Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 244 din 7 martie 2007  privind autoritatile competente responsabile cu aplicarea legislatiei din domeniul protectiei consumatorilor si cooperarea dintre autoritatile nationale in acest domeniu    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 244 din 7 martie 2007 privind autoritatile competente responsabile cu aplicarea legislatiei din domeniul protectiei consumatorilor si cooperarea dintre autoritatile nationale in acest domeniu

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 19 martie 2007
HOTĂ?RÂRE nr. 244 din 7 martie 2007
privind autoritãţile competente responsabile cu aplicarea legislaţiei din domeniul protecţiei consumatorilor şi cooperarea dintre autoritãţile naţionale în acest domeniu
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 19 martie 2007


În scopul asigurãrii aplicãrii în România, de la data aderãrii României la Uniunea Europeanã, a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind cooperarea dintre autoritãţile naţionale însãrcinate sa asigure aplicarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã,

Guvernul României adopta prezenta hotãrâre.

ART. 1
Prezenta hotãrâre stabileşte autoritãţile competente responsabile cu aplicarea legislaţiei din domeniul protecţiei consumatorilor în scopul intaririi cooperãrii dintre autoritãţile cu atribuţii în aplicarea legislaţiei la nivel european în acest domeniu.
ART. 2
(1) Se desemneazã Autoritatea Nationala pentru Protecţia Consumatorilor ca birou unic de legatura responsabil cu aplicarea Regulamentului (CE) nr. 2006/2004.
(2) Autoritãţile competente sa asigure aplicarea legislaţiei în domeniul protecţiei consumatorilor în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 sunt cele prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
*
Prezenta hotãrâre creeazã cadrul juridic necesar aplicãrii directe, de la data aderãrii, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind cooperarea dintre autoritãţile naţionale însãrcinate sa asigure aplicarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 364 din 9 decembrie 2004.

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneazã:
Şeful Cancelariei
Primului-Ministru,
Ion-Mircea Plangu

Autoritatea Nationala
pentru Protecţia
Consumatorilor,
Marian Zlotea,
secretar de stat

Bucureşti, 7 martie 2007.
Nr. 244.

ANEXA

AUTORITÃŢILE NAŢIONALE COMPETENTE
desemnate în conformitate cu Regulamentul (CE)
nr. 2006/2004 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 27 octombrie 2004 privind cooperarea
dintre autoritãţile naţionale însãrcinate sa asigure
aplicarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului┌───┬─────────────────────────┬──────────────────────────┬───────────────────┐
│ │ Directive transpuse │ Legislaţie nationala │ Autoritãţi │
│ │ │ │ competente │
├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┤
│ 1.│ Directiva 84/450/CEE a │<>Legea nr. 148/2000 privind│Autoritatea │
│ │Consiliului din 10 │publicitatea, publicatã în│Nationala pentru │
│ │septembrie 1984 de │Monitorul Oficial al │Protecţia │
│ │apropiere a actelor cu │României, Partea I, nr. │Consumatorilor │
│ │putere de lege şi a � din 2 august 2000, cu │Ministerul │
│ │actelor administrative │modificãrile şi │Finanţelor Publice │
│ │din statele membre │completãrile ulterioare │Consiliul Naţional │
│ │referitoare la │ │al Audiovizualului │
│ │publicitatea inselatoare,│ │Ministerul │
│ │publicatã în Jurnalul │ │Sãnãtãţii Publice │
│ │Oficial al Uniunii │ │ │
│ │Europene nr. L 250 din 19│ │ │
│ │septembrie 1984, │ │ │
│ │directiva consolidata │ │ │
│ │prin Directiva 97/55/CE a│ │ │
│ │Parlamentului European şi│ │ │
│ │a Consiliului (Jurnalul │ │ │
│ │Oficial al Uniunii │ │ │
│ │Europene nr. L 290 din 23│ │ │
│ │octombrie 1997) │ │ │
├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┤
│ 2.│ Directiva 85/577/CEE a │Ordonanta Guvernului nr. │Autoritatea │
│ │Consiliului din 20 �/1999 privind │Nationala pentru │
│ │decembrie 1985 privind │contractele încheiate în │Protecţia │
│ │protecţia consumatorilor │afarã spaţiilor │Consumatorilor │
│ │în cazul contractelor │comerciale, publicatã în │ │
│ │negociate în afarã │Monitorul Oficial al │ │
│ │spaţiilor comerciale, │României, Partea I, nr. │ │
│ │publicatã în Jurnalul � din 31 august 1999, │ │
│ │Oficial al Uniunii │aprobatã cu modificãri │ │
│ │Europene nr. L 372 din 31│prin <>Legea nr. 60/2002 │ │
│ │decembrie 1985 │ │ │
├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┤
│ 3.│ Directiva 87/102/CEE a │<>Legea nr. 289/2004 privind│Autoritatea │
│ │Consiliului din 22 │regimul juridic al │Nationala pentru │
│ │decembrie 1986 de │contractelor de credit │Protecţia │
│ │apropiere a actelor cu │pentru consum destinate │Consumatorilor │
│ │putere de lege şi a │consumatorilor, persoane │Banca Nationala a │
│ │actelor administrative │fizice, publicatã în │României │
│ │ale statelor membre │Monitorul Oficial al │ │
│ │privind creditul de │României, Partea I, nr. │ │
│ │consum, publicatã în � din 6 iulie 2004 │ │
│ │Jurnalul Oficial al │ │ │
│ │Uniunii Europene nr. L 42│ │ │
│ │din 12 februarie 1987, │ │ │
│ │directiva consolidata │ │ │
│ │prin Directiva 98/7/CE a │ │ │
│ │Parlamentului European şi│ │ │
│ │a Consiliului(Jurnalul │ │ │
│ │Oficial al Uniunii │ │ │
│ │Europene nr. L 101 din 1 │ │ │
│ │aprilie 1998) │ │ │
├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┤
│ 4.│ Directiva 89/552/CEE a │Legea audiovizualului nr. │Consiliul Naţional │
│ │Consiliului din 3 �/2002, publicatã în │al Audiovizualului │
│ │octombrie 1989 privind │Monitorul Oficial al │ │
│ │coordonarea anumitor │României, Partea I, nr. │ │
│ │dispoziţii legale, de � din 22 iulie 2002, cu │ │
│ │reglementare şi │modificãrile şi │ │
│ │administrative ale │completãrile ulterioare │ │
│ │statelor membre cu │ │ │
│ │privire la desfãşurarea │ │ │
│ │activitãţilor de difuzare│ │ │
│ │a programelor de │ │ │
│ │televiziune, publicatã în│ │ │
│ │Jurnalul Oficial al │ │ │
│ │Uniunii Europene nr. │ │ │
│ │L 298 din 17 octombrie │ │ │
│ �, de la art. 10 la │ │ │
│ │art. 21; directiva │ │ │
│ │consolidata prin │ │ │
│ │ Directiva 97/36/CE a │ │ │
│ │Parlamentului European şi│ │ │
│ │a Consiliului (Jurnalul │ │ │
│ │Oficial al Uniunii │ │ │
│ │Europene nr. L 202 din │ │ │
│ 󧓦 iulie 1997) │ │ │
├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┤
│ 5.│ Directiva 90/314/CEE a │Ordonanta Guvernului nr. │Autoritatea │
│ │Consiliului din 13 iunie �/1999 privind │Nationala pentru │
│ � privind pachetele de│activitatea de │Protecţia │
│ │servicii pentru cãlãtorii│comercializare a │Consumatorilor │
│ │vacante şi circuite, │pachetelor de servicii │Autoritatea │
│ │publicatã în Jurnalul │turistice, publicatã în │Nationala pentru │
│ │Oficial al Uniunii │Monitorul Oficial al │Turism din │
│ │Europene nr. L 158 din 23│României, Partea I, nr. │subordinea │
│ │iunie 1990 � din 31 august 1999, │Ministerului │
│ │ │aprobatã cu modificãri şi │Transporturilor, │
│ │ │completãri prin Legea nr. │Construcţiilor şi │
│ │ �/2001, cu modificãrile │Turismului │
│ │ │şi completãrile ulterioare│ │
├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┤
│ 6.│ Directiva 93/13/CEE a │<>Legea nr. 193/2000 privind│Autoritatea │
│ │Consiliului din 5 aprilie│clauzele abuzive din │Nationala pentru │
│ � privind clauzele │contractele încheiate │Protecţia │
│ │abuzive în contractele │între comercianţi şi │Consumatorilor │
│ │încheiate cu consumatorii│consumatori, republicatã │ │
│ │publicatã în Jurnalul │în Monitorul Oficial al │ │
│ │Oficial al Uniunii │României, Partea I, nr. │ │
│ │Europene nr. L 95 din 21 𗈕.014 din 20 decembrie │ │
│ │aprilie 1993, directiva � │ │
│ │modificatã prin Decizia │ │ │
│ │ Comisiei 2002/995/CE │ │ │
│ │(Jurnalul Oficial al │ │ │
│ │Uniunii Europene nr. L │ │ │
│ � din 30 decembrie │ │ │
│ �) │ │ │
├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┤
│ 7.│ Directiva 94/47/CE a │<>Legea nr. 282/2004 privind│Autoritatea │
│ │Parlamentului European şi│protecţia dobanditorilor │Nationala pentru │
│ │a Consiliului din 26 │cu privire la unele │Protecţia │
│ │octombrie 1994 privind │aspecte ale contractelor │Consumatorilor │
│ │protecţia cumparatorilor │purtând asupra dobândirii │ │
│ │în ceea ce priveşte │unui drept de utilizare pe│ │
│ │anumite aspecte ale │durata limitatã a unor │ │
│ │contractelor privind │bunuri imobiliare, │ │
│ │cumpãrarea dreptului de │publicatã în Monitorul │ │
│ │folosinta a bunurilor │Oficial al României, │ │
│ │imobile în regim de │Partea I, nr. 580 din 30 │ │
│ │indiviziune, publicatã în│iunie 2004 │ │
│ │Jurnalul Oficial al │ │ │
│ │Uniunii Europene nr. L │ │ │
│ � din 29 octombrie 1994│ │ │
├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┤
│ 8.│ Directiva 97/7/CE a │Ordonanta Guvernului nr. │Autoritatea │
│ │Parlamentului European şi�/2000 protecţia │Nationala pentru │
│ │a Consiliului din 20 mai │consumatorilor la │Protecţia │
│ � privind privind │încheierea şi executarea │Consumatorilor │
│ │protecţia consumatorilor │contractelor la distanta, │ │
│ │în cazul contractelor la │publicatã în Monitorul │ │
│ │distanta, publicatã în │Oficial al României, │ │
│ │Jurnalul Oficial al │Partea I, nr. 431 din 2 │ │
│ │Uniunii Europene nr. L │septembrie 2000, aprobatã │ │
│ � din 4 iunie 1997, │cu modificãri prin Legea │ │
│ │directiva modificatã prin│nr. 51/2003 │ │
│ │ Directiva 2002/65/CE │ │ │
│ │(Jurnalul Oficial al │ │ │
│ │Uniunii Europene nr. 271 │ │ │
│ │din 9 octombrie 2002) │ │ │
├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┤
│ 9.│ Directiva 98/6/CE a │Hotãrârea Guvernului nr. │Autoritatea │
│ │Parlamentului European şi�/2000 privind │Nationala pentru │
│ │a Consiliului din 16 │modalitatea de indicare a │Protecţia │
│ │februarie 1988 privind │preţurilor produselor │Consumatorilor │
│ │protecţia consumatorului │oferite consumatorilor │ │
│ │prin indicarea preţurilor│spre vânzare, publicatã în│ │
│ │produselor oferite │Monitorul Oficial al │ │
│ │consumatorilor, publicatã│României, Partea I, nr. │ │
│ │în Jurnalul Oficial al � din 25 octombrie 2000 │ │
│ │Uniunii Europene nr. L 80│ │ │
│ │din 18 martie 1998 │ │ │
├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┤
󧓒.│ Directiva 1999/44/CE a │<>Legea nr. 449/2003 privind│Autoritatea │
│ │Parlamentului European şi│vânzarea produselor şi │Nationala pentru │
│ │a Consiliului din 25 mai │garanţiile asociate │Protecţia │
│ � privind anumite │acestora, publicatã în │Consumatorilor │
│ │aspecte ale vânzãrii de │Monitorul Oficial al │ │
│ │bunuri de consum şi │României, Partea I, nr. │ │
│ │garanţiile conexe, � din 18 noiembrie 2003 │ │
│ │publicatã în Jurnalul │ │ │
│ │Oficial al Uniunii │ │ │
│ │Europene nr. L 171 din 7 │ │ │
│ │iulie 1999 │ │ │
├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┤
󧓓.│ Directiva 2000/31/CE a │<>Legea nr. 365/2002 privind│Autoritatea │
│ │Parlamentului European şi│comerţul electronic, │Nationala de │
│ │a Consiliului din 8 iunie│republicatã în Monitorul │Supraveghere a │
│ � privind anumite │Oficial al României, │Prelucrãrii Datelor│
│ │aspecte juridice ale │Partea I, nr. 959 din 29 │cu Caracter │
│ │serviciilor societãţii │noiembrie 2006 │Personal │
│ │informationale, în │ │Autoritatea │
│ │special ale comerţului │ │Nationala pentru │
│ │electronic, pe piata │ │Reglementare în │
│ │interna ("Directiva │ │Comunicaţii şi │
│ │privind comerţul │ │Tehnologia │
│ │electronic"), publicatã │ │Informatiei │
│ │în Jurnalul Oficial al │ │Ministerul │
│ │Uniunii Europene nr. L │ │Administraţiei şi │
│ � din 17 iulie 2000 │ │Internelor │
├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┤
󧓔.│ Directiva 2001/83/CE a │<>Legea nr. 95/2006 privind │Ministerul │
│ │Parlamentului European şi│reforma în domeniul │Sãnãtãţii Publice │
│ │a Consiliului din 6 │sãnãtãţii, publicatã în │ │
│ │noiembrie 2001 de │Monitorul Oficial al │ │
│ │instituire a unui cod │României, Partea I, nr. │ │
│ │comunitar cu privire la � din 28 aprilie 2006, │ │
│ │medicamentele de uz uman,│cu modificãrile şi │ │
│ │publicatã în Jurnalul │completãrile ulterioare │ │
│ │Oficial al Uniunii │ │ │
│ │Europene nr. L 311 din 28│ │ │
│ │noiembrie 2001. De la │ │ │
│ │art. 86 la 100, directiva│ │ │
│ │consolidata prin │ │ │
│ │ Directiva 2004/27/CE │ │ │
│ │(Jurnalul Oficial al │ │ │
│ │Uniunii Europene nr. L │ │ │
│ � din 30 aprilie 2004) │ │ │
├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┤
󧓕.│ Directiva 2002/65/CE a │Ordonanta Guvernului nr. │Autoritatea │
│ │Parlamentului European şi󧔝/2004 privind protecţia │Nationala pentru │
│ │a Consiliului din 23 │consumatorilor la │Protecţia │
│ │septembrie 2002 privind │încheierea şi executarea │Consumatorilor │
│ │comercializarea la │contractelor la distanta │ │
│ │distanta a serviciilor │privind serviciile │ │
│ │financiare de consum şi │financiare, publicatã în │ │
│ │de modificare a │Monitorul Oficial al │ │
│ │Directivei Consiliului │României, Partea I, nr. │ │
│ 󧔢/619/CEE şi a � din 27 august 2004, │ │
│ │ directivelor 97/7/CE şi │aprobatã prin Legea nr. │ │
│ 󧔪/27/CE , publicatã în �/2004 │ │
│ │Jurnalul Oficial al │ │ │
│ │Uniunii Europene nr. L │ │ │
│ � din 9 octombrie 2002 │ │ │
├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┤
󧓖.│Regulamentul (CE) nr. │Hotãrârea Guvernului nr. │Autoritatea │
│ │ 261/2004 al Parlamentului𗈕.912/2006 privind │Nationala pentru │
│ │European şi al │stabilirea unor mãsuri │Protecţia │
│ │Consiliului din 11 │pentru asigurarea │Consumatorilor │
│ │februarie 2004 de │aplicãrii Regulamentului │Ministerul │
│ │stabilire a unor norme │(CE) nr. 261/2004 al │Transporturilor, │
│ │comune în materie de │Parlamentului European şi │Construcţiilor şi │
│ │compensare şi de │al Consiliului din 11 │Turismului │
│ │asistenta a pasagerilor │februarie 2004, care │ │
│ │în eventualitatea │stabileşte reguli comune │ │
│ │refuzului la imbarcare şi│privind compensarea şi │ │
│ │anulãrii sau întârzierii │asistenta acordate │ │
│ │prelungite a zborurilor │pasagerilor în cazul │ │
│ │şi de abrogare a │refuzului la imbarcare şi │ │
│ │Regulamentului (CEE) nr. │al anulãrii sau │ │
│ �/91, publicat în │întârzierii zborurilor şi │ │
│ │Jurnalul Oficial al │care abroga Regulamentul │ │
│ │Uniunii Europene nr. L 46│(CEE) nr. 295/91, │ │
│ │din 17 februarie 2004 │publicatã în Monitorul │ │
│ │ │Oficial al României, │ │
│ │ │Partea I, nr. 1.050 din 29│ │
│ │ │decembrie 2006 │ │
└───┴─────────────────────────┴──────────────────────────┴───────────────────┘


-----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016