Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 257 din 20 martie 2011  pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 257 din 20 martie 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 28 martie 2011
    În temeiul <>art. 108 din Constituţia României, republicatã, şi al <>art. 183 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

    ART. 1
    Se aprobã <>Normele de aplicare a prevederilor <>Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
    ART. 2
    La data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã <>Ordinul ministrului muncii şi solidaritãţii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea <>Normelor de aplicare a prevederilor <>Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 10 mai 2001, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

                                 PRIM-MINISTRU
                                    EMIL BOC

                                Contrasemneazã:
                                ---------------
                               Ministrul muncii,
                        familiei şi protecţiei sociale,
                                Ioan Nelu Botiş

                         Ministrul apãrãrii naţionale,
                                 Gabriel Oprea

                    Ministrul administraţiei şi internelor,
                             Constantin-Traian Igaş

                  Directorul Serviciului Român de Informaţii,
                             George Cristian Maior

                         Ministrul finanţelor publice,
                              Gheorghe Ialomiţianu

    Bucureşti, 20 martie 2011.
    Nr. 257.


    ANEXÃ


                                     NORME
                      de aplicare a prevederilor Legii nr.
               263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

    CAP. I
    Declaraţia nominalã de asigurare, contractul de asigurare socialã, declaraţia individualã de asigurare şi contribuţia de asigurãri sociale

    ART. 1
    Asigurarea evidenţei nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de platã cãtre bugetul asigurãrilor sociale de stat se realizeazã pe baza declaraţiei nominale de asigurare, potrivit modelului aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.397/2010 privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de platã a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominalã a persoanelor asigurate".
    ART. 2
    Declaraţia nominalã de asigurare se completeazã şi se depune de persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajator sau entitãţi asimilate angajatorului, prevãzute la <>art. 296^3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, cãrora le revin, potrivit legislaţiei în vigoare, obligaţii de platã privind impozitul pe venitul din salarii, precum şi cele privind bugetul asigurãrilor sociale de stat.
    ART. 3
    Declaraţia nominalã de asigurare se depune lunar, pânã la data de 25 inclusiv a lunii urmãtoare celei pentru care se datoreazã contribuţiile, la organul fiscal competent, potrivit prevederilor <>art. 296^19 din Legea nr. 571/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 4
    (1) Obligaţia de platã cãtre bugetul asigurãrilor sociale de stat constã în plata contribuţiei de asigurãri sociale.
    (2) Cotele contribuţiei individuale de asigurãri sociale, a celei datorate de angajator, baza de calcul a acestora, termenele de platã şi celelalte aspecte privind contribuţiile de asigurãri sociale sunt reglementate în titlul IX^2 "Contribuţii sociale obligatorii" din <>Legea nr. 571/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 5
    Declaraţia nominalã de asigurare constituie documentul pe baza cãruia casele teritoriale de pensii, respectiv casele de pensii sectoriale competente stabilesc stagiul de cotizare în sistemul public de pensii şi determinã punctajul lunar al asiguratului, utilizate la stabilirea drepturilor de pensie.
    ART. 6
    (1) În situaţiile în care, pentru anumite perioade de dupã data de 31 martie 2001, stagiul de cotizare în sistemul public de pensii, respectiv veniturile asigurate pe baza cãrora se determinã punctajul lunar, nu pot fi dovedite prin declaraţia nominalã de asigurare, persoana în cauzã poate prezenta casei teritoriale/sectoriale de pensii competente alte documente doveditoare, întocmite în condiţiile legii.
    (2) Documentele doveditoare pot fi:
    a) carnetul de muncã, cu înregistrãrile efectuate potrivit normelor legale, în original;
    b) certificate cu informaţii extrase din registrele generale de evidenţã a salariaţilor depuse de angajatori potrivit <>art. 7 din Hotãrârea Guvernului nr. 161/2006 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţã a salariaţilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    c) certificate/adeverinţe eliberate în condiţiile legii de Arhivele Naţionale sau de cãtre deţinãtorii legali ai arhivelor foştilor angajatori;
    d) hotãrâri judecãtoreşti prin care se reconstituie elementele necesare stabilirii drepturilor de pensie.
    (3) Documentele prevãzute în alin. (2) se prezintã în copie certificatã sau în original, dupã caz.
    (4) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplicã numai în situaţiile în care se dovedeşte cã angajatorul se aflã în imposibilitatea de a întocmi şi de a depune declaraţia nominalã de asigurare.
    ART. 7
    (1) În sistemul public de pensii se pot asigura, pe bazã de contract de asigurare socialã, avocaţii, personalul clerical şi cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, cu sisteme proprii de asigurãri sociale şi pensii, neintegrate în sistemul public, precum şi orice altã persoanã care doreşte sã se asigure în sistemul public de pensii.
    (2) Se pot asigura în sistemul public de pensii, pe bazã de contract de asigurare socialã, şi persoanele care, asigurate fiind în temeiul <>art. 6 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, denumitã în continuare lege, doresc sã îşi completeze venitul asigurat pânã la plafonul prevãzut de lege.
    ART. 8
    (1) Contractul de asigurare socialã se încheie între persoana interesatã sau, dupã caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procurã specialã şi casa teritorialã de pensii competentã, denumitã, în continuare, asigurãtor, în funcţie de domiciliul sau reşedinţa persoanei interesate ori, dupã caz, a tutorelui, curatorului sau mandatarului.
    (2) Contractul de asigurare socialã se încheie în formã scrisã şi produce efecte de la data înregistrãrii la asigurãtor.
    ART. 9
    (1) Venitul asigurat înscris în contractul de asigurare socialã, la care se datoreazã contribuţia de asigurãri sociale, este stabilit de persoana interesatã, cu respectarea prevederilor legale.
    (2) Venitul asigurat poate fi modificat din iniţiativa asiguratului, în condiţiile legii, prin încheierea unui act adiţional la contractul de asigurare socialã.
    (3) Actul adiţional la contractul de asigurare socialã produce efecte pentru viitor cel mai devreme de la data înregistrãrii acestuia la asigurãtor şi are acelaşi regim juridic ca şi contractul de asigurare socialã.
    ART. 10
    La încheierea contractului de asigurare socialã se prezintã asigurãtorului urmãtoarele documente:
    a) actul de identitate, certificarea pentru conformitate a copiei fãcându-se de cãtre asigurãtor;
    b) actul de identitate al reprezentantului, precum şi actul care atestã calitatea acestuia, dupã caz.
    ART. 11
    În situaţia nerespectãrii termenului de platã a contribuţiei, prevãzut la art. 27, în cursul derulãrii contractului de asigurare socialã, se calculeazã dobânzi şi penalitãţi de întârziere aferente.
    ART. 12
    Constatarea rezilierii contractului de asigurare socialã se face prin decizie a asigurãtorului.
    ART. 13
    În sistemul public de pensii sunt obligate sã depunã declaraţie individualã de asigurare persoanele care realizeazã, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puţin de 4 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurãrilor sociale de stat şi care se aflã în una dintre situaţiile prevãzute la art. 6 alin. (1) pct. IV din lege.
    ART. 14
    (1) Persoanele care sunt asigurate în sistemul public de pensii în condiţiile prevãzute de instrumentele juridice cu caracter internaţional la care România este parte, având angajator nerezident în România, îşi pot asuma obligaţiile respectivului angajator, în numele acestuia, în ceea ce priveşte plata contribuţiilor, fiind asimilate, în acest sens, asiguraţilor prevãzuţi la art. 6 alin. (1) pct. IV lit. e) din lege.
    (2) Persoanele care nu au domiciliul sau reşedinţa în România şi care în temeiul instrumentelor juridice cu caracter internaţional la care România este parte au obligaţia de a se asigura în sistemul public de pensii, nefiind într-o relaţie dependentã cu un angajator rezident în România, depun declaraţie individualã de asigurare.
    ART. 15
    (1) Declaraţia individualã de asigurare se depune personal la casa teritorialã de pensii competentã, în funcţie de domiciliul sau reşedinţa persoanei.
    (2) Nedepunerea declaraţiei individuale de asigurare constituie, potrivit prevederilor art. 144 lit. b) din lege, contravenţie şi se sancţioneazã conform legii.
    (3) Declaraţia individualã de asigurare prevãzutã la art. 14 alin. (2) se depune la casa teritorialã de pensii competentã, în funcţie de locul de desfãşurare a activitãţii.
    ART. 16
    La depunerea declaraţiei individuale de asigurare persoana obligatã sã se asigure prezintã asigurãtorului, dupã caz, urmãtoarele documente:
    a) actul de identitate, în original şi în copie, certificarea pentru conformitate a copiei fãcându-se de cãtre asigurãtor;
    b) copie a contractului de administrare ori de management, în cazul administratorilor sau managerilor care au încheiat contract de administrare ori de management;
    c) copie a certificatului de înregistrare la registrul comerţului, copii ale declaraţiilor fiscale depuse în cazul membrilor întreprinderii individuale şi ai întreprinderii familiale;
    d) copie a certificatului de înregistrare la registrul comerţului, copii ale declaraţiilor fiscale depuse în cazul persoanelor fizice autorizate sã desfãşoare activitãţi economice;
    e) copie a contractului individual de muncã sau a altui document din care rezultã desfãşurarea activitãţii, încheiat cu societatea angajatoare, în cazul persoanelor angajate în instituţii internaţionale, dacã nu sunt asiguraţii acestora;
    f) copie a contractului, a acordului sau a altui document din care rezultã desfãşurarea activitãţii, încheiat cu societatea angajatoare, în cazul altor persoane care realizeazã venituri din activitãţi profesionale.
    ART. 17
    (1) În situaţia în care pe parcursul derulãrii asigurãrii în baza declaraţiei individuale de asigurare se face dovada cã într-un an calendaristic nu se realizeazã venituri la nivelul prevãzut de lege, declaraţia se suspendã la cererea asiguratului sau din iniţiativa casei teritoriale de pensii.
    (2) În situaţia în care declaraţia individualã de asigurare se suspendã din iniţiativa casei teritoriale de pensii, aceasta va notifica asiguratul, cu indicarea perioadei pentru care s-a produs suspendarea.
    (3) Constatarea nerealizãrii veniturilor se face pe baza documentelor fiscale prevãzute de legislaţia în materie, a adeverinţelor eliberate de organele fiscale competente sau, dupã caz, pe baza datelor furnizate caselor teritoriale de pensii de cãtre organele fiscale.
    (4) În perioada de suspendare prevãzutã la alin. (1) nu se datoreazã contribuţia de asigurãri sociale şi perioada respectivã nu constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii.
    (5) În situaţia în care în perioada de suspendare s-au achitat contribuţii de asigurãri sociale, acestea nu se restituie, fiind luate în calcul la determinarea stagiului de cotizare şi a punctajului lunar pentru stabilirea drepturilor de pensie.
    ART. 18
    Declaraţia individualã de asigurare este suspendatã de drept, în condiţiile legii, pe perioada în care asiguratul a beneficiat de concedii medicale şi indemnizaţii de asigurãri sociale de sãnãtate şi/sau de concedii pentru creşterea copilului pânã la împlinirea vârstei de un an, 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap.
    ART. 19
    Asiguraţii care fac dovada cã nu se mai regãsesc în situaţiile pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit art. 6 alin. (1) pct. IV din lege, au obligaţia sã depunã la casele teritoriale de pensii, în termen de 30 zile de la modificarea situaţiei, formularul-tip de încetare a declaraţiei individuale de asigurare în sistemul public de pensii, aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.
    ART. 20
    (1) În situaţia în care casa teritorialã de pensii deţine informaţii certe cu privire la faptul cã asiguraţii pe bazã de declaraţie individualã de asigurare nu se mai regãsesc în una dintre situaţiile prevãzute la art. 6 alin. (1) pct. IV din lege, pentru a fi asiguraţi obligatoriu în sistemul public, poate proceda, dupã notificarea prealabilã a asiguratului, la încetarea, din oficiu, a declaraţiei individuale de asigurare.
    (2) Prevederile alin. (1) se pot aplica şi persoanelor aflate în una dintre situaţiile prevãzute la art. 11 alin. (4) din lege.
    (3) Încetarea declaraţiei individuale de asigurare se efectueazã pe bazã de proces-verbal în care se consemneazã motivele încetãrii, precum şi informaţiile/documentele care au fost avute în vedere.
    (4) Încetarea opereazã cu data de întâi a lunii urmãtoare celei în care asiguratul nu se mai regãseşte în una dintre situaţiile prevãzute la art. 6 alin. (1) pct. IV din lege.
    (5) Asiguraţii cu declaraţie individualã de asigurare, care fac dovada cã se regãsesc în situaţiile prevãzute la art. 11 alin. (4) din lege, pot depune formularul-tip de încetare a declaraţiei individuale de asigurare în sistemul public de pensii. În acest caz, încetarea opereazã începând cu data depunerii cererii.
    ART. 21
    Ori de câte ori intervin modificãri ale elementelor care au stat la baza declaraţiei individuale de asigurare, asiguratul are obligaţia de a depune la casa teritorialã de pensii o comunicare de modificare a declaraţiei.
    ART. 22
    În categoria "persoane fizice autorizate sã desfãşoare activitãţi economice", prevãzutã la art. 6 alin. (1) pct. IV lit. c) din lege, se încadreazã persoanele care exercitã profesiuni libere, şi anume:
    a) expert contabil;
    b) contabil autorizat;
    c) consultant de plasament în valori mobiliare;
    d) medic;
    e) farmacist;
    f) medic veterinar;
    g) psiholog cu drept de liberã practicã;
    h) notar public;
    i) auditor financiar;
    j) practician în reorganizare şi lichidare;
    k) persoane autorizate sã realizeze şi sã verifice lucrãrile de specialitate din domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei;
    l) expert tehnic;
    m) urbanist;
    n) restaurator;
    o) persoane autorizate sã furnizeze servicii publice conexe actului medical;
    p) consilier în proprietate industrialã;
    q) expert criminalist;
    r) executor judecãtoresc;
    s) arhitect;
    t) traducãtor autorizat;
    u) consultant fiscal;
    v) broker;
    w) oricare profesii/meserii reglementate, desfãşurate în mod independent, în condiţiile legii.
    ART. 23
    (1) Persoanele asigurate la data de 31 decembrie 2010, pe bazã de declaraţie/contract de asigurare socialã, în condiţiile <>Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, care se regãsesc în situaţiile de asiguraţi obligatoriu/facultativ prevãzute de lege, îşi pãstreazã calitatea de persoane asigurate în sistemul public de pensii începând cu data de 1 ianuarie 2011.
    (2) Persoanele prevãzute la alin. (1) nu au obligaţia depunerii/încheierii unor noi documente de asigurare potrivit prevederilor legii.
    (3) Pentru persoanele prevãzute la alin. (1), venitul asigurat înscris în documentele de asigurare se va încadra obligatoriu în limitele prevãzute la art. 36 din lege.
    (4) Persoanelor prevãzute la alin. (1) le revin în continuare obligaţiile şi beneficiazã de drepturile stabilite de lege.
    ART. 24
    În cazul persoanelor asigurate în sistemul public de pensii în baza declaraţiei de asigurare la data de 31 decembrie 2010 şi care, începând cu data de 1 ianuarie 2011, nu se mai aflã într-una dintre situaţiile prevãzute la art. 6 alin. (1) pct. IV din lege, dar au achitat contribuţia de asigurãri sociale prevãzutã de lege, aceasta nu se restituie, iar perioada respectivã constituie stagiu de cotizare, în condiţiile legii.
    ART. 25
    Casa teritorialã de pensii are obligaţia ca, cel mai târziu în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a unui act normativ de modificare a cadrului legal privind declaraţia individualã de asigurare sau contractul de asigurare socialã, sã comunice în scris asiguraţilor natura modificãrii şi data de la care survine aceasta.
    ART. 26
    Modelul contractului de asigurare socialã, al declaraţiei individuale de asigurare socialã, al actului adiţional la contractul de asigurare socialã, al comunicãrii de modificare a declaraţiei individuale de asigurare, al formularului-tip de încetare a declaraţiei individuale de asigurare în sistemul public de pensii sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 5/2011 pentru aprobarea modelului contractului de asigurare socialã, al actului adiţional, al declaraţiei individuale de asigurare, al comunicãrii de modificare şi al formularului de solicitare de încetare a declaraţiei individuale de asigurare.
    ART. 27
    (1) Termenul de platã a contribuţiei de asigurãri sociale, în cazul asiguraţilor pe bazã de contract de asigurare socialã sau declaraţie individualã de asigurare, este pânã la data de 25 a lunii urmãtoare celei pentru care se datoreazã plata.
    (2) Neplata contribuţiei de asigurãri sociale la termen genereazã plata unor dobânzi şi penalitãţi de întârziere.
    (3) Cota dobânzilor şi penalitãţilor de întârziere, prevãzute la alin. (2), precum şi modalitatea de calcul al acestora se stabileşte potrivit reglementãrilor privind executarea creanţelor bugetare.
    ART. 28
    Calculul dobânzilor şi penalitãţilor de întârziere pentru asiguraţii cu declaraţie individualã de asigurare sau contract de asigurare socialã se efectueazã de cãtre casele teritoriale de pensii.
    ART. 29
    (1) Declaraţia individualã de asigurare şi contractul de asigurare socialã înceteazã de drept la data decesului asiguratului.
    (2) Eventualele sume neachitate pânã la data decesului, reprezentând contribuţii de asigurãri sociale şi, dupã caz, accesoriile, nu se mai urmãresc. Stagiul de cotizare se constituie numai din perioadele pentru care s-au plãtit sumele reprezentând contribuţia de asigurãri sociale şi, dupã caz, accesoriile.
    (3) În situaţiile în care sunt fãcute plãţi anticipate pentru perioade ulterioare datei decesului, sumele plãtite pentru aceste perioade, reprezentând contribuţie de asigurãri sociale, se restituie, la cerere, persoanelor prevãzute la art. 120 alin. (1) din lege.
    (4) În situaţiile prevãzute la alin. (3), constituie stagiu de cotizare perioada pentru care s-a plãtit contribuţia de asigurãri sociale, pânã la data decesului.
    ART. 30
    Câştigul salarial mediu brut menţionat în cuprinsul legii este cel utilizat la fundamentarea bugetului asigurãrilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurãrilor sociale de stat.

    CAP. II
    Stagiul de cotizare în sistemul public de pensii. Certificarea stagiului de cotizare şi a punctajului realizat în sistemul public de pensii

    ART. 31
    (1) În situaţia persoanelor prevãzute la art. 6 alin. (1) pct. I, II, III şi V din lege, constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii perioadele pentru care s-au datorat contribuţii de asigurãri sociale.
    (2) În situaţia persoanelor prevãzute la art. 6 alin. (1) pct. IV şi alin. (2) din lege, constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii perioadele pentru care s-au datorat şi plãtit contribuţii de asigurãri sociale.
    (3) În situaţia persoanelor care beneficiazã de plãţi compensatorii, suportate din bugetul asigurãrilor pentru şomaj pentru care contribuţia de asigurãri sociale se datoreazã la nivelul cotei contribuţiei individuale, stagiul de cotizare se determinã prin aplicarea asupra perioadei de cotizare a raportului dintre cota de contribuţie individualã de asigurãri sociale şi cota de contribuţie de asigurãri sociale aprobatã pentru locurile de muncã în condiţii normale.
    ART. 32
    Perioadele necontributive prevãzute la art. 49 din lege reprezintã perioade asimilate stagiului de cotizare.
    ART. 33
    Perioada pentru care se datoreazã contribuţie de asigurãri sociale în sistemul public de pensii se înregistreazã în zile lucrate dintre cele lucrãtoare, corespunzãtoare condiţiilor de muncã în care asiguratul îşi desfãşoarã activitatea, sau, dupã caz, în zile lucrãtoare din numãrul zilelor calendaristice, în cazul perioadelor de concedii medicale.
    ART. 34
    (1) Stagiul de cotizare se determinã şi se exprimã în zile calendaristice.
    (2) Modalitatea tehnicã de transformare a zilelor lucrãtoare în zile calendaristice, în vederea determinãrii stagiului de cotizare realizat, se face potrivit procedurii aprobate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice, denumitã în continuare CNPP.
    ART. 35
    (1) Stagiul de cotizare se certificã asiguraţilor, din oficiu, o datã la 2 ani, de cãtre CNPP şi casele de pensii sectoriale.
    (2) Certificarea prevãzutã la alin. (1) se face prin emiterea şi comunicarea cãtre asiguraţi a Certificatului privind stagiul de cotizare în sistemul public de pensii.

    CAP. III
    Pensiile din sistemul public de pensii

    ART. 36
    În sistemul public de pensii au dreptul la pensie, în situaţia îndeplinirii condiţiilor prevãzute de lege, urmãtoarele categorii de persoane:
    a) asiguraţii prevãzuţi la art. 6 din lege;
    b) persoanele care satisfac obligaţii militare sau sunt elevi ai unei şcoli militare/şcoli de agenţi de poliţie, cu excepţia elevilor liceelor militare, studenţi ai unei instituţii de învãţãmânt din sistemul de apãrare, ordine publicã şi siguranţã naţionalã;
    c) elevii, inclusiv elevii liceelor militare, ucenicii şi studenţii care şi-au pierdut total sau cel puţin jumãtate din capacitatea de muncã datoritã bolilor profesionale sau accidentelor de muncã survenite în timpul şi din cauza practicii profesionale;
    d) persoanele care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncã şi marii mutilaţi, ca urmare a participãrii la lupta pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 sau în legãturã cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989, dacã erau cuprinşi într-un sistem de asigurãri sociale anterior datei ivirii invaliditãţii din aceastã cauzã;
    e) persoanele care, la data solicitãrii drepturilor de pensie, nu mai au calitatea de asigurat;
    f) urmaşii persoanelor prevãzute la lit. a)-e), respectiv copiii şi soţul supravieţuitor.

    A. Pensia pentru limitã de vârstã

    ART. 37
    (1) Stagiul minim/complet de cotizare prevãzut la art. 53 alin. (2) şi (3) din lege, respectiv stagiul complet de cotizare prevãzut la art. 54 alin. (3) din lege cuprinde şi:
    a) stagiul de cotizare realizat pânã la intrarea în vigoare a legii;
    b) vechimea în serviciu recunoscutã pentru stabilirea pensiilor, pânã la intrarea în vigoare a legii, în cazul persoanelor prevãzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din lege;
    c) vechimea în muncã sau, dupã caz, vechimea în serviciu realizatã în celelalte sisteme de asigurãri sociale, neintegrate în sistemul public de pensii;
    d) perioadele suplimentare acordate pentru activitatea desfãşuratã în grupa I, a II-a, respectiv în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii de muncã.
    (2) Stagiul minim de cotizare în specialitate prevãzut la art. 54 alin. (2) din lege este constituit din perioada în care o persoanã din sistemul naţional de apãrare naţionalã, ordine publicã şi siguranţã naţionalã, precum şi din sistemul administraţiei penitenciare s-a aflat în una dintre urmãtoarele situaţii:
    1. a avut calitatea de cadru militar în activitate;
    2. a îndeplinit serviciul militar ca militar în termen, militar cu termen redus, elev al unei şcoli militare/şcoli de agenţi de poliţie sau student al unei instituţii de învãţãmânt din sistemul de apãrare, ordine publicã şi siguranţã naţionalã pentru formarea cadrelor militare, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu excepţia liceului militar;
    3. a fost concentratã sau mobilizatã ca rezervist;
    4. a fost în captivitate;
    5. a avut calitatea de funcţionar public cu statut special în instituţiile din sistemul de apãrare, ordine publicã şi siguranţã naţionalã, precum şi din sistemul administraţiei penitenciare;
    6. a avut calitatea de militar angajat pe bazã de contract şi/sau de soldat şi gradat voluntar.
    ART. 38
    (1) Vârstele standard de pensionare şi stagiile minime sau complete de cotizare pentru femei şi bãrbaţi sunt prevãzute în anexa nr. 5 la lege.
    (2) În situaţia cadrelor militare, soldaţilor şi gradaţilor voluntari, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apãrãrii, ordinii publice şi siguranţei naţionale, vârstele standard de pensionare şi stagiile minime sau complete de cotizare în specialitate sunt prevãzute în anexa nr. 6 la lege.
    ART. 39
    (1) Reducerea vârstelor standard de pensionare pentru persoanele care au desfãşurat activitãţi încadrate prin lege în condiţii deosebite de muncã se face corespunzãtor timpului efectiv lucrat în aceste condiţii, din vârstele standard de pensionare prevãzute în anexa nr. 5 sau, dupã caz, anexa nr. 6 la lege, cu respectarea condiţiilor prevãzute la art. 55 alin. (1) lit. a) din lege.
    (2) Se asimileazã stagiilor realizate în condiţii deosebite de muncã şi vechimea în muncã realizatã în grupa I sau a II-a de muncã, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, cu excepţia celor încadrate în condiţii speciale.
    ART. 40
    (1) Reducerea vârstelor standard de pensionare pentru persoanele care au desfãşurat activitãţi încadrate prin lege în condiţii speciale sau în alte condiţii de muncã se face corespunzãtor stagiului de cotizare realizat în aceste condiţii, din vârstele standard de pensionare prevãzute în anexa nr. 5 sau, dupã caz, anexa nr. 6 la lege, cu respectarea condiţiilor prevãzute la art. 55 alin. (1) lit. b) din lege.
    (2) În situaţia persoanelor care au desfãşurat activitate cel puţin 50% în subteran sau în zona I de expunere la radiaţii, respectiv cel puţin 70% în zona a II-a de expunere la radiaţii, dintre cele încadrate la art. 30 alin. (1) lit. a) şi b) din lege, stagiul de cotizare realizat în aceste condiţii este egal cu timpul lucrat în regim normal de lucru.
    (3) În cazul persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare de 30 de ani, dintre care cel puţin 20 de ani în activitãţile prevãzute la art. 30 alin. (1) lit. a) şi f) din lege, încadrate prin lege în condiţii speciale, reducerea vârstelor standard de pensionare se face potrivit art. 56 alin. (2) din lege, cu respectarea prevederilor alin. (3) şi (4) ale aceluiaşi articol.
    (4) Persoanele care au realizat stagii de cotizare în condiţii speciale prevãzute la art. 30 alin. (1) lit. b) din lege beneficiazã de pensie pentru limitã de vârstã indiferent de vârstã, dacã îndeplinesc condiţiile de stagiu de cotizare prevãzute la art. 57 alin. (1) şi (3) din lege.
    (5) În situaţia persoanelor care au realizat stagii de cotizare în condiţiile speciale prevãzute la art. 30 alin. (1) lit. b) din lege, mai puţin de 15 ani în zona I de expunere la radiaţii şi mai puţin de 17 ani în zona a II-a de expunere la radiaţii, aceste stagii se cumuleazã considerându-se stagii de cotizare în zona a II-a de expunere la radiaţii, în vederea înscrierii la pensie pentru limitã de vârstã.
    ART. 41
    (1) Reducerea vârstelor standard de pensionare potrivit art. 55 din lege se face numai în condiţiile realizãrii stagiului complet de cotizare.
    (2) În situaţia cadrelor militare, soldaţilor şi gradaţilor voluntari, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apãrãrii naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, reducerea vârstelor standard de pensionare se face din vârstele standard prevãzute în anexa nr. 6 la lege, numai în condiţiile realizãrii stagiului minim de cotizare în specialitate.
    (3) Reducerea vârstelor standard de pensionare prevãzute de alte acte normative şi cele prevãzute la art. 55 din lege pot fi cumulate între ele, fãrã ca reducerea totalã sã fie mai mare de 13 ani.
    ART. 42
    Pentru persoanele cãrora le-au fost stabilite drepturi privind vechimea în muncã în condiţiile prevãzute la <>art. 1 alin. (1) lit. a)-c) şi alin. (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instauratã cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în strãinãtate ori constituite în prizonieri, republicat, reducerea vârstelor standard de pensionare se face numai pentru anii întregi de privare de libertate, de deportare în strãinãtate dupã data de 23 august 1944 şi/sau de prizonierat.
    ART. 43
    (1) Reducerea prevãzutã la art. 58 din lege se aplicã persoanelor cu handicap care, la data solicitãrii pensiei, fac dovada acestui statut cu certificatul de încadrare în grad de handicap, emis în condiţiile legii;
    (2) În vederea aplicãrii art. 58 din lege, certificatul de încadrare în grad de handicap va conţine obligatoriu:
    a) data dobândirii handicapului;
    b) gradul de handicap;
    c) menţiunea cã persoana este nerevizuibilã;
    d) menţiunea cã certificatul a fost emis pentru aplicarea art. 58 din lege.
    (3) Reducerea prevãzutã la alin. (1) se face numai în condiţiile handicapului preexistent calitãţii de asigurat.
    (4) Schimbarea ulterioarã înscrierii la pensie a gradului de handicap nu afecteazã drepturile de pensie acordate, cu excepţia cazului în care certificatul de încadrare în grad de handicap a fost anulat, în condiţiile legii.
    ART. 44
    Reducerea prevãzutã la art. 59 din lege se aplicã nevãzãtorilor care fac dovada acestui statut cu certificatul de încadrare în grad de handicap emis în condiţiile legii, care va conţine obligatoriu urmãtoarele elemente: data ivirii handicapului, gradul de handicap, termenul de revizuire, precum şi menţiunea cã certificatul a fost emis în vederea aplicãrii art. 59 din lege.
    ART. 45
    (1) Asiguraţii care şi-au desfãşurat activitatea pe durata programului normal de lucru dintr-o lunã, activitãţile din anexa nr. 2 la lege, avizate în condiţii speciale de muncã, realizate în unitãţile menţionate în anexa nr. 3 la lege, beneficiazã de stagii de cotizare în condiţii speciale de muncã.
    (2) În situaţia în care, potrivit legii, unitãţile prevãzute în anexa nr. 3 la lege îşi schimbã denumirea sau sediul ori se reorganizeazã, inclusiv prin preluarea în totalitate sau în parte a patrimoniului de cãtre o altã societate, locurile de muncã avizate în condiţii speciale, în care pânã la data la care au intervenit aceste modificãri s-au desfãşurat activitãţile prevãzute în anexa nr. 2 la lege, rãmân în continuare încadrate în condiţii speciale de muncã, dacã respectivele locuri de muncã se regãsesc la noua societate.
    (3) Controlul privind menţinerea, conform avizului, a locurilor de muncã la noua societate se efectueazã de cãtre Inspecţia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncã.
    (4) În situaţiile prevãzute la alin. (2) şi (3), angajatorul va depune la casa teritorialã de pensii "Nota privind locurile de muncã încadrate în condiţii speciale" potrivit "Avizului pentru încadrarea locurilor de muncã în condiţii speciale", întocmitã de cãtre acesta, în conformitate cu modelul prezentat în anexa nr. 1, şi "Nota de constatare" întocmitã de cãtre inspectoratul teritorial de muncã, din care sã rezulte menţinerea, conform avizului, a locurilor de muncã la noua unitate.
    (5) Perioadele în care asiguraţii care îşi desfãşoarã activitatea în condiţii speciale de muncã se aflã în concediu pentru incapacitate temporarã de muncã şi/sau în concediu de odihnã constituie stagiu de cotizare realizat în condiţii speciale de muncã, dacã au lucrat cel puţin în ziua premergãtoare concediului în locuri de muncã încadrate în astfel de condiţii de muncã.
    (6) Încadrarea asiguraţilor în locuri de muncã în activitãţile speciale prevãzute în anexa nr. 2 la lege se face de cãtre unitãţile prevãzute în anexa nr. 3 la lege, pe baza documentelor şi evidenţelor acestora, întocmite potrivit legii, din care rezultã cã activitatea asiguraţilor s-a desfãşurat numai în respectivele locuri de muncã, pe durata programului normal de lucru din luna respectivã.
    (7) Programul normal de lucru din luna respectivã pentru locurile de muncã prevãzute în aviz este cel stabilit prin acte normative specifice, prin contractul colectiv de muncã şi/sau regulamentul intern, în condiţiile legii, în funcţie de sectorul de activitate sau de angajator.
    ART. 46
    (1) Asiguraţii unui angajator, denumit în condiţiile prezentelor norme prestator, care efectueazã, potrivit legii, activitãţi dintre cele prevãzute în anexa nr. 2 la lege, pe durata programului normal de lucru dintr-o lunã, în locuri de muncã aparţinând altei unitãţi dintre cele nominalizate în anexa nr. 3 la lege, denumit în condiţiile prezentelor norme beneficiar, încadrate potrivit legii în condiţii speciale, beneficiazã pentru aceste perioade de prevederile art. 30 alin. (1) lit. e) din lege.
    (2) În cazurile prevãzute la alin. (1), prestatorul depune, pânã la data de 25 a lunii urmãtoare celei în care intervin aceste situaţii, la casa teritorialã de pensii în a cãrei razã de activitate îşi are sediul, originalul şi copia documentului pe baza cãruia, potrivit legii, funcţioneazã, din care sã rezulte cã în obiectul de activitate este prevãzutã şi desfãşurarea unor activitãţi care se regãsesc în anexa nr. 2 la lege, documentul original restituindu-se prestatorului dupã certificarea conformitãţii copiei.
    (3) În termenul prevãzut la alin. (2), prestatorul depune la casa teritorialã de pensii, pe suport hârtie, lista cu asiguraţii care şi-au desfãşurat activitatea, pe durata programului normal de lucru din fiecare lunã, numai în locurile de muncã încadrate, potrivit legii, în condiţii speciale. Modelul listei cu asiguraţii este cel prevãzut în anexa nr. 2.
    (4) Lista prevãzutã la alin. (3) se confirmã, în mod obligatoriu, prin semnãturã şi ştampilã de cãtre beneficiar şi va fi însoţitã de avizul eliberat potrivit legislaţiei în vigoare la acea datã.
    (5) Potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) din lege, casele teritoriale de pensii verificã lunar concordanţa dintre datele înscrise în aceste liste şi cele din declaraţiile nominale de asigurare.
    (6) Contribuţia de asigurãri sociale prevãzutã de lege pentru condiţii speciale de muncã se datoreazã de cãtre prestator.
    (7) Atribuţiile de serviciu ce revin fiecãrui asigurat, în funcţie de sarcinile specifice de muncã, precum şi perioadele în care un asigurat lucreazã pe durata programului normal de lucru din luna respectivã numai în locuri de muncã încadrate în condiţii speciale potrivit art. 30 alin. (1) lit. e) din lege se stabilesc prin decizie a angajatorului. Aceastã decizie este document justificativ pentru întocmirea declaraţiilor nominale de asigurare sau, dupã caz, a declaraţiilor rectificative.
    (8) Orice modificare intervenitã în legãturã cu locurile de muncã încadrate în condiţii speciale pentru care s-a obţinut avizul menţionat la alin. (4) se comunicã de cãtre angajator casei teritoriale de pensii în evidenţa cãreia se aflã documentaţia depusã iniţial.
    ART. 47
    În domeniul apãrãrii naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, încadrarea locurilor de muncã în condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii de muncã, potrivit criteriilor şi metodologiei de încadrare prevãzute de <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.294/2001 privind stabilirea locurilor de muncã şi activitãţilor cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice pentru cadrele militare în activitate, cu modificãrile ulterioare, şi <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.822/2004 privind stabilirea locurilor de muncã şi activitãţilor cu condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii, specifice pentru poliţişti, cu modificãrile ulterioare, precum şi transmiterea documentelor care dovedesc încadrarea personalului militar în aceste condiţii între structurile angajatoare/plãtitoare şi casele de pensii sectoriale, respectiv casele teritoriale de pensii, se stabilesc prin norme interne aprobate de conducãtorii instituţiilor publice din acest domeniu. Adeverinţele se întocmesc potrivit modelului prevãzut în anexa nr. 3.

    B. Pensia anticipatã şi pensia anticipatã parţialã

    ART. 48
    Stagiul complet de cotizare, în sensul art. 62 alin. (1) şi art. 65 alin. (1) din lege, este cel prevãzut în anexa nr. 5 sau, dupã caz, în anexa nr. 6 la lege.
    ART. 49
    (1) La stabilirea stagiului complet de cotizare/stagiului de cotizare în specialitate, precum şi la determinarea punctajului mediu anual în cazul pensiei anticipate şi pensiei anticipate parţiale nu se iau în considerare perioadele asimilate prevãzute la art. 49 alin. (1) lit. a)-c) şi g) din lege, respectiv stagiile de cotizare realizate în sistemele de asigurãri sociale neintegrate sistemului public de pensii la data intrãrii în vigoare a legii.
    (2) Sistemele neintegrate sistemului public de pensii, potrivit art. 6 alin. (2) din lege, sunt urmãtoarele: sistemul de asigurãri sociale al avocaţilor şi sistemele proprii de asigurãri sociale ale cultelor recunoscute de lege.
    ART. 50
    (1) În vederea deschiderii dreptului la pensia anticipatã şi la pensia anticipatã parţialã, stagiul de cotizare cuprinde şi perioadele suplimentare acordate pentru activitatea desfãşuratã în grupele I şi a II-a de muncã, respectiv în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii de muncã.
    (2) Stagiul minim de cotizare în specialitate nu cuprinde perioadele suplimentare menţionate la alin. (1).
    ART. 51
    Stagiul de cotizare realizat în perioadele în care titularul unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate parţiale contribuie la sistemul public de pensii, având plata pensiei suspendatã, potrivit legii, poate fi valorificat numai la stabilirea pensiei pentru limitã de vârstã.
    ART. 52
    Pensia anticipatã ori pensia anticipatã parţialã se transformã din oficiu în pensie pentru limitã de vârstã, care se acordã începând cu data îndeplinirii condiţiilor privind vârsta standard de pensionare sau vârsta standard redusã, potrivit prevederilor legale, pentru acordarea unei pensii pentru limitã de vârstã.
    ART. 53
    (1) Prin sintagma luni de anticipare se înţelege perioada cuprinsã între data acordãrii pensiei anticipate sau a pensiei anticipate parţiale şi data împlinirii vârstei standard de pensionare prevãzutã în anexa nr. 5 ori, dupã caz, în anexa nr. 6 la lege sau, dupã caz, data împlinirii vârstei standard reduse potrivit legii.
    (2) Procentul de diminuare, în cazul pensiei anticipate parţiale, prevãzut la art. 65 alin. (4) din lege, se determinã prin înmulţirea numãrului de luni de anticipare cu 0,75%. Fracţiunile de lunã se întregesc la lunã.
    (3) Diminuarea stabilitã potrivit alin. (2) se menţine pânã la data îndeplinirii condiţiilor privind vârsta standard de pensionare sau vârsta standard redusã, potrivit prevederilor legale.
    ART. 54
    (1) Persoanele care îndeplinesc condiţiile prevãzute la art. 65 alin. (5) din lege pot solicita pensia anticipatã parţialã, fãrã penalizare, cu cel mult 2 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare prevãzute în anexa nr. 5 sau, dupã caz, în anexa nr. 6 la lege.
    (2) Pentru a beneficia de pensie anticipatã parţialã, cu reducerea vârstei standard prevãzute la alin. (1), persoanele trebuie sã îndeplineascã şi celelalte condiţii prevãzute de lege pentru înscrierea la aceastã pensie.
    (3) Prin sintagma au locuit prevãzutã la art. 65 alin. (5) din lege se înţelege cã au avut domiciliul/reşedinţa în una dintre localitãţile Baia Mare, Copşa Micã şi Zlatna sau în unitãţile administrativ-teritoriale aflate pe o razã de 8 km în jurul acestor localitãţi.
    (4) Lista unitãţilor administrativ-teritoriale situate în zona de 8 km în jurul localitãţilor Copşa Micã, Baia Mare şi Zlatna, precum şi a localitãţilor componente ale acestora, la care face trimitere art. 65 alin. (5), este prevãzutã în anexa nr. 4.
    (5) Dovada îndeplinirii condiţiilor prevãzute la art. 65 alin. (5) din lege, referitor la perioada de locuire în zonele afectate de poluarea remanentã, se face prin adeverinţã-tip eliberatã de serviciul public comunitar de evidenţã a persoanelor competent, potrivit modelului prevãzut în anexa nr. 5.
    (6) Cererea pentru obţinerea adeverinţei prevãzute la alin. (5) se depune la serviciul public comunitar de evidenţã a persoanelor, în funcţie de domiciliul actual al solicitantului. Cererea va cuprinde obligatoriu informaţii referitoare la data şi locul naşterii, prenumele pãrinţilor, CNP, domiciliul actual/domiciliile anterioare, precum şi motivul solicitãrii.
    (7) Serviciul public comunitar de evidenţã a persoanelor are obligaţia sã elibereze adeverinţa în termen de 20 de zile de la data înregistrãrii cererii, pe baza înregistrãrilor existente în componentele Registrului naţional de evidenţã a persoanelor prevãzute la <>art. 9-11 din Hotãrârea Guvernului nr. 1.375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitarã a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetãţenilor români.

    C. Pensia de invaliditate

    ART. 55
    Încadrarea sau neîncadrarea într-un grad de invaliditate se face prin decizie emisã de medicul expert al asigurãrilor sociale sau, dupã caz, de cãtre comisiile de expertizã medico-militarã de pe lângã spitalele din sistemul de apãrare naţionalã, ordine publicã şi siguranţã naţionalã.
    ART. 56
    (1) Persoanele cu handicap, care solicitã pensie de invaliditate potrivit prevederilor art. 73 alin. (2) din lege, fac dovada acestui statut cu certificatul de încadrare în grad de handicap emis în condiţiile legii, care va conţine obligatoriu urmãtoarele elemente: data ivirii handicapului, gradul de handicap, termenul de revizuire, precum şi menţiunea cã certificatul a fost emis în vederea aplicãrii art. 73 alin. (2) din lege.
    (2) Autoritãţile emitente ale certificatelor menţionate la alin. (3) au obligaţia sã comunice caselor teritoriale/sectoriale de pensii orice modificare a elementelor iniţiale, în termen de 15 zile de la emiterea noului certificat.
    (3) Schimbarea ulterioarã înscrierii la pensie a gradului de handicap nu afecteazã drepturile de pensie acordate, cu excepţia cazului în care certificatul de încadrare în grad de handicap a fost anulat, în condiţiile legii.
    ART. 57
    Pensia de invaliditate se acordã, indiferent de stagiul de cotizare realizat:
    a) persoanelor care şi-au pierdut total sau cel puţin jumãtate din capacitatea de muncã din cauza accidentelor de muncã şi bolilor profesionale potrivit legii, neoplaziilor, schizofreniei şi SIDA;
    b) persoanelor care se aflã în situaţiile prevãzute la art. 49 alin. (1) lit. c) şi g) din lege;
    c) elevilor, ucenicilor şi studenţilor care şi-au pierdut total sau cel puţin jumãtate din capacitatea de muncã, ca urmare a accidentelor de muncã sau bolilor profesionale survenite în timpul şi din cauza practicii profesionale;
    d) persoanelor care şi-au pierdut total sau cel puţin jumãtate din capacitatea de muncã şi marilor mutilaţi, ca urmare a participãrii la lupta pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 ori în legãturã cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989, care erau cuprinşi într-un sistem de asigurãri sociale anterior datei ivirii invaliditãţii din aceastã cauzã.
    ART. 58
    Stagiul complet de cotizare în funcţie de care se determinã stagiul potenţial prevãzut la art. 75 din lege este stagiul complet de cotizare prevãzut în anexa nr. 5 sau, dupã caz, anexa nr. 6 la lege.
    ART. 59
    În situaţia pensiei de invaliditate gradul III, nu se acordã stagiu potenţial persoanelor care au drept cauzã a ivirii invaliditãţii boalã obişnuitã sau accident care nu are legãturã cu munca.
    ART. 60
    În vederea deschiderii dreptului la pensie de invaliditate, stagiul de cotizare necesar cuprinde şi perioadele suplimentare acordate pentru activitatea desfãşuratã în grupele I şi a II-a de muncã, respectiv în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii de muncã.
    ART. 61
    Stagiul potenţial se determinã în ani, luni şi zile.
    ART. 62
    (1) În cazul persoanelor ale cãror drepturi de pensie de invaliditate se deschid dupã data intrãrii în vigoare a legii, la schimbarea gradului de invaliditate stagiul potenţial acordat la înscrierea iniţialã se menţine, iar eventualele stagii de cotizare, precum şi stagiile asimilate prevãzute la art. 49 alin. (1) lit. a) din lege, realizate dupã pensionare, nu se valorificã.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) nu se acordã stagiu potenţial în cazul schimbãrii în gradul al III-lea de invaliditate, atunci când cauza ivirii invaliditãţii este boalã obişnuitã sau accident care nu are legãturã cu munca.
    ART. 63
    În cazul persoanelor care au realizat stagii de cotizare în situaţiile prevãzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din lege, precum şi în alte situaţii prevãzute de lege, la determinarea stagiului potenţial şi a punctajului mediu anual aferent acestuia se utilizeazã stagiile complete de cotizare prevãzute în anexa nr. 5 sau, dupã caz, anexa nr. 6 la lege, în funcţie de ultimul loc de asigurare.
    ART. 64
    (1) Pensia de invaliditate se transformã din oficiu, în pensie pentru limitã de vârstã şi se acordã cuantumul şi punctajul cel mai avantajos începând cu data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limitã de vârstã.
    (2) Condiţiile pentru acordarea pensiei pentru limitã de vârstã se considerã îndeplinite la vârsta standard de pensionare sau la vârsta standard redusã, în condiţiile art. 55-60 din lege, precum şi la vârsta standard redusã în condiţiile prevãzute de alte acte normative.
    (3) În situaţia persoanelor care nu îndeplinesc condiţia de stagiu minim de cotizare, trecerea în categoria pensionarilor pentru limitã de vârstã se face din oficiu, la vârsta standard de pensionare, pãstrându-se cuantumul aferent pensiei de invaliditate.
    (4) În situaţia prevãzutã la alin. (1), indemnizaţia de însoţitor prevãzutã la art. 77 din lege se menţine şi pe durata acordãrii pensiei pentru limitã de vârstã.

    D. Pensia de urmaş

    ART. 65
    (1) Beneficiazã de pensie de urmaş copiii şi soţul supravieţuitor, în condiţiile legii.
    (2) În cazul copiilor de peste 16 ani, pensia de urmaş se acordã dacã aceştia urmeazã studiile într-o formã de învãţãmânt organizatã potrivit legii, indiferent de nivelul ei, fãrã a depãşi vârsta de 26 de ani.
    ART. 66
    Vârsta de pensionare la care se face referire la art. 85 alin. (1) din lege este vârsta standard de pensionare prevãzutã în anexa nr. 5 la lege.
    ART. 67
    (1) Acordarea pensiei de urmaş prevãzute la art. 86 alin. (1) din lege nu este condiţionatã de data ivirii invaliditãţii soţului supravieţuitor.
    (2) Încadrarea într-un grad de invaliditate a soţului supravieţuitor în vederea obţinerii pensiei de urmaş se poate face pânã la vârsta standard de pensionare de cãtre medicul expert al asigurãrilor sociale, inclusiv pentru urmaşii persoanelor prevãzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din lege.
    ART. 68
    Soţul supravieţuitor care are dreptul la o pensie proprie şi îndeplineşte condiţiile prevãzute de lege pentru obţinerea pensiei de urmaş dupã soţul decedat poate opta pentru cea mai avantajoasã dintre acestea, plata drepturilor pentru care a optat efectuându-se cu luna urmãtoare solicitãrii lor.

    E. Calculul pensiilor

    ART. 69
    (1) Stagiile complete de cotizare reglementate la art. 95 din lege sunt prevãzute în anexele nr. 5 şi 6 la lege, precum şi la art. 56-59 din lege.
    (2) În situaţia persoanelor prevãzute la art. 56-59 din lege, la stabilirea punctajului mediu anual se iau în considerare stagiile complete de cotizare reglementate la aceste articole, numai pentru determinarea punctajelor medii anuale corespunzãtoare perioadelor realizate în condiţiile la care acestea se referã.
    (3) Dispoziţiile alin. (2) se aplicã şi în situaţia persoanelor care au realizat stagii de cotizare mai mici decât cele prevãzute la art. 56-59 din lege.
    ART. 70
    (1) La determinarea punctajului mediu anual, în cazul persoanelor care au realizat stagii de cotizare în mai multe situaţii, inclusiv în cazul persoanelor prevãzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din lege, se utilizeazã stagiile complete de cotizare prevãzute pentru fiecare situaţie în parte.
    (2) În situaţiile prevãzute la alin. (1), punctajul mediu anual rezultã din însumarea punctajelor medii anuale realizate pentru fiecare dintre situaţiile respective.
    (3) În cazul persoanelor care au realizat stagii de cotizare în specialitate, la determinarea punctajului mediu anual pentru aceste situaţii se utilizeazã stagiile complete de cotizare prevãzute în anexa nr. 6 la lege.
    (4) La cuantumul pensiei corespunzãtor stagiilor de cotizare în specialitate, stabilit potrivit prevederilor legii, se aplicã dispoziţiile <>art. 11 alin. (3) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 71
    (1) Punctajul lunar al asiguratului se determinã potrivit art. 96 din lege, pe baza câştigului salarial brut/solda brutã care a constituit baza de calcul a contribuţiei individuale de asigurãri sociale sau, dupã caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurãri sociale.
    (2) În situaţia asiguratului care contribuie la un fond de pensii administrat privat, punctajul lunar stabilit în condiţiile legii se corecteazã cu raportul dintre cota de contribuţii datoratã la sistemul public de pensii şi cota de contribuţie de asigurãri sociale aprobatã pentru condiţii normale de muncã.
    (3) Cota de contribuţii datoratã la sistemul public de pensii se determinã prin deducerea cotei de contribuţie aferentã fondului de pensii administrat privat din cota de contribuţie de asigurãri sociale aprobatã pentru condiţii normale de muncã.
    ART. 72
    (1) Beneficiazã de majorarea punctajului lunar prevãzutã la art. 99 alin. (1) şi (2) din lege persoanele care, dupã îndeplinirea cumulativã a condiţiilor privind stagiul minim de cotizare/stagiul minim de cotizare în specialitate şi vârsta standard de pensionare prevãzutã în anexa nr. 5 sau, dupã caz, anexa nr. 6 la lege, contribuie o anumitã perioadã la sistemul public de pensii.
    (2) Majorarea prevãzutã la alin. (1) se aplicã numai punctajului lunar corespunzãtor perioadei de stagiu de cotizare, realizatã dupã îndeplinirea cumulativã a condiţiilor prevãzute la acelaşi alineat.
    (3) Pentru persoanele înscrise la pensie pentru limitã de vârstã potrivit legislaţiei anterioare intrãrii în vigoare a legii majorarea prevãzutã la alin. (1) se acordã pentru stagiile realizate dupã împlinirea vârstei standard de pensionare, reglementatã de legislaţia în vigoare la data deschiderii drepturilor de pensie pentru limitã de vârstã.
    (4) Pentru perioadele în care se cumuleazã pensia cu venituri de naturã salarialã nu se aplicã majorarea punctajului lunar prevãzutã la art. 99 din lege.
    ART. 73
    În situaţiile prevãzute la art. 107 alin. (3) şi (4) din lege, la determinarea punctajului mediu anual corespunzãtor perioadei adãugate se au în vedere stagiile complete de cotizare prevãzute în anexele nr. 5 şi 6 la lege, precum şi la art. 56-59 din lege, dupã caz.

    F. Stabilirea şi plata pensiilor

    ART. 74
    (1) Cererea de pensionare, însoţitã de actele doveditoare, se depune la casa de pensii competentã teritorial în funcţie de domiciliul solicitantului, începând cu data îndeplinirii condiţiilor de pensionare.
    (2) Solicitantul poate fi persoana îndreptãţitã, tutorele acesteia, curatorul acesteia, persoana cãreia i s-a încredinţat sau i s-a dat în plasament copilul minor, precum şi mandatarul, desemnat prin procurã specialã, în situaţia în care este mandatat şi sã încaseze drepturile de pensie.
    (3) În situaţia persoanelor care au realizat cel puţin stagiul minim de cotizare în specialitate, cererea de pensionare, însoţitã de actele doveditoare, se depune astfel:
    a) la unitatea militarã/inspectoratul judeţean/structura sau direcţia judeţeanã de informaţii, dupã caz, din care a fãcut parte persoana la data trecerii în rezervã sau direct în retragere/încetãrii raporturilor de serviciu odatã cu îndeplinirea condiţiilor de acordare a unei pensii;
    b) la centrul militar zonal/judeţean/de sector, unitatea militarã/inspectoratul judeţean/structura sau direcţia judeţeanã de informaţii, dupã caz, din raza de domiciliu a urmaşilor pensionarilor militari decedaţi ori la casa de pensii sectorialã.
    (4) Pentru persoanele prevãzute la alin. (3), cererea de pensionare, însoţitã de actele doveditoare, se transmite, în termen de 15 zile de la data depunerii, la casa de pensii sectorialã competentã, în funcţie de ultimul loc de muncã la care a realizat stagiile de cotizare în specialitate.
    (5) În situaţia persoanelor care au realizat stagii de cotizare în specialitate, actele doveditoare se solicitã de cãtre persoana interesatã de la centrul militar zonal/judeţean/de sector, unitatea militarã/inspectoratul judeţean/structura sau direcţia judeţeanã de informaţii, din care a fãcut parte persoana la data trecerii în rezervã sau direct în retragere/încetãrii raporturilor de serviciu, dupã caz.
    (6) În cazul persoanelor stabilite în state cu care România aplicã instrumente juridice cu caracter internaţional, regimul de depunere a cererii şi a actelor doveditoare respectã dispoziţiile prevãzute în aceste instrumente juridice.
    (7) Prin domiciliul persoanei solicitante se înţelege locul unde o persoanã îşi are locuinţa statornicã sau principalã şi se dovedeşte cu actul de identitate.
    (8) În situaţia în care data îndeplinirii condiţiilor de pensionare coincide cu o zi de sãrbãtoare legalã, de repaos sãptãmânal sau când serviciul este suspendat, cererea de pensionare, împreunã cu actele necesare, se poate depune în prima zi lucrãtoare ce urmeazã, fiind consideratã depusã în termen. Termenele prevãzute de lege pentru depunerea şi soluţionarea cererilor de pensionare se socotesc pe zile "libere", în sensul cã nu se iau în calcul ziua când încep sã curgã şi nici ziua în care s-au sfârşit. În situaţia în care ultima zi este o zi nelucrãtoare, respectiv zi de sãrbãtoare legalã, de repaus sãptãmânal sau când serviciul este suspendat, termenul se va prelungi pânã la sfârşitul zilei lucrãtoare ce urmeazã.
    ART. 75
    Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisã de casa teritorialã de pensii, respectiv de casa de pensii sectorialã, în termen de 45 de zile de la data înregistrãrii cererii la instituţia competentã. Decizia casei teritoriale de pensii sau a casei de pensii sectoriale se comunicã persoanei care a solicitat pensionarea, prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire, în termen de 5 zile de la data emiterii.
    ART. 76
    (1) Actele la care se face referire la art. 103 alin. (2) din lege sunt, dupã caz:
    a) pentru pensia pentru limitã de vârstã, anticipatã şi anticipatã parţialã:
    - cerere pentru înscrierea la pensie (anexa nr. 6);
    - carnetul de muncã (original şi copie);
    - carnetul de muncã pentru membrii CAP (original şi copie);
    - carnetul de asigurãri sociale pentru agricultori (original şi copie);
    - alte acte prevãzute de lege privind vechimea în muncã sau vechimea în serviciu realizatã;
    - actele de stare civilã ale solicitantului: BI/CI, certificat de naştere şi de cãsãtorie (original şi copie);
    - livretul militar (original şi copie);
    - diploma de absolvire a învãţãmântului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care sã rezulte durata normalã, perioada studiilor şi faptul cã acestea au fost urmate la zi;
    - dovada echivalãrii de cãtre statul român a cursurilor desfãşurate în cadrul unor instituţii de învãţãmânt universitar din strãinãtate;
    - adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncã (original);
    - adeverinţa privind condiţiile de muncã deosebite, speciale şi/sau alte condiţii (original);
    - procura specialã, pentru mandatar (original şi copie);
    - acte pentru dovedirea calitãţii de beneficiar al <>Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţã de eroii-martiri şi luptãtorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţã de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 <>nr. 341/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - dovada încetãrii calitãţii de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipatã sau pensie anticipatã parţialã, pentru persoanele care, la data solicitãrii, nu mai au calitatea de asigurat (original);
    - adeverinţã care sã ateste perioadele de activitate realizate dupã data de 1 ianuarie 2011 (original);
    - alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie;
    b) pentru pensia de invaliditate:
    - cerere pentru înscrierea la pensie (anexa nr. 7);
    - actele menţionate la lit. a);
    - decizia medicalã asupra capacitãţii de muncã (original);
    - adeverinţa din care sã rezulte data încetãrii plãţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporarã de muncã/copia ultimului certificat de concediu medical sau, dupã caz, adeverinţã din care sã rezulte data încetãrii calitãţii de asigurat (original);
    - copie a formularului pentru înregistrarea accidentului de muncã (FIAM) sau copie a fişei de declarare a cazului de boalã profesionalã BP2 pentru accident de muncã, respectiv boalã profesionalã;
    c) pentru pensia de urmaş:
    - cerere pentru înscrierea la pensie (anexa nr. 8);
    - actele menţionate la lit. a), pentru cazurile în care susţinãtorul decedat nu avea calitatea de pensionar;
    - actele de stare civilã ale urmaşilor şi ale reprezentantului legal, dupã caz (original şi copie);
    - decizia medicalã asupra capacitãţii de muncã (original);
    - decizia de pensie/talon de platã a pensiilor, pentru cazurile în care susţinãtorul decedat avea calitatea de pensionar (copie);
    - adeverinţa de studii, în cazul urmaşilor copii în vârstã de peste 16 ani (original);
    - actul doveditor al cauzei decesului, cu excepţia situaţiilor în care susţinãtorul decedat avea calitatea de pensionar (copie);
    - copie FIAM, pentru decesul cauzat de accident de muncã;
    - copie BP2 şi copie certificat medical constatator al decesului, pentru decesul cauzat de boalã profesionalã.
    (2) În cazul persoanelor prevãzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din lege, vechimea în serviciu, respectiv veniturile realizate lunar, necesare determinãrii stagiului de cotizare şi punctajului lunar, pentru perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 2011, pot fi dovedite cu adeverinţe eliberate, potrivit legii, în temeiul statelor de platã sau al altor documente doveditoare aflate în pãstrarea structurilor militare/deţinãtoare de fonduri de arhivã.
    ART. 77
    (1) Procura specialã la care se face referire la art. 103 alin. (1) din lege se emite potrivit reglementãrilor legale în materie.
    (2) Procura specialã care nu este emisã în limba românã şi, dupã caz, apostila vor fi traduse şi legalizate.
    (3) Procura specialã este valabilã 18 luni.
    ART. 78
    (1) Plata pensiei se suspendã începând cu luna urmãtoare celei în care copilul beneficiar al pensiei de urmaş a împlinit vârsta de 16 ani, în cazul în care acesta nu face dovada continuãrii studiilor într-o formã de învãţãmânt organizatã potrivit legii.
    (2) În situaţia copiilor urmaşi aflaţi în continuare de studii între 16-26 de ani, plata pensiei de urmaş se suspendã începând cu data de 1 octombrie a anului în curs, dacã nu fac dovada continuãrii studiilor într-o formã de învãţãmânt organizatã potrivit legii.
    (3) Dovada continuãrii studiilor, în situaţiile menţionate la alin. (2), se prezintã casei teritoriale/sectoriale de pensii în termen de 10 zile de la data începerii anului şcolar/universitar. (4) Reluarea în platã a pensiei de urmaş suspendate se face potrivit prevederilor art. 115 lit. c) din lege, cu respectarea termenului general de prescripţie, iar în cazurile prevãzute la alin. (1), drepturile se achitã de la data suspendãrii.
    ART. 79
    (1) În vederea aplicãrii art. 114 alin. (3) din lege, instituţia de asistenţã socialã sau unitatea medicalã specializatã care interneazã pensionarii de invaliditate gradul I are obligaţia sã comunice casei teritoriale/sectoriale de pensii perioada în care aceştia se aflã sub supraveghere şi îngrijire permanentã, în termen de 15 zile de la internare. Comunicarea nu este necesarã în cazul nevãzãtorilor.
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplicã în cazul instituţiilor de asistenţã socialã sau unitãţilor medicale specializate constituite exclusiv pe bazã de fonduri private.
    ART. 80
    (1) Sumele rãmase neîncasate de cãtre pensionarul decedat, prevãzute în art. 120 alin. (1) din lege, se plãtesc:
    a) soţului supravieţuitor;
    b) copiilor;
    c) pãrinţilor;
    d) în lipsa acestora, moştenitorilor în condiţiile dreptului comun.
    (2) Actele necesare în vederea acordãrii acestor sume sunt, dupã caz:
    - cerere (anexa nr. 9);
    - certificatul de deces, în original şi în copie;
    - actul de identitate al solicitantului (original şi în copie);
    - acte de stare civilã ale solicitantului, din care sã rezulte gradul de rudenie cu decedatul (original şi copie);
    - certificatul de moştenitor (original şi copie);
    - copia talonului de platã a pensiei persoanei decedate, dupã caz.

    CAP. IV
    Procedura de încadrare în grad de invaliditate, revizuirea medicalã şi contestarea deciziei medicale asupra capacitãţii de muncã

    A. Procedura de încadrare în grad de invaliditate

    ART. 81
    (1) Evaluarea capacitãţii de muncã, în vederea stabilirii gradului de invaliditate, se face la cererea persoanei interesate, de cãtre medicul specializat în expertizã medicalã a capacitãţii de muncã, din cadrul CNPP, denumit în continuare medic expert al asigurãrilor sociale.
    (2) Pentru persoanele prevãzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din lege, evaluarea capacitãţii de muncã, în vederea stabilirii gradului de invaliditate, se face la cererea comisiei de la nivelul unitãţii din care face parte, care poate fi sesizatã şi de cãtre persoana interesatã, sau, în cazul persoanelor trecute în rezervã, la cererea persoanei interesate, de cãtre comisiile de expertizã medico-militarã de pe lângã spitalele din sistemul de apãrare naţionalã, ordine publicã şi siguranţã naţionalã.
    ART. 82
    (1) În vederea evaluãrii capacitãţii de muncã, persoanele care solicitã expertiza medicalã a capacitãţii de muncã în vederea încadrãrii lor în grad de invaliditate depun o cerere la cabinetul de expertizã medicalã a capacitãţii de muncã din cadrul casei teritoriale de pensii competente, în funcţie de domiciliu.
    (2) Cererea pentru expertiza medicalã a capacitãţii de muncã în vederea încadrãrii în grad de invaliditate este însoţitã de documente medicale.
    (3) Cererea prevãzutã la alin. (1) se depune cu cel puţin 45 de zile înaintea expirãrii duratelor maxime de concediu medical prevãzute de lege. Medicul curant acordã concediu medical necesar în vederea finalizãrii procedurii de expertizare a capacitãţii de muncã, în condiţiile legii.
    (4) Evaluarea capacitãţii de muncã a persoanelor prevãzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din lege se face la solicitarea comisiei din unitatea din care face parte persoana expertizatã, în condiţiile prevãzute în reglementãrile interne, proprii instituţiilor din sistemul de apãrare, ordine publicã şi siguranţã naţionalã.
    ART. 83
    (1) Modelul cererii pentru expertizarea medicalã a capacitãţii de muncã este cel prevãzut în anexa nr. 10.
    (2) Modelul prevãzut la alin. (1) nu se utilizeazã în cazul persoanelor prevãzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din lege.
    (3) Cererea prevãzutã la alin. (1) este însoţitã de urmãtoarele acte, în original sau copie certificatã pentru conformitate cu originalul:
    a) actul de identitate;
    b) documente medicale din care sã rezulte afecţiunile prezentate şi rezultatele investigaţiilor necesare pentru susţinerea diagnosticului clinic şi funcţional (forma clinicã şi stadiul evolutiv al bolii);
    c) adeverinţa eliberatã de angajator care sã ateste numãrul de zile de concediu medical, cumulat în ultimele 12/24 de luni, cu menţionarea datei ultimei zile de concediu medical;
    d) documentul din care sã rezulte cauza invaliditãţii;
    e) documentul care sã ateste data ivirii invaliditãţii, dupã caz.
    (4) Documentele care atestã cauza invaliditãţii sunt, dupã caz:
    - fişa BP2/adeverinţã de confirmare eliberatã de direcţia de sãnãtate publicã, în caz de boalã profesionalã;
    - FIAM/proces-verbal avizat de inspectoratul teritorial de muncã ce a confirmat caracterul de muncã al accidentului sau adeverinţã de confirmare a înregistrãrii accidentului de muncã la inspectoratul teritorial de muncã, în caz de accident de muncã;
    - documente medicale eliberate de medicii de specialitate care confirmã diagnosticul, în caz de schizofrenie/neoplasm/SIDA; pentru afecţiunea neoplazicã se anexeazã şi rezultatul examenului histopatologic;
    - certificat emis de comisia de expertizã medico-militarã, în caz de accident sau boalã contractatã în timpul ori din cauza îndeplinirii serviciului militar sau a şcolilor militare.
    (5) În situaţii motivate de imposibilitatea obiectivã a procurãrii documentelor originale, medicul expert al asigurãrilor sociale poate accepta copii simple ale acestora, solicitând titularului documentelor o declaraţie pe propria rãspundere din care sã rezulte confirmarea exactitãţii copiilor cu originalele pe care nu le mai deţine.
    (6) Documentele medicale eliberate în alte state se acceptã numai însoţite de traducerea lor în limba românã, efectuatã de un traducãtor autorizat.
    ART. 84
    (1) Pentru cazurile neconcludente, medicul expert al asigurãrilor sociale/preşedintele comisiei de expertizã medico-militarã poate solicita completarea documentaţiei medicale cu investigaţii sau examinãri de specialitate suplimentare.
    (2) Investigaţiile sau examinãrile de specialitate suplimentare se vor efectua în unitãţi sanitare de specialitate cu care CNPP are încheiate contracte de prestãri de servicii medicale.
    (3) Procedura de contractare şi de selectare a unitãţilor sanitare în vederea încheierii de contracte de prestãri de servicii medicale, precum şi obiectul acestor servicii medicale, în aplicarea prevederilor art. 72 din lege, se stabilesc prin ordin al preşedintelui CNPP, cu respectarea prevederilor legale în domeniu.
    ART. 85
    (1) Pentru bolnavii psihici sau pentru alte cazuri cu afecţiuni grave ori cu o problematicã deosebitã, medicul expert al asigurãrilor sociale poate solicita efectuarea unei anchete sociale de cãtre serviciul de asistenţã socialã din cadrul primãriei de domiciliu sau reşedinţã (la domiciliu, locul de muncã, unitatea sanitarã), particularizatã la caz, cu indicarea unor obiective necesare evaluãrii medicale.
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplicã în cazul persoanelor prevãzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din lege.
    ART. 86
    (1) Dupã înregistrarea/completarea documentaţiei medicale, medicul expert al asigurãrilor sociale de la cabinetul unde a fost depusã cererea de expertizã medicalã a capacitãţii de muncã programeazã bolnavul pentru expertizare.
    (2) Bolnavii netransportabili sunt expertizaţi pe baza documentaţiei medicale. Medicul curant are obligaţia de a completa un referat medical detaliat, care sã cuprindã date clinice şi paraclinice pentru susţinerea diagnosticului clinic şi gravitatea afecţiunilor. Pentru cazurile neconcludente, bolnavii vor fi transportaţi pentru examinare la sediul cabinetului de expertizã medicalã a capacitãţii de muncã, prin grija familiei.
    (3) Pentru bolnavii netransportabili care fac parte din categoria persoanelor prevãzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din lege, expertiza capacitãţii de muncã se poate realiza pe baza documentaţiei medicale.
    ART. 87
    (1) Dupã examinarea bolnavului şi analizarea documentaţiei medicale, medicul expert al asigurãrilor sociale completeazã raportul de expertizã medicalã a capacitãţii de muncã şi emite decizia medicalã asupra capacitãţii de muncã.
    (2) Decizia medicalã asupra capacitãţii de muncã se întocmeşte în 3 sau, dupã caz, 4 ori 5 exemplare. Un exemplar al deciziei medicale asupra capacitãţii de muncã rãmâne la dosarul medical. Celelalte exemplare se înmâneazã persoanei expertizate, sub semnãturã, cu consemnarea datei predãrii şi cu obligaţia ca aceasta sã le depunã, dupã caz, la casa teritorialã de pensii, la angajator (dacã este asigurat), la inspectoratul teritorial de muncã (în cazul accidentului de muncã) sau la direcţia de sãnãtate publicã (în cazul bolii profesionale). Un exemplar rãmâne în posesia persoanei expertizate.
    (3) Împreunã cu decizia medicalã asupra capacitãţii de muncã persoanei expertizate i se înmâneazã şi programul recuperator.
    (4) Pentru persoanele prevãzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din lege, comisiile de expertizã medico-militarã de pe lângã spitalele din sistemul de apãrare naţionalã, ordine publicã şi siguranţã naţionalã emit decizii medicale care sunt avizate de cãtre comisiile centrale de expertizã medico-militarã ale Ministerului Apãrãrii Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, dupã caz.
    ART. 88
    Raportul de expertizã medicalã a capacitãţii de muncã, decizia medicalã asupra capacitãţii de muncã şi programul recuperator vor fi semnate şi parafate de medicul expert al asigurãrilor sociale, înregistrate, datate şi ştampilate de cabinetul de expertizã medicalã a capacitãţii de muncã emitent.
    ART. 89
    Programul recuperator este obligatoriu pentru persoana în cauzã şi pentru persoanele competente sã îl aplice. Medicii curanţi au obligaţia de a consemna mãsurile recuperatorii efectuate de bolnavi în programul recuperator.
    ART. 90
    Compartimentele de stabiliri prestaţii din cadrul caselor teritoriale de pensii vor comunica lunar cabinetelor de expertizã medicalã a capacitãţii de muncã situaţia persoanelor încadrate în grad de invaliditate şi ale cãror cereri au fost respinse din punct de vedere administrativ.

    B. Revizuirea medicalã

    ART. 91
    Revizuirea medicalã a pensionarilor încadraţi în grad de invaliditate se efectueazã la termenul stabilit de medicul expert al asigurãrilor sociale sau de comisiile de expertizã medico-militarã, dupã caz, care au în evidenţã pensionarii.
    ART. 92
    (1) Medicul expert al asigurãrilor sociale, respectiv comisiile de expertizã medico-militarã, dupã examinarea medicalã a persoanei în cauzã şi analizarea documentaţiei medicale prezentate, completeazã concluziile medicale la revizuire şi emit decizia medicalã asupra capacitãţii de muncã în 3 exemplare.
    (2) Documentaţia medicalã pentru revizuirea medicalã la termen cuprinde:
    a) referatul medical detaliat cu consemnarea stãrii prezente şi evoluţiei bolii, a datelor clinice şi paraclinice care susţin diagnosticul clinic, completat de cãtre medicul curant, specialist pentru afecţiunile invalidante;
    b) rezultatele investigaţiilor solicitate;
    c) biletele de ieşire din spital sau copii de pe foaia de observaţie clinicã, pentru spitalizãrile recente, dupã caz;
    d) datele din fişa de dispensarizare a bolnavului, dupã caz;
    e) programul recuperator completat de cãtre medicii curanţi.
    ART. 93
    La revizuirea medicalã, medicul expert al asigurãrilor sociale va avea în vedere modul de respectare a programului de recuperare a capacitãţii de muncã a bolnavului, în perioada de valabilitate a deciziei.
    ART. 94
    (1) La solicitarea pensionarului, revizuirea medicalã se poate efectua şi înaintea termenului stabilit în decizia medicalã a capacitãţii de muncã, indiferent de gradul de invaliditate, dar numai pânã la împlinirea vârstelor standard pentru obţinerea pensiei pentru limitã de vârstã.
    (2) Cererile de revizuire pentru agravare sau ameliorare, împreunã cu documentele medicale care atestã starea de sãnãtate, se depun la cabinetul de expertizã medicalã a capacitãţii de muncã ori la comisiile de expertizã medico-militarã, dupã caz.
    ART. 95
    (1) La termenul de revizuire, pensionarul încadrat în grad de invaliditate are obligaţia sã se prezinte, fãrã a fi notificat, la cabinetul de expertizã medicalã a capacitãţii de muncã sau la comisiile de expertizã medico-militarã, dupã caz, în vederea revizuirii medicale.
    (2) Dacã pensionarul încadrat în grad de invaliditate este netransportabil şi dovedeşte acest fapt prin documente medicale recente, acesta este obligat sã anunţe cabinetul de expertizã medicalã a capacitãţii de muncã sau comisiile de expertizã medico-militarã, dupã caz, pânã la termenul de revizuire stabilit. Expertizarea se face pe baza documentelor medicale recente trimise de cãtre acesta la cabinetul de expertizã medicalã a capacitãţii de muncã sau la comisiile de expertizã medico-militarã, dupã caz. Medicul expert al asigurãrilor sociale poate solicita efectuarea unei anchete sociale.
    (3) În situaţia în care pensionarul încadrat în grad de invaliditate se prezintã cu întârziere la revizuirea medicalã, aceasta se face la cerere.
    (4) Revizuirea medicalã a persoanelor internate în spitale sau sanatorii se face pe baza referatului medical întocmit de medicul curant ori, dupã caz, pe baza documentelor medicale recente, solicitate prin decizia medicalã asupra capacitãţii de muncã emisã la revizuirea medicalã anterioarã.
    ART. 96
    (1) În situaţia în care pensionarul s-a prezentat la revizuirea medicalã şi aceasta nu s-a putut efectua la termenul stabilit, din motive neimputabile pensionarului, revizuirea se efectueazã la o datã ulterioarã, dar nu mai târziu de sfârşitul lunii urmãtoare termenului de revizuire stabilit.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplicã şi în situaţia în care pensionarul a comunicat, cel târziu pânã la termenul de revizuire stabilit, imposibilitatea neprezentãrii la revizuirea medicalã periodicã, din motive neimputabile lui.
    (3) În situaţiile prevãzute la alin. (1) şi (2), pânã la data emiterii deciziei medicale asupra capacitãţii de muncã, se menţine acelaşi grad de invaliditate stabilit prin decizia anterioarã.
    ART. 97
    Cabinetele de expertizã medicalã a capacitãţii de muncã au obligaţia ca, în primele 5 zile ale fiecãrei luni, sã comunice compartimentului de specialitate pensionarii încadraţi în grad de invaliditate neprezentaţi la revizuirea medicalã periodicã în cursul lunii precedente, în vederea suspendãrii plãţii pensiei potrivit legii.
    ART. 98
    (1) Nu mai sunt supuşi revizuirii medicale pensionarii încadraţi în grad de invaliditate care:
    a) prezintã invaliditãţi care afecteazã ireversibil capacitatea de muncã;
    b) au împlinit vârstele standard de pensionare prevãzute de lege;
    c) au vârstele mai mici cu pânã la 5 ani faţã de vârstele standard de pensionare şi au realizat stagiile complete de cotizare, potrivit legii.
    (2) În cazul persoanelor fãrã potenţial recuperator, a cãror dinamicã a invaliditãţii este staţionarã şi pentru care revizuirile medicale nu mai aduc elemente noi în pronosticul de recuperabilitate, constatarea situaţiilor prevãzute la alin. (1) lit. a) se face numai cu avizul Institutului Naţional de Expertizã Medicalã şi Recuperare a Capacitãţii de Muncã, denumit în continuare INEMRCM, sau al comisiilor centrale de expertizã medico-militarã ale Ministerului Apãrãrii Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, dupã caz.
    (3) În vederea aplicãrii alin. (1) lit. b), compartimentul stabiliri prestaţii comunicã lunar cabinetului de expertizã medicalã a capacitãţii de muncã pensionarii încadraţi în grad de invaliditate care au împlinit vârsta standard de pensionare sau, dupã caz, condiţiile prevãzute de lege pentru acordarea pensiei pentru limitã de vârstã.
    (4) Stabilirea încadrãrii în situaţiile prevãzute la alin. (1) lit. a) şi c) se face prin decizie medicalã asupra capacitãţii de muncã.
    ART. 99
    În aplicarea art. 80 din lege, INEMRCM emite, dupã caz, rapoarte de expertizã medicalã a capacitãţii de muncã, avize de specialitate şi decizii medicale asupra capacitãţii de muncã.
    ART. 100
    În cazul deciziilor comisiilor de expertizã medico-militarã de pe lângã spitalele din sistemul de apãrare, ordine publicã şi siguranţã naţionalã, avizate negativ de cãtre comisiile centrale de expertizã medico-militarã ale Ministerului Apãrãrii Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, persoana este chematã pentru reexpertizare la nivelul acestor comisii.

    C. Contestarea deciziei medicale asupra capacitãţii de muncã

    ART. 101
    (1) Decizia medicalã asupra capacitãţii de muncã poate fi contestatã, în termen de 30 de zile de la comunicare, la comisiile medicale de contestaţii/comisiile centrale de expertizã medico-militarã ale Ministerului Apãrãrii Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii.
    (2) Contestaţia se înregistreazã la cabinetul de expertizã medicalã a capacitãţii de muncã, care a emis decizia medicalã asupra capacitãţii de muncã ce face obiectul contestaţiei, sau, dupã caz, la comisiile de expertizã medico-militarã de pe lângã spitalele din sistemul de apãrare, ordine publicã şi siguranţã naţionalã.
    (3) Contestaţia, împreunã cu dosarul medical al titularului, se înainteazã comisiei medicale de contestaţii competente, respectiv comisiilor centrale de expertizã medico-militarã ale Ministerului Apãrãrii Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, în termen de 3 zile lucrãtoare de la data înregistrãrii.
    ART. 102
    Pot face obiectul contestaţiei orice elemente relevante pentru stabilirea dreptului la pensie de invaliditate, înscrise în decizia medicalã asupra capacitãţii de muncã.
    ART. 103
    Decizia emisã în rezolvarea contestaţiei înlocuieşte decizia iniţialã şi produce efecte de la data acesteia.
    ART. 104
    În soluţionarea contestaţiei se au în vedere aceleaşi proceduri şi criterii medicale ca şi în cazul expertizãrii asupra capacitãţii de muncã.
    ART. 105
    (1) Deciziile comisiilor medicale de contestaţii pot fi atacate la instanţele judecãtoreşti competente în termen de 30 de zile de la comunicare.
    (2) Deciziile medicale asupra capacitãţii de muncã, necontestate în termen, rãmân definitive.
    ART. 106
    Deciziile rãmase definitive pot fi revizuite de cãtre medicii experţi ai asigurãrilor sociale care le-au emis, la sesizarea pãrţii interesate sau a organelor de control ale CNPP.

    CAP. V
    Alte drepturi de asigurãri sociale. Ajutorul de deces

    ART. 107
    În sistemul public de pensii se acordã ajutor de deces, în cazul decesului asiguratului, pensionarului sau al unui membru de familie care nu era asigurat ori pensionar la data decesului.
    ART. 108
    În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, ajutorul de deces se achitã unei singure persoane, care dovedeşte cu documente cã a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, dupã caz:
    a) soţul supravieţuitor;
    b) copilul;
    c) pãrintele;
    d) tutorele;
    e) curatorul;
    f) oricare altã persoanã.
    ART. 109
    (1) Dovada cã au fost suportate cheltuielile ocazionate de deces se face cu înscrisuri doveditoare în acest sens, inclusiv cu declaraţie pe propria rãspundere a solicitantului ajutorului de deces.
    (2) Prin excepţie de la alin. (1), în cazul persoanelor prevãzute la art. 108 lit. f), dovada cã au fost suportate cheltuielile ocazionate de deces se face prin înscrisuri doveditoare în acest sens sau prin declaraţie pe propria rãspundere autentificatã.
    ART. 110
    În înţelesul legii, cu privire la acordarea ajutorului de deces, membrii de familie pot fi:
    a) soţul/soţia;
    b) copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial ori cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstã de pânã la 18 ani sau, dacã îşi continuã studiile, pânã la terminarea acestora, fãrã a depãşi vârsta de 26 de ani, precum şi copiii incapabili de muncã, indiferent de vârstã, dacã şi-au pierdut capacitatea de muncã înaintea vârstelor menţionate;
    c) pãrinţii şi bunicii oricãruia dintre soţi.
    ART. 111
    Dovada cã membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declaraţie pe propria rãspundere a celui care solicitã ajutorul de deces.
    ART. 112
    În situaţia în care membrul de familie decedat era un copil inapt pentru muncã, în vârstã de peste 18 ani, ajutorul de deces se acordã cu condiţia prezentãrii unui act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurãrilor sociale, prin care se atestã cauza care l-a fãcut inapt pentru muncã şi data ivirii acesteia.
    ART. 113
    Ajutorul de deces se acordã, dupã caz, pe baza urmãtoarelor documente:
    a) cerere pentru acordarea ajutorului de deces, potrivit modelului prevãzut în anexa nr. 11;
    b) certificat de deces (original şi copie);
    c) act de identitate al solicitantului (original şi copie);
    d) acte de stare civilã ale solicitantului, din care sã rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, dupã caz, actul care atestã calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
    e) dovada cã solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);
    f) act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurãrilor sociale, prin care se atestã boala care l-a fãcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstã de peste 18 ani (original);
    g) adeverinţã care sã certifice cã, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsã între 18 şi 26 de ani urma o formã de învãţãmânt organizatã potrivit legii (original).
    ART. 114
    (1) Cererea pentru acordarea ajutorului de deces se depune la plãtitorii acestui drept de asigurãri sociale, prevãzuţi la art. 129 din lege.
    (2) Ajutorul de deces se achitã în termen de 24 de ore de la solicitare de un singur plãtitor şi nu se deconteazã din bugetul asigurãrilor sociale de stat decât la nivelul ajutorului de deces prevãzut la art. 125 alin. (3), respectiv art. 126 alin. (3) din lege.
    ART. 115
    În cazul decesului persoanei în timpul concediului pentru creşterea copilului pânã la împlinirea vârstei de 1 an, 2 ani, respectiv în cazul copilului cu handicap pânã la 3 ani, ajutorul de deces se plãteşte de cãtre angajator dacã, anterior intrãrii în concediu, persoana în cauzã era asiguratã obligatoriu potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) pct. I, II sau V din lege şi raportul de muncã a fost suspendat.
    ART. 116
    În aplicarea prevederilor art. 128 din lege, persoana interesatã depune la casa teritorialã/sectorialã de pensii acte doveditoare care atestã încetarea sau, dupã caz, suspendarea activitãţii angajatorului, eliberate de organele abilitate, potrivit legii.
    ART. 117
    (1) În cazul în care sumele cu titlu de contribuţie de asigurãri sociale datorate lunar bugetului de asigurãri sociale de stat sunt mai mici decât sumele cu titlu de ajutor de deces, pe care, potrivit legii, angajatorii le achitã direct asiguraţilor, plãtitorii depun la casele teritoriale de pensii sau la casele de pensii sectoriale, dupã caz, cerere pentru recuperarea din bugetul asigurãrilor sociale de stat a diferenţei respective, împreunã cu documentaţia justificativã.
    (2) Casele teritoriale de pensii sau casele de pensii sectoriale, dupã caz, pe raza cãrora se aflã sediul plãtitorului, verificã documentaţia şi dispun plata sumelor datorate din bugetul asigurãrilor sociale de stat.
    ART. 118
    Dupã efectuarea plãţii ajutorului de deces, plãtitorul are obligaţia de a înscrie pe versoul certificatului de deces original, în baza cãruia se solicitã ajutorul de deces, menţiunea "ACHITAT", data, semnãtura şi ştampila.
    ART. 119
    În cazul în care plãtitorul este casa teritorialã de pensii, sumele încasate necuvenit cu titlu de ajutor de deces se recupereazã, potrivit legii, pe baza deciziei emise de cãtre aceasta, ce constituie titlu executoriu.
    ART. 120
    În cazul persoanelor prevãzute la art. 6 alin. (1) pct. IV şi alin. (2) din lege, ajutorul de deces se acordã numai în situaţia în care contribuţia de asigurãri sociale datoratã şi eventualele accesorii sunt achitate pânã la data decesului.

    CAP. VI
    Dispoziţii tranzitorii

    ART. 121
    (1) Prin timp util la pensie realizat de agricultori, prevãzut la art. 17 alin. (3) din lege, se înţelege perioada în care foştii membri cooperatori au realizat un volum de muncã în fostele unitãţi agricole, potrivit prevederilor <>Legii nr. 4/1977 privind pensiile şi alte drepturi de asigurãri sociale ale membrilor cooperativelor agricole de producţie, calculat potrivit metodologiei utilizate la aplicarea <>Legii nr. 80/1992 privind pensiile şi alte drepturi de asigurãri sociale ale agricultorilor, republicatã, cu modificãrile ulterioare.
    (2) Timpul util la pensie realizat de agricultori se calculeazã în ani şi se determinã prin raportarea volumului total de muncã, exprimat în numãrul de norme realizate în întreaga perioadã în care asiguratul a lucrat în fosta unitate agricolã cooperatistã, la cel mai mic numãr de norme planificat a se realiza anual, din perioada respectivã, stabilit de adunarea generalã a cooperatorilor. Fracţiunile de an se neglijeazã.
    (3) Timpul util la pensie, determinat potrivit prevederilor alin. (2), nu poate depãşi numãrul anilor calendaristici în care asiguratul a prestat muncã în fosta unitate agricolã cooperatistã.
    (4) Timpul util la pensie se determinã pe baza datelor, elementelor şi informaţiilor conţinute în carnetul de pensii şi asigurãri sociale şi/sau în actele doveditoare eliberate de primãria care deţine arhiva fostelor unitãţi agricole cooperatiste, întocmite cu respectarea prevederilor legale referitoare la valabilitatea actelor doveditoare.
    ART. 122
    În situaţia persoanelor asigurate potrivit <>Legii nr. 5/1977 privind pensiile şi alte drepturi de asigurãri sociale ale ţãranilor cu gospodãrie individualã din zonele necooperativizate, timpul util la pensie se determinã pe baza carnetului de pensii şi asigurãri sociale şi reprezintã numãrul anilor calendaristici în care s-a achitat contribuţia minimã lunarã de 40 lei.
    ART. 123
    (1) Se asimileazã stagiilor de cotizare în condiţii speciale perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, în care asiguraţii au desfãşurat activitãţi dintre cele prevãzute în anexa nr. 2 la lege, pe durata programului normal de lucru din fiecare lunã, numai în locurile de muncã avizate în condiţii speciale din cadrul unitãţilor prevãzute în anexa nr. 3 la lege, activitãţi încadrate, potrivit legislaţiei anterioare acestei date, în grupa I de muncã.
    (2) Dovedirea acestor stagii de cotizare se face cu carnetul de muncã, completat potrivit prevederilor <>Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncã, şi/sau cu adeverinţe eliberate, potrivit legii, de angajatorul la care a lucrat persoana respectivã sau, dupã caz, de instituţia care a preluat arhivele acestuia. Modelul adeverinţei este prezentat în anexa nr. 12.
    (3) Prevederile alin. (1) se aplicã şi asiguraţilor care îndeplinesc cumulativ urmãtoarele condiţii:
    a) au desfãşurat activitãţi dintre cele prevãzute în anexa nr. 2 la lege;
    b) au desfãşurat activitãţi numai în locuri de muncã din cadrul unor unitãţi care, în urma reorganizãrii, inclusiv prin preluarea parţialã a patrimoniului, se regãsesc la una dintre unitãţile prevãzute în anexa nr. 3 la lege;
    c) anterior reorganizãrii, au încetat raporturile de muncã cu unitatea care a fost reorganizatã.
    (4) Dovedirea condiţiilor prevãzute la alin. (3) se face cu carnetul de muncã, completat potrivit prevederilor <>Decretului nr. 92/1976, şi cu adeverinţe eliberate, potrivit legii, de angajatorul la care a lucrat persoana respectivã sau, dupã caz, de instituţia care a preluat arhivele acestuia. Modelul adeverinţei este prevãzut în anexa nr. 13.
    (5) Adeverinţele întocmite în conformitate cu prevederile <>Ordinului ministrului muncii, solidaritãţii sociale şi familiei nr. 572/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a prevederilor <>Legii nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncã în condiţii speciale, pânã la intrarea în vigoare a legii, vor putea fi valorificate la stabilirea şi recalcularea drepturilor de pensie dacã îndeplinesc condiţiile de fond şi formã prevãzute de acesta.
    ART. 124
    (1) In situaţia prezentãrii şi a altor acte de vechime în muncã prevãzute de lege, pentru perioadele menţionate la art. 16 lit. a) din lege, acestea vor cuprinde obligatoriu cel puţin urmãtoarele elemente:
    a) denumirea angajatorului;
    b) datele de identificare a persoanei;
    c) perioada în care s-a lucrat, cu indicarea datei de începere şi de încetare a raportului de muncã;
    d) menţionarea temeiului legal în baza cãruia a avut loc încadrarea;
    e) funcţia, meseria sau specialitatea exercitatã;
    f) salariul tarifar de încadrare;
    g) denumirea sporurilor cu caracter permanent, procentul sau suma acordatã;
    h) perioada în care a primit sporul şi temeiul în baza cãruia s-a acordat.
    (2) Actele vor avea numãr şi datã de înregistrare, ştampila unitãţii emitente, precum şi semnãtura celui care angajeazã unitatea sau a persoanei delegate în acest sens de conducerea unitãţii.
    ART. 125
    Angajatorii sau orice alţi deţinãtori de arhive sunt direct rãspunzãtori, în condiţiile legii, de legalitatea, exactitatea şi corectitudinea datelor, elementelor şi informaţiilor pe care le înscriu, în baza documentelor deţinute, în adeverinţele pe care le elibereazã în vederea stabilirii, recalculãrii sau revizuirii drepturilor de pensie.
    ART. 126
    (1) Adeverinţele prin care se atestã faptul cã în anumite perioade, anterioare datei de 1 aprilie 2001, persoanele şi-au desfãşurat activitatea în locuri de muncã încadrate în grupele I şi/sau a II-a de muncã se întocmesc potrivit modelului prevãzut în anexa nr. 14, numai pe baza documentelor, verificabile, aflate în evidenţele angajatorilor sau ale deţinãtorilor legali de arhive.
    (2) Angajatorii sau orice alţi deţinãtori legali de arhive sunt obligaţi sã elibereze aceste adeverinţe, în termen de 30 de zile de la data solicitãrii, fãrã a percepe taxe sau comisioane.
    (3) Prin deţinãtori legali de arhivã se înţelege creatorii şi deţinãtorii de documente, în sensul <>art. 4 din Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (4) Adeverinţele nevalorificate la stabilirea şi/sau recalcularea pensiilor, întocmite şi eliberate anterior intrãrii în vigoare a <>Ordinului ministrului muncii, familiei şi egalitãţii de şanse nr. 590/2008 pentru aprobarea Procedurii privind modul de întocmire şi eliberare a adeverinţelor prin care se atestã activitatea desfãşuratã în locuri de muncã încadrate în grupele I şi/sau a II-a de muncã, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, necesare stabilirii şi/sau modificãrii drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, prin care se atestã activitatea desfãşuratã în locuri de muncã încadrate în grupele I şi/sau a II-a de muncã, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, se utilizeazã la stabilirea şi/sau modificarea drepturilor de pensie dacã îndeplinesc condiţiile legale de valabilitate, chiar dacã nu sunt conforme cu modelul prevãzut la alin. (1).
    (5) Adeverinţele întocmite în conformitate cu prevederile <>Ordinului ministrului muncii, familiei şi egalitãţii de şanse nr. 590/2008, pânã la intrarea în vigoare a legii, vor putea fi valorificate la stabilirea şi/sau recalcularea drepturilor de pensie dacã îndeplinesc condiţiile de fond şi formã prevãzute de acesta.
    (6) Pentru a putea fi valorificatã, adeverinţa menţionatã la alin. (1) se completeazã în mod obligatoriu la toate rubricile prevãzute.
    ART. 127
    (1) Sporurile cu caracter permanent care se pot valorifica la stabilirea şi/sau recalcularea drepturilor de pensie, potrivit prevederilor art. 165 alin. (2) din lege, sunt cele prevãzute în anexa nr. 15.
    (2) Adeverinţa prin care se dovedesc aceste sporuri va cuprinde obligatoriu cel puţin urmãtoarele elemente:
    a) denumirea angajatorului;
    b) datele de identificare a persoanei;
    c) perioada în care s-a desfãşurat activitatea, cu indicarea datei de începere şi de încetare a acesteia;
    d) funcţia, meseria sau specialitatea exercitatã;
    e) denumirea sporurilor, procentul sau suma acordatã;
    f) perioada în care a primit sporul şi temeiul în baza cãruia s-a acordat.
    (3) Adeverinţele prevãzute la alin. (2) vor avea numãr şi datã de înregistrare, ştampila unitãţii emitente, precum şi semnãtura celui care angajeazã unitatea sau a persoanei delegate în acest sens de conducerea unitãţii.
    (4) În ceea ce priveşte sporul pentru munca prestatã în timpul nopţii, adeverinţele doveditoare ale acestuia vor fi eliberate cu respectarea modelului prevãzut în anexa nr. 16.
    (5) Pentru persoanele prevãzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din lege, pentru perioadele lucrate anterior datei de 1 ianuarie 2011, veniturile brute/nete, dupã caz, realizate lunar, ce se utilizeazã la calculul punctajului lunar, cuprind drepturile salariale şi cele asimilate acestora, încasate de beneficiari potrivit legislaţiei în vigoare la data acordãrii lor, respectiv:
    a) retribuţia tarifarã lunarã/salariul de bazã lunar/solda lunarã/salariul de bazã de încadrare lunar, inclusiv indexãri, compensaţii, indemnizaţii de conducere/comandã, salarii/solde de merit şi alte drepturi similare prevãzute de legislaţia în vigoare la acea datã;
    b) sporurile şi indemnizaţiile acordate în sume fixe sau sub formã de procent din retribuţia tarifarã lunarã/salariul de bazã lunar/solda lunarã/salariul de bazã de încadrare lunar ori din salariul funcţiei de bazã/salariul funcţiei îndeplinite/solda de funcţie/solda funcţiei de bazã, potrivit legislaţiei în vigoare la acea datã;
    c) primele/premiile din cursul anului şi cele anuale, acordate potrivit legislaţiei în vigoare la acea datã;
    d) sumele reprezentând compensarea concediului de odihnã neefectuat, potrivit legii;
    e) sumele cuvenite ca reprezentanţi în adunãrile generale ale acţionarilor, în consiliile de administraţie, în comitetele de direcţie, în comisiile de cenzori sau în orice alte comisii, comitete ori organisme, acordate potrivit legislaţiei în vigoare la acea datã, indiferent de forma de organizare sau denumirea angajatorului ori a entitãţii asimilate acestuia, dupã data de 1 ianuarie 2008;
    f) venitul corespunzãtor funcţiei pe care a fost încadrat în ţarã personalul trimis în strãinãtate în misiune permanentã sau, dupã caz, pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, inclusiv pentru perioada efectuãrii concediului de odihnã/de misiuni în ţarã;
    g) orice alte elemente salariale asimilate celor prevãzute la lit. a)-d), acordate potrivit legislaţiei în vigoare la acea datã.
    (6) Nu sunt considerate venituri de naturã salarialã sau asimilate salariilor şi nu se valorificã la calculul punctajului lunar, în cazul persoanelor prevãzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din lege, urmãtoarele sume:
    a) diurnele de deplasare şi de delegare, indemnizaţiile de delegare, detaşare sau transfer;
    b) participarea salariaţilor la profit, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societãţile naţionale, companiile naţionale şi societãţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 769/2001, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    c) compensaţiile lunare pentru chirie;
    d) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protecţie şi de lucru, a alimentaţiei de protecţie, a medicamentelor şi materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi de protecţie a muncii, precum şi a uniformelor obligatorii şi a drepturilor de echipament;
    e) sumele primite, potrivit legii, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare în interesul serviciului;
    f) indemnizaţiile de instalare;
    g) plãţile compensatorii şi ajutoarele la trecerea în rezervã sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu cu drept la pensie;
    h) valoarea financiarã a normelor de hranã;
    i) contravaloarea transportului ocazionat de plecarea în concediul de odihnã, precum şi a transportului la şi de la locul de muncã;
    j) alocaţia de stat pentru copii;
    k) alte drepturi care, potrivit legislaţiei în vigoare la data acordãrii, nu reprezentau drepturi de naturã salarialã sau asimilate salariilor.
    ART. 128
    (1) Asiguraţii prevãzuţi la art. 168 alin. (2) din lege, care au contribuit cu 4% la Fondul pentru pensia suplimentarã, vor prezenta adeverinţe emise potrivit prevederilor art. 127.
    (2) Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001 în care o persoanã a cumulat douã funcţii, la stabilirea punctajelor anuale se utilizeazã salariile brute sau nete, dupã caz, inclusiv sporurile cu caracter permanent, corespunzãtoare funcţiei de bazã.
    ART. 129
    (1) Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001 în care o persoanã a fost asiguratã simultan atât în sistemul de asigurãri sociale de stat, cât şi în alte sisteme de asigurãri sociale, integrate în sistemul asigurãrilor sociale de stat, la stabilirea punctajului se utilizeazã salariile brute sau nete, dupã caz, inclusiv sporurile cu caracter permanent, în conformitate cu modul de înregistrare a acestora în carnetul de muncã.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în situaţiile în care o persoanã a fost asiguratã simultan la sistemul de asigurãri sociale pentru agricultori, sistemul apãrãrii naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale şi la sistemul de asigurãri sociale de stat, la stabilirea punctajului se cumuleazã veniturile asigurate din perioadele respective.
    ART. 130
    Pentru perioada 1 aprilie 2001 - 1 august 2007, punctajelor anuale aferente persoanelor care au avut calitatea de cadru militar în activitate, poliţist sau funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor nu li se aplicã plafonarea prevãzutã de legislaţia privind pensiile din sistemul public în vigoare în perioada respectivã.
    ART. 131
    (1) În cazul persoanelor care au urmat cursurile de zi ale unor instituţii de învãţãmânt superior, dovada absolvirii cursurilor de zi şi a duratei normale a studiilor se face cu diploma însoţitã de foaia matricolã sau adeverinţã din care sã rezulte forma de învãţãmânt, durata normalã şi perioada studiilor.
    (2) În cazul persoanelor care au urmat cursurile de zi ale unor instituţii de învãţãmânt superior în strãinãtate, documentele doveditoare se prezintã traduse şi legalizate.
    (3) În situaţia persoanelor care pot dovedi, prin acte, imposibilitatea obţinerii documentelor care atestã forma de învãţãmânt şi durata studiilor, valorificarea perioadelor respective se face în baza declaraţiei pe propria rãspundere.
    (4) În cazul persoanelor înscrise la pensie anterior datei de 1 aprilie 2001, ale cãror drepturi de pensie au fost recalculate în baza <>Legii nr. 276/2004 pentru completarea <>art. 169 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, prin valorificarea perioadei în care au urmat cursuri de zi ale unor instituţii de învãţãmânt superior, pentru dovedirea duratei normale a studiilor şi a formei de învãţãmânt rãmân valabile declaraţiile date pe propria rãspundere.
    ART. 132
    (1) În situaţia schimbãrii gradului de invaliditate dupã intrarea în vigoare a legii, pentru o pensie stabilitã pe baza legislaţiei anterioare, pensia aferentã noului grad de invaliditate se stabileşte potrivit prevederilor legii, considerându-se îndeplinite condiţiile referitoare la stagiul de cotizare necesar, existente la data înscrierii la pensie.
    (2) În situaţia prevãzutã la alin. (1), stagiul potenţial se stabileşte potrivit prevederilor legii, iar eventualele stagii de cotizare, precum şi stagiile asimilate prevãzute la art. 49 alin. (1) lit. a) din lege, realizate dupã pensionare şi neluate în calcul la ultima schimbare de grad, nu se valorificã.
    ART. 133
    Transformarea pensiilor anticipate şi anticipate parţiale, stabilite potrivit legislaţiei anterioare intrãrii în vigoare a legii, în pensii pentru limitã de vârstã se face la împlinirea vârstelor standard de pensionare prevãzute în anexa nr. 5 la lege sau, dupã caz, a vârstelor standard reduse potrivit legislaţiei în vigoare, iar calculul drepturilor de pensie pentru limitã de vârstã se face în condiţiile legii.
    ART. 134
    (1) Pensia poate fi recalculatã, la cerere, prin adãugarea veniturilor şi/sau a stagiilor de cotizare nevalorificate la stabilirea acesteia.
    (2) Pensia pentru limitã de vârstã poate fi recalculatã, la cerere, prin adãugarea stagiilor de cotizare realizate dupã data înscrierii la pensie.
    (3) La recalcularea pensiilor pentru limitã de vârstã, stabilite potrivit legislaţiei anterioare intrãrii în vigoare a legii, se utilizeazã stagiul complet de cotizare avut în vedere la stabilirea pensiei.
    (4) La recalcularea pensiilor anticipate şi anticipate parţiale în condiţiile alin. (1), stabilite potrivit legislaţiei anterioare intrãrii în vigoare a legii, se calculeazã punctajul mediu anual aferent stagiului/veniturilor adãugate potrivit legii şi se menţine procentul de diminuare, luat în calcul la stabilirea pensiei anticipate parţiale.
    (5) La recalcularea pensiilor de invaliditate în condiţiile alin. (1), stabilite potrivit legislaţiei anterioare intrãrii în vigoare a legii, se calculeazã punctajul mediu anual aferent stagiului/veniturilor adãugate potrivit legii, iar punctajul aferent stagiului potenţial se determinã cu respectarea condiţiilor şi modalitãţii de calcul de la ultima decizie de stabilire/modificare a drepturilor de pensie.
    (6) Pensia poate fi recalculatã, la cerere, în cazul depunerii unor declaraţii rectificative, de naturã a modifica veniturile şi/sau stagiile de cotizare valorificate iniţial la stabilirea acesteia.
    (7) Drepturile recalculate potrivit alin. (1)-(6) se acordã începând cu luna urmãtoare celei în care a fost înregistratã solicitarea.
    ART. 135
    Persoanele care beneficiazã de pensie anticipatã parţialã stabilitã potrivit legislaţiei anterioare şi care îndeplinesc condiţiile prevãzute la art. 62 din lege pot cere transformarea pensiei anticipate parţiale în pensie anticipatã, stabilitã potrivit legii, noile drepturi acordându-se începând cu luna urmãtoare celei în care a fost înregistratã cererea.
    ART. 136
    (1) În situaţia beneficiarilor de pensie de invaliditate, pensie anticipatã şi pensie anticipatã parţialã, care anterior intrãrii în vigoare a legii au îndeplinit condiţiile legale pentru acordarea pensiei pentru limitã de vârstã şi care nu au solicitat trecerea la aceastã categorie de pensie, trecerea se face din oficiu începând cu data de 1 ianuarie 2011, potrivit legislaţiei în vigoare la data îndeplinirii condiţiilor de acordare a pensiei pentru limitã de vârstã.
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplicã persoanelor pentru care îndeplinirea condiţiilor de acordare a pensiei pentru limitã de vârstã era stabilitã în funcţie de data cererii.
    ART. 137
    (1) Cererile înregistrate şi nesoluţionate pânã la data intrãrii în vigoare a legii se soluţioneazã cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data deschiderii drepturilor de pensie.
    (2) În situaţia cererilor înregistrate înainte de intrarea în vigoare a legii, prin care se solicitã pensii de urmaş, stabilite din pensii în platã ai cãror titulari au decedat în luna decembrie 2010, drepturile de pensie de urmaş se stabilesc potrivit legislaţiei anterioare şi se plãtesc începând cu data de 1 ianuarie 2011.
    ART. 138
    (1) În situaţia cererilor înregistrate în luna ianuarie 2011, cu respectarea termenelor prevãzute la art. 104 alin. (3) lit. b)-d) din lege, prin care se solicitã pensii de urmaş ai cãror titulari au decedat în luna decembrie 2010, drepturile de pensie de urmaş se stabilesc potrivit noii legislaţii, începând cu data de 1 ianuarie 2011.
    (2) În situaţia cererilor înregistrate în luna ianuarie 2011, cu respectarea termenului prevãzut la art. 104 alin. (3) lit. a) din lege, prin care se solicitã pensii de invaliditate, încetarea plãţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporarã de muncã sau, dupã caz, încetarea calitãţii de asigurat având loc în luna decembrie 2010, drepturile de pensie se stabilesc potrivit noii legislaţii, începând cu data de 1 ianuarie 2011.
    (3) În situaţia cererilor prevãzute la alin. (1) şi (2), înregistrate cu depãşirea termenelor prevãzute la art. 104 alin. (3) din lege, drepturile de pensie de urmaş sau, dupã caz, de invaliditate se stabilesc potrivit noii legislaţii, începând cu data înregistrãrii cererilor.
    ART. 139
    În situaţia persoanelor care, anterior intrãrii în vigoare a legii, au avut îndeplinite condiţiile pentru a se asigura în sistemul public de pensii pe bazã de declaraţie de asigurare, dar nu au fãcut-o, declaraţia individualã de asigurare prevãzutã de lege se depune la casa teritorialã de pensii, cu respectarea prevederilor în vigoare pe tot parcursul derulãrii asigurãrii obligatorii.
    ART. 140
    Formularele de decizii utilizate în activitatea de acordare a prestaţiilor vor fi aprobate prin ordin al preşedintelui CNPP.

    CAP. VII
    Dispoziţii finale

    ART. 141
    (1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurãri sociale se recupereazã, pe baza deciziei emise de casa teritorialã/sectorialã de pensii, ce constituie titlu executoriu, cu respectarea termenului general de prescripţie de 3 ani.
    (2) Termenul general de prescripţie curge potrivit dreptului comun de la data constatãrii prejudiciului creat prin plãţi necuvenite, respectiv de la data emiterii deciziei prevãzute la alin. (1).
    (3) Debitul reprezentând prejudiciul creat din plãţi necuvenite se constituie pentru luni întregi, începând cu luna în care s-a fãcut constatarea.
    (4) Debitele reprezentând prestaţii de asigurãri sociale, mai mici de 10 lei, se stabilesc pe baza deciziei emise de casa teritorialã/sectorialã de pensii, nu se înregistreazã în evidenţa debitorilor şi nu se mai urmãresc în vederea recuperãrii.
    ART. 142
    Casele teritoriale/sectoriale de pensii calculeazã, reţin şi vireazã, în cadrul competenţelor legale, contribuţia de asigurãri de sãnãtate, impozitul pe veniturile din pensii şi orice alte obligaţii cãtre alte fonduri, stabilite de legislaţia în vigoare la data efectuãrii plãţii.
    ART. 143
    (1) În situaţia persoanelor care solicitã pensie de invaliditate şi care au realizat stagii de cotizare atât în sistemul public de pensii, cât şi în sistemele proprii de asigurãri sociale neintegrate acestuia, stagiul potenţial se acordã de cãtre ultimul sistem în care persoana a fost asiguratã.
    (2) În situaţia persoanelor care la data pensionãrii de invaliditate sunt asigurate simultan în douã sau mai multe sisteme de asigurãri sociale, stagiul potenţial se acordã de cãtre sistemul în care a realizat cel mai mare stagiu de cotizare.
    (3) În situaţia pensionarilor de invaliditate gradul I, indemnizaţia pentru însoţitor se acordã cu respectarea regulilor prevãzute la alin. (1) şi (2).
    ART. 144
    Documentele utilizate în activitatea de expertizã şi revizuire medicalã a capacitãţii de muncã se aprobã prin ordin al preşedintelui CNPP.
    ART. 145
    Ministrul apãrãrii naţionale, ministrul administraţiei şi internelor, precum şi directorul Serviciului Român de Informaţii pot emite, în condiţiile legii, ordine şi/sau instrucţiuni privind modalitãţile tehnice de întocmire şi transmitere a documentelor şi datelor necesare stabilirii drepturilor de pensie.
    ART. 146
    Anexele nr. 1-16 fac parte integrantã din prezentele norme.


    ANEXA 1
    la norme┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. ...../........ │
│ │
│ NOTÃ │
│ privind locurile de muncã încadrate în condiţii speciale │
│ potrivit Avizului pentru încadrarea locurilor de muncã în │
│ condiţii speciale │
│ nr. ......./.......... │
│ │
│ A. Datele de identificare a unitãţii iniţiale cãreia i s-a emis avizul │
│pentru încadrarea locurilor de muncã în condiţii speciale: denumirea unitãţii│
│..........., cu sediul în localitatea ..........., str. .............. │
│nr. ..., judeţul ......., cod unic de înregistrare/cod fiscal ............, │
│nr. de înregistrare la registrul comerţului ............................ . │
│ B. Datele de identificare a unitãţii care a preluat locurile de muncã │
│specificate în avizul pentru încadrarea locurilor de muncã în condiţii │
│speciale: denumirea unitãţii ........, cu sediul în localitatea ......., │
│str. ......... nr. ....., judeţul ........., cod unic de înregistrare/cod │
│fiscal ........, nr. de înregistrare la registrul comerţului ............ . │
│ Locurile de muncã au fost preluate total/parţial conform listei anexate. │
│ │
│ Conducãtorul unitãţii, │
│ ....................................... │
│ (numele, prenumele, semnãtura şi ştampila) │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ANEXA 2
    la norme


    Date de identificare a unitãţii
    ....................................
    ....................................
    Nr. ....../...........

                                     LISTA
              asiguraţilor care au desfãşurat activitãţi pe durata
               programului normal de lucru din luna respectivã la
           locurile de muncã specificate în Avizul nr. ...../.......,
           emis de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
┌────┬───────────┬─────────────┬────────────────┬─────────────┬────────────────┐
│Nr. │ Numele şi │Codul numeric│ Locul de muncã │ Perioada │ Observaţii │
│crt.│ prenumele │ personal │(atelier/secţie/│(de la ... │ │
│ │ │ │ compartiment) │pânã la ...) │ │
├────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴─────────────┴────────────────┴─────────────┴────────────────┘

    Sub sancţiunile prevãzute de Codul penal, declarãm conformitatea
înscrisurilor din prezenta listã.

                             Conducãtorul unitãţii,
                        ................................
                   (numele, prenumele, semnãtura şi ştampila)    ANEXA 3
    la norme


    Date de identificare a unitãţii
    ....................................
    ....................................
    Nr. ..../.........

                                   ADEVERINŢÃ

    Se adevereşte prin prezenta cã domnul/doamna ......., nãscut/nãscutã la data de ....... în localitatea ......, judeţul ......, având codul numeric personal ......., a fost cadru militar/poliţist/funcţionar public cu statut special în sistemul administraţiei penitenciare la ......, în perioada ........ .
    Pe perioada ...... se încadreazã în condiţii de muncã ......, în baza ....., activitate care se regãseşte în anexa nr. ... la <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.294/2001 privind stabilirea locurilor de muncã şi activitãţilor cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice pentru cadrele militare în activitate, cu modificãrile ulterioare, şi în <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.822/2004 privind stabilirea locurilor de muncã şi activitãţilor cu condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii, specifice pentru poliţişti, cu modificãrile ulterioare.
    Menţionãm cã prezenta adeverinţã s-a eliberat în baza documentelor, verificabile, aflate în arhiva unitãţii, cunoscându-se atât prevederile Codului penal referitoare la falsul în înscrisuri oficiale, cât şi prevederile legislaţiei de reglementare a pensiilor din sistemul public, potrivit cãrora angajatorul poartã întreaga rãspundere pentru valabilitatea şi corectitudinea actelor doveditoare utilizate la stabilirea drepturilor de pensie.

                             Conducãtorul unitãţii,
                             ......................
                            (semnãtura şi ştampila)

    ANEXA 4
    la norme

                                     LISTA
             unitãţilor administrativ-teritoriale cuprinse în zona
                     de 8 km în jurul localitãţii Baia Mare
                         şi a localitãţilor componente


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       Unitatea
administrativ-teritorialã Denumirea localitãţii SIRUTA Judeţul
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
BAIA MARE BAIA MARE 106327 MARAMUREŞ
                            BLIDARI 106336 MARAMUREŞ
                            FIRIZA 106345 MARAMUREŞ
                            VALEA NEAGRÃ 106354 MARAMUREŞ
GROŞI GROŞI 106372 MARAMUREŞ
                            OCOLIŞ 106381 MARAMUREŞ
                            SATU NOU DE JOS 106390 MARAMUREŞ
RECEA RECEA 106416 MARAMUREŞ
                            BOZÂNTA MICÃ 106425 MARAMUREŞ
                            LÃPUŞEL 106434 MARAMUREŞ
                            MOCIRA 106443 MARAMUREŞ
                            SÃSAR 106452 MARAMUREŞ
TÃUŢII-MÃGHERÃUŞ TÃUŢII-MÃGHERÃUŞ 106470 MARAMUREŞ
                            BÃIŢA 106489 MARAMUREŞ
                            BOZÂNTA MARE 106498 MARAMUREŞ
                            BUŞAG 106504 MARAMUREŞ
                            MERIŞOR 106513 MARAMUREŞ
                            NISTRU 106522 MARAMUREŞ
                            ULMOASA 106531 MARAMUREŞ
BAIA SPRIE BAIA SPRIE 106693 MARAMUREŞ
                            CHIUZBAIA 106700 MARAMUREŞ
                            TÃUŢII DE SUS 106719 MARAMUREŞ
                            SATU NOU DE SUS 106728 MARAMUREŞ
ARDUSAT ARDUSAT 107010 MARAMUREŞ
                            ARIEŞU DE CÂMP 107029 MARAMUREŞ
                            COLŢIREA 107038 MARAMUREŞ
CICÂRLÃU CICÂRLÃU 107671 MARAMUREŞ
                            BÂRGÃU 107680 MARAMUREŞ
COPALNIC-MÃNÃŞTUR CÃRPINIŞ 107760 MARAMUREŞ
DESEŞTI MARA 108008 MARAMUREŞ
DUMBRÃVIŢA DUMBRÃVIŢA 108044 MARAMUREŞ
                            CÃRBUNARI 108053 MARAMUREŞ
                            CHECHIŞ 108062 MARAMUREŞ
                            RUS 108071 MARAMUREŞ
                            ŞINDREŞTI 108080 MARAMUREŞ
                            UNGURAŞ 108099 MARAMUREŞ
REMETEA CHIOARULUI POSTA 108534 MARAMUREŞ
SATULUNG ARIEŞU DE PÃDURE 108730 MARAMUREŞ
                            FINTEUŞU MIC 108758 MARAMUREŞ
                            HIDEAGA 108767 MARAMUREŞ
SÃCÃLÃŞENI SÃCÃLÃŞENI 108801 MARAMUREŞ
                            CORUIA 108847 MARAMUREŞ
                            CULCEA 108856 MARAMUREŞ
COLTÃU COLTÃU 108838 MARAMUREŞ
                            CÃTÃLINA 108810 MARAMUREŞ
ŞIŞEŞTI ŞIŞEŞTI 109103 MARAMUREŞ
                            BONTÃIENI 109112 MARAMUREŞ
                            DÃNEŞTI 109130 MARAMUREŞ                                     LISTA
             unitãţilor administrativ-teritoriale cuprinse în zona
                    de 8 km în jurul localitãţii Copşa Micã
                         şi a localitãţilor componente


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      Unitatea
administrativ-teritorialã Denumirea localitãţii SIRUTA Judeţul
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
MEDIAŞ MEDIAŞ 143628 SIBIU
                             IGHIŞU NOU 143637 SIBIU
TÂRNAVA TÂRNAVA 143655 SIBIU
                             COLONIA TÂRNAVA 143664 SIBIU
COPŞA MICÃ COPŞA MICÃ 143780 SIBIU
AXENTE SEVER AXENTE SEVER 144125 SIBIU
                             AGÂRBICIU 144134 SIBIU
                             ŞOALA 144143 SIBIU
BAZNA BAZNA 144161 SIBIU
                             BOIAN 144170 SIBIU
BLÃJEL BLÃJEL 144312 SIBIU
BRATEIU BUZD 144367 SIBIU
MICÃSASA MICÃSASA 145006 SIBIU
                             CHESLER 145015 SIBIU
                             VÃLENI 145033 SIBIU
MOŞNA MOŞNA 145113 SIBIU
ŞEICA MICÃ ŞEICA MICÃ 145747 SIBIU
VALEA VIILOR VALEA VIILOR 145970 SIBIU
                             MOTIŞ 145989 SIBIU
CETATEA DE BALTÃ CRÃCIUNELU DE SUS 3976 ALBA
                             TÃTÂRLAUA 3994 ALBA
VALEA LUNGÃ FÃGET 8372 ALBA
                             TÃUNI 8416 ALBA
                                     LISTA
                 unitãţilor administrativ-teritoriale cuprinse
                  în zona de 8 km în jurul localitãţii Zlatna
                         şi a localitãţilor componente


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      Unitatea
administrativ-teritorialã Denumirea localitãţii SIRUTA Judeţul
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ABRUD ABRUD 1160 ALBA
                             ABRUD-SAT 1179 ALBA
                             GURA CORNEI 1188 ALBA
                             SOHARU 1197 ALBA
ZLATNA ZLATNA 1945 ALBA
                             BOTEŞTI 1954 ALBA
                             BUDENI 1963 ALBA
                             DEALU ROATEI 1972 ALBA
                             DOBROT 1981 ALBA
                             DUMBRAVA 1990 ALBA
                             FENEŞ 2005 ALBA
                             GALAŢI 2014 ALBA
                             IZVORU AMPOIULUI 2023 ALBA
                             PÃTRÂNGENI 2032 ALBA
                             PIRITA 2041 ALBA
                             PÂRÃU GRUIULUI 2050 ALBA
                             PODU LUI PAUL 2069 ALBA
                             RUNC 2078 ALBA
                             RUŞI 2087 ALBA
                             SUSENI 2096 ALBA
                             TRÂMPOIELE 2103 ALBA
                             VALEA MICÃ 2112 ALBA
                             VÂLTORI 2121 ALBA
ALMAŞU MARE ALMAŞU MARE 2318 ALBA
                             ALMAŞU DE MIJLOC 2327 ALBA
                             BRÃDET 2336 ALBA
                             CHEILE CIBULUI 2345 ALBA
                             CIB 2354 ALBA
                             GLOD 2363 ALBA
                             NÃDÃŞTIA 2372 ALBA
BLANDIANA BLANDIANA 3404 ALBA
                             ACMARIU 3413 ALBA
                             IBRU 3422 ALBA
                             POIENI 3431 ALBA
                             RÃCÃTÃU 3440 ALBA
BUCIUM BUCIUM 3468 ALBA
                             ANGHELEŞTI 3477 ALBA
                             BISERICANI 3486 ALBA
                             BUCIUM-SAT 3495 ALBA
                             CERBU 3501 ALBA
                             CIUCULEŞTI 3510 ALBA
                             COLEŞENI 3529 ALBA
                             DOGÃREŞTI 3538 ALBA
                             FEREŞTI 3547 ALBA
                             FLOREŞTI 3556 ALBA
                             GURA IZBITEI 3565 ALBA
                             HELEŞTI 3574 ALBA
                             IZBICIOARA 3583 ALBA
                             IZBITA 3592 ALBA
                             JURCUIEŞTI 3609 ALBA
                             LUPULEŞTI 3618 ALBA
                             MÃGURA 3627 ALBA
                             MUNTARI 3636 ALBA
                             POIENI 3663 ALBA
                             STÂLNIŞOARA 3672 ALBA
                             VALEA ABRUZEL 3681 ALBA
                             VALEA ALBÃ 3690 ALBA
                             VALEA CERBULUI 3707 ALBA
                             VALEA NEGRILESII 3716 ALBA
                             VALEA POIENII 3725 ALBA
                             VALEA ŞESII 3734 ALBA
                             VÃLENI 3743 ALBA
                             VÂLCEA 3752 ALBA
CERU-BÃCÃINŢI CERU-BÃCÃINŢI 3850 ALBA
                             BOLOVÃNEŞTI 3869 ALBA
                             BULBUC 3878 ALBA
                             CUCUTA 3887 ALBA
                             CURPENI 3896 ALBA
                             DUMBRÃVIŢA 3903 ALBA
                             FÂNTÂNELE 3912 ALBA
                             GROŞI 3921 ALBA
                             VALEA MARE 3930 ALBA
                             VIEZURI 3949 ALBA
CIURULEASA CIURULEASA 4017 ALBA
                             BIDIGEŞTI 4026 ALBA
                             BOGLEŞTI 4044 ALBA
                             BUNINGINEA 4053 ALBA
                             GHEDULEŞTI 4062 ALBA
                             MÃTIŞEŞTI 4071 ALBA
                             MORÃREŞTI 4080 ALBA
                             VULCAN 4099 ALBA
ÎNTREGALDE GHIONCANI 5014 ALBA
                             IVÃNIŞ 5032 ALBA
                             NECRILEŞTI 5069 ALBA
                             SFÂRCEA 5087 ALBA
LUPŞA VINŢA 5568 ALBA
METEŞ METEŞ 5586 ALBA
                             ISCA 5602 ALBA
                             LUNCA AMPOIŢEI 5611 ALBA
                             LUNCA METEŞULUI 5620 ALBA
                             POIANA AMPOIULUI 5648 ALBA
                             POIANA URSULUI 5657 ALBA
                             PRESACA AMPOIULUI 5666 ALBA
                             REMETEA 5675 ALBA
                             VÃLENI 5693 ALBA
MOGOŞ MOGOŞ 5835 ALBA
                             BÃRBEŞTI 5844 ALBA
                             BÂRLEŞTI 5853 ALBA
                             CRISTEŞTI 5924 ALBA
                             MÃMÃLIGANI 5933 ALBA
                             NEGREŞTI 5942 ALBA
                             POIENILE-MOGOŞ 5960 ALBA
                             VALEA BÂRLUŢEŞTI 5988 ALBA
                             VALEA BARNII 5997 ALBA
                             VALEA COCEŞTI 6002 ALBA
                             VALEA MLACII 6020 ALBA
                             VALEA ŢUPILOR 6039 ALBA
ROŞIA MONTANÃ BÃLMOŞEŞTI 6789 ALBA
                             BUNTA 6805 ALBA
                             CORNA 6832 ALBA
                             DÃROAIA 6850 ALBA
VINŢU DE JOS DEALU FERULUI 8871 ALBA
                             GURA CUŢULUI 8880 ALBA
                             HAŢEGANA 8899 ALBA
                             MÃTÃCINA 8924 ALBA
                             VALEA VINŢULUI 8997 ALBA
BALŞA ALMAŞU MIC DE MUNTE 87861 HUNEDOARA
                             ARDEU 87870 HUNEDOARA
                             OPRIŞEŞTI 87914 HUNEDOARA
                             POIANA 87923 HUNEDOARA
                             POIENIŢA 87932 HUNEDOARA
                             TECHEREU 87969 HUNEDOARA
BUCEŞ BUCEŞ-VULCAN 88804 HUNEDOARA
                             DUPÃPIATRÃ 88813 HUNEDOARA
                             GROHOŢELE 88822 HUNEDOARA
                             STÃNIJA 88840 HUNEDOARA
                             TARNIŢA 88859 HUNEDOARA
GEOAGIU BÃCÂIA 89598 HUNEDOARA
                             BOZEŞ 89605 HUNEDOARA
                             HOMOROD 89641 HUNEDOARA
                             MERMEZEU-VÃLENI 89650 HUNEDOARA
                             VÃLENI 89678 HUNEDOARA

    ANEXA 5
    la norme

    Consiliul Local al ...................
    Judeţul ..............................
    Serviciul public comunitar local
    de evidenţã a persoanelor
    Nr. .................. din ...........


                                    ADEVERINŢÃ

    Adeverim prin prezenta cã, potrivit datelor din Registrul naţional de evidenţã a persoanelor, domnul/doamna ............, numele avut anterior ........., fiul/fiica lui ......... şi al/a ......., nãscut(ã) la data de .......... în localitatea .........., judeţul ........., codul numeric personal .........., domiciliat(ã) în localitatea ........., str. ....... nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ....., judeţul ........, a avut domiciliul/domiciliile/reşedinţa dupã cum urmeazã:
    a) de la ...... pânã la ....., în oraşul/comuna ....., satul ......, judeţul .......;
    b) de la ...... pânã la ....., în oraşul/comuna ....., satul ......, judeţul .......;
    c) de la ...... pânã la ....., în oraşul/comuna ....., satul ......, judeţul ...... .
    S-a eliberat prezenta adeverinţã, ca urmare a cererii nr. .................. din .................., în vederea înscrierii la pensie, potrivit dispoziţiilor <>art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.


             Şef serviciu, Întocmit,
            ................. ...................


    ANEXA 6
    la norme

                                           Nr. ......... din ......


                                CERERE
        privind acordarea pensiei pentru limitã de vârstã/pensiei
                  anticipate/pensiei anticipate parţiale

              Cãtre Casa Teritorialã/Sectorialã de Pensii ..........

    Subsemnatul (a) ............., având codul numeric personal ............ domiciliat(ã) în localitatea .........., str. .......... nr. ......, bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ..., judeţul ......, posesor/posesoare al(a) actului de identitate seria .... nr. ......, eliberat de ........ la data de ........, nãscut(ã) la data de ...... în localitatea/judeţul ......., fiul (fiica) lui ......... şi al(a) ........, solicit înscrierea la pensie pentru limitã de vârstã/pensie anticipatã/pensie anticipatã parţialã.
    În acest scop depun urmãtoarele:
    - carnet de muncã seria .......... nr. ......, în original şi copie;
    - carnet de asigurãri sociale seria ....... nr. ....., în original şi copie;
    - livret militar seria ........ nr. ........, în copie;
    - buletin/carte de identitate seria ........ nr. ......., în copie;
    - certificat de naştere şi/sau certificate de cãsãtorie seria ......... nr. ........, în copie;
    - diploma de studii şi foaia matricolã, în copii, sau adeverinţã de certificare a perioadelor de studii învãţãmânt superior nr. ........ din .......;
    - adeverinţã privind sporurile la salariu ............;
    - adeverinţã privind grupa superioarã/condiţii de muncã .........;
    - alte acte pentru dovedirea perioadelor de activitate şi a veniturilor realizate ....... .
    Declar pe propria rãspundere, sub sancţiunile prevãzute de Codul penal pentru declaraţii false, cã:
    - sunt/nu sunt asigurat(ã);
    - primesc/nu primesc o altã pensie sau ajutor social - dosar nr. ........;
    - primesc/nu primesc pensie din alt sistem de pensii integrat sistemului public de pensii - dosar nr. ........;
    - primesc/nu primesc pensie din alt sistem de pensii neintegrat sistemului public de pensii - dosar nr. ......;
    - primesc/nu primesc indemnizaţie - dosar nr. ........;
    - primesc/nu primesc indemnizaţie de şomaj;
    - primesc/nu primesc indemnizaţie acordatã persoanelor cu handicap.
    Mã oblig a anunţa, în termen de 15 zile, casei teritoriale/sectoriale de pensii orice schimbare ce va surveni în cele declarate mai sus.
    În cazul în care nu îmi voi respecta declaraţia asumatã prin prezenta cerere, mã oblig sã restitui integral sumele încasate nelegal, suportând rigorile legii.
    Am completat şi am citit cu atenţie conţinutul declaraţiei de mai sus, dupã care am semnat.


            Data ............ Semnãtura
                                        .................


    ANEXA 7
    la norme

                                                   Nr. ....... din ......

                          CERERE
             pentru acordarea pensiei de invaliditate

            Cãtre Casa Teritorialã/Sectorialã de Pensii .........

    Subsemnatul(a) ............, având codul numeric personal ............, domiciliat(ã) în localitatea ........, str. .......... nr. ......, bl. ...., sc. ...., et. ..., ap. ..., judeţul ....., posesor/posesoare al(a) actului de identitate seria ....... nr. ......, eliberat de ......... la data de ......., nãscut(ã) la data de ........ în localitatea/judeţul ......., fiul (fiica) lui ........ şi al(a) ........., solicit înscrierea la pensie de invaliditate.
    În acest scop depun urmãtoarele acte:
    - carnet de muncã seria ........ nr. ......, în original şi copie;
    - carnet de asigurãri sociale seria ....... nr. ......., în original şi copie;
    - livret militar seria ......... nr. ......., în copie;
    - buletin/carte de identitate seria ....... nr. ......., în copie;
    - certificat de naştere şi/sau certificate de cãsãtorie seria ........ nr. ......., în copie;
    - diploma de studii şi foaia matricolã, în copii, sau adeverinţa de certificare a perioadelor de studii învãţãmânt superior nr. ........ din .......;
    - adeverinţã privind sporurile la salariu ............;
    - adeverinţã privind grupa superioarã/condiţii de muncã ........;
    - alte acte pentru dovedirea perioadelor de activitate şi a veniturilor realizate ........;
    - adeverinţã din care sã reiasã data încetãrii plãţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporarã de muncã sau, dupã caz, data încetãrii calitãţii de asigurat ........;
    - decizia medicalã asupra capacitãţii de muncã;
    - FIAM/BP2 pentru accident de muncã/boalã profesionalã nr. ......... din .........., în copie.
    Declar pe proprie rãspundere, sub sancţiunile prevãzute de Codul penal pentru declaraţii false, cã:
    - sunt/nu sunt asigurat(ã);
    - primesc/nu primesc o altã pensie sau ajutor social - dosar nr. ........;
    - primesc/nu primesc pensie din alt sistem de pensii integrat sistemului public de pensii - dosar nr. .......;
    - primesc/nu primesc pensie din alt sistem de pensii neintegrat sistemului public de pensii - dosar nr. ......;
    - primesc/nu primesc indemnizaţie - dosar nr. .........;
    - primesc/nu primesc indemnizaţie de şomaj;
    - primesc/nu primesc indemnizaţie acordatã persoanelor cu handicap.
    Mã oblig a anunţa, în termen de 15 zile, casei teritoriale/sectoriale de pensii orice schimbare ce va surveni în cele declarate mai sus.
    În cazul în care nu îmi voi respecta declaraţia asumatã prin prezenta cerere, mã oblig sã restitui integral sumele încasate nelegal, suportând rigorile legii.
    Am completat şi am citit cu atenţie conţinutul declaraţiei de mai sus, dupã care am semnat.


                  Data .......... Semnãtura
                                       .................

    ANEXA 8
    la norme

                                           Nr. ........ din ......

                           CERERE
             pentru acordarea pensiei de urmaş

           Cãtre Casa Teritorialã/Sectorialã de Pensii ............

    Subsemnatul(a) .........., în calitate de soţ supravieţuitor/fiu/fiicã/tutore/curator, având codul numeric personal .........., domiciliat(ã) în localitatea ......., str. ...... nr. ....., bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ......, judeţul ........., posesor(posesoare) al(a) actului de identitate seria ....... nr. ......., eliberat(ã) de ........ la data de ......, nãscut(ã) la data de ........ în localitatea/judeţul ........, fiul (fiica) lui ..... şi al(a) ......., solicit înscrierea la pensie de urmaş dupã susţinãtorul ........, decedat(ã) la data de ......., în calitate de asigurat/pensionar, având codul numeric personal ........../dosar pensie nr. ....., pentru titularii (numele şi calitatea):
    1. ...................................................;
    2. ...................................................;
    3. ...................................................;
    4. ...................................................;
    5. .................................................. .
    În acest scop depun urmãtoarele acte:
    - carnet de muncã seria ......... nr. ......., în original şi copie;
    - carnet de asigurãri sociale seria ....... nr. ......., în original şi copie;
    - livret militar seria ......... nr. ........., în copie;
    - diploma de studii şi foaia matricolã, în copii, sau adeverinţa de certificare a perioadelor de studii învãţãmânt superior nr. ......... din ........;
    - adeverinţa privind sporurile la salariu ...........;
    - adeverinţa privind grupa superioarã/condiţii de muncã ..........;
    - act doveditor din care sã reiasã cauza decesului;
    - FIAM, pentru decesul cauzat de accident de muncã, în copie;
    - BP2 şi certificat medical constatator al decesului, pentru decesul cauzat de boalã profesionalã,în copie;
    - certificat de deces seria .......... nr. ........, în copie;
    - act de stare civilã (buletin/carte de identitate, certificat de naştere, certificat de cãsãtorie);
    - adeverinţa de studii;
    - decizia medicalã asupra capacitãţii de muncã;
    - talon de platã a pensiei sau copia deciziei de pensie.

                        DECLARAŢIE

    Declar pe propria rãspundere, sub sancţiunile prevãzute de Codul penal pentru declaraţii neadevãrate, cã:
    - nu am sãvârşit infracţiunea de omor sau tentativã de omor asupra susţinãtorului decedat;
    - nu sunt asigurat;
    - nu realizez venituri lunare mai mari de 35% din câştigul salarial mediu brut;
    - primesc/nu primesc indemnizaţii prevãzute de legi speciale - dosar nr. .......;
    - primesc/nu primesc o altã pensie sau ajutor social - dosar nr. .......;
    - primesc/nu primesc indemnizaţie de şomaj;
    - nu s-a desfãcut cãsãtoria cu susţinãtorul decedat;
    - dupã decesul susţinãtorului nu m-am recãsãtorit.
    Mã oblig ca la împlinirea vârstei de 16 ani şi la începerea fiecãrui an şcolar/universitar sã prezint, în termen de 10 zile, casei teritoriale/sectoriale de pensii dovada continuãrii studiilor (în cazul copiilor urmaşi).
    Mã oblig a anunţa, în termen de 15 zile, casei teritoriale/sectoriale de pensii orice schimbare ce va surveni în cele declarate mai sus.
    În cazul în care nu îmi voi respecta declaraţia asumatã prin prezenta cerere, mã oblig sã restitui integral sumele încasate nelegal, suportând rigorile legii.
    Am completat şi am citit cu atenţie conţinutul declaraţiei de mai sus, dupã care am semnat.


               Data .......... Semnãtura
                                        ...............

    ANEXA 9
    la norme

                               CERERE
              pentru plata sumelor rãmase neîncasate de cãtre
                          pensionarul decedat

        Se aprobã Înregistratã sub nr. ....... din ......
      ............. Viza pentru controlul financiar preventiv
       (semnãtura)

                   Cãtre .............................

    Subsemnatul(a) ..........., având codul numeric personal ........., domiciliat(ã) în localitatea ......, str. ........ nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ..., ap. ....., judeţul ......, posesor(posesoare) al(a) actului de identitate seria ......... nr. ......., eliberat de ......... la data de ........., în calitate de fiu/fiicã/soţ supravieţuitor/ pãrinte/moştenitor, vã rog ca, în baza dosarului nr. ......... şi a celorlalte acte, sã aprobaţi plata:
    - pensiei/indemnizaţiei pe luna ......... anul ........ .
    Odatã cu prezenta cerere depun şi urmãtoarele acte:
    - certificat de deces, în copie;
    - talon de platã a pensiei;
    - acte de stare civilã (solicitant);
    - certificat de moştenitor.


        Data ................ Semnãtura
                                     ...................    ANEXA 10
    la norme

    Casa teritorialã de pensii
    Cabinetul de expertizã medicalã a capacitãţii de muncã ................

                                              Nr. ......./.......

                              CERERE
         pentru expertizarea medicalã a capacitãţii de muncã

    Subsemnatul(a) .........., având codul numeric personal ........., domiciliat(ã) în localitatea ........, str. ....... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ..., judeţul/sectorul ........, posesor(posesoare) al(a) buletinului/cãrţii de identitate seria ....... nr. ......., solicit expertizarea medicalã a capacitãţii de muncã în vederea încadrãrii în grad de invaliditate, conform <>Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.


    Odatã cu prezenta cerere depun şi urmãtoarele acte:
    1. copie xerox de pe cartea de identitate/buletinul de identitate [ ]
    2. bilete externare/scrisori medicale [ ]
    3. referat medical eliberat de medicul curant [ ]
    4. analize medicale de laborator [ ]
    5. investigaţii imagistice [ ]
    6. explorãri funcţionale [ ]
    7. alte rezultate ale investigaţiilor medicale [ ]
    8. adeverinţã cu nr. zile de concediu medical cumulat
       în ultimele 12/24 luni - pentru salariaţi [ ]


         Data .......... Semnãtura
                                       .................
    ANEXA 11
    la norme

                            CERERE
             pentru acordarea ajutorului de deces

           Se aprobã Înregistratã sub nr. ....... din .....
         ............. Viza pentru controlul financiar preventiv
          (semnãtura)

             Cãtre Casa Teritorialã/Sectorialã de Pensii ...........

    Subsemnatul(a) ..........., având codul numeric personal ........, domiciliat(ã) în ........, str. ...... nr. ........., bl. ......, sc. ......., et. ....., ap. ...., judeţul (sectorul) ......., posesor(posesoare) al(a) buletinului/cãrţii de identitate seria ....... nr. ......, eliberat(ã) de ........., în calitate de ........., vã rog ca, în baza dosarului de pensie nr. ....... şi a celorlalte acte, sã aprobaţi plata ajutorului de deces pentru ......, având calitatea de pensionar/membru de familie, conform certificatului de deces nr. ...... din ......, eliberat de Primãria ......... .
    Odatã cu prezenta cerere depun şi urmãtoarele acte:
    a) certificat de deces - copie şi original;
    b) act de identitate - copie şi original;
    c) documente din care sã rezulte cã s-au suportat cheltuielile de înmormântare;
    d) cupon de pensie;
    e) adeverinţã de studii, dupã caz;
    f) act medical emis/vizat de medicul expert al asigurãrilor sociale, prin care se atestã boala care l-a fãcut inapt pentru muncã în cazul copilului în vârstã de pânã la 16 ani, dupã caz.
    În susţinerea cererii mele, declar pe propria rãspundere şi sub sancţiunile prevãzute de Codul penal referitoare la falsul în înscrisuri oficiale cã am suportat cheltuielile ocazionate de deces, cã nu am încasat şi nu voi încasa ajutorul de deces de la nicio altã unitate.


               Data ................ Semnãtura
                                              ................


    ANEXA 12
    la norme

    Date de identificare a unitãţii
    ...............................
    Nr. .........../...............


                          ADEVERINŢÃ

    Se adevereşte prin prezenta cã domnul/doamna .........., nãscut/nãscutã la data de ........ în localitatea ........., judeţul ........, având codul numeric personal ........., a fost angajat/angajatã cu contract individual de muncã la societatea*1) ............, în meseria/funcţia ........, în perioada ......... .
    Pe perioada ........ se încadreazã în grupa I de muncã, în procent de ...., în baza prevederilor*2) ........., activitate care se regãseşte la poziţia ......... din anexa nr. 2 la <>Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    Societatea se regãseşte la poziţia ......... din anexa nr. 3 la <>Legea nr. 263/2010, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    Menţionãm cã prezenta adeverinţã s-a eliberat în baza documentelor, verificabile, aflate în arhiva societãţii, cunoscându-se atât prevederile Codului penal referitoare la falsul în înscrisuri oficiale, cât şi prevederile legislaţiei de reglementare a pensiilor din sistemul public, potrivit cãrora angajatorul poartã întreaga rãspundere pentru valabilitatea şi corectitudinea actelor doveditoare utilizate la stabilirea drepturilor de pensie.             Conducãtorul unitãţii,
            ...........................
         (numele, prenumele, semnãtura şi ştampila)
--------------
    *1) Se completeazã cu denumirea societãţii sau, dupã caz, cu eventualele denumiri anterioare.
    *2) Se precizeazã actul normativ (numãr, datã, poziţie, anexã) în baza cãruia a fost încadrat în grupa I de muncã, anterior datei de 1 aprilie 2001.


    ANEXA 13
    la norme

    Date de identificare a unitãţii
    ...............................
    Nr. ......./.......

                           ADEVERINŢÃ

    Se adevereşte prin prezenta cã domnul/doamna ............, nãscut/nãscutã la data de ........ în localitatea ........, judeţul ........, având codul numeric personal .........., a fost angajat/angajatã cu contract individual de muncã la societatea*1) .........., în meseria/funcţia ........., în perioada ........ .
    Pe perioada*2) ......... se încadreazã în grupa I de muncã, în procent de ....., în baza prevederilor*3) ......., activitate care se regãseşte la poziţia .... din anexa nr. 2 la <>Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    Locul de muncã unde se desfãşoarã activitatea prevãzutã în anexa nr. 2 la <>Legea nr. 263/2010, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, a fost preluat de societatea ..............................., care se regãseşte la poziţia ....... din anexa nr. 3 la <>Legea nr. 263/2010, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    Preluarea locului de muncã s-a fãcut în baza*4) ........., începând cu data de ........ .
    Menţionãm cã prezenta adeverinţã s-a eliberat în baza documentelor, verificabile, aflate în arhiva societãţii, cunoscându-se atât prevederile Codului penal referitoare la falsul în înscrisuri oficiale, cât şi prevederile legislaţiei de reglementare a pensiilor din sistemul public, potrivit cãrora angajatorul poartã întreaga rãspundere pentru valabilitatea şi corectitudinea actelor doveditoare utilizate la stabilirea drepturilor de pensie.                        Conducãtorul unitãţii,
                     ................................
                   (numele, prenumele, semnãtura şi ştampila)

---------------
    *1) Se completeazã cu denumirea societãţii sau, dupã caz, cu eventualele denumiri anterioare.
    *2) Pentru perioada anterioarã datei de 1 aprilie 2001.
    *3) Se precizeazã actul normativ (numãr, datã, poziţie, anexã) în baza cãruia a fost încadrat în grupa I de muncã, anterior datei de 1 aprilie 2001.
    *4) Se înscriu actele normative sau alte documente care au reglementat aceastã preluare.


    ANEXA 14
    la norme

    UNITATEA ..................................
    C.U.I. ............ /Cod fiscal ...........
    Adresa .........., telefon ................
    Nr. .........../data ......................


                           ADEVERINŢÃ

    Se adevereşte prin prezenta cã domnul/doamna ............, nãscut/nãscutã la data de ......... în localitatea ............., judeţul ........, sectorul ...., având codul numeric personal ..........., a fost angajat/angajatã cu contract individual de muncã la societatea*) ............, în perioada de la .......... pânã la ......... .
    În perioada de la .......... pânã la ............, având meseria/funcţia de ..........., a fost încadrat/încadratã în grupa**) ............. de muncã, în procent de ......%, conform nominalizãrii efectuate prin .........***)
    Temeiul juridic al încadrãrii în grupa**) ............ de muncã îl reprezintã .........****)

    OBSERVAŢII: .......................................................

    Menţionãm cã prezenta adeverinţã s-a eliberat în baza documentelor, verificabile, aflate în arhiva societãţii, cunoscându-se atât prevederile Codului penal referitoare la falsul în înscrisuri oficiale, cât şi prevederile legislaţiei de reglementare a pensiilor din sistemul public, potrivit cãrora angajatorul poartã întreaga rãspundere pentru valabilitatea şi corectitudinea actelor doveditoare utilizate la stabilirea drepturilor de pensie.


              Conducãtorul unitãţii,
             ........................
       (numele, prenumele, semnãtura şi ştampila)

         Direcţia/Serviciul cu atribuţii salarizare personal
         ..................................................
                   (numele, prenumele şi semnãtura)


                          Întocmit
           .........................................
               (numele, prenumele şi semnãtura)
------------
    *) Se completeazã denumirea societãţii sau, dupã caz, eventualele denumiri anterioare.
    **) Se completeazã I sau II.
    ***) Se completeazã actul administrativ emis de unitate, conform prevederilor <>Ordinului ministrului muncii şi ocrotirilor sociale, al ministrului sãnãtãţii şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Protecţia Muncii nr. 50/1990 pentru precizarea locurilor de muncã, activitãţilor şi categoriilor profesionale cu condiţii deosebite care se încadreazã în grupele I şi II de muncã în vederea pensionãrii (proces-verbal, decizie, tabel, hotãrârea consiliului de administraţie şi a sindicatului privind nominalizarea persoanelor încadrate în grupe superioare de muncã, pontajele lunare, registrul de evidenţã a intrãrilor în subteran etc.).
    ****) Se completeazã actul normativ (nr., datã, poziţie, anexã etc.) care anterior datei de 1 aprilie 2001 a constituit temei juridic pentru încadrarea în grupã superioarã de muncã:
    - pentru perioada anterioarã datei de 18 martie 1969, încadrarea în grupa I sau II de muncã s-a fãcut cu respectarea <>Instrucţiunilor Ministerului Muncii nr. 1.040/1967 care cuprind meseriile şi funcţiile prevãzute în grupele I şi II de muncã;
    - pentru perioada lucratã dupã data de 18 martie 1969 pânã la data de 1 aprilie 2001, încadrarea în grupe superioare de muncã s-a fãcut conform <>Ordinului ministrului muncii şi ocrotirilor sociale, al ministrului sãnãtãţii şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Protecţia Muncii nr. 50/1990, ordin ce a înlocuit <>ordinele Ministerului Muncii şi Ministerului Sãnãtãţii nr. 59/1969, nr. 105/1976 şi nr. 210/1977;
    - pentru perioada lucratã dupã data de 1 martie 1990 pânã la data de 1 aprilie 2001, încadrarea în grupele I şi II de muncã s-a fãcut conform Ordinului ministrului muncii şi protecţiei sociale, al ministrului sãnãtãţii şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Protecţia Muncii pentru precizarea locurilor de muncã, activitãţilor şi categoriilor profesionale cu condiţii deosebite care se încadreazã în grupele I şi II de muncã în vederea pensionãrii, pentru perioada lucratã dupã 1 martie 1990;
    - alte acte normative în vigoare la data respectivã.

    OBSERVAŢII: Se va completa cu precizãri suplimentare, dupã caz, în situaţia persoanelor care au lucrat în aceleaşi condiţii cu muncitorii. Câmpurile marcate cu asterisc sunt obligatoriu de completat.


    ANEXA 15
    la norme


        SPORURILE, INDEMNIZAŢIILE ŞI MAJORÃRILE DE RETRIBUŢII TARIFARE
        care, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001,
          au fãcut parte din baza de calcul a pensiilor şi care se
             utilizeazã la determinarea punctajului mediu anual

    I. Sporul de vechime în muncã:
    1. Pentru perioada anterioarã datei de 1 aprilie 1992, sporul de vechime în muncã se calculeazã automat, potrivit prevederilor <>art. 165 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi, în consecinţã, nu este necesarã dovedirea acestuia prin adeverinţe.
    2. Pentru perioada de dupã 1 aprilie 1992, sporul de vechime utilizat este cel înregistrat în carnetul de muncã sau dovedit cu adeverinţe.
    II. Sporuri, indemnizaţii şi majorãri ale retribuţiei tarifare prevãzute în <>Legea retribuirii dupã cantitatea şi calitatea muncii nr. 57/1974, republicatã*) în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 59-60 din 23 iulie 1980:
---------
    *) <>Legea retribuirii dupã cantitatea şi calitatea muncii nr. 57/1974 a fost abrogatã prin <>Legea nr. 120/2000 privind declararea ca abrogate a unor acte normative, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 12 iulie 2000.

    1. sporul pentru munca în condiţii deosebite, acordat conform art. 68 alin. (1), stabilit anual prin Planul naţional unic de dezvoltare economico-socialã;
    2. majorarea retribuţiei tarifare cu pânã la 10% pentru condiţii grele de muncã, conform prevederilor art. 68 alin. (2), stabilitã anual prin Planul naţional unic de dezvoltare economico-socialã;
    3. sporul de şantier acordat personalului nelocalnic, conform prevederilor art. 69, stabilit anual prin Planul naţional unic de dezvoltare economico-socialã;
    4. indemnizaţia de pânã la 10% acordatã şefului de echipã sau de brigadã care conduce formaţia de lucru, prevãzutã la art. 70 şi în anexa nr. IV.
    Pentru unele activitãţi specifice cuantumul indemnizaţiei era diferenţiat, dupã cum urmeazã:
    ● 2,50-18 lei/zi, în industria minierã;
    ● pânã la 1,3% din retribuţia realizatã de formaţia condusã, în exploatãrile forestiere;
    5. majorarea retribuţiei tarifare cu procente cuprinse între 5% şi 25%, acordatã pentru categoriile de personal prevãzute în anexa nr. 10 la Decretul nr. 100/1979, cu modificãrile ulterioare;
    6. indemnizaţia acordatã personalului navigant şi însoţitorilor personalului navigant aerian, în timpul zborului, prevãzutã în anexa nr. IV;
    7. majorarea retribuţiei tarifare lunare cu 1-2 clase pentru persoanele cãrora li s-a conferit, în condiţiile stabilite de lege, "gradaţia de merit", astfel:
    ● personalului de conducere din activitatea de cercetare ştiinţificã şi inginerie tehnologicã (art. 121);
    ● cadrelor didactice definitive cu o vechime în învãţãmânt de cel puţin 30 de ani (art. 143);
    ● cadrelor sanitare cu o vechime în muncã de peste 30 de ani (art. 152);
    ● cadrelor de specialitate artisticã încadrate la ultima gradaţie (art. 159);
    8. majorarea retribuţiei tarifare cu 5-10%, acordatã muncitorilor încadraţi la categoria a III-a inclusiv, care executã încãlţãminte de tip "Romarta" şi confecţii din piele şi blanã, dupã comandã, la casele de modã [anexa nr. IV cap. I lit. a) "Muncitori calificaţi"];
    9. majorarea retribuţiei tarifare cu 5%, acordatã muncitorilor care lucreazã la locurile de muncã direct productive în subteran [anexa nr. IV cap. I lit. a) "Muncitori calificaţi"];
    10. majorarea retribuţiei tarifare cu pânã la 25% pentru personalul care a desfãşurat activitate la spitalele "Elias" şi "Alexandru Sahia", Policlinica Corpului Diplomatic, Oficiul Farmaceutic nr. 3 şi Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie Bucureşti (anexa nr. V cap. II "Ocrotirea sãnãtãţii");
    11. majorarea retribuţiei tarifare cu pânã la 15% pentru personalul care a desfãşurat activitate la Centrul Medical de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţionalã (anexa nr. V cap. II "Ocrotirea sãnãtãţii");
    12. sumele acordate persoanelor care îndeplinesc funcţia de şofer şi în mod suplimentar efectueazã şi activitãţi de taxare, primitor-distribuitor, gestionar, mânuitor de valori şi altele similare (anexa nr. IV cap. V pct. 2 "Auto şi întreţinere drumuri");
    13. majorarea retribuţiei tarifare cu 35% pentru nevãzãtorii încadraţi în gradul I de invaliditate şi cu 15% pentru nevãzãtorii încadraţi în gradul al II-lea de invaliditate (art. 197);
    14. indemnizaţia corespunzãtoare funcţiei de conducere, acordatã:
    ● profesorilor, conferenţiarilor şi lectorilor-şefi de lucrãri titulari din învãţãmântul superior, pentru perioada cât sunt numiţi în funcţii de conducere în unitãţile de cercetare şi inginerie tehnologicã [art. 121 alin. (7)];
    ● şefilor de programe de cercetare şi de introducere a tehnologiilor care prezintã importanţã deosebitã, pe durata realizãrii programelor [art. 121 alin. (8)];
    ● cadrelor medicale care îndeplinesc funcţia de medic director şi medic inspector din direcţiile sanitare, precum şi cea acordatã persoanelor care îndeplinesc funcţia de inspector şcolar din inspectoratele şcolare (art. 180 şi anexa nr. VI cap. II);
    ● cadrelor sanitare care îndeplinesc funcţii de conducere (art. 150 alin. (4) şi anexa nr. V cap. II "Ocrotirea sãnãtãţii");
    ● cadrelor de specialitate artisticã care în afara funcţiei artistice îndeplinesc funcţii de conducere (art. 160);
    15. indemnizaţiile acordate cadrelor didactice conform art. 140, care:
    ● îndeplinesc funcţii de director şi director adjunct de unitate şcolarã şi şef catedrã în învãţãmântul superior;
    ● desfãşoarã activitate de diriginte de clasã;
    ● predau în acelaşi timp la 2-4 clase în învãţãmântul primar;
    16. majorarea retribuţiei tarifare cu douã clase de retribuire pentru personalul care lucreazã în casele de copii şi în şcolile speciale pentru copii cu deficienţe şi cu o clasã de retribuire pentru profesorii de la liceele organizate pentru copii cu deficienţe;
    17. sporul pentru munca în timpul nopţii, acordat în condiţiile prevãzute la art. 72, de 15-25%, precum şi cel acordat în condiţiile prevãzute la art. 106 alin. (4), de 15-45%, pentru personalul din navigaţia fluvialã;
    18. sporul de pânã la 14% - care face parte din retribuţia tarifarã - acordat pentru muncitorii din alte meserii, precum şi pentru personalul Centrului Naţional al Industriei Aeronautice Române şi al unitãţilor subordonate sau din alte unitãţi care participã efectiv la realizarea, controlul şi urmãrirea fabricaţiei tehnicii de aviaţie şi la repararea acesteia, aşa cum este prevãzut la pct. 3 din nota de subsol din anexa nr. IV <>cap. I lit. A.a) la Legea nr. 57/1974, republicatã;
    19. indemnizaţia pentru conducerea formaţiei de lucru în activitatea încãrcãri-descãrcãri, în procent de 10% din retribuţia realizatã în acord [anexa nr. IV cap. V pct. 1 lit. c)];
    20. indemnizaţia prevãzutã la art. 70, pentru conducãtorul formaţiei de lucru de docheri, care este de pânã la 10%, iar pentru docherul vincier este de pânã la 5% din retribuţia realizatã în acord (anexa nr. IV);
    21. indemnizaţia prevãzutã în anexa nr. V cap. II lit. B "Ocrotirea sãnãtãţii", astfel:


┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐
│ │ Indemnizaţia │
│ Funcţia │ (lei) │
│ ├────────┬───────┤
│ │cea mai │cea mai│
│ │ micã │ mare │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
│1. Medic (farmacist) director │ 715│ 1.535│
│2. Medic (farmacist) director adjunct, director de institut │ │ │
│ sau de centru medical (fãrã personalitate juridicã) │ 715│ 1.225│
│3. Medic-şef (dispensar policlinic, staţie de salvare, centru│ │ │
│ de recoltare a sângelui), inspector sanitar-şef │ 310│ 880│
│4. Medic (farmacist, chimist, psiholog) şef de secţie, de │ │ │
│ laborator şi altele similare: medic-inspector │ 230│ 560│
│5. Sorã medicalã (oficiant medical, laborant, moaşã, │ │ │
│ tehnician sanitar), şef de unitate, de laborator, de │ │ │
│ secţie şi altele similare │ 130│ 430│
└─────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴───────┘    22. indemnizaţiile şi alte plãţi pentru activitãţi prestate în afara obligaţiilor funcţiei de bazã şi care nu fac parte din retribuţie (anexa nr. V cap. II "Ocrotirea sãnãtãţii"), dupã cum urmeazã:    1. Medicii care asigurã continuitatea în pânã la retribuţia tarifarã
    unitãţile sanitare prin ore de gardã orarã;
    prestate peste timpul normal de muncã

    2. Personalul sanitar care suplineşte cu retribuţia tarifarã orarã;
    personalul aflat în concediu (de boalã,
    de naştere, de studii) sau în alte
    situaţii similare

    3. Membrii comisiilor de avizare 75-155 lei pe şedinţã;
    medico-legalã, ai comisiilor de
    expertizã şi recuperare a capacitãţii
    de muncã şi ai comisiei medicamentului

    4. Medicii curanţi care acordã asistenţã 155-310 lei lunar pe
    medicalã cadrelor din nomenclatura familie asistatã;
    unitãţilor medicale speciale    23. indemnizaţiile lunare care se acordã cadrelor artistice (actor, dirijor, regizor etc.) pentru îndeplinirea unor funcţii de conducere în unitãţile de artã şi cinematografie în afara obligaţiilor de serviciu de la funcţia de bazã, care nu fac parte din retribuţia tarifarã (anexa nr. V. cap. III), astfel:
    - director de unitate artisticã pânã la 1.615 lei;
    - director adjunct artistic pânã la 1.100 lei;
    - şef secţie artisticã pânã la 560 lei;
    24. indemnizaţia lunarã pentru unele activitãţi prestate în afara funcţiei de bazã [anexa nr. V cap. V lit. d)] de:
    1. rector (Universitatea Cultural-Ştiinţificã Bucureşti) 605 - 1.010 lei;
    2. prorector (Universitatea Cultural-Ştiinţificã Bucureşti) 505 - 810 lei;
    3. director de curs universitãţi cultural-ştiinţifice 410 - 610 lei;
    4. secretar de curs universitãţi cultural-ştiinţifice 205 - 415 lei;
    5. director de cãmin cultural:
    a) în comunele cu pânã la 4.000 de locuitori 205 - 310 lei;
    b) în comunele cu 4.000 - 6.000 de locuitori 260 - 415 lei;
    c) în comunele cu peste 6.000 de locuitori 360 - 520 lei;
    6. bibliotecar comunal 205 - 310 lei;

    25. indemnizaţia de conducere pe tipuri (anexa nr. I lit. B la <>Legea nr. 57/1974, republicatã), astfel:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
               Indemnizaţia Indemnizaţia
                - lei - - lei -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Tipul Minim Maxim Tipul Minim Maxim
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      A 160 280 N 430 990
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      B 160 330 O 430 1.040
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      C 160 380 P 480 1.090
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      D 220 430 R 480 1.140
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      E 220 510 S 560 1.210
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      F 220 560 T 560 1.260
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      G 280 610 U 610 1.310
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      H 280 670 V 610 1.360
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      I 280 720 W 660 1.410
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      J 330 770 X 660 1.510
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      K 330 820 Y 760 1.610
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      L 380 870 Z 760 1.730
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      M 380 940
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    III. Alte sporuri:
    1. sporul acordat personalului civil care a desfãşurat activitate în cadrul unitãţilor militare aparţinând Ministerului Apãrãrii Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, stabilit pe tranşe astfel:───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
               Perioada Sporul Actul normativ
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1 noiembrie 1969-1 februarie 1976 5%-25% Hotãrârea Consiliului de
                                                 Miniştri nr. 1.963/1969,
                                                 art. 23
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1 februarie 1976-1 aprilie 1991 4%-18% Decretul nr. 163/1975, art. 24
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1 aprilie 1991-1 octombrie 1991 Pânã la 25% Hotãrârea Guvernului
                                                 nr. 0309/1991, art. 22
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1 octombrie 1991-1 iunie 1993 Pânã la 25% Hotãrârea Guvernului
                                                 nr. 0672/1991, art. 25
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1 iunie 1993-1 iulie 1994 Pânã la 25% Hotãrârea Guvernului
                                                 nr. 0282/1993, art. 23
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1 iulie 1994-16 iulie 1998 Pânã la 30% Hotãrârea Guvernului
                                                 nr. 0366/1994, art. 23
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
16 iulie 1998 anulat Introdus în salariul de bazã
                                                 potrivit <>Legii nr. 154/1998
                                                 privind sistemul de stabilire
                                                 a salariilor de bazã din
                                                 sectorul bugetar şi a
                                                 indemnizaţiilor pentru
                                                 persoane care ocupã funcţii
                                                 de demnitate publicã, cu
                                                 modificãrile ulterioare.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    2. majorarea de pânã la 20% a retribuţiei tarifare pentru persoanele care şi-au desfãşurat activitatea în societãţi mixte;
    3. majorarea cu 20-25% a retribuţiei tarifare a personalului român care şi-a desfãşurat activitatea în ambasade.
    IV. Alte sporuri acordate de cãtre ministerele de resort, conform prevederilor actelor normative în vigoare în diverse perioade, evidenţiate împreunã cu salariile aferente în statele de platã şi pentru care s-a datorat şi s-a virat contribuţia de asigurãri sociale.
    V. Sporuri cu caracter permanent, în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 49/1992 pentru modificarea şi completarea unor reglementãri din legislaţia de asigurãri sociale:
    ● sporul de vechime în muncã (a se vedea pct. I);
    ● sporul pentru lucru în subteran, precum şi pentru lucru pe platformele marine de foraj şi extracţie;
    ● indemnizaţia de zbor;
    ● sporul pentru condiţii grele de muncã;
    ● sporul pentru lucrul sistematic peste programul normal;
    ● sporul pentru exercitarea unei funcţii suplimentare;
    ● alte sporuri cu caracter permanent prevãzute de legislaţia specificã fiecãrui domeniu de activitate sau prevãzute în contractele colective şi individuale de muncã.
    Menţiune: Aceste sporuri se utilizeazã la determinarea punctajului mediu anual atât pentru perioadele anterioare, cât şi pentru cele ulterioare datei de 1 aprilie 1992, data intrãrii în vigoare a prevederilor <>Legii nr. 49/1992.
    VI. Adeverinţele prin care se dovedesc aceste sporuri vor cuprinde:
    ● datele de identificare a persoanei;
    ● denumirea unitãţii;
    ● perioada în care s-a lucrat, cu indicarea datei de începere şi de încetare a raportului de muncã;
    ● funcţia, meseria sau specialitatea exercitatã;
    ● denumirea sporurilor, procentul sau suma acordatã;
    ● perioada în care a primit sporul şi temeiul în baza cãruia s-a acordat;
    ● adeverinţele vor purta numãr, data eliberãrii, ştampila unitãţii, precum şi semnãtura celui care angajeazã unitatea sau a persoanei delegate în acest sens de conducerea unitãţii.
    Adeverinţele privind sporurile cu caracter permanent acordate în perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001 se vor prezenta numai în situaţiile în care aceste sporuri nu sunt înregistrate în carnetul de muncã.
    Menţiune: Nu sunt luate în calcul la stabilirea punctajului mediu anual întrucât nu au fãcut parte din bazã de calcul a pensiilor, conform legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001:
    ● formele de retribuire în acord sau cu bucata, în regie ori dupã timp, pe bazã de tarife sau cote procentuale;
    ● participarea la beneficii a oamenilor muncii din unitãţile economice;
    ● premiile anuale şi premiile acordate în cursul anului pentru realizãri deosebite;
    ● recompensele cu caracter limitat, acordate personalului din unele sectoare de activitate;
    ● diurnele de deplasare şi de delegare, indemnizaţiile de delegare, detaşare şi transfer;
    ● drepturile de autor;
    ● drepturile plãtite potrivit dispoziţiilor legale, în cazul desfacerii contractului de muncã;
    ● al treisprezecelea salariu;
    ● formele de retribuire definite sub sintagma "plata cu ora", acordate cadrelor didactice şi specialiştilor din producţie sau din alte domenii de activitate pentru activitatea didacticã de predare, seminare, lucrãri practice, desfãşurate în afara obligaţiilor de muncã de la funcţia de bazã, pentru acoperirea unor posturi vacante sau ai cãror titulari lipseau temporar, precum şi pentru îndeplinirea unor activitãţi didactice pentru care nu se justificã înfiinţarea unor posturi;
    ● formele de retribuire pentru "orele suplimentare" realizate peste programul normal de lucru;
    ● sporul acordat pentru personalul didactic care îndrumã practica psihopedagogicã şi care asigurã perfecţionarea de specialitate a învãţãtorilor şi educatorilor;
    ● indemnizaţiile de muncã nenormatã;
    ● compensaţiile acordate conform <>decretelor nr. 46/1982 şi <>nr. 240/1982;
    ● alte sporuri care nu au avut caracter permanent.


    ANEXA 16
    la norme

    Denumirea persoanei juridice care elibereazã actul ........
    Adresa: localitatea ....., str. .... nr. ...., judeţul ....
    Telefon ..................................., fax ..........
    E-mail ....................................................
    Nr. ................. din .................................


                                ADEVERINŢÃ

    Adeverim cã domnul/doamna .............., având codul numeric personal .........., nãscut/nãscutã la data de ......... în localitatea ........., judeţul ......., fiul/fiica lui ........ şi al/a ......., a fost angajatul/angajata unitãţii ............ în perioada ......... şi a desfãşurat activitate organizatã pe schimburi, beneficiind de spor pentru munca prestatã în timpul nopţii, dupã cum urmeazã:┌────┬─────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────────┐
│Nr. │Perioada în care a desfãşurat│Sporul acordat pentru │Procentul mediu al│
│crt.│activitatea organizatã pe │munca prestatã în timpul│ sporului pentru │
│ │ schimburi │nopţii, conform legii │ munca prestatã │
│ │ │ (%) │ în timpul nopţii │
│ ├─────────────┬───────────────┤ │(col. 3 x 31,51 %)│
│ │ De la data │ Pânã la data │ │ │
├────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4*) │
├────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴───────────────┴────────────────────────┴──────────────────┘


----------
    *) Se completeazã cu douã zecimale.

    Temeiul legal în baza cãruia a fost acordat acest spor este ...........
    Prezenta adeverinţã a fost eliberatã la cererea sus-numitului/sus-numitei, pe baza datelor cuprinse în arhiva aflatã în pãstrarea noastrã, spre a-i servi la stabilirea/recalcularea pensiei.


            Reprezentant legal: Întocmit

        Numele şi prenumele ........... ..................
        Funcţia ....................... ..................
        Semnãtura ..................... ..................

    ● 31,51% reprezintã ponderea medie a timpului de muncã prestatã noaptea în totalul timpului de muncã dintr-o perioadã în care activitatea a fost organizatã pe schimburi.
    ● În situaţia în care munca a fost prestatã ocazional pe timp de noapte, în cadrul unor activitãţi care nu erau organizate pe schimburi, adeverinţele vor cuprinde sumele acordate, lunã de lunã, cu titlu de spor de noapte.
    ● În situaţia persoanelor care, prin natura sarcinilor de serviciu, au desfãşurat activitate numai în timpul nopţii, adeverinţele vor cuprinde procentul în care, potrivit legii, sporul de noapte a fost acordat.

                              -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016