Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 15 din 26 august 2008  privind sustinerea examenului pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal - sesiunea octombrie 2008    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 15 din 26 august 2008 privind sustinerea examenului pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal - sesiunea octombrie 2008

EMITENT: CAMERA CONSULTANTILOR FISCALI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 2 septembrie 2008
HOTĂ?RÂRE nr. 15 din 26 august 2008
privind susţinerea examenului pentru atribuirea calitãţii de consultant fiscal - sesiunea octombrie 2008
EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 2 septembrie 2008


În temeiul prevederilor <>art. 11 lit. a^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activitãţii de consultanţã fiscalã, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 198/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în baza prevederilor Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calitãţii de consultant fiscal, aprobat prin <>Hotãrârea Consiliului superior nr. 4/2007 ,

Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 26 august 2008, hotãrãşte:

ART. 1
(1) Examenul de atribuire a calitãţii de consultant fiscal va avea loc simultan în centrele din municipiile Bucureşti, Cluj-Napoca şi Iaşi, în zilele de 4 şi 5 octombrie 2008.
(2) Locurile de desfãşurare a examenului se vor publica pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali pânã la data de 29 septembrie 2008.
ART. 2
Examenul va fi susţinut din tematica şi bibliografia pentru examen prevãzute în anexa nr. 1, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, şi va consta într-o probã scrisã sub formã de test-grilã.
ART. 3
(1) Înscrierile la examen se fac în perioada 8-16 septembrie 2008 pe site-ul www.cameraconsultantilorfiscali.ro şi dosarele se transmit prin servicii poştale cu confirmare de primire pe adresa str. Lucreţiu Pãtrãşcanu nr. 10, sectorul 3, Bucureşti.
(2) Dosarul de înscriere va conţine cererea de înscriere la examen, conform anexei nr. 2, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, împreunã cu documentele corespunzãtoare prevãzute la <>art. 5 din Hotãrârea Consiliului superior nr. 4/2007 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calitãţii de consultant fiscal.
ART. 4
Colectivul pentru organizarea şi desfãşurarea examenului de atribuire a calitãţii de consultant fiscal şi comisiile de examinare şi de soluţionare a contestaţiilor vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.
ART. 5
Prezenta hotãrâre se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Camerei
Consultanţilor Fiscali,
Daniel Chiţoiu

Bucureşti, 26 august 2008.
Nr. 15.

ANEXA 1

TEMATICA DE EXAMEN
octombrie 2008

1. Noţiuni de drept comercial:
- faptele de comerţ;
- comercianţi;
- constituirea şi funcţionarea societãţilor comerciale;
- reorganizãri, fuziuni, divizãri şi lichidãri.
2. Noţiuni generale privind finanţele publice şi principiile directivelor europene:
- cadrul general şi procedurile privind formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi responsabilitãţile instituţiilor publice implicate în procesul bugetar;
- principiile fiscalitãţii.
3. Impozitul pe profit:
- contribuabili şi sfera de cuprindere;
- contribuabili scutiţi de la plata impozitului pe profit;
- determinarea profitului impozabil pentru organizaţiile nonprofit;
- determinarea bazei de calcul a impozitului (venituri supuse impozitãrii, venituri neimpozabile, cheltuieli efectuate în scopul realizãrii de venituri, cheltuieli care se deduc limitat, cheltuieli nedeductibile);
- rezerve şi provizioane fiscale;
- regimul fiscal al cheltuielilor cu dobânzile;
- amortizarea fiscalã;
- termene de platã şi de declarare a impozitului;
- pierderi fiscale;
- facilitãţi fiscale;
- reguli fiscale privind reorganizãrile juridice (fuziuni, divizãri, divizãri parţiale, schimburi de titluri de participare), în context transfrontalier;
- reguli fiscale aplicabile dividendelor distribuite de filiale din state membre ale Uniunii Europene persoanelor juridice române, societãţi-mamã, respectiv sediilor permanente din România ale persoanelor juridice rezidente în state membre ale Uniunii Europene (societãţi-mamã);
- aspecte fiscale internaţionale (sediul permanent; impunerea persoanelor juridice strãine care realizeazã venituri din sau în legãturã cu proprietãţi imobiliare situate în România sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoanã juridicã românã; creditul fiscal, pierderi fiscale externe).
4. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor:
- definiţia microîntreprinderii;
- condiţiile pe care trebuie sã le întruneascã o microîntreprindere şi procedura de formulare a opţiunii pentru acest sistem de impunere;
- cota de impozitare;
- determinarea bazei impozabile (veniturile care se scad din baza impozabilã);
- termenul de platã;
- impunerea asocierilor cu persoanele fizice.
5. Impozitul pe venit:
- contribuabili şi sfera de cuprindere;
- categorii de venituri impozabile;
- venituri neimpozabile;
- cote de impozit;
- determinarea bazei de calcul a impozitului pe categorii de venit;
- plãţi anticipate în contul impozitului pe venit;
- obligaţiile plãtitorilor de venituri şi ale contribuabililor;
- venitul net anual impozabil;
- venituri supuse impozitului final cu reţinere la sursã;
- termene de platã;
- aspecte fiscale internaţionale;
- reguli privind asociaţiile fãrã personalitate juridicã.
6. Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor strãine înfiinţate în România:
- contribuabili;
- sfera de cuprindere a impozitului;
- venituri impozabile obţinute din România;
- scutiri;
- coroborarea prevederilor <>Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, cu cele ale convenţiilor de evitare a dublei impuneri;
- certificatele de atestare a impozitului plãtit de nerezidenţi;
- impozitul pe reprezentanţe (cuantum, termen de platã şi depunerea declaraţiei fiscale);
- principiile privind impunerea veniturilor din economii obţinute din România de persoanele fizice rezidente în alte state membre ale Uniunii Europene; definiţia beneficiarului efectiv; definiţia agentului plãtitor, definiţia plãţii dobânzilor, eliminarea dublei impuneri în cazul plãţilor din dobânzi primite de la rezidenţi români din Austria, Luxemburg şi Belgia, care au perioadã de tranziţie în ceea ce priveşte aplicarea schimbului automat de informaţii;
- principiile prevãzute în aplicarea reţinerii la sursã a impozitelor asupra redevenţelor şi dobânzilor primite/plãtite între întreprinderi asociate rezidente în state membre ale Uniunii Europene; definiţia dobânzilor şi redevenţelor, definiţia întreprinderilor asociate, reguli tranzitorii în aplicarea prevederilor legate de impunere a redevenţelor şi dobânzilor la întreprinderile asociate.
7. Impozitul pe proprietate şi taxele locale:
- baza de impozitare;
- contribuabili;
- mod de calcul;
- termene de platã;
- reduceri şi scutiri;
- modul de declarare a proprietãţilor.
8. Taxa pe valoarea adãugatã:
- sfera de aplicare;
- persoane impozabile;
- operaţiuni cuprinse în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adãugatã;
- locul operaţiunilor cuprinse în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adãugatã;
- faptul generator şi exigibilitatea taxei pe valoarea adãugatã;
- baza de impozitare;
- cote de taxã pe valoarea adãugatã;
- operaţiuni scutite;
- regimul deducerilor;
- persoanele obligate la plata taxei pe valoarea adãugatã;
- obligaţii;
- regimuri speciale pentru: întreprinderi mici, agenţii de turism, bunuri second-hand, opere de artã, obiecte de colecţie şi antichitãţi; aurul de investiţii; persoanele impozabile nestabilite în Comunitatea Europeanã, care presteazã servicii electronice persoanelor neimpozabile;
- mãsuri de simplificare;
- rãspunderea pentru plata taxei pe valoarea adãugatã;
- dispoziţii tranzitorii.
9. Accize:
a) Accize armonizate:
- sfera de aplicare, fapt generator, eliberare pentru consum, exigibilitate, calculul accizelor;
- regimul de antrepozitare:
- reguli generale;
- autorizarea ca antrepozite fiscale;
- condiţii de autorizare;
- obligaţiile antrepozitarilor autorizaţi;
- anularea, revocarea, suspendarea autorizaţiei;
- operatori înregistraţi, operatori neînregistraţi, reprezentant fiscal;
- deplasarea şi primirea produselor aflate în regim suspensiv;
- deplasarea intracomunitarã a produselor cu accize plãtite;
- vânzarea la distanţã;
- scutiri de la plata accizelor;
- restituiri;
- sistemul de marcare;
b) Accize nearmonizate:
- sfera de aplicare;
- calculul accizelor;
- plãtitori;
- scutiri.
10. Taxele vamale:
- tariful vamal şi clasificarea tarifarã a mãrfurilor;
- originea mãrfurilor (originea nepreferenţialã şi originea preferenţialã);
- regimuri suspensive şi regimuri vamale economice (tranzit, antrepozitare vamalã, perfecţionare activã, transformare sub control vamal, admitere temporarã, perfecţionare pasivã);
- datoria vamalã (garantarea cuantumului datoriei vamale, naşterea datoriei vamale, stingerea datoriei vamale, rambursarea şi remiterea drepturilor);
- categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale.
11. Contabilitate:
- obligaţiile ce revin, potrivit legii, persoanelor juridice, pe linia organizãrii şi conducerii contabilitãţii;
- contabilitatea activelor, datoriilor şi a capitalurilor proprii;
- contabilitatea veniturilor, cheltuielilor şi a rezultatului exerciţiului financiar;
- forma şi conţinutul situaţiilor financiare anuale.
12. Sancţiuni şi cãi de contestare:
- sancţionarea contravenţiilor la legislaţia fiscalã;
- contestarea sancţiunilor aplicate de organul fiscal, precum şi a deciziilor de impunere.
13. Aspecte privind procedura fiscalã:
- principii generale de conduitã în administrarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat;
- creditori fiscali, debitori, plãtitori ai obligaţiilor fiscale;
- domiciliul fiscal;
- competenţa organului fiscal, actele emise de organele fiscale, administrarea şi aprecierea probelor;
- înregistrarea fiscalã a plãtitorilor de impozite, taxe şi contribuţii;
- obligaţia de a depune declaraţii fiscale, conţinutul declaraţiei fiscale, termene de declarare, corectarea declaraţiilor fiscale şi sancţiuni pentru nedepunerea acestora;
- procedura de stabilire a impozitelor şi taxelor;
- procedura de colectare a creanţelor fiscale;
- soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale;
- inspecţia fiscalã;
- stabilirea preţului de piaţã al tranzacţiilor între persoane afiliate;
- acordul de preţ în avans şi soluţia fiscalã individualã anticipatã;
- procedura de începere, derulare şi finalizare a inspecţiei fiscale;
- stabilirea condiţiilor şi declararea contribuabililor inactivi;
- termene de prescripţie;
- stingerea creanţelor fiscale prin executare silitã şi prin alte modalitãţi;
- recuperarea în România a unor creanţe stabilite într-un alt stat membru al Uniunii Europene;
- contravenţii şi sancţiuni prevãzute de Codul de procedurã fiscalã.

BIBLIOGRAFIE

1. <>Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
2. <>Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
3. <>Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
4. <>Legea contabilitãţii nr. 82/1991 , republicatã;
5. <>Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale;
6. <>Legea nr. 31/1990 privind societãţile comerciale, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
7. <>Legea nr. 26/1990 privind Registrul comerţului, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
8. <>Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitãţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscalã a acestora, precum şi la autorizarea funcţionãrii persoanelor juridice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
9. <>Legea nr. 134/2007 pentru ratificarea unor convenţii şi acorduri privind impunerea veniturilor din economii şi schimbul automat de informaţii referitoare la astfel de venituri;
10. <>Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control;
11. Regulamentul (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar, cu modificãrile ulterioare;
12. Regulamentul (CEE) nr. 2.454/1993 al Comisiei din 2 iulie 1993 privind dispoziţiile de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar, cu modificãrile ulterioare;
13. Codul civil, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
14. Codul comercial, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
15. <>Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice;
16. <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 44/2008 privind desfãşurarea activitãţilor economice de cãtre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale;
17. <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 28/2008 pentru modificarea şi completarea <>Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
18. <>Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
19. <>Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementãri în domeniul financiar, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 609/2003 , cu modificãrile ulterioare;
20. <>Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 246/2005;
21. <>Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 180/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
22. <>Hotãrârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a <>Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
23. <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a <>Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã;
24. <>Hotãrârea Guvernului nr. 529/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a soluţiei fiscale individuale anticipate şi a acordului de preţ în avans;
25. <>Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 125/2008 privind depunerea declaraţiilor fiscale cu codificarea informaţiei prin cod de bare;
26. <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 864/2005 pentru aprobarea Procedurii privind regimul de declarare derogatoriu;
27. <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.346/2006 privind aprobarea Procedurii de atribuire a codului de înregistrare fiscalã pentru persoanele fizice care desfãşoarã activitãţi economice în mod independent sau exercitã profesii libere, a Procedurii de modificare a domiciliului fiscal pentru asocierile şi alte entitãţi fãrã personalitate juridicã, precum şi a modelului unor formulare;
28. <>Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.798/1998 pentru aprobarea formularisticii referitoare la aplicarea convenţiilor de evitare a dublei impuneri şi stabilirea competenţelor privind semnarea acestor formulare;
29. <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 94/2006 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi a instrucţiunilor de completare a acestora în vederea îndeplinirii procedurii de comunicare a actelor administrative fiscale prin publicitate;
30. <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.329/2004 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie privind sediile secundare";
31. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscalã a contribuabililor, cu modificãrile ulterioare;
32. <>Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 419/2007 pentru aprobarea procedurii de schimbare a sediului social, precum şi pentru aprobarea formularului "Decizie de înregistrare a sediului social şi a domiciliului fiscal";
33. <>Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã nr. 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursã, cu completãrile ulterioare;
34. <>Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.371/2007 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevãzute la titlul III din <>Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
35. <>Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.293/2007 pentru aprobarea modelului şi conţinutului fişei fiscale privind impozitul pe veniturile din salarii;
36. <>Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã nr. 2.333/2007 pentru aprobarea Procedurii privind declararea şi stabilirea impozitului pe veniturile din cedarea folosinţei bunurilor realizate din derularea unui numãr mai mare de 5 contracte de închiriere/subînchiriere;
37. <>Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.410/2007 privind aspecte de naturã contabilã şi fiscalã referitoare la practicienii în insolvenţã, persoane fizice sau juridice, care îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu prevederile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitãţii practicienilor în insolvenţã;
38. <>Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.706/2008 şi <>Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.889/C/2008 privind aprobarea procedurilor de stabilire, platã şi rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietãţilor imobiliare din patrimoniul personal şi a modelului şi conţinutului unor formulare prevãzute la titlul III din <>Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
39. <>Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.025/2008 privind aprobarea Procedurii pentru acordarea deducerii reprezentând cheltuieli pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ şi restituirea cheltuielilor efectuate cu bursele private;
40. <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 273/2007 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Certificat de atestare a calitãţii de persoanã impozabilã înregistratã în scopuri de TVA";
41. <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.224/2006 pentru aprobarea unor proceduri privind înregistrarea şi gestiunea persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA;
42. <>Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.857/2007 privind aprobarea Metodologiei de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxã pe valoarea adãugatã cu opţiune de rambursare;
43. <>Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 179/2007 pentru aprobarea Instrucţiunilor de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxã pe valoarea adãugatã;
44. <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.216/2006 pentru aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea mãsurilor de simplificare cu privire la transferuri şi achiziţii intracomunitare asimilate prevãzute la art. 128 alin. (10) şi <>art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
45. <>Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.372/2008 privind organizarea evidenţei în scopul taxei pe valoarea adãugatã, conform <>art. 156 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
46. <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.218/2006 privind aprobarea Normelor de aplicare a scutirilor de taxã pe valoarea adãugatã pentru traficul internaţional de bunuri, prevãzute la <>art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile ulterioare;
47. <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.219/2006 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea procedurii şi a condiţiilor de autorizare a antrepozitului de taxã pe valoarea adãugatã, prevãzut la <>art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
48. <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.220/2006 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adãugatã şi a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevãzutã la art. 142 alin. (1) lit. d) şi <>art. 199 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
49. <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.222/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a scutirii de taxã pe valoarea adãugatã pentru operaţiunile prevãzute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) şi <>art. 144^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
50. <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 257/2007 privind Procedura pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA;
51. <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 523/2007 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adãugatã cãtre persoane impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate sã se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene;
52. <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 530/2007 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adãugatã cãtre persoane impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate sã se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunitãţii;
53. <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 500/2007 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamã a taxei pe valoarea adãugatã şi de eliberare a garanţiei pentru importurile de bunuri;
54. <>Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.692/2007 pentru aprobarea Normelor privind restituirea taxei pe valoarea adãugatã cumpãrãtorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliţi în Comunitatea Europeanã;
55. <>Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã nr. 3/2007 privind Procedura de solicitare a certificatului de înregistrare în scopuri de TVA pentru comercianţii care se înregistreazã în scopuri de TVA de la înfiinţare;
56. <>Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã nr. 1.429/2007 pentru aprobarea competenţei de administrare a unor categorii de contribuabili de cãtre Direcţia Generalã a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti;
57. <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 110/2007 privind aprobarea Procedurii de gestionare a documentelor administrative de însoţire, întocmite în cazul deplasãrii produselor accizabile în regim suspensiv, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
58. <>Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 420/2007 privind aprobarea Procedurii de restituire a accizelor plãtite de cãtre utilizatorii produselor supuse accizelor armonizate, pentru care se acordã scutire indirectã;
59. <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.157/2006 privind organizarea activitãţii de administrare a contribuabililor nerezidenţi care nu au pe teritoriul României un sediu permanent;
60. <>Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã nr. 526/2004 privind procedura de modificare din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului;
61. <>Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã nr. 519/2005 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din <>Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã;
62. Reglementãrile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitãţilor Economice Europene, parte componentã a reglementãrilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.752/2005 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
63. <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.850/2004 privind registrele şi formularele financiar-contabile;
64. <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.210/2006 privind depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
65. <>Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã nr. 2.250/2007 privind aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adãugatã depuse în condiţiile titlului VI "Taxa pe valoarea adãugatã" din <>Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
66. <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.226/2006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de cãtre persoanele prevãzute la <>art. 1 din Legea contabilitãţii nr. 82/1991 , republicatã;
67. <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 172/2006 privind încadrarea produselor în categoria material lemnos pentru care se aplicã taxare inversã, cu modificãrile ulterioare;
68. <>Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.579/2007 pentru modificarea <>art. 2 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 172/2006 privind încadrarea produselor în categoria material lemnos pentru care se aplicã taxarea inversã;
69. <>Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.823/2007 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a mãsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adãugatã privind operaţiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrãri asupra bunurilor mobile corporale, şi a Instrucţiunilor de aplicare a mãsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adãugatã privind retururile de bunuri în spaţiul comunitar şi tratamentul fiscal al reparaţiilor efectuate în perioada de garanţie şi postgaranţie;
70. <>Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.067/2007 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxã pe valoarea adãugatã prevãzute la <>art. 143 alin. (1) lit. j), k), l) şi m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin <>Legea nr. 260/2002 ;
71. <>Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.180/2007 privind aprobarea Procedurii de autorizare pentru a importa bunuri în regim de scutire de la plata taxei pe valoarea adãugatã a organismelor prevãzute la art. 48, 56 şi la art. 64 lit. c) din Normele privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adãugatã şi a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevãzutã la art. 142 alin. (1) lit. d) şi <>art. 199 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.220/2006 ;
72. <>Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 227/2008 privind indicele de inflaţie utilizat pentru actualizarea plãţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual;
73. <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.304/2004 privind modelul şi conţinutul formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de inspecţie fiscalã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
74. <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.422/2006 pentru modificarea şi completarea <>Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.304/2004 privind modelul şi conţinutul formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de inspecţie fiscalã;
75. <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 972/2006 privind aprobarea formularului "Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de platã stabilite de inspecţia fiscalã", cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
76. <>Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.046/2007 pentru modificarea unor ordine ale ministrului economiei şi finanţelor (modificã <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 972/2006 );
77. <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.267/2006 pentru aprobarea formularului "Decizie privind nemodificarea bazei de impunere", cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
78. <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.939/2004 pentru aprobarea formularului "Dispoziţie privind mãsurile stabilite de organele de inspecţie fiscalã", cod 14.13.27.18;
79. <>Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã nr. 708/2006 privind condiţiile şi modalitãţile de suspendare a inspecţiei fiscale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
80. <>Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã nr. 1.182/2007 pentru modificarea şi completarea <>Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã nr. 708/2006 privind condiţiile şi modalitãţile de suspendare a inspecţiei fiscale ;
81. <>Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã nr. 1.181/2007 privind modelul şi conţinutul Raportului de inspecţie fiscalã;
82. <>Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã nr. 575/2006 privind stabilirea condiţiilor şi declararea contribuabililor inactivi, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
83. <>Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã nr. 697/2007 pentru modificarea şi completarea <>Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã nr. 575/2006 privind stabilirea condiţiilor şi declararea contribuabililor inactivi;
84. <>Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã nr. 2.310/2007 privind procedura de înregistrare a contractelor încheiate între persoane juridice române şi persoane juridice strãine sau persoane fizice nerezidente;
85. <>Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã nr. 94/2008 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) "Decont de taxã pe valoarea adãugatã";
86. <>Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã nr. 254/2008 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (301) "Decont special de taxã pe valoarea adãugatã";
87. <>Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã nr. 552/2008 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie recapitulativã privind livrãrile/achiziţiile intracomunitare de bunuri";
88. <>Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã nr. 222/2008 privind conţinutul dosarului preţurilor de transfer (liniile directoare privind preţurile de transfer emise de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economicã şi Codul de conduitã privind documentaţia preţurilor de transfer, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C176/1 din 28 iulie 2006).

ANEXA 2

Nr. înregistrare/................. Loc foto

CERERE
de înscriere la examenul pentru atribuirea calitãţii
de consultant fiscal, desfãşurat în centrul ...........,
sesiunea .............

Subsemnatul(a) ..............., nãscut(ã) la data de ............ în localitatea .............., judeţul ............., legitimat(ã) cu B.I./C.I./paşaport seria ...... nr. ....., eliberat(ã) de .......... la data de ............., CNP ............, cetãţenia ........., domiciliat(ã) în ............, str. ........... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ........, telefon fix .........., telefon mobil ............, solicit înscrierea la examenul pentru atribuirea calitãţii de consultant fiscal, organizat de Camera Consultanţilor Fiscali în centrul ..............., sesiunea ............ .
Anexez la prezenta cerere curriculum vitae însoţit de urmãtoarele documente, conform art. 5 alin. (2) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calitãţii de consultant fiscal,
- B.I./C.I./paşaport, în copie;
- diploma de studii superioare (profil economic), sesiunea ..........., seria ........ nr. ........, emisã de .............. la data de ........., în copie legalizatã;
- carnetul de muncã, seria .......... nr. ..........., emis de ......... la data de .........., în copie certificatã de angajator sau în copie legalizatã;
- certificatul de naştere, seria ......... nr. ........, emis de .......... la data de ..........., în copie legalizatã, în cazul schimbãrii numelui;
- certificatul de cãsãtorie, seria ........ nr. ........., emis de .......... la data de ..........., în copie legalizatã, în cazul schimbãrii numelui;
- certificatul de cazier judiciar, seria ........ nr. ........, emis de ......... la data de .........., în perioada de valabilitate;
- certificatul de cazier fiscal, seria ........ nr. ......., emis de ........... la data de ..........., în perioada de valabilitate;
- adeverinţa medicalã, seria ......... nr. ........., emisã de ............ la data de ...........;
- 3 fotografii de 2/3 cm.

Declar pe propria rãspundere, cunoscând prevederile Codului penal, cã am desfãşurat activitãţile prevãzute la art. 5 alin. (1) lit. b) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calitãţii de consultant fiscal, astfel:


┌───────────────────┬──────────────────┬─────────────────┬──────────┬──────────┐
│Unitatea/Observaţii│ Activitatea │ Perioada │ Nr. luni │ Funcţia │
│ │ desfãşuratã ├───────┬─────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ de la │ pânã la │ │ │
├───────────────────┼──────────────────┴───────┴─────────┴──────────┴──────────┤
├───────────────────┤ │
├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
├───────────────────┤ │
├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
├───────────────────┤ │
├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
├───────────────────┤ │
├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
├───────────────────┤ │
├───────────────────┼──────────────────┬───────┬─────────┬──────────┬──────────┤
│Total perioadã │ │ │ │ │ │
└───────────────────┴──────────────────┴───────┴─────────┴──────────┴──────────┘Data ..................

Semnãtura ..............

-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016