Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 27 din 2 noiembrie 2010  privind bugetul Senatului Romaniei pe anul 2011    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 27 din 2 noiembrie 2010 privind bugetul Senatului Romaniei pe anul 2011

EMITENT: SENATUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 3 noiembrie 2010

    În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) şi ale art. 67 din Constituţia României, republicatã, precum şi ale art. 36 alin. (1) lit. l şi ale art. 204 alin. (1) din Regulamentul Senatului, aprobat prin <>Hotãrârea Senatului nr. 28/2005, cu modificãrile ulterioare,

    Senatul adoptã prezenta hotãrâre.

    ART. 1
    (1) Bugetul Senatului României pe anul 2011, finanţat din resurse de la bugetul de stat, se stabileşte la suma de 127.984 mii lei, din care: ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
 │a) Cheltuieli curente │ 107.349 mii lei│
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │din care: │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │- cheltuieli de personal │ 68.425 mii lei│
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │- bunuri şi servicii │ 35.814 mii lei│
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │- transferuri între unitãţi ale │ 1.700 mii lei│
 │administraţiei publice │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │- alte transferuri │ 6 mii lei│
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │- asistenţã socialã │ 1.404 mii lei│
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │b) Cheltuieli de capital │ 20.635 mii lei│
 └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘


    (2) Detalierea bugetului pe anul 2011 pe structura clasificaţiei bugetului de stat se prezintã în anexa nr. 1, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
    ART. 2
    (1) Cheltuielile ce se vor efectua de Senatul României pentru organizarea la Bucureşti, în cursul lunii octombrie 2011, a Adunãrii Parlamentare NATO se suportã integral de la bugetul de stat.
    (2) Fondurile necesare finanţãrii cheltuielilor prevãzute la alin. (1), în sumã de 26.635 mii lei, se asigurã din fondul de rezervã bugetarã la dispoziţia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2011.
    (3) Detalierea pe structura clasificaţiei bugetului de stat a bugetului necesar Senatului României pentru organizarea, în anul 2011, a Adunãrii Parlamentare NATO se prezintã în anexa nr. 2, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
    ART. 3
    (1) Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitãţi finanţate integral din venituri proprii desfãşurate pe lângã Senatul României cuprinde, la venituri, suma de 50 mii lei, iar la cheltuieli suma de 50 mii lei.
    (2) Veniturile realizate de Senatul României vor fi reţinute integral de cãtre acesta pentru acoperirea unor cheltuieli curente şi de capital aferente activitãţilor finanţate din venituri proprii, organizate cu aprobarea Biroului permanent.
    (3) Detalierea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activitãţi finanţate integral din venituri proprii al Senatului României pe anul 2011 pe structura clasificaţiei bugetului de stat se prezintã în anexa nr. 3, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
    ART. 4
    Bugetul Senatului, adoptat prin prezenta hotãrâre, va fi transmis Ministerului Finanţelor Publice, în vederea includerii lui în proiectul bugetului de stat pe anul 2011.

    Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Senat în şedinţa din 2 noiembrie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicatã.

                           p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
                            TEODOR VIOREL MELEŞCANU

    Bucureşti, 2 noiembrie 2010.
    Nr. 27.

    ANEXA 1

    SENATUL ROMÂNIEI
                              BUGETUL PE ANUL 2011                                                                   - mii lei -
 ┌────────────────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┐
 │ DENUMIREA │ COD │ BUGET │
 │ INDICATORILOR │ │ 2011 │
 ├────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
 │CHELTUIELI - TOTAL GENERAL │ 50.01 │ 127.984│
 │CHELTUIELI CURENTE │ 01 │ 107.349│
 │ │ │ │
 │I. AUTORITĂŢI PUBLICE Şl ACŢIUNI│ │ │
 │EXTERNE │ 51.01 │ 126.580│
 │1 .CHELTUIELI CURENTE │ 01 │ 105.945│
 │A. CHELTUIELI DE PERSONAL │ 10 │ 68.425│
 │Cheltuieli salariate în bani, │ │ │
 │din care: │ 10.01 │ 58.203│
 │Fond salarii │ 10.01.01 ...12.30 │ 37.136│
 │- Indemnizaţii de delegare │ 10.01.13 │ 21.067│
 │Cheltuieli salariale în naturã │ 10.02 │ 10│
 │- Locuinţã de serviciu folosita │ │ │
 │de salariat │ 10.02 04 │ 10│
 │Contribuţii │ 10.03 │ 10.212│
 │- Contribuţii de asigurãri │ │ │
 │sociale de stat │ 10.03.01 │ 7.724│
 │- Contribuţii de asigurãri de │ │ │
 │şomaj │ 10.03.02 │ 186│
 │- Contribuţii de asigurãri │ │ │
 │sociale de sãnãtate │ 10.03 03 │ 1.931│
 │- Contribuţii de asigurãri │ │ │
 │pentru accidente de muncã şi │ │ │
 │boli profesionale │ 10.03.04 │ 56│
 │- Contribuţii pentru concedii │ │ │
 │şi indemnizaţii │ 10.03.06 │ 315│
 │B. BUNURI Şl SERVICII │ 20 │ 35.814│
 │Bunuri şi servicii │ 20.01 │ 10.396│
 │- Furnituri de birou │ 20.01.01 │ 400│
 │- Materiale pentru curãţenie │ 20.01.02 │ 125│
 │- încãlzit. iluminat şi forţã │ │ │
 │motricã │ 20.01.03 │ 2.400│
 │-Apa, canal şi salubritate │ 20 01.04 │ 500│
 │- Carburanţi şi lubriflanţi │ 20.01.05 │ 2.305│
 │- Piese de schimb │ 20 01.06 │ 404│
 │-Transport │ 20 01.07 │ 10│
 │- Posta, telecom, radio, │ │ │
 │televiziune, intemet │ 20.01.08 │ 875│
 │- Materiale şi prestãri servicii│ │ │
 │cu caracter funcţional │ 20.01.09 │ 2.377│
 │- Alte bunuri şi servicii pentru│ │ │
 │întreţinere şi funcţionare │ 20.01.30 │ 1.000│
 │Reparaţii curente │ 20.02 │ 2.630│
 │Bunuri de natura obiectelor de │ │ │
 │inventar │ 20.05 │ 315│
 │- Alte obiecte de inventar │ 20.05.30 │ 315│
 │Deplasãri, detaşãri, transferãri│ 20.06 │ 16.609│
 │- Deplasãri interne, detaşãri, │ │ │
 │transferãri │ 20.06.01 │ 12.931│
 │- Deplasãri în strãinãtate │ 20.06.02 │ 3.678│
 │Cãrţi, publicaţii şi materiale │ │ │
 │documentare │ 20.11 │ 342│
 │Consultanţã şi expertizã │ 20.12 │ 30│
 │Pregãtire profesionalã │ 20.13 │ 140│
 │Protecţia muncii │ 20.14 │ 97│
 │Alte cheltuieli │ 20.30 │ 5.255│
 │- Protocol şi reprezentare │ 20.30.02 │ 3.682│
 │- Prime de asigurare non-viaţã │ 20.30.03 │ 525│
 │- Fondul Preşedintelui │ 20.30.07 │ 200│
 │- Alte cheltuieli cu bunuri şi │ │ │
 │servicii │ 20.30.30 │ 848│
 │C. TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE│ │ │
 │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 51 │ 1.700│
 │Transferuri curente │ 51.01 │ 1.700│
 │- Transferuri cãtre instituţii │ │ │
 │publice │ 51.01.01 │ 1.700│
 │D. ALTE TRANSFERURI │ 55 │ 6│
 │Transferuri curente în │ │ │
 │strãinãtate │ 55.02 │ 6│
 │- Contribuţii şi cotizaţii la │ │ │
 │organisme internaţionale │ 55.02.01 │ 6│
 │2.CHELTUIELI DE CAPITAL │ 70 │ 20.635│
 │ACTIVE NEFINANCIARE │ 71 │ 20.635│
 │Active fixe │ 71.01 │ 18.135│
 │-Construcţii │ 71.01.01 │ 4.078│
 │- Maşini, echipamente şi │ │ │
 │mijloace de transport │ 71.01.02 │ 11.710│
 │- Mobilier, aparatura biroticã │ │ │
 │şi alte active corporale │ 71.01.03 │ 100│
 │- Alte active fixe │ 71.01 30 │ 2.247│
 │Reparaţii capitale aferente │ │ │
 │activelor fixe │ 71.03 │ 2.500│
 │II. ASIGURĂRI Şl ASISTENŢĂ │ │ │
 │SOCIALĂ │ 68.01 │ 1.404│
 │CHELTUIELI CURENTE │ 01 │ 1.404│
 │ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 57 │ 1.404│
 │Ajutoare sociale │ 57.02 │ 1.404│
 ├────────────────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────┤
 │Cod capitol Denumire capitol Numãr maxim de persoane ce │
 │ se finanţeazã în anul 2011 │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 50.01 AUTORITĂŢI PUBLICE 917 │
 │ din care: SENATORI 137 │
 └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ANEXA 2
                                    BUGETUL
                       pentru Adunarea Parlamentarã NATO
                               - octombrie 2011 -


                                                                   - mii lei -
 ┌────────────────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┐
 │ DENUMIREA │ COD │ BUGET │
 │ INDICATORILOR │ │ 2011 │
 ├────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
 │CHELTUIELI - TOTAL GENERAL │ 50.01 │ 26.635│
 │CHELTUIELI CURENTE │ 01 │ 5.521│
 │ │ │ │
 │I. AUTORITĂŢI PUBLICE Şl ACŢIUNI│ │ │
 │EXTERNE │ 51.01 │ 26.635│
 │1 .CHELTUIELI CURENTE │ 01 │ 5.521│
 │A. CHELTUIELI DE PERSONAL │ 10 │ │
 │Cheltuieli salariate în bani, │ │ │
 │din care: │ 10.01 │ │
 │- Indemnizaţii de delegare │ 10.01.13 │ │
 │Cheltuieli salariale în naturã │ 10.02 │ │
 │- Locuinţã de serviciu folositã │ │ │
 │de salariat │ 10.02 04 │ │
 │Contribuţii │ 10.03 │ │
 │- Contribuţii de asigurãri │ │ │
 │sociale de stat │ 10.03.01 │ │
 │- Contribuţii de asigurãri de │ │ │
 │şomaj │ 10.03.02 │ │
 │- Contribuţii de asigurãri │ │ │
 │sociale de sãnãtate │ 10.03 03 │ │
 │- Contribuţii de asigurãri │ │ │
 │pentru accidente de muncã şi │ │ │
 │boli profesionale │ 10.03.04 │ │
 │- Contribuţii pentru concedii │ │ │
 │şi indemnizaţii │ 10.03.06 │ │
 │B. BUNURI Şl SERVICII │ 20 │ 5.521│
 │Bunuri şi servicii │ 20.01 │ 743│
 │- Furnituri de birou │ 20.01.01 │ 356│
 │- Materiale pentru curãţenie │ 20.01.02 │ 34│
 │- încãlzit. iluminat şi forţã │ │ │
 │motricã │ 20.01.03 │ │
 │-Apa, canal şi salubritate │ 20 01.04 │ │
 │- Carburanţi şi lubriflanţi │ 20.01.05 │ 45│
 │- Piese de schimb │ 20 01.06 │ 167│
 │-Transport │ 20 01.07 │ 60│
 │- Postã, telecom, radio, │ │ │
 │televiziune, intemet │ 20.01.08 │ 2│
 │- Materiale şi prestãri servicii│ │ │
 │cu caracter funcţional │ 20.01.09 │ 55│
 │- Alte bunuri şi servicii pentru│ │ │
 │întreţinere şi funcţionare │ 20.01.30 │ 24│
 │Reparaţii curente │ 20.02 │ 1.678│
 │Bunuri de natura obiectelor de │ │ │
 │inventar │ 20.05 │ 1.598│
 │- Alte obiecte de inventar │ 20.05.30 │ 1.598│
 │Deplasãri, detaşãri, transferãri│ 20.06 │ │
 │- Deplasãri interne, detaşãri, │ │ │
 │transferãri │ 20.06.01 │ │
 │- Deplasãri în strãinãtate │ 20.06.02 │ │
 │Cãrţi, publicaţii şi materiale │ │ │
 │documentare │ 20.11 │ │
 │Consultanţã şi expertizã │ 20.12 │ │
 │Pregãtire profesionalã │ 20.13 │ │
 │Protecţia muncii │ 20.14 │ │
 │Alte ctieltuieli │ 20.30 │ 1.502│
 │- Protocol şi reprezentare │ 20.30.02 │ 1.502│
 │- Prime de asigurare non-viaţã │ 20.30.03 │ │
 │- Fondul Preşedintelui │ 20.30.07 │ │
 │- Alte cheltuieli cu bunuri şi │ │ │
 │servicii │ 20.30.30 │ │
 │C. TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE│ │ │
 │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 51 │ │
 │Transferuri curente │ 51.01 │ │
 │- Transferuri cãtre instituţii │ │ │
 │publice │ 51.01.01 │ │
 │D. ALTE TRANSFERURI │ 55 │ │
 │Transferuri curente în │ │ │
 │strãinãtate │ 55.02 │ │
 │- Contribuţii şi cotizaţii la │ │ │
 │organisme internaţionale │ 55.02.01 │ │
 │2.CHELTUIELI DE CAPITAL │ 70 │ 21.114│
 │ACTIVE NEFINANCIARE │ 71 │ 21.114│
 │Active fixe │ 71.01 │ 19.014│
 │-Construcţii │ 71.01.01 │ 2.000│
 │- Maşini, echipamente şi │ │ │
 │mijloace de transport │ 71.01.02 │ 15.232│
 │- Mobilier, aparatura biroticã │ │ │
 │şi alte active corporale │ 71.01.03 │ 1.782│
 │- Alte active fixe │ 71.01 30 │ │
 │Reparaţii capitale aferente │ │ │
 │activelor fixe │ 71.03 │ 2.100│
 │II. ASIGURĂRI Şl ASISTENŢĂ │ │ │
 │SOCIALĂ │ 68.01 │ │
 │CHELTUIELI CURENTE │ 01 │ │
 │ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 57 │ │
 │Ajutoare sociale │ 57.02 │ │
 └────────────────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────┘    ANEXA 3
                              BUGETUL PE ANUL 2011
    (sumele alocate pentru activitãţi finanţate integral din venituri proprii)


                                                                   - mii lei -
 ┌────────────────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┐
 │ DENUMIREA │ COD │ BUGET │
 │ INDICATORILOR │ │ 2011 │
 ├────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
 │VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI │ 0001.10 │ 50,00│
 │ │ │ │
 │I. VENITURI CURENTE │ 0002 │ 50,00│
 │C.VENITURI NEFISCALE │ 2900 │ 50,00│
 │C2.VÂNZĂRI DE BUNURI Şl SERVICII│ 3300.10 │ 50,00│
 │VENITURI DIN PRESTĂRII DE │ │ │
 │SERVICII Şl ALTE ACTIVITĂŢI │ 3310 │ 50,00│
 │- Venituri din prestãri servicii│ 3310.08 │ 50,00│
 │VENITURI PROPRII TOTAL │ │ │
 │CHELTUIELI │ 5010 │ 50,00│
 │1) CHELTUIELI CURENTE │ 5010.01 │ 49,00│
 │A. Cheltuieli de personal │ 10 │ 45,00│
 │Cheltuieli salariale în bani, │ │ │
 │din care: │ 10.01 │ 35,00│
 │- salarii de bazã │ 10.01.01 │ 31,00│
 │- sporuri pentru condiţii de │ │ │
 │muncã │ 10.01.05 │ 4,00│
 │- indemnizaţii plãtite unor │ │ │
 │persoane din afara unitãţii │ 10.01.12 │ │
 │- indemnizaţii de delegare │ 10.01.13 │ │
 │-alte drepturi salariale în bani│ 10.01.30 │ │
 │Cheltuieli salariale în naturã │ 10.02 │ │
 │- Locuinţa de serviciu folositã │ │ │
 │de salariat │ 10.02.04 │ │
 │- Contribuţii │ 10.03 │ 10,00│
 │- Contribuţii de asigurãri │ │ │
 │sociale de stat │ 10.03.01 │ 7,40│
 │- Contribuţii de asigurãri de │ │ │
 │şomaj │ 10.03.02 │ 0,20│
 │- Contribuţii de asigurãri │ │ │
 │sociale de sãnãtate │ 10.03.03 │ 2,00│
 │- Contribuţii de asigurãri │ │ │
 │pentru accidente de muncã şi │ │ │
 │boli profesionale │ 10.03.04 │ 0,30│
 │- Contribuţii pentru concedii şi│ │ │
 │indemnizaţii │ 10.03.06 │ 0,10│
 │ │ │ │
 │B. BUNURI Şl SERVICII │ 20 │ 4,00│
 │Bunuri şi servicii │ 20.01 │ 4,00│
 │- Furnituri de birou │ 20.01.01 │ │
 │- Materiale pentru curãţenie │ 20.01.02 │ │
 │- Încãlzit, iluminat şi forţã │ │ │
 │motricã │ 20.01.03 │ 3,00│
 │- Apã, canal şi salubritate │ 20.01.04 │ 1,00│
 │- Carburanţi şilubrifianţi │ 20.01.05 │ │
 │- Piese de schimb │ 20.01.06 │ │
 │- Transport │ 20.01.07 │ │
 │- Poştã, telecom, radio, │ │ │
 │televiziune, internet │ 20.01.08 │ │
 │- Materiale şi prestãri servicii│ │ │
 │cu caracter funcţional │ 20.01.09 │ │
 │- Alte bunuri şi servicii pentru│ │ │
 │întreţinere şi funcţionare │ 20.01.30 │ │
 │Reparaţii curente │ 20.02 │ │
 │ │ │ │
 │Bunuri de natura obiectelor de │ │ │
 │inventar │ 20.05 │ │
 │- Alte obiecte de inventar │ 20.05.30 │ │
 │Deplasãri, detaşãri, transferãri│ 20.06 │ │
 │- Deplasãri interne, detaşãri, │ │ │
 │transferãri │ 20.06.01 │ │
 │- Deplasãri în strãinãtate │ 20.06.02 │ │
 │Cãrţi, publicaţii şi materiale │ │ │
 │documentare │ 20.11 │ │
 │Consultanţã şi expertizã │ 20.12 │ │
 │Pregãtire profesionalã │ 20.13 │ │
 │Protecţia muncii │ 20.14 │ │
 │Alte cheltuieli │ 20.30 │ │
 │- Protocol şi reprezentare │ 20.30.02 │ │
 │- Prime de asigurare non-viaţã │ 20.30.03 │ │
 │- Fondul Preşedintelui │ 20.30.07 │ │
 │- Alte cheltuieli cu bunuri şi │ │ │
 │servicii │ 20.30.30 │ │
 │ │ │ │
 │2) CHELTUIELI DE CAPITAL │ 70 │ 1,00│
 │C. ACTIVE NEFINANCIARE │ 71 │ 1,00│
 │Active fixe │ 71.01 │ 1,00│
 │- Construcţii │ 71.01.01 │ │
 │- Maşini,echipamente şi mijloace│ │ │
 │de transport │ 71.01.02 │ │
 │- Mobilier,aparaturã biroticã şi│ │ │
 │alte active corporale │ 71.01.03 │ │
 │- Alte active fixe │ 71.01.30 │ 1,00│
 │Reparaţii capitale aferente │ │ │
 │activelor fixe │ 71.03 │ │
 └────────────────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────┘                                    -------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice