Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 2 din 17 ianuarie 2013  privind aprobarea cotizatiilor, a termenelor de plata si a obligatiilor declarative pentru membrii Camerei Consultantilor Fiscali in anul 2013    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 2 din 17 ianuarie 2013 privind aprobarea cotizatiilor, a termenelor de plata si a obligatiilor declarative pentru membrii Camerei Consultantilor Fiscali in anul 2013

EMITENT: CAMERA CONSULTANTILOR FISCALI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 25 ianuarie 2013

    Având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) lit. h), ale art. 50 alin (1) lit. d) şi e) şi ale art. 51 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 6/2012,
    în temeiul prevederilor art. 8 alin. (4), ale art. 10 alin (2) şi ale art. 13 lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

    Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 17 ianuarie 2013, hotărăşte:

    ART. 1
    Cotizaţiile fixe anuale şi cotizaţiile variabile reprezintă sumele în lei care trebuie achitate de către membrii Camerei Consultanţilor Fiscali - persoane fizice active şi inactive şi persoane juridice - în vederea menţinerii în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală şi a asigurării accesului la serviciile acordate de Camera Consultanţilor Fiscali membrilor acesteia.
    ART. 2
    Pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali înregistraţi la data prezentei hotărâri în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală, pentru anul 2013 se stabilesc următoarele cotizaţii fixe:
    1. pentru persoane fizice:
    a) consultanţi fiscali activi - 410 lei;
    b) consultanţi fiscali inactivi - 170 lei;
    2. pentru persoane juridice - 350 lei.
    ART. 3
    Pentru persoanele fizice şi persoanele juridice care devin membri ai Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2013 se stabilesc următoarele cotizaţii fixe:
    1. pentru persoane fizice:
    a) consultanţi fiscali activi - 1.410 lei;
    b) consultanţi fiscali inactivi - 1.170 lei;
    2. pentru persoane juridice - 2.350 lei.
    ART. 4
    Pentru anul 2013 se stabilesc următoarele cotizaţii variabile (aferente veniturilor realizate în anul 2012 din activitatea de consultanţă fiscală), care se calculează prin aplicarea unei singure cote procentuale asupra cifrei de afaceri, astfel:
    1. pentru persoane fizice - o cotă unică de 0,35%;
    2. pentru persoane juridice:
    a) la o cifră de afaceri de până la 100.000 euro, cota este de 0,35%;
    b) la o cifră de afaceri cuprinsă între 100.001 euro şi 1.000.000 euro, cota este de 0,7%;
    c) la o cifră de afaceri ce depăşeşte 1.000.000 euro, cota este de 1,05%.
    ART. 5
    (1) În anul 2013 plata cotizaţiilor fixe şi variabile datorate de membrii Camerei Consultanţilor Fiscali - persoane fizice şi persoane juridice - se efectuează până la data de 15 martie 2013.
    (2) Cotizaţia variabilă pentru consultanţii fiscali activi - persoane fizice - se calculează din luna următoare înregistrării la Camera Consultanţilor Fiscali.
    (3) Cotizaţia variabilă pentru societăţile de consultanţă fiscală se calculează începând cu luna următoare autorizării de către Biroul permanent al Camerei Consultanţilor Fiscali.
    (4) Membrii Camerei Consultanţilor Fiscali - persoane fizice şi persoane juridice - îşi vor achita cotizaţiile variabile anuale în raport cu veniturile obţinute, diminuate cu sumele care au fost cedate subcontractorilor şi colaboratorilor consultanţi fiscali, membri ai Camerei Consultanţilor Fiscali.
    ART. 6
    (1) Membrii activi ai Camerei Consultanţilor Fiscali - persoane fizice şi persoane juridice - au obligaţia să depună la Camera Consultanţilor Fiscali, până la data de 15 februarie a anului în curs, declaraţia privind veniturile realizate în anul precedent de raportare, conform anexelor nr. 1 şi 2.
    (2) În cazul în care consultanţii fiscali - persoane fizice active - nu au desfăşurat activitate de consultanţă fiscală în nume propriu, ci doar în numele sau în contul unei persoane juridice ori nu au desfăşurat deloc activitate de consultanţă fiscală, vor transmite Camerei Consultanţilor Fiscali o declaraţie în care vor specifica această situaţie, până la data de 15 februarie a anului în curs, conform anexei nr. 3.
    (3) Societăţile de consultanţă fiscală care nu au desfăşurat activitate de consultanţă fiscală vor transmite Camerei Consultanţilor Fiscali o declaraţie până la data de 15 februarie a anului în curs, conform anexei nr. 4.
    ART. 7
    Pentru anul 2013, viza anuală pentru exercitarea profesiei de consultant fiscal se acordă dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) achitarea în întregime a tuturor obligaţiilor faţă de Camera Consultanţilor Fiscali;
    b) depunerea declaraţiei anuale completate la toate rubricile, conform art. 6;
    c) depunerea dovezii privind asigurarea de risc profesional;
    d) nu este suspendat dreptul de exercitare a profesiei.
    ART. 8
    Plata sumelor datorate reprezentând cotizaţii fixe şi variabile se poate face în contul Camerei Consultanţilor Fiscali (CUI 18677087), deschis la Banca Transilvania, Sucursala Lipscani - IBAN RO36BTRL04101202D58602XX, sau în contul deschis la Banca Comercială Română, Sucursala Sector 4 - IBAN RO91RNCB0075119726870001, precum şi în numerar la sediul Camerei Consultanţilor Fiscali din municipiul Bucureşti, str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 2, ap. 9, sectorul 2.
    ART. 9
    Declaraţiile prevăzute la art. 6 se depun la sediul Camerei Consultanţilor Fiscali din municipiul Bucureşti, str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 4, ap. 9, sectorul 2, sau se transmit prin servicii poştale cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin fax la nr. 021/340.40.60 ori prin e-mail la adresa: viza@ccfiscali.ro
    ART. 10
    Membrii Camerei Consultanţilor Fiscali - persoane fizice şi persoane juridice - care înregistrează obligaţii restante faţă de Camera Consultanţilor Fiscali şi au primit înştiinţări de plată din partea acesteia le vor achita în termenul specificat înacestea. În toate celelalte situaţii termenul de plată a obligaţiilor restante este data de 15 martie 2013.
    ART. 11
    Nerespectarea dispoziţiilor prezentei hotărâri se sancţionează conform prevederilor art. 19 pct. 1 lit. c) şi pct. 2 lit. c) şi ale art. 25 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 54 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 6/2012.
    ART. 12
    Direcţia de servicii pentru membri şi Direcţia de servicii generale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
    ART. 13
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
    ART. 14
    Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                p. Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,
                                 Ion Toni Teau

    Bucureşti, 17 ianuarie 2013.
    Nr. 2.


    ANEXA 1

                                   DECLARAŢIE
        privind veniturile realizate de persoanele fizice autorizate din
                activitatea de consultanţă fiscală în anul 2012

                              Carnetul profesional
                         Nr. /anul
                             └-┴-┴-┴-┴-┘ └-┴-┴-┴-┴-┘

    1. Numele şi prenumele ................................................,
    C.N.P.
          └-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┘
    2. Domiciliul:
    Localitatea .........................., str. ...........................
 nr. ...., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ..........,
 telefon fix , mobil ,
            └-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┘ └-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┘
 e-mail ......................
    3. Venituri din activitatea de consultanţă fiscală realizate în anul
 2012
                    Total lei,
                         └-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┘
    din care sume cedate subcontractorilor şi colaboratorilor consultanţi
 fiscali
                    Total lei,
                         └-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┘
    4. Sume datorate Camerei Consultanţilor Fiscali
 (cotizaţia variabilă) lei
                      └-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┘

    Data Semnătura şi parafa
         └-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┘ ..........
         ziua luna anul    ANEXA 2

                                   DECLARAŢIE
               privind veniturile realizate de persoane juridice
              din activitatea de consultanţă fiscală în anul 2012

                                  Autorizaţie
                         Nr. /data
                             └-┴-┴-┴-┴-┘ └-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┘
                                              ziua luna anul

    1. Date de identificare:
    1.1. Denumirea societăţii de consultanţă fiscală .........................,
 reprezentată prin administrator ......................................
    1.2. Sediul social, localitatea ..............., str. .....................
 nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ...............,
 telefon fix , mobil ,
            └-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┘ └-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┘
 fax , e-mail .........................
    └-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┘
    1.3. Cod unic de înregistrare , nr. de înregistrare în
                                 └-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┘
 registrul comerţului J
                       └-┴-┘/└-┴-┴-┴-┴-┘/└-┴-┴-┴-┘
    1.4. Capital social la 31 decembrie 2012 lei
                                            └-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┘
    2. Asociaţi, acţionari, administratori:

   Numele şi Carnetul profesional Calitatea Localitatea de
   prenumele Nr./anul domiciliu
................ └-┴-┴-┴-┴-┘/└-┴-┴-┴-┴-┘ .............. ..................
................ └-┴-┴-┴-┴-┘/└-┴-┴-┴-┴-┘ .............. ..................
................ └-┴-┴-┴-┴-┘/└-┴-┴-┴-┴-┘ .............. ..................


    3. Persoane fizice care efectuează consultanţă fiscală în numele
 societăţii:

 Numele şi prenumele Carnetul profesional Localitatea de
                               Nr./anul domiciliu
..................... └-┴-┴-┴-┴-┘/└-┴-┴-┴-┴-┘ ...................
..................... └-┴-┴-┴-┴-┘/└-┴-┴-┴-┴-┘ ...................
..................... └-┴-┴-┴-┴-┘/└-┴-┴-┴-┴-┘ ...................

    4. Birouri, sucursale, agenţii, puncte de lucru:

         Denumirea Sediul
     .................. ..................
     .................. ..................


    5. Cifra de afaceri din consultanţă fiscală realizată în anul 2012:
                    Total lei,
                         └-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┘
    din care sume cedate subcontractorilor şi colaboratorilor consultanţi
 fiscali
                    Total lei,
                         └-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┘
    6. Sume datorate Camerei Consultanţilor Fiscali (cotizaţia variabilă)
                          lei
 └-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┘

    Data Semnătura autorizată şi ştampila
        └-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┘ ...........................
         ziua luna anul    ANEXA 3

                                   DECLARAŢIE
                  privind activitatea desfăşurată în anul 2012
                              - persoane fizice -

                              Carnetul profesional
                         Nr. /anul
                             └-┴-┴-┴-┴-┘ └-┴-┴-┴-┴-┘
    1. Numele şi prenumele .................................................,
    C.N.P.
          └-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┘
    2. Domiciliul:
    Localitatea .................................., str. ....................
 nr. ...., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ...........,
 telefon fix , mobil
            └-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┘ └-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┘,
 e-mail ....................., având calitatea de membru activ al Camerei
 Consultanţilor Fiscali, declar pe propria răspundere că NU am desfăşurat
 activităţi de consultanţă fiscală şi, prin urmare, nu am obţinut venituri din
 exercitarea acestei profesii în anul 2012.

       Data Semnătura şi parafa
           └-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┘ ...........................
            ziua luna anul    ANEXA 4

                                   DECLARAŢIE
                  privind activitatea desfăşurată în anul 2012
                             - persoane juridice -
                         Nr. /data
                             └-┴-┴-┴-┴-┘ └-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┘
                                              ziua luna anul
    Societatea de consultanţă fiscală ............................., având
 cod unic de înregistrare , nr. de înregistrare la
                         └-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┘
 registrul comerţului J , membră a Camerei
                       └-┴-┘/└-┴-┴-┴-┴-┘/└-┴-┴-┴-┘
 Consultanţilor Fiscali, cu sediul în localitatea ...................,
 str. ..................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...,
 judeţul/sectorul ..........., telefon fix ,
                                          └-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┘
  mobil , fax ,
       └-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┘ └-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┘
 e-mail ......................., reprezentată prin administrator
 ....................................., declar că societatea NU a desfăşurat
 activităţi de consultanţă fiscală şi, prin urmare, nu a obţinut venituri din
 exercitarea acestei profesii în anul 2012.

    Data Semnătura autorizată şi ştampila
        └-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┘ ...........................
         ziua luna anul

                                    -------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice