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã
    Operator de date cu caracter personal: 9596
    Centrul judeţean ............................. ┌────┬──────────────────────────┬───────────────────┬────────────────┬──────┐
 │Nr. │ Denumirea beneficiarilor │Valoarea ajutorului│ Valoarea │Total │
 │crt.│ │ de stat pentru │ ajutorului de │ajutor│
 │ │ │ producţia │ stat pentru │ de │
 │ │ │ contaminatã │ producţia │ stat │
 │ │ │ (lei) │ probabil │(lei) │
 │ │ │ │ contaminatã │ │
 │ │ │ │ (lei) │ │
 ├────┼──────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
 ├────┼──────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────┤
 │ │ │ │ │ │
 ├────┼──────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────┤
 │ │ │ │ │ │
 └────┴──────────────────────────┴───────────────────┴────────────────┴──────┘    Data
    ...................

    Directorul centrului judeţean,
    ..............................


    ANEXA 4

                            SITUAŢIE CENTRALIZATOARE
     pentru încasarea ajutorului de stat pentru despãgubirea producãtorilor
  agricoli afectaţi de organismele de carantinã dãunãtoare culturii cartofului

    Agenţia de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã
    Operator de date cu caracter personal: 9596 ┌────┬──────────────────────────┬───────────────────┬────────────────┬──────┐
 │Nr. │ Denumirea beneficiarilor │Valoarea ajutorului│ Valoarea │Total │
 │crt.│ │ de stat pentru │ ajutorului de │ajutor│
 │ │ │ producţia │ stat pentru │ de │
 │ │ │ contaminatã │ producţia │ stat │
 │ │ │ (lei) │ probabil │(lei) │
 │ │ │ │ contaminatã │ │
 │ │ │ │ (lei) │ │
 ├────┼──────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
 ├────┼──────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────┤
 │ │ │ │ │ │
 ├────┼──────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────┤
 │ │ │ │ │ │
 └────┴──────────────────────────┴───────────────────┴────────────────┴──────┘    Data
    ...............

    Director general,
    .....................


    ANEXA 5

                            SITUAŢIE CENTRALIZATOARE
        pentru încasarea ajutorului de stat pentru producţia afectatã de
 organismele de carantinã dãunãtoare culturii cartofului în perioada ..........    Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale

                                                Se aprobã
                                                ---------
                                Ordonator principal de credite ...............

 ┌────┬──────────────────────────┬───────────────────┬────────────────┬──────┐
 │Nr. │ Judeţul │Valoarea ajutorului│ Valoarea │Total │
 │crt.│ │ de stat pentru │ ajutorului de │ajutor│
 │ │ │ producţia │ stat pentru │ de │
 │ │ │ contaminatã │ producţia │ stat │
 │ │ │ (lei) │ probabil │(lei) │
 │ │ │ │ contaminatã │ │
 │ │ │ │ (lei) │ │
 ├────┼──────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
 ├────┼──────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────┤
 │ │ │ │ │ │
 ├────┼──────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────┤
 │ │ │ │ │ │
 └────┴──────────────────────────┴───────────────────┴────────────────┴──────┘    Direcţia generalã buget-finanţe şi fonduri europene

    Director general,
    ..................

                                     -----
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice