Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARARE nr. 15 din 11 iunie 2011 pentru modificarea si completarea Statutului profesiei de avocat
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 15 din 11 iunie 2011  pentru modificarea si completarea Statutului profesiei de avocat    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 15 din 11 iunie 2011 pentru modificarea si completarea Statutului profesiei de avocat

EMITENT: UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 15 septembrie 2011

    În conformitate cu dispoziţiile art. 64 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicatã, cu modificãrile ulterioare,
    având în vedere proiectul de modificare şi completare a Statutului profesiei de avocat, aprobat de Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România prin Hotãrârea nr. 258 din data de 9 iunie 2011,
    în temeiul prevederilor art. II alin. (1) din Legea nr. 270/2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat şi ale art. 112 lit. b) din Legea nr. 51/1995, republicatã, cu modificãrile ulterioare,

    Congresul Avocaţilor, în şedinţa din 10-11 iunie 2011, a adoptat urmãtoarea hotãrâre:

    ART. I
    Statutul profesiei de avocat, adoptat în şedinţa Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România din data de 25 septembrie 2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 13 ianuarie 2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:

    1. Articolul 1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 1. - (1) Profesia de avocat este liberã şi independentã, cu organizare, funcţionare şi conducere autonome, stabilite în condiţiile prevãzute de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicatã, cu modificãrile ulterioare, denumitã în continuare Lege, şi ale prezentului statut.
    (2) Exercitarea profesiei de avocat este supusã urmãtoarelor principii fundamentale:
    a) principiul legalitãţii;
    b) principiul libertãţii;
    c) principiul independenţei;
    d) principiul autonomiei şi descentralizãrii;
    e) principiul pãstrãrii secretului profesional."

    2. La articolul 2, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) În exercitarea dreptului la apãrare recunoscut şi garantat de Constituţia României, republicatã, de lege, de pactele şi de tratatele la care România este parte, avocatul are dreptul şi obligaţia de a stãrui, prin toate mijloacele legale, pentru realizarea liberului acces la justiţie, pentru un proces echitabil şi soluţionat într-un termen rezonabil, indiferent de natura cauzei sau de calitatea pãrţilor."

    3. Articolul 3 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 3. - (1) În exercitarea profesiei avocatul este independent şi se supune numai legii, prezentului statut al profesiei şi codului deontologic.
    (2) Profesia de avocat se exercitã numai de avocaţii înscrişi în Tabloul avocaţilor întocmit de baroul din care fac parte.
    (3) Un avocat nu poate fi înscris decât într-un singur barou şi nu îşi poate exercita concomitent activitatea în douã sau mai multe forme de exercitare a profesiei.
    (4) Este interzisã, sub sancţiunile prevãzute de lege, exercitarea oricãrei activitãţi specifice profesiei de avocat de cãtre o persoanã fizicã ce nu are calitatea de avocat înscris într-un barou şi în Tabloul avocaţilor sau, dupã caz, de cãtre orice persoanã juridicã, cu excepţia societãţii profesionale de avocaţi cu rãspundere limitatã."

    4. Articolul 5 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 5. - (1) În fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti existã şi funcţioneazã, în temeiul Legii, un singur barou, persoanã juridicã de interes public. Baroul este constituit din toţi avocaţii înscrişi în Tabloul avocaţilor, care au sediul profesional principal în localitãţile de pe raza acestuia.
    (2) Toate barourile din România, constituite potrivit Legii, sunt membre de drept ale Uniunii Naţionale a Barourilor din România, denumitã în continuare U.N.B.R.
    (3) U.N.B.R. este persoanã juridicã de interes public, înfiinţatã prin Lege. U.N.B.R. este unica succesoare de drept a Uniunii Avocaţilor din România.
    (4) Constituirea şi funcţionarea de barouri în afara U.N.B.R. sunt interzise. Actele de constituire şi de înregistrare a barourilor în afara U.N.B.R. sunt nule de drept. Nulitatea poate fi oricând constatatã de cãtre instanţã sau alt organ judiciar, la cererea oricãrei persoane interesate sau din oficiu.
    (5) Sunt interzise, sub sancţiunea prevãzutã de Lege, folosirea, fãrã drept, de cãtre orice persoanã a denumirilor «Barou», «Uniunea Naţionalã a Barourilor din România», «U.N.B.R.» ori «Uniunea Avocaţilor din România» sau a denumirilor specifice formelor de exercitare a profesiei de avocat, precum şi folosirea fãrã drept a însemnelor specifice profesiei de avocat ori purtarea fãrã drept a robei."

    5. Articolul 6 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 6. - (1) Libertatea şi independenţa profesiei de avocat sunt principii în baza cãrora avocatul promoveazã şi apãrã drepturile, libertãţile şi interesele legitime ale clienţilor potrivit Legii şi prezentului statut. Aceste principii definesc statutul profesional al avocatului şi garanteazã activitatea sa profesionalã.
    (2) Avocatul este liber sã îşi aleagã, sã schimbe şi sã dispunã în tot sau în parte de forma de exercitare a profesiei, în condiţiile prevãzute de Lege şi de prezentul statut.
    (3) Orice persoanã are dreptul sã îşi aleagã în mod liber avocatul. Nimeni nu poate impune unei persoane un anumit avocat, cu excepţia cazurilor privitoare la acordarea asistenţei judiciare obligatorii sau dispuse de cãtre organul judiciar, a asistenţei judiciare prin avocat ca formã a ajutorului public judiciar şi a asistenţei gratuite. Orice clauzã ori convenţie contrarã, prohibitivã sau restrictivã, este lovitã de nulitate absolutã.
    (4) Relaţiile dintre avocat şi clienţii sãi se bazeazã pe onestitate, probitate, corectitudine, sinceritate, loialitate şi confidenţialitate. Drepturile şi obligaţiile avocatului sunt prevãzute de Lege, de prezentul statut, de codul deontologic şi de contractul de asistenţã juridicã legal încheiat."

    6. Articolul 7 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 7. - (1) Într-o societate întemeiatã pe valorile democraţiei şi ale statului de drept, avocatul are un rol esenţial. Avocatul este indispensabil justiţiei şi justiţiabililor şi are sarcina de a apãra drepturile şi interesele acestora. El este deopotrivã sfãtuitorul şi apãrãtorul clientului sãu.
    (2) Avocatul, exercitând drepturile care îi sunt conferite de Lege şi de prezentul statut, îşi îndeplineşte îndatoririle şi obligaţiile faţã de client în raporturile cu autoritãţile şi instituţiile în relaţie cu care îşi asistã sau îşi reprezintã clientul, faţã de profesia sa în general şi faţã de fiecare confrate în particular, precum şi faţã de public. Avocatul are îndatorirea de a-şi îndeplini cu conştiinciozitate, onoare şi probitate profesionalã obligaţiile faţã de client în raporturile cu persoanele fizice, cu autoritãţile şi instituţiile publice sau private, cu alte persoane juridice, cu ceilalţi avocaţi, precum şi în relaţia sa cu publicul în general.
    (3) În exercitarea profesiei, avocatul nu poate fi supus niciunei restricţii, presiuni, constrângeri sau intimidãri din partea autoritãţilor ori instituţiilor publice sau altor persoane fizice ori persoane juridice. Libertatea şi independenţa avocatului sunt garantate de lege.
    (4) Independenţa avocatului nu poate prejudicia interesele clientului sãu. Avocatul este dator sã dea clientului sfaturi juridice corespunzãtoare legii şi sã acţioneze numai în limitele legii, prezentului statut, codului deontologic, potrivit crezului sãu profesional.
    (5) Avocatul nu rãspunde penal pentru susţinerile fãcute oral sau în scris în faţa instanţelor de judecatã, a altor organe de jurisdicţie, a organelor de urmãrire penalã sau a altor autoritãţi, dacã aceste susţineri sunt în legãturã cu apãrarea şi sunt necesare stabilirii adevãrului.
    (6) Urmãrirea penalã şi trimiterea în judecatã a avocatului pentru fapte penale sãvârşite în exercitarea profesiei sau în legãturã cu aceasta se pot face numai în cazurile şi în condiţiile prevãzute de Lege."

    7. Articolul 14 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 14. - (1) Primirea în profesia de avocat se realizeazã numai în baza promovãrii examenului organizat de cãtre U.N.B.R., la nivel naţional.
    (2) Cu titlu de excepţie, în condiţiile legii, pot accede în profesie, fãrã susţinerea examenului, judecãtorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie cãrora le-a expirat mandatul pentru care au fost numiţi ori, dupã caz, care au fost eliberaţi din motive neimputabile, precum şi, în aceleaşi condiţii, judecãtorii de la instanţele internaţionale."

    8. Articolul 15 se modificã şi avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 15. - (1) Cererea formulatã de persoana care doreşte sã fie primitã în profesie se adreseazã decanului baroului unde solicitantul intenţioneazã sã exercite profesia. Cererea se depune sau, dupã caz, se comunicã în douã exemplare şi va cuprinde:
    a) numele, prenumele şi domiciliul solicitantului;
    b) locul şi data naşterii;
    c) elementele actului de identitate şi organul emitent;
    d) indicarea diplomei de licenţã eliberate de o instituţie de învãţãmânt superior acreditatã în condiţiile legii care atestã calitatea de licenţiat al unei facultãţi de drept cu durata stabilitã de lege, precum şi indicarea, dacã este cazul, a îndeplinirii funcţiei de judecãtor, procuror, notar public, consilier juridic sau jurisconsult timp de 5 ani şi a promovãrii examenului de definitivat în profesia din care provine ori a îndeplinirii condiţiilor prevãzute la art. 14 alin. (2), dupã caz;
    e) declaraţia cã nu se aflã în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevãzute la art. 14 din Lege;
    f) declaraţia solicitantului cã nu se aflã în niciunul dintre cazurile de incompatibilitate prevãzute la art. 15 din Lege ori cã înţelege sã renunţe la orice stare de incompatibilitate, în cel mult douã luni de la data emiterii deciziei de primire în profesia de avocat, şi cunoaşte intervenirea sancţiunii caducitãţii acesteia în caz de neconformare în termen;
    g) precizarea cã se solicitã dobândirea calitãţii de avocat stagiar şi angajamentul de a realiza, pe perioada stagiului, formarea profesionalã iniţialã în profesia de avocat, respectiv de a frecventa, ca avocat definitiv, formele de pregãtire profesionalã continuã, în condiţiile prevãzute de Lege şi de prezentul statut;
    h) menţiunea, dacã este cazul, cã, potrivit Legii, candidatul poate dobândi calitatea de avocat definitiv;
    i) declaraţia expresã cã nu este sau nu a fost înscris într-un alt barou din România. În caz contrar se vor indica: baroul, perioada, cauzele retragerii sau încetãrii activitãţii.
    (2) Cererea va fi însoţitã de urmãtoarele acte depuse în dublu exemplar:
    a) copie de pe actul de identitate şi de pe actele de stare civilã;
    b) copie de pe diploma de licenţã şi, dupã caz, copii de pe înscrisurile ce dovedesc îndeplinirea, timp de cel puţin 5 ani, a funcţiei de judecãtor, procuror, notar public, consilier juridic sau jurisconsult, precum şi promovarea examenului de definitivat în profesia respectivã ori îndeplinirea condiţiilor prevãzute de art. 14 alin. (2). În cazul în care se solicitã primirea în profesie pe bazã de diplome eliberate de instituţiile de învãţãmânt superior din altã ţarã se va depune şi dovada de echivalare, în condiţiile legii;
    c) copie de pe cazierul judiciar, eliberatã cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
    d) certificat privind starea de sãnãtate a candidatului, eliberat de instituţia sanitarã stabilitã de barou conform hotãrârii U.N.B.R. Durata de valabilitate a certificatului este de 60 de zile de la data emiterii;
    e) certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care sã ateste cauzele încetãrii calitãţii de avocat ori, dacã este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie;
    f) douã fotografii tip legitimaţie.
    (3) În cazul prevãzut la art. 14 alin. (2), judecãtorul care a activat la instanţe internaţionale va prezenta o adeverinţã în original şi în traducere legalizatã, eliberatã de cãtre respectiva instanţã, atestând cã acesta a îndeplinit calitatea de judecãtor şi cã încetarea acestei calitãţi a avut loc din motive neimputabile."

    9. Articolul 16 se abrogã.

    10. Articolul 17 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 17. - (1) Cererea formulatã de membrul unui barou din altã ţarã în vederea exercitãrii profesiei de avocat în România se va depune sau, dupã caz, se va comunica în dublu exemplar la baroul în care doreşte sã profeseze şi va cuprinde:
    a) numele, prenumele şi domiciliul solicitantului;
    b) locul şi data naşterii;
    c) numãrul, data şi emitentul paşaportului;
    d) indicarea sediului profesional unde solicitantul doreşte sã îşi exercite profesia;
    e) indicarea perioadei şi a formei în care a exercitat profesia de avocat în România, anterior depunerii cererii (acolo unde este cazul);
    f) indicarea formei în care urmeazã sã exercite profesia, conform art. 5 din Lege.
    (2) Cererea va fi însoţitã de urmãtoarele acte, depuse în dublu exemplar, traduse în limba românã şi certificate:
    a) paşaport;
    b) o atestare din partea baroului sau a asociaţiei profesionale de avocaţi din ţara de origine privind calitatea de avocat cu drept de exercitare a profesiei şi starea sa disciplinarã.
    (3) La cerere se vor ataşa:
    a) avizul conform eliberat de Comisia permanentã a U.N.B.R.;
    b) declaraţia expresã a solicitantului cã nu se aflã în vreunul dintre cazurile de nedemnitate şi incompatibilitate prevãzute la art. 14 şi 15 din Lege;
    c) declaraţia expresã a solicitantului cã se obligã sã respecte prevederile Legii, ale prezentului statut şi ale codului deontologic;
    d) dovada încetãrii formei anterioare în care a exercitat profesia de avocat în România, conform dispoziţiilor art. II din Legea nr. 231/2000 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, dupã caz;
    e) certificat medical de sãnãtate, potrivit art. 15 alin. (2) lit. d);
    f) douã fotografii tip legitimaţie."

    11. Articolul 18 se modificã şi avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 18. - (1) Cererea de primire în profesie, în forma şi însoţitã de documentaţia prevãzute în prezentul statut, se depune în termen de cel mult 15 zile de la data publicãrii pe pagina web a U.N.B.R. a organizãrii examenului naţional de primire în profesie. În termen de cel mult 3 zile de la înregistrare cererea de primire în profesie se va comunica de cãtre barou la U.N.B.R. şi se va afişa la sediul baroului şi pe pagina web a baroului şi a U.N.B.R.
    (2) Afişarea cererii la sediul baroului se constatã prin proces-verbal.
    (3) În termen de 10 zile de la afişarea cererii pe pagina web a baroului şi a U.N.B.R. orice persoanã poate face opoziţie la cererea de primire în profesie, indicând motivele şi arãtând împrejurãrile şi probele pe care îşi întemeiazã opoziţia.
    (4) Soluţionarea opoziţiei este de competenţa baroului la care a fost înregistratã cererea de primire în profesie.
    (5) În termen de 3 zile de la înregistrarea cererii de primire în profesie decanul baroului va desemna dintre membrii consiliului baroului un avocat-raportor, care va efectua investigaţiile necesare cu privire la moralitatea şi demnitatea solicitantului, chiar dacã nu se face opoziţie la înscriere."

    12. Articolul 19 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 19. - (1) Avocatul raportor va face toate cercetãrile pe care le va considera necesare.
    (2) Cercetãrile se vor referi la îndeplinirea de cãtre solicitant a condiţiilor prevãzute de lege şi de prezentul statut pentru primirea în profesia de avocat."

    13. Articolul 21 se modificã şi avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 21. - (1) Dupã depunerea raportului, în termen de cel mult 5 zile, consiliul baroului analizeazã îndeplinirea condiţiilor pentru primirea în profesie şi soluţioneazã eventualele opoziţii.
    (2) Consiliul baroului va pronunţa o hotãrâre motivatã asupra cererii de primire în profesie, pe care o va comunica U.N.B.R. în termen de cel mult 10 zile de la expirarea termenului de opoziţie.
    (3) Hotãrârea poate fi atacatã în termen de 15 zile de la comunicare la Comisia permanentã a U.N.B.R., care va soluţiona contestaţia cu cel puţin 15 zile înainte de data anunţatã a examenului naţional de primire în profesie. În cazul contestaţiilor formulate de persoanele prevãzute la art. 17 alin. (5) din Lege, termenul de soluţionare este de 30 de zile de la data înregistrãrii contestaţiei. Hotãrârea Comisiei permanente a U.N.B.R. se va afişa pe pagina web a U.N.B.R.
    (4) Se poate prezenta la examenul naţional de primire în profesie numai candidatul cu privire la care consiliul baroului sau, dupã caz, Comisia permanentã a U.N.B.R. a pronunţat o hotãrâre favorabilã asupra cererii de primire în profesie formulate de acesta.
    (5) Cel primit în profesia de avocat va fi înscris în Tabloul avocaţilor în baza deciziei emise de consiliul baroului, cu respectarea dispoziţiilor art. 20 alin. (8), art. 21, 22 şi 23 din Lege."

    14. Articolul 23 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 23. - Cererea de primire în profesia de avocat în România a avocaţilor care au obţinut calificarea profesionalã în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European este de competenţa Consiliului U.N.B.R., conform art. 66 lit. e) din Lege."

    15. Articolul 24 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 24. - (1) Cererea se depune sau, dupã caz, se comunicã în dublu exemplar la secretariatul U.N.B.R. şi va cuprinde:
    a) numele, prenumele şi domiciliul solicitantului;
    b) locul şi data naşterii;
    c) numãrul, data şi emitentul paşaportului;
    d) menţionarea faptului cã intenţioneazã exercitarea cu caracter permanent a profesiei în România;
    e) indicarea perioadei şi a formei în care a exercitat profesia de avocat în România, anterior depunerii cererii (acolo unde este cazul);
    f) indicarea titlului profesional obţinut în statul membru de origine şi a grupãrii profesionale din care face parte în statul membru de origine sau a autoritãţii judiciare în cadrul cãreia este admis sã îşi exercite profesia potrivit legii din statul membru de origine.
    (2) Cererea va fi însoţitã de urmãtoarele acte, traduse în limba românã şi certificate:
    a) paşaport;
    b) o atestare din partea autoritãţii competente din statul membru privind calitatea de avocat cu drept de exercitare a profesiei şi starea sa disciplinarã.
    (3) La cerere se vor ataşa:
    a) declaraţia expresã a solicitantului cã nu se aflã în vreunul dintre cazurile de nedemnitate şi incompatibilitate prevãzute la art. 14 şi 15 din Lege;
    b) declaraţia expresã a solicitantului cã se obligã sã respecte prevederile Legii, ale prezentului statut şi ale codului deontologic;
    c) certificat medical de sãnãtate, potrivit art. 15 alin. (2) lit. d);
    d) douã fotografii tip legitimaţie;
    e) alte documente prevãzute în anexa nr. XXXI."

    16. Articolul 25 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 25. - (1) Consiliul U.N.B.R. se va pronunţa asupra cererii de primire în profesia de avocat dupã susţinerea examenului de verificare a cunoştinţelor privind dreptul românesc şi de limba românã sau dupã ce comisia de evaluare a decis asupra scutirii solicitantului de a susţine examenul, conform art. 100 şi 109 din Lege.
    (2) Consiliul U.N.B.R. poate decide şi asupra suspendãrii analizãrii cererii pânã la efectuarea de cãtre solicitant a stagiului de pregãtire în domeniul dreptului românesc, conform art. 100 alin. (2) din Lege.
    (3) Decizia este definitivã şi se comunicã solicitantului."

    17. Articolul 27 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 27. - (1) Pentru aplicarea Legii, cazurile de nedemnitate se verificã atât cu ocazia primirii în profesie, cu ocazia reînscrierii în Tabloul avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei, cât şi pe întreaga duratã a exercitãrii acesteia.
    (2) Persoana care solicitã primirea în profesia de avocat sau reînscrierea în Tabloul avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei va înfãţişa consiliului baroului la care depune cererea înscrisuri din care sã rezulte condiţiile de încetare a exerciţiului profesiei din care provine, respectiv a celei pe care a exercitat-o în perioada de incompatibilitate. Consiliul baroului va întreprinde cercetãri - folosind procedura prevãzutã la art. 18 alin. (5), inclusiv în situaţia solicitãrii de reînscriere în Tabloul avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei - pentru a verifica dacã solicitantul nu se gãseşte în cazul de nedemnitate prevãzut la art. 14 lit. b) teza a II-a din Lege, respectiv dacã a fost exclus din profesia din care provine ca urmare a sãvârşirii unor abateri disciplinare grave.
    (3) Avocaţii care se gãsesc în unul dintre cazurile de nedemnitate prevãzute la art. 14 lit. a), lit. b) teza I, lit. c) şi d) din Lege sunt obligaţi sã prezinte baroului hotãrârile judecãtoreşti prin care au fost condamnaţi definitiv la pedeapsa cu închisoare pentru sãvârşirea unei infracţiuni intenţionate de naturã sã aducã atingere prestigiului profesiei, prin care li s-a aplicat pedeapsa interdicţiei de a exercita profesia, prin care au fost declaraţi faliţi frauduloşi sau prin care au fost condamnaţi definitiv pentru fapte sãvârşite în legãturã cu exercitarea profesiei.
    (4) Consiliul baroului va examina, în termen de 15 zile, hotãrârile judecãtoreşti, respectiv înscrisurile ce privesc condiţiile încetãrii profesiei practicate de cãtre avocatul înscris în Tabloul avocaţilor incompatibili şi va aprecia asupra demnitãţii avocatului. Consiliul baroului va hotãrî, dupã caz, menţinerea în profesie sau încetarea calitãţii de avocat potrivit Legii.
    (5) Decizia motivatã va fi comunicatã de îndatã avocatului în cauzã, precum şi preşedintelui U.N.B.R., împreunã cu hotãrârea judecãtoreascã, respectiv înscrisurile în baza cãreia/cãrora a fost verificatã starea de nedemnitate.
    (6) Decizia consiliului baroului poate fi atacatã de preşedintele U.N.B.R. şi/sau de avocatul în cauzã, în termen de 15 zile de la comunicare. Consiliul U.N.B.R. va analiza contestaţia şi va hotãrî în condiţiile Legii.
    (7) Decizia consiliului baroului de încetare a calitãţii de avocat este executorie. Despre încetarea calitãţii de avocat baroul va face menţiunile corespunzãtoare în Tabloul avocaţilor."

    18. Articolul 30 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 30. - (1) Sunt incompatibile cu exercitarea profesiei de avocat, dacã legile speciale nu prevãd altfel:
    a) faptele personale de comerţ exercitate cu sau fãrã autorizaţie;
    b) calitatea de asociat într-o societate comercialã în nume colectiv, de comanditar într-o societate comercialã în comanditã simplã sau în comanditã pe acţiuni;
    c) calitatea de administrator într-o societate comercialã în comanditã pe acţiuni;
    d) calitatea de administrator unic sau - în cazul unei pluralitãţi de administratori - aceea de administrator cu puteri depline de reprezentare şi administrare, de preşedinte al consiliului de administraţie ori de membru în comitetul de direcţie al unei societãţi comerciale cu rãspundere limitatã;
    e) calitatea de preşedinte al consiliului de administraţie ori al consiliului de supraveghere sau de membru în comitetul de direcţie ori în directoratul unei societãţi comerciale pe acţiuni.
    (2) Avocatul poate fi asociat sau acţionar la societãţile comerciale cu rãspundere limitatã ori la cele pe acţiuni.
    (3) Avocatul poate îndeplini funcţia de membru în consiliul de administraţie sau în consiliul de supraveghere al unei societãţi comerciale pe acţiuni sau de membru al consiliului de administraţie al unei societãţi comerciale cu rãspundere limitatã, cu obligaţia de a aduce acest fapt la cunoştinţa decanului baroului în care îşi exercitã profesia. Avocatul va furniza toate explicaţiile asupra condiţiilor în care el exercitã funcţia de membru al consiliului de administraţie sau al consiliului de supraveghere şi va prezenta toate documentele doveditoare în acest sens, cu respectarea regulilor confidenţialitãţii.
    (4) Dacã consiliul baroului apreciazã cã exercitarea funcţiei de membru al consiliului de administraţie sau al consiliului de supraveghere este sau devine incompatibilã cu demnitatea şi cu regulile de conduitã impuse avocaţilor poate, în orice moment, sã solicite celui interesat sã pãrãseascã funcţia pe care o ocupã. Decizia consiliului baroului va fi comunicatã de îndatã avocatului în cauzã. Dispoziţiile art. 27 alin. (6) şi (7) se aplicã în mod corespunzãtor.
    (5) Încãlcarea de cãtre avocat a prevederilor alin. (4) constituie abatere disciplinarã gravã."

    19. Articolul 31 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 31. - (1) Incompatibilitãţile prevãzute de Lege se verificã şi se constatã de cãtre consiliul baroului, chiar şi din oficiu.
    (2) Avocatul devenit incompatibil are obligaţia sã încunoştinţeze în scris consiliul baroului, solicitând trecerea sa din Tabloul avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei în Tabloul avocaţilor incompatibili.
    (3) Continuarea exercitãrii profesiei dupã intervenirea cazului de incompatibilitate constituie exercitarea fãrã drept a profesiei de avocat, cu consecinţele prevãzute de lege, şi constituie abatere disciplinarã gravã, sancţionatã cu excluderea din profesie."

    20. Articolul 32 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 32. - (1) În aplicarea art. 25 alin. (1) din Lege, consiliul baroului nu poate emite din oficiu decizie de trecere în Tabloul avocaţilor incompatibili fãrã ascultarea avocatului.
    (2) Avocatul va fi convocat în vederea ascultãrii prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire. Lipsa nejustificatã a avocatului la data indicatã în convocare nu împiedicã luarea mãsurii."

    21. Dupã articolul 32 se introduce un nou articol, articolul 32^1, cu urmãtorul conţinut:
    "Art. 32^1. - (1) În cazul prevãzut la art. 25 alin. (2) din Lege şi anume atunci când situaţia care determinã incompatibilitatea este preexistentã sau survine concomitent cu emiterea deciziei de primire în profesie, efectele acesteia din urmã se produc doar sub condiţia rezolvãrii stãrii de incompatibilitate.
    (2) Starea de incompatibilitate trebuie rezolvatã, conform art. 25 alin. (2) din Lege, în termen de douã luni de la data emiterii deciziei de primire în profesie, sub sancţiunea caducitãţii acesteia. În toate cazurile, consiliul baroului este obligat sã înscrie pe ordinea de zi a primei şedinţe de dupã expirarea celor douã luni verificarea mãsurii în care, în termen, starea de incompatibilitate a fost rezolvatã şi sã constate caducitatea deciziei de primire în profesie acolo unde este cazul."

    22. Articolul 33 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 33. - (1) Dreptul de primire în profesie se obţine numai pe baza unui examen, cu excepţia cazului prevãzut la art. 17 alin. (5) din Lege.
    (2) Examenul de primire în profesie se organizeazã, la nivel naţional, de U.N.B.R, în mod obligatoriu cel puţin o datã pe an, şi se desfãşoarã, în mod unitar, în centrele teritoriale ale Institutului Naţional pentru Pregãtirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, denumit în continuare I.N.P.P.A. Examenul va fi anunţat pe pagina web a U.N.B.R. cu cel puţin 60 de zile înainte de data susţinerii acestuia.
    (3) În vederea asigurãrii caracterului unitar al examenului de primire în profesia de avocat, Consiliul U.N.B.R., cu luarea în considerare a propunerilor formulate de I.N.P.P.A., va stabili data examenului, tematica, bibliografia şi metodologia de examinare, care vor fi unice la nivelul U.N.B.R. În considerarea numãrului de candidaţi, a zonelor din care provine majoritatea acestora, precum şi a eficienţei organizãrii examenului, Consiliul U.N.B.R. va stabili dacã examenul va fi desfãşurat în localitatea sediului central al I.N.P.P.A. şi/sau, dupã caz, în unul sau mai multe centre teritoriale ale I.N.P.P.A. Examinarea se face la 5 materii de examen, din care cel puţin la 3 materii examinarea se face în scris.
    (4) Odatã cu anunţarea datei examenului de primire în profesie şi a locului/locurilor organizãrii examenului, Consiliul U.N.B.R. va face publice, prin intermediul paginii web a U.N.B.R., tematica şi bibliografia examenului.
    (5) Comisia permanentã a U.N.B.R. desemneazã comisia naţionalã de examinare, ai cãrei membri vor fi, în majoritate, avocaţi-cadre didactice universitare cu o vechime în profesia de avocat de cel puţin 10 ani. Din rândul membrilor comisiei naţionale de examinare Comisia permanentã a U.N.B.R. stabileşte, cu luarea în considerare a propunerilor barourilor, componenţa comisiei/comisiilor teritoriale care este/sunt delegatã/delegate la centrul/centrele teritorial/ teritoriale de examen. De asemenea, Comisia permanentã a U.N.B.R. stabileşte materiile la care se organizeazã probe scrise, orale şi organizeazã activitatea de examen."

    23. Articolul 35 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 35. - Metodologia de examinare stabilitã de U.N.B.R. va fi adusã la cunoştinţa celor interesaţi cu cel puţin 30 de zile înainte de data examenului, prin afişare pe pagina web a U.N.B.R."

    24. Articolul 36 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 36. - (1) Pentru înscrierea la examen candidatul va depune dosarul de înscriere la baroul în circumscripţia cãruia doreşte sã îşi exercite activitatea, cu îndeplinirea prevederilor prezentului statut. Dosarul de înscriere include cererea şi actele prevãzute la art. 15 şi va fi depus în termenul prevãzut la art. 18 alin. (1).
    (2) Candidatul este obligat sã achite odatã cu depunerea dosarului de înscriere o taxã de participare la examen, stabilitã de Consiliul U.N.B.R., ce va fi afişatã pe pagina web a U.N.B.R. Din taxa de participare la examen o cotã va reveni baroului la care a fost depusã cererea de primire în profesie. Cota cuvenitã baroului pentru operaţiunile de înregistrare şi verificare a cererilor depuse de candidaţi se stabileşte prin hotãrâre a Consiliului U.N.B.R.
    (3) Dosarele de înscriere ale candidaţilor vor fi pãstrate şi arhivate de barourile la care au fost înregistrate cererile acestora de primire în profesie. Pentru candidaţii cu privire la care a fost pronunţatã, în condiţiile prezentului statut, o hotãrâre favorabilã privind cererea de primire în profesie, barourile vor transmite U.N.B.R., cu cel puţin 10 zile înaintea datei anunţate a examenului naţional de primire în profesie, în vederea întocmirii listelor participanţilor la examen, o copie a cererii de primire în profesie, însoţitã de o adresã prin care se confirmã cã respectivii candidaţi întrunesc condiţiile prevãzute de Lege şi de prezentul statut în vederea primirii în profesie şi de dovada achitãrii taxei de participare. Cota din taxa de participare cuvenitã barourilor va fi viratã de U.N.B.R. în contul barourilor cel târziu pânã la data examenului, cu excepţia taxei încasate de la acei candidaţi ale cãror cereri de primire în profesie au fost respinse, care va fi restituitã acestora."

    25. Articolul 37 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 37. - (1) Dupã validarea examenului, Consiliul U.N.B.R. va dispune primirea în profesie a candidaţilor admişi şi va emite decizia de primire în profesie.
    (2) Rezultatele examenului vor fi comunicate barourilor de cãtre Consiliul U.N.B.R."

    26. Articolul 39 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 39. - (1) Avocaţii - foşti judecãtori nu pot exercita profesia de avocat în faţa instanţelor unde au funcţionat, timp de 5 ani de la încetarea funcţiei deţinute. Prin "instanţe" în înţelesul Legii se înţelege: judecãtoriile, tribunalele, tribunalele specializate, curţile de apel, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Curtea Constituţionalã, inclusiv instanţele militare la care avocaţii au funcţionat ca judecãtori, indiferent de secţia la care au funcţionat.
    (2) În cazul în care avocatul a funcţionat ca judecãtor la mai multe instanţe, interdicţia opereazã pentru fiecare instanţã şi se calculeazã distinct de la data încetãrii activitãţii la instanţa respectivã.
    (3) Aceeaşi interdicţie se aplicã şi magistraţilor-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de la Curtea Constituţionalã, executorilor judecãtoreşti, grefierilor şi personalului auxiliar al instanţelor judecãtoreşti şi al Curţii Constituţionale."

    27. Articolul 40 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 40. - (1) Avocaţii - foşti procurori şi cadre de poliţie nu pot acorda asistenţã juridicã la organul de urmãrire penalã la care şi-au desfãşurat activitatea timp de 5 ani de la încetarea funcţiei respective. Calculul duratei de interdicţie se face conform art. 39 alin. (2).
    (2) În cazul în care avocatul - fost procuror sau cadru de poliţie a funcţionat şi în calitate de judecãtor, interdicţia priveşte atât instanţele, cât şi organele de urmãrire şi de cercetare penalã, durata fiind calculatã în mod corespunzãtor.
    (3) Dispoziţiile prezentului articol se aplicã şi personalului auxiliar al organelor de urmãrire penalã."

    28. Articolul 41 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 41. - (1) Interdicţia exercitãrii profesiei de avocat în cazurile prevãzute de art. 21 din Lege priveşte în integralitate instanţele, parchetele de pe lângã acestea, inclusiv Direcţia Naţionalã Anticorupţie şi Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizatã şi Terorism, şi organele de cercetare penalã la care lucreazã soţul, ruda sau afinul avocatului pânã la gradul al treilea inclusiv, indiferent de secţia, direcţia, serviciul sau biroul în care îşi desfãşoarã activitatea.
    (2) Interdicţia exercitãrii profesiei de avocat în situaţiile stabilite de art. 21 alin. (1) şi (2) din Lege nu se aplicã formelor colective de exercitare a profesiei, respectiv cabinetului asociat, societãţii civile sau societãţii cu rãspundere limitatã în care avocatul cãruia i se aplicã aceste interdicţii este asociat sau angajat, cu condiţia informãrii de cãtre forma de exercitare a profesiei, în termen de cel mult 5 zile de la intervenirea situaţiei respective, a baroului pe raza cãruia aceasta îşi are sediul profesional.
    (3) Avocatului asociat al avocatului cãruia i se aplicã interdicţiile prevãzute la art. 21 din Lege şi avocatului colaborator sau salarizat în cadrul profesiei care îşi desfãşoarã activitatea într-o formã de exercitare a profesiei în care lucreazã un avocat cãruia i se aplicã interdicţiile prevãzute la art. 21 din Lege le este interzis sã se foloseascã de forma de organizare profesionalã ori de raporturile de conlucrare profesionalã stabilite în condiţiile legii în scopul eludãrii acestor interdicţii."

    29. Articolul 43 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 43. - Avocatul care nu respectã prevederile art. 39-42 sau care se foloseşte de forma de organizare profesionalã ori de raporturile de conlucrare profesionalã stabilite în condiţiile legii, în scopul eludãrii interdicţiilor prevãzute de Lege sau de alte legi speciale, sãvârşeşte abatere disciplinarã gravã. Consiliul baroului se poate sesiza şi din oficiu cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 39-42."

    30. Articolul 44 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 44. - (1) Pânã la data de 15 ianuarie a fiecãrui an, decanul supune aprobãrii consiliului baroului Tabloul avocaţilor, alcãtuit potrivit anexei nr. VI.
    (2) Tabloul avocaţilor va cuprinde:
    a) numele şi prenumele avocaţilor definitivi şi stagiari cu drept de exercitare a profesiei şi sediul profesional al acestora;
    b) cabinetele asociate, societãţile civile profesionale şi societãţile profesionale cu rãspundere limitatã, cu indicarea sediului acestora şi a avocaţilor care le compun;
    c) restrângeri ale dreptului de a profesa, potrivit prevederilor art. 20 alin. (8) şi art. 21 din Lege, precum şi ale art. 41 alin. (2) din prezentul statut;
    d) menţiuni privind încetarea calitãţii de avocat, potrivit prevederilor art. 27 alin. (7);
    e) situaţiile de întrerupere a activitãţii profesionale a formelor de exercitare a profesiei;
    f) alte menţiuni relevante.
    (3) Avocaţii strãini vor fi menţionaţi într-un Tablou special, conform anexei nr. VIII la prezentul statut. Separat se vor menţiona formele de exercitare a profesiei din care aceştia fac parte, potrivit prevederilor art. 13 alin. (3) şi (6) din Lege. Distinct, sunt evidenţiaţi avocaţii strãini care provin dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, care sunt autorizaţi sã îşi desfãşoare activitãţile profesionale sub titlul profesional corespunzãtor obţinut într-un stat membru, indicându-se şi dacã aceştia desfãşoarã activitãţi avocaţiale cu caracter permanent pe teritoriul României şi titlul profesional sub care îşi desfãşoarã activitatea.
    (4) În cazul avocaţilor strãini se va menţiona dacã aceştia sunt autorizaţi sã acorde consultanţã juridicã privind dreptul românesc.
    (5) Se va întocmi separat un Tablou al avocaţilor incompatibili alcãtuit potrivit anexei nr. VII, care se verificã şi se reactualizeazã pânã la data de 15 ianuarie a fiecãrui an.
    (6) Tabloul avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei, Tabloul special al avocaţilor strãini şi Tabloul avocaţilor incompatibili se reactualizeazã lunar şi se aduc la cunoştinţa tuturor membrilor baroului.
    (7) Tablourile menţionate la alin. (6) vor fi comunicate U.N.B.R., pe cale electronicã şi în forma stabilitã de U.N.B.R., în termen de 5 zile de la actualizare."

    31. Articolul 45 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 45. - Tabloul avocaţilor definitivi şi stagiari, precum şi Tabloul special al avocaţilor strãini se comunicã, conform dispoziţiilor Legii, cel târziu pânã la data de 31 ianuarie a fiecãrui an."

    32. Articolul 46 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 46. - Refuzul înscrierii, al reînscrierii sau al menţinerii în Tabloul avocaţilor se contestã la consiliul baroului. Decizia consiliului baroului poate fi contestatã la Consiliul U.N.B.R. în termen de 15 zile de la data comunicãrii. Contestaţia este suspensivã de executare."

    33. Articolul 47 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 47. - (1) Înscrierea în tablou a avocaţilor definitivi şi stagiari se face numai dupã depunerea jurãmântului prevãzut de Lege. Jurãmântul se depune într-un cadru solemn, în faţa consiliului baroului, de cãtre avocaţii nou-înscrişi în barou.
    (2) Înscrierea în Tabloul avocaţilor dupã primirea în profesie este condiţionatã de depunerea declaraţiei prevãzute la art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului. nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securitãţii, aprobatã, cu modificãri şi completãri, prin Legea nr. 293/2008. Depunerea unei declaraţii false atrage consecinţele prevãzute de lege."

    34. Articolul 48 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 48. - (1) Decanul baroului va desemna avocaţii responsabili cu verificarea cazurilor de exercitare a activitãţii de asistenţã juridicã de cãtre persoanele neînscrise în Tabloul avocaţilor.
    (2) Ori de câte ori va avea informaţii cu privire la persoane care exercitã nelegal activitãţi prevãzute la art. 3 din Lege, consiliul baroului va sesiza autoritãţile competente şi va lua mãsurile legale ce se impun în vederea realizãrii drepturilor prevãzute de dispoziţiile art. 26 alin. (3), (4) şi (5) din Lege."

    35. Articolul 49 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 49. - (1) Exerciţiul profesiei de avocat se suspendã:
    a) pe toatã durata existenţei stãrii de incompatibilitate;
    b) în temeiul unei hotãrâri judecãtoreşti sau disciplinare de interdicţie temporarã de a profesa;
    c) în caz de neplatã totalã sau parţialã a taxelor şi a contribuţiilor profesionale cãtre barou, cãtre U.N.B.R. şi cãtre sistemul propriu de asigurãri sociale timp de 3 luni de la scadenţa acestora, pânã la lichidarea integralã a datoriilor;
    d) la cererea scrisã a avocatului, pentru alte motive decât cele prevãzute la lit. a).
    (2) În cazul prevãzut la alin. (1) lit. a), baroul are obligaţia de a verifica trimestrial, precum şi înainte de data întocmirii Tabloului anual al avocaţilor menţinerea situaţiei care a justificat suspendarea. În Tabloul avocaţilor, avocatul suspendat la cerere figureazã în secţiunea destinatã menţionãrii avocaţilor fãrã drept de exercitare a profesiei."

    36. Articolul 58 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 58. - (1) Calitatea de avocat înceteazã:
    a) prin renunţare scrisã la exerciţiul profesiei;
    b) prin deces;
    c) prin excluderea din profesie, ca sancţiune disciplinarã;
    d) în cazul în care avocatul a fost condamnat definitiv pentru o faptã prevãzutã de legea penalã şi care îl face nedemn de a fi avocat, potrivit legii.
    (2) Încetarea calitãţii de avocat se constatã prin decizie a consiliului baroului şi are drept consecinţã radierea celui în cauzã din Tabloul avocaţilor.
    (3) Încetarea dreptului de a exercita profesia de avocat prin pensionare nu atrage pierderea calitãţii de avocat."

    37. Articolul 62 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 62. - Independenţa profesiei, autonomia baroului şi exercitarea liberã a profesiei de avocat nu pot fi îngrãdite sau limitate prin actele autoritãţilor administraţiei publice, ale instanţelor judecãtoreşti, ale Ministerului Public sau ale altor autoritãţi, decât în cazurile şi în condiţiile expres prevãzute de lege."

    38. Articolul 66 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 66. - (1) Adunarea generalã a baroului poate fi, în condiţiile legii, ordinarã şi extraordinarã.
    (2) Au dreptul sã participe la şedinţele adunãrii generale avocaţii care sunt înscrişi în Tabloul avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei şi nu se aflã în situaţii ce atrag incompatibilitatea ori suspendarea dreptului de exerciţiu al profesiei."

    39. Articolul 68 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 68. - (1) Adunarea generalã este legal constituitã numai cu participarea majoritãţii avocaţilor care au dreptul de a participa la adunarea generalã.
    (2) În cazul în care numãrul legal nu este întrunit, prezidiul adunãrii generale va consemna aceastã împrejurare într-un proces-verbal şi va stabili data urmãtoarei adunãri generale în prezenţa avocaţilor participanţi la adunare. Data noii adunãri nu va putea fi mai târziu de 15 zile de la data primei adunãri; consiliul baroului va convoca noua adunare generalã cu cel puţin 7 zile înainte de data fixatã.
    (3) Cea de-a doua adunare generalã, convocatã în condiţiile alin. (2), este legal constituitã cu participarea a cel puţin unei treimi din numãrul total al membrilor sãi.
    (4) Dispoziţiile alin. (2) şi (3) nu se aplicã în cazul adunãrilor generale de alegere a organelor de conducere ale barourilor care au în evidenţã pânã la 500 de avocaţi cu drept de exercitare a profesiei. În cazul acestor barouri, în situaţia în care cvorumul adunãrii generale de alegere a organelor de conducere ale baroului nu este legal constituit, consiliul baroului va stabili data la care se convoacã o nouã adunare generalã de alegere a organelor de conducere ale baroului, cu respectarea regulamentului de organizare a alegerilor.
    (5) Participarea la adunarea generalã de alegere a organelor de conducere ale baroului se face personal. Exercitarea dreptului de vot nu poate fi delegatã.
    (6) Cu cel puţin 60 de zile anterior datei desfãşurãrii alegerilor, consiliile barourilor vor adopta regulamentul pentru organizarea alegerilor organelor baroului. Regulamentul va rãmâne definitiv în termen de 15 zile de la data afişãrii sale la secretariatul baroului sau/şi pe pagina web a baroului.
    (7) Hotãrârile adunãrii generale, inclusiv cele ale adunãrilor elective se iau cu votul majoritãţii membrilor prezenţi, în afarã de cazurile în care legea prevede alt cvorum de şedinţã şi de vot.
    (8) În regulamentul pentru organizarea adunãrii elective se poate prevedea ca exprimarea votului sã poatã fi fãcutã în formã electronicã, cu respectarea dispoziţiilor legale privind cvorumul."

    40. Articolul 69 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 69. - (1) Secretarul adunãrii generale va redacta procesul-verbal, care va cuprinde:
    a) modul în care a fost convocatã adunarea generalã şi caracterul ei ordinar sau extraordinar;
    b) anul, luna, ziua, ora şi locul unde se desfãşoarã adunarea generalã;
    c) numãrul membrilor prezenţi;
    d) componenţa prezidiului adunãrii generale;
    e) ordinea de zi votatã de adunarea generalã;
    f) luãrile de cuvânt;
    g) hotãrârile, rezoluţiile şi moţiunile adoptate;
    h) orice alte activitãţi desfãşurate în adunarea generalã.
    (2) Procesul-verbal va purta semnãturile membrilor prezidiului adunãrii generale.
    (3) Procesul-verbal va fi înregistrat şi depus la barou, putând fi consultat oricând de membrii baroului şi de U.N.B.R."

    41. Articolul 70 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 70. - (1) Adunarea generalã a baroului adoptã hotãrâri care sunt obligatorii pentru membrii baroului, în condiţiile prevãzute de Lege şi de prezentul statut.
    (2) De asemenea, adunarea generalã poate adopta rezoluţii şi moţiuni."

    42. Articolul 71 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 71. - (1) Consiliul baroului este format din 5 pânã la 15 membri, aleşi pe o perioadã de 4 ani dintre avocaţii cu o vechime neîntreruptã în profesie de cel puţin 8 ani. Mandatul lor poate fi reînnoit.
    (2) Numãrul consilierilor este proporţional cu numãrul membrilor baroului înscrişi în Tabloul avocaţilor, dupã cum urmeazã:
    a) 5 consilieri pentru barourile cu mai puţin de 50 de avocaţi;
    b) 7 consilieri pentru barourile cu un numãr cuprins între 51 şi 100 de avocaţi;
    c) 9 consilieri pentru barourile cu un numãr cuprins între 101 şi 200 de avocaţi;
    d) 11 consilieri pentru barourile cu un numãr cuprins între 201 şi 500 de avocaţi;
    e) 13 consilieri pentru barourile cu un numãr cuprins între 501 şi 1.000 de avocaţi;
    f) 15 consilieri pentru barourile cu peste 1.000 de avocaţi.
    (3) În numãrul total al membrilor consiliului sunt cuprinşi decanul şi prodecanul.
    (4) Fiecare consilier va coordona unul sau mai multe departamente de activitate ale consiliului baroului.
    (5) Adunarea generalã a baroului poate hotãrî alegerea unor consilieri supleanţi. În caz de încetare a mandatului de consilier ales, consilierii supleanţi vor completa consiliul baroului în ordinea numãrului de voturi obţinut la alegeri pentru perioada de mandat rãmasã vacantã."

    43. Articolul 72 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 72. - (1) Comisia de cenzori este formatã dintr-un numãr impar de membri, dar cel puţin 3, aleşi pe o perioadã de 4 ani dintre avocaţii cu o vechime neîntreruptã în profesie de cel puţin 8 ani. Mandatul lor poate fi reînnoit.
    (2) Dispoziţiile art. 71 alin. (5) se aplicã în mod corespunzãtor.
    (3) Alegerea membrilor comisiei de cenzori va urmãri, în mãsura situaţiei concrete a fiecãrui barou, ca cel puţin unul dintre aceştia sã aibã studii economice. Dacã volumul de activitate al comisiei de cenzori, propriu baroului, o impune, adunarea generalã va stabili şi condiţiile remunerãrii acestora.
    (4) Conducerea activitãţii şi reprezentarea comisiei de cenzori în faţa organelor profesiei şi în raporturile cu autoritãţile publice se fac de cãtre preşedintele acesteia, ales cu majoritate de voturi din rândul membrilor sãi.
    (5) Comisia de cenzori are ca atribuţii principale supravegherea gestiunii baroului, verificarea legalitãţii întocmirii situaţiilor financiare şi a concordanţei lor cu registrele, verificarea regularitãţii ţinerii acestor registre şi verificarea concordanţei efectuãrii cheltuielilor cu destinaţia aprobatã de organele profesiei.
    (6) În exercitarea atribuţiilor, comisia de cenzori întocmeşte rapoarte, procese-verbale de verificare a gestiunii şi note de propuneri, acte ce vor fi prezentate de îndatã decanului şi/sau consiliului baroului.
    (7) În situaţii de necesitate temeinic argumentatã, în exercitarea atribuţiilor şi a îndeplinirii sarcinilor sale, comisia de cenzori poate recurge la serviciile unui contabil autorizat, expert contabil sau auditor extern, terţi ce îşi pot desfãşura activitatea individual ori în forme asociative."

    44. Articolul 74 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 74. - (1) Decanul baroului este ales de adunarea generalã a baroului dintre avocaţii definitivi cu o vechime în profesie de cel puţin 10 ani. Acesta trebuie sã fie membru al baroului de cel puţin 5 ani.
    (2) În exercitarea atribuţiilor sale decanul emite decizii. Acestea se consemneazã într-un registru special, ţinut la sediul baroului, care poate fi consultat de cãtre orice avocat interesat şi de organele U.N.B.R."

    45. Articolul 78 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 78. - (1) U.N.B.R. este persoanã juridicã de interes public, înfiinţatã prin Lege, cu patrimoniu propriu şi organizare de sine stãtãtoare.
    (2) Bugetul U.N.B.R. se formeazã din contribuţia barourilor, în cotele stabilite de Congresul avocaţilor. Contribuţia baroului la formarea bugetului U.N.B.R. se stabileşte în raport cu numãrul avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei înscrişi în Tabloul avocaţilor barourilor şi se vireazã lunar în contul special constituit în acest scop din cotele de contribuţie achitate de avocaţi în contul barourilor.
    (3) Patrimoniul U.N.B.R. poate fi folosit şi în activitãţi producãtoare de venituri în condiţiile legii."

    46. Articolul 80 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 80. - (1) Congresul avocaţilor este organul suprem de conducere a profesiei de avocat.
    (2) Hotãrârile adoptate de Congresul avocaţilor sunt definitive şi obligatorii pentru toate organele profesiei şi pentru toţi avocaţii."

    47. Articolul 81 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 81. - (1) Congresul avocaţilor se convoacã anual de cãtre Consiliul U.N.B.R. prin preşedintele U.N.B.R.
    (2) Congresul extraordinar al avocaţilor se convoacã de cãtre preşedintele U.N.B.R. ori de câte ori este nevoie sau la cererea a cel puţin o treime din numãrul total al barourilor.
    (3) Convocarea va cuprinde luna, ziua, ora şi locul desfãşurãrii Congresului avocaţilor şi ordinea de zi a acestuia.
    (4) Decanii barourilor şi membrii Consiliului U.N.B.R. sunt membri de drept ai Congresului avocaţilor.
    (5) Din Congresul avocaţilor fac parte şi delegaţii aleşi de adunãrile generale ale barourilor, conform normei de reprezentare de un delegat la 200 de avocaţi.
    (6) Numãrul de delegaţi se calculeazã dupã cum urmeazã:
    a) un delegat pentru barourile care au pânã la 200 de avocaţi;
    b) 2 delegaţi pentru barourile care au între 201 şi 400 de avocaţi;
    c) 3 delegaţi pentru barourile care au între 401 şi 600 de avocaţi şi aşa mai departe."

    48. Articolul 82 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 82. - (1) Lucrãrile Congresului avocaţilor sunt conduse de cãtre preşedintele U.N.B.R., împreunã cu un prezidiu format din 8 avocaţi, ales prin vot deschis.
    (2) Congresul avocaţilor va alege un secretariat compus din 3 avocaţi, dispoziţiile art. 69 aplicându-se corespunzãtor."

    49. Articolul 83 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 83. - (1) Hotãrârile, rezoluţiile şi moţiunile se adoptã prin vot deschis.
    (2) Alegerea organelor profesiei se face prin vot secret. Congresul avocaţilor alege o comisie de numãrare a voturilor dintre delegaţii care nu candideazã, compusã din minimum 5 membri. Votul secret se exprimã prin buletine de vot introduse în urne sigilate. Pe buletinul de vot se menţioneazã: numele şi prenumele candidatului, funcţia pentru care candideazã şi baroul din care face parte.
    (3) Votul «pentru» se realizeazã prin lãsarea intactã a numelui şi prenumelui candidatului dorit; votul «contra» se exprimã prin ştergerea numelui şi a prenumelui persoanei propuse.
    (4) Vor fi nule buletinele de vot care nu corespund modelului stabilit de Congresul avocaţilor, cele care nu poartã ştampila de control, precum şi buletinele pe care numãrul candidaţilor votaţi «pentru» este mai mare decât numãrul funcţiilor pentru care se candideazã."

    50. Articolul 126 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 126. - (1) Contractul de asistenţã juridicã este încheiat în formã scrisã, cerutã ad probationem. Acesta trebuie sã îndeplineascã toate condiţiile cerute de lege pentru încheierea valabilã a unei convenţii şi dobândeşte datã certã prin înregistrarea sa în registrul oficial de evidenţã al avocatului, indiferent de modalitatea în care a fost încheiat.
    (2) Contractul de asistenţã juridicã poate fi încheiat şi prin orice mijloc de comunicare la distanţã. În acest caz, data încheierii contractului este data la care a intervenit acordul de voinţã dintre avocat şi client. Se prezumã cã avocatul a luat cunoştinţã de încheierea contractului la una dintre urmãtoarele date:
    a) data la care contractul a sosit prin fax sau e-mail (semnãturã electronicã) la sediul profesional al avocatului; dacã transmiterea prin fax are loc dupã ora 19,00 se prezumã cã avocatul a luat cunoştinţã în ziua lucrãtoare urmãtoare zilei transmiterii;
    b) data primirii contractului semnat prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire.
    (3) Contractul de asistenţã juridicã poate lua forma unei scrisori de angajament care sã indice raporturile juridice dintre avocat şi destinatarul scrisorii, inclusiv serviciile avocaţiale şi onorariul, semnatã de avocat şi transmisã clientului. În cazul în care clientul semneazã scrisoarea sub orice menţiune expresã de accept a conţinutului scrisorii, aceasta dobândeşte valoarea unui contract de asistenţã juridicã.
    (4) Contractul de asistenţã juridicã se considerã a fi fost încheiat în mod tacit dacã clientul a achitat onorariul menţionat în cuprinsul acestuia, achitarea acestui onorariu valorând acceptarea contractului de cãtre client, caz în care data încheierii contractului este consideratã a fi data menţionatã în cuprinsul contractului.
    (5) Contractul de asistenţã juridicã poate fi încheiat, în mod excepţional, şi în formã verbalã. În acest caz, ca şi în situaţia prevãzutã la alin. (2), dispoziţiile art. 44 din Lege se aplicã în mod corespunzãtor. Contractul în formã scrisã va fi încheiat în cel mai scurt timp posibil.
    (6) În cazul în care avocatul şi clientul convin, o terţã persoanã poate fi beneficiarul serviciilor avocaţiale stabilite prin contract, dacã terţul acceptã, chiar şi tacit, încheierea contractului în astfel de condiţii.
    (7) Cu excepţia cazului prevãzut la alin. (2), contractul de asistenţã juridicã se încheie în atâtea exemplare câte pãrţi sunt. Orice exemplar care poartã în original semnãturile pãrţilor va fi considerat exemplar original.
    (8) Avocatul va ţine o evidenţã strictã a contractelor încheiate într-un registru special şi va pãstra în arhiva sa un exemplar al fiecãrui contract şi un duplicat sau o copie de pe orice împuternicire de reprezentare primitã în executarea contractelor."

    51. Articolul 127 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 127. - (1) Contractul de asistenţã juridicã trebuie sã cuprindã în mod obligatoriu urmãtoarele elemente:
    a) datele de identificare ale formei de exercitare a profesiei, denumirea, sediul profesional şi reprezentantul acesteia;
    b) datele de identificare ale clientului: se indicã persoana reprezentantului legal, precum şi mandatarul clientului, dacã este cazul;
    c) obiectul contractului, care poate fi limitat la una sau mai multe dintre activitãţile prevãzute la art. 3 din Lege ori poate avea caracter general, dând dreptul avocatului la acte de administrare şi conservare a patrimoniului clientului;
    d) onorariul;
    e) atestarea identitãţii clientului sau a reprezentantului acestuia;
    f) modul de soluţionare a litigiilor dintre avocat şi client;
    g) semnãturile pãrţilor.
    (2) Lipsa elementelor prevãzute la alin. (1) lit. a), b), c), d), e) şi g) atrage nevalabilitatea contractului, dacã s-a produs o vãtãmare ce nu poate fi altfel remediatã.
    (3) Modelul contractului de asistenţã juridicã este cuprins în anexa nr. I.
    (4) Contractul de asistenţã juridicã va fi tipãrit în formulare tipizate şi înseriate ce vor conţine sigla U.N.B.R, pe cea a baroului emitent, denumirea "Uniunea Naţionalã a Barourilor din România" şi cea a baroului emitent. Seria va avea o componentã literalã comunã fiecãrui barou în parte şi o componentã cifricã formatã din 6 cifre, urmatã de menţionarea anului emiterii formularelor. Înserierea este rezervatã de cãtre barou fiecãrei forme de exercitare a profesiei în parte.
    (5) Cu acordul prealabil al baroului de la sediul lor profesional principal şi cu respectarea cerinţelor prevãzute la alin. (4), formele de exercitare a profesiei pot emite şi utiliza, pe cheltuiala lor şi prin mijloace proprii, formularele menţionate la alin. (4) în mod individual, personalizate cu elementele de identificare ale formei de exercitare a profesiei. În acest caz, formele de exercitare a profesiei vor solicita baroului acordarea de serii unice pentru formularele pe care le vor emite în sistem propriu şi personalizat. Aceste serii vor fi înscrise în mod obligatoriu în contractele de asistenţã juridicã emise de formele de exercitare a profesiei în baza prevederilor prezentului alineat.
    (6) Pentru uzul în raporturile cu clienţii strãini, formularele emise în condiţiile alin. (5) vor putea fi redactate într-o limbã de circulaţie internaţionalã, cu condiţia asigurãrii corespondenţei depline a traducerii cu modelul cuprins la anexa nr. I. Rãspunderea pentru acurateţea traducerii revine formei de exercitare a profesiei care utilizeazã formularele emise în sistem personalizat."

    52. Articolul 131 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 131. - (1) Contractul de asistenţã juridicã prevede, în mod expres, întinderea puterilor pe care clientul le conferã avocatului. În baza acestuia, avocatul se legitimeazã faţã de terţi prin împuternicirea avocaţialã întocmitã conform anexei nr. II. Prevederile art. 127 alin. (4) se aplicã în mod corespunzãtor şi formularului împuternicirii avocaţiale.
    (2) În lipsa unor prevederi contrare, avocatul este împuternicit sã efectueze orice act specific profesiei pe care îl considerã necesar pentru realizarea intereselor clientului.
    (3) Pentru activitãţile prevãzute expres în cuprinsul obiectului contractului de asistenţã juridicã, acesta reprezintã un mandat special, în puterea cãruia avocatul poate încheia, sub semnãturã privatã sau în formã autenticã, acte de conservare, administrare sau dispoziţie în numele şi pe seama clientului."

    53. Articolul 134 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 134. - (1) Onorariile pot fi stabilite astfel:
    a) onorarii orare;
    b) onorarii fixe (forfetare);
    c) onorarii de succes;
    d) onorarii formate din combinarea criteriilor prevãzute la lit. a), b) şi c);
    (2) Onorariul orar este stabilit pe ora de lucru, respectiv o sumã fixã de unitãţi monetare cuvenitã avocatului pentru fiecare orã de servicii profesionale pe care o presteazã clientului.
    (3) Onorariul fix (forfetar) constã într-o sumã fixã cuvenitã avocatului pentru un serviciu profesional sau pentru categorii de astfel de servicii profesionale pe care îl presteazã sau, dupã caz, le presteazã clientului.
    (4) Onorariul orar şi fix (forfetar) se datoreazã avocatului indiferent de rezultatul obţinut prin prestarea serviciilor profesionale.
    (5) Avocatul poate sã primeascã de la un client onorarii periodice, inclusiv sub formã forfetarã.
    (6) Avocatul are dreptul ca în completarea onorariului fixat sã solicite şi sã obţinã şi un onorariu de succes, cu titlu complementar, în funcţie de rezultat sau de serviciul furnizat. Onorariul de succes constã într-o sumã fixã sau variabilã stabilitã pentru atingerea de cãtre avocat a unui anumit rezultat. Onorariul de succes poate fi convenit împreunã cu onorariul orar sau fix.
    (7) În cauzele penale, onorariul de succes nu poate fi practicat decât în legãturã cu latura civilã a cauzei."

    54. La articolul 137, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Soluţionarea contestaţiilor şi reclamaţiilor se face prin aplicarea principiului medierii şi prin încercarea de conciliere a pãrţilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrãrii contestaţiei sau reclamaţiei."

    55. Articolul 139 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 139. - (1) Avocatul îşi va reprezenta clientul cu diligenţa unui bun profesionist, în limitele legii.
    (2) Avocatul se va abţine ca, intenţionat:
    a) sã ignore obiectivele şi scopurile reprezentãrii stabilite de cãtre client, astfel încât sã eşueze în atingerea lor prin mijloace rezonabile, permise de lege şi de statutul profesiei;
    b) sã prejudicieze un client pe durata relaţiilor profesionale.
    (3) Avocatul va acţiona cu promptitudine în reprezentarea clientului, potrivit cu natura cauzei. Avocatul nu este obligat sã acţioneze exclusiv în obţinerea de avantaje pentru clientul sãu în confruntarea cu adversarii. Strategiile şi tacticile stabilite de avocat trebuie sã conducã activitatea acestuia pe principiul folosirii demersurilor profesionale în favoarea clientului.
    (4) Avocatul este obligat sã respecte secretul profesional în privinţa strategiilor, tacticilor şi acţiunilor preconizate şi desfãşurate pentru client.
    (5) Avocatul va ţine permanent sub control gradul sãu de ocupare profesionalã şi extraprofesionalã, astfel încât sã poatã trata adecvat fiecare cauzã, potrivit cu natura împrejurãrilor şi specificul cauzei. Acesta va fi obligat sã refuze un client ori de câte ori este conştient cã nu poate oferi acestuia cu promptitudine serviciul profesional solicitat.
    (6) Neglijarea cauzelor clientului, absenţa nejustificatã în mod repetat, fãrã asigurarea unei substituiri legale şi competente cu acordul prealabil al clientului, constituie abatere disciplinarã.
    (7) Avocatul va trata cu respect şi curtoazie orice persoanã implicatã în procedurile legale în care asistã sau reprezintã clientul şi se va abţine de la metode şicanatorii şi prejudiciabile pentru terţe pãrţi, dacã acestea sunt evident indiferente şi irelevante intereselor clientului reprezentat."

    56. La subsecţiunea "Asistenţa judiciarã" se introduce partea I intitulatã "Cazurile şi condiţiile de acordare a asistenţei judiciare".

    57. Articolul 155 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 155. - (1) În sensul Legii şi al prezentului statut, prin asistenţã judiciarã se înţelege asistenţa juridicã acordatã prin avocat.
    (2) Barourile asigurã asistenţã judiciarã:
    a) în cauzele penale în care apãrarea este obligatorie potrivit dispoziţiilor Codului de procedurã penalã sau potrivit dispoziţiilor din legi speciale sau în orice altã situaţie în care organul judiciar considerã necesarã desemnarea unui apãrãtor din oficiu;
    b) în orice alte cauze decât cele penale, ca modalitate de acordare a ajutorului public judiciar, în condiţiile legii;
    c) la solicitarea organelor administraţiei publice locale.
    (3) În cazuri de excepţie, dacã persoana este lipsitã de mijloace materiale, iar drepturile ei ar fi prejudiciate prin întârziere, decanul baroului poate aproba acordarea de asistenţã judiciarã gratuitã."

    58. Dupã articolul 155 se introduc şase noi articole, articolele 155^1-155^6, cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 155^1 - Ca formã a ajutorului public judiciar, asistenţa prin avocat cuprinde:
    1. asistenţa extrajudiciarã, care include acordarea de consultaţii în vederea iniţierii sau soluţionãrii unui litigiu pentru care legea prevede acordarea ajutorului public judiciar sau, dupã caz, în vederea iniţierii unei proceduri judiciare, arbitrale ori administrativ-jurisdicţionale în cazurile prevãzute de lege şi prin pregãtirea şi întocmirea documentelor pentru iniţierea unei proceduri judiciare, inclusiv a unei proceduri prealabile obligatorii sau facultative, dupã caz;
    2. asigurarea reprezentãrii şi asistenţei procesuale în faţa instanţelor judecãtoreşti şi a altor organe de jurisdicţie, în condiţiile legii.
    Art. 155^2. - (1) În cazul în care, potrivit art. 11-19 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 193/2008, a fost încuviinţatã cererea de ajutor public judiciar sub forma asistenţei prin avocat, cererea împreunã cu încheierea de încuviinţare se trimit de îndatã decanului baroului din circumscripţia acelei instanţe.
    (2) În termen de 3 zile de la comunicarea încheierii de încuviinţare a cererii de ajutor public judiciar, decanul baroului va desemna un avocat înscris în Registrul de asistenţã judiciarã pentru a asigura asistenţa prin avocat solicitatã.
    (3) Avocatului desemnat i se va comunica de cãtre decan înştiinţarea de numire şi copie de pe încheierea de încuviinţare a cererii de ajutor public judiciar, iar beneficiarul ajutorului judiciar va fi înştiinţat de îndatã asupra numelui avocatului desemnat.
    (4) În toate cazurile, beneficiarul ajutorului public judiciar poate solicita el însuşi desemnarea unui anumit avocat, cu consimţãmântul acestuia, în condiţiile legii.
    Art. 155^3. - (1) Avocatul desemnat sã acorde asistenţa juridicã conform art. 155^2 alin. (2) poate refuza exercitarea mandatului primit numai în caz de conflict de interese sau pentru alte motive justificate.
    (2) Refuzul nejustificat al avocatului desemnat de a acorda asistenţã judiciarã constituie abatere disciplinarã.
    (3) Beneficiarul care în mod nejustificat refuzã sau renunţã la serviciile avocatului desemnat pierde ajutorul public judiciar acordat, fãrã a mai avea dreptul la o nouã cerere de ajutor public judiciar în cauza respectivã.
    (4) Decanului baroului îi revine competenţa de a aprecia asupra caracterului justificat sau nejustificat al refuzului ori renunţãrii.
    Art. 155^4. - (1) La nivelul fiecãrui barou se organizeazã Serviciul de asistenţã judiciarã.
    (2) Asistenţa extrajudiciarã se acordã de cãtre Serviciul de asistenţã judiciarã pe baza unei cereri care va cuprinde urmãtoarele menţiuni:
    a) obiectul şi natura solicitãrii;
    b) identitatea şi codul numeric personal ale solicitantului;
    c) domiciliul şi starea materialã ale solicitantului şi ale familiei sale;
    d) dovezi privind veniturile solicitantului şi ale familiei sale;
    e) dovezi cu privire la obligaţia de întreţinere sau de platã.
    (3) Cererea va cuprinde, pe lângã menţiunile prevãzute la alin. (2), şi o declaraţie pe propria rãspundere a solicitantului în sensul de a preciza dacã în cursul ultimelor 12 luni a mai beneficiat de ajutor public judiciar, iar în caz afirmativ, în ce formã, pentru ce cauzã şi în ce cuantum. Modelul cererii de acordare a asistenţei extrajudiciare este cuprins în anexa nr. XXXII.
    (4) Dovada stãrii materiale a solicitantului se face, în principal, cu urmãtoarele documente:
    a) adeverinţã eliberatã de autoritãţile competente sau de cãtre angajator, dupã caz, din care sã rezulte veniturile profesionale ale solicitantului şi ale celorlalţi membri ai familiei, supuse, potrivit legii, impozitului pe venit, realizate în perioada prevãzutã de legislaţia privind ajutorul public judiciar, sau sumele încasate cu titlu de pensie, indemnizaţie de şomaj ori asigurãri sociale şi altele asemenea, încasate pe aceeaşi perioadã;
    b) livretul de familie şi, dupã caz, certificatele de naştere ale copiilor;
    c) certificatul de persoanã cu handicap al solicitantului sau al copilului, dupã caz;
    d) declaraţie pe propria rãspundere din care sã reiasã cã solicitantul şi ceilalţi membri ai familiei nu beneficiazã de alte venituri suplimentare;
    e) declaraţie pe propria rãspundere privind situaţia patrimonialã a solicitantului şi a familiei sale;
    f) declaraţie pe propria rãspundere din care sã rezulte cã solicitantul şi/sau celãlalt pãrinte, natural ori adoptiv, sau, dupã caz, o altã persoanã cãreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei ori care are copilul în plasament sau în plasament în regim de urgenţã ori a fost numitã tutore se ocupã de creşterea şi îngrijirea copilului şi cã acesta nu este încredinţat sau dat în plasament niciunui organism privat autorizat ori serviciu public autorizat sau unei persoane juridice;
    g) dovada eliberatã de autoritãţile competente privind situaţia bunurilor impozabile ale solicitantului sau, dupã caz, ale celorlalţi membri ai familiei;
    h) alte acte necesare stabilirii dreptului la acordarea de asistenţã judiciarã, potrivit legii.
    (5) Cererea însoţitã de documentele justificative se depune la Serviciul de asistenţã judiciarã şi va fi soluţionatã, în termen de cel mult 15 zile lucrãtoare de la data înregistrãrii, prin decizie de admitere sau de respingere, dupã caz.
    (6) În cazul admiterii cererii, decizia va cuprinde urmãtoarele:
    a) denumirea actului;
    b) denumirea organului emitent;
    c) temeiul legal şi de fapt pentru emiterea deciziei;
    d) persoana cãreia i se acordã asistenţã extrajudiciarã;
    e) tipul sau forma asistenţei extrajudiciare acordate;
    f) data eliberãrii, funcţia şi semnãtura persoanei care a eliberat actul respectiv.
    (7) În baza deciziei de admitere, decanul baroului va desemna un avocat înscris în Registrul de asistenţã judiciarã. Decanul baroului poate desemna un avocat ales de cãtre persoana cãreia i se acordã asistenţa extrajudiciarã, dacã avocatul este înscris în Registrul de asistenţã judiciarã, iar avocatul şi-a dat acordul pentru numire.
    (8) În termen de 5 zile lucrãtoare de la data emiterii, decizia prevãzutã la alin. (5) va fi comunicatã solicitantului.
    (9) Decizia de respingere poate fi contestatã în termen de 5 zile de la comunicare, la consiliul baroului.
    (10) Contestaţia prevãzutã la alin. (9) va fi soluţionatã de cãtre consiliul baroului în regim de urgenţã în prima şedinţã a consiliului baroului de dupã data înregistrãrii acesteia.
    Art. 155^5. - Asistenţa extrajudiciarã nu se acordã în urmãtoarele situaţii:
    a) atunci când beneficiul adus solicitantului prin acordarea asistenţei nu este justificat;
    b) atunci când pretenţia este vãdit nejustificatã, neîntemeiatã sau inadmisibilã;
    c) în cazul cetãţenilor strãini sau persoanelor juridice strãine solicitante, atunci când legislaţia lor naţionalã nu prevede un tratament similar pentru cetãţenii români;
    d) atunci când solicitantul a fost decãzut din dreptul de a beneficia de asistenţã judiciarã.
    Art. 155^6. - Avocatul care acordã asistenţã judiciarã nu are dreptul sã primeascã de la beneficiar niciun fel de sume de bani ori alte recompense, nici chiar cu titlu de acoperire a cheltuielilor."

    59. Dupã articolul 155^6, la subsecţiunea "Asistenţa judiciarã" se introduce partea a II-a intitulatã "Organizarea activitãţii de acordare a asistenţei judiciare".

    60. La partea a II-a intitulatã "Organizarea activitãţii de acordare a asistenţei judiciare" se introduc zece noi articole, articolele 155^7-155^16, cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 155^7 - (1) În cadrul U.N.B.R se organizeazã Departamentul de coordonare a asistenţei judiciare, organ cu activitate permanentã, coordonat de un vicepreşedinte al U.N.B.R. Structura organizatoricã a acestui departament se stabileşte prin decizie Comisiei permanente a U.N.B.R.
    (2) Departamentul de coordonare emite decizii şi norme metodologice în limitele atribuţiilor conferite prin Lege şi în condiţiile prezentului statut.
    Art. 155^8. - Departamentul de coordonare a asistenţei judiciare exercitã, în principal, urmãtoarele atribuţii:
    a) desfãşoarã conducerea metodologicã a activitãţii de acordare a asistenţei judiciare;
    b) elaboreazã proiectul de regulament-cadru pentru organizarea serviciilor de asistenţã judiciarã;
    c) propune sau, dupã caz, avizeazã proiecte de protocoale ce se încheie cu autoritãţile publice competente în scopul obţinerii mijloacelor financiare necesare pentru organizarea serviciilor de asistenţã judiciarã;
    d) organizeazã Registrul naţional de asistenţã judiciarã pe baza registrelor întocmite de barouri;
    e) organizeazã şi coordoneazã metodologia de platã a onorariilor pentru asistenţa judiciarã acordatã;
    f) efectueazã controlul asupra asistenţei judiciare acordate;
    g) elaboreazã proiecte de acte normative în domeniul asistenţei judiciare, pe care le propune Ministerului Justiţiei în vederea promovãrii;
    h) stabileşte, împreunã cu Ministerul Justiţiei, indicii statistici, ţine evidenţa statisticã a sistemului de asistenţã judiciarã şi analizeazã informaţiile necesare pentru planificarea şi coordonarea corectã a sistemului de asistenţã judiciarã;
    i) colaboreazã cu Ministerul Justiţiei pentru buna funcţionare şi planificarea, inclusiv din punct de vedere bugetar, a sistemului de asistenţã judiciarã;
    j) popularizeazã sistemul de asistenţã judiciarã;
    k) stabileşte formularistica utilizatã de barouri pentru organizarea activitãţii de asistenţã judiciarã şi extrajudiciarã, în condiţiile legii;
    l) reprezintã U.N.B.R. în domeniul asistenţei judiciare, în cadrul colaborãrii internaţionale în materie, în condiţiile legii sau ale prezentului statut.
    Art. 155^9. - În vederea organizãrii activitãţii de asistenţã judiciarã, barourile îndeplinesc urmãtoarele atribuţii:
    a) organizeazã serviciile de asistenţã judiciarã atât la nivelul fiecãrui barou, cât şi la sediul fiecãrei instanţe judecãtoreşti;
    b) organizeazã şi actualizeazã Registrul de asistenţã judiciarã al fiecãrui barou pe baza cererilor avocaţilor aprobate de consiliul baroului;
    c) desemneazã avocaţii înscrişi în Registrul de asistenţã judiciarã pentru acordarea asistenţei judiciare, ţinând cont de experienţa profesionalã şi de calificarea avocatului, precum şi de natura şi complexitatea cazului, de desemnãrile anterioare şi de gradul de angajare al acestuia;
    d) efectueazã controlul asupra acordãrii asistenţei judiciare de cãtre avocaţii din cadrul baroului;
    e) organizeazã şi executã programe de popularizare a sistemului de asistenţã judiciarã;
    f) îndeplinesc orice alte atribuţii prevãzute de lege sau de Regulamentul-cadru pentru organizarea serviciilor de asistenţã judiciarã.
    Art. 155^10. - (1) Baroul organizeazã serviciile de asistenţã judiciarã la sediile tuturor instanţelor judecãtoreşti din judeţ, în spaţii destinate exclusiv desfãşurãrii acestei activitãţi, care se pun la dispoziţie în mod obligatoriu şi cu titlu gratuit de Ministerul Justiţiei sau, dupã caz, de autoritãţile administraţiei locale.
    (2) Serviciile de asistenţã prevãzute la alin. (1) sunt conduse de un avocat definitiv numit de consiliul baroului şi sunt coordonate de un membru al consiliului. Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de asistenţã judiciarã se realizeazã potrivit regulamentului aprobat de consiliul baroului în baza Regulamentului-cadru pentru organizarea serviciilor de asistenţã judiciarã aprobat de Consiliul U.N.B.R.
    (3) Consiliul baroului poate decide ca serviciul de asistenţã judiciarã sã fie condus de un director angajat, pe bazã de concurs, prin contract individual de muncã.
    (4) Pentru ocuparea funcţiei de director poate candida orice persoana fizicã ce îndeplineşte condiţiile Regulamentului-cadru pentru organizarea serviciilor de asistenţã judiciarã prevãzute în prezentul statut.
    Art. 155^11. - (1) Fiecare barou organizeazã Registrul de asistenţã judiciarã în care sunt înscrişi avocaţii ce pot fi desemnaţi pentru acordarea asistenţei judiciare şi a asistenţei extrajudiciare.
    (2) Registrul este public, se pãstreazã pe suport hârtie şi în format electronic şi se publicã pe pagina web a fiecãrui barou.
    (3) Actualizarea Registrului de asistenţã judiciarã pentru urmãtorul an calendaristic se efectueazã pânã la sfârşitul lunii septembrie a anului calendaristic precedent.
    (4) În cazuri excepţionale, în Registrul de asistenţã judiciarã pot fi operate modificãri şi în cursul anului, potrivit procedurii prevãzute pentru înscrierea în registru.
    (5) U.N.B.R. organizeazã Registrul naţional de asistenţã judiciarã, constituit din registrele de asistenţã judiciarã ale tuturor barourilor.
    (6) Registrul naţional de asistenţã judiciarã se publicã pe pagina web a U.N.B.R. şi se actualizeazã, în mod automat, odatã cu actualizarea datelor din registrul fiecãrui barou.
    Art. 155^12. - (1) Pentru înscrierea în Registrul de asistenţã judiciarã, avocatul depune o cerere la baroul din care face parte.
    (2) Cererea prevãzutã la alin. (1) se completeazã conform formularului aprobat de Departamentul de coordonare a asistenţei judiciare din cadrul U.N.B.R.
    (3) Înscrierea avocatului în Registrul de asistenţã judiciarã se efectueazã în baza deciziei consiliului baroului.
    (4) Consiliul baroului poate, motivat, sã refuze înscrierea în registru sau sã radieze din Registrul de asistenţã judiciarã un avocat în urmãtoarele cazuri:
    a) dacã avocatului solicitant i s-a aplicat o sancţiune disciplinarã;
    b) dacã avocatul este învinuit pentru sãvârşirea unei infracţiuni de drept comun;
    c) dacã s-a constatat încãlcarea repetatã a dispoziţiilor legii sau prezentului statut sau calitatea inferioarã a asistenţei judiciare acordate.
    (5) Radierea din Registrul de asistenţã judiciarã poate fi dispusã pentru o perioadã de un an, iar dacã se constatã sãvârşirea consecutivã a 3 sau a mai multor abateri de la obligaţiile prevãzute de Lege sau de prezentul statut, radierea se poate dispune pentru o perioada de pânã la 3 ani.
    (6) Refuzul baroului de înscriere a avocatului solicitant în Registrul de asistenţã judiciarã, precum şi mãsura radierii pot fi contestate potrivit procedurii prevãzute la cap. VI din Lege.
    (7) Decizia de radiere din Registrul de asistenţã judiciarã se aduce la cunoştinţa publicului prin afişare pe pagina web a baroului, precum şi pe pagina web a U.N.B.R.
    Art. 155^13. - (1) Pentru asistenţa judiciarã acordatã, avocatul desemnat are dreptul la un onorariu stabilit de organul judiciar, potrivit naturii şi volumului activitãţii desfãşurate, în limitele sumelor stabilite prin protocolul încheiat între U.N.B.R. şi Ministerul Justiţiei.
    (2) Prin actul de încuviinţare a asistenţei judiciare, organul judiciar stabileşte şi valoarea provizorie a onorariului avocatului.
    (3) Dupã acordarea asistenţei judiciare avocatul întocmeşte un referat scris cu privire la prestaţia avocaţialã efectivã, conform formularului aprobat de Departamentul de coordonare a asistenţei judiciare din cadrul U.N.B.R. Referatul este supus confirmãrii organului judiciar, care, în funcţie de volumul şi complexitatea activitãţii desfãşurate de avocat, precum şi în raport cu durata, tipul şi particularitãţile cauzei, poate dispune menţinerea sau majorarea onorariului stabilit iniţial.
    (4) Referatul confirmat potrivit alin. (3) se înainteazã baroului, în vederea efectuãrii formalitãţilor prevãzute de lege pentru plata onorariilor.
    (5) În cazul în care avocatul este sancţionat disciplinar potrivit art. 86 alin. (1) din Lege, acesta nu va primi onorariul pentru cazul concret ori pentru activitatea desfãşuratã.
    (6) Avocatului desemnat i se deconteazã sumele necesare pentru cheltuielile de apãrare şi pentru deplasarea la locul de detenţie sau reţinere din altã localitate.
    Art. 155^14. - (1) Plata onorariului pentru asistenţa judiciarã acordatã se face lunar prin virament bancar, pe baza documentelor pentru decontare prevãzute la art. 82 alin. (2) şi (3) din Lege, avizate de consiliul baroului.
    (2) Sumele necesare pentru plata onorariilor sau, dupã caz, a remuneraţiilor pentru asistenţã judiciarã se vireazã lunar într-un cont distinct deschis de fiecare barou. Respectarea de cãtre barouri a destinaţiei fondurilor astfel virate face şi obiect al controlului U.N.B.R., în condiţiile stabilite de prezentul statut.
    Art. 155^15. - U.N.B.R. şi barourile conlucreazã cu Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, instanţele judecãtoreşti, precum şi cu parchetele de pe lângã acestea, în vederea desfãşurãrii în bune condiţii a activitãţii de acordare a asistenţei judiciare prevãzute de prezenta subsecţiune.
    Art. 155^16. - (1) Onorariile pentru asistenţa judiciarã acordatã în oricare dintre formele prevãzute de prezentul capitol se stabilesc prin protocolul încheiat între U.N.B.R. şi Ministerul Justiţiei, în condiţiile legii.
    (2) Fondurile necesare pentru plata onorariilor prevãzute la alin. (1) se asigurã potrivit art. 26 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (3) Pentru cheltuielile curente necesare funcţionãrii serviciilor de asistenţã judiciarã din cadrul barourilor, din sumele virate lunar pentru plata onorariilor cuvenite pentru asistenţa judiciarã, fiecare barou îşi constituie un fond prin reţinerea a 1% din valoarea acestor sume, aprobate şi efectiv vãrsate. Reţinerea cotei de 1% se face la achitarea efectivã a onorariului cãtre avocatul îndreptãţit.
    (4) Onorariile pentru asistenţa judiciarã acordatã în oricare dintre formele prevãzute de prezentul capitol, la solicitarea organelor administraţiei publice locale, se acordã din fondurile acestor organe, în limitele sumelor stabilite prin protocolul încheiat de fiecare barou cu acestea. În lipsa protocolului sunt aplicabile limitele stabilite prin protocolul prevãzut la art. 82 alin. (1) din Lege."

    61. Articolul 156 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 156. - (1) Serviciile de asistenţã judiciarã vor asigura şi apãrarea gratuitã, în cazurile prevãzute la art. 71 alin. (2) din Lege, pe baza aprobãrii date de cãtre decanul baroului.
    (2) Avocatul delegat pentru asigurarea apãrãrii gratuite are drepturile şi obligaţiile prevãzute de Lege şi de prezentul statut în îndeplinirea mandatului acordat în interesul beneficiarului gratuitãţii, pe care trebuie sã îl trateze cu atenţia cuvenitã oricãrui client."

    62. Articolul 157 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 157. - (1) Acordarea asistenţei judiciare obligatorii se face numai ca urmare a solicitãrii motivate din partea instanţei, a organului de urmãrire penalã, a organului de cercetare penalã sau a organului administraţiei publice locale, adresatã baroului. Acordarea asistenţei judiciare se realizeazã exclusiv în baza delegaţiei de avocat eliberate de serviciul de asistenţã judiciarã.
    (2) În cazul în care se solicitã acordarea asistenţei judiciare gratuite de cãtre organele prevãzute la alin. (1), decanul stabileşte valoarea onorariului ce va fi suportat de partea care ar cãdea în pretenţii, având în vedere natura cauzei şi valoarea obiectului material al acesteia.
    (3) Prin decizie decanul poate delega atribuţiile prevãzute la alin. (2) unui consilier al baroului.
    (4) Avocatul desemnat sã acorde asistenţã judiciarã gratuitã urmeazã sã îşi îndeplineascã însãrcinarea în condiţiile prevãzute la art. 82 din Lege."

    63. Articolul 158 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 158. - Mandatul avocatului desemnat sã acorde asistenţa judiciarã obligatorie înceteazã în momentul în care partea îşi angajeazã un apãrãtor. Dreptul la onorariu al avocatului înlocuit subzistã chiar dacã mandatul sãu a încetat, cuantumul acestuia fiind proporţional cu munca prestatã."

    64. Articolul 159 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 159. - Avocatul desemnat sã acorde asistenţã judiciarã obligatorie are dreptul la onorariu stabilit în condiţiile prevãzute la art. 85 din Lege, în raport cu natura şi cu dificultatea cauzei."

    65. Articolul 160 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 160. - (1) Serviciile de asistenţã judiciarã îşi desfãşoarã activitatea în spaţiile situate la sediile instanţelor, puse la dispoziţie de Ministerul Justiţiei, în condiţiile art. 38 din Lege.
    (2) Cheltuielile privind amenajarea şi întreţinerea spaţiilor aflate în situaţia prevãzutã la art. 38 din Lege sunt suportate în condiţiile art. 155^16 alin. (3)."

    66. Articolul 161 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 161. - (1) Acordarea asistenţei judiciare gratuite poate fi retrasã de cãtre decanul baroului, dacã se dovedeşte cã:
    a) a fost obţinutã prin fraudã;
    b) starea de nevoie a solicitantului a încetat sau s-a ameliorat şi permite plata onorariului.
    (2) În condiţiile legii, remuneraţia cuvenitã avocatului va fi suportatã de partea care a obţinut ilicit asistenţã judiciarã gratuitã."

    67. Articolul 166 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 166. - Este interzisã, sub sancţiunile prevãzute la art. 89 din Lege, sãvârşirea urmãtoarelor fapte de concurenţã neloialã:
    a) folosirea fãrã drept a unei firme, denumiri, embleme sau mãrci de naturã sã producã confuzie cu cele folosite legitim de un alt avocat sau o altã formã asociativã de exercitare a profesiei;
    b) punerea în circulaţie de produse, servicii sau publicaţii cu conţinut juridic plagiat, care aduc atingere drepturilor titularului şi induc în eroare clientul asupra produsului sau serviciului furnizat;
    c) producerea în orice mod, punerea în circulaţie, depozitarea, oferirea spre vânzare sau vânzarea unor servicii sau publicaţii purtând menţiuni false privind denumirea, firma, emblema sau marca unui avocat ori alte tipuri de proprietate intelectualã, în scopul de a-i induce în eroare pe ceilalţi avocaţi şi pe clienţi."

    68. Articolul 167 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 167. - Sunt interzise, sub sancţiunea prevãzutã la art. 89 alin. (1) lit. e) din Lege:
    a) încheierea între avocaţi de acorduri privind împãrţirea pieţei serviciilor profesionale;
    b) participarea, în mod concertat, prin oferte trucate la licitaţii sau la orice alte forme de concurs de oferte, pentru achiziţionarea de servicii profesionale avocaţiale;
    c) limitarea sau împiedicarea accesului la clientelã şi a libertãţii exercitãrii concurenţei profesionale oneste între avocaţi."

    69. Articolul 169 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 169. - (1) Avocatul poate exercita profesia în una dintre urmãtoarele forme:
    a) cabinet individual;
    b) cabinet asociat;
    c) societate civilã profesionalã;
    d) societate profesionalã cu rãspundere limitatã.
    (2) În cadrul formelor de exercitare prevãzute la alin. (1) îşi pot exercita profesia şi avocaţi colaboratori, în baza unui contract de colaborare, sau avocaţi salarizaţi, în baza unui contract de salarizare în interiorul profesiei, potrivit prevederilor Legii şi ale prezentului statut."

    70. Articolul 171 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 171. - (1) Avocatul este liber sã opteze şi sã îşi schimbe în orice moment opţiunea pentru una dintre formele de exercitare a profesiei prevãzute de Lege.
    (2) Formele de exercitare a profesiei de avocat se pot transforma în oricare dintre formele de exercitare a profesiei prevãzute la art. 169 alin. (1), fãrã a intra în lichidare, cu respectarea prevederilor legii şi prezentului statut.
    (3) Transformarea se poate realiza separat sau deodatã cu reorganizarea formelor de exercitare a profesiei de avocat prin fuziune, absorbţie, divizare totalã sau divizare parţialã (desprinderea unei pãrţi din patrimoniul de afectaţiune profesionalã, astfel cum acesta este reflectat în evidenţele financiar-contabile ale formei de exercitare a profesiei supuse divizãrii parţiale).
    (4) În cazul transformãrii unei forme de exercitare a profesiei, avocaţii titulari ai cabinetelor individuale, avocaţii asociaţi ai cabinetelor asociate, ai societãţilor civile profesionale şi ai societãţilor profesionale cu rãspundere limitatã pot aporta cota-parte indivizã din patrimoniul de afectaţiune profesionalã, astfel cum acesta este reflectat în evidenţele financiar-contabile ale formei de exercitare a profesiei care se transformã, întocmind în acest scop actele financiar-contabile de transfer cãtre forma de exercitare a profesiei în care au optat sã se transforme. Aporturile transferate se vor opera la valoarea nominalã reflectatã în evidenţele financiar-contabile ale formei de exercitare a profesiei care se transformã.
    (5) În cazul constituirii unei societãţi profesionale cu rãspundere limitatã de cãtre avocaţi care fac parte din alte forme de exercitare a profesiei, dar fãrã transformarea acestora din urmã în societatea nou-constituitã, respectivele forme preexistente de exercitare a profesiei pot sã nu fie supuse lichidãrii dacã fiecare dintre foştii lor titulari - nou-asociaţi decid astfel.
    (6) În situaţia prevãzutã în alin. (5), forma de exercitare a profesiei din care provine asociatul îşi înceteazã activitatea profesionalã desfãşuratã în nume propriu pe perioada în care avocatul titular sau, dupã caz, avocaţii titulari ai acesteia au calitatea de asociat în societatea profesionalã cu rãspundere limitatã.
    (7) În oricare dintre formele de exercitare a profesiei, avocatul îşi va începe activitatea dupã obţinerea aprobãrilor din partea consiliului baroului.
    (8) Avocatul este obligat sã înştiinţeze în scris baroul din care face parte despre orice modificare intervenitã în forma de exercitare a profesiei, în cazurile de înstrãinare prin acte între vii a formelor de exercitare a profesiei sau de lichidare a acestora, precum şi în cazul transformãrii sau reorganizãrii formelor de exercitare a profesiei în condiţiile prevãzute în prezentul articol."

    71. Articolul 172 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 172. - (1) Toate formele de exercitare a profesiei de avocat sunt supuse urmãtoarelor principii:
    a) patrimoniul comun este afectat exclusiv activitãţii profesionale şi are regimul patrimoniului de afectaţiune profesionalã;
    b) titularul cabinetului individual şi avocatul asociat nu pot presta activitãţi profesionale în afara formei de exercitare a profesiei pentru care au optat;
    c) avocatul titular al cabinetului individual nu poate avea calitatea de avocat colaborator sau de avocat salarizat în cadrul profesiei;
    d) avocatul asociat nu poate avea calitatea de avocat colaborator sau de avocat salarizat în cadrul profesiei;
    e) avocatul salarizat în interiorul profesiei şi avocatul colaborator nu pot activa, în aceeaşi calitate, în mai multe forme de exercitare a profesiei;
    f) avocatul colaborator are dreptul de a avea clientelã proprie numai prin intermediul formei de exercitare a profesiei la care colaboreazã şi cu condiţia informãrii corespunzãtoare a baroului;
    g) avocatul salarizat în interiorul profesiei nu are drept la clientelã proprie;
    h) obligaţia de a comunica de îndatã baroului, în scris, modificãrile privind asocierea, colaborarea sau angajarea revine atât avocatului, cât şi titularului cabinetului individual ori coordonatorului cabinetelor asociate, societãţilor civile profesionale sau al societãţilor profesionale cu rãspundere limitatã;
    i) formele de exercitare a profesiei se individualizeazã prin denumire, conform prevederilor Legii şi ale prezentului statut. În cazul tuturor formelor de exercitare a profesiei de cãtre avocaţii strãini se pot utiliza, la alegere, denumirea şi numele formei de exercitare a profesiei din ţarã sau din strãinãtate.
    (2) În cazul societãţilor civile profesionale şi al societãţilor profesionale cu rãspundere limitatã, convenţia de înstrãinare a formelor de exercitare a profesiei de avocat, încheiatã în condiţiile prevãzute de Lege, are ca obiect, exclusiv, pãrţi deţinute de asociaţi.
    (3) În toate cazurile de înstrãinare a formelor de exercitare a profesiei de avocat contractele încheiate de transmiţãtor cu avocaţii stagiari rãmân în fiinţã pe durata convenitã şi se preiau de cãtre dobânditor dacã în persoana acestuia se verificã condiţiile prevãzute de Lege şi de prezentul statut."

    72. Articolul 177 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 177. - (1) Convenţiile de colaborare încheiate de avocat potrivit art. 7 din Lege vor asigura independenţa profesionalã, patrimonialã şi deontologia profesiei de avocat. Verificarea îndeplinirii acestor condiţii este de competenţa consiliului baroului.
    (2) În desfãşurarea activitãţilor prevãzute la art. 3 din Lege, avocatul decide unilateral în alegerea notarilor publici, experţilor, traducãtorilor, executorilor judecãtoreşti şi a altor specialişti cu care poate sã colaboreze.
    (3) Colaborãrile avocatului în condiţiile art. 7 din Lege se vor desfãşura cu respectarea de cãtre avocat a prevederilor Legii şi ale prezentului statut."

    73. Articolul 185 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 185. - (1) Societatea civilã profesionalã este constituitã din 2 sau mai mulţi avocaţi definitivi care contribuie în naturã şi/ori în numerar la constituirea unui patrimoniu de afectaţiune în vederea desfãşurãrii activitãţii profesionale. Ceilalţi avocaţi activeazã în cadrul societãţii civile profesionale fie în calitate de avocaţi colaboratori, fie în calitate de avocaţi salarizaţi în cadrul profesiei.
    (2) Raportul juridic civil se naşte între client şi societatea civilã profesionalã, serviciile profesionale urmând sã fie îndeplinite de oricare dintre avocaţii desemnaţi de avocatul coordonator fãrã a se cere opţiunea clientului, cu excepţia situaţiei în care serviciile profesionale constau în asistenţã şi reprezentare juridicã la instanţe, parchete, organe de cercetare penalã sau alte autoritãţi, când în contractul de asistenţã juridicã se menţioneazã numele avocatului desemnat sau acceptat de client, precum şi dreptul ori interdicţia de substituire a acestuia.
    (3) Pentru litigiile nãscute din desfãşurarea activitãţii profesionale, societatea civilã profesionalã poate sta în judecatã, ca reclamant sau pârât, chiar dacã nu are personalitate juridicã."

    74. Dupã articolul 187, titlul subsecţiunii 5 se modificã în "Societatea profesionalã cu rãspundere limitatã".

    75. Articolul 188 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 188. - (1) Societatea profesionalã cu rãspundere limitatã este constituitã din 2 sau mai mulţi avocaţi definitivi, aflaţi în exerciţiul profesiei, are personalitate juridicã şi un patrimoniu propriu de afectaţiune destinat exercitãrii profesiei de avocat.
    (2) În sensul prevederilor prezentului statut, patrimoniul propriu de afectaţiune este alcãtuit din bunurile corporale, în numerar sau în naturã, şi cele incorporale, reprezentând capitalul social, precum şi din cele dobândite de societate, cu orice titlu, pe durata funcţionãrii sale. Aportul în industrie constând în activitatea profesionalã a avocatului asociat este luat în considerare numai în raporturile dintre asociaţi.
    (3) Obligaţiile şi rãspunderea societãţii profesionale cu rãspundere limitatã sunt garantate cu patrimoniul de afectaţiune. Avocaţii asociaţi care îşi exercitã profesia în cadrul societãţii profesionale cu rãspundere limitatã rãspund personal în limita aportului social al fiecãruia.
    (4) Societatea profesionalã cu rãspundere limitatã va avea ca obiect unic de activitate exercitarea profesiei de avocat în condiţiile art. 3 din Lege.
    (5) Activitatea profesionalã se realizeazã de cãtre avocaţii asociaţi, avocaţii colaboratori şi avocaţii salarizaţi în interiorul profesiei."

    76. Articolul 189 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 189. - (1) Societatea profesionalã cu rãspundere limitatã se individualizeazã printr-o denumire specificã ce cuprinde numele a cel puţin unuia dintre asociaţi, urmat de sintagma «Societate profesionalã de avocaţi cu rãspundere limitatã» (exemplu: «ION IONESCU - Societate profesionalã de avocaţi cu rãspundere limitatã» sau «IONESCU, POPESCU Societate profesionalã de avocaţi cu rãspundere limitatã»).
    (2) Dispoziţiile art. 180 alin. (2)-(4) se aplicã în mod corespunzãtor."

    77. Articolul 190 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 190. - (1) Actul constitutiv şi statutul societãţii profesionale cu rãspundere limitatã sunt încheiate în formã scrisã, cu respectarea anexelor nr. XIV şi XV. Actul constitutiv se încheie în formã autenticã dacã printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se aflã şi un bun imobil.
    (2) Statutul societãţii profesionale cu rãspundere limitatã va cuprinde:
    a) numele şi prenumele, numele purtate anterior, codul numeric personal, locul şi data naşterii şi domiciliul asociaţilor;
    b) data dobândirii calitãţii de avocat şi data definitivãrii în profesie a avocaţilor asociaţi;
    c) denumirea, sediul şi, dacã este cazul, emblema societãţii;
    d) capitalul social, integral vãrsat, cu menţionarea aportului fiecãrui asociat, în industrie, în bani sau în naturã ori de clientelã, valoarea aporturilor în industrie, în naturã sau în clientelã, precum şi modul evaluãrii lor; aportul în numerar la formarea capitalului social nu va putea fi inferior echivalentului în lei al sumei de 3.000 euro;
    e) numãrul şi valoarea nominalã a pãrţilor sociale, precum şi numãrul pãrţilor sociale atribuite fiecãrui asociat pentru aportul sãu, respectiv participarea la beneficii şi pierderi a fiecãrui asociat;
    f) asociaţii coordonatori care reprezintã şi administreazã societatea împreunã cu puterile ce li s-au conferit; dacã sunt mai mulţi administratori şi ei formeazã un consiliu de coordonare, se vor preciza regulile de organizare şi funcţionare ale acestui organism;
    g) reguli privind transmiterea pãrţilor sociale şi condiţiile de retragere a asociaţilor;
    h) durata societãţii;
    i) modul de transformare, reorganizare, dizolvare şi lichidare, inclusiv cu privire la situaţia clientelei.
    (3) Actul constitutiv şi statutul societãţii profesionale cu rãspundere limitatã, încheiate în condiţiile Legii şi prezentului statut, sunt guvernate de legea civilã.
    (4) Orice modificare a actului constitutiv şi/sau statutului societãţii profesionale cu rãspundere limitatã se poate face numai în scris, cu respectarea legii şi a prezentului statut."

    78. Articolul 191 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 191. - (1) Societatea profesionalã cu rãspundere limitatã dobândeşte personalitate juridicã la data înregistrãrii ei la barou, în baza deciziei emise de cãtre consiliul baroului în a cãrui razã teritorialã se aflã sediul sãu principal.
    (2) Dovada personalitãţii juridice în raporturile cu terţii se va face în baza unui certificat de înregistrare, întocmit conform anexei nr. XVI.
    (3) Baroul va ţine Registrul de evidenţã al societãţilor profesionale cu rãspundere limitatã, care are caracter public. Modelul acestuia este prevãzut în anexa nr. XXX."

    79. Articolul 192 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 192. - Pot avea calitatea de asociaţi 2 sau mai mulţi avocaţi definitivi şi aflaţi în exerciţiul profesiei, indiferent dacã deţin sau nu ori dacã aparţin sau nu unei alte forme de exercitare a profesiei, înscrişi în acelaşi barou ori în barouri diferite. În acest caz societatea îşi va stabili sediul principal în circumscripţia unuia dintre barourile de apartenenţã al unuia dintre asociaţii fondatori. Actul constitutiv al unei asemenea societãţi se depune spre verificare la consiliul baroului de la sediul principal al societãţii. Actul constitutiv se va transmite, exclusiv în scop de informare, şi cãtre toate barourile unde sunt înscrişi asociaţi ai societãţii profesionale cu rãspundere limitatã, alţii decât acela sau aceia care sunt înscrişi în Tabloul avocaţilor baroului de la sediul principal al societãţii."


    80. Articolul 193 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 193. - (1) Capitalul social al societãţii profesionale cu rãspundere limitatã reprezentând echivalentul în lei al minimum 10.000 euro se va vãrsa la momentul constituirii societãţii. Consiliul baroului unde va fi înregistratã societatea este obligat sã verifice vãrsarea integralã a capitalului social şi, dacã este cazul, a evaluãrii aporturilor în industrie, în naturã sau în clientelã.
    (2) Nu va putea fi înregistratã de cãtre niciun barou o societate profesionalã cu rãspundere limitatã decât în condiţiile vãrsãrii integrale a capitalului social.
    (3) Clientela aparţine societãţii profesionale cu rãspundere limitatã şi nu avocaţilor care au calitatea de asociaţi.
    (4) În cazul transmiterii pãrţilor sociale, retragerii sau decesului unui asociat al unei societãţi profesionale cu rãspundere limitatã, toate bunurile împreunã cu orice alte drepturi, inclusiv clientela, aportate la capitalul societãţii de cãtre respectivul asociat rãmân proprietatea societãţii, dacã prin lege, actul constitutiv sau statutul societãţii nu se prevede altfel.
    (5) Prevederile art. 181 alin. (2), (3) şi (4) se aplicã în mod corespunzãtor."

    81. Articolul 194 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 194. - (1) Societatea profesionalã cu rãspundere limitatã este condusã de adunarea generalã a asociaţilor. Activitatea executivã este condusã de unul sau mai mulţi avocaţi coordonatori aleşi de majoritatea avocaţilor asociaţi.
    (2) Adunarea generalã se convoacã de cãtre oricare dintre asociaţi prin orice mijloace care sã poatã proba realizarea convocãrii.
    (3) Adunarea generalã se va întruni la sediul principal al societãţii sau cu acordul unanim al asociaţilor în orice alt loc."

    82. Articolul 196 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 196. - (1) Competenţele şi puterile asociatului coordonator sau, dupã caz, asociaţilor coordonatori vor fi stabilite prin actul constitutiv şi statutul societãţii.
    (2) Mandatul asociatului coordonator sau, dupã caz, al asociaţilor coordonatori este de 2 ani, dacã în statutul societãţii nu se prevede o duratã mai mare."

    83. Articolul 197 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 197. - Asociaţii societãţii profesionale cu rãspundere limitatã pot hotãrî numirea unor cenzori sau a unui auditor."

    84. Articolul 198 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 198. - (1) Asociatul care intenţioneazã sã transmitã pãrţile sociale pe care le deţine într-o societate profesionalã cu rãspundere limitatã este obligat sã notifice aceastã intenţie cu minimum 30 de zile anterior transmiterii cãtre toţi ceilalţi asociaţi, indicând persoana sau persoanele cãtre care doreşte sã transmitã respectivele pãrţi sociale şi preţul.
    (2) Transmiterea cãtre terţi poate fi efectuatã oricând, cu acordul unanim, exprimat în scris, al celorlalţi asociaţi, sau dacã în termenul prevãzut la alin. (1) niciun asociat nu şi-a exercitat dreptul de preemţiune.
    (3) Dreptul de preempţiune la dobândirea pãrţilor sociale ale societãţii cu privire la care existã intenţia de înstrãinare aparţine asociaţilor rãmaşi în societate. Acesta urmeazã sã fie exercitat proporţional cu cota de capital deţinutã de fiecare dintre asociaţii rãmaşi şi care intenţioneazã sã dobândeascã respectivele pãrţi sociale."

    85. Articolul 199 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 199. - (1) Asociatul se poate retrage oricând din societate, cu condiţia de a notifica, în scris, celorlalţi asociaţi şi baroului din care face parte intenţia de retragere, cu cel puţin 3 luni înainte.
    (2) La împlinirea termenului prevãzut în notificare consiliul baroului va lua act de retragerea asociatului, operând modificãrile corespunzãtoare în evidenţele sale.
    (3) În caz de retragere, desocotirea dintre asociaţi se face în mod amiabil, ţinându-se seama de prevederile din statutul societãţii. În caz de neînţelegere sunt aplicabile dispoziţiile privind arbitrajul din prezentul statut."

    86. Articolul 200 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 200. - Dacã, din orice motive, în societate rãmâne un singur asociat, acesta nu poate deţine aceastã calitate mai mult de 3 luni. În situaţia în care societatea nu este transformatã în cabinet individual, aceasta se dizolvã de drept şi intrã în lichidare."

    87. Articolul 201 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 201. - Modalitãţile de exercitare a profesiei de avocat sunt:
    a) avocat titular al cabinetului individual;
    b) avocat asociat în cadrul cabinetelor asociate;
    c) avocat asociat în cadrul societãţii civile profesionale;
    d) avocat asociat în cadrul societãţii profesionale cu rãspundere limitatã;
    e) avocat colaborator;
    f) avocat salarizat în interiorul profesiei."

    88. Articolul 204 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 204. - Dobândeşte calitatea de avocat asociat, dupã caz:
    a) avocatul titular al cabinetului individual care se asociazã potrivit art. 5 alin. (3) din Lege;
    b) avocatul asociat într-o societate civilã profesionalã;
    c) avocatul asociat într-o societate profesionalã cu rãspundere limitatã;
    d) avocatul devenit avocat asociat ca urmare a transformãrii sau reorganizãrii formei de exercitare a profesiei cãreia i-a aparţinut în calitate de avocat titular al cabinetului individual sau în cadrul unor cabinete asociate ori de avocat asociat într-o societate civilã profesionalã."

    89. Articolul 205^1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 205^1. - (1) Avocatul colaborator nu are dreptul de a avea clientelã personalã în afara formei de exercitare a profesiei la care colaboreazã.
    (2) Orice client personal trebuie adus la cunoştinţa avocatului titular/coordonator al formei de exercitare a profesiei la care avocatul colaborator îşi desfãşoarã activitatea.
    (3) Lucrãrile profesionale efectuate pentru clientela personalã a avocatului colaborator se vor efectua prin intermediul formei de exercitare a profesiei, iar în contractul de asistenţã juridicã se va menţiona expres caracterul de "client personal" al avocatului colaborator.
    (4) Rezultatele financiare obţinute de avocatul colaborator din contractele încheiate pentru clienţii personali (onorariile) vor fi încasate integral sau parţial de avocatul colaborator, dupã caz, în raport cu clauzele contractului de colaborare, fãrã a se afecta în niciun mod cuantumul retrocedãrilor lunare de onorarii, prevãzute în contractul de colaborare.
    (5) Titularii sau avocaţii coordonatori ai formelor de exercitare a profesiei sunt obligaţi sã permitã avocatului colaborator tratarea clientelei personale, în condiţiile prevãzute în contractul de colaborare.
    (6) Pentru clientela personalã şi activitatea desfãşuratã în cadrul asistenţei judiciare a baroului, avocatul colaborator va utiliza ştampila personalã, aprobatã de forma de exercitare a profesiei, pe care se inscripţioneazã menţiunea "avocat colaborator". Ştampila personalã a avocatului colaborator poate fi confecţionatã şi utilizatã numai cu acordul formei de exercitare a profesiei, cu respectarea anexei nr. XXI, care se aplicã în mod corespunzãtor.
    (7) În activitatea desfãşuratã pentru clientela personalã, avocatul colaborator este rãspunzãtor personal faţã de client şi are obligaţia de a nu prejudicia forma de exercitare a profesiei cãreia avocatul colaborator îi aparţine. În acest scop, în contractul de colaborare se poate prevedea ca, pentru tratarea clientelei proprii prin forma de exercitare a profesiei, avocatul colaborator sã încheie o asigurare de rãspundere civilã profesionalã pentru acoperirea eventualelor prejudicii aduse formei de exercitare a profesiei cãreia îi aparţine şi care sã precizeze cuantumul riscului asigurat, distinctã de asigurarea pentru rãspundere profesionalã prevãzutã de art. 42 din Lege.
    (8) Pentru activitatea desfãşuratã în cadrul asistenţei judiciare a baroului, avocatul colaborator va pãstra rezultatele financiare obţinute."

    90. Articolul 211 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 211. - (1) Formele de exercitare a profesiei de avocat au dreptul sã îşi stabileascã sedii secundare în circumscripţiile barourilor din care nu fac parte.
    (2) Înfiinţarea sediilor secundare se aprobã, la cerere, de consiliul baroului în circumscripţia cãruia urmeazã sã se deschidã sediul secundar. Cererea va menţiona: forma de exercitare a profesiei, adresa sediului secundar, motivul deschiderii acestuia, avocaţii care îşi vor desfãşura activitatea la sediul secundar şi vechimea acestora în profesie.
    (3) Decizia de aprobare a cererii de înfiinţare a sediului secundar se comunicã baroului de la sediul principal.
    (4) Decizia de respingere a cererii de înfiinţare a sediului secundar poate fi atacatã la Consiliul U.N.B.R., în termen de 15 zile de la comunicare.
    (5) În urma aprobãrii cererii de înfiinţare a sediului secundar, avocatul/avocaţii va/vor achita taxa de înscriere şi contribuţia la bugetul baroului pe raza cãruia funcţioneazã sediul secundar, separat de taxele plãtite la baroul la care îşi are sediul principal. Contribuţia la fondul Casei de Asigurãri a Avocaţilor, denumitã în continuare C.A.A., se achitã de cãtre fiecare membru al C.A.A. la filiala C.A.A. de pe lângã baroul la care este înscris sediul principal.
    (6) În cazul acelor forme de exercitare a profesiei de avocat a cãror activitate se desfãşoarã preponderent în circumscripţia unui barou situat pe raza unei alte curţi de apel decât aceea în care se aflã situat sediul lor principal, stabilirea unui sediu secundar în circumscripţia celui dintâi barou este obligatorie. Nerespectarea acestei obligaţii constituie abatere disciplinarã gravã. În sensul dispoziţiilor prezentului alineat, o activitate va fi consideratã a fi desfãşuratã preponderent pe raza altui barou dacã aceasta genereazã majoritatea angajamentelor profesionale încheiate în decursul unui semestru calendaristic de cãtre respectiva formã de exercitare a profesiei. În acest caz, forma de exercitare a profesiei are obligaţia de a solicita aprobarea deschiderii sediului secundar în termen de cel mult 15 zile de la începerea urmãtorului semestru."

    91. La capitolul IV, dupã subsecţiunea 1 "Drepturile avocatului" din cadrul secţiunii 1 se introduce o nouã subsecţiune, cu titlul "Subsecţiunea 1^1. Recuperarea capacitãţii de muncã".

    92. Dupã articolul 213, la subsecţiunea 1^1, se introduce un nou articol, articolul 213^1, cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 213^1. - (1) Avocatul are dreptul la recuperarea capacitãţii de muncã prin una sau mai multe perioade de repaus în fiecare an. În perioada de repaus avocatul nu presteazã activitãţile sale profesionale obişnuite.
    (2) Fiecare formã de exercitare a profesiei este liberã sã stabileascã perioadele de repaus anual pentru fiecare avocat care activeazã în cadrul sãu.
    (3) Fiecare formã de exercitare a profesiei are obligaţia de a notifica în prealabil baroului pe tabloul cãruia este înscrisã, prin orice formã de comunicare care permite confirmarea expedierii, începerea şi durata estimatã a fiecãrei perioade de repaus pentru fiecare avocat în parte, în scop de evidenţã.
    (4) Cheltuielile cu recuperarea capacitãţii de muncã efectuate de avocat includ, nelimitativ, costurile transportului, cazãrii, meselor, tratamentului de refacere etc. Toate aceste cheltuieli sunt necesare pentru exercitarea corespunzãtoare a profesiei şi sunt deductibile în condiţiile legii.
    (5) Dacã prin prevederile contractului de asistenţã juridicã i s-a acordat avocatului dreptul de a fi substituit, în perioadele de repaus anual avocatul are obligaţia sã asigure substituirea sa pentru acele activitãţi profesionale care nu suferã amânare sau pentru cele în legãturã cu care amânarea prejudiciazã interesele clientului."

    93. Articolul 215 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 215. - (1) Sediul profesional şi celelalte spaţii în care avocatul îşi desfãşoarã activitatea profesionalã trebuie sã asigure pãstrarea secretului profesional.
    (2) Secretul profesional vizeazã toate informaţiile şi datele de orice tip, în orice formã şi pe orice suport, furnizate avocatului de cãtre client în scopul acordãrii asistenţei juridice şi în legãturã cu care clientul a solicitat pãstrarea confidenţialitãţii, precum şi orice documente redactate de avocat, care conţin sau se fundamenteazã pe informaţiile ori datele furnizate de client în scopul acordãrii asistenţei juridice şi a cãror confidenţialitate a fost solicitatã de client.
    (3) În scopul asigurãrii secretului profesional, avocatul pãstreazã lucrãrile numai la sediul profesional sau în spaţiile avizate în acest sens de consiliul baroului. Sediul profesional poate fi situat şi în locuinţa avocatului.
    (4) Actele şi lucrãrile cu caracter profesional sunt inviolabile. Pentru asigurarea secretului profesional, avocatul are obligaţia sã se opunã la percheziţionarea domiciliului, a sediului profesional principal, secundar şi a biroului de lucru, precum şi la percheziţia corporalã, cu privire la actele sau lucrãrile cu caracter profesional aflate în locurile sus-menţionate sau asupra sa.
    (5) Avocatul este obligat sã se opunã şi la ridicarea înscrisurilor şi bunurilor constând din acte şi lucrãri cu caracter profesional dacã nu sunt îndeplinite condiţiile art. 35 din Lege. Avocatul are obligaţia ca, de îndatã, sã îl încunoştinţeze despre cele întâmplate pe decanul baroului."

    94. La articolul 217, dupã alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmãtorul cuprins:
    "(1^1) Cauzele vor fi repartizate cu precãdere avocaţilor stagiari şi tinerilor avocaţi, cu respectarea competenţei profesionale prevãzute de Lege. Refuzul nejustificat de a acorda asistenţã juridicã gratuitã constituie abatere disciplinarã, comisia de disciplinã urmând a fi sesizatã în condiţiile dispoziţiilor art. 264-274 din prezentul statut."

    95. Articolul 218 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 218. - (1) Avocatul are obligaţia sã se asigure pentru rãspunderea profesionalã, în temeiul art. 42 din Lege.
    (2) Prin rãspundere profesionalã se înţelege acoperirea daunelor efective suferite de client şi rezultate din exercitarea profesiei cu nerespectarea prevederilor Legii, ale prezentului statut şi ale regulilor deontologice.
    (3) Asigurarea de rãspundere profesionalã cu caracter minim obligatoriu se încheie cu observarea urmãtoarelor reguli:
    a) avocatul stagiar se asigurã pentru un risc asigurat în valoare de minimum 3.000 euro anual;
    b) avocatul definitiv se asigurã pentru un risc asigurat în valoare de minimum 6.000 euro anual.
    (4) Asigurarea pentru rãspundere profesionalã va fi încheiatã cel mai târziu pânã la data de 15 decembrie a anului anterior pentru care se încheie şi va fi în mod obligatoriu reînnoitã anual. Poliţa de asigurare, a cãrei copie este certificatã de avocat, va fi depusã la secretariatul baroului cel mai târziu la data de 28 decembrie a fiecãrui an.
    (5) Societatea civilã profesionalã şi societatea profesionalã cu rãspundere limitatã pot încheia asigurare profesionalã în care sã fie cuprinşi toţi avocaţii care îşi exercitã profesia în calitate de asociaţi, colaboratori sau salarizaţi în interiorul profesiei.
    (6) Primele de asigurare profesionalã achitate de avocat sau de formele de exercitare a profesiei reprezintã cheltuieli profesionale obligatorii, legal datorate, integral deductibile pentru anul fiscal în curs, în condiţiile legii.
    (7) Neîndeplinirea obligaţiilor prevãzute în prezentul articol atrage neînscrierea în Tabloul anual al avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei."

    96. Articolul 221 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 221. - (1) Avocatul are obligaţia sã depunã toate diligenţele necesare pentru îndeplinirea serviciului profesional ce i-a fost încredinţat.
    (2) În cazul în care avocatul este împiedicat sã îndeplineascã serviciul profesional, acesta îşi va asigura substituirea, inclusiv printr-un avocat care îşi desfãşoarã activitatea într-o altã formã de exercitare a profesiei, dacã, în prealabil, obţine acordul clientului în acest scop. Modelul delegaţiei de substituire este prevãzut în anexa nr. V. Prevederile art. 127 alin. (4) se aplicã, în mod corespunzãtor, şi formularului delegaţiei de substituire.
    (3) Pentru activitatea de substituire, avocatul care preia cauza are dreptul la onorariul corespunzãtor activitãţii depuse, în condiţiile înţelegerii dintre avocaţi."

    97. Articolul 223 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 223. - (1) Avocatul are obligaţia sã poarte robã, în condiţiile Legii, în faţa tuturor instanţelor judecãtoreşti, precum şi în faţa Curţii Constituţionale din România.
    (2) Roba poate fi purtatã şi în faţa instanţelor judecãtoreşti din alte state, cu respectarea condiţiilor impuse de legislaţia naţionalã a statului în cauzã, precum şi în faţa jurisdicţiilor internaţionale a cãror activitate poate fi asimilatã cu cea a instanţelor judecãtoreşti, cu respectarea condiţiilor impuse de normele specifice ale acestor jurisdicţii.
    (3) Modelul şi caracteristicile robei şi ale accesoriilor acesteia sunt cele descrise în anexa nr. XXV."

    98. La articolul 224, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 224. - (1) Avocatul are obligaţia sã poarte insignã şi sã deţinã legitimaţie de avocat, cu care se identificã în faţa instanţelor judecãtoreşti, a organelor de urmãrire penalã, a autoritãţilor cu atribuţii jurisdicţionale, a notarilor publici şi a executorilor judecãtoreşti, a organelor administraţiei publice şi a instituţiilor publice, precum şi a altor persoane juridice şi fizice, inclusiv în faţa avocaţilor cu care intrã în contact în exercitarea activitãţilor sale."

    99. La articolul 225, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Mijloacele de publicitate a formelor de exercitare a profesiei sunt reglementate în subsecţiunea 3 a prezentei secţiuni."

    100. Articolul 226 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 226. - (1) Înscrisurile întocmite de avocat pentru organizarea activitãţii şi legitimarea sa faţã de terţi au forţa probantã deplinã pânã la înscrierea în fals; dacã nu s-a prevãzut altfel prin prezentul statut, acestea vor purta semnãtura avocatului şi ştampila formei de exercitare a profesiei în care îşi desfãşoarã activitatea.
    (2) Avocatul este obligat sã ţinã urmãtoarele evidenţe:
    a) contractele de asistenţã juridicã;
    b) registrul de evidenţã a contractelor de asistenţã juridicã, al cãrui model este prezentat în anexa nr. XVII;
    c) registrul de înregistrare a actelor juridice atestate de avocat cu privire la identitatea pãrţilor, conţinutul şi data actelor, în condiţiile art. 3 alin. (1) lit. c) din Lege, al cãrui model este prevãzut în anexa nr. XVIII;
    d) registrul de înregistrare a activitãţilor fiduciare, în condiţiile art. 3 alin. (1) lit. g) din Lege, al cãrui model este prezentat în anexa nr. XIX;
    e) registrul de înregistrare a pãrţilor de interes, a pãrţilor sociale şi/sau a acţiunilor societãţilor, în condiţiile art. 3 alin. (1) lit. h) din Lege, al cãrui model este prezentat în anexa nr. XX.
    (3) Au caracterul actelor prevãzute la alin. (1) şi urmãtoarele înscrisuri întocmite de avocat:
    a) împuternicirea avocaţialã;
    b) delegaţia de substituire;
    c) contractul de colaborare;
    d) contractul de salarizare în interiorul profesiei;
    e) contractul de grupare a cabinetelor individuale.
    (4) Consiliul baroului, printr-un consilier delegat, poate verifica evidenţele prevãzute la alin. (2) lit. b)-e), în vederea stabilirii modului în care avocatul îşi îndeplineşte obligaţiile stabilite de Lege, de prezentul statut şi de statutul C.A.A. Nerespectarea de cãtre avocat a prezentãrii evidenţelor solicitate reprezintã abatere disciplinarã.
    (5) În cazul unei anchete disciplinare, verificarea evidenţelor prevãzute la alin. (2) lit. a) se face numai de decan sau de consilierul desemnat în acest scop."

    101. La articolul 236, alineatul 5 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(5) Pentru îndeplinirea condiţiilor menţionate la alin. (4), forma de exercitare a profesiei deţinãtoare a adresei de internet trebuie sã asigure în mod regulat vizitarea şi evaluarea paginilor proprii şi a paginilor la care este permis accesul pe baza legãturilor realizate prin intermediul adresei proprii şi trebuie sã dispunã fãrã întârziere eliminarea lor, dacã conţinutul şi forma acestora sunt contrare principiilor esenţiale privind exercitarea profesiei de avocat."

    102. Articolul 252 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 252. - (1) Protecţia onoarei şi prestigiului profesiei, respectarea legii, a statutului profesiei şi a deciziilor obligatorii ale organelor profesiei sunt încredinţate organelor constituite potrivit dispoziţiilor legii.
    (2) Fapta sãvârşitã de avocat, prin care se încalcã dispoziţiile legii, ale statutului profesiei, hotãrârile obligatorii ale organelor profesiei, ale consiliului baroului în care avocatul este înscris sau în care îşi are sediul secundar şi care este de naturã sã prejudicieze onoarea ori prestigiul profesiei sau al corpului de avocaţi, constituie abatere disciplinarã şi se sancţioneazã potrivit art. 89 din Lege.
    (3) Constituie abatere disciplinarã gravã încãlcarea dispoziţiilor din Lege şi din prezentul statut care prevãd expres o astfel de calificare."

    103. Articolul 255 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 255. - Instanţele disciplinare sunt:
    a) comisia de disciplinã a baroului;
    b) Comisia centralã de disciplinã;
    c) Consiliul U.N.B.R., în plenul sãu, constituit conform art. 88 alin. (3) din Lege."

    104. Articolul 256 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 256. - (1) În fiecare barou se organizeazã şi funcţioneazã o comisie de disciplinã, independentã de organele de conducere ale baroului prevãzute la art. 51 din Lege, alcãtuitã din 5 pânã la 11 membri, aleşi de adunarea generalã a baroului pe o perioadã de 4 ani.
    (2) Membrii comisiilor de disciplinã se aleg dintre avocaţii cu o vechime de minimum 10 ani în profesie."

    105. Articolul 259 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 259. - (1) În cadrul U.N.B.R. este organizatã şi funcţioneazã Comisia centralã de disciplinã.
    (2) Comisia centralã de disciplinã este alcãtuitã din reprezentanţii barourilor desemnaţi de adunãrile generale ale acestora. Fiecare barou are dreptul la câte un reprezentant ales de Congresul avocaţilor dintre candidaţii desemnaţi de adunãrile generale ale barourilor.
    (3) Membrii Comisiei centrale de disciplinã se aleg dintre avocaţii cu o vechime mai mare de 15 ani în profesie.
    (4) Din completele de judecatã alcãtuite potrivit art. 88 alin. (2) din Lege nu pot face parte soţul sau rudele pânã la gradul 4 inclusiv ale membrilor consiliului baroului din care face parte avocatul trimis în judecatã, ale membrilor Consiliului U.N.B.R., în cazul prevãzut la art. 87 alin. (2) din Lege, precum şi soţul sau rudele pânã la gradul 4 inclusiv ale pãrţii care a declanşat prin plângere procedura disciplinarã.
    (5) Comisia centralã de disciplinã este coordonatã de unul dintre membrii acesteia, în calitate de preşedinte, desemnat de Congresul avocaţilor, în ordinea voturilor obţinute."

    106. Articolul 260 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 260. - Comisia centralã de disciplinã judecã:
    a) ca instanţã de fond, în complet de 3 membri, abaterile membrilor Consiliului U.N.B.R. şi ale decanilor;
    b) în contestaţie, în complet de 5 membri, contestaţiile declarate de avocatul interesat, de decanul baroului şi de preşedintele U.N.B.R. împotriva deciziilor pronunţate de comisiile de disciplinã ale barourilor şi a încheierilor prevãzute la art. 90 alin. (1) şi (2) din Lege."

    107. Articolul 261 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 261. - Comisia centralã de disciplinã îşi organizeazã, îşi ţine evidenţele şi îşi desfãşoarã lucrãrile cu sprijinul Comisiei permanente a U.N.B.R. Unul dintre secretarii U.N.B.R., desemnat de cãtre Comisia permanentã a U.N.B.R., îndeplineşte funcţia de grefier al Comisiei centrale de disciplinã."

    108. Articolul 262 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 262. - (1) Consiliul U.N.B.R., constituit ca instanţã disciplinarã, în plenul sãu, mai puţin cel în cauzã, judecã recursurile declarate împotriva deciziilor pronunţate de Comisia centralã de disciplinã, ca instanţã de fond, şi a încheierilor prevãzute la art. 90 alin. (1) şi (2) din Lege.
    (2) Unul dintre secretarii U.N.B.R., desemnat de Comisia permanentã a U.N.B.R., îndeplineşte funcţia de grefier al Consiliului U.N.B.R., constituit ca instanţã disciplinarã în condiţiile alineatului precedent."

    109. Articolul 264 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 264. - (1) Plângerea îndreptatã împotriva unui avocat se adreseazã consiliului baroului pe al cãrui tablou avocatul figureazã cu drept de exercitare a profesiei. Dacã avocatul este pensionar care îşi continuã activitatea în profesie, este incompatibil sau s-a retras din profesie, plângerea se adreseazã baroului în care avocatul este sau a fost înscris în Tabloul avocaţilor.
    (2) Consiliul baroului poate fi sesizat şi prin modalitãţile prevãzute la art. 86 alin. (2) şi (3) din Lege sau se poate sesiza din oficiu, prin hotãrâre consemnatã în procesul-verbal de şedinţã.
    (3) Consiliul baroului procedeazã la anchetarea abaterii indicate în plângere sau în sesizare. În situaţiile prevãzute la art. 87 alin. (2) din Lege, plângerea sau sesizarea va fi înaintatã de îndatã Consiliului U.N.B.R."

    110. Articolul 269 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 269. - (1) Pe durata urmãririi penale sau a judecãrii faptei care constituie abatere disciplinarã, procedura disciplinarã se suspendã, urmând sã fie reluatã dupã soluţionarea cauzei.
    (2) Pe perioada suspendãrii procedurii de anchetare şi judecatã pentru sãvârşirea unei abateri disciplinare, cursul termenului prevãzut la art. 87 alin. (4) din Lege este oprit. Cursul termenului se reia dupã soluţionarea definitivã a cauzei."

    111. Articolul 272 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 272. - (1) Decizia disciplinarã rãmasã definitivã are autoritate de lucru judecat faţã de pãrţi şi de organele profesiei.
    (2) Decizia de excludere sau de suspendare din profesie se va comunica avocatului în cauzã, baroului în care avocatul este înscris, precum şi preşedintelui U.N.B.R.
    (3) Decizia privind aplicarea celorlalte sancţiuni disciplinare prevãzute de lege ori încetarea acţiunii disciplinare se comunicã, de asemenea, în condiţiile alin. (2).
    (4) Recursul declarat împotriva mãsurilor luate prin încheiere în condiţiile art. 90 alin. (2) din Lege şi împotriva deciziei disciplinare se depune şi se înregistreazã la secretariatul baroului, respectiv la secretariatul U.N.B.R. Dupã expirarea termenelor de declarare a recursului, recursul se înregistreazã la comisia de disciplinã care a pronunţat hotãrârea, care îl va înainta, de îndatã, împreunã cu dosarul cauzei, instanţei disciplinare competente."

    112. Articolul 273 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 273. - Recursul prevãzut la art. 88 alin. (3) din Lege este distinct de recursul prevãzut la art. 88 alin. (4) din Lege."

    113. Articolul 276 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 276. - (1) În vederea pregãtirii şi formãrii profesionale iniţiale, avocaţii stagiari sunt obligaţi sã urmeze cursurile Institutului Naţional pentru Pregãtirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, denumit în continuare I.N.P.P.A., în condiţiile stabilite de U.N.B.R.
    (2) În decursul perioadei de stagiu, pregãtirea şi formarea profesionalã iniţialã a avocaţilor stagiari se realizeazã şi prin:
    a) îndrumare şi formare profesionalã în cadrul formei de exercitare a profesiei cu care avocatul stagiar se aflã în raporturi contractuale de colaborare sau în calitate de salarizat în interiorul profesiei;
    b) conferinţe de stagiu organizate de consiliul baroului, conform unei programe stabilite de I.N.P.P.A.;
    c) alte forme de pregãtire profesionalã realizate în cadrul unor instituţii agreate de U.N.B.R.
    (3) În exercitarea atribuţiilor prevãzute la art. 66 lit. f), g), h) din Lege, Consiliul U.N.B.R., la propunerea I.N.P.P.A. şi a barourilor, întocmeşte şi aprobã:
    a) cadrul unitar al programelor de învãţãmânt pentru pregãtirea profesionalã a avocaţilor stagiari, în cadrul conferinţelor de stagiu organizate de barouri;
    b) programele şi planul de învãţãmânt propuse de I.N.P.P.A.;
    c) cota care se vireazã de cãtre barouri cãtre I.N.P.P.A. din taxa încasatã pentru înscrierea în barou, ca urmare a dobândirii dreptului de primire în profesie."

    114. Articolul 278 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 278. - (1) Cererea de înscriere la examenul pentru primirea în profesie cu titlul de avocat stagiar se aprobã de consiliul baroului prin hotãrâre, dupã îndeplinirea procedurii prevãzute de prezentul statut.
    (2) Solicitantul care a promovat examenul de primire în profesie obţine dreptul de a fi înscris în profesie, în baza deciziei de primire în profesie emise de Consiliul U.N.B.R. în urma validãrii examenului. La cerere, acesta va fi înscris în Tabloul avocaţilor, în conformitate cu procedura prevãzutã de prezentul statut, prin hotãrâre a consiliului baroului. Hotãrârea va fi comunicatã solicitantului şi preşedintelui U.N.B.R. Hotãrârea prin care se respinge cererea de înscriere va fi motivatã şi va fi comunicatã solicitantului.
    (3) Hotãrârile consiliului baroului pronunţate în cererile de înscriere la examenul pentru primirea în profesie sau în Tabloul avocaţilor pot fi contestate conform prevederilor prezentului statut."

    115. Articolul 280 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 280. - (1) Durata stagiului este de 2 ani, calculatã de la data înscrierii în Tabloul avocaţilor.
    (2) Perioada în care avocatul stagiar urmeazã cursurile I.N.P.P.A. se include în durata stagiului.
    (3) În perioada stagiului, cu acordul avocatului îndrumãtor, avocatul stagiar poate urma cursuri de masterat, care sunt luate în considerare la aprecierea formãrii profesionale iniţiale în condiţiile stabilite de U.N.B.R."

    116. Articolul 281 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 281. - (1) Persoana care a promovat examenul de primire în profesia de avocat, organizat pentru persoanele care nu solicitã calitatea de avocat stagiar, şi care anterior primirii în profesie a fost definitivatã, prin examen, în funcţia juridicã de judecãtor, procuror, notar public, consilier juridic sau jurisconsult, pe care a exercitat-o timp de 5 ani mai înainte de data susţinerii examenului de primire în profesia de avocat, dobândeşte calitatea de avocat definitiv fãrã susţinerea examenului de definitivare prevãzut la art. 20 alin. (1) din Lege.
    (2) În baza dispoziţiilor art. 20 alin. (6) din Lege, are dreptul prevãzut la alin. (1) şi persoana care a promovat examenul de primire în profesia de avocat şi care timp de 5 ani neîntrerupţi a îndeplinit funcţii de specialitate juridicã, prevãzute ca atare în organigrama Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului, Curţii Constituţionale, Avocatului Poporului, Curţii de Conturi şi Consiliului Legislativ.
    (3) Avocatul stagiar care a exercitat cel puţin un mandat de parlamentar, primar, viceprimar, preşedinte de consiliu judeţean sau vicepreşedinte de consiliu judeţean dobândeşte la cerere calitatea de avocat definitiv.
    (4) Cererea adresatã consiliului baroului de cãtre persoana aflatã în una dintre situaţiile prevãzute la alin. (1), (2) sau (3) va trebui sã precizeze temeiul pe baza cãruia aceasta solicitã acordarea calitãţii de avocat definitiv. În afarã de actele prevãzute la art. 15 alin. (2) lit. a)-d) şi f), solicitantul va anexa cererii, dupã caz:
    a) copie certificatã de pe carnetul de muncã sau, dupã caz, o adeverinţã echivalentã, în original, eliberatã de camera notarilor publici, atestând funcţia de notar public îndeplinitã de solicitant şi durata acesteia, precum şi o adeverinţã, în original, certificând faptul cã acesta a promovat examenul de definitivat în acea funcţie, eliberatã de organul competent al profesiei menţionate la alin. (1);
    b) adeverinţã, în original, privind promovarea examenului de primire în profesia de avocat, eliberatã de baroul care a emis hotãrârea de înscriere a solicitantului în Tabloul avocaţilor, precum şi o copie certificatã de pe carnetul de muncã atestând funcţia de specialitate juridicã şi perioada exercitãrii acesteia, eliberatã de una dintre instituţiile prevãzute la alin. (2);
    c) copie de pe cartea de identitate a avocatului, precum şi o adeverinţã, în original, eliberatã de Parlamentul României, consiliul judeţean sau consiliul local, dupã caz, atestând mandatul menţionat la alin. (3) îndeplinit de solicitant, precum şi durata acestuia.
    (5) În termen de 15 zile de la data cererii, solicitantul prevãzut la alin. (3) îşi va susţine cererea în cadrul unui interviu organizat în acest sens de barou. Din comisia de interviu vor face parte decanul sau prodecanul baroului, care va prezida comisia, precum şi 2 consilieri desemnaţi de consiliul baroului, dintre care unul va îndeplini calitatea de secretar. La interviu vor fi verificate în prealabil înscrisurile depuse de solicitant împreunã cu cererea şi, dacã va fi cazul, vor fi solicitate lãmuriri suplimentare privitoare la acestea. Dacã dosarul va fi considerat a fi complet, se vor evalua aptitudinile solicitantului prin prisma exigenţelor profesionale cãrora trebuie sã le rãspundã avocaţii definitivi. În cazul în care se va constata necesitatea completãrii dosarului solicitantului cu alte înscrisuri relevante, interviul va fi reprogramat pentru o datã care nu va putea depãşi 15 zile de la data primului interviu, caz în care verificarea aptitudinilor solicitantului va fi amânatã pentru aceastã din urmã datã. Interviul va putea fi reprogramat o singurã datã. Desfãşurarea interviului va fi consemnatã într-un proces-verbal întocmit de secretarul comisiei.
    (6) În termen de 30 de zile de la data interviului, consiliul baroului va pronunţa o hotãrâre motivatã, pe care o va comunica U.N.B.R. împreunã cu copia procesului-verbal încheiat cu prilejul interviului. Hotãrârea poate fi atacatã în termen de 15 zile de la comunicare la Consiliul U.N.B.R."

    117. Articolul 282 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 282. - Pentru a fi înscris în Tabloul avocaţilor stagiari cu drept de exercitare a profesiei, avocatul stagiar va înregistra la barou un contract de colaborare profesionalã sau un contract de salarizare în interiorul profesiei care va cuprinde clauze obligatorii privind formarea profesionalã iniţialã, încheiat cu o formã de exercitare a profesiei sub îndrumarea unui avocat care îndeplineşte condiţiile prevãzute la art. 19 din Lege."

    118. Articolul 283 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 283. - (1) Contractul va menţiona obligaţia de a se asigura avocatului stagiar venitul minim garantat pe economia naţionalã, distinct de veniturile ocazionale ale avocatului stagiar asigurate din asistenţa judiciarã pentru care a fost desemnat de serviciul de asistenţã judiciarã al baroului.
    (2) Forma de exercitare a profesiei se angajeazã faţã de barou:
    a) sã asigure executarea contractului de formare profesionalã iniţialã, printr-un avocat îndrumãtor anume desemnat, fiind obligatã sã îl informeze pe decan, în scris, asupra oricãrei cauze de încetare a îndrumãrii; îndrumarea se va realiza conform hotãrârilor adoptate de Consiliul U.N.B.R. pe baza propunerilor formulate de I.N.P.P.A.;
    b) sã asigure plata contribuţiei la fondul de formare profesionalã necesar pentru îndeplinirea obligaţiilor prevãzute la art. 56 alin. (2) lit. j) şi art. 66 lit. f) din Lege, conform hotãrârilor adoptate de Congresul avocaţilor, în temeiul art. 64 alin. (1) lit. e) din Lege;
    c) sã permitã participarea avocatului stagiar la formele de pregãtire profesionalã iniţialã organizate în cadrul I.N.P.P.A., cu respectarea programului stabilit de I.N.P.P.A. pentru acestea.
    (3) Avocatul îndrumãtor trebuie sã aibã reputaţie profesionalã neştirbitã, vechimea prevãzutã de art. 19 din Lege şi sã declare expres situaţiile în care se aflã dacã sunt incidente cazurile prevãzute la art. 20 alin. (8) şi la art. 21 din Lege care vor fi consemnate în contractele prevãzute la art. 282 din prezentul statut. Avocaţii pot acorda îndrumare profesionalã numai avocaţilor stagiari înscrişi în baroul din care ei fac parte.
    (4) Consiliul baroului poate stabili numãrul de contracte de colaborare profesionalã sau de salarizare în interiorul profesiei pentru formarea profesionalã iniţialã ce pot fi încheiate de un avocat care îndeplineşte condiţiile art. 19 din Lege.
    (5) Pot semna contractele de colaborare sau de salarizare în interiorul profesiei numai avocaţii titulari ai cabinetelor individuale şi avocaţii asociaţi.
    (6) Dacã, din orice motive obiective, înceteazã îndrumarea avocatului titular, toate obligaţiile impuse de lege, de prezentul statut şi de hotãrârile consiliului privind îndrumarea avocatului stagiar vor fi preluate de cãtre un alt avocat, iar consiliul baroului va sprijini avocatul stagiar în a-şi gãsi un îndrumãtor. Pânã la gãsirea altui îndrumãtor, stagiul se suspendã. Contractul de formare profesionalã iniţialã va cuprinde în mod expres clauze corespunzãtoare.
    (7) Dacã, din orice motive, pe perioada stagiului, avocatul definitiv care încheie contractul de formare profesionalã iniţialã nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate, consiliul baroului îi va solicita sã depunã un raport motivat asupra situaţiei intervenite. În cazul în care se constatã cã avocatul, cu rea-credinţã, nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate prin contractul încheiat cu avocatul stagiar, consiliul baroului va iniţia procedura disciplinarã.
    (8) Fiecare barou poate aprecia asupra contractelor de formare profesionalã iniţialã propuse de avocaţii strãini înscrişi pe Tabloul special al fiecãrui barou."

    119. Articolul 284 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 284. - (1) Stagiul se suspendã în condiţiile art. 18 alin. (4) din Lege. Prin lipsã motivatã din profesie, în sensul acestor prevederi legale, se înţelege situaţia în care avocatul stagiar nu îşi poate exercita efectiv stagiul timp de cel puţin 30 de zile consecutive din motive de sãnãtate, atestate cu acte medicale relevante, sau ca urmare a unor acte de autoritate emise de organele competente ale statului, intervenite în legãturã cu obligaţiile cetãţeneşti ale avocatului stagiar şi independent de culpa acestuia.
    (2) Stagiul nu se suspendã în perioada în care avocatul stagiar urmeazã o formã de pregãtire şi perfecţionare profesionalã la o instituţie de învãţãmânt superior (cursuri cu frecvenţã) dacã forma de exercitare a profesiei cu care stagiarul se aflã în raporturi contractuale profesionale atestã baroului acordul pentru frecventarea cursurilor şi se obligã sã garanteze plata contribuţiilor şi taxelor prevãzute de lege în contul şi pentru avocatul stagiar pe perioada cursurilor.
    (3) Stagiul se suspendã în cazurile prevãzute la art. 28 din Lege.
    (4) În situaţia în care un avocat stagiar devine incompatibil, acesta nu poate fi înscris în Tabloul avocaţilor incompatibili şi nu îi poate fi ridicatã incompatibilitatea decât dacã avocatul care s-a obligat sã asigure formarea profesionalã iniţialã este de acord cu suspendarea stagiului şi cu executarea contractului iniţial dupã ridicarea incompatibilitãţii.
    (5) În caz contrar, avocatul stagiar devenit incompatibil va trebui sã prezinte un nou contract de colaborare pentru formare profesionalã iniţialã cu un avocat care îndeplineşte condiţiile legale de competenţã profesionalã pentru a asigura prin îndrumare formarea profesionalã iniţialã."

    120. Articolul 285 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 285. - (1) Suspendarea se dispune de consiliul baroului, care apreciazã asupra împrejurãrilor ce justificã lipsa din profesie, durata suspendãrii şi întinderea perioadei de stagiu efectuat anterior suspendãrii.
    (2) Stagiul efectuat anterior suspendãrii intrã în calculul termenului stabilit la art. 18 alin. (1) din Lege."

    121. La capitolul V, titlul subsecţiunii 4 din cadrul secţiunii 1 se modificã în "Condiţiile şi efectele organizãrii pregãtirii profesionale pe durata stagiului".

    122. Dupã articolul 285 se introduce un nou articol, articolul 285^1, cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 285^1. - (1) Urmarea cursurilor I.N.P.P.A. este obligatorie şi reprezintã principalul mijloc de formare profesionalã iniţialã a avocaţilor stagiari. Înscrierea în evidenţele I.N.P.P.A. se realizeazã de drept, prin efectul înscrierii în barou a avocatului stagiar.
    (2) Absenţa repetatã de la cursurile I.N.P.P.A., precum şi orice alte acte de încãlcare a statutului şi regulamentului acestuia conduc la exmatricularea avocatului stagiar. Exmatricularea din cadrul I.N.P.P.A. reprezintã o abatere disciplinarã gravã ce conduce la pierderea calitãţii de avocat stagiar.
    (3) Cursurile I.N.P.P.A. se desfãşoarã în localitatea sediului central, în centrele teritoriale ale acestuia sau, în mod excepţional, în altã localitate hotãrâtã de cãtre conducerea I.N.P.P.A.
    (4) Centrele teritoriale ale I.N.P.P.A. pot fi organizate şi menţinute potrivit statutului I.N.P.P.A., pentru mai buna implementare a activitãţii I.N.P.P.A. în teritoriu şi pentru apropierea avocaţilor stagiari de instituţia responsabilã de formarea profesionalã iniţialã. Centrele teritoriale nu au personalitate juridicã şi reprezintã puncte de activitate ale I.N.P.P.A.
    (5) Cursurile I.N.P.P.A. se desfãşoarã conform unei programe unitare, structura cursurilor şi sistemul de evaluare finalã stabilite de I.N.P.P.A. fiind unice, aplicabile deopotrivã şi în centrele teritoriale.
    (6) În mod complementar, formarea iniţialã a avocaţilor stagiari se poate realiza şi prin organizarea conferinţelor de stagiu.
    (7) Barourile sunt obligate sã comunice I.N.P.P.A. avocaţii stagiari înscrişi în barou în termen de 20 de zile de la înscrierea acestora."

    123. Articolul 286 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 286. - (1) În exercitarea atribuţiilor prevãzute de art. 56 alin. (2) lit. j) din Lege, consiliul baroului organizeazã pregãtirea profesionalã a avocaţilor stagiari prin organizarea conferinţelor lunare de stagiu, conform programului unitar elaborat de I.N.P.P.A.
    (2) Conferinţa de stagiu cuprinde: expuneri asupra problemelor juridice, studiul doctrinei juridice şi al practicii judiciare, lucrãri avocaţiale scrise, dezbateri de speţe.
    (3) Conferinţele de stagiu se desfãşoarã pe baza unui program aprobat anual de I.N.P.P.A.
    (4) Consilierul coordonator al stagiului îi va desemna, din rândul avocaţilor stagiari care s-au remarcat în primul an de stagiu, pe secretarii conferinţelor de stagiu, care vor ţine evidenţa prezenţei şi a lucrãrilor avocaţilor stagiari.
    (5) Prezenţa la conferinţa de stagiu va fi constatatã prin apel nominal. Consilierul coordonator va informa trimestrial consiliul baroului cu privire la îndeplinirea de cãtre avocaţii stagiari a obligaţiilor ce le revin."

    124. Articolul 287 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 287. - (1) La sfârşitul fiecãrui an de stagiu activitatea avocatului stagiar va fi notatã cu note între 1 şi 10 de cãtre consilierul coordonator al stagiului, avându-se în vedere lucrãrile efectuate, participarea la dezbaterea temelor, precum şi prezenţa la conferinţele de stagiu şi la manifestãrile baroului la care a fost convocat.
    (2) Se va avea în vedere raportul întocmit de avocatul îndrumãtor şi de coordonatorul serviciului de asistenţã judiciarã al baroului cu privire la activitatea depusã pentru îndeplinirea sarcinilor profesionale.
    (3) Notãrile vor fi transmise I.N.P.P.A. şi, atunci când este cazul, centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A. în vederea înscrierii avocatului stagiar la examenul de absolvire a cursurilor I.N.P.P.A.
    (4) Dosarul de înscriere la examenul de definitivare în profesie va conţine în mod obligatoriu: raportul întocmit de avocatul îndrumãtor cu privire la activitatea desfãşuratã de avocatul stagiar, raportul avocatului coordonator al stagiului profesional cu privire la participarea la dezbaterea temelor şi lucrãrile proprii realizate.
    (5) Consiliul baroului, evaluând notarea acordatã de consilierul coordonator al stagiului, precum şi raportul avocatului îndrumãtor şi raportul coordonatorului serviciului de asistenţã judiciarã, poate dispune motivat prelungirea stagiului cu un an."

    125. Articolul 288 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 288. - (1) Îndrumarea profesionalã a avocatului stagiar este asiguratã de avocatul îndrumãtor care a consimţit în acest sens prin contractul încheiat.
    (2) Pot asigura îndrumarea profesionalã a avocatului stagiar doar avocaţii care îndeplinesc cerinţele impuse de art. 19 din Lege, care au achitat la zi taxele şi contribuţiile cãtre barou şi C.A.A., care sunt titulari ai unui contract de asigurare profesionalã, precum şi cei care îndeplinesc condiţiile stabilite prin hotãrârea consiliului baroului şi sunt titulari ai unei forme de exercitare a profesiei.
    (3) Încetarea îndrumãrii din orice motive se aduce la cunoştinţa consiliului baroului, care hotãrãşte schimbarea îndrumãtorului."

    126. Articolul 291 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 291. - (1) Dupã terminarea stagiului, consiliul baroului, prin decizie motivatã, va constata, de la caz la caz, îndeplinirea efectivã a stagiului. Constatarea se face pe baza raportului avocatului îndrumãtor şi a celui al serviciului de asistenţã judiciarã, precum şi, dacã este cazul, a notãrilor consilierului coordonator al stagiului profesional.
    (2) I.N.P.P.A. va comunica fiecãrui barou situaţia privind frecventarea cursurilor, înscrierea la examenul de absolvire şi rezultatele examenului susţinut de avocaţii stagiari."

    127. Articolul 292 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 292. - În baza deciziei de constatare a îndeplinirii efective a stagiului, avocatul stagiar va solicita consiliului baroului avizul pentru înscrierea la examenul de absolvire a cursurilor I.N.P.P.A."

    128. Articolul 293 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 293. - (1) Consiliul baroului va hotãrî, prin decizie, înscrierea avocatului stagiar pentru susţinerea examenului de definitivat în baza evaluãrii activitãţii sale de pregãtire profesionalã.
    (2) Evaluarea prevãzutã la alin. (1) se va realiza în baza:
    a) calificativelor şi notelor acordate de consilierul coordonator al conferinţelor de stagiu, dacã este cazul;
    b) raportului avocatului îndrumãtor;
    c) referatului consilierului coordonator al serviciului de asistenţã judiciarã a baroului."

    129. Articolul 294 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 294. - (1) La sfârşitul perioadei de stagiu, avocatul este obligat sã susţinã examenul de definitivare.
    (2) Avocatul stagiar declarat respins sau care nu s-a prezentat la examenul de definitivat, precum şi cel care nu a promovat examenul de absolvire al I.N.P.P.A. sunt înscrişi din oficiu în urmãtoarea sesiune a examenului de definitivat/absolvire a I.N.P.P.A.
    (3) Avocatul stagiar respins sau care nu s-a prezentat la 3 sesiuni ale examenului de definitivat/absolvire I.N.P.P.A. va fi exclus din profesie."

    130. Articolul 295 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 295. - (1) Examenul de definitivare în profesia de avocat se organizeazã anual de U.N.B.R., la nivel naţional, şi se desfãşoarã, în mod unitar, în centrele teritoriale ale I.N.P.P.A., potrivit regulamentului de examen de absolvire a I.N.P.P.A. În vederea asigurãrii caracterului unitar al examenului de definitivare, Consiliul U.N.B.R., cu luarea în considerare a propunerilor formulate de I.N.P.P.A., va stabili data examenului, tematica, bibliografia şi metodologia de examinare, care vor fi unice la nivelul U.N.B.R. Examinarea candidaţilor se va face atât cu privire la pregãtirea profesionalã generalã, cât şi cu privire la deprinderile practice specifice profesiei. Prevederile art. 33 alin. (3) privitoare la locul desfãşurãrii examenului se aplicã prin asemãnare.
    (2) Regulamentul de examen va fi publicat pe pagina web a U.N.B.R. cu minimum 45 de zile anterior datei stabilite pentru desfãşurarea examenului naţional de definitivare.
    (3) Prevederile art. 33 alin. (3), (4) şi (5) se aplicã prin asemãnare şi examenului de definitivare.
    (4) La data înscrierii la examenul de definitivare candidatul este obligat sã depunã o taxã de participare la examen, stabilitã de Consiliul U.N.B.R. Dispoziţiile art. 36 alin. (2) şi (3) privind taxa de participare la examen se aplicã în mod corespunzãtor."

    131. Articolul 296 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 296. - (1) Rezultatele examenului vor fi comunicate, spre validare, Comisiei permanente a U.N.B.R. I.N.P.P.A. va comunica, în mod corespunzãtor, rezultatele examenului de absolvire.
    (2) Dupã promovarea examenului, candidatul dobândeşte titlul profesional de avocat definitiv. De acelaşi drept se bucurã şi avocatul stagiar care a promovat examenul de absolvire a I.N.P.P.A.
    (3) În baza rezultatelor examenului de definitivare, validate potrivit dispoziţiilor alin. (1), sau, dupã caz, a rezultatelor examenului de absolvire comunicate de I.N.P.P.A., Comisia permanentã a U.N.B.R. va emite hotãrârea de constatare a calitãţii de avocat definitiv, pe care o va comunica barourilor în vederea efectuãrii înscrierii în Tabloul avocaţilor definitivi şi o va publica pe pagina web a U.N.B.R.
    (4) Data dobândirii titlului profesional de avocat definitiv va fi consideratã data împlinirii termenului stagiului prevãzut la art. 18 alin. (1) din Lege, chiar dacã promovarea examenului de absolvire a I.N.P.P.A. are loc înainte sau dupã aceastã datã. Exerciţiul efectiv al drepturilor şi obligaţiilor aferente acestui titlu profesional va putea avea loc numai cu începere de la data emiterii hotãrârii prevãzute la alin. (3).
    (5) În cazul acordãrii calitãţii de avocat definitiv în baza prevederilor art. 20 alin. (5)-(7) din Lege, se va aplica procedura reglementatã la art. 281 din prezentul statut. În cazul acordãrii calitãţii de avocat definitiv în baza prevederilor art. 20 alin. (5) şi (6) din Lege, data dobândirii calitãţii de avocat definitiv va fi data deciziei prevãzute la art. 37 alin. (1) din prezentul statut, iar exerciţiul efectiv al drepturilor şi obligaţiilor aferente acestei calitãţi va avea loc la data înscrierii în Tabloul avocaţilor. În cazul acordãrii calitãţii de avocat definitiv în baza prevederilor art. 20 alin. (7) din Lege, data dobândirii calitãţii de avocat definitiv va fi data aprobãrii cererii avocatului stagiar de cãtre consiliul baroului, datã cu începere de la care va putea avea loc şi exerciţiul efectiv al drepturilor şi obligaţiilor aferente acestei calitãţi.
    (6) De la data dobândirii titlului profesional de avocat definitiv curge termenul prevãzut la art. 23 alin. (3) din Lege."

    132. Articolul 300 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 300. - (1) Avocaţii sunt obligaţi sã îşi actualizeze permanent pregãtirea lor profesionalã, prin menţinerea şi diversificarea cunoştinţelor în domeniile în care îşi exercitã profesia, şi, în acest scop, sã frecventeze formele de pregãtire profesionalã continuã organizate de barou, I.N.P.P.A. sau de formele de exercitare a profesiei, conform dispoziţiilor prezentei secţiuni.
    (2) Pregãtirea profesionalã continuã presupune lãrgirea cunoştinţelor şi competenţelor în noi domenii ale dreptului, lãrgirea cunoştinţelor în domeniul procedurilor şi al legilor aplicate în Uniunea Europeanã, precum şi dobândirea certificãrii pregãtirii profesionale continue la standarde compatibile cu pregãtirea profesionalã a avocaţilor din celelalte state membre ale Uniunii Europene.
    (3) Pregãtirea profesionalã continuã se realizeazã şi prin specializarea impusã de diversificarea şi extinderea aplicãrii dreptului în raport cu evoluţia relaţiilor social-economice contemporane."

    133. Articolul 301 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 301. - (1) Toate organele profesiei şi instituţiile ce îşi desfãşoarã activitatea sub autoritatea acestora sunt obligate sã asigure condiţiile necesare pregãtirii profesionale continue a avocaţilor, în raport cu domeniile profesionale de specialitate pentru care avocaţii opteazã. Obligaţia priveşte în mod special şi domeniul dreptului Uniunii Europene, însuşirea şi aplicarea deontologiei şi standardelor profesionale în materie.
    (2) Pregãtirea profesionalã continuã se realizeazã în cadrul barourilor, al I.N.P.P.A. şi al formelor de exercitare a profesiei şi are drept scop îndeplinirea de cãtre avocaţi a obligaţiei profesionale de pregãtire continuã bazatã pe o culturã juridicã de calitate şi o pregãtire temeinicã pentru îndeplinirea corespunzãtoare a activitãţilor de interes public pe care le implicã folosirea titlului profesional de avocat."

    134. Articolul 304 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 304. - (1) Avocaţii înscrişi în barouri, care figureazã în Tabloul avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei, avocaţii pensionari şi urmaşii acestora cu drepturi proprii la pensie şi ajutoare sociale fac parte de drept din sistemul propriu de asigurãri sociale al avocaţilor şi sunt membri de drept ai C.A.A.
    (2) Avocaţii înscrişi în barou care nu figureazã în Tabloul avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei au dreptul la prestaţiile de asigurãri sociale corespunzãtor perioadei în care şi-au exercitat profesia, în condiţiile prevãzute de legea şi statutul C.A.A.
    (3) Perioada în care un avocat a fost suspendat din profesie, în vederea exercitãrii unei funcţii de demnitate publicã sau a unei funcţii asimilate cu funcţia de demnitate publicã, este luatã în calcul la stabilirea vechimii în avocaturã, în condiţiile achitãrii cotelor de contribuţie la C.A.A. Indemnizaţia de demnitar şi celelalte drepturi bãneşti încasate, cumulate cu eventualele venituri din activitatea de avocat desfãşuratã în perioada mandatului de demnitar, se considerã venituri din profesie şi se iau în calcul atât la stabilirea cotelor de contribuţie, cât şi la stabilirea pensiei de cãtre C.A.A."

    135. Articolul 308 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 308. - (1) Plata contribuţiei lunare pentru constituirea fondurilor C.A.A. se va efectua prin transfer în contul bancar al filialei în care avocatul este înscris sau la casieria acesteia pânã la data de 25 a lunii urmãtoare celei pentru care se face plata.
    (2) În cazul achitãrii contribuţiei prin ordin de platã, plata se considerã fãcutã la data debitãrii contului bancar al plãtitorului. În cazul în care data de 25 a lunii este o zi nelucrãtoare, plata contribuţiei se socoteşte fãcutã în termen dacã este fãcutã în ziua lucrãtoare imediat urmãtoare datei de 25.
    (3) Depãşirea cu cel mult 5 zile a termenului de platã prevãzut la alin. (2) atrage obligaţia de platã a majorãrilor de întârziere în favoarea C.A.A. La achitarea contribuţiei avocatul este obligat sã ateste, în scris şi sub semnãturã, veniturile realizate din onorarii în luna pentru care se efectueazã plata şi pentru care plãteşte cota de contribuţie în condiţiile prevãzute de statutul C.A.A. Statutul C.A.A. va prevedea forma şi modalitatea în care se face şi se înregistreazã declaraţia.
    (4) Avocatul care plãteşte cota maximã de contribuţie nu are obligaţia de a declara valoarea veniturilor suplimentare cotei plãtite."

    136. Articolul 309 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 309. - (1) Neplata contribuţiilor lunare în cuantumul şi la termenele stabilite atrage aplicarea mãsurii prevãzute la art. 28 lit. c) din Lege.
    (2) Filiala va notifica în prealabil avocatul debitor şi va sesiza baroul în cazurile în care întârzierea plãţii este mai mare de 3 luni. La sesizare se va ataşa dovada notificãrii.
    (3) Respectarea procedurii prealabile de notificare prevãzute la alin. (2) nu este necesarã dacã avocatul nu a dat declaraţia privind veniturile realizate pe o perioadã mai mare de 6 luni şi nici nu a plãtit cotele de contribuţie la C.A.A.
    (4) Încãlcarea repetatã a obligaţiilor prevãzute la art. 92 alin. (2) din Lege constituie abatere disciplinarã gravã."

    137. Articolul 314^1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 314^1. - Dispoziţiile art. 96-111 din Lege se aplicã întotdeauna avându-se în vedere dispoziţiile art. 36 alin. (2) din Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificãrilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificãrile şi completãrile ulterioare."

    138. Articolul 314^2 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 314^2. - (1) Persoanele fizice strãine pot dobândi calitatea de membru al unui barou din România şi pot exercita, în consecinţã, profesia de avocat în România dacã în statul în care îşi au domiciliul deţin titlul profesional de avocat, certificat de organismele profesionale recunoscute sau de autoritãţile publice care le autorizeazã, precum şi în condiţiile stabilite în acordul încheiat cu Uniunea Europeanã, conform prevederilor art. II din Legea nr. 201/2004 privind completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.
    (2) Pentru avocaţii din statele membre ale Uniunii Europene nu este necesarã existenţa unor convenţii bilaterale.
    (3) Documentaţia de evaluare pentru dobândirea calitãţii de membru al unui barou din România va conţine:
    a) cererea de evaluare;
    b) curriculum vitae şi copie a paşaportului;
    c) certificatul (atestatul) profesional, în copie legalizatã şi traducere autorizatã, în termen de 3 luni de la eliberarea lui;
    d) diplomã universitarã;
    e) certificat de onorabilitate;
    f) declaraţia de compatibilitate;
    g) solicitarea de stagiu de adaptare de 3 ani sau de susţinere a unui examen de verificare a cunoştinţelor de drept românesc şi de limbã românã.
    (4) Etapele necesare dobândirii calitãţii de membru al unui barou din România şi documentele aferente sunt cele cuprinse în metodologia prezentatã în anexa nr. XXXI.
    (5) Convenţiile bilaterale încheiate de U.N.B.R. cu organismele similare din statele din care provin petenţii, altele decât statele membre ale Uniunii Europene, vor conţine în principal elemente din metodologia prezentatã în anexa nr. XXXI, precum şi condiţii privind soluţionarea unor litigii în legãturã cu activitatea avocaţilor.
    (6) Dispoziţiile prezentului capitol sunt aplicabile şi avocaţilor care şi-au obţinut calificarea profesionalã în Confederaţia Elveţianã, care îşi exercitã profesia pe teritoriul României, în oricare dintre modalitãţile prevãzute la art. 96 alin. (1) din Lege."

    139. Dupã articolul 314^4 se introduc patru noi articole, articolele 314^5-314^8, cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 314^5. - (1) Barourile şi U.N.B.R. organizeazã contabilitatea în conformitate cu reglementãrile contabile pentru persoanele juridice fãrã scop patrimonial în vigoare.
    (2) Barourile pot înfiinţa, prin decizie, un departament economic şi financiar, condus de un director economic.
    (3) Calitatea de director economic deţinutã în cadrul unui barou sau la U.N.B.R. este incompatibilã cu o funcţie asemãnãtoare deţinutã în sistemul C.A.A., dacã prin decizia prevãzutã la alin. (2) nu se prevede altfel.
    (4) Activitatea de contabilitate a barourilor şi a U.N.B.R. poate fi externalizatã, în condiţiile legii.
    Art. 314^6. - Evidenţa contabilã a barourilor şi a U.N.B.R. poate fi ţinutã şi în format electronic, printr-un program soft compatibil cu cel folosit de sistemul C.A.A.
    Art. 314^7. - (1) În aplicarea dispoziţiilor art. 50 alin. (4) şi ale art. 60 alin. (3) din Lege, fiecare barou şi U.N.B.R. îşi constituie şi pot folosi patrimoniul propriu, reflectând în contabilitate urmãtoarele venituri:
    a) Venituri din activitãţile fãrã scop lucrativ:
    - venituri din contribuţiile bãneşti şi taxele achitate de avocaţi pentru formarea bugetului baroului şi a bugetului U.N.B.R. ori pentru constituirea fondurilor cu destinaţie specialã, hotãrâte de organele profesiei, în condiţiile legii (fonduri pentru formarea profesionalã iniţialã, fonduri pentru formarea profesionalã continuã, fonduri pentru ajutorarea avocaţilor tineri etc.);
    - venituri din taxele de înregistrare sau de modificare a actelor privind formele de exercitare a profesiei;
    - venituri din donaţii şi sume sau bunuri primite prin sponsorizare;
    - venituri din dobânzile şi dividendele obţinute din plasarea disponibilitãţilor rezultate din activitãţile fãrã scop lucrativ;
    - resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale şi subvenţii pentru venituri;
    - venituri din acţiuni ocazionale, utilizate în scop social sau profesional, potrivit Legii şi prezentului statut;
    - venituri rezultate din cedarea folosinţei activelor corporale aflate în proprietatea barourilor sau a U.N.B.R., altele decât cele care sunt sau au fost folosite în activitatea economicã;
    - ajutoare şi împrumuturi nerambursabile din ţarã şi din strãinãtate şi subvenţii pentru realizarea de venituri;
    - venituri din despãgubiri de asigurare - pagube şi din subvenţii pentru evenimente extraordinare şi altele similare;
    - venituri din diferenţe de curs valutar rezultate din activitãţile fãrã scop lucrativ;
    - veniturile obţinute din reclamã şi publicitate, potrivit legislaţiei în vigoare;
    - alte venituri din activitãţile fãrã scop lucrativ desfãşurate potrivit prezentului statut.
    b) Venituri din activitãţi economice, precum:
    - venituri din prestarea de servicii realizate pentru avocaţi, pãrţi sau alte entitãţi;
    - venituri din imobilizãri financiare;
    - venituri din investiţii pe termen scurt;
    - venituri din creanţe imobilizate;
    - venituri din investiţii financiare cedate;
    - venituri din diferenţe de curs valutar;
    - venituri din dobânzi;
    - alte venituri financiare;
    - venituri rezultate din compensaţiile primite pentru cheltuieli sau pierderi din calamitãţi sau alte evenimente extraordinare.
    (2) Veniturile din prestãri de servicii se înregistreazã în contabilitate pe mãsura efectuãrii acestora.
    (3) Veniturile din dobânzi, redevenţe şi dividende se recunosc astfel:
    a) dobânzile se recunosc periodic, în mod proporţional, pe mãsura generãrii venitului respectiv, pe baza contabilitãţii de angajamente;
    b) redevenţele se recunosc pe baza contabilitãţii de angajamente, conform contractului;
    c) dividendele se recunosc atunci când este stabilit dreptul acţionarului de a le încasa.
    Art. 314^8. - (1) Cheltuielile fiecãrui barou şi ale U.N.B.R. reprezintã valorile plãtite sau de plãtit, aferente activitãţilor fãrã scop patrimonial, activitãţilor cu destinaţie specialã, potrivit legii şi activitãţilor economice, pentru:
    a) lucrãri executate şi servicii prestate de care beneficiazã entitatea;
    b) cheltuieli cu personalul;
    c) executarea unor obligaţii legale sau contractuale etc.
    (2) În cadrul cheltuielilor exerciţiului financiar se cuprind, de asemenea, provizioanele, amortizãrile şi ajustãrile pentru depreciere sau pierdere de valoare reflectate.
    (3) Contabilitatea cheltuielilor barourilor şi ale U.N.B.R. se ţine pe feluri de cheltuieli, dupã natura lor. Cheltuielile efectuate de barouri şi de U.N.B.R. cuprind:
    a) cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile; costul de achiziţie al obiectelor de inventar consumate; costul de achiziţie al materialelor nestocate, trecute direct asupra cheltuielilor; contravaloarea energiei şi apei consumate;
    b) cheltuieli cu lucrãrile şi serviciile executate de terţi, redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii; prime de asigurare; studii şi cercetãri; cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (colaboratori); comisioane şi onorarii; cheltuieli de protocol, reclamã şi publicitate; transportul de bunuri şi personal; deplasãri, detaşãri şi transferãri; cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii, servicii bancare şi altele;
    c) cheltuieli cu personalul (salariile, asigurãrile şi protecţia socialã şi alte cheltuieli cu personalul, suportate de angajator);
    d) alte cheltuieli de exploatare (pierderi din creanţe şi debitori diverşi; despãgubiri, amenzi şi penalitãţi; donaţii şi alte cheltuieli similare; ajutoare şi împrumuturi nerambursabile; cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital etc.);
    e) cheltuieli financiare: pierderi din creanţe legate de participaţii; cheltuieli privind investiţiile financiare cedate; diferenţele nefavorabile de curs valutar; dobânzile privind exerciţiul financiar în curs; pierderi din creanţe de naturã financiarã şi altele;
    f) cheltuieli extraordinare (calamitãţi şi alte evenimente extraordinare);
    g) cheltuieli cu provizioanele, amortizãrile şi ajustãrile pentru depreciere sau pierdere de valoare, precum şi cheltuielile cu impozitul pe profit şi alte impozite, calculate potrivit legii.
    (4) În cadrul categoriilor de cheltuieli dupã natura lor, conturile de cheltuieli se dezvoltã obligatoriu în analitice distincte pe feluri de activitãţi, respectiv activitãţi fãrã scop patrimonial şi activitãţi economice, iar în continuare se pot dezvolta în analitic în funcţie de necesitãţile impuse de reglementãri speciale sau potrivit necesitãţilor proprii ale persoanei juridice.
    (5) Conturile de venituri se pot dezvolta în conturi analitice, în funcţie de necesitãţile impuse de anumite reglementãri sau potrivit necesitãţilor proprii ale fiecãrui barou sau ale U.N.B.R."

    140. Articolul 315 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 315. - (1) În aplicarea dispoziţiilor prevãzute de Lege, consiliul baroului are dreptul de a încasa şi, respectiv, de a colecta taxe pentru:
    a) înscrierea în Tabloul avocaţilor a avocaţilor primiţi în profesie, cu examen sau fãrã examen în cazul prevãzut la art. 17 alin. (5) din Lege;
    b) acordarea calitãţii de avocat definitiv fãrã susţinerea examenului de definitivare, în cazurile prevãzute la art. 20 alin. (5)-(7) din Lege;
    c) reînscrierea în Tabloul avocaţilor a avocatului suspendat pentru neplata contribuţiilor profesionale;
    d) reînscrierea în Tabloul avocaţilor a avocatului incompatibil;
    e) transferul avocatului dintr-un barou în altul, taxã ce va fi perceputã de baroul la care avocatul se transferã;
    f) înfiinţarea pe raza baroului a unui sediu secundar sau a unui birou;
    g) înscrierea în Tabloul special a avocatului strãin;
    h) activitãţi de secretariat şi jurisdicţie profesionalã.
    (2) Limitele maxime şi scutirile de la taxele prevãzute la alin. (1) se stabilesc prin decizie a Consiliului U.N.B.R."

    141. Articolul 319 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 319. - Avocaţii care se aflã în perioada de stagiu la data intrãrii în vigoare a prezentului statut şi pentru care s-au acordat reduceri ale duratei de stagiu pentru înscrierea la examenul de definitivare în profesie, pânã la publicarea Legii nr. 255/2004 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, beneficiazã de drepturile acordate. Avocaţii care urmeazã cursurile I.N.P.P.A. vor respecta contractele de formare profesionalã încheiate cu I.N.P.P.A., iar dupã promovarea examenului de absolvire dobândesc calitatea de avocat definitiv."

    142. Articolul 320 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 320. - (1) Denumirile formelor de exercitare a profesiei în vigoare la data adoptãrii Legii nr. 255/2004 se pãstreazã. În caz de schimbare a formei de exercitare a profesiei de avocat, dispoziţiile art. 8 alin. (1) din Lege, precum şi cele corespunzãtoare din prezentul statut devin aplicabile.
    (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplicã în mod corespunzãtor şi în cazul folosirii firmei, ştampilei, parafei, antetului şi a oricãror elemente de identificare a formelor de exercitare a profesiei."

    143. Dupã articolul 320 se introduce un nou articol, articolul 320^1, cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 320^1. - (1) Dispoziţiile art. 295 din prezentul statut privind organizarea examenului de dobândire a titlului de avocat definitiv, precum şi cele ale art. 287 alin. (2), (4) şi (5) se aplicã exclusiv, cu caracter tranzitoriu, avocaţilor stagiari înscrişi în barou anterior intrãrii în vigoare a Legii nr. 270/2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat. Avocaţii stagiari înscrişi în barou dupã data intrãrii în vigoare a Legii nr. 270/2010 au obligaţia de a urma cursurile I.N.P.P.A., examenul de absolvire a I.N.P.P.A. fiind singura formã de dobândire a titlului profesional de avocat definitiv.
    (2) Avocaţii stagiari care la data intrãrii în vigoare a prezentului statut se aflã în cel de-al doilea an de stagiu sunt obligaţi sã urmeze cursurile I.N.P.P.A. şi sã susţinã examenul de absolvire a acestora.
    (3) Prevederile art. 294 alin. (2) şi (3) se aplicã şi avocaţilor stagiari prevãzuţi la alin. (2)."

    144. Articolul 321 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 321. - Anexele nr. I-XXXII fac parte integrantã din prezentul statut."

    145. Anexele nr. I, VI, IX-XIX, XXIII-XXV, XXVIII-XXXII se modificã şi vor avea cuprinsul prevãzut în anexele nr. 1-21, care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

    ART. II
    Statutul profesiei de avocat, adoptat în şedinţa Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România din data de 25 septembrie 2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 13 ianuarie 2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi cu modificãrile şi completãrile aduse prin prezenta hotãrâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouã numerotare.

                 Preşedintele Consiliului Uniunii
                Naţionale a Barourilor din România,
                     av. dr. Gheorghe Florea

    Bucureşti, 11 iunie 2011.
    Nr. 15.

    ANEXA 1
    -------
(Anexa nr. I)
-------------

    Uniunea Naţionalã a Barourilor din România
    Baroul....................................

                     CONTRACT DE ASISTENŢĂ JURIDICĂ
                Nr. ................... Data .................

    Încheiat între:
    1. Denumirea formei de exercitare a profesiei .............., înfiinţatã prin Decizia Baroului ......... nr. ......... din ..............., cu sediul în .................., având codul fiscal nr. .......... şi contul bancar în ............. (lei/euro/usd/etc. .............) nr. ................,. deschis la ............., prin avocat ..........., în calitate de ..............., pe de o parte, şi
    2. Domnul/Doamna ..............., domiciliat(ã) în ............, în calitate de (client, reprezentant, grad de rudenie, soţ etc.) ..................., pe de altã parte.
    În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicatã, cu modificãrile ulterioare, denumitã în continuare Lege, şi ale Statutului profesiei de avocat, pãrţile convin:

    ART. 1
    Obiectul contractului
    1.1. Obiectul contractului îl reprezintã ....................... (dupã caz, asistarea, reprezentarea, acordarea de consultaţii juridice, redactarea şi semnarea de acte, cereri şi alte cãi de atac, forme de executare, mediere, operaţiuni fiduciare, domicilieri de firme precum şi orice alte activitãţi prevãzute de Lege), pentru clientul cu domiciliul/sediul în ......................................... .
    1.2. Alte menţiuni: ........................................

    ART. 2
    Onorariul
    2.1. Onorariul convenit este în cuantum de .....................: (lei/ euro/usd/etc. ......................).
    2.2. Alte menţiuni cu privire la onorariu [se poate preciza: onorariul orar, onorariul fix (forfetar), onorariul de succes, onorariul format prin combinarea unuia sau a mai multor tipuri de onorarii anterior menţionate, moneda de platã, modalitãţi de platã etc.]: ................................

    ART. 3
    Cheltuieli
    3.1. Cheltuielile sunt în cuantum de ................... (lei/ euro/usd/etc. ....................).
    3.2. Cheltuielile aferente activitãţii sus-menţionate vor fi suportate de client, separat de plata onorariului.

    ART. 4
    Clauze speciale
    4.1. Prezentul contract este titlu executoriu cu privire la sumele datorate de cãtre client cu titlu de onorariu şi cheltuieli aferente.
    4.2. Raporturile dintre pãrţi nu pot fi dovedite decât cu prezentul contract şi/sau în condiţiile prevãzute de Statutul profesiei de avocat.
    4.3. Faţã de terţi dovada prezentului contract se face prin împuternicire avocaţialã. Prezentul contract nu poate fi adus la cunoştinţa terţilor decât cu acordul expres al pãrţilor.
    4.4. Clientul atestã exactitatea şi sinceritatea informaţiilor pe care le furnizeazã avocatului şi îşi exprimã acordul ca demersurile fãcute de avocat sã fie conform informaţiilor pe care le-a furnizat.
    4.5. Executarea obligaţiilor asumate de forma de exercitare a profesiei se realizeazã de cãtre avocaţii care îşi exercitã profesia în cadrul acestuia.
    4.6. Neplata onorariului în cuantumul şi la termenele fixate potrivit art. 2, precum şi neachitarea contravalorii cheltuielilor efectuate potrivit art. 3 dau dreptul avocatului sã procedeze la rezilierea de plin drept a prezentului contract fãrã nicio altã formalitate şi fãrã nicio altã procedurã judiciarã sau extrajudiciarã. Prezentul pact comisoriu de gradul IV îşi produce efectele de la data scadenţei obligaţiei neexecutate.
    4.7. Toate litigiile privitoare la naşterea, modificarea, stingerea, interpretarea şi executarea prezentului contract pot fi supuse regulilor de arbitraj şi regulilor de procedurã prevãzute de lege şi de statutul profesiei de avocat.

    ART. 5
    Alte clauze
    (În cazul în care serviciile profesionale constau în asistenţã la instanţe, parchete, organe de cercetare penalã sau alte autoritãţi se vor menţiona expres numele avocatului desemnat/acceptat de client, precum şi dreptul/interdicţia de substituire a acestuia)
    .............................................................

    ART. 6
    Locul şi data încheierii. Înregistrarea contractului
    Încheiat la (locul încheierii, modalitatea încheierii în cazul încheierii la distanţã) ......................., astãzi, ....................., în douã exemplare, ambele pãrţi atestând cã un exemplar a fost înmânat/comunicat clientului sau reprezentantului acestuia, iar un exemplar a fost pãstrat de cãtre forma de exercitare a profesiei. Contractul a fost înregistrat sub nr................................... din....................... în registrul de evidenţã a contractelor de asistenţã juridicã.    (Forma de exercitare a profesiei) Client/Reprezentant,
   Atest data, conţinutul actului şi ..................................
       identitatea semnatarului Actul de identitate
     prezentului contract prin avocat,
    ..................................
                Semnãtura Semnãtura    ANEXA 2
    --------
(Anexa nr. VI)
--------------

    Uniunea Naţionalã a Barourilor din România
    Baroul....................................

                        TABLOUL AVOCAŢILOR
                    Partea I-A. Avocaţi definitivi┌───┬────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┬───────────┬────────┬──────┐
│Nr.│Numele │ Titlul │ Data │ Sediul │ Sediul │Birou de│ Forma de │Modalitatea│Instan- │Alte │
│crt│şi pre- │ ştiin- │înscri- │profesi- │profesi- │ lucru │exercitare│de exerci- │ţele la │men- │
│ │numele │ ţific │erii în │ onal │onal se- │adresã, │a profe- │tare a pro-│care au │ţiuni │
│ │avoca- │în dome-│ barou/ │principal│cundar │tel./fax│siei: CI/ │fesiei(ti- │dreptul │ **) │
│ │tului │ niul │Decizia │adresã, │adresã, │ e-mail,│CA/SCPA/ │tular-T, │sã punã │ │
│ │ │ştiinţe-│ nr. │tel./fax,│tel./fax,│website │ SPARL*) │asociat-A, │conclu- │ │
│ │ │lor │ │ e-mail, │ e-mail, │ │ │colabora- │ zii │ │
│ │ │juridice│ │website │website │ │ │tor-C, sa- │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │larizaţi-S)│ │ │
├───┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┤
│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┤
│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┤
│ 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┤
│ 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┤
│ 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┤
│ 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┤
│ 7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┤
│...│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┴───────────┴────────┴──────┘
──────────────
    *) În situaţia în care avocatul exercitã profesia ca asociat într-o societate profesionalã cu rãspundere limitatã ca urmare a întreruperii activitãţii unei alte forme de exercitare a profesiei pe durata existenţei celei dintâi, se menţioneazã şi forma iniţialã de exercitare a profesiei însoţitã de menţiunea "activitate întreruptã, activitatea se desfãşoarã la ......... S.P.A.R.L."
    **) Se menţioneazã: trecerea în Tabloul avocaţilor incompatibili, situaţii survenite în cursul anului privind suspendarea din exerciţiul dreptului de a exercita profesia, interdicţia de a exercita profesia, retragerea din profesie, decesul etc.

                 Partea I-B. Avocaţi stagiari

┌────┬───────────┬──────────┬──────────┬───────────┬─────────────┬─────────────┐
│Nr. │Numele şi │Titlu şti-│ Data │ Sediul │ Denumirea │Modalitatea │
│crt.│prenumele │ inţific │înscrierii│profesional│ formei de │ de exerci- │
│ │avocatului │în dome- │în barou │ adresã, │exercitare a │ tare a pro- │
│ │stagiar │niul şti- │/Decizia │ tel./fax, │profesiei în │fesiei (ti- │
│ │ │ inţelor │ nr. │ e-mail, │ care îşi │tular-T, aso-│
│ │ │juridice │ │ website │desfãşoarã │ciat-A, cola-│
│ │ │ │ │ │activitatea │borator-C, │
│ │ │ │ │ │ │salarizat-S) │
├────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 2 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 3 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 4 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 5 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 6 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 7 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 8 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴──────────┴──────────┴───────────┴─────────────┴─────────────┘    Partea a II-a. Cabinete asociate, societãţi civile profesionale
         şi societãţi profesionale cu rãspundere limitatã


┌────┬────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬─────────────────┐
│Nr. │Denumirea cabi- │ Sediul │ Sediul │ Birou de │Numele, prenumele│
│crt.│netelor asociate│ principal: │ secundar: │ lucru: │avocaţilor care o│
│ │a societãţilor │ adresã, │ adresã, │ adresã, │compun/ modalita-│
│ │civile profesi- │ tel./fax, │ tel./fax, │ tel./fax, │tea în care aceş-│
│ │onale sau socie-│ e-mail, │ e-mail, │ e-mail, │tia îşi exercitã │
│ │tãţilor profe- │ website │ website │ website │profesia (asociat│
│ │ sionale cu │ │ │ │colaborator, sa- │
│ │ rãspundere │ │ │ │larizat în inte- │
│ │ limitatã │ │ │ │riorul profesiei)│
├────┼────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────────┤
│ 1 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────────┤
│ 2 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────────┤
│ 3 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────────┤
│ 4 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────────┤
│ 5 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────────┤
│ 6 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────────┤
│ 7 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────────┤
│ 8 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────────┤
│... │ │ │ │ │ │
└────┴────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────────────┘    ANEXA 3
    -------
(Anexa nr. IX)
--------------

                    CONTRACT DE COLABORARE

    1. .....(forma de exercitare a profesiei de avocat)......, cu sediul în ......................................., reprezentatã prin avocat ................................., denumitã în continuare Beneficiar,
    şi
    2. Domnul/Doamna ........................., avocat colaborator, domiciliat(ã) în ............., str. .............., nr. ...., et. ........, ap. .........., sectorul ..............., denumit(ã) în continuare Colaborator
    Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicatã, cu modificãrile ulterioare, denumitã în continuare Lege, şi Statutului profesiei de avocat, pãrţile încheie prezentul

                   CONTRACT DE COLABORARE

    CAP. I
    Obiectul contractului

    ART. 1
    (1) Obiectul prezentului contract îl constituie reglementarea condiţiilor şi termenilor colaborãrii profesionale, fãrã subordonare, dintre Beneficiar şi Colaborator.
    (2) Domiciliul profesional al Colaboratorului este la sediul Beneficiarului.

    CAP. II
    Durata contractului

    ART. 2
    (1) Prezentul contract se încheie pe o duratã de ........... şi intrã în vigoare de la data avizãrii de cãtre barou.
    (2) Colaboratorul va colabora exclusiv cu Beneficiarul pe perioada prezentului contract şi are/nu are dreptul la clientelã proprie.

    CAP. III
    Obligaţiile pãrţilor

    ART. 3
    Beneficiarul se obligã:
    3.1. sã acorde sprijin şi informaţii profesionale pentru a se putea gestiona cu profesionalism clientela/cazurile încredinţate şi pentru a se valorifica/dobândi/perfecţiona pregãtirea profesionalã şi deontologicã a Colaboratorului;*)


────────
    *) În cazul în care Colaboratorul este avocat stagiar, prezentul contract se completeazã cu clauze specifice pentru formarea profesionalã iniţialã.

    [Urmãtoarele clauze fac parte de drept din conţinutul contractului atunci când colaboratorul este avocat stagiar:
    Beneficiarul se obligã:
    a) sã asigure ca avocat îndrumãtor pentru formarea profesionalã iniţialã a Colaboratorului pe domnul/doamna ................. pe toatã durata stagiului, care îndeplineşte condiţiile prevãzute de Lege şi de Statutul profesiei de avocat;
    b) sã asigure toate condiţiile pentru participarea Colaboratorului la toate formele de pregãtire profesionalã iniţialã organizate de Institutul Naţional pentru Pregãtirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, denumit în continuare I.N.P.P.A., şi la celelalte forme de pregãtire şi formare profesionalã iniţialã prevãzute de Statutul profesiei de avocat;
    c) sã asigure avocatului stagiar condiţiile necesare îndeplinirii obligaţiilor specifice prevãzute de Lege şi de Statutul profesiei de avocat;
    d) sã contribuie financiar la fondul pentru formarea profesionalã iniţialã şi sã achite contribuţia stabilitã de barou, potrivit prevederilor Statutul profesiei de avocat;
    e) sã supravegheze formarea tehnicilor şi deprinderilor profesionale şi însuşirea regulilor deontologice de cãtre Colaborator pe toatã perioada stagiului;
    f) sã repartizeze sarcinile ce îi revin avocatului îndrumãtor pentru asigurarea unui stagiu efectiv al Colaboratorului;
    Colaboratorul se obligã:
    a) sã îl informeze periodic pe Beneficiar asupra activitãţii desfãşurate la I.N.P.P.A., precum şi cu privire la orice alte activitãţi la care participã pentru pregãtirea şi formarea sa profesionalã iniţialã, hotãrâtã de organele profesiei;
    b) sã îndeplineascã întocmai şi la timp sarcinile repartizate de avocatul îndrumãtor;
    c) sã respecte clauzele speciale convenite conform prezentului contract privind desocotirile determinate de îndeplinirea de cãtre Beneficiar a obligaţiilor prevãzute în prezentul contract cu titlu de contribuţie la suportarea cheltuielilor de formare profesionalã iniţialã prevãzute la cap. VIII];
    3.2. sã punã la dispoziţia Colaboratorului spaţiul de lucru, dotãrile şi logistica, pentru desfãşurarea activitãţii, asigurând condiţii pentru pãstrarea secretului profesional, primirea clientelei, comunicarea cu aceasta, în spaţiile afectate desfãşurãrii activitãţii Beneficiarului.
    3.3. sã nu impunã Colaboratorului un client sau un dosar/cauzã ori sã nu impunã acordarea unui aviz profesional, acordarea unei consultaţii etc. contrar principiilor deontologice;
    3.4. sã retrocedeze lunar Colaboratorului o cotã din onorariile încasate de Beneficiar în cuantum minim de ................ brut; **)
─────────
    **) În cazul în care Colaboratorul este avocat stagiar, onorariile retrocedate lunar nu pot fi mai mici decât cele prevãzute în Statutul profesiei de avocat.

    3.5. sã acorde Colaboratorului referinţele solicitate de acesta la încetarea prezentului contract;
    3.6. sã asigure Colaboratorului cel puţin......... zile lucrãtoare libere pe an, în vederea refacerii capacitãţii sale de muncã;
    3.7. sã permitã Colaboratorului accesul la formele de pregãtire profesionalã iniţialã şi continuã, potrivit hotãrârilor organelor profesiei.
    ART. 4
    Colaboratorul se obligã:
    4.1. sã îşi organizeze activitatea şi timpul de muncã în funcţie de obligaţiile profesionale asumate;
    4.2. sã depunã toatã diligenţa pentru a servi clientela încredinţatã de Beneficiar şi pentru a rezolva întocmai şi la timp lucrãrile repartizate;
    4.3. sã nu asiste, sã nu reprezinte şi sã nu acorde consultaţii juridice unor pãrţi cu interese contrare sau unor clienţi cu interese contrare Beneficiarului ori ale cãror interese vin în conflict cu interesele altor clienţi ai Beneficiarului;
    4.4. sã respecte secretul profesional şi regulile de confidenţialitate cuprinse în prezentul contract şi regulamentul de ordine interioarã al Beneficiarului;
    4.5. sã respecte regulamentul de ordine interioarã al Beneficiarului, ale cãrui prevederi i-au fost aduse la cunoştinţã odatã cu semnarea prezentului contract;
    4.6. sã depunã toatã diligenţa pentru a respecta strategia profesionalã generalã a Beneficiarului şi sã se abţinã de la orice act de naturã a afecta interesele clienţilor Beneficiarului sau ale Beneficiarului;
    4.7. sã îşi îndeplineascã întocmai şi la timp toate obligaţiile profesionale prevãzute de Lege şi de Statutul profesiei de avocat şi sã îşi plãteascã la zi toate taxele şi contribuţiile datorate pentru formarea bugetului Uniunii Naţionale a Barourilor din România, denumitã în continuare U.N.B.R., al baroului şi al Casei de Asigurãri a Avocaţilor.
    ART. 5
    Urmãtoarele clauze fac parte de drept din conţinutul contractului atunci când Colaboratorului i se permite sã aibã drept la clientelã proprie:
    Beneficiarul se obligã:
    a) sã ia cunoştinţã de clientela personalã cu privire la care este informat de Colaborator şi, în condiţiile pct. 4.3, sã ia mãsurile corespunzãtoare prevãzute la art. 205^1 din Statutul profesiei de avocat, în cazul în care se acceptã clientul personal al Colaboratorului despre care Beneficiarul este informat;
    b) sã permitã Colaboratorului tratarea clientelei personale a acestuia în urmãtoarele condiţii:... (Se completeazã conform convenţiei pãrţilor.);
    c) sã permitã Colaboratorului utilizarea ştampilei personale pentru clientela personalã şi activitatea desfãşuratã în cadrul asistenţei judiciare a baroului, al cãrei model este conform prevederilor pct. 6 din anexa nr. XXI la Statutul profesiei de avocat.
    Colaboratorul se obligã:
    a) sã îl informeze pe Beneficiar cu privire la clientela personalã, punând la dispoziţia acestuia informaţii privitoare la problematica prestaţiei profesionale, timpul de muncã preliminat afectat tratãrii clientului personal şi orice altã împrejurare relevantã pentru aplicarea dispoziţiilor pct. 4.3-4.6;
    b) sã utilizeze în lucrãrile profesionale efectuate pentru clientela personalã ştampila prevãzutã la pct. 6 din anexa nr. XXI la Statutul profesiei de avocat;
    c) sã trateze clientela personalã în urmãtoarele condiţii: ... (Se completeazã conform convenţiei pãrţilor);
    d) sã încheie o asigurare de rãspundere civilã profesionalã pentru eventualele prejudicii aduse formei de exercitare a profesiei prin tratarea clientelei proprii cu încãlcarea Legii, a Statutului profesiei de avocat şi a prevederilor prezentului contract, pentru suma de... (Se completeazã conform convenţiei pãrţilor numai atunci când se convine expres încheierea asigurãrii.).

    CAP. IV
    Repararea prejudiciului

    ART. 6
    (1) Culpa gravã a Colaboratorului în îndeplinirea obligaţiilor profesionale, care determinã producerea unui prejudiciu sau aduce atingere imaginii Beneficiarului, atrage rãspunderea Colaboratorului şi obligaţia la repararea prejudiciului astfel cauzat.
    (2) În acest caz, Beneficiarul poate, în funcţie de gravitatea culpei, sã rezilieze în mod unilateral prezentul contract, fãrã preaviz.
    ART. 7
    Culpa gravã a Colaboratorului în îndeplinirea obligaţiilor profesionale, care determinã producerea unui prejudiciu clienţilor Beneficiarului pentru care Beneficiarul rãspunde, atrage obligaţia Colaboratorului de a repara prejudiciul încercat de Beneficiar.

    CAP. V
    Obligaţii privind confidenţialitatea

    ART. 8
    (1) Colaboratorul va respecta confidenţialitatea absolutã cu privire la toate informaţiile şi/sau documentele privind activitatea Beneficiarului sau a clienţilor acestuia, despre care a luat sau putea sã ia cunoştinţã pe perioada executãrii prezentului contract.
    (2) Colaboratorul se angajeazã ca pe durata colaborãrii şi dupã încetarea acesteia, din orice motiv, sã nu divulge niciunei persoane informaţiile prevãzute la alin. (1), sã nu le foloseascã şi sã ia toate precauţiile necesare pentru pãstrarea secretului asupra acestora.
    ART. 9
    Colaboratorul are obligaţia sã respecte confidenţialitatea asupra oricãror date de personal privind asociaţii, colaboratorii, avocaţii salarizaţi, conlucrãrile profesionale ale Beneficiarului şi angajaţii acestuia de care a luat sau putea lua cunoştinţã pe durata colaborãrii.
    ART. 10
    La încetarea din orice motiv a prezentului contract, Colaboratorul va preda Beneficiarului toate actele originale, copiile legalizate şi fotocopiile tuturor cererilor, dosarelor, rapoartelor, notelor, proiectelor sau oricãror documente încredinţate sau redactate de acesta în executarea prezentului contract, precum şi ale celor puse la dispoziţia Colaboratorului sub orice formã de cãtre Beneficiar.
    ART. 11
    (1) Colaboratorul are obligaţia sã respecte drepturile Beneficiarului privind programele software utilizate în activitatea sa pe perioada colaborãrii, fãrã a fi îndreptãţit sã utilizeze programe sau pãrţi ale programelor software pentru uz personal.
    (2) Colaboratorul nu are dreptul sã copieze programele software, bazele de date şi informaţiile conservate de cãtre Beneficiar folosindu-se de logistica sau dotãrile ce i-au fost puse la dispoziţie pe perioada colaborãrii sau sã le transmitã altor persoane, fãrã acceptul Beneficiarului.
    ART. 12
    Drepturile de autor asupra oricãrei comunicãri sau oricãrui studiu pe care Colaboratorul le-a redactat pe durata colaborãrii vor fi întotdeauna considerate ca fiind pe deplin protejate în favoarea Beneficiarului, dacã au fost comandate de Beneficiar ori realizate în considerarea prezentei colaborãri, dacã pãrţile nu convin altfel.
    ART. 13
    Obligaţiile de confidenţialitate prevãzute mai sus revin Colaboratorului pe toatã durata prezentului contract şi dupã încetarea acestuia din orice motiv.
    ART. 14
    În cazul în care Colaboratorul încalcã obligaţiile de confidenţialitate şi de pãstrare a secretului profesional, Beneficiarul este îndreptãţit la repararea integralã a prejudiciului cauzat acestuia sau clienţilor sãi.

    CAP. VI
    Încetarea colaborãrii

    ART. 15
    (1) Colaborarea înceteazã prin ajungere la termen.
    (2) Oricare dintre pãrţi poate lua iniţiativa încetãrii colaborãrii înainte de împlinirea termenului printr-un preaviz comunicat celeilalte pãrţi, cu cel puţin o lunã înainte de data la care se doreşte încetarea colaborãrii.
    (3) În caz de abatere gravã a Colaboratorului, prezentul contract înceteazã fãrã preaviz.
    ART. 16
    În caz de încetare a prezentului contract din culpa oricãreia dintre pãrţi, acoperirea integralã a oricãrui prejudiciu suferit se face în condiţiile legii.
    ART. 17
    Dupã încetarea colaborãrii, Colaboratorul va dispune de libertate profesionalã deplinã, dar:
    a) se va abţine de la orice act sau fapt de concurenţã profesionalã neloialã cu Beneficiarul;
    b) nu va participa ca avocat în cauze în care, în calitate de colaborator al Beneficiarului, a acordat asistenţã, a reprezentat sau a dat consultaţii;
    c) nu va putea angaja clienţi dintre clienţii avuţi de Beneficiar pe perioada colaborãrii, timp de 2 ani de la încetarea prezentului contract.
    ART. 18
    Încetarea colaborãrii va fi comunicatã în scris baroului în termen de 5 zile de la data de la care a intervenit.

    CAP. VII
    Litigii

    ART. 19
    Orice litigii cu privire la încheierea, executarea, interpretarea, modificarea sau încetarea prezentului contract se supun arbitrajului decanului sau avocatului delegat de decan.

    CAP. VIII
    Alte clauze
    ...................................................................
    ...................................................................

    CAP. IX
    Dispoziţii finale. Litigii

    ART. 20
    (1) Modificãrile aduse prezentului contract vor fi consemnate în scris şi vor fi semnate de cãtre ambele pãrţi.
    (2) Notificãrile şi avizãrile dintre pãrţi se fac în scris sau prin scrisoare recomandatã cu aviz de primire.
    ART. 21
    Orice litigii cu privire la încheierea, executarea, interpretarea, modificarea sau încetarea prezentului contract se supun arbitrajului decanului Baroului ................................, potrivit procedurii prevãzute în Statutul profesiei de avocat.

    Încheiat astãzi, ............., la ..........., în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, iar unul spre a fi depus la barou de cãtre Beneficiar.

                       Semnãturile:

    Beneficiar, Colaborator,
    ........... ....................

    Depus astãzi, ......................., la Baroul ................

                                   Vizat
                                   Decan,
                              .................
                                    L.S.

    ANEXA 4
    -------
(Anexa nr. X)
-------------

                          CONTRACT
             de salarizare în interiorul profesiei

    Societatea civilã profesionalã de avocaţi*) ".................................."/ Societatea profesionalã de avocaţi cu rãspundere limitatã ".......................", reprezentatã prin avocat coordonator ..................., denumitã în continuare societatea,
─────────
    *) În situaţia în care salarizatul încheie contractul cu un cabinet individual de avocat, se vor face menţiunile corespunzãtoare.

    şi
    avocat .............................., denumit în continuare salarizat, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicatã, cu modificãrile ulterioare, denumitã în continuare Lege, şi Statutului profesiei de avocat, pãrţile încheie prezentul

                          CONTRACT
              de salarizare în interiorul profesiei

    ART. 1
    Obiectul contractului
    1.1. Obiectul prezentului contract îl constituie exercitarea profesiei de avocat de cãtre salarizat în cadrul societãţii.
    1.2. În exercitarea activitãţii ce i se încredinţeazã, salarizatul este independent profesional. Salarizatul este subordonat societãţii cu privire la condiţiile de muncã.
    1.3. Domiciliul profesional al salarizatului este la sediul societãţii.
    1.4. Prezentul contract nu este un contract de muncã şi nu se supune legislaţiei muncii.
    ART. 2
    Durata contractului
    2.1. Prezentul contract se încheie pe o duratã de .......................... şi intrã în vigoare de la data avizãrii de cãtre barou.
    2.2. Salarizatul va lucra exclusiv pentru societate pe perioada prezentului contract, fãrã a avea dreptul la clientelã proprie.
    ART. 3
    Timpul de muncã
    3.1. Salarizatul va presta zilnic ore de muncã.
    3.2. În cadrul timpului de muncã convenit, salarizatul se obligã sã îşi ofere toatã experienţa şi competenţa profesionalã pentru îndeplinirea sarcinilor încredinţate de societate.
    ART. 4
    Onorarii retrocedate
    4.1. Retrocedarea brutã de onorarii este convenitã la suma de ........ lei lunar**).
───────
    **) În cazul în care salarizatul este avocat stagiar, onorariile retrocedate lunar nu pot fi mai mici decât cele prevãzute în Statutul profesiei de avocat.

    ART. 5
    Obligaţiile pãrţilor
    A. Societatea se obligã:
    5.1. sã retrocedeze salarizatului suma convenitã la data de ....................... a fiecãrei luni;
    5.2. sã punã la dispoziţia salarizatului condiţiile de muncã necesare îndeplinirii sarcinilor încredinţate***);
──────────
    ***) În cazul în care salarizatul este avocat stagiar, contractul se completeazã cu clauze specifice pentru formarea profesionalã iniţialã.

    [Urmãtoarele clauze fac parte de drept din conţinutul prezentului contract atunci când colaboratorul este avocat stagiar:
    Beneficiarul se obligã:
    a) sã asigure ca avocat îndrumãtor pentru formarea profesionalã iniţialã a Colaboratorului pe domnul/doamna ................................. pe toatã durata stagiului, care îndeplineşte condiţiile prevãzute de Lege şi de Statutul profesiei de avocat;
    b) sã permitã Colaboratorului sã participe la formele de pregãtire şi formare profesionalã iniţialã prevãzute de Statutul profesiei de avocat pentru care avocatul stagiar a optat;
    c) sã asigure avocatului stagiar condiţiile necesare îndeplinirii obligaţiilor specifice prevãzute de Lege şi de Statutul profesiei de avocat;
    d) sã contribuie financiar la fondul pentru formarea profesionalã iniţialã şi sã achite contribuţia stabilitã de barou, potrivit prevederilor Statutului profesiei de avocat;
    e) sã supravegheze formarea tehnicilor şi deprinderilor profesionale şi însuşirea regulilor deontologice de cãtre Colaborator pe toatã perioada stagiului;
    f) sã repartizeze sarcinile ce îi revin avocatului îndrumãtor pentru asigurarea unui stagiu efectiv al Colaboratorului.
    Colaboratorul se obligã:
    a) sã îl informeze pe Beneficiar cu privire la orice activitate la care participã pentru pregãtirea şi formarea profesionalã iniţialã, hotãrâtã de organele profesiei, în termen rezonabil;
    b) sã îndeplineascã întocmai şi la timp sarcinile repartizate de avocatul îndrumãtor;
    c) sã respecte clauzele speciale convenite conform prezentului contract privind desocotirile determinate de îndeplinirea de cãtre Beneficiar a obligaţiilor prevãzute în prezentul contract cu titlu de contribuţie la suportarea cheltuielilor de formare profesionalã iniţialã prevãzute la art. 9];
    5.3. sã nu impunã salarizatului sarcini profesionale care sunt contrare conştiinţei acestuia sau pot aduce atingere independenţei profesionale.
    B. Salarizatul se obligã:
    5.4. sã dedice întregul timp de muncã convenit îndeplinirii sarcinilor încredinţate de societate, cu întreaga sa capacitate profesionalã;
    5.5. sã nu aibã clientelã personalã;
    5.6. sã se abţinã de la orice concurenţã profesionalã neloialã dupã încetarea prezentului contract, sub sancţiunile prevãzute de Lege şi de Statutul profesiei de avocat;
    5.7. sã nu participe ca avocat în cauzele în care a depus activitate în calitate de salarizat şi sã nu angajeze clienţi ai societãţii pe o perioadã de 2 ani de la data încetãrii prezentului contract;
    5.8. sã rãspundã civil pentru prejudiciile cauzate prin culpa sa profesionalã.
    ART. 6
    Perioada de încercare
    6.1. Prezentul contract este supus unei perioade de încercare de 3 luni de la încheierea sa.
    6.2. În perioada de încercare, pãrţile pot denunţa prezentul contract, cu un preaviz de 15 zile.
    ART. 7
    Încetarea contractului
    7.1. Prezentul contract înceteazã la expirarea duratei pentru care a fost încheiat.
    7.2. Prezentul contract poate fi denunţat unilateral de cãtre fiecare parte, cu un preaviz de o lunã.
    7.3. Prezentul contract înceteazã în cazul în care una dintre pãrţi îşi încalcã grav obligaţiile contractuale, fãrã preaviz.
    ART. 8
    Clauze finale
    8.1. Notificãrile şi avizãrile dintre pãrţi se fac în scris sau prin scrisoare recomandatã cu aviz de primire.
    8.2. Orice modificare a contractului se face prin act adiţional subscris de fiecare dintre pãrţi.
    8.3. Orice litigiu între pãrţi în legãturã cu prevederile prezentului contract este supus Legii şi Statutului profesiei de avocat.
    8.4. Prezentul contract şi orice modificare a acestuia se depun de îndatã la barou.
    ART. 9
    Alte clauze
    ..............................................................
    ..............................................................

    Încheiat astãzi, .........................., la................, în 3 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, iar unul spre a fi depus la barou.

                            Semnãturile:
    Societate, Salarizat,
    ....................... ....................

    Depus astãzi, ...................., la Baroul...................

                                           Vizat
                                           Decan,
                                       .................
                                             L.S.    ANEXA 5
    -------
(Anexa nr. XI)
--------------

                             CONTRACT
             de grupare a cabinetelor individuale de avocaţi

    Între subsemnaţii:
    1. Domnul .........................., avocat titular al cabinetului individual ........................, cu sediul profesional în ...............................;
    2. Domnul ......................., avocat titular al cabinetului individual ..................., cu sediul profesional în ...............................;
    3. Domnul ......................., avocat titular al cabinetului individual ....................., cu sediul profesional în ...............................;
    4. Domnul ...................., avocat titular al cabinetului individual ..................., cu sediul profesional în ............................... .
    În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (4) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicatã, cu modificãrile ulterioare, şi cu prevederile Statutului profesiei de avocat s-au convenit urmãtoarele:

    ART. 1
    Spaţiul comun de funcţionare
    Subsemnaţii au decis sã îşi grupeze cabinetele în localitatea ......(adresa completã)........, începând cu ....
    1. Situaţia juridicã precisã a spaţiilor şi a titlului de care dispune grupul (proprietar, locatar, sublocatar, punere la dispoziţie a locuinţei etc.) ..............................
    2. Descrierea spaţiilor - pãrţile comune ........................;
    3. Descrierea localurilor (pãrţi de localuri folosite în exclusivitate) ...................................
    Cabinetul individual de avocaţi .................. va dispune de ........................... încãperi spre folosinţã ca birou (precizaţi situaţia locului respectiv şi suprafaţa) .........................
    Cabinetul individual de avocaţi ....................... va dispune de ............... încãperi spre folosinţã ca birou (precizaţi situaţia locului respectiv şi suprafaţa) .......................
    Cabinetul individual de avocaţi ............... va dispune de ........... încãperi spre folosinţã ca birou (precizaţi situaţia locului respectiv şi suprafaţa) .......................
    Cabinetul individual de avocaţi ............ va dispune de.................. încãperi spre folosinţã ca birou (precizaţi situaţia locului respectiv şi suprafaţa) ..........................
    ART. 2
    Cheltuieli
    Cheltuielile comune cuprind: (detalierea cheltuielilor comune convenţional asumate de grup) ...................
    ..................................................................
    (Exemplu: chiria şi cheltuielile locative; cheltuielile de întreţinere a localurilor; cheltuielile de încãlzire şi iluminat; taxa sau taxele de asigurare; cheltuielile de documentare comunã; plata telefonului; salariile personalului de întreţinere - eventual salariul aferent secretariatului comun, onorariile contabilului însãrcinat cu evidenţele contabile ale grupului etc.)
    ART. 3
    Repartizarea cheltuielilor comune
    Cheltuielile comune vor fi repartizate între cabinete grupate conform criteriilor urmãtoare, corespunzãtoare procentajului indicat: ..................................................
     ....................................................................
    (Pentru fiecare tip de cheltuialã prevãzutã în articolul precedent indicaţi criteriul de repartiţie ales şi procentajul cãruia îi corespunde, dacã acest lucru este posibil - de exemplu, pentru chirie şi cheltuieli anexe, criteriul: repartizarea suprafeţelor camerelor de lucru folosite în exclusivitate cu procentajul corespunzãtor; telefon: în funcţie de numãrul de posturi; documentare, bibliotecã: o parte de cãtre avocatul titular al cabinetului + 1/2 parte pentru fiecare dintre colaboratorii sau avocaţii salarizaţi din cabinetul acestuia).
    ART. 4
    Contabilitate
    O evidenţã contabilã specialã va fi ţinutã pentru cheltuielile comune ale cabinetelor grupate, în partidã simplã. Pentru funcţionarea grupului va fi deschis un cont bancar. Acesta va funcţiona sub semnãtura unuia dintre titulari.
    ART. 5
    Şedinţele
    La începutul fiecãrui semestru titularii cabinetelor grupate se reunesc pentru a aproba cheltuielile comune şi repartizarea lor.
    Se întocmeşte un proces-verbal al şedinţei.
    Un registru de procese-verbale se va ţine la sediul grupului.
    ART. 6
    Exercitarea profesiei
    Prezenta convenţie nu are nicio consecinţã cu privire la exercitarea profesiei sub forma cabinetelor individuale de avocaţi, cabinetele individuale pãstrându-şi pe deplin individualitatea, ca formã de exercitare a profesiei.
    ART. 7
    Durata
    Prezenta convenţie este încheiatã pe o duratã nedeterminatã (de la ............. la ..................).
    Fiecare dintre subsemnaţi poate oricând sã se retragã din prezenta convenţie, sub rezerva respectãrii unui termen de 6 luni, în care trebuie sã îşi previnã partenerii de contract. El poate propune celorlalţi membri ai grupului un succesor.
    Fiecare dintre subsemnaţi va putea face obiectul unei mãsuri de excludere pentru nerespectarea obligaţiei sale de a participa la cheltuielile comune. Aceastã decizie se va lua cu unanimitatea celorlalţi membri ai grupului, cel în cauzã beneficiind de un termen de .......... (minimum douã luni) pentru a restitui grupului libera dispunere de mijloacele de exercitare a profesiei care i-au fost puse la dispoziţie.
    În cazul în care survin dificultãţi, titularul iniţial al spaţiului va beneficia de dreptul preferenţial de atribuire a acestuia, cu obligaţia de a accepta un termen de preaviz de minimum 3 luni pentru ceilalţi membri ai cabinetului grupat.
    ART. 8
    Condiţie suspensivã
    Prezenta convenţie este încheiatã cu condiţia suspensivã a înregistrãrii la decanatul baroului.
    ART. 9
    Arbitraj
    Orice diferend cu privire la interpretarea sau executarea prezentei convenţii va fi supus spre arbitrare decanului baroului sau avocatului desemnat de acesta.

    Încheiatã la (data)................ (în tot atâtea exemplare câte pãrţi sunt, plus unul pentru consiliul baroului).

    ANEXA 6
    -------
(Anexa nr. XII)
---------------

                         CONTRACT
             pentru constituirea unei societãţi
               civile profesionale de avocaţi

    Între:
    1. Domnul/Doamna ..................., avocat definitiv înscris în tabloul avocaţilor .........................;
    2. Domnul/Doamna ..................., avocat definitiv înscris în tabloul avocaţilor ........................;
    3. Domnul/Doamna ..................., avocat definitiv înscris în tabloul avocaţilor .......................;
    4. Domnul/Doamna .................., avocat definitiv înscris în tabloul avocaţilor ........................; s-a convenit constituirea unei societãţi civile profesionale de avocaţi, supusã reglementãrilor prevãzute de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicatã, cu modificãrile ulterioare, şi în conformitate cu Statutul profesiei de avocat.

    ART. 1
    Denumirea societãţii
    Societatea civilã profesionalã de avocaţi poartã denumirea de ................. şi are sediul în ..................
    ART. 2
    Societatea se constituie pe o duratã de ...............................
    ART. 3
    Condiţiile de asociere sunt prevãzute în statutul societãţii civile profesionale de avocaţi, încheiat potrivit Statutului profesiei de avocat.

    Localitatea ................ Data...........

                       Semnãtura
             ...............................

    ANEXA 7
    -------
(Anexa nr. XIII)
----------------

                            STATUTUL
           societãţii civile profesionale de avocaţi .............

    Subsemnaţii:
    - ................................., domiciliat/domiciliatã în ..................., cod numeric personal ...................., nãscut/nãscutã în ..............., la data de ..........., înscris/înscrisã în tabloul avocaţilor în data de .............. şi avocat definitiv din data de ..............;
    - ................................., domiciliat/domiciliatã în .................., cod numeric personal ................, nãscut/nãscutã în ..............., la data de ..........., înscris/înscrisã în tabloul avocaţilor în data de .............. şi avocat definitiv din data de ..............;
    - ..........................., domiciliat/domiciliatã în ..................., cod numeric personal ................, nãscut/nãscutã în ..............., la data de ..........., înscris/înscrisã în tabloul avocaţilor în data de .............. şi avocat definitiv din data de ..............;
    au convenit, dupã cum urmeazã, Statutul societãţii civile profesionale de avocaţi ............................................................., înfiinţatã conform art. 5 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicatã, cu modificãrile ulterioare, denumitã în continuare Lege, şi art. 188-201 din Statutul profesiei de avocat.

    TITLUL I
    Formã, obiect, scop, denumire (formã profesionalã), sediu, duratã

    ART. 1
    Forma
    Prezenta societate este înfiinţatã ca o societate civilã profesionalã de avocaţi şi este compusã din subsemnaţii avocaţi înscrişi în Tabloul avocaţilor Baroului .................. ca avocaţi definitivi:
    - ........................................................................ - asociat;
    - ........................................................................ - asociat;
    - ........................................................................ - asociat.
    ART. 2
    Obiect
    Societatea are ca obiect exercitarea în comun a profesiei de avocat conform Legii şi Statutului profesiei de avocat.
    ART. 3
    Scop profesional
    3.1. Fiecare asociat, avocat colaborator şi avocat salarizat în interiorul profesiei îşi angajeazã rãspunderea profesionalã pentru activitatea desfãşuratã în cadrul societãţii.
    3.2. Societatea este denumitã ..................... - Societate civilã de avocaţi (SCA).
    ART. 4
    Sediu
    Sediul principal al societãţii este situat în ................................
    Societatea îşi poate deschide birouri de lucru în circumscripţia Baroului ............. sau sedii secundare în circumscripţia altor barouri din ţarã şi din strãinãtate.
    ART. 5
    Duratã
    Societatea se constituie pentru o duratã de ............ ani din momentul înscrierii sale în Tabloul avocaţilor Baroului ...................

    TITLUL II
    Capitalul social

    ART. 6
    Compunerea capitalului social
    6.1. Capitalul social este compus dupã cum urmeazã:
    Domnul/Doamna ...............................:
    - aport în numerar/naturã/clientelã: ................................. lei (...(în litere)..) lei,
    Domnul/Doamna ...............................:
    - aport în numerar/naturã/clientelã: ................................. lei (.....(în litere).....) lei,
    Domnul/Doamna ...............................:
    - aport în numerar/naturã/clientelã: ................................. lei (.....(în litere)....) lei,
    6.2. Aporturile în naturã/clientelã ale asociaţilor sunt constituite din urmãtoarele bunuri:
    - ..............., evaluat de cãtre asociaţi/conform raportului de expertizã nr. .................... din data de .............. la valoarea de ......................... lei;
    - ..............., evaluat de cãtre asociaţi/conform raportului de expertizã nr. .................... din data de ................. la valoarea de ............ lei;
    - ..............., evaluat de cãtre asociaţi/conform raportului de expertizã nr. .................... din data de ............. la valoarea de .......... lei.
    ART. 7
    Repartizare
    Capitalul social este divizat în .................. pãrţi sociale a câte .......... lei fiecare, integral subscrise şi vãrsate de cãtre asociaţi, potrivit aporturilor menţionate la art. 6, astfel:
    - ................................... -............................. pãrţi sociale;
    - ................................... -............................. pãrţi sociale;
    - ................................... -............................. pãrţi sociale.

    TITLUL III
    Adunarea generalã

    ART. 8
    Adunãrile generale
    8.1. Adunarea generalã reprezintã totalitatea asociaţilor şi deciziile luate sunt obligatorii pentru toţi asociaţii.
    8.2. Fiecare parte socialã subscrisã şi vãrsatã dã dreptul la un vot.
    8.3. Asociaţii nu pot fi reprezentaţi în adunarea generalã decât de alţi asociaţi.
    8.4. Adunãrile generale se convoacã de oricare dintre asociaţi prin orice mijloace care sã poatã proba realizarea convocãrii, cu minimum 5 zile înainte de data ţinerii lor.
    8.5. Adunarea generalã se va întruni la sediul principal al societãţii sau cu acordul unanim al asociaţilor, în orice alt loc.
    8.6. Hotãrârile adunãrilor generale se iau prin votul asociaţilor reprezentând majoritatea pãrţilor sociale, cu excepţia cazurilor prevãzute în Statutul profesiei de avocat.
    8.7. Pentru hotãrârile având ca obiect modificarea actelor de constituire este necesar acordul unanim al asociaţilor.
    ART. 9
    Atribuţiile adunãrii generale
    9.1. Principalele atribuţii ale adunãrii generale sunt:
    a) aprobarea bilanţului anual;
    b) repartizarea rezultatelor financiare (beneficiul);
    c) mãrirea sau reducerea capitalului social;
    d) fuziunea;
    e) schimbarea denumirii societãţii;
    f) schimbarea sediului principal, înfiinţarea de birouri de lucru sau de sedii secundare;
    g) crearea sau anularea pãrţilor de industrie;
    h) primirea de noi asociaţi;
    i) excluderea asociatului/asociaţilor;
    j) alegerea avocatului coordonator al societãţii;
    k) desemnarea lichidatorului/lichidatorilor;
    l) orice modificare a statutului societãţii.
    ART. 10
    Procedura adunãrii generale şi procesele-verbale
    10.1. Adunãrile generale sunt prezidate de avocatul coordonator sau asociatul desemnat de cãtre acesta.
    10.2. Procesul-verbal va fi întocmit de secretarul adunãrii, desemnat dintre asociaţi, şi va cuprinde: data, locul, prezenţa, ordinea de zi, rezumatul dezbaterilor, hotãrârile luate, voturile exprimate pentru fiecare hotãrâre. Procesul-verbal va fi semnat de asociaţii prezenţi.
    10.3. Lucrãrile adunãrii generale se consemneazã într-un registru numerotat şi parafat de coordonatorul societãţii.

    TITLUL IV
    Coordonarea activitãţii

    ART. 11
    Coordonarea
    11.1. Societatea este coordonatã de un avocat coordonator sau asociatul desemnat de acesta. El este numit prin hotãrâre a asociaţilor ce deţin împreunã mai mult de jumãtate din capitalul social.
    11.2. Mandatul avocatului coordonator este de 2 ani.
    11.3. Calitatea de avocat coordonator înceteazã prin revocare, deces, demisie, retragere voluntarã din societate sau pentru motive temeinice, cu aprobarea Adunãrii asociaţilor.
    ART. 12
    Desemnarea avocatului coordonator
    Domnul (Doamna) ........................ este desemnat(ã) începând cu data de ......... ca avocatul coordonator al societãţii.
    ART. 13
    Drepturile şi obligaţiile avocatului coordonator
    13.1. Avocatul coordonator reprezintã societatea în raporturile cu terţii.
    13.2. Actele de înstrãinare cu privire la drepturile şi bunurile societãţii se încheie numai cu autorizarea prealabilã a asociaţilor conform art. 8. Asociaţii pot fixa un plafon maximal al valorii bunurilor care pot fi înstrãinate de cãtre avocatul coordonator fãrã a fi necesarã autorizarea prealabilã şi fãrã ca aceastã valoare sã poatã depãşi 10% din valoarea capitalului social.
    13.3. Raporturile dintre avocatul coordonator şi ceilalţi avocaţi ai societãţii nu implicã nicio subordonare în plan profesional.
    ART. 14
    Remunerare
    Avocatul coordonator poate fi remunerat potrivit hotãrârii adunãrii generale.

    TITLUL V
    Conturile şi informarea asociaţilor cu privire la rezultatele obţinute de societate

    ART. 15
    Exerciţiul financiar
    Exerciţiul financiar începe de la 1 ianuarie şi se sfârşeşte la 31 decembrie al fiecãrui an, cu excepţia primului an, care începe la data înfiinţãrii şi dureazã pânã la 31 decembrie.
    ART. 16
    Conturile şi informarea asociaţilor
    16.1. Operaţiunile în conturile bancare ale societãţii sunt efectuate de avocatul coordonator, singur, alãturi sau împreunã cu alte persoane desemnate prin hotãrâre a adunãrii generale. La încheierea exerciţiului financiar, avocatul coordonator întocmeşte bilanţul, contul de profit şi pierderi şi raportul de activitate.
    16.2. Asociaţii pot lua cunoştinţã de bilanţ, de anexele acestuia şi pot consulta orice registru şi document contabil al societãţii.
    16.3. Societatea poate angaja cenzori şi auditori pentru a verifica evidenţele contabile ale societãţii şi pentru a întocmi raportul asupra gestiunii.
    ART. 17
    Rezultatele financiare
    Adunarea generalã ordinarã aprobã conturile, exerciţiul financiar, bilanţul şi hotãrãşte cu privire la utilizarea rezultatelor financiare.
    ART. 18
    Repartizarea beneficiilor
    18.1. Beneficiul net al societãţii va fi stabilit dupã scãderea din totalul veniturilor a cheltuielilor deductibile, urmând a fi repartizat cãtre asociaţi.
    18.2. Dupã deducerea tuturor celorlalte obligaţii şi contribuţii care pot greva profitul net al societãţii, repartizarea rezultatelor financiare rãmase se va face astfel:
    - cotã alocatã deţinãtorilor pãrţilor sociale .............;
    - cotã alocatã deţinãtorilor pãrţilor de industrie .......;
    - alte alocãri (fond de premiere, provizioane de risc, fond de rezervã, fond de investiţii etc.) ........................... .

    TITLUL VI
    Cesiunea şi transmiterea pãrţilor sociale

    ART. 19
    Cesiunea pãrţilor sociale
    19.1. Cesiunea de pãrţi sociale poate fi fãcutã numai cãtre avocaţi definitivi cu drept de exercitare a profesiei, în condiţiile Legii şi ale Statutului profesiei de avocat.
    19.2. Cesiunea între asociaţi este liberã.
    19.3. Pãrţile sociale pot fi cesionate numai cu acordul unanim şi exprimat în scris al asociaţilor.
    19.4. Oricare asociat îşi poate exercita dreptul de preempţiune în termen de 30 de zile de la primirea notificãrii ofertei de cesiune. În caz de concurs între asociaţi, la preţ egal, este preferat asociatul care doreşte sã achiziţioneze numãrul total de pãrţi sociale ofertate sau, în lipsã, dupã caz, asociaţii vor achiziţiona pãrţile sociale proporţional cu cotele deţinute la capitalul social.
    ART. 20
    Notificarea cesiunii
    20.1. Asociatul care intenţioneazã sã cedeze pãrţile sociale este obligat sã notifice intenţia sa cu minimum 30 de zile anterior transmiterii cãtre toţi asociaţii.
    20.2. În caz de neexercitare a dreptului de preempţiune, cesiunea poate fi fãcutã unui/unor avocat/avocaţi neasociat/neasociaţi, fãrã ca ceilalţi asociaţi sã se poatã opune.
    20.3. Oferta notificatã este irevocabilã pe toatã durata ei de valabilitate.
    ART. 21
    Retragerea asociaţilor
    21.1. Asociatul se poate retrage oricând din societate cu condiţia de a notifica, în scris, celorlalţi asociaţi şi baroului din care face parte intenţia de retragere cu cel puţin 3 luni înainte.
    21.2. La împlinirea termenului prevãzut în notificare consiliul baroului va lua act de retragerea asociatului, operând modificãrile corespunzãtoare în evidenţele sale.
    21.3. În caz de neînţelegere cu privire la desocotirea consecutivã retragerii se aplicã corespunzãtor urmãtoarele prevederi ale prezentului statut .................. .
    ART. 22
    Încetarea calitãţii de asociat
    22.1. Asociatul care din orice motiv pierde dreptul de exercitare a profesiei de avocat, asociatul exclus din societate, asociatul care s-a retras din societate sau asociatul pus sub interdicţie are la dispoziţie un termen de 3 luni pentru cesionarea pãrţilor sociale, în condiţiile prevãzute în prezentul titlu.
    22.2. În cazul în care, la expirarea acestui termen, cesiunea nu a avut loc, pãrţile sociale se vor anula, iar statutul se va modifica corespunzãtor.
    ART. 23
    Decesul asociatului
    23.1. La data decesului unui asociat pãrţile sociale deţinute de acesta se anuleazã.
    23.2. Pãrţile semnatare convin cã desocotirea dintre asociaţi şi succesorii asociatului decedat se va face potrivit urmãtoarelor reguli: ......................................
    23.3. În termen de maximum 3 luni de la data anulãrii pãrţilor sociale, asociaţii vor proceda dupã cum urmeazã:
    a) la reducerea corespunzãtoare a capitalului social;
    b) la emiterea de noi pãrţi sociale în vederea reconstituirii capitalului social la valoarea existentã la momentul decesului;
    c) la încetarea formei de exercitare a profesiei.
    ART. 24
    Alte dispoziţii
    Cesionarii sunt obligaţi sã depunã la barou un exemplar original al actului de cesiune. (Se pot introduce clauze specifice privind retragerea forţatã, retragerea voluntarã etc.)

    TITLUL VII
    Exercitarea profesiei

    ART. 25
    Activitatea şi rãspunderea profesionalã
    25.1. Asociaţii, avocaţii colaboratori şi avocaţii salarizaţi în interiorul profesiei exercitã profesia de avocat în numele societãţii.
    25.2. Fiecare avocat rãspunde pentru actele profesionale pe care le îndeplineşte.
    25.3. Societatea va încheia contracte de asigurare profesionalã, în nume propriu şi pentru fiecare avocat care îşi exercitã profesia în cadrul acesteia.
    ART. 26
    Suspendarea asociaţilor
    .............................................................
    ART. 27
    Intervenirea cazurilor de incapacitate de exercitare a profesiei
    .............................................................

    TITLUL VIII
    Dizolvarea şi lichidarea

    ART. 28
    Dizolvarea
    Societatea se dizolvã în urmãtoarele situaţii:
    a) prin hotãrâre luatã în unanimitate de asociaţi;
    b) prin hotãrâre judecãtoreascã;
    c) prin radierea din profesie a tuturor asociaţilor;
    d) prin decesul simultan al tuturor asociaţilor;
    e) prin dobândirea tuturor pãrţilor sociale de cãtre un singur asociat şi pãstrarea lor de cãtre acesta o perioadã mai mare de 3 luni;
    f) la cererea simultanã de retragere din societate formulatã de toţi asociaţii.
    ART. 29
    Lichidarea
    29.1. Societatea intrã în lichidare din momentul dizolvãrii sale. În toate actele sale se va menţiona "în lichidare".
    29.2. Asociaţii vor desemna un lichidator cu votul cerut pentru numirea avocatului coordonator. În caz contrar acesta va fi numit de cãtre decan.
    29.3. Asociaţii vor fi convocaţi pentru a decide cu privire la rezultatele obţinute de lichidatori, la repartizarea activului net şi pentru a constata încheierea lichidãrii.
    29.4. În situaţiile în care în societate rãmâne un singur asociat pentru o perioadã mai mare de 3 luni, societatea intrã în lichidare, cu excepţia cazului în care asociatul rãmas decide reorganizarea acesteia.

    TITLUL IX
    Condiţia suspensivã şi publicitate

    ART. 30
    Condiţia suspensivã
    30.1. Societatea este constituitã între asociaţi de la data semnãrii statutului, sub condiţia suspensivã a înscrierii sale în Tabloul avocaţilor baroului.
    30.2. Dupã înscrierea societãţii, avocatul coordonator va convoca o adunare generalã extraordinarã pentru a se constata îndeplinirea tuturor condiţiilor cerute pentru începerea activitãţii.
    ART. 31
    Publicitate
    În termen de 15 zile de la semnarea statutului, acesta va fi prezentat decanului.

                      Semnãturi:
             Avocat .....................
             Avocat .....................
             Avocat .....................

    ANEXA 8
    -------
(Anexa nr. XIV)
---------------

                            CONTRACT
        pentru constituirea unei societãţi profesionale
              de avocaţi cu rãspundere limitatã

    Între:
    1. Domnul/Doamna ..................., avocat definitiv înscris în tabloul avocaţilor ................;
    2. Domnul/Doamna .................., avocat definitiv înscris în tabloul avocaţilor .................;
    3. Domnul/Doamna .................., avocat definitiv înscris în tabloul avocaţilor .................;
    4. Domnul/Doamna .................., avocat definitiv înscris în tabloul avocaţilor .................;
    s-a convenit constituirea unei societãţi profesionale cu rãspundere limitatã, supusã reglementãrilor prevãzute de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicatã, cu modificãrile ulterioare, şi în conformitate cu Statutul profesiei de avocat.

    ART. 1
    Denumirea societãţii
    Societatea profesionalã cu rãspundere limitatã poartã denumirea de .................. şi are sediul în ................
    ART. 2
    Societatea se constituie pe o duratã de .............
    ART. 3
    Condiţiile de asociere sunt prevãzute în statutul societãţii profesionale de avocaţi cu rãspundere limitatã, încheiat potrivit Statutului profesiei de avocat.

    Localitatea .............. Data ...............

                         Semnãtura

    ANEXA 9
    -------
(Anexa nr. XV)
--------------

                         STATUTUL
          societãţii profesionale cu rãspundere limitatã

    Subsemnaţii:
    - .........................., domiciliat/domiciliatã în ................, cod numeric personal ..............., nãscut/nãscutã în ................. la data de ................, înscris/înscrisã în tabloul avocaţilor în data de ......... şi avocat definitiv din data de ..............;
    - ......................, domiciliat/domiciliatã în .................., cod numeric personal ......................, nãscut/nãscutã în ................. la data de ................, înscris/înscrisã în tabloul avocaţilor în data de ......... şi avocat definitiv din data de ..............;
    - ..............., domiciliat/domiciliatã în .............., cod numeric personal ................, nãscut/nãscutã în ................. la data de ................, înscris/înscrisã în tabloul avocaţilor în data de ......... şi avocat definitiv din data de ..............,
    au convenit dupã cum urmeazã, Statutul societãţii profesionale cu rãspundere limitatã ......................, înfiinţatã conform art. 6 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicatã, cu modificãrile ulterioare, şi prevederilor corespunzãtoare din Statutul profesiei de avocat.

    TITLUL I
    Formã, obiect, scop, denumire (formã profesionalã), sediu, duratã

    ART. 1
    Forma
    Prezenta societate este înfiinţatã ca o societate profesionalã cu rãspundere limitatã şi este compusã din subsemnaţii avocaţi înscrişi în tabloul Baroului .............................. ca avocaţi definitivi:
    - .................................................. - asociat;
    - .................................................. - asociat;
    - .................................................. - asociat.
    ART. 2
    Obiect
    Societatea are ca obiect exercitarea în comun a profesiei de avocat conform Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicatã, cu modificãrile ulterioare, denumitã în continuare Lege, şi Statutului profesiei de avocat.
    ART. 3
    Scop profesional
    3.1. Fiecare asociat rãspunde personal în limita aportului sãu social.
    3.2. Societatea este denumitã ................... Societate profesionalã de avocaţi cu rãspundere limitatã (S.P.A.R.L.).
    ART. 4
    Sediu
    Sediul principal al societãţii este situat în ........
    Societatea îşi poate deschide birouri de lucru în circumscripţia Baroului .............. sau sedii secundare în circumscripţia altor barouri din ţarã şi strãinãtate.
    ART. 5
    Duratã
    Societatea se constituie pentru o duratã de ........ ani din momentul înscrierii sale în tabloul Baroului .................

    TITLUL II
    Capitalul social

    ART. 6
    Compunerea capitalului social
    6.1. Capitalul social este compus dupã cum urmeazã:
    Domnul/Doamna ..........:
    - aport în industrie/numerar/naturã/clientelã: ................ lei (........./(în litere)..........) lei,
    Domnul/Doamna ..........:
    - aport în industrie/numerar/naturã/clientelã: ................ lei (........./(în litere)..........) lei,
    Domnul/Doamna ..........:
    - aport în industrie/numerar/naturã/clientelã: ................ lei (........../(în litere).........) lei,
    6.2. Aporturile în naturã ale asociaţilor sunt constituite din urmãtoarele bunuri:
    - ..........., evaluat de cãtre asociaţi/conform raportului de expertizã nr. ................ din data de ..................... la valoarea de ...................... lei;
    - .............., evaluat de cãtre asociaţi/conform raportului de expertizã nr. .................. din data de .................... la valoarea de ........................ lei;
    - .............., evaluat de cãtre asociaţi/conform raportului de expertizã nr. ..................... din data de .......................... la valoarea de .............................. lei.
    6.3. Aporturile în industrie/clientelã ale asociaţilor constau în:
    - .............., evaluat de cãtre asociaţi/conform raportului de expertizã nr. ..................... din data de .......................... la valoarea de .............................. lei;
    - .............., evaluat de cãtre asociaţi/conform raportului de expertizã nr. ..................... din data de .......................... la valoarea de .............................. lei;
    - .............., evaluat de cãtre asociaţi/conform raportului de expertizã nr. ..................... din data de .......................... la valoarea de .............................. lei.
    ART. 7
    Repartizare
    Capitalul social este divizat în ........................ pãrţi sociale a câte ............ lei fiecare, integral subscrise şi vãrsate de cãtre asociaţi, potrivit aporturilor menţionate la art. 6, astfel:
    - ......................................... - .......................... pãrţi sociale;
    - ......................................... - .......................... pãrţi sociale;
    - ......................................... - .......................... pãrţi sociale.

    TITLUL III
    Adunarea generalã

    ART. 8
    Adunãrile generale
    8.1. Adunarea generalã reprezintã totalitatea asociaţilor. Hotãrârile adunãrii generale sunt obligatorii pentru toţi asociaţii.
    8.2. Fiecare parte socialã subscrisã şi vãrsatã dã dreptul la un vot.
    8.3. Asociaţii nu pot fi reprezentaţi în adunarea generalã decât de alţi asociaţi.
    8.4. Adunãrile generale se convoacã de oricare dintre asociaţi prin orice mijloace care sã poatã proba realizarea convocãrii, cu minimum 5 zile înainte de data ţinerii lor.
    8.5. Adunarea generalã se va întruni la sediul principal al societãţii sau cu acordul unanim al asociaţilor în orice alt loc.
    8.6. Hotãrârile adunãrilor generale se iau prin votul asociaţilor reprezentând majoritatea pãrţilor sociale, cu excepţia situaţiilor în care Statutul profesiei de avocat prevede alt cvorum.
    8.7. Pentru hotãrârile având ca obiect modificarea actelor de constituire este necesar acordul unanim al asociaţilor.
    ART. 9
    Atribuţiile adunãrii generale
    Principalele atribuţii ale adunãrii generale sunt:
    a) aprobarea rezultatelor economice anuale;
    b) repartizarea rezultatelor financiare (beneficiul);
    c) mãrirea sau reducerea capitalului social;
    d) fuziunea;
    e) schimbarea denumirii societãţii;
    f) schimbarea sediului principal, înfiinţarea de birouri de lucru sau sedii secundare;
    g) aprobarea creãrii sau anulãrii pãrţilor de industrie;
    h) primirea de noi asociaţi;
    i) excluderea asociatului/asociaţilor;
    j) alegerea avocatului coordonator sau, dupã caz, a avocaţilor coordonatori, ai societãţii;
    k) desemnarea lichidatorului/lichidatorilor;
    l) orice modificare a statutului societãţii.
    ART. 10
    Procedura adunãrii generale şi procesele-verbale
    10.1. Adunãrile generale sunt prezidate de unul dintre avocaţii coordonatori sau de asociatul desemnat de cãtre aceştia.
    10.2. Procesul-verbal va fi întocmit de secretarul adunãrii, desemnat dintre asociaţi, şi va cuprinde: data, locul, prezenţa, ordinea de zi, rezumatul dezbaterilor, hotãrârile luate şi voturile exprimate pentru fiecare hotãrâre. Procesul-verbal va fi semnat de asociaţii prezenţi.
    10.3. Lucrãrile adunãrii generale se consemneazã într-un registru numerotat şi parafat de coordonatorul/coordonatorii societãţii.

    TITLUL IV
    Coordonarea activitãţii

    ART. 11
    Coordonarea
    11.1. Societatea este coordonatã de unul sau mai mulţi avocaţi coordonatori. Ei sunt numiţi prin hotãrârea asociaţilor ce deţin împreunã mai mult de jumãtate din capitalul social.
    11.2. Mandatul avocatului coordonator este de 2 ani.
    11.3. Calitatea de avocat coordonator înceteazã prin revocare, deces, demisie, retragere voluntarã din societate sau pentru motive temeinice, cu aprobarea adunãrii asociaţilor.
    ART. 12
    Desemnarea avocatului coordonator
    Domnul (Doamna) .................. este desemnat(ã) începând cu data de ............. ca avocat coordonator al societãţii.
    ART. 13
    Drepturile şi obligaţiile avocatului coordonator
    13.1. Avocatul coordonator sau, dupã caz, avocaţii coordonatori reprezintã societatea în raporturile cu terţii.
    13.2. Actele de înstrãinare cu privire la drepturile şi bunurile societãţii se încheie numai cu autorizarea prealabilã a asociaţilor, conform art. 8. Asociaţii pot fixa un plafon maximal al valorii bunurilor care pot fi înstrãinate de cãtre avocatul coordonator fãrã a fi necesarã autorizarea prealabilã şi fãrã ca aceastã valoare sã poatã depãşi 10% din valoarea capitalului social.
    13.3. Raporturile dintre avocatul coordonator şi ceilalţi avocaţi ai societãţii nu implicã nicio subordonare în plan profesional.
    ART. 14
    Remunerare
    Avocatul coordonator poate fi remunerat potrivit hotãrârii adunãrii generale.

    TITLUL V
    Exerciţiul financiar, conturile bancare şi informarea asociaţilor cu privire la rezultatele obţinute de societate

    ART. 15
    Exerciţiul financiar
    Exerciţiul financiar începe de la 1 ianuarie şi se sfârşeşte la 31 decembrie al fiecãrui an, cu excepţia primului an, când începe la data înfiinţãrii şi dureazã pânã la 31 decembrie.
    ART. 16
    Conturile bancare şi informarea asociaţilor
    16.1. Operaţiunile în conturile bancare ale societãţii sunt efectuate de cãtre avocatul coordonator sau, dupã caz, avocaţii coordonatori, precum şi de cãtre alte persoane desemnate prin hotãrâre a adunãrii generale. La încheierea exerciţiului financiar, avocatul coordonator întocmeşte raportul de activitate şi proiectul declaraţiei de venit pentru societate.
    16.2. Asociaţii pot lua cunoştinţã de raport, de anexele la acesta, de proiectul declaraţiei de venit şi pot consulta orice registru şi document contabil al societãţii.
    16.3. Societatea poate angaja cenzori şi auditori pentru a verifica evidenţele contabile ale societãţii şi pentru a întocmi raportul asupra gestiunii.
    ART. 17
    Rezultatele financiare
    Adunarea generalã ordinarã aprobã conturile bancare, exerciţiul financiar şi hotãrãşte cu privire la utilizarea rezultatelor financiare.
    ART. 18
    Repartizarea beneficiilor
    18.1. Toate cheltuielile necesare societãţii (remuneraţiile pentru avocaţii salarizaţi, salariile, retrocedãrile de onorarii pentru avocaţii colaboratori, cheltuielile de întreţinere, chirii, amortizãri, taxe şi impozite aferente bunurilor folosite în interesul societãţii, costul materialelor, consumabile, investiţii, utilitãţi şi dotãri, precum şi orice alte cheltuieli) sunt suportate de cãtre societate din veniturile realizate de cãtre aceasta.
    18.2. Dupã deducerea cheltuielilor prevãzute la pct. 18.1 venitul rãmas se distribuie între asociaţi conform pãrţilor sociale deţinute de aceştia.
    18.3. Asociaţii pot conveni înainte de distribuirea menţionatã la pct. 18.2 constituirea unui fond de rezervã al societãţii.
    18.4. Deţinerea pãrţilor sociale în societate conferã asociaţilor dreptul şi obligaţia de a încasa venitul şi de a suporta pierderea. Plata impozitului pe venit se face de cãtre fiecare asociat pentru venitul propriu.

    TITLUL VI
    Cesiunea şi transmiterea pãrţilor sociale

    ART. 19
    Cesiunea pãrţilor sociale
    19.1. Cesiunea de pãrţi sociale poate fi fãcutã numai unor avocaţi definitivi cu drept de exercitare a profesiei, în condiţiile Legii şi Statutului profesiei de avocat.
    19.2. Cesiunea între asociaţi este liberã.
    19.3. Pãrţile sociale pot fi cesionate numai cu acordul unanim şi exprimat în scris al asociaţilor.
    19.4. Oricare asociat îşi poate exercita dreptul de preempţiune în termen de 30 de zile de la primirea notificãrii ofertei de cesiune. În caz de concurs între asociaţi, la preţ egal, este preferat asociatul care doreşte sã achiziţioneze numãrul total de pãrţi sociale ofertate sau, în lipsã, dupã caz, asociaţii vor achiziţiona pãrţile sociale proporţional cu cotele deţinute la capitalul social.
    ART. 20
    Notificarea cesiunii
    20.1. Asociatul care intenţioneazã sã cedeze pãrţile sociale este obligat sã notifice intenţia sa cu minimum 30 de zile anterior transmiterii tuturor asociaţilor.
    20.2. În caz de neexercitare a dreptului de preempţiune, cesiunea poate fi fãcutã cãtre avocat/avocaţi neasociat/ neasociaţi, fãrã ca ceilalţi asociaţi sã se poatã opune.
    20.3. Oferta notificatã este irevocabilã pe toatã durata ei de valabilitate.
    ART. 21
    Retragerea asociaţilor
    21.1. Asociatul se poate retrage oricând din societate, cu condiţia de a notifica, în scris, celorlalţi asociaţi şi baroului din care face parte intenţia de retragere cu cel puţin 3 luni înainte.
    21.2. În caz de neînţelegere cu privire la desocotirea consecutivã a retragerii se aplicã corespunzãtor urmãtoarele prevederi ale prezentului statut: ...............
    ART. 22
    Încetarea calitãţii de asociat
    22.1. Asociatul care din orice motiv pierde dreptul de exercitare a profesiei de avocat, asociatul exclus din societate, asociatul care s-a retras din societate sau asociatul pus sub interdicţie are la dispoziţie un termen de 3 luni pentru cesionarea pãrţilor sociale, în condiţiile prevãzute în prezentul titlu.
    22.2. În cazul în care la expirarea acestui termen cesiunea nu a avut loc, pãrţile sociale se vor anula, iar statutul se va modifica corespunzãtor.
    ART. 23
    Decesul asociatului
    23.1. La data decesului unui asociat, pãrţile sociale deţinute de acesta se anuleazã.
    23.2. Pãrţile semnatare convin cã desocotirea dintre asociaţi şi succesorii asociatului decedat se va face potrivit urmãtoarelor reguli: ...............
    23.3. În termen de maximum 3 luni de la data anulãrii pãrţilor sociale asociaţii vor proceda dupã cum urmeazã:
    a) la reducerea corespunzãtoare a capitalului social;
    b) la emiterea de noi pãrţi sociale în vederea reconstituirii capitalului social la valoarea existentã la momentul decesului;
    c) la încetarea formei de exercitare a profesiei.
    ART. 24
    Alte dispoziţii
    Cesionarii sunt obligaţi sã depunã la barou un exemplar original al actului de cesiune.
    (Se pot introduce clauze specifice privind retragerea forţatã, retragerea voluntarã etc.)

    TITLUL VII
    Exercitarea profesiei

    ART. 25
    Activitatea şi rãspunderea profesionalã
    25.1. Asociaţii, avocaţii colaboratori şi avocaţii salarizaţi în interiorul profesiei exercitã profesia de avocat în numele societãţii.
    25.2. Fiecare avocat rãspunde pentru actele profesionale pe care le îndeplineşte.
    25.3. Societatea va încheia contracte de asigurare profesionalã, în nume propriu şi pentru fiecare avocat care îşi exercitã profesia în cadrul acesteia.
    ART. 26
    Suspendarea asociaţilor
    .........................................................
    ART. 27
    Intervenirea cazurilor de incapacitate de exercitare a profesiei
    .........................................................

    TITLUL VIII
    Dizolvarea şi lichidarea

    ART. 28
    Dizolvarea
    Societatea se dizolvã în urmãtoarele situaţii:
    a) prin hotãrâre luatã în unanimitate de asociaţi;
    b) prin hotãrâre judecãtoreascã;
    c) prin radierea din profesie a tuturor asociaţilor;
    d) prin decesul simultan al tuturor asociaţilor;
    e) prin dobândirea tuturor pãrţilor sociale de cãtre un singur asociat şi pãstrarea lor de cãtre acesta o perioadã mai mare de 3 luni;
    f) la cererea simultanã de retragere din societate formulatã de toţi asociaţii.
    ART. 29
    Lichidarea
    29.1. Societatea intrã în lichidare din momentul dizolvãrii sale. În toate actele sale se va menţiona "în lichidare".
    29.2. Asociaţii vor desemna un lichidator cu votul cerut pentru numirea avocatului coordonator. În caz contrar acesta va fi numit de cãtre decan.
    29.3. Asociaţii vor fi convocaţi pentru a decide cu privire la rezultatele obţinute de lichidatori, la repartizarea activului net şi pentru a constata încheierea lichidãrii.
    29.4. În situaţiile în care în societate rãmâne un singur asociat pentru o perioadã mai mare de 3 luni, societatea intrã în lichidare, cu excepţia cazului în care asociatul rãmas decide reorganizarea acesteia.

    TITLUL IX
    Condiţia suspensivã şi publicitate

    ART. 30
    Condiţia suspensivã
    30.1. Societatea este constituitã între asociaţi de la data semnãrii statutului, sub condiţia suspensivã a înscrierii sale în tabloul baroului.
    30.2. Dupã înscrierea societãţii, avocatul coordonator sau, dupã caz, unul dintre avocaţii coordonatori va convoca o adunare generalã extraordinarã pentru a se constata îndeplinirea tuturor condiţiilor cerute pentru începerea activitãţii.
    ART. 31
    Publicitate
    În termen de 15 zile de la semnarea statutului acesta va fi prezentat decanului.
    ART. 32
    Dobândirea personalitãţii juridice
    Societatea dobândeşte personalitate juridicã la data înregistrãrii la barou a deciziei emise de cãtre consiliul baroului în a cãrei razã teritorialã se aflã sediul ei principal.

                                   Semnãturi:
                 Avocat ......................................
                 Avocat ......................................
                 Avocat ......................................

    ANEXA 10
    --------
(Anexa nr. XVI)
--------------

    Uniunea Naţionalã a Barourilor din România
    Baroul .........................................

                    CERTIFICAT Nr. ........................
    de înregistrare a societãţii profesionale de avocaţi cu rãspundere limitatã

    1. Denumirea ................................................. "S.P.A.R.L."
    2. Sediul ....................................................
    3. Durata de funcţionare .....................................
    4. Data dobândirii personalitãţii juridice (data de înregistrare la barou a deciziei Consiliului Baroului) ..........
    5. Semnãtura şi ştampila .....................................

                              Semnãtura decanului
                                      L.S.

    ANEXA 11
    --------
(Anexa nr. XVII)
----------------

                             REGISTRUL DE EVIDENŢĂ
                     a contractelor de asistenţã juridicã┌────┬────────┬──────────────┬───────────────┬───────────────────────┬──────────┬───────────────┐
│Nr. │Data │Nr. şi data │Numele şi pre- │Onorariul stabilit │Onorariul │Alte observaţii│
│crt.│efectuã-│încheierii │numele persoa- │(în cazul în care │încasat │ │
│ │rii │contractului │nelor semnatare│onorariul se încaseazã │ │ │
│ │înregis-│(inclusiv în │ │prin tarifarea │ │ │
│ │trãrii │cazul contrac-│ │orarã a serviciilor │ │ │
│ │ │telor încheia-│ │menţiunea se opereazã │ │ │
│ │ │te verbal) │ │la data încasãrii) │ │ │
├────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│ 4. │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│ 5. │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────┴──────────────┴───────────────┴───────────────────────┴──────────┴───────────────┘    ANEXA 12
    --------
(Anexa nr. XVIII)
-----------------

                         REGISTRUL DE ÎNREGISTRARE
    a actelor juridice atestate de avocat conform art. 3 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat


┌────┬─────────────────┬───────────────────────┬──────┬────────────────┬───────┐
│Nr. │Denumirea actului│ Persoana/Persoanele │ Data │Obiectul actului│Obser- │
│crt.│ │semnatarã/semnatare a/ │ │ │vaţii │
│ │ │ale actului │ │ │ │
│ │ │(Numele, prenumele, do-│ │ │ │
│ │ │miciliul, actul de │ │ │ │
│ │ │identitate) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────────┼──────┼────────────────┼───────┤
│ 1 │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────────┼──────┼────────────────┼───────┤
│ 2 │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────────┼──────┼────────────────┼───────┤
│ 3 │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────────┼──────┼────────────────┼───────┤
│ 4 │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────────┼──────┼────────────────┼───────┤
│ 5 │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────────┼──────┼────────────────┼───────┤
│ 6 │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────────┼──────┼────────────────┼───────┤
│... │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────────┴───────────────────────┴──────┴────────────────┴───────┘    ANEXA 13
    --------
(Anexa nr. XIX)
---------------

                           REGISTRUL DE ÎNREGISTRARE
    a activitãţilor fiduciare în condiţiile art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat┌──┬────────────┬────────┬────────────────────┬─────────────────────┬──────┬────────┐
│Nr│ Client │Con- │ Bunuri │ Fonduri │Ope- │ Alte │
│c ├───┬───┬────┤tract*1)├───┬────┬─────┬─────┼────┬────────┬───────┤raţi- │menţiuni│
│r │De-│Se-│Cont│ │De-│Va- │Da- │Da- │Nr. │In- │Ie- │uni*6)│ │
│t.│nu-│diu│ban-│ │nu-│loa-│ta │ta │cont│trãri*4)│şiri*5)│ │ │
│ │mi-│ │car │ │mi-│rea │pre- │pre- │ │ │ │ │ │
│ │re │ │ │ │rea│(mii│luã- │dã- │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │bu-│lei)│rii*2)rii*3) │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nu-│*Pro│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │lui│ve- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │nien│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ţã │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───┼───┼────┼────────┼───┼────┼─────┼─────┼────┼────────┼───────┼──────┼────────┤
├──┼───┼───┼────┼────────┼───┼────┼─────┼─────┼────┼────────┼───────┼──────┼────────┤
├──┼───┼───┼────┼────────┼───┼────┼─────┼─────┼────┼────────┼───────┼──────┼────────┤
├──┼───┼───┼────┼────────┼───┼────┼─────┼─────┼────┼────────┼───────┼──────┼────────┤
└──┴───┴───┴────┴────────┴───┴────┴─────┴─────┴────┴────────┴───────┴──────┴────────┘


--------
    *1) Se vor înregistra numãrul şi data contractului încheiat între avocat şi client în baza cãruia avocatul desfãşoarã operaţiunile fiduciare. Actele adiţionale se vor înregistra corespunzãtor.
    *2) Se va înregistra documentul ce justificã predarea cãtre avocat.
    *3) Se va înregistra documentul ce justificã predarea de cãtre avocat.
    *4) Se va indica data evidenţierii fiecãrei sume în contul deschis pentru client şi provenienţa acesteia (de exemplu, executare silitã).
    *5) Se va indica fiecare sumã plãtitã din contul deschis pentru client, operaţiunea ce justificã plata şi destinaţia plãţii.
    *6) Se va descrie - rezumativ - fiecare operaţiune efectuatã şi obiectul acesteia.

    ANEXA 14
    --------
(Anexa nr. XXIII)
-----------------

                             MODELUL ŞI CONŢINUTUL
                             parafei profesionale

    Dimensiunile parafei sunt de 2 x 5 cm.


  ┌─────────────────────────────────────────────────┐
  │ │
  │ .............................................. │
  │ (forma de exercitare a profesiei) │
  │ │
  │ .............................................. │
  │ (numele şi prenumele avocatului) │
  │ │
  │ avocat ...........(stagiar/avocat definitiv) │
  │ │
  │ │
  └─────────────────────────────────────────────────┘

    Exemplu:
  ┌─────────────────────────────────────┐
  │ "Popescu şi Asociaţii" S.C.A. │
  │ Ion Popescu │
  │ avocat definitiv │
  └─────────────────────────────────────┘    ANEXA 15
    --------
(Anexa nr. XXIV)
----------------

                              MODELUL ŞI CONŢINUTUL
    parafei folosite de avocat pentru actele întocmite conform art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

    Dimensiunile parafei sunt de 5 x 8 cm.


┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Avocat ........................ │
│ │
│În conformitate cu dispoziţiile art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea │
│nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, │
│republicatã, cu modificãrile ulterioare, atest data, identitatea │
│pãrţilor şi conţinutul prezentului act. │
│ │
│ Nr.*) .................... Data ...................... │
│ │
│ Semnãtura │
│ .................... │
│ L.S. │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


---------
    *) Numãrul este corespunzãtor numãrului curent din Registrul de înregistrare a actelor juridice atestate de avocat cu privire la identitatea pãrţilor, a conţinutului şi a datei actelor, întocmit conform Statutului profesiei de avocat.

    ANEXA 16
    --------
(Anexa nr. XXV)
---------------

                       MODELUL ŞL CARACTERISTICILE ROBEI
                         şi ale accesoriilor acesteia

    1. Roba purtatã de avocaţi este confecţionatã din stofã/material textil neşifonabil de culoare neagrã; croiala este largã - model închis la gât - cu guler gen tunicã, îngust; spatele este încreţit pe mijlocul bazei posterioare a gulerului (8 cm); mânecile sunt largi la bazã şi încreţite la umãr (10 cm), iar manşetele sunt confecţionate din material de aceeaşi culoare, lucios (cu lãţimea de 25 cm). Roba se încheie cu nasturi aplicaţi în interiorul acesteia. În pãrţile laterale sunt prevãzute douã deschideri, de dimensiunea 18 cm, gen buzunar.
    2. Avocaţii poartã bavetã plisatã, de culoare albã, de formã trapezoidalã, având baza mare de 12 cm, baza micã de 4 cm şi lungimea de 25 cm. Baveta se prinde la baza gulerului.
    3. Pe umãrul stâng al robei se aplicã o eşarfã de o parte şi de alta a umãrului, fixatã de robã printr-un sistem de prindere (bazele mici ale celor douã eşarfe legate între ele printr-o aplicaţie din acelaşi material, de formã trapezoidalã, cu urmãtoarele dimensiuni: baza mare 5 cm, baza micã 3,5 cm şi înãlţimea de 4 cm). Pe aplicaţie sunt confecţionate butonierele pentru cei 2 nasturi prin care eşarfa se fixeazã de robã. Eşarfa este confecţionatã din acelaşi material ca şi roba, are formã trapezoidalã în ambele pãrţi. Partea din faţã este pliatã printr-o cutã dublã. Partea din faţã a eşarfei se terminã prin aplicarea unui material gen "blãniţã", de culoare albã, aplicat la exterior, cu lãţimea de 7 cm. Partea din spate a eşarfei are aceeaşi terminaţie aplicatã pe ambele pãrţi ale eşarfei, cu lãţimea de 6 cm. Eşarfa se fixeazã de robã prin 2 nasturi neaparenţi. Cele douã pãrţi ale eşarfei sunt cusute între ele, iar cusãtura este mascatã cu un nasture îmbrãcat în acelaşi material din care este confecţionatã roba, de dimensiunea bazei mici a celor douã eşarfe. Partea din faţã a eşarfei are baza mare de 17 cm, baza micã de 5 cm şi lungimea de 29 cm. Partea din spate a eşarfei are baza mare de 11 cm, baza micã de 5 cm şi lungimea de 59 cm.
    4. Modelul de robã descris mai sus este redat în schiţa - tipar ce se pãstreazã spre conservare la secretariatul Uniunii Naţionale a Barourilor din România şi se va transmite la fiecare barou pentru a fi pusã la dispoziţia avocaţilor.

    ANEXA 17
    --------
(Anexa nr. XXVIII)
------------------

                              ACT DE ÎNFIINŢARE
                      a cabinetului individual de avocat

    Subsemnatul/Subsemnata, ............................, avocat definitiv, înscris în Baroul ..................., în baza Deciziei nr. ................ din data de .........................., în calitate de avocat titular,

                                   ÎNFIINŢEZ
    Cabinetul individual de avocat cu:
    1. Denumirea ......................... [conform art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicatã, cu modificãrile ulterioare]
    2. Sediul profesional al cabinetului este: ..........................................
    3. Aportul la constituirea patrimoniului de afectaţiune profesionalã necesar cabinetului constã în: (Se descriu aportul, valoarea, actul sau modalitatea de dobândire.)
    4. Avocaţi colaboratori:
    - ................ (numele, prenumele, data înscrierii în barou, individualizarea deciziei de înscriere prin numãr şi datã, menţiunea "definitiv/stagiar", menţiuni privind contractul de colaborare - data încheierii, data avizãrii de cãtre consiliul baroului etc.)
    - ................ (numele, prenumele, data înscrierii în barou, individualizarea deciziei de înscriere prin numãr şi datã, menţiunea "definitiv/stagiar", menţiuni privind contractul de colaborare - data încheierii, data avizãrii de cãtre consiliul baroului etc.)
    Mã angajez sã achit întocmai şi la termen taxele şi contribuţiile profesionale ce îmi revin (Se fac menţiuni suplimentare privind eventuala contribuţie la fondul de formare profesionalã iniţialã în cazul în care printre colaboratori sunt avocaţi stagiari, iar baroul a hotãrât plata şi modalitatea de platã a unei astfel de contribuţii).

    Data .................... Semnãtura .....................

    Depus astãzi, ................., la barou împreunã cu contractele de colaborare menţionate în actul de înfiinţare şi copiile certificate ale deciziei/deciziilor de înscriere în barou/deciziilor de dobândire a calitãţii de avocat definitiv.

                                   Secretar,
                            ......................

    Avizat în şedinţa consiliului baroului din ........................

                                    Decan,
                            .......................
                                      L.S.

    ANEXA 18
    --------
(Anexa nr. XXIX)
----------------

                                   CONVENŢIE
    de asociere a cabinetelor individuale de avocaţi (cabinete asociate)

    Între:
    1. Cabinetul individual ..............., reprezentat prin .................., avocat titular;
    2. Cabinetul individual ..................., reprezentat prin .................., avocat titular;
    3. ..............................................., în conformitate cu art. 5 alin. (3) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicatã, cu modificãrile ulterioare, denumitã în continuare Lege, şi potrivit prevederilor Statutului profesiei de avocat s-a convenit asocierea în scopul exercitãrii în comun a profesiei în forma "Cabinetelor asociate de avocaţi".
    Pe durata existenţei prezentei asocieri, cabinetele individuale au convenit sã exercite profesia în numele prezentei asocieri.

    ART. 1
    Denumirea asocierii

    Asocierea este denumitã .........
    (numele tuturor titularilor, urmate de sintagma "Cabinete de avocat asociate").
    ART. 2
    Sediul şi durata asocierii
    2.1. Sediul asocierii este stabilit în .................... .
    2.2. Cabinetele asociate de avocaţi vor funcţiona şi în urmãtoarele localuri:
    a) ..................................................;
    b) ..................................................;
    c) ... .............................................. .
    2.3. Asocierea se încheie pe o duratã de ............ (nedeterminatã).
    ART. 3
    Aporturi în bunuri pentru asociere
    Pentru funcţionarea asocierii cabinetele individuale îşi aduc aporturi, dupã cum urmeazã:
    1. Cabinetul individual ......./(denumirea)...... aporteazã:
    a) în naturã (cu titlu de patrimoniu de afectaţiune profesionalã) urmãtoarele bunuri (se descriu pentru individualizare) ..............., în valoare de ................ lei (valoarea de înregistrare în evidenţele financiar-contabile ale asocierii, pentru fiecare bun în parte);
    b) în numerar .................. lei, depus în contul profesional ............ deschis la ...........;
    2. Cabinetul individual ...../(denumirea)....... aporteazã:
    a) în naturã (cu titlu de patrimoniu de afectaţiune profesionalã) urmãtoarele bunuri (se descriu pentru individualizare) ..............., în valoare de ................ lei (valoarea de înregistrare în evidenţele financiar-contabile ale asocierii, pentru fiecare bun în parte);
    b) în numerar ............ lei, depusã în contul profesional ............. deschis la ............;
    3. ...............................................................................
    Titlurile care atestã apartenenţa aporturilor se vor indica în anexã.
    ART. 4
    Cota de participare la asociere
    4.1. Cota de participare la asociere convenitã de pãrţi este:
    Cabinetul individual - ......................................%
    Cabinetul individual - ......................................%
    Aporturile prevãzute la art. 3, aporturile în clientelã şi activitatea profesionalã concretã au reprezentat criteriile de stabilire a cotei prevãzute mai sus.
    4.2. Toate cheltuielile necesare asocierii (remuneraţiile pentru avocaţii salarizaţi, salariile, retrocedãrile de onorarii pentru avocaţii colaboratori, cheltuielile de întreţinere, chirii, amortizãri, taxe şi impozite aferente bunurilor folosite în interesul asocierii, costul materialelor, consumabile, investiţii, utilitãţi şi dotãri, precum şi orice alte cheltuieli) sunt suportate de cãtre asociere din veniturile realizate de cãtre aceasta.
    4.3. Dupã deducerea cheltuielilor prevãzute la pct. 4.2, venitul rãmas se distribuie între asociaţi conform cotelor convenite la pct. 4.1.
    4.4. Asociaţii pot conveni înainte de distribuirea menţionatã la pct. 4.3 constituirea unui fond de rezervã al asocierii.
    4.5. Cota de participare la asociere conferã asociaţilor dreptul şi obligaţia de a încasa venitul şi de a suporta pierderea.
    ART. 5
    Conducerea şi coordonarea asocierii
    5.1. Organul de conducere al asocierii este adunarea generalã formatã din titularii cabinetelor individuale asociate.
    5.2. (Se vor menţiona clauze convenite privind conducerea şi coordonarea asocierii, cu respectarea Legii şi a Statutului profesiei de avocat.)
    ............................................................................
    5.3. Asociaţii desemneazã cu unanimitate de voturi un coordonator care va reprezenta asocierea în raporturile cu terţii.
    ART. 6
    Exercitarea profesiei
    6.1. Fiecare asociat exercitã profesia de avocat în numele asocierii.
    În actele sale profesionale va indica denumirea (forma) asocierii.
    6.2. Asociaţii vor consacra în beneficiul asocierii întreaga lor activitate profesionalã şi se vor informa reciproc în legãturã cu aceasta
    6.3. (Pot fi incluse clauze convenite privind organizarea exercitãrii profesiei, pentru cazul incapacitãţii temporare de exercitare a profesiei, privind rãspunderea profesionalã etc., cu respectarea Legii şi a Statutului profesiei de avocat.)
    ........................................
    ART. 7
    Încetarea asocierii. Lichidarea asocierii
    (Pot fi incluse clauze convenite cu respectarea Legii şi a Statutului profesiei de avocat.)
    .......................................
    ART. 8
    Alte clauze
    .......................................
    ART. 9
    Dispoziţii finale
    Prezenta convenţie va fi depusã la barou de coordonatorul asocierii, avocat ..............., şi va intra în vigoare în condiţiile prevãzute de Lege şi de Statutul profesiei de avocat.

    Încheiat astãzi, ............, la ................... în ........... exemplare, câte unul pentru fiecare parte, iar unul spre a fi depus la decanatul baroului.

    Semnãturile avocaţilor titulari şi ştampila fiecãrui cabinet individual:
    1. .........................................
    2. .........................................

    Depus astãzi, ......................., la barou.
    Examinat şi avizat în şedinţa Consiliului Baroului din ................ .

    ANEXA 19
    --------
(Anexa nr. XXX)
---------------

    Uniunea Naţionalã a Barourilor din România
    Baroul ......................................

                              REGISTRUL DE EVIDENŢĂ
    al societãţilor profesionale cu rãspundere limitatã ┌───┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬───────┬────────┬──────────┬────────┬───────┬────────┬─────┐
 │Nr.│Denumirea│ Sediul │ Sediul │Birou de│Numele │Baroul │ Numele, │ Data │Numãrul│Modifi- │Alte │
 │crt│societa- │principal│secundar│ lucru: │ şi │în care │prenumele │înregis-│ şi │cãri ale│men- │
 │ │tilor │adresã, │adresã, │adresã │prenume│asocia- │avocaţilor│trãrii │ data │actului │ţi- │
 │ │profesio-│tel./Fax,│tel./fax│tel./fax│le │tul │care com- │ în │eliberã│consti- │uni*)│
 │ │nale cu │e-mail, │e-mail, │e-mail, │asocia-│ este │pun soc./ │registru│rii │tutiv │ │
 │ │rãspunde-│website │website │website │ţilor │înscris │modalita- │ │certifi│ │ │
 │ │re limi- │ │ │ │ │ │tea în │ │catului│ │ │
 │ │tatã │ │ │ │ │ │care │ │ de │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │aceştia │ │înregis│ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │îşi │ │trare │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │exercitã │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │profesia │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │(asociat, │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │colabora- │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │tor, │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │salarizat │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │în interi-│ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │orul │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │profesiei)│ │ │ │ │
 ├───┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼─────┤
 │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼─────┤
 │2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼─────┤
 │3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼─────┤
 │4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼─────┤
 │5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼─────┤
 │6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼─────┤
 │7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼─────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └───┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴───────┴────────┴──────────┴────────┴───────┴────────┴─────┘


--------
    *) Se vor înregistra menţiuni privind notificãrile cesiunilor, transformarea sau reorganizarea societãţii, decesul asociaţilor, situaţia înscrierii în tablou etc.

    ANEXA 20
    --------
(Anexa nr. XXXI)
----------------

                                           METODOLOGIE
    de atestare a calificãrii de avocat pentru înscrierea în tabloul unui barou din România în situaţiile prevãzute în cap. VIII din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat*)
---------
    *) Pentru avocaţii din statele care nu aparţin Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiene, se va menţiona convenţia bilateralã încheiatã de U.N.B.R cu organismul profesional similar din ţara în care solicitantul are domiciliul, iar, în lipsa acesteia, se vor depune documente oficiale care sã ateste existenţa şi limitele reciprocitãţii.

    Aprobarea cererii privind exercitarea în România a profesiei de avocat şi dobândirea dreptului de înscriere în tabloul unui barou din România se realizeazã potrivit urmãtoarelor 3 etape, în temeiul art. 103 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicatã, cu modificãrile ulterioare, denumitã în continuare Lege, şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificãrilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    A. Etapa de informare
    Scrisoarea adresatã Uniunii Naţionale a Barourilor din România, denumitã în continuare U.N.B.R., de cãtre solicitant se transmite Secretariatului general al Uniunii, care va furniza datele cu privire la mijloacele de pregãtire (cerere-tip de solicitare a accesului la profesie, cu lista documentelor care trebuie sã însoţeascã cererea, tematica şi bibliografia orientativã pentru proba de aptitudini).
    B. Etapa de evaluare
    1. cerere de solicitare a accesului la profesia de avocat (formular-tip), în care sunt menţionate documentele necesare care se anexeazã;
    2. douã fotografii tip legitimaţie;
    3. curriculum vitae - original semnat;
    4. paşaport - copie xerox (fãrã legalizare);
    5. certificatul (atestatul) organismului profesional sau al autoritãţii publice din statul al cãrui cetãţean este solicitantul sau, dupã caz, unde acesta îşi are domiciliul ori sediul profesional, cu legalizarea în original efectuatã în statul respectiv şi cu traducerea autorizatã (efectuatã de un notar public din România), ambele prezentate în termen de 3 luni de la data eliberãrii lor;
    6. diploma emisã de o universitate sau de un colegiu universitar, prin care se certificã încheierea de cãtre titular a unui ciclu de studii superioare cu durata minimã de 3 ani, în copie legalizatã, cu legalizarea în statul respectiv şi cu traducerea autorizatã (efectuatã de un notar public din România), ambele prezentate în termen de 3 luni de la data eliberãrii lor;
    7. certificatul de onorabilitate eliberat de autoritãţile profesionale competente sau declaraţie datã în faţa unei autoritãţi competente din statul de origine ori de provenienţã al solicitantului, în copie legalizatã, cu legalizarea în original efectuatã în statul membru al Uniunii Europene şi cu traducerea autorizatã (efectuatã de un notar public din România), ambele prezentate în termen de 3 luni de la data eliberãrii lor;
    8. declaraţie expresã a solicitantului cã nu se aflã în vreunul dintre cazurile de nedemnitate şi incompatibilitate prevãzute la art. 14 şi 15 din Lege;
    9. declaraţie pe propria rãspundere datã la un notariat din România, reprezentând angajamentul de a nu desfãşura alte activitãţi în afara celei de avocat, incompatibile cu exercitarea profesiei de avocat în România;
    10. indicarea perioadei şi a formei în care a exercitat profesia de avocat în România, anterior depunerii cererii (acolo unde este cazul).
    11. precizarea opţiunii solicitantului în legãturã cu:
    a) efectuarea unui stagiu de adaptare de 3 ani;
    b) susţinerea unui examen de verificare a cunoştinţelor de drept românesc şi de limbã românã.
    În cazul prevãzut la lit. a), cererea va fi însoţitã de acordul scris al unui avocat român cu capacitate profesionalã deplinã sau al unei forme de exercitare a profesiei în grup, care acceptã atribuţiile de îndrumãtor al stagiului de 3 ani al solicitantului.
    Îndrumãtorii de stagiu vor fi atestaţi anual de cãtre barouri, pe baza opţiunii acestora şi a activitãţii lor profesionale.
    Lista îndrumãtorilor de stagiu atestaţi va fi publicatã pe pagina web a U.N.B.R, www.unbr.ro
    Condiţiile colaborãrii dintre solicitant şi îndrumãtor vor face obiectul unui contract între aceştia, care va respecta anexa nr. IX la Statutul profesiei de avocat. Actul este necesar a fi prezentat U.N.B.R.
    În timpul stagiului de adaptare, îndrumãtorul va efectua evaluãri preliminare la fiecare 6 luni şi o evaluare finalã la încheierea stagiului de adaptare, care condiţioneazã pãstrarea de cãtre solicitant a calitãţii de membru al baroului în care s-a înscris ca avocat stagiar. Evaluãrile preliminare şi evaluarea finalã vor fi depuse la Secretariatul general al U.N.B.R., prin grija solicitantului.
    Nedepunerea în termen a evaluãrilor preliminare va fi urmatã de atenţionarea în scris atât a solicitantului, cât şi a îndrumãtorului de stagiu.
    În cazul prevãzut la lit. b), cererea va fi urmatã de programarea probei de cunoştinţe profesionale, care va avea loc numai dupã achitarea taxei de examinare, comunicatã solicitantului prin grija Secretariatului general al U.N.B.R.
    Proba de cunoştinţe profesionale va consta într-o evaluare oralã, precum şi într-o evaluare scrisã sub forma unui test-grilã cu câte 3 grupe de subiecte din domeniile de drept prevãzute în Regulamentul privind examenul de verificare a cunoştinţelor de drept românesc şi de limbã românã, aprobat de Consiliul U.N.B.R.
    Domeniul exceptat va fi cel pentru care solicitantul deţine şi prezintã diploma de studii superioare potrivit pct. 6.
    Comisia de evaluare va cuprinde avocaţii desemnaţi de Comisia permanentã a U.N.B.R şi poate cuprinde şi cadre didactice universitare din domeniile prevãzute în programa de evaluare a cunoştinţelor profesionale.
    Comisia de evaluare, ţinând seama de tematica şi de bibliografia orientativã, va elabora subiectele de evaluare oralã, din care fiecare solicitant va extrage un singur subiect, şi grila de evaluare scrisã.
    Subiectele vor fi redactate atât în limba românã, cât şi în traducere în limba englezã sau francezã (la alegerea solicitantului).
    Taxa de examinare va trebui sã acopere cheltuielile de organizare a probei de aptitudini, taxa individualã fiind determinatã de numãrul solicitanţilor aferenţi unei sesiuni de evaluare organizate în limita termenului stabilit potrivit art. 34 alin. (3) din Legea nr. 200/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    Nota de promovare a probei de aptitudini este 7 (şapte), cu o apreciere de la 1 (unu) la 10 (zece).
    Comisia de evaluare întocmeşte un proces-verbal care se va ataşa, împreunã cu testul-grilã şi referatul încheiat de comisie în urma examinãrii orale, documentelor-anexã la cererea de solicitare a accesului la profesie. În baza acestui document se încheie procedura de examinare a cererii.
    C. Etapa înscrierii în tabloul avocaţilor unui barou
    1. cererea de înscriere în tabloul baroului;
    2. depunerea jurãmântului profesional scris, cu textul prevãzut de Lege;
    3. atestatul de asigurare profesionalã, conform Legii (copie, cu legalizarea în original);
    4. achitarea taxei de înscriere în tabloul baroului.

    ANEXA 21
    --------
(Anexa nr. XXXII)
----------------

                                   - model -
                               CERERE DE ACORDARE
                          a asistenţei extrajudiciare

    1. Obiectul şi natura solicitãrii:
    2. Date despre solicitant:
    Numele:
    Prenumele:
    Data naşterii:
    Naţionalitatea:
    Codul numeric personal:
    Adresa şi codul poştal:
    Domiciliul/Reşedinţa:
    Numãr de telefon:
    Adresa de e-mail:
    Dupã caz, reprezentantul legal:
    3. Dovezile prevãzute de lege privind starea materialã a solicitantului şi a familiei sale:
    4. Se anexeazã declaraţia pe propria rãspundere a solicitantului dacã în cursul ultimelor 12 luni a mai beneficiat de ajutor public judiciar, în ce formã, pentru ce cauzã, precum şi cuantumul acestui ajutor.


                   Data Semnãtura


                                  ----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016