Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARARE nr. 1.610 din 8 noiembrie 2006 privind aprobarea Statutului Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.610 din 8 noiembrie 2006  privind aprobarea Statutului Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 1.610 din 8 noiembrie 2006 privind aprobarea Statutului Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 28 noiembrie 2006

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, şi al <>art. 4 alin. (1) din Legea nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

ART. 1
Se aprobã Statutul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncã, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
ART. 2
La data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã:
a) <>Hotãrârea Guvernului nr. 768/2003 privind aprobarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 7 iulie 2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
b) Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncã nr. 288/2004 pentru aprobarea Statutului centrelor regionale de formare profesionalã a adulţilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 6 august 2004;
c) orice alte dispoziţii contrare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemneazã:
Ministrul muncii,
solidaritãţii sociale
şi familiei,
Gheorghe Barbu

p. Ministrul
integrãrii europene,
Adrian Ciocãnea,
secretar de stat

Ministrul
finanţelor publice,
Sebastian Teodor
Gheorghe Vlãdescu

Bucureşti, 8 noiembrie 2006.
Nr. 1.610.

ANEXĂ
STATUTUL
Agenţiei Naţionale
pentru Ocuparea
Forţei de Muncã

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Agenţia Naţionalã pentru Ocuparea Forţei de Muncã, denumitã în continuare Agenţia Naţionalã, instituţie publicã cu personalitate juridicã, aflatã sub autoritatea Ministerului Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei, este organizatã şi funcţioneazã potrivit prevederilor <>Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncã, denumitã în continuare lege, şi ale prezentului statut.
ART. 2
(1) Agenţia Naţionalã aplicã politicile şi strategiile privind ocuparea forţei de muncã şi formarea profesionalã a persoanelor în cãutarea unui loc de muncã, elaborate de Ministerul Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei în vederea îndeplinirii obiectivelor prevãzute de lege, şi asigurã coordonarea, îndrumarea şi controlul activitãţilor unitãţilor din subordine în scopul realizãrii atribuţiilor ce le revin acestora, potrivit legii, şi al aplicãrii unitare a legislaţiei în domeniul specific de activitate.
(2) Agenţia Naţionalã promoveazã principiul transparenţei activitãţilor profesionale în folosirea eficientã a resurselor umane, materiale şi financiare alocate în acest scop.

CAP. II
Organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale

ART. 3
Pentru realizarea obiectivelor prevãzute de lege, Agenţia Naţionalã îndeplineşte şi urmãtoarele atribuţii:
a) implementeazã strategiile de formare profesionalã elaborate potrivit legii;
b) monitorizeazã activitatea de formare profesionalã a persoanelor în cãutarea unui loc de muncã, în raport cu indicatorii de performanţã stabiliţi la nivel naţional/teritorial;
c) stabileşte relaţii de parteneriat cu alte persoane juridice de drept public sau privat implicate în activitatea de ocupare şi formare profesionalã;
d) efectueazã controlul asupra respectãrii de cãtre persoanele fizice sau juridice a obligaţiilor ce le revin potrivit <>Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forţei de muncã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
e) verificã acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupãrii forţei de muncã;
f) verificã respectarea obligaţiilor prevãzute în convenţiile sau în contractele încheiate potrivit legii;
g) asigurã, la nivel regional, implementarea schemelor de finanţare nerambursabilã, componenta "Dezvoltarea resurselor umane", din cadrul Subprogramului PHARE 2003 Coeziune economicã şi socialã;
h) îndeplineşte atribuţiile de autoritate de implementare pentru schemele de finanţare nerambursabilã, componenta "Dezvoltarea resurselor umane", din cadrul Subprogramului PHARE 2004 - 2006 - Coeziune economicã şi socialã;
i) îndeplineşte atribuţiile delegate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, pentru axele prioritare cu implementare la nivel regional, respectiv "Creşterea adaptabilitãţii forţei de muncã şi a companiilor", "Promovarea mãsurilor active de ocupare" şi "Promovarea incluziunii sociale";
j) îndeplineşte atribuţiile delegate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, pentru axa prioritarã "Modernizarea serviciului public de ocupare";
k) gestioneazã, prin agenţiile teritoriale, Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale;
l) asigurã implementarea, menţinerea şi îmbunãtãţirea sistemelor de management al calitãţii.
ART. 4
Atribuţiile prevãzute de lege şi de prezentul statut sunt îndeplinite de Agenţia Naţionalã prin aparatul central şi prin unitãţile aflate în subordinea sa.
ART. 5
(1) Agenţia Naţionalã are în subordine urmãtoarele unitãţi cu personalitate juridicã:
a) agenţiile pentru ocuparea forţei de muncã judeţene şi a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale;
b) centrele regionale de formare profesionalã a adulţilor, denumite în continuare centre regionale;
c) Centrul Naţional de Formare Profesionalã a Personalului Propriu.
(2) Agenţia Naţionalã are în subordine unitãţi fãrã personalitate juridicã, cu rol de implementare a programelor pentru dezvoltarea resurselor umane finanţate din fonduri ale Uniunii Europene, organizate la nivel regional, denumite în continuare unitãţi de implementare a programului.
(3) Unitãţile de implementare a programului sunt alcãtuite din douã structuri distincte: Unitatea de implementare a Programului PHARE şi Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane.
(4) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, unitãţile prevãzute la alin. (2) trec în subordinea Ministerului Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei.
ART. 6
(1) În structura Agenţiei Naţionale funcţioneazã, la nivel de direcţie, Organismul intermediar pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane.
(2) Direcţia prevãzutã la alin. (1) îndeplineşte atribuţiile delegate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, care funcţioneazã în aparatul Ministerului Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei ca organism intermediar la nivel naţional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - axa prioritarã "Modernizarea serviciului public de ocupare".
ART. 7
(1) Structura organizatoricã a Agenţiei Naţionale este prevãzutã în anexa nr. 1.
(2) Structura organizatoricã a unitãţilor de implementare a programului este prevãzutã în anexa nr. 2.
(3) Cu aprobarea consiliului de administraţie, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale, în cadrul structurii organizatorice prevãzute la alin. (1), în funcţie de necesitãţile care se impun în vederea îndeplinirii atribuţiilor prevãzute de lege, pot fi organizate servicii, birouri şi compartimente, cu respectarea condiţiilor prevãzute de lege.
ART. 8
Agenţia Naţionalã funcţioneazã cu un numãr maxim de 3.781 de posturi, finanţate din bugetul asigurãrilor pentru şomaj, din care pentru aparatul central 208 posturi, 3.093 de posturi pentru agenţiile teritoriale, 115 posturi pentru centrele regionale, 15 posturi pentru Centrul Naţional de Formare Profesionalã a Personalului Propriu şi 350 de posturi pentru unitãţile de implementare a programului.
ART. 9
Repartizarea numãrului de posturi pentru unitãţile prevãzute la art. 5 alin. (1) lit. a) şi b) şi alin. (2) se aprobã prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale.
ART. 10
(1) Atribuţiile direcţiilor, serviciilor, birourilor şi compartimentelor din aparatul central al Agenţiei Naţionale se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei, aprobat de consiliul de administraţie.
(2) Atribuţiile personalului din aparatul central al Agenţiei Naţionale sunt prevãzute în fişa postului.
ART. 11
(1) Parcul normat de mijloace de transport şi consumul lunar de carburanţi pentru Agenţia Naţionalã şi unitãţile din subordine sunt prevãzute în anexa nr. 3.
(2) Repartizarea mijloacelor de transport auto pentru instituţiile prevãzute la art. 5 alin. (1) lit. a) şi b) se aprobã prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale.

CAP. III
Conducerea Agenţiei Naţionale

ART. 12
Agenţia Naţionalã este condusã de consiliul de administraţie, care este constituit şi funcţioneazã potrivit prevederilor legii.
ART. 13
În exercitarea actului de conducere, consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale îndeplineşte, conform art. 18 alin. (2) din lege, şi urmãtoarele atribuţii principale:
a) adoptã hotãrâri privind îmbunãtãţirea activitãţii Agenţiei Naţionale;
b) aprobã rapoartele de activitate ale Agenţiei Naţionale;
c) aprobã criteriile de înfiinţare a agenţiilor locale;
d) aprobã structurile organizatorice cadru ale unitãţilor prevãzute la art. 5 alin. (1);
e) aprobã Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale;
f) aprobã tematica anualã a studiilor, cercetãrilor şi analizelor privind domeniul specific de activitate al Agenţiei Naţionale;
g) hotãrãşte cu privire la utilizarea donaţiilor şi a bunurilor dobândite, în condiţiile legii, din alte surse decât bugetul asigurãrilor pentru şomaj.
ART. 14
(1) Preşedintele Agenţiei Naţionale este şi preşedinte al consiliului de administraţie şi îndeplineşte, conform art. 22 alin. (2) din lege, şi urmãtoarele atribuţii principale:
a) repartizeazã creditele bugetare pentru bugetul propriu şi pentru bugetele unitãţilor din subordine, conform aprobãrii consiliului de administraţie;
b) asigurã elaborarea propunerilor pentru fundamentarea proiectului bugetului asigurãrilor pentru şomaj şi le supune spre aprobare consiliului de administraţie;
c) aprobã anual calificãrile sau competenţele profesionale pentru care angajatorii care încadreazã în muncã persoane în baza unui contract de ucenicie la locul de muncã pot beneficia de mãsurile de stimulare prevãzute de lege;
d) coordoneazã implementarea, menţinerea şi îmbunãtãţirea sistemelor de management al calitãţii.
(2) Preşedintele Agenţiei Naţionale exercitã o funcţie asimilatã funcţiilor de demnitate publicã, având rang de secretar de stat.
(3) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele Agenţiei Naţionale beneficiazã de drepturile salariale, precum şi de celelalte drepturi prevãzute de lege pentru funcţia de secretar de stat.
ART. 15
În cadrul aparatului central al Agenţiei Naţionale se organizeazã şi funcţioneazã, în condiţiile legii, cabinetul preşedintelui Agenţiei Naţionale.
ART. 16
Activitatea executivã a Agenţiei Naţionale se exercitã de secretarul general, care îndeplineşte, conform art. 24 alin. (2) din lege, şi urmãtoarele atribuţii principale:
a) asigurã ducerea la îndeplinire a ordinelor emise de preşedintele Agenţiei Naţionale;
b) avizeazã regulamentele de organizare şi funcţionare ale unitãţilor din subordine şi le supune spre aprobare preşedintelui Agenţiei Naţionale;
c) coordoneazã elaborarea metodologiilor de aplicare unitarã a legislaţiei din domeniul specific de activitate;
d) coordoneazã elaborarea de studii, prognoze şi programe privind domeniul specific de activitate;
e) asigurã implementarea, menţinerea şi îmbunãtãţirea sistemelor de management al calitãţii.

CAP. IV
Unitãţile din subordinea Agenţiei Naţionale

SECŢIUNEA 1
Agenţiile teritoriale
ART. 17
(1) Agenţiile teritoriale sunt servicii publice deconcentrate constituite la nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti.
(2) Agenţiile teritoriale asigurã, potrivit legii, implementarea mãsurilor de prevenire a şomajului, a mãsurilor de stimulare a ocupãrii forţei de muncã, protecţia socialã a persoanelor neîncadrate în muncã, organizeazã şi realizeazã activitatea de ocupare şi de formare profesionalã a forţei de muncã.
ART. 18
Agenţiile teritoriale realizeazã, în principal, urmãtoarele activitãţi:
a) informarea şi consilierea profesionalã;
b) medierea muncii;
c) formarea profesionalã;
d) consultanţa şi asistenţa pentru începerea unei activitãţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri;
e) completarea, în condiţiile legii, a veniturilor salariale ale persoanelor cãrora li s-a stabilit dreptul la indemnizaţia de şomaj şi care se angajeazã pentru program normal de lucru, conform prevederilor legale în vigoare;
f) stimularea mobilitãţii forţei de muncã;
g) stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncã a şomerilor;
h) stimularea angajatorilor care încadreazã în muncã persoane în baza unui contract de ucenicie la locul de muncã;
i) acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupãrii forţei de muncã;
j) efectuarea plãţii drepturilor de protecţie socialã ce se suportã din bugetul asigurãrilor de şomaj, potrivit legii;
k) efectuarea plãţii creanţelor salariale ce se suportã din Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, în limitele şi în condiţiile prevãzute de lege.
ART. 19
(1) În subordinea agenţiilor teritoriale funcţioneazã urmãtoarele subunitãţi fãrã personalitate juridicã:
a) agenţii locale pentru ocuparea forţei de muncã, denumite în continuare agenţii locale;
b) centre proprii de formare profesionalã, denumite în continuare centre proprii.
(2) La nivelul fiecãrui sector al municipiului Bucureşti funcţioneazã o agenţie localã.
ART. 20
(1) În funcţie de necesitãţile care se impun în vederea îndeplinirii sarcinilor prevãzute de lege, în subordinea agenţiilor teritoriale se pot înfiinţa şi alte subunitãţi din categoria celor prevãzute la art. 19 alin. (1), cu aprobarea consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale.
(2) Agenţiile locale se înfiinţeazã în vederea realizãrii, la nivelul municipiilor reşedinţã de judeţ, la nivelul principalelor localitãţi din cadrul fiecãrui judeţ, precum şi la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti, a activitãţilor prevãzute la art. 18 lit. a), b), e), f) şi j).
(3) În unitãţile administrativ-teritoriale în care se înregistreazã un nivel ridicat al şomajului, în subordinea agenţiilor locale se pot înfinţa puncte de lucru.
(4) Agenţiile locale şi punctele de lucru din subordinea acestora se pot desfiinţa, cu aprobarea consiliului de administraţie.
ART. 21
Structura organizatoricã cadru şi regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale agenţiilor teritoriale se aprobã de consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale.
ART. 22
(1) Structurile organizatorice ale agenţiilor teritoriale, elaborate pe baza structurii organizatorice cadru, se aprobã de consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale.
(2) Regulamentele de organizare şi funcţionare ale agenţiilor teritoriale, elaborate pe baza regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare, se aprobã de preşedintele Agenţiei Naţionale.
ART. 23
(1) Cu aprobarea consiliului de administraţie, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale, în cadrul structurilor organizatorice ale agenţiilor teritoriale, în funcţie de necesitãţile care se impun în vederea îndeplinirii atribuţiilor prevãzute de lege, pot fi organizate servicii, birouri şi compartimente, cu respectarea condiţiilor prevãzute de lege.
(2) Atribuţiile serviciilor, birourilor şi compartimentelor se stabilesc prin regulamentele de organizare şi funcţionare ale agenţiilor teritoriale.
(3) Atribuţiile personalului din cadrul agenţiilor teritoriale şi al subunitãţilor prevãzute la art. 19 sunt prevãzute în fişa postului.
ART. 24
(1) Agenţiile teritoriale sunt conduse de directori executivi şi de directori executivi adjuncţi.
(2) Agenţiile locale constituite la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti sunt conduse de directori executivi adjuncţi.
(3) Ocuparea posturilor de director executiv şi director executiv adjunct ai agenţiilor teritoriale, precum şi ai agenţiilor locale constituite la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti se face pe bazã de concurs sau de examen, organizat în condiţiile legii.
(4) Directorii executivi şi directorii executivi adjuncţi au statut de funcţionari publici şi sunt numiţi de preşedintele Agenţiei Naţionale, în condiţiile legii.
(5) În exercitarea atribuţiilor lor, directorii executivi ai agenţiilor teritoriale emit decizii cu caracter nenormativ.
ART. 25
În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin potrivit legii, directorii executivi ai agenţiilor teritoriale sunt sprijiniţi de consilii consultative tripartite, care sunt constituite şi funcţioneazã potrivit prevederilor legii.
ART. 26
Consiliile consultative ale agenţiilor teritoriale îşi desfãşoarã activitatea numai în prezenţa a cel puţin douã treimi din numãrul membrilor lor, cu condiţia ca fiecare parte sã fie reprezentatã.

SECŢIUNEA a 2-a
Centrele regionale
ART. 27
(1) Centrele regionale sunt unitãţi cu personalitate juridicã, constituite la nivel regional, care organizeazã şi realizeazã formarea profesionalã a persoanelor în cãutarea unui loc de muncã, potrivit legii, precum şi a altor persoane care pot participa la programe de formare profesionalã în condiţiile prevãzute de <>Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionalã a adulţilor, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Centrele regionale organizeazã şi coordoneazã activitatea prevãzutã la alin. (1) la nivelul judeţelor arondate acestora.
ART. 28
(1) Centrele regionale furnizeazã, în principal, urmãtoarele servicii:
a) formarea profesionalã a persoanelor prevãzute la art. 27 alin. (1), realizatã la solicitarea agenţiilor teritoriale, a angajatorilor, precum şi a altor entitãţi interesate în domeniul formãrii profesionale, în vederea dobândirii, menţinerii şi ridicãrii nivelului competitivitãţii profesionale pe piaţa muncii;
b) informarea şi consilierea profesionalã;
c) evaluarea şi monitorizarea formãrii profesionale;
d) certificarea formãrii profesionale a persoanelor prevãzute la art. 27 alin. (1).
(2) Centrele regionale pot fi autorizate, în condiţiile legii, ca centre de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe cãi nonformale şi informale.
ART. 29
(1) Arondarea judeţelor în sfera de competenţã a centrelor regionale se aprobã de consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale.
(2) Centrele regionale pot desfãşura şi activitãţi de formare profesionalã şi de evaluare a competenţelor profesionale ale persoanelor prevãzute la art. 27 alin. (1) din alte judeţe nearondate, la solicitarea agenţiilor teritoriale, a angajatorilor, precum şi a altor entitãţi interesate.
ART. 30
Structura organizatoricã-cadru şi regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale centrelor regionale se aprobã de consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale.
ART. 31
(1) Structurile organizatorice ale centrelor regionale, elaborate pe baza structurii organizatorice-cadru, se aprobã de consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale.
(2) Regulamentele de organizare şi funcţionare ale centrelor regionale, elaborate pe baza regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare, se aprobã de preşedintele Agenţiei Naţionale.
ART. 32
(1) Cu aprobarea consiliului de administraţie, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale, în cadrul structurilor organizatorice ale centrelor regionale, în funcţie de necesitãţile care se impun în vederea îndeplinirii atribuţiilor prevãzute de lege, pot fi organizate servicii, birouri şi compartimente, cu respectarea condiţiilor prevãzute de lege.
(2) Atribuţiile serviciilor, birourilor şi compartimentelor se stabilesc prin regulamentele de organizare şi funcţionare ale centrelor regionale.
(3) Atribuţiile personalului din cadrul centrelor regionale sunt prevãzute în fişa postului.
ART. 33
(1) Centrele regionale sunt conduse de directori.
(2) Conducerea activitãţilor financiar-contabilã şi administrativã ale centrelor regionale este asiguratã de directori adjuncţi.
(3) Conducerea activitãţii de formare profesionalã desfãşurate de centrele regionale este asiguratã de responsabili cu formarea profesionalã, aflaţi în subordinea directorilor centrelor regionale.
ART. 34
(1) Ocuparea posturilor de director şi director adjunct ai centrelor regionale se face pe bazã de concurs, organizat în condiţiile legii.
(2) Directorii şi directorii adjuncţi ai centrelor regionale sunt numiţi de preşedintele Agenţiei Naţionale, în condiţiile legii.
(3) Personalul centrelor regionale este încadrat pe bazã de contract individual de muncã, potrivit legii, şi este salarizat potrivit prevederilor legale aplicabile personalului contractual din sectorul bugetar.
(4) Responsabilii cu formarea profesionalã sunt desemnaţi de directorii centrelor regionale.
(5) În exercitarea atribuţiilor lor, directorii centrelor regionale emit decizii cu caracter nenormativ.
ART. 35
(1) În vederea asigurãrii îndeplinirii de cãtre centrele regionale a cerinţelor de autorizare a acestora ca furnizori de formare profesionalã şi ca centre de evaluare a competenţelor, potrivit legii, conducerea centrelor regionale adoptã mãsuri tehnice şi organizatorice.
(2) Mãsurile tehnice au ca scop asigurarea cerinţelor de echipamente şi logisticã necesare instruirii teoretice şi practice la nivelul standardelor care stau la baza elaborãrii materialelor didactice şi a metodelor de pregãtire adoptate.
(3) Mãsurile organizatorice au ca scop asigurarea condiţiilor necesare derulãrii în mod eficient a serviciilor furnizate.
ART. 36
În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin potrivit legii, directorii centrelor regionale sunt sprijiniţi de consilii consultative tripartite, care sunt constituite şi funcţioneazã potrivit prevederilor legii.
ART. 37
Consiliile consultative ale centrelor regionale îşi desfãşoarã activitatea numai în prezenţa a cel puţin douã treimi din numãrul membrilor lor, cu condiţia ca fiecare parte sã fie reprezentatã.
ART. 38
Finanţarea cheltuielilor privind organizarea şi funcţionarea centrelor regionale se asigurã din urmãtoarele surse:
a) venituri proprii;
b) subvenţii acordate de la bugetul asigurãrilor pentru şomaj, în condiţiile legii.
ART. 39
Veniturile prevãzute la art. 38 lit. a) se încaseazã, se administreazã şi se utilizeazã de cãtre centrele regionale potrivit legii şi pot proveni din furnizarea de servicii specifice centrelor regionale, valorificarea de produse şi servicii rezultate din activitãţi desfãşurate în condiţiile legii, chirii, publicaţii, prestaţii editoriale, studii, proiecte, prestãri de alte servicii.
ART. 40
Centrele regionale au obligaţia de a furniza cu prioritate servicii persoanelor în cãutarea unui loc de muncã, înregistrate în evidenţa agenţiilor teritoriale, care beneficiazã în mod gratuit, potrivit legii, de aceste servicii.
ART. 41
(1) În scopul constituirii, dezvoltãrii, alocãrii şi utilizãrii eficiente şi durabile a resurselor materiale şi financiare destinate formãrii profesionale a adulţilor, centrele regionale stabilesc relaţii de parteneriat cu:
a) agenţii teritoriale;
b) angajatori;
c) organizaţii patronale, sindicale sau profesionale;
d) instituţii de învãţãmânt;
e) alte structuri organizaţionale, la nivel regional, judeţean şi al comunitãţilor locale.
(2) Parteneriatele stabilite cu instituţiile prevãzute la alin. (1) lit. a) asigurã corelarea sarcinilor de ocupare a forţei de muncã, cuprinse în planurile de ocupare ale agenţiilor teritoriale, cu capacitatea şi programele de formare profesionalã organizate de centrele regionale, potrivit legii.
(3) În parteneriatele prevãzute la alin. (2) se prevãd obligaţiile agenţiilor teritoriale privind consilierea, orientarea profesionalã, constituirea grupelor de cursanţi şi încadrarea în muncã a absolvenţilor, precum şi obligaţiile centrelor regionale privind înmatricularea, formarea, evaluarea şi certificarea formãrii profesionale a persoanelor prevãzute la art. 27 alin. (1), cu respectarea indicatorilor de perfomanţã managerialã stabiliţi prin contractul anual de performanţã managerialã.
ART. 42
(1) Centrele regionale suportã cheltuielile ocazionate de programele de formare profesionalã prevãzute la art. 32 alin. (1) lit. A şi B din Procedurile privind accesul la mãsurile pentru stimularea ocupãrii forţei de muncã, modalitãţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 377/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, cu excepţia cheltuielilor pentru consultaţii medicale, analize medicale şi teste, necesare participãrii la programele de formare profesionalã, care se suportã de agenţiile teritoriale pentru persoanele care beneficiazã gratuit de servicii de formare profesionalã, atunci când serviciile de formare profesionalã se asigurã în judeţele în care îşi au sediile centrele regionale.
(2) Cheltuielile ocazionate de programele de formare profesionalã, suportate de centrele regionale, atunci când acestea asigurã servicii în alte judeţe decât cele în care îşi au sediul, sunt cele prevãzute la art. 32 alin. (1) lit. A din Procedurile privind accesul la mãsurile pentru stimularea ocupãrii forţei de muncã, modalitãţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 377/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

SECŢIUNEA a 3-a
Centrul Naţional de Formare Profesionalã a Personalului Propriu
ART. 43
(1) Centrul Naţional de Formare Profesionalã a Personalului Propriu este unitate cu personalitate juridicã, având sediul în oraşul Râşnov, judeţul Braşov.
(2) Centrul Naţional de Formare Profesionalã a Personalului Propriu asigurã, pe baza strategiilor şi programelor anuale de formare a personalului, aprobate de Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale, formarea şi perfecţionarea personalului Agenţiei Naţionale, precum şi a personalului din unitãţile aflate în subordine.
ART. 44
Obiectivele principale ale Centrului Naţional de Formare Profesionalã a Personalului Propriu sunt urmãtoarele:
a) formarea şi dezvoltarea abilitãţilor, aptitudinilor, cunoştinţelor şi competenţelor personalului Agenţiei Naţionale şi al unitãţilor din subordine, prin cursuri de specialitate;
b) dezvoltarea capacitãţilor manageriale ale personalului Agenţiei Naţionale şi al unitãţilor din subordine, prin programe de formare şi perfecţionare, organizate în parteneriat cu instituţii de învãţãmânt superior, institute de cercetare, precum şi cu alte instituţii de profil;
c) specializarea personalului Agenţiei Naţionale şi al unitãţilor din subordine în domeniile specifice ocupãrii şi formãrii forţei de muncã, prin cursuri organizate în parteneriat cu instituţii de ocupare din alte ţãri.
ART. 45
(1) Structura organizatoricã a Centrului Naţional de Formare Profesionalã a Personalului Propriu se aprobã de consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale.
(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului Naţional de Formare Profesionalã a Personalului Propriu se aprobã de preşedintele Agenţiei Naţionale.
ART. 46
(1) Cu aprobarea consiliului de administraţie, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale, în cadrul structurii organizatorice a Centrului Naţional de Formare Profesionalã a Personalului Propriu pot fi organizate servicii, birouri şi compartimente, cu respectarea condiţiilor prevãzute de lege.
(2) Atribuţiile şi sarcinile serviciilor, birourilor şi compartimentelor se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului Naţional de Formare Profesionalã a Personalului Propriu.
(3) Atribuţiile şi sarcinile personalului din cadrul Centrului Naţional de Formare Profesionalã a Personalului Propriu sunt prevãzute prin fişa postului.
ART. 47
(1) Centrul Naţional de Formare Profesionalã a Personalului Propriu este condus de un director executiv.
(2) Conducerea activitãţii financiar-contabile a Centrului Naţional de Formare Profesionalã a Personalului Propriu este asiguratã de un director executiv adjunct.
(3) Personalul Centrului Naţional de Formare Profesionalã a Personalului Propriu este format din funcţionari publici şi salariaţi încadraţi pe bazã de contract individual de muncã şi este salarizat potrivit prevederilor legale aplicabile funcţionarilor publici şi personalului contractual din sectorul bugetar.
ART. 48
(1) Ocuparea posturilor de director executiv şi director executiv adjunct ai Centrului Naţional de Formare Profesionalã a Personalului Propriu se face pe bazã de concurs, organizat în condiţiile legii.
(2) Directorul executiv şi directorul executiv adjunct ai Centrului Naţional de Formare Profesionalã a Personalului Propriu au statut de funcţionari publici şi sunt numiţi de preşedintele Agenţiei Naţionale, în condiţiile legii.
(3) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul executiv al Centrului Naţional de Formare Profesionalã a Personalului Propriu emite decizii cu caracter nenormativ.

SECŢIUNEA a 4-a
Unitãţile de implementare a programului
ART. 49
Unitãţile de implementare a programului sunt unitãţi fãrã personalitate juridicã, aflate din punct de vedere administrativ în subordinea Agenţiei Naţionale, care funcţioneazã în cadrul celor 8 regiuni de dezvoltare în aceleaşi localitãţi în care îşi au sediile agenţiile de dezvoltare regionalã.
ART. 50
(1) În structura unitãţilor de implementare a programului funcţioneazã, la nivel judeţean, compartimente de implementare a programului.
(2) Compartimentele de implementare a programului îndeplinesc funcţii delegate de unitãţile de implementare a programului.
ART. 51
Unitãţile de implementare a programului îndeplinesc, la nivel regional, atribuţiile delegate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, atât pentru implementarea fondurilor de preaderare PHARE, cât şi pentru Fondul Social European, pentru axele prioritare delegate.
ART. 52
Unitãţile de implementare a programului îndeplinesc atribuţia de implementare tehnicã a schemelor de finanţare nerambursabilã, componenta "Dezvoltarea resurselor umane", din cadrul Subprogramului PHARE 2003 Coeziune economicã şi socialã.
ART. 53
(1) Unitãţile de implementare a programului îndeplinesc atribuţia de implementare tehnicã a schemelor de finanţare nerambursabilã, componenta "Dezvoltarea resurselor umane", din cadrul Subprogramului PHARE 2004-2006 - Coeziune economicã şi socialã.
(2) Pentru implementarea tehnicã a schemelor de finanţare nerambursabilã, componenta "Dezvoltarea resurselor umane", din cadrul Subprogramului PHARE 2004-2006 - Coeziune economicã şi socialã, unitãţile de implementare a programului îndeplinesc atribuţiile de implementare sub coordonarea Agenţiei de Implementare PHARE din cadrul Ministerului Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei.
ART. 54
Implementarea, la nivel judeţean, a schemelor de finanţare nerambursabilã pentru dezvoltarea resurselor umane se realizeazã de cãtre unitãţile de implementare a programului prin compartimentele de implementare a programului.
ART. 55
Organismele intermediare regionale pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane din structura unitãţilor de implementare a programului îndeplinesc atribuţiile prevãzute la art. 3 lit. i).
ART. 56
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezentul statut.

ANEXA 1
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
A AGENŢIEI NAŢIONALE
PENTRU OCUPAREA
FORŢEI DE MUNCĂ
Numãr maxim de posturi: 208


┌──────────────────────────┐
│CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE│
└────────────┬─────────────┘
┌────────┴─────────┐
│ PREŞEDINTELE │
│AGENŢIEI NAŢIONALE│
└─┬─────────────┬──┘
│ CABINETUL │
│PREŞEDINTELUI│
└──────┬──────┘
│ │ ┌──────────┴──────────┐ │ |
│ │ │SECRETARIATUL GENERAL│ │ |
│ │ └──────────┬──────────┘ │ |
│ │ ┌─────┬─────┬─────┬──┴──┬─────┬─────┐ │ |
┌─┴─┐ ┌─┴─┐ │ │ │ │ │ │ │ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐
│ A │ │ B │┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ │ │ J │ │ K │
└───┘ └───┘│ C │ │ D │ │ E │ │ F │ │ G │ │ H │ ┌─┴─┐└───┘ └───┘
└───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ │ I │
└───┘LEGENDĂ:
A - DIRECŢIA AUDIT INTERN ŞI CONTROL
B - DIRECŢIA RESURSE UMANE ŞI SALARIZARE
C - DIRECŢIA ANALIZA PIEŢEI MUNCII ŞI PROGRAME DE OCUPARE
D - DIRECŢIA FORMARE PROFESIONALĂ
E - DIRECŢIA MANAGEMENTUL BAZELOR DE DATE
F - DIRECŢIA ECONOMICĂ
G - DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI METODOLOGIE
H - DIRECŢIA RELAŢII INTERNAŢIONALE
I - SERVICIUL COMUNICARE ŞI SECRETARIATUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
J - ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE*)
K - UNITĂŢILE DE IMPLEMENTARE A PROGRAMULUI**)
(8 regiuni)
_____________
*)Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane este organizat la nivel de direcţie.
**)Cele 8 Unitãţi de Implementare a Programului sunt în prezent unitãţi fãrã personalitate juridicã, organizate la nivel de direcţii, care funcţioneazã pânã la data de 31 decembrie 2006 în subordinea Preşedintelui ANOFM.

ANEXA 2
UNITĂŢI DE IMPLEMENTARE A PROGRAMULUI| PREŞEDINTELE |
|AGENŢIEI NAŢIONALE*|
└---------┬---------┘


┌───────┐ |
│Auditor│ |
└───┬───┘ ┌─────┴──────┐
| │DIRECTOR UIP│
| └─────┬──────┘
┌───────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────────┐
│┌─────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────┐│
││ UIP Phare │ │ Organism Intermediar Regional ││
││ │ │ POSDRU ││
││ │ │ ││
││ ┌───┐ ┌───┐ ┌───┐ ┌───┐ │ │ ┌───┐ ┌───┐ ┌───┐ ││
││ │ 1 │ │ 2 │ │ 3 │ │ 4 │ │ │ │ 5 │ │ 6 │ │ 7 │ ││
││ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ │ │ └───┘ └───┘ └───┘ ││
││ │ │ ││
│└─────────────────────────────┘ └─────────────────────────────────┘│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


_____________
*)Începând cu data de 1 ianuarie 2007, Unitãţile de Implementare a Programului trec în subordinea Ministerului Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei.

LEGENDĂ:
1 - Compartiment Tratarea Neregulilor
2 - Compartiment Implementare şi Programare
3 - Compartiment Monitorizare şi Evaluare
4 - Compartiment Administrarea Sistemului Informatic
5 - Compartiment Implementare şi Evaluare
6 - Compartiment Management Financiar şi Control
7 - Compartiment Monitorizare şi SMIS


ANEXA 3
PARCUL NORMAT
de mijloace de transport
şi consumul lunar
de carburanţi pentru
Agenţia Naţionalã
şi unitãţile din subordine


┌────┬───────────────────────┬────────────────────┬────────┬─────────────────┐
│Nr. │ Agenţia Naţionalã │ Tipul mijlocului │ Parcul │ Consum de │
│crt.│ şi unitãţile din │ de transport │ normat │carburanţi(litri/│
│ │ subordine │ │ │ luna/vehicul*) │
├────┼───────────────────────┼────────────────────┼────────┼─────────────────┤
│ 1. │Agenţia Naţionalã │autoturism │ 4 │ 300 │
│ │(aparatul propriu) ├────────────────────┼────────┼─────────────────┤
│ │ │autovehicul pentru │ 1 │ 350 │
│ │ │transport persoane │ │ │
├────┼───────────────────────┼────────────────────┼────────┼─────────────────┤
│ 2. │Agenţiile teritoriale │autoturism │ 95 │ 250 │
│ │(aparatul propriu) ├────────────────────┼────────┼─────────────────┤
│ │ │şalupã şi ponton │ 1 │ 1500 │
│ │ │(capacitate de pânã │ │ │
│ │ │la 30 persoane) │ │ │
├────┼───────────────────────┼────────────────────┼────────┼─────────────────┤
│ 3. │Centre regionale │autoturism │ 12 │ 250 │
├────┼───────────────────────┼────────────────────┼────────┼─────────────────┤
│ 4. │Centrul Naţional de │autoturism │ 1 │ 250 │
│ │Formare Profesionalã a ├────────────────────┼────────┼─────────────────┤
│ │Personalului Propriu │autovehicul pentru │ 1 │ 350 │
│ │ │transport marfã │ │ │
└────┴───────────────────────┴────────────────────┴────────┴─────────────────┘


_____________
*)Nu se considerã depãşiri la consumul de carburanţi normat pe autoturism consumul care, la nivelul anului, se încadreazã în limita combustibilului normat, în raport cu numãrul total de autoturisme aprobat pentru fiecare dintre unitãţile subordonate Agenţiei Naţionale.

-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016