Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 218 din 23 martie 2012  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta  a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 218 din 23 martie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 23 martie 2012
    Având în vedere dispoziţiile:
    - Hotãrârii Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiarã a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţã, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 362/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionalã, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Regulamentului (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionalã, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regionalã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, şi al art. VII din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 121/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

    ART. 1
    Se aprobã Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiarã a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţã, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 362/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, denumitã în continuare Ordonanţã, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
    ART. 2
    La data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiarã a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţã, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 619 din 15 septembrie 2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 3
    În scopul aplicãrii prevederilor prezentelor norme metodologice, pentru proiectele aflate în implementare la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, autoritãţile de management pot încheia acte adiţionale la contractele/deciziile/ordinele de finanţare încheiate cu beneficiarii, în mãsura în care acestea permit încheierea unor astfel de acte adiţionale.
    ART. 4
    Ori de câte ori în cuprinsul normelor metodologice prevãzute în anexã se face referire la limite maxime/minime ale unor elemente valorice, procentuale sau temporale, autoritatea de management stabileşte prin contractele/deciziile/ordinele de finanţare încheiate cu beneficiarii valorile concrete ale acestor elemente, având în vedere condiţiile specifice de implementare ale programului operaţional pe care îl gestioneazã.

                      PRIM-MINISTRU
                  MIHAI-RÃZVAN UNGUREANU

                    Contrasemneazã:
                    --------------
              Ministrul afacerilor europene,
                     Leonard Orban

              Ministrul finanţelor publice,
                 Bogdan Alexandru Drãgoi

    Bucureşti, 23 martie 2012.
    Nr. 218.

    ANEXÃ

                       NORME METODOLOGICE
 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 64/2009
       privind gestionarea financiarã a instrumentelor structurale şi
             utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţã

    CAP. I
    Programarea bugetarã a fondurilor aferente instrumentelor structurale şi a contribuţiei publice naţionale totale

    ART. 1
    (1) Sumele necesare finanţãrii valorii totale a proiectelor proprii se cuprind în bugetele beneficiarilor prevãzuţi la art. 5 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiarã a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţã, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 362/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, denumitã în continuare Ordonanţã, repartizate pe ani, dupã caz, pe toatã perioada de implementare a proiectelor, şi se aprobã pentru anul bugetar curent cu ocazia aprobãrii anuale a legii bugetului de stat şi a legii bugetului asigurãrilor sociale de stat sau cu ocazia rectificãrilor bugetare.
    (2) În vederea cuprinderii în buget a sumelor menţionate la alin. (1), beneficiarii de proiecte prevãzuţi la art. 5 din Ordonanţã au obligaţia sã completeze fişa de fundamentare a proiectului propus la finanţare/finanţat din instrumente structurale, conform formularului 1.
    (3) Fişa de fundamentare a proiectului este elaboratã de departamentul/structura responsabil/responsabilã cu propunerea la finanţare/implementarea proiectului şi va fi semnatã de conducãtorul acestuia/acesteia.
    (4) Direcţia abilitatã cu elaborarea proiectului de buget din cadrul ordonatorului de credite, în calitate de beneficiar prevãzut la art. 5 alin. (1)-(3) şi (3^1) din Ordonanţã, va cuprinde în buget sumele menţionate la alin. (1) numai dacã fişa de fundamentare a proiectului este avizatã de autoritatea de management a programului operaţional în cadrul cãruia se propune la finanţare/se finanţeazã proiectul respectiv şi va avea în vedere, dupã caz, contractul/decizia/ordinul de finanţare aferent/aferentã proiectului.
    ART. 2
    (1) Sumele necesare finanţãrii valorii totale a proiectelor proprii se cuprind în bugetele beneficiarilor prevãzuţi la art. 6 din Ordonanţã, repartizate pe ani, dupã caz, pe toatã perioada de implementare a proiectelor, şi se aprobã pentru anul bugetar curent conform Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sau cu ocazia rectificãrilor bugetare.
    (2) În vederea cuprinderii în buget a sumelor menţionate la alin. (1), beneficiarii de proiecte prevãzuţi la art. 6 din Ordonanţã au obligaţia sã completeze fişa de fundamentare a proiectului propus la finanţare/finanţat din instrumente structurale, conform formularului 1, fãrã a mai solicita avizul autoritãţilor de management.
    (3) Beneficiarii prevãzuţi la art. 6 alin. (1) şi (2) din Ordonanţã au obligaţia ca la semnarea contractului/deciziei/ordinului de finanţare încheiat cu autoritatea de management/organismul intermediar competent sã prezinte o copie a formularului bugetar "Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene", anexã la bugetul ordonatorului principal de credite, întocmit în baza fişei de fundamentare menţionate la alin. (2), aferentã proiectului propus/aprobat la finanţare în cadrul programului operaţional respectiv, semnat şi ştampilat de ordonatorul principal de credite.
    (4) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligaţia sã asigure integral şi cu prioritate atât sumele necesare implementãrii proiectelor proprii propuse la finanţare/finanţate în cadrul programelor operaţionale, cât şi pe cele necesare implementãrii proiectelor ai cãror beneficiari sunt entitãţi publice locale finanţate integral/parţial din bugetul local.
    (5) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligaţia de a deschide şi a repartiza creditele bugetare aferente implementãrii proiectelor ai cãror beneficiari sunt entitãţi publice din subordine finanţate integral din bugetul local, în termen de maximum 5 zile lucrãtoare de la data încasãrii sumelor transferate de autoritãţile de management/Autoritatea de certificare şi platã, pe baza solicitãrii de finanţare transmise de beneficiari.
    ART. 3
    Formularul 1 este destinat fundamentãrii formularului bugetar privind proiectul finanţat/propus la finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, stabilit prin metodologia pentru elaborarea proiectului anual de buget.
    ART. 4
    (1) În cazul proiectelor propuse la finanţare în anul bugetar curent, pentru care contractele/deciziile/ordinele de finanţare nu au fost încheiate cu autoritãţile de management/organismele intermediare, compartimentul de specialitate din cadrul ordonatorului de credite beneficiar solicitã din partea departamentului/structurii responsabil/responsabile cu propunerea la finanţare a proiectului note justificative pentru angajarea cheltuielilor care se efectueazã înainte de data semnãrii contractului/deciziei/ordinului de finanţare.
    (2) Notele justificative prevãzute la alin. (1) vor cuprinde informaţii privind eligibilitatea cheltuielilor şi necesitatea angajãrii acestora pentru implementarea proiectului.
    (3) Cheltuielile efectuate în cazul proiectelor prevãzute la alin. (1) se considerã cheltuieli definitive în bugetul ordonatorului de credite beneficiar dacã nu se încheie contractele/deciziile/ordinele de finanţare.
    ART. 5
    (1) Valoarea subvenţiei acordate beneficiarilor finanţaţi parţial din bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale poate cuprinde sume aferente contravalorii instrumentelor structurale, cofinanţãrii de la bugetul de stat şi finanţãrii contravalorii taxei pe valoarea adãugatã neeligibile plãtite, aferentã cheltuielilor eligibile efectuate.
    (2) Beneficiarii prevãzuţi la alin. (1) au obligaţia sã informeze cu celeritate ordonatorul principal de credite privind sumele primite ca prefinanţare, în vederea diminuãrii corespunzãtoare a subvenţiei acordate.
    (3) Beneficiarii finanţaţi parţial din bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale restituie, în termen de 3 zile lucrãtoare de la data încasãrii, sumele rambursate de autoritãţile de management/Autoritatea de certificare şi platã, conform art. 10 lit. a) şi b), în conturile de cheltuieli bugetare ale ordonatorilor principali de credite din care au fost acordate subvenţiile prevãzute la alin. (1).
    (4) În cazul în care restituirea subvenţiei menţionate la alin. (3) se efectueazã în anul bugetar urmãtor celui în care au fost primite subvenţiile, se aplicã prevederile art. 8 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor mãsuri financiare în domeniul bugetar, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 275/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 6
    (1) Sumele reprezentând contravaloarea instrumentelor structurale şi contribuţia publicã naţionalã totalã pentru fiecare program operaţional se cuprind la nivel de credite de angajament şi credite bugetare în anexa la bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management, în formularul bugetar stabilit prin metodologia pentru elaborarea proiectului anual de buget, referitor la finanţarea programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene.
    (2) Contribuţia publicã naţionalã totalã, reflectatã în formularul mai sus menţionat, pentru fiecare program operaţional, cuprinde cofinanţarea publicã pentru alţi beneficiari decât cei prevãzuţi la art. 5 alin. (1)-(3) şi (3^1) din Ordonanţã, sumele reprezentând finanţarea contravalorii taxei pe valoarea adãugatã neligibile plãtite pentru categoriile de beneficiari prevãzuţi la art. 15 alin. (1) din Ordonanţã, precum şi, spre informare, sumele reprezentând cofinanţarea publicã a beneficiarilor prevãzuţi la art. 5 alin. (1)-(3) şi (3^1) din Ordonanţã.
    (3) În cazul Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane", poziţia din formularul menţionat la alin. (1) corespunzãtoare cofinanţãrii publice a beneficiarilor finanţaţi integral din bugetele publice centrale include, spre informare, şi cofinanţarea publicã a beneficiarilor ordonatori de credite ai bugetului asigurãrilor pentru şomaj.
    (4) Sumele prevãzute la art. 8-11 din Ordonanţã se cuprind în bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate de certificare şi platã conform prevederilor art. 12 din Ordonanţã, respectându-se metodologia pentru elaborarea proiectului anual de buget.
    ART. 7
    (1) Autoritãţile de management sunt autorizate sã încheie contracte/decizii/ordine de finanţare a cãror valoare eligibilã aferentã instrumentelor structurale şi cofinanţãrii de la bugetul de stat poate depãşi cu pânã la 20% valoarea sumelor alocate în euro, la nivel de axã prioritarã, din instrumente structurale şi cofinanţare publicã.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), valoarea eligibilã aferentã instrumentelor structurale şi cofinanţãrii de la bugetul de stat a contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare poate depãşi cu pânã la 30% valoarea sumelor alocate în euro, la nivel de axã prioritarã, din instrumente structurale şi cofinanţare publicã, în cazul urmãtoarelor axe prioritare:
    a) axa prioritarã 2 "Îmbunãtãţirea infrastructurii regionale şi locale de transport" din cadrul Programului operaţional "Regional";
    b) axa prioritarã 1 "Extinderea şi modernizarea sistemelor de apã şi apã uzatã" din cadrul Programului operaţional sectorial "Mediu";
    c) axa prioritarã 1 "Modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltãrii unui sistem durabil de transport şi integrãrii acestuia în reţelele de transport ale UE" şi axa prioritarã 2 "Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport în afara axelor prioritare TEN-T în scopul creãrii unui sistem naţional de transport durabil" din cadrul Programului operaţional sectorial "Transport".
    (3) Limitele admise pentru depãşirile prevãzute la alin. (1) şi (2) se aprobã de cãtre ordonatorul principal de credite, cu încadrarea în creditele de angajament aprobate cu aceastã destinaţie prin legile bugetare anuale.
    (4) Verificarea de cãtre fiecare autoritate de management a respectãrii prevederilor alin. (1) şi (2) se face prin transformarea în euro a valorilor respective cumulate pentru contractele/deciziile/ordinele de finanţare încheiate, luându-se în considerare cursul InforEuro din luna verificãrii.

    CAP. II
    Fluxuri financiare şi evidenţã contabilã

    ART. 8
    Programul operaţional sectorial "Transport" utilizeazã mecanismul plãţii directe.
    ART. 9
    (1) În cazul beneficiarilor prevãzuţi la art. 5 alin. (1)-(3) şi (3^1) din Ordonanţã care au în implementare proiecte finanţate din instrumente structurale:
    a) sunt considerate cheltuieli definitive din bugetele acestora cheltuielile efectuate corespunzãtor contravalorii instrumentelor structurale, cofinanţãrii publice şi finanţãrii taxei pe valoarea adãugatã neeligibile aferente cheltuielilor eligibile efectuate, precum şi altor cheltuieli decât cele eligibile;
    b) sumele aferente rambursãrii cotei-pãrţi din cheltuielile eligibile efectuate, corespunzãtoare finanţãrii din instrumente structurale, se vireazã cu celeritate de cãtre autoritãţile de management/Autoritatea de certificare şi platã, conform art. 7 alin. (1) din Ordonanţã, în conturile de venituri ale bugetului de stat, bugetului asigurãrilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale deschise pe codurile de identificare fiscalã ale beneficiarilor la unitãţile Trezoreriei Statului prin care aceştia îşi desfãşoarã activitatea sau în conturile de venituri ale bugetului de stat deschise pe codurile de identificare fiscalã ale Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, Ministerului Mediului şi Pãdurilor şi Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, în cazul proiectelor prevãzute la art. 5 alin. (2)-(3) şi art. (3^1) din Ordonanţã.
    (2) Autoritãţile de management notificã în scris beneficiarilor prevãzuţi la alin. (1) cu privire la sumele virate în conturile de venituri, utilizând formularul 2.
    ART. 10
    În cazul beneficiarilor, alţii decât cei prevãzuţi la art. 5 alin. (1)-(3) şi (3^1) din Ordonanţã, care au în implementare proiecte finanţate din instrumente structurale:
    a) sumele aferente rambursãrii cheltuielilor efectuate, corespunzãtoare cofinanţãrii de la bugetul de stat şi finanţãrii contravalorii taxei pe valoarea adãugatã neeligibile plãtite, aferentã cheltuielilor eligibile efectuate, se vireazã de cãtre autoritatea de management/Autoritatea de certificare şi platã din conturile de disponibil prevãzute la art. 37, alimentate din bugetele ordonatorilor de credite cu rol de autoritate de management/autoritate de certificare şi platã, în conturile de disponibilitãţi ale beneficiarilor prin care se gestioneazã bugetele de venituri şi cheltuieli ale acestora sau în conturile de venituri ale bugetelor locale, dupã caz;
    b) sumele aferente rambursãrii cheltuielilor efectuate, corespunzãtoare finanţãrii din instrumente structurale, precum şi cele aferente prefinanţãrii, conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare, se vireazã de cãtre autoritãţile de management/Autoritatea de certificare şi platã din conturile de disponibil prevãzute la art. 37 în conturile de disponibilitãţi ale beneficiarilor prin care se gestioneazã bugetele de venituri şi cheltuieli ale acestora, în conturile de venituri ale bugetelor locale sau în conturile de disponibilitãţi distincte deschise pentru gestionarea prefinanţãrii, dupã caz.
    ART. 11
    Restituirea la bugetul de stat a sumelor reprezentând taxa pe valoarea adãugatã dedusã, conform art. 15 alin. (3) din Ordonanţã, se va face în termen de maximum 3 zile lucrãtoare de la data încasãrii acestora.
    ART. 12
    Rambursarea cãtre beneficiari a sumelor prevãzute la art. 9 alin. (1) lit. b) şi art. 10 se realizeazã în condiţiile şi pe baza documentelor prevãzute prin contractele/deciziile/ordinele de finanţare, precum şi conform procedurilor interne ale autoritãţilor de management/Autoritãţii de certificare şi platã.
    ART. 13
    (1) Transferul sumelor reprezentând contravaloarea instrumentelor structurale, inclusiv cele aferente prefinanţãrii, din conturile Autoritãţii de certificare şi platã în conturile autoritãţilor de management se realizeazã la termenele şi pe baza documentelor prevãzute în acordurile încheiate între Autoritatea de certificare şi platã şi fiecare autoritate de management.
    (2) Sumele reprezentând prefinanţãri şi rambursãri de cheltuieli eligibile primite de la Comisia Europeanã se pãstreazã în euro în contul de disponibil deschis la Banca Naţionalã a României, pe numele Ministerului Finanţelor Publice - Autoritatea de certificare şi platã, urmând ca Autoritatea de certificare şi platã sã efectueze, în termenul prevãzut în procedurile interne, operaţiunile de schimb valutar numai pentru echivalentul în euro al sumelor solicitate de autoritãţile de management prin cererile de fonduri/rambursare, precum şi prin cererile de prefinanţare.
    ART. 14
    (1) Transferul sumelor reprezentând prefinanţarea solicitatã de beneficiari conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare se realizeazã cu condiţia îndeplinirii cumulative a urmãtoarelor cerinţe:
    a) depunerea de cãtre beneficiar a unei solicitãri scrise, conform contractului/deciziei/ordinului de finanţare;
    b) existenţa unui/mai multor contract/contracte de furnizare bunuri/prestare servicii/execuţie lucrãri încheiat/încheiate între beneficiar şi unul sau mai mulţi operatori economici a/ale cãrui/cãror valoare/valori cumulate sã fie de minimum 2% din valoarea eligibilã a proiectului în cazul proiectelor majore, respectiv de minimum 5% în cazul celorlalte proiecte, cu excepţia proiectelor a cãror implementare se realizeazã fãrã încheierea vreunui astfel de contract;
    c) calendarul/graficul pentru depunerea cererilor de rambursare aferente proiectului asigurã respectarea prevederilor art. 16 alin. (2)-(5);
    d) constituirea unei garanţii pentru suma aferentã prefinanţãrii solicitate prin depunerea unui instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancarã sau de o societate de asigurãri, în cazul proiectelor care intrã sub incidenţa ajutorului de stat/de minimis.
    (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) lit. b) proiectele care nu presupun, pânã la data solicitãrii prefinanţãrii, încheierea unui contract de furnizare bunuri/prestare servicii/execuţie lucrãri, cu condiţia ca în contractele/deciziile/ordinele de finanţare sã fie specificat termenul pânã la care beneficiarul se angajeazã sã prezinte un astfel de contract.
    (3) În cazul în care beneficiarul nu face dovada încheierii unui contract de furnizare bunuri/prestare servicii/execuţie lucrãri pânã la termenul prevãzut la alin. (2), autoritatea de management are responsabilitatea recuperãrii sumelor prevãzute la alin. (1).
    (4) Valoarea garanţiei constituite conform prevederilor alin. (1) lit. d) poate fi diminuatã proporţional cu valoarea prefinanţãrii recuperate conform art. 16 alin. (3) şi alin. (5).
    ART. 15
    (1) Prefinanţarea se acordã în cotã de maximum 10% din valoarea eligibilã a proiectului, în cel puţin douã tranşe.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), prefinanţarea se acordã în cotã de maximum 20% din valoarea eligibilã a proiectului pentru:
    a) proiectele majore în sensul prevãzut de art. 39 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionalã, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    b) proiectele pentru care finanţarea acordatã este egalã cu valoarea totalã eligibilã;
    c) proiectele a cãror valoare eligibilã este mai micã de 1.000.000 lei.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul proiectelor pentru care contractele/deciziile/ordinele de finanţare prevãd depunerea a cel mult douã cereri de rambursare, prefinanţarea se poate acorda într-o singurã tranşã.
    (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul proiectelor care intrã sub incidenţa ajutorului de stat/de minimis, prefinanţarea se poate acorda într-o singurã tranşã, în cotã de maximum 35% din valoarea totalã a finanţãrii, conform contractului/deciziei/ordinului de finanţare.
    ART. 16
    (1) În condiţiile prevãzute la art. 15 alin. (1), prima tranşã de prefinanţare se acordã în cotã de maximum 5% din valoarea eligibilã a proiectului.
    (2) Urmãtoarele tranşe de prefinanţare pot fi acordate dacã au fost autorizate cheltuieli în valoare de minimum 60% din valoarea cumulatã a tranşelor anterioare de prefinanţare.
    (3) În aplicarea prevederilor art. 17 alin. (1) din Ordonanţã, autoritãţile de management au obligaţia recuperãrii prefinanţãrii prin stabilirea în contractele/deciziile/ordinele de finanţare a unui procent de deducere a prefinanţãrii cel puţin egal cu cota de prefinanţare acordatã la nivel de proiect, aplicat la valoarea fiecãrei cereri de rambursare transmise de beneficiar, cu excepţia cererii de rambursare în cadrul cãreia cuantumul prefinanţãrii rãmase de recuperat reprezintã un procent mai mic decât cel stabilit şi cu excepţia ultimei cereri de rambursare.
    (4) Autoritãţile de management au obligaţia recuperãrii integrale a prefinanţãrii acordate în cazul proiectelor pentru care beneficiarii nu transmit nicio cerere de rambursare în termen de maximum 4 luni de la primirea acesteia, cu excepţia proiectelor care intrã sub incidenţa ajutorului de stat/de minimis.
    (5) În cazul proiectelor pentru care beneficiarii nu transmit, în termen de maximum 6 luni de la primirea primei tranşe de prefinanţare, cereri de rambursare în cuantum de minimum 60% din valoarea prefinanţãrii acordate, autoritãţile de management au obligaţia recuperãrii prefinanţãrii neutilizate pentru efectuarea cheltuielilor eligibile incluse în cererile de rambursare primite şi a cheltuielilor pentru plata taxei pe valoarea adãugatã neeligibile aferentã acestora.
    (6) Pentru a putea beneficia de prefinanţare, beneficiarii, alţii decât cei prevãzuţi la art. 5 alin. (1)-(3) şi (3^1) şi la art. 6 alin. (1) din Ordonanţã, au obligaţia sã deschidã un cont dedicat exclusiv pentru primirea prefinanţãrii şi efectuarea de cheltuieli aferente proiectelor, inclusiv acordarea de avansuri cãtre contractori şi/sau transferul de sume cãtre parteneri, în cazul proiectelor implementate în parteneriat.
    (7) În cazul în care contul menţionat la alin. (6) este deschis la Trezoreria Statului, sumele primite ca prefinanţare, aferente acelor tipuri de cheltuieli care nu pot fi efectuate din acest cont, potrivit reglementãrilor în vigoare, pot fi transferate de cãtre beneficiari în conturi deschise la bãnci comerciale, cu condiţia efectuãrii cheltuielilor respective în termen de maximum 3 zile lucrãtoare de la data efectuãrii transferului.
    (8) Suma reprezentând diferenţa dintre dobânda acumulatã în contul prevãzut la alin. (6) corespunzãtoare sumelor de prefinanţare rãmase disponibile în cont şi valoarea cumulatã a impozitelor aferente dobânzii şi a comisioanelor aferente contului respectiv, în cazul programelor pentru care acestea nu sunt considerate cheltuieli eligibile, se raporteazã autoritãţii de management şi se vireazã în contul din care a fost plãtitã prefinanţarea, cel târziu înainte de depunerea ultimei cereri de rambursare.
    (9) În cazul în care comisioanele aferente contului prevãzut la alin. (6) sunt considerate cheltuieli eligibile, suma reprezentând diferenţa dintre dobânda acumulatã şi valoarea impozitelor aferente se raporteazã autoritãţii de management şi se vireazã în contul din care a fost plãtitã prefinanţarea, cel târziu înainte de depunerea ultimei cereri de rambursare.
    (10) În cazul în care beneficiarul nu efectueazã viramentul sau sunt identificate neconcordanţe între sumele virate conform alin. (8) şi (9) şi sumele rezultate din verificarea documentelor financiare aferente proiectului, autoritatea de management are obligaţia de a face deducerile necesare din rambursarea aferentã instrumentelor structurale în cazul plãţii finale.
    (11) Prefinanţarea restituitã de beneficiari conform prevederilor art. 17 alin. (3) din Ordonanţã poate fi reacordatã o singurã datã, în condiţiile respectãrii prevederilor prezentelor norme metodologice.
    (12) Prefinanţarea acordatã beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local, rãmasã neutilizatã la finele exerciţiului bugetar, se reflectã în excedentul bugetului local şi se utilizeazã în anul urmãtor cu aceeaşi destinaţie.
    ART. 17
    (1) Valoarea prefinanţãrii recuperate conform prevederilor art. 16 alin. (3) se deduce din cota-parte aferentã instrumentelor structurale.
    (2) Sumele rezultate din operaţiunile prevãzute la art. 16 alin. (8)-(10) sunt virate lunar de autoritatea de management în contul de venit al bugetului de stat.
    ART. 18
    Autoritãţile de management au obligaţia stabilirii prin contractele/deciziile/ordinele de finanţare a termenilor şi condiţiilor privind derularea operaţiunilor financiare cu beneficiarii, inclusiv a:
    a) procentului şi condiţiilor de acordare şi recuperare a prefinanţãrii;
    b) termenului maxim de efectuare de cãtre autoritatea de management a plãţilor aferente prefinanţãrii/rambursãrii cheltuielilor eligibile/restituirii contravalorii taxei pe valoarea adãugatã neeligibile plãtite de beneficiarii prevãzuţi la art. 15 din Ordonanţã;
    c) calendarului/graficului estimativ privind termenele de depunere a cererilor de rambursare aferente perioadei de implementare a proiectului;
    d) documentelor justificative necesare acordãrii prefinanţãrii/rambursãrii cheltuielilor eligibile/restituirii contravalorii taxei pe valoarea adãugatã neeligibile plãtite de beneficiarii prevãzuţi la art. 15 din Ordonanţã;
    e) obligaţiei ca fiecare cerere de rambursare transmisã de beneficiar sã reflecte separat, pentru fiecare an calendaristic, cheltuielile efectuate în cadrul proiectului;
    f) limitãrii la maximum 3 a numãrului de solicitãri de modificare a termenelor din calendarul/graficul de depunere a cererilor de rambursare, pe care beneficiarul le poate adresa justificat autoritãţii de management, respectiv limitarea la un numãr de ori cel mult egal cu numãrul contractelor de achiziţie publicã în cazul proiectelor cu o valoare totalã mai mare de 50 milioane lei şi a cãror implementare presupune încheierea a mai mult de 3 contracte de achiziţie publicã, conform contractului/deciziei/ordinului de finanţare;
    g) regulilor conform cãrora beneficiarii care efectueazã plãţi în valutã în cadrul proiectului solicitã la rambursare contravaloarea în lei a acestora la cursul Bãncii Naţionale a României din data întocmirii documentelor de platã în valutã;
    h) sancţiunilor aplicabile în cazul nerespectãrii termenelor şi condiţiilor stabilite prin prezentele norme metodologice şi prin Ordonanţã, inclusiv prin includerea unor pacte comisorii de ultim grad.
    ART. 19
    Transferul sumelor aferente prefinanţãrii/rambursãrii cheltuielilor eligibile/restituirii sumelor pentru finanţarea contravalorii taxei pe valoarea adãugatã neeligibile din conturile autoritãţilor de management/Autoritãţii de certificare şi platã în conturile beneficiarului/conturile de venituri ale bugetului de stat, bugetului asigurãrilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale sau bugetelor locale se efectueazã în termen de maximum 15 zile lucrãtoare de la data la care:
    a) autoritatea de management autorizeazã plata, în cazul programelor operaţionale care utilizeazã mecanismul plãţii indirecte;
    b) Autoritatea de certificare şi platã primeşte de la autoritatea de management cererile de prefinanţare/cererile de rambursare întocmite conform acordului încheiat între cele douã pãrţi privind managementul financiar şi controlul în cazul Programului operaţional sectorial "Transport".
    ART. 20
    (1) Beneficiarii de proiecte finanţate din instrumente structurale au obligaţia sã ţinã pentru fiecare proiect o evidenţã contabilã distinctã, folosind conturi analitice distincte.
    (2) Instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat şi instituţiile publice finanţate integral din bugetul local în calitate de beneficiari şi care nu au calitatea de lideri de parteneriat înregistreazã în evidenţa extracontabilã rambursãrile de cheltuieli aferente instrumentelor structurale, pe baza notificãrilor primite de la autoritãţile de management conform art. 9 alin. (2).

    CAP. III
    Angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor efectuate la nivelul programelor operaţionale

    ART. 21
    Organismele intermediare cãrora li s-a delegat de cãtre autoritãţile de management faza de angajare şi/sau de lichidare a cheltuielilor, conform art. 19 din Ordonanţã, precum şi autoritãţile de management au obligaţia sã respecte prevederile specifice prezentului capitol.
    ART. 22
    În cazul în care autoritatea de management a delegat organismului intermediar o parte din operaţiunile specifice fazei de angajare a cheltuielilor, pentru angajamentul global, se efectueazã urmãtoarele operaţiuni:
    a) organismul intermediar întocmeşte lista proiectelor selectate, conform formularului 4 şi o transmite autoritãţii de management;
    b) autoritatea de management completeazã, pe baza listei transmise de organismul intermediar, formularul 3 cu suma propusã a fi angajatã, în limita disponibilului de credite de angajament care mai pot fi angajate din creditele de angajament reflectate în anexã la bugetul propriu, conform art. 6 alin. (1). Formularul 3 este supus vizei de control financiar preventiv propriu şi, ulterior, aprobat de cãtre ordonatorul principal de credite împreunã cu formularul 4;
    c) autoritatea de management transmite organismului intermediar o copie a formularului 4, vizat ca listã de proiecte aprobate, în vederea semnãrii angajamentelor legale individuale, respectiv a contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare cu beneficiarii;
    d) organismul intermediar semneazã contractele/deciziile/ordinele de finanţare supuse anterior vizei de control financiar preventiv propriu şi întocmeşte lista cu acestea, pe care o transmite autoritãţii de management, conform formularului 5;
    e) autoritatea de management înregistreazã în contabilitatea proprie angajamentele legale;
    f) în cadrul misiunilor de verificare efectuate la nivelul organismului intermediar, autoritatea de management are obligaţia verificãrii încadrãrii valorii contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare semnate cu beneficiarii în valoarea listei de proiecte aprobate de autoritatea de management, respectiv formularul 4.
    ART. 23
    În cazul în care autoritatea de management a delegat organismului intermediar întreaga fazã de angajare a cheltuielilor, pentru angajamentul global, se efectueazã urmãtoarele operaţiuni:
    a) autoritatea de management comunicã organismului intermediar limita creditelor de angajament în cadrul cãreia acesta poate semna angajamente legale, având în vedere limita creditelor de angajament reflectate în anexã la bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management, conform art. 6 alin. (1);
    b) organismul intermediar întocmeşte lista proiectelor selectate conform formularului 4 şi completeazã formularul 3 cu suma propusã a fi angajatã în limita disponibilului de credite de angajament care mai pot fi angajate în limita menţionatã la lit. a). Formularul 3 este supus vizei de control financiar preventiv propriu şi, ulterior, aprobat de cãtre conducãtorul organismului intermediar împreunã cu formularul 4;
    c) organismul intermediar semneazã contractele/deciziile/ordinele de finanţare supuse anterior vizei de control financiar preventiv propriu, pe baza formularului 4;
    d) organismul intermediar transmite autoritãţii de management o copie a formularului 3 şi a formularului 5, în vederea înregistrãrii în contabilitatea proprie a angajamentelor legale;
    e) în cadrul misiunilor de verificare efectuate la nivelul organismului intermediar, autoritatea de management are obligaţia verificãrii încadrãrii valorii contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare semnate cu beneficiarii în limita creditelor de angajament prevãzute la lit. a).
    ART. 24
    În cazul în care faza de angajare a cheltuielilor nu se deleagã unui organism intermediar, pentru angajamentul global, autoritatea de management efectueazã urmãtoarele operaţiuni:
    a) întocmeşte lista cu proiectele selectate, respectiv formularul 4, şi completeazã formularul 3 cu suma propusã a fi angajatã în limita disponibilului de credite de angajament care mai pot fi angajate din creditele de angajament prevãzute în anexã la bugetul propriu, conform art. 6 alin. (1). Formularul 3 este supus vizei de control financiar preventiv propriu şi, ulterior, este aprobat de cãtre ordonatorul principal de credite;
    b) semneazã contractele/deciziile/ordinele de finanţare cu beneficiarii pe baza formularului 4, contractele/deciziile/ordinele de finanţare supuse anterior vizei de control financiar preventiv propriu;
    c) înregistreazã în contabilitatea proprie angajamentele legale.
    ART. 25
    Formularul 3 poate fi completat şi în cazul în care autoritatea de management/organismul intermediar realizeazã propuneri de angajare pentru fiecare proiect selectat.
    ART. 26
    (1) În vederea parcurgerii fazelor de lichidare, ordonanţare şi platã, autoritãţile de management rezervã, în prima lunã a anului bugetar, în totalitate, creditele bugetare prevãzute, conform prevederilor art. 6 alin. (1), în anexa la bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management, completând formularul 6.
    (2) În cazul în care valoarea creditelor bugetare se modificã pe parcursul anului bugetar, prevederile alin. (1) se aplicã în luna în care a intervenit modificarea respectivã.
    ART. 27
    În cazul în care autoritatea de management a delegat organismului intermediar o parte din operaţiunile specifice fazei de lichidare a cheltuielilor, se efectueazã urmãtoarele operaţiuni:
    a) organismul intermediar verificã existenţa cererilor de rambursare/prefinanţare/restituire a contravalorii taxei pe valoarea adãugatã neeligibile plãtite, precum şi a documentelor justificative anexate, primite de la beneficiari, conform prevederilor din contractele/deciziile/ordinele de finanţare;
    b) în cazul în care se confirmã corectitudinea documentelor verificate, organismul intermediar:
    b1) acordã viza "Bun de platã", dacã aceastã operaţiune a fost delegatã prin acordul de delegare, şi transmite autoritãţii de management documentele întocmite conform procedurilor interne, în vederea înregistrãrii în contabilitate şi a parcurgerii fazelor de ordonanţare şi platã a cheltuielilor;
    b2) transmite autoritãţii de management documentele întocmite conform procedurilor interne, în vederea continuãrii fazei de lichidare prin acordarea vizei "Bun de platã" conform procedurilor interne, a înregistrãrii în contabilitate şi a parcurgerii fazelor de ordonanţare şi platã a cheltuielilor.
    ART. 28
    În cazul în care nicio parte din operaţiunile specifice fazei de lichidare a cheltuielilor nu a fost delegatã organismului intermediar, autoritatea de management are responsabilitatea realizãrii operaţiunilor prevãzute la art. 27.
    ART. 29
    (1) Ordonanţarea cheltuielilor se face la nivelul autoritãţii de management, folosind formularul 7, în limita creditelor bugetare aprobate pentru cota-parte de cheltuieli aferentã contribuţiei publice naţionale şi în limita disponibilului din contul de angajamente bugetare pentru cota-parte de cheltuieli aferentã instrumentelor structurale.
    (2) În cazul în care ordonanţarea se face pentru mai multe cereri de rambursare/prefinanţare/restituire a contravalorii taxei pe valoarea adãugatã neeligibile plãtite de beneficiari, formularul 7 va fi însoţit de o anexã, conform formularului 8, care trebuie sã cuprindã toate informaţiile necesare completãrii ordinelor de platã.
    (3) Formularul 7 se completeazã separat pentru fiecare tip de platã, respectiv pentru rambursare, prefinanţare sau restituire a contravalorii taxei pe valoarea adãugatã neeligibile plãtite de beneficiari.
    ART. 30
    Ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management/autoritate de certificare şi platã are obligaţia preluãrii în situaţiile financiare proprii, întocmite în conformitate cu reglementãrile în vigoare în domeniul contabilitãţii, a operaţiunilor înregistrate în sistemul contabil al autoritãţii de management/Autoritãţii de certificare şi platã.
    ART. 31
    În vederea efectuãrii reconcilierii contabile dintre conturile contabile ale autoritãţilor de management şi cele ale beneficiarilor pentru operaţiunile gestionate în cadrul programelor operaţionale, beneficiarii au obligaţia transmiterii formularului 9, din care sã rezulte sumele primite de la autoritãţile de management şi cele plãtite acestora, conform prevederilor din contractele/deciziile/ordinele de finanţare.
    ART. 32
    În cazul programelor operaţionale care utilizeazã mecanismul plãţii directe, autoritãţile de management au responsabilitatea efectuãrii reconcilierii contabile între conturile Autoritãţii de certificare şi platã şi cele ale beneficiarilor, pe baza documentelor transmise de Autoritatea de certificare şi platã, pentru operaţiunile gestionate în cadrul programelor respective, conform acordurilor încheiate între cele douã pãrţi privind managementul financiar şi controlul la nivelul programelor operaţionale.
    ART. 33
    Corespunzãtor excepţiei stabilite la art. 20 alin. (2) din Ordonanţã, în cazul proiectelor de operaţiuni pentru care autoritatea de management/organismul intermediar/Autoritatea de certificare şi platã are calitatea de beneficiar, se aplicã procedura vizei de control financiar preventiv delegat, stabilitã conform reglementãrilor în domeniu.

    CAP. IV
    Prevederi specifice proiectelor implementate în parteneriat

    ART. 34
    Liderul unui parteneriat beneficiar al unui proiect în conformitate cu prevederile art. 23 din Ordonanţã este responsabil cu asigurarea implementãrii proiectului şi a respectãrii tuturor prevederilor contractului/deciziei/ordinului de finanţare încheiat cu autoritatea de management/organismul intermediar, precum şi cu respectarea prevederilor prezentelor norme metodologice.
    ART. 35
    (1) Termenii, condiţiile şi responsabilitãţile pãrţilor privind implementarea proiectului sunt stabilite prin acordul de parteneriat încheiat între lider şi parteneri.
    (2) Acordul de parteneriat este supus legislaţiei din România.
    (3) Modelul orientativ al acordului de parteneriat este stabilit la nivelul fiecãrei autoritãţi de management, în scopul reglementãrii de principiu a aspectelor legale, financiare şi de orice altã naturã, dupã caz, care pot interveni în implementarea în parteneriat a proiectului respectiv.
    (4) Alegerea partenerilor este în exclusivitate de competenţa autoritãţii/instituţiei/organizaţiei care are calitatea de lider al parteneriatului, în cazul în care aceasta iniţiazã stabilirea parteneriatului.
    (5) Autoritãţile/Instituţiile finanţate din fonduri publice au obligaţia de a face publicã intenţia de a stabili un parteneriat cu entitãţi private în vederea implementãrii unui proiect finanţat din instrumente structurale, menţionând totodatã principalele activitãţi ale proiectului şi condiţiile minime pe care trebuie sã le îndeplineascã partenerii.
    (6) În cazul parteneriatelor stabilite cu entitãţi din sectorul privat înregistrate fiscal în România, procedura transparentã şi nediscriminatorie privind alegerea partenerilor din sectorul privat prevãzutã la art. 24 din Ordonanţã se considerã îndeplinitã numai dacã liderul face dovada îndeplinirii prevederilor alin. (5) prin intermediul canalelor media cu acoperire naţionalã sau prin internet şi demonstreazã cã a ales partenerii dintre entitãţile private care au rãspuns anunţului public.
    (7) În cazul parteneriatelor stabilite cu entitãţi din sectorul privat înregistrate fiscal în alte state membre ale Uniunii Europene, procedura transparentã şi nediscriminatorie privind alegerea partenerilor din sectorul privat, prevãzutã la art. 24 din Ordonanţã, se considerã îndeplinitã numai dacã liderul face dovada cã partenerii au fost selectaţi dintre organizaţiile care au domenii de activitate în concordanţã cu obiectivele specifice ale proiectului.
    ART. 36
    (1) Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de prefinanţare/rambursare cãtre autoritatea de management/Autoritatea de certificare şi platã conform prevederilor contractului/deciziei/ordinului de finanţare.
    (2) Prin excepţie de la prevederile art. 9 şi 10, în cazul proiectelor implementate în parteneriat, liderul are obligaţia deschiderii unui cont de disponibilitãţi în vederea primirii de la autoritatea de management/Autoritatea de certificare şi platã atât a sumelor aferente prefinanţãrii, cât şi a celor aferente rambursãrii cheltuielilor eligibile efectuate şi restituirii contravalorii taxei pe valoarea adãugatã neeligibile plãtite, la nivelul proiectului.
    (3) Liderul parteneriatului care este finanţat integral din bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale poate solicita:
    a) acordarea de prefinanţare în numele partenerilor care pot primi prefinanţare, conform prevederilor art. 2 alin. (3) lit. d) din Ordonanţã, proporţional cu contribuţia fiecãrui partener în cadrul proiectului, conform acordului de parteneriat;
    b) restituirea contravalorii taxei pe valoarea adãugatã neeligibile plãtite de partenerii prevãzuţi la art. 15 alin. (1) din Ordonanţã.
    (4) Sumele necesare desfãşurãrii activitãţilor proprii în cadrul proiectului sunt gestionate de lider şi parteneri prin:
    a) conturi distincte deschise pentru primirea sumelor aferente prefinanţãrii cu respectarea prevederilor art. 16 alin. (6)-(9);
    b) conturi proprii prin care sunt gestionate bugetele de venituri şi cheltuieli sau conturile corespunzãtoare prevãzute la art. 39.
    (5) Sumele primite conform prevederilor alin. (2) sunt virate de lider, în termen de maximum 3 zile lucrãtoare de la data încasãrii, în conturile de disponibilitãţi proprii şi/sau în conturile de disponibilitãţi ale partenerilor deschise la Trezoreria Statului/instituţii de credit din România şi/sau în conturile de venituri ale bugetului de stat, bugetului asigurãrilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale sau ale bugetelor locale, deschise pe codul de identificare fiscalã propriu şi/sau al partenerilor, la unitãţile Trezoreriei Statului prin care aceştia îşi desfãşoarã activitatea.
    (6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), sumele primite conform prevederilor alin. (2) sunt virate de lider, în termen de maximum 3 zile lucrãtoare de la data încasãrii, în:
    a) conturile de venituri ale bugetului de stat, deschise pe codul de identificare fiscalã al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în cazul liderilor de parteneriat/partenerilor ale cãror proiecte sunt finanţate integral din bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, conform art. 5 alin. (2) din Ordonanţã;
    b) conturile de venituri ale bugetelor locale, deschise pe codul de identificare fiscalã al unitãţilor administrativ-teritoriale prin bugetele cãrora sunt finanţate proiectele respective, în cazul liderilor de parteneriat/partenerilor care au calitatea de entitãţi finanţate integral din bugetele locale.
    (7) Sumele primite conform prevederilor alin. (2) sunt virate de lider, în termen de maximum 6 zile lucrãtoare de la data încasãrii, într-un cont deschis pe numele partenerului la o instituţie de credit din strãinãtate prin intermediul unui cont propriu deschis la o instituţie de credit din România, în situaţia în care partenerul este o persoanã juridicã înregistratã fiscal întrun alt stat membru al Uniunii Europene şi nu are un cont deschis la o instituţie de credit din România.
    (8) Liderul are obligaţia transmiterii unei notificãri scrise atât partenerilor, cât şi autoritãţii de management, cu privire la efectuarea viramentului în conturile de venituri conform prevederilor alin. (5), în termen de maximum 3 zile lucrãtoare de la data virãrii, notificare la care anexeazã o copie a ordinului de platã şi a extrasului de cont.
    (9) Partenerii finanţaţi integral din bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale sau bugetele locale au obligaţia verificãrii încasãrii sumelor în conturile de venituri conform prevederilor alin. (5), în termen de maximum 3 zile lucrãtoare de la data primirii notificãrii.
    (10) În cazul în care încasarea sumelor prevãzute la alin. (5) nu s-a efectuat, partenerii sunt obligaţi sã transmitã o notificare scrisã atât liderului, cât şi autoritãţii de management, în termen de maximum 3 zile lucrãtoare de la data constatãrii.

    CAP. V
    Conturile aferente derulãrii instrumentelor structurale şi a contribuţiei publice naţionale totale

    ART. 37
    (1) În vederea derulãrii operaţiunilor financiare determinate de gestionarea programelor operaţionale, reglementate prin Ordonanţã, se deschid conturi distincte la Trezoreria Statului.
    (2) Pe numele Ministerului Finanţelor Publice, ca ordonator principal de credite, se deschid la Trezoreria Operativã Centralã urmãtoarele conturi pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea instrumentelor structurale, gestionate de Autoritatea de certificare şi platã:
    a) contul 54.01.01.00 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale în cadrul obiectivului convergenţã";
    b) contul 54.01.01.01 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea Programului operaţional «Asistenţã tehnicã»";
    c) contul 54.01.01.02 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea Programului operaţional sectorial «Creşterea competitivitãţii economice»";
    d) contul 54.01.01.03 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea Programului operaţional sectorial «Dezvoltarea resurselor umane»";
    e) contul 54.01.01.04 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea Programului operaţional «Dezvoltarea capacitãţii administrative»";
    f) contul 54.01.01.05 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea Programului operaţional «Regional»";
    g) contul 54.01.01.06 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea Programului operaţional sectorial «Transport»";
    h) contul 54.01.01.07 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea Programului operaţional sectorial «Mediu»".
    (3) În numele Ministerului Finanţelor Publice, ca ordonator principal de credite, se deschide la Trezoreria Operativã Centralã contul pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat pentru cofinanţare în cazul programului operaţional care utilizeazã mecanismul plãţii directe, respectiv contul 54.01.02.06 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinanţarea Programului operaţional sectorial «Transport»", gestionat de Autoritatea de certificare şi platã.
    (4) În numele Ministerului Finanţelor Publice, ca ordonator principal de credite, se deschid la Trezoreria Operativã Centralã conturi pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat pentru asigurarea prefinanţãrii şi în cazul indisponibilitãţii temporare de instrumente structurale. Aceste conturi, gestionate de Autoritatea de certificare şi platã, sunt urmãtoarele:
    a) contul 54.01.03.00 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţãri şi fonduri în cazul indisponibilitãţii temporare aferente instrumentelor structurale";
    b) contul 54.01.03.01 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţãri şi fonduri în cazul indisponibilitãţii temporare aferente Programului operaţional «Asistenţã tehnicã»";
    c) contul 54.01.03.02 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţãri şi fonduri în cazul indisponibilitãţii temporare aferente Programului operaţional sectorial «Creşterea competitivitãţii economice»";
    d) contul 54.01.03.03 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţãri şi fonduri în cazul indisponibilitãţii temporare aferente Programului operaţional sectorial «Dezvoltarea resurselor umane»";
    e) contul 54.01.03.04 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţãri şi fonduri în cazul indisponibilitãţii temporare aferente Programului operaţional «Dezvoltarea capacitãţii administrative»";
    f) contul 54.01.03.05 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţãri şi fonduri în cazul indisponibilitãţii temporare aferente Programului operaţional «Regional»";
    g) contul 54.01.03.06 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţãri şi fonduri în cazul indisponibilitãţii temporare aferente Programului operaţional sectorial «Transport»";
    h) contul 54.01.03.07 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţãri şi fonduri în cazul indisponibilitãţii temporare aferente Programului operaţional sectorial «Mediu»".
    (5) În numele Ministerului Finanţelor Publice, ca ordonator principal de credite, se deschide la Trezoreria Operativã Centralã contul pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile în cazul programului operaţional care utilizeazã mecanismul plãţii directe, respectiv contul 54.01.04.06 "Disponibil de la bugetul de stat pentru finanţarea altor cheltuieli decât cele eligibile aferente Programului operaţional sectorial «Transport»", gestionat de Autoritatea de certificare şi platã.
    (6) În numele Ministerului Finanţelor Publice, ca ordonator principal de credite, se deschid la Trezoreria Operativã Centralã conturi pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de recuperarea unor creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli apãrute în gestionarea instrumentelor structurale. Aceste conturi, gestionate de Autoritatea de certificare şi platã, sunt urmãtoarele:
    a) contul 54.01.05.00 "Disponibil din creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente instrumentelor structurale";
    b) contul 54.01.05.06 "Disponibil din creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului operaţional sectorial «Transport»".
    (7) În cazul programelor operaţionale care utilizeazã mecanismul plãţii indirecte, pe numele fiecãrui ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management se deschid la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publicã a Municipiului Bucureşti conturi de disponibil pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de finanţarea de la bugetul de stat a proiectelor în cadrul programelor operaţionale aferentã instrumentelor structurale, inclusiv a prefinanţãrii. Aceste conturi, gestionate de autoritatea de management din structura ordonatorului responsabilã cu implementarea programului operaţional, sunt urmãtoarele:
    a) contul 54.01.06.01 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul de indisponibilitãţi temporare de la bugetul de stat, pentru finanţarea proiectelor din cadrul Programului operaţional «Asistenţã tehnicã»";
    b) contul 54.01.06.02 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul de indisponibilitãţi temporare de la bugetul de stat, pentru finanţarea proiectelor din cadrul Programului operaţional sectorial «Creşterea competitivitãţii economice»";
    c) contul 54.01.06.03 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul de indisponibilitãţi temporare de la bugetul de stat, pentru finanţarea proiectelor din cadrul Programului operaţional sectorial «Dezvoltarea resurselor umane»";
    d) contul 54.01.06.04 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul de indisponibilitãţi temporare de la bugetul de stat, pentru finanţarea proiectelor din cadrul Programului operaţional «Dezvoltarea capacitãţii administrative»";
    e) contul 54.01.06.05 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul de indisponibilitãţi temporare de la bugetul de stat, pentru finanţarea proiectelor din cadrul Programului operaţional «Regional»";
    f) contul 54.01.06.07 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul de indisponibilitãţi temporare de la bugetul de stat, pentru finanţarea proiectelor în cadrul Programului operaţional sectorial «Mediu»".
    (8) În cazul programelor operaţionale care utilizeazã mecanismul plãţii indirecte, pe numele fiecãrui ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management se deschid la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publicã a Municipiului Bucureşti conturi de disponibil pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat pentru asigurarea cofinanţãrii programelor operaţionale. Aceste conturi, gestionate de autoritatea de management din structura ordonatorului responsabilã cu implementarea programului operaţional, sunt urmãtoarele:
    a) contul 54.01.02.01 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinanţarea Programului operaţional «Asistenţã tehnicã»";
    b) contul 54.01.02.02 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinanţarea Programului operaţional sectorial «Creşterea competitivitãţii economice»";
    c) contul 54.01.02.03 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinanţarea Programului operaţional sectorial «Dezvoltarea resurselor umane»";
    d) contul 54.01.02.04 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinanţarea Programului operaţional «Dezvoltarea capacitãţii administrative»";
    e) contul 54.01.02.05 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinanţarea Programului operaţional «Regional»;
    f) contul 54.01.02.07 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinanţarea Programului operaţional sectorial «Mediu»".
    (9) În cazul programelor operaţionale care utilizeazã mecanismul plãţii indirecte, pe numele fiecãrui ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management se deschid la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publicã a Municipiului Bucureşti conturi de disponibil pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile. Aceste conturi, gestionate de autoritatea de management din structura ordonatorului responsabilã cu implementarea programului operaţional, sunt urmãtoarele:
    a) contul 54.01.04.01 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând finanţarea altor cheltuieli decât cele eligibile aferente Programului operaţional «Asistenţã tehnicã»";
    b) contul 54.01.04.02 "Disponibil de la bugetul de stat pentru finanţarea altor cheltuieli decât cele eligibile aferente Programului operaţional sectorial «Creşterea competitivitãţii economice»";
    c) contul 54.01.04.03 "Disponibil de la bugetul de stat pentru finanţarea altor cheltuieli decât cele eligibile aferente Programului operaţional sectorial «Dezvoltarea resurselor umane»";
    d) contul 54.01.04.04 "Disponibil de la bugetul de stat pentru finanţarea altor cheltuieli decât cele eligibile aferente Programului operaţional «Dezvoltarea capacitãţii administrative»";
    e) contul 54.01.04.05 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând finanţarea altor cheltuieli decât cele eligibile aferente Programului operaţional «Regional»";
    f) contul 54.01.04.07 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând finanţarea altor cheltuieli decât cele eligibile aferente Programului operaţional sectorial «Mediu»".
    (10) În cazul programelor operaţionale care utilizeazã mecanismul plãţii indirecte, pe numele fiecãrui ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management se deschid la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publicã a Municipiului Bucureşti conturi pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de recuperarea unor creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli apãrute în gestionarea instrumentelor structurale. Aceste conturi, gestionate de autoritatea de management din structura ordonatorului responsabilã cu implementarea programului operaţional, sunt urmãtoarele:
    a) contul 54.01.05.01 "Disponibil din creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului operaţional «Asistenţã tehnicã»";
    b) contul 54.01.05.02 "Disponibil din creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului operaţional sectorial «Creşterea competitivitãţii economice»";
    c) contul 54.01.05.03 "Disponibil din creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului operaţional sectorial «Dezvoltarea resurselor umane»";
    d) contul 54.01.05.04 "Disponibil din creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului operaţional «Dezvoltarea capacitãţii administrative»";
    e) contul 54.01.05.05 "Disponibil din creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului operaţional «Regional»";
    f) contul 54.01.05.07 "Disponibil din creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului operaţional sectorial «Mediu»".
    (11) În cazul plãţilor indirecte, pe numele fiecãrui ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management se deschide la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publicã a Municipiului Bucureşti contul de cheltuieli 23... "Cheltuieli ale bugetului de stat ..." pentru efectuarea de plãţi în limita creditelor bugetare deschise la poziţia bugetarã corespunzãtoare cofinanţãrii proiectelor şi pentru acoperirea altor cheltuieli decât cele eligibile aflate în sarcina autoritãţilor de management. Din acest cont se transferã fondurile în conturile de disponibil gestionate de autoritatea de management.
    ART. 38
    (1) Sumele primite din prefinanţare, rambursarea cheltuielilor eligibile efectuate, precum şi restituirea de la bugetul de stat a sumelor reprezentând contravaloarea taxei pe valoarea adãugatã neeligibile plãtite de beneficiari în scopul implementãrii proiectelor se gestioneazã de cãtre beneficiarii prevãzuţi la art. 5 şi 6 din Ordonanţã, prin conturi deschise în sistemul Trezoreriei Statului.
    (2) În cazul beneficiarilor, alţii decât cei prevãzuţi la art. 5 alin. (1)-(3) şi (3^1) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţã, sumele aferente rambursãrii cheltuielilor eligibile efectuate, precum şi restituirii de la bugetul de stat a sumelor reprezentând contravaloarea taxei pe valoarea adãugatã neeligibile plãtite de beneficiari în scopul implementãrii proiectelor se încaseazã în conturile de disponibilitãţi prin care aceştia îşi gestioneazã bugetele de venituri şi cheltuieli.
    (3) Pentru operaţiunile financiare aferente proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale, derulate între Autoritatea de certificare şi platã/autoritãţile de management şi categoriile de beneficiari, altele decât cele prevãzute la alin. (1), beneficiarii pot opta pentru deschiderea conturilor în sistemul Trezoreriei Statului sau în bãnci comerciale.
    ART. 39
    (1) În cazul beneficiarilor prevãzuţi la art. 5 alin. (1)-(3) şi (3^1) din Ordonanţã, conturile de venituri prevãzute la art. 9 alin. (1) lit. b), în care se vireazã sumele aferente rambursãrii cheltuielilor corespunzãtoare finanţãrii din instrumente structurale, sunt:
    a) conturile de venit ale bugetului de stat, în care se ramburseazã sumele aferente cheltuielilor corespunzãtoare finanţãrii din instrumente structurale:
    a.1) pentru Fondul European de Dezvoltare Regionalã:
    a.1.1) 20.45.01.01.01 "Sume primite în contul plãţilor efectuate în anul curent";
    a.1.2) 20.45.01.01.02 "Sume primite în contul plãţilor efectuate în anii anteriori";
    a.2) pentru Fondul Social European:
    a.2.1) 20.45.01.02.01 "Sume primite în contul plãţilor efectuate în anul curent";
    a.2.2) 20.45.01.02.02 "Sume primite în contul plãţilor efectuate în anii anteriori";
    a.3) pentru Fondul de coeziune:
    a.3.1) 20.45.01.03.01 "Sume primite în contul plãţilor efectuate în anul curent";
    a.3.2) 20.45.01.03.02 "Sume primite în contul plãţilor efectuate în anii anteriori";
    b) conturile de venit ale bugetului asigurãrilor sociale de stat, în care se ramburseazã sumele aferente cheltuielilor corespunzãtoare finanţãrii din instrumente structurale:
    b.1) pentru Fondul European de Dezvoltare Regionalã:
    b.1.1) 22.45.03.01.01 "Sume primite în contul plãţilor efectuate în anul curent";
    b.1.2) 22.45.03.01.02 "Sume primite în contul plãţilor efectuate în anii anteriori";
    b.2) pentru Fondul Social European:
    b.2.1) 22.45.03.02.01 "Sume primite în contul plãţilor efectuate în anul curent";
    b.2.2) 22.45.03.02.02 "Sume primite în contul plãţilor efectuate în anii anteriori";
    c) conturile de venit ale bugetului asigurãrilor pentru şomaj, în care se ramburseazã sumele aferente cheltuielilor corespunzãtoare finanţãrii din instrumente structurale:
    c.1) pentru Fondul European de Dezvoltare Regionalã:
    c.1.1) 28.45.04.01.01 "Sume primite în contul plãţilor efectuate în anul curent";
    c.1.2) 28.45.04.01.02 "Sume primite în contul plãţilor efectuate în anii anteriori";
    c.2) pentru Fondul Social European:
    c.2.1) 28.45.04.02.01 "Sume primite în contul plãţilor efectuate în anul curent";
    c.2.2) 28.45.04.02.02 "Sume primite în contul plãţilor efectuate în anii anteriori";
    d) conturile de venit ale bugetului fondului naţional de asigurãri sociale de sãnãtate, în care se ramburseazã sumele aferente cheltuielilor corespunzãtoare finanţãrii din instrumente structurale:
    d.1) pentru Fondul European de Dezvoltare Regionalã:
    d.1.1) 26.45.05.01.01 "Sume primite în contul plãţilor efectuate în anul curent";
    d.1.2) 26.45.05.01.02 "Sume primite în contul plãţilor efectuate în anii anteriori";
    d.2) pentru Fondul Social European:
    d.2.1) 26.45.05.02.01 "Sume primite în contul plãţilor efectuate în anul curent";
    d.2.2) 26.45.05.02.02 "Sume primite în contul plãţilor efectuate în anii anteriori".
    (2) În cazul instituţiilor publice prevãzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanţã, conturile în care se vireazã sumele aferente prefinanţãrii şi rambursãrii cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului, precum şi a celor corespunzãtoare contravalorii taxei pe valoarea adãugatã neeligibile plãtite sunt:
    a) conturile de venit ale bugetului local, în care se vireazã sumele reprezentând prefinanţarea şi rambursarea aferentã cheltuielilor corespunzãtoare finanţãrii din instrumente structurale:
    a.1) pentru Fondul European de Dezvoltare Regionalã:
    a.1.1) 21.45.02.01.01 "Sume primite în contul plãţilor efectuate în anul curent";
    a.1.2) 21.45.02.01.02 "Sume primite în contul plãţilor efectuate în anii anteriori";
    a.1.3) 21.45.02.01.03 "Prefinanţare";
    a.2) pentru Fondul Social European:
    a.2.1) 21.45.02.02.01 "Sume primite în contul plãţilor efectuate în anul curent";
    a.2.2) 21.45.02.02.02 "Sume primite în contul plãţilor efectuate în anii anteriori";
    a.2.3) 21.45.02.02.03 "Prefinanţare";
    a.3) pentru Fondul de coeziune:
    a.3.1) 21.45.02.03.01 "Sume primite în contul plãţilor efectuate în anul curent";
    a.3.2) 21.45.02.03.02 "Sume primite în contul plãţilor efectuate în anii anteriori";
    a.3.3) 21.45.02.03.03 "Prefinanţare";
    b) contul de venit al bugetului local, în care se ramburseazã sumele aferente cheltuielilor corespunzãtoare cofinanţãrii de la bugetul de stat şi finanţãrii contravalorii taxei pe valoarea adãugatã neeligibile: 21.42.02.20 "Subvenţii de la bugetul de stat cãtre bugetele locale necesare susţinerii derulãrii proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare".
    (3) Pentru conturile de venituri bugetare prevãzute la alin. (1), Trezoreria Statului elibereazã extrase de cont beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, dupã caz, pe ale cãror coduri de identificare fiscalã sunt deschise conturile respective.
    (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), pentru conturile de venituri bugetare prevãzute la alin. (1), Trezoreria Statului elibereazã extrase de cont:
    a) Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, pe al cãrui cod de identificare fiscalã sunt deschise conturile respective pentru beneficiarii prevãzuţi la art. 5 alin. (2) din Ordonanţã;
    b) Ministerului Mediului şi Pãdurilor, pe al cãrui cod de identificare fiscalã sunt deschise conturile respective pentru beneficiarii prevãzuţi la art. 5 alin. (3) din Ordonanţã;
    c) Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, pe al cãrui cod de identificare fiscalã sunt deschise conturile respective, în cazul proiectului paneuropean de cercetare "Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics" (ELI-NP), al cãrui beneficiar este Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizicã şi Inginerie Nuclearã "Horia Hulubei" - IFIN-HH, conform prevederilor art. 5 alin. (3^1) din Ordonanţã.
    (5) Pentru conturile de venituri bugetare prevãzute la alin. (2), Trezoreria Statului elibereazã extrase de cont unitãţilor administrativ-teritoriale pe ale cãror coduri de identificare fiscalã sunt deschise conturile respective, atât pentru sumele cuvenite unitãţilor administrativ-teritoriale în calitate de beneficiari, cât şi pentru sumele cuvenite entitãţilor finanţate integral din bugetele acestora.
    (6) În cazul beneficiarilor, alţii decât cei prevãzuţi la art. 5 alin. (1)-(3) şi (3^1) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţã, conturile deschise la Trezoreria Statului conform prevederilor art. 16 alin. (6) sunt urmãtoarele:
    a) 50.25.15 "Disponibil al instituţiilor publice ale administraţiei publice centrale finanţate integral din venituri proprii reprezentând prefinanţare pentru proiecte finanţate din instrumente structurale conform Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 64/2009, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 362/2009";
    b) 50.03.23 "Disponibil din venituri proprii ale ministerelor şi instituţiilor publice de subordonare centralã reprezentând prefinanţare pentru proiecte finanţate din instrumente structurale conform Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 64/2009, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 362/2009";
    c) 50.04.01 "Disponibil din venituri proprii ale instituţiilor publice de subordonare localã reprezentând prefinanţare pentru proiecte finanţate din instrumente structurale conform Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 64/2009, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 362/2009";
    d) 50.09.02 "Disponibil al instituţiilor publice subvenţionate de la bugetul de stat reprezentând prefinanţare pentru proiecte finanţate din instrumente structurale conform Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 64/2009, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 362/2009";
    e) 50.36.01 "Disponibil al instituţiilor publice subvenţionate de la bugetul asigurãrilor de şomaj reprezentând prefinanţare pentru proiecte finanţate din instrumente structurale conform Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 64/2009, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 362/2009";
    f) 50.28.01 "Disponibil din venituri reprezentând prefinanţare pentru proiecte finanţate din instrumente structurale conform Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 64/2009, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 362/2009, al instituţiilor publice ale administraţiei publice locale finanţate integral din venituri proprii";
    g) 50.10.01 "Disponibil din venituri reprezentând prefinanţare pentru proiecte finanţate din instrumente structurale conform Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 64/2009, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 362/2009, al instituţiilor publice subvenţionate din bugetul local";
    h) 50.98.03 "Disponibil al operatorilor economici reprezentând prefinanţare pentru proiecte finanţate din instrumente structurale conform Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 64/2009, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 362/2009";
    i) 50.98.04 "Disponibil al beneficiarilor din sectorul privat, alţii decât operatorii economici şi persoane fizice, reprezentând prefinanţare pentru proiecte finanţate din instrumente structurale conform Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 64/2009, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 362/2009".
    (7) În cazul beneficiarilor din sectorul privat, conturile deschise la Trezoreria Statului în care se vireazã sumele aferente rambursãrii cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului, precum şi a celor corespunzãtoare contravalorii taxei pe valoarea adãugatã neeligibile plãtite sunt urmãtoarele:
    a) 50.98.01 "Disponibil al operatorilor economici aferent proiectelor finanţate din instrumente structurale şi din cofinanţarea acestora";
    b) 50.98.02 "Disponibil al beneficiarilor din sectorul privat, alţii decât operatorii economici şi persoane fizice, aferent proiectelor finanţate din instrumente structurale şi din cofinanţarea acestora".
    (8) În cazul beneficiarilor instituţii publice finanţate integral din venituri proprii, care îşi gestioneazã sumele prevãzute în bugetul de venituri şi cheltuieli prin mai multe conturi de disponibilitãţi, conturile în care se vireazã sumele aferente prefinanţãrii şi rambursãrii cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului, precum şi a celor corespunzãtoare contravalorii taxei pe valoarea adãugatã neeligibile plãtite sunt urmãtoarele:
    a) 50.47.11 "Disponibil aferent prefinanţãrii pentru proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare", cont dedicat exclusiv pentru primirea prefinanţãrii şi efectuarea de cheltuieli aferente proiectelor;
    b) 50.47.09 "Disponibil aferent proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare", cont prin care se gestioneazã sumele rambursate de autoritãţile de management/Autoritatea de certificare şi platã.
    (9) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, contul de disponibilitãţi care se deschide pe numele liderului parteneriatului, în vederea primirii sumelor aferente proiectului, conform prevederilor art. 36 alin. (2), este 50.14.01 "Disponibil aferent proiectelor derulate în parteneriat conform Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 64/2009, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 362/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare".
    ART. 40
    Formularele 1-9 sunt cuprinse în anexa care face parte integrantã din prezentele norme metodologice.

    ANEXÃ
    la normele metodologice

    Formularul 1
    ------------

    Ordonator de credite
    Departamentul (care propune/implementeazã proiectul) .......
    Bugetul din care este finanţat: .................
    I - Credite de angajament (CA)
    II - Credite bugetare (CB)

                              Fişã de fundamentare
        Proiect propus la finanţare/finanţat din instrumente structurale

    Denumire proiect ....................
    şi/sau
    Nr. şi datã contract/decizie/ordin de finanţare ....................
    Program/Instrument/Facilitate ....................
    Tipul fondului extern nerambursabil
    (FEN) postaderare - FEDR/FSE/FC ....................
                                                                           - mii lei -
 ┌────────────────────────┬─────┬──────────────────────────────────────────────────────┐
 │Perioada de implementare│CA/CB│ Bugetul proiectului*) (realizat/estimat) │
 │ │ ├──────────┬─────────────────────┬─────────────────────┤
 │ │ │ Total │Cheltuieli eligibile │Alte cheltuieli decãt│
 │ │ │ │ │ cele eligibile │
 │ │ │ ├───────────┬─────────┼──────────┬──────────┤
 │ │ │ │ FEN │ Buget │ Total │din care: │
 │ │ │ │postaderare│ propriu │ │TVA neeli-│
 │ │ │ │ │ │ │gibilã │
 │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │ │ buget │ buget │
 │ │ │ │ │ │ propriu │ propriu │
 ├────────────────────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
 │ 0 │ │ 1=2+3+4 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
 ├────────────────────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
 │ ...(anul 1) │ I │ │ │ │ │ │
 │ (realizat/estimat) ├─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
 │ │ II │ │ │ │ │ │
 ├────────────────────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
 │ ...(anul 2) │ I │ │ │ │ │ │
 │ (realizat/estimat) ├─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
 │ │ II │ │ │ │ │ │
 ├────────────────────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
 │ ...(anul 3) │ I │ │ │ │ │ │
 │ ├─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
 │ │ II │ │ │ │ │ │
 ├────────────────────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
 │ ...(anul n) │ I │ │ │ │ │ │
 │ ├─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
 │ │ II │ │ │ │ │ │
 ├────────────────────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
 │ TOTAL │ I │ │ │ │ │ │
 │ ├─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
 │ │ II │ │ │ │ │ │
 └────────────────────────┴─────┴──────────┴───────────┴─────────┴──────────┴──────────┘--------
    *) Pentru proiectele în parteneriat se iau în considerare sumele angajate/asumate a fi asigurate în scopul implementãrii proiectului, conform acordului de parteneriat.    Descriere activitãţi eligibile:
    ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │ │
    │ │
    └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Descriere cheltuieli, altele decât cele eligibile:
    ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │ │
    │ │
    └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                                            ┌─────────────────────────────────┐
                                            │ Avizat**) │
                                            └─────────────────────────────────┘
    Departament/Direcţie (beneficiar) Autoritatea de management
    ................................ .....................

    Director general/Director, Director general/Director,
    ................................ .........................

    Date de contact responsabil proiect:
    Nume: ...................
    Telefon: ................
    Fax/e-mail: .............


--------
    **) Numai pentru ordonatorii de credite prevãzuţi la art. 5 alin. (1)-(3) şi (3^1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 64/2009, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 362/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.


    Formularul 2
    ------------
                                     MODEL
       de notificare cu privire la sumele virate în conturile de venituri
               corespunzãtoare rambursãrii cheltuielilor aferente
              instrumentelor structurale [conform art. 7 alin. (1)
               din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 64/2009,
                aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 362/2009,
                  cu modificãrile şi completãrile ulterioare]

                        Nr. ....... din data de............

    De la: Autoritatea de management.................................
    Cãtre: ............................................. (beneficiar)
    Referitor:

    Proiect .............................. (numãrul contractului de finanţare) - Autorizare/Certificare cheltuieli eligibile şi rambursare cotã-parte cheltuieli eligibile aferente FEDR/FC/FSE ca urmare a Cererii de rambursare nr. ........ din data de ...............................
    Vã informãm cã în data de .................... a fost viratã suma de .......................... în contul de venituri ..............., reprezentând rambursarea cotei-pãrţi din cheltuielile eligibile aferente FEDR/FC/FSE.
    Suma menţionatã anterior corespunde urmãtoarelor categorii de cheltuieli eligibile cuprinse în cererea mai sus menţionatã:


 ┌──────────────┬───────────────┬──────────────┬───────────────┬──────────────┐
 │ Categorii de │Valoare totalã │ │Suma solicitatã│Suma viratã în│
 │ cheltuieli │ ├──────────────┤la rambursare │ contul de │
 │ eligibile │ │ din care TVA │ │ venituri │
 │ │ │ neeligibilã │ │ │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │ ... │ │ │ │ │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │ ... │ │ │ │ │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │ TOTAL:│ │ │ │ │
 └──────────────┴───────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────────┘    Director general/Director,
    .........................

    Autoritatea de management
      ....................


    Formularul 3
    ------------

    Ministerul/Instituţia
    ...........................
    Autoritatea de management/Organismul intermediar
    ................................................

    Data emiterii ...............................
    Compartimentul de specialitate ......................
    Nr. .................................................


                             PROPUNERE DE ANGAJARE
         (pentru acţiuni multianuale în limita creditelor de angajament
           reflectate în anexa la bugetul ordonatorului principal de
                  credite cu rol de autoritate de management)

    Proiect individual selectat (beneficiar, denumire, valoare totalã finanţare nerambursabilã) ................
    sau
    Lista de proiecte selectate - nr. ........ din data de ..........................                                                                      - lei -
 ┌────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬───────────┐
 │Anexã refe- │Credite de │Credite de │Disponibil │ Suma │Disponibil │
 │ritoare la │angajament │angajament │de credite │ angajatã │de credite │
 │finanţarea │(ct. 8071 + │angajate │de angaja- │ │de angaja- │
 │programelor │+ SID ct. │(cont 8072) │ment ce mai │ │ment rãmas │
 │aferente │8072) │ │poate fi │ │de angajat │
 │politicii de│ │ │angajat │ │ │
 │coeziune a │ │ │ │ │ │
 │UE │ │ │ │ │ │
 ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 = 1 - 2 │ 4 │ 5 = 3 - 4 │
 ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
 │Finanţare UE│ │ │ │ │ │
 │din care: │ │ │ │ │ │
 ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
 │ FEDR │ │ │ │ │ │
 ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
 │ FES │ │ │ │ │ │
 ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
 │ FC │ │ │ │ │ │
 ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
 │Contribuţia │ │ │ │ │ │
 │publicã na- │ │ │ │ │ │
 │ţionalã to- │ │ │ │ │ │
 │talã │ │ │ │ │ │
 ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
 │ din care: │ │ │ │ │ │
 ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
 │Cofinanţare │ │ │ │ │ │
 │publicã │ │ │ │ │ │
 ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
 │TVA neeligi-│ │ │ │ │ │
 │bilã │ │ │ │ │ │
 ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
 │ TOTAL │ │ │ │ │ │
 └────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴───────────┘
 ┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐
 │Compartiment de │Compartiment de │Control financiar │
 │specialitate │contabilitate *) │preventiv propriu │
 │ │ │ │
 │ │ │CFPP │
 │Data ................. │Data ................... │Data ................. │
 │ │ │Viza │
 │ │ │ │
 │Semnãtura ............ │Semnãtura .............. │Semnãtura ............ │
 └─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘


--------
    *) Rãspunde de datele înscrise în coloanele 1, 2 şi 3.

    Ordonatorul principal de credite/
    Conducãtorul organismului intermediar,
           .....................

    Data ................
    Semnaturã ...........


    Formularul 4
    ------------

    Ministerul (Instituţia) .......................................
    Autoritatea de management/Organismul intermediar ..............

    Aprobat listã proiecte selectate:


         Autotitatea de management/Organismul intermediar .............

                          Directorul general/Director,
                          .../semnãtura şi ştampila)..


                                     LISTA
                             proiectelor selectate
                       Nr. ....... din data de .........


 ┌────┬────────────┬────────────┬─────────────────────────┬───────────┐
 │Nr. │ Beneficiar │ Denumire │ Valoarea finanţare │Valoare TVA│
 │crt.│ │ proiect │nerambursabilã eligibilã │neeligibilã│
 │ │ │ ├────────────┬────────────┤aferentã │
 │ │ │ │Finanţare UE│Finanţare │cheltuieli-│
 │ │ │ │(FEDR/FSE/ │naţionalã │lor eligi- │
 │ │ │ │FC) │eligibilã │bile │
 │ │ │ │ │ │ - lei - │
 ├────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├────┴────────────┴────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
 │ TOTAL: │ │ │ │
 └──────────────────────────────┴────────────┴────────────┴───────────┘

  Autoritatea de management/Organismul intermediar ....................

  Director general/Director,
  ......./(semnãtura şi ştampila)........
     Formularul 5
     ------------

     Ministerul (Instituţia) ..................................................
     Autoritatea de management/Organismul intermediar ..........................


                                     LISTA
                 contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare
                      Nr. ....... din data de .............. ┌────┬──────────────────────┬──────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────┬──────────┐
 │Nr. │ Nr./Datã │Beneficiar│ Denumire │Valoare finanţare nerambursabilã eligibilã │ Valoare │
 │crt.│contract/decizie/ordin│ │ proiect │ - lei - │ TVA │
 │ │ │ │ ├─────────────┬─────────────────────────────┤neeligibi-│
 │ │ │ │ │Finanţare UE │Finanţare naţionalã eligibilã│lã │
 │ │ │ │ │(FEDR/FSE/FC)│ │aferentã │
 │ │ │ │ │ │ │cheltuie- │
 │ │ │ │ │ │ │lilor eli-│
 │ │ │ │ │ │ │gibile │
 │ │ │ │ │ │ │ - lei - │
 ├────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┴──────────────────────┴──────────┴──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼──────────┤
 │ TOTAL: │ │ │ │
 └─────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────────────────────┴──────────┘                           Director general/Director,
                     ...../(semnãtura şi ştampila)........


    Formularul 6
    ------------

    Ministerul
    ...........................
    Autoritatea de management
    ..........................................

    Compartimentul de specialitate .......................................
    Nr. .................................................
    Data emiterii ..................................


                           ANGAJAMENT BUGETAR GLOBAL
         (în limita creditelor bugetare reflectate în anexa la bugetul
    ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management)                                                                     - lei -
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ │
 │Finanţare UE, din care: ........................ │
 │ FEDR ........................ │
 │ FSE ........................ │
 │ FC ........................ │
 │Contribuţia publicã naţionalã, din care: │
 │ Cofinanţare publicã │
 │ TVA neeligibilã │
 │ │
 │TOTAL: ........................ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ Compartiment de specialitate │
 │ Data: │
 │ Semnãtura: .................. │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Spaţiu rezervat CFPP Data: │
 │- Viza Semnãtura: ............. │
 │- Refuz de vizã │
 │- Înregistrare individualã Nr. ........... Data ................... │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


                        Ordonator principal de credite,
                       ..................................

                       Data: ...........................
                       Semnãtura: ..................


    Formularul 7
    ------------

    Ministerul .............
    Autoritatea de management ......................

                                               Data emiterii ..................
                                               Compartimentul de specialitate .
                                               ................................
                                               Nr. ............................

                              ORDONANŢARE DE PLATÃ

    Tipul plãţii:

                   PREFINANŢARE ┌──────────────────────┐
                   RAMBURSARE ├──────────────────────┤
                   TVA ├──────────────────────┤
                                        └──────────────────────┘

    Lista documentelor justificative:
    conform anexei nr. ............
    ...............................
    Nr./Datã contract/decizie/ordin de finanţare sau
    "conform anexei" ...........................................


          Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:

                                                                        - lei -
 ┌─────────────────────────┬────────────────────┬─────────────┬───────────────┐
 │ │Disponibil înaintea │Suma de platã│Disponibil dupã│
 │ │ efectuãrii plãţii │ │ efectuarea │
 │ │ (ct. 8066-770/5xx -│ │ plãţii │
 │ │doc. în decontare)*)│ │ │
 ├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 = col. 1-2 │
 ├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
 │Finanţare UE, din care: │ │ │ │
 ├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
 │ - FEDR │ │ │ │
 ├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
 │ - FSE │ │ │ │
 ├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
 │ - FC │ │ │ │
 ├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
 │şi/sau │ │ │ │
 ├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
 │Contribuţia publicã │ │ │ │
 │naţionalã totalã, │ │ │ │
 │din care: │ │ │ │
 ├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
 │- cofinanţare publicã │ │ │ │
 ├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
 │- TVA neeligibilã │ │ │ │
 └─────────────────────────┴────────────────────┴─────────────┴───────────────┘

    TOTAL

    Numele şi adresa beneficiarului**) Numãrul de cont**) ................
                                           Trezoreria
    .................................. (Banca) ...........................
    .................................. Cod ...............................

 ┌────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐
 │Compartimentul Compartimentul │Control financiar preventiv│
 │de specialitate de contabilitate***) │propriu │
 │ │ │
 │Data .......... Data .............. │Data .................. │
 │ │Viza │
 │Semnãtura ..... Semnatura ......... │Semnãtura ............. │
 └────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘


----------
    *) Disponibilul din prima ordonanţare emisã la începutul anului bugetar este compus din disponibilitãţile reportate din anul bugetar anterior (conform art. 16 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 64/2009, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 362/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare) şi creditele bugetare ale anului curent (plãţile pot fi mai mari decât deschiderile de credite bugetare).
    **) Se va completa cu "conform anexei", în cazul ordonanţãrii globale la platã.
    ***) Rãspunde de datele înscrise în coloana 1.


                        Ordonator principal de credite,

                        ...............................

                        Data .....................
                        Semnãtura ................


    Formularul 8
    ------------    Ministerul ...............................
    Autoritatea de management ................

                                     ANEXÃ
            la Ordonanţarea de platã nr. ..... din data de .........

 ┌────┬─────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────┐
 │Nr. │ Nr./Datã │Beneficiar│ Adresã │ Bancã │ Nr. cont │Suma │
 │crt.│ contract/decizie/ │ │beneficiar│beneficiar│beneficiar│(lei)│
 │ │ ordin de finanţare │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │
 └────┴─────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────┘

      Director general/Director,
      ..........................
       (semnãtura şi ştampila)
    Formularul 9
    ------------

                                     MODEL
              de notificare cu privire la reconcilierea contabilã

    De la: ............................ (beneficiar)

    Cãtre: Autoritatea de management ...............

    Referitor: Proiect .......(numãr contract de finanţare)


    Vã informãm cã la data de .......... situaţia încasãrilor/plãţilor a fost urmãtoarea:
    - sume încasate de la autoritatea de management: ..........., conform:
    - O.P. nr./data ........., suma .........., reprezentând ............; ...
    - O.P. nr./data ........., suma .........., reprezentând ............; ...
    - ........................

    - sume plãtite (restituite) cãtre autoritatea de management: ............, conform:
    - O.P. nr./data ........., suma .........., reprezentând ............; ...
    - O.P. nr./data ........., suma .........., reprezentând ............; ...
    - ........................

    Beneficiar (reprezentant legal),
    ................................


                                     ------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice