Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.608 din 4 decembrie 2008  privind reorganizarea Institutului de Fizica Atomica    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 1.608 din 4 decembrie 2008 privind reorganizarea Institutului de Fizica Atomica

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 16 decembrie 2008

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, al <>art. 11 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţificã şi dezvoltarea tehnologicã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 324/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

ART. 1
Institutul de Fizicã Atomicã, instituţie de cercetare ştiinţificã, dezvoltare tehnologicã şi inovare, se reorganizeazã ca instituţie publicã cu personalitate juridicã, finanţatã integral din venituri proprii, în subordinea Autoritãţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţificã, în conformitate cu prevederile prezentei hotãrâri.
ART. 2
Institutul de Fizicã Atomicã, reorganizat potrivit art. 1, cu sediul în oraşul Mãgurele, Str. Atomiştilor nr. 407, judeţul Ilfov, îşi pãstreazã denumirea, emblema, însemnele şi mãrcile înregistrate.
ART. 3
Institutul de Fizicã Atomicã are ca obiectiv contribuţia la elaborarea şi implementarea unei politici coerente şi stimulative a cercetãrii ştiinţifice-dezvoltãrii tehnologice în domeniul fizicii atomice, nucleare şi subnucleare, în acord cu strategia naţionalã de cercetare ştiinţificã-dezvoltare tehnologicã.
ART. 4
(1) În îndeplinirea obiectivelor sale, Institutul de Fizicã Atomicã are urmãtoarele atribuţii principale:
a) elaboreazã studii şi rapoarte privind potenţialul naţional de cercetare ştiinţificã-dezvoltare tehnologicã în domeniu;
b) evalueazã realizãrile ştiinţifice şi capacitatea infrastructurilor de cercetare ştiinţificã din domeniu;
c) coordoneazã şi monitorizeazã activitãţi specifice domeniului;
d) analizeazã şi evalueazã propunerile şi posibilitãţile de cooperare internaţionalã din domeniu;
e) poate reprezenta, pe bazã de mandat, Autoritatea Naţionalã pentru Cercetare Ştiinţificã în organisme internaţionale de profil;
f) propune şi conduce programe/proiecte de cercetaredezvoltareinovare interne şi internaţionale;
g) organizeazã acţiuni pentru valorificarea rezultatelor cercetãrii ştiinţifice din domeniu şi facilitarea transferului tehnologic;
h) disemineazã şi promoveazã realizãrile ştiinţifice şi cunoştinţele de specialitate la nivel naţional şi internaţional;
i) sprijinã institutele de cercetare şi centrele de cercetare ştiinţificã din învãţãmântul de profil în realizarea şi dezvoltarea activitãţii şi a parteneriatelor;
j) participã la dezvoltarea resurselor umane în domeniu prin activitãţi de pregãtire şi formare profesionalã a elevilor, studenţilor, doctoranzilor şi altor specialişti;
k) colaboreazã cu alte instituţii, publice sau private, interne ori internaţionale, inclusiv cu organizaţii profesionale.
(2) Institutul de Fizicã Atomicã poate desfãşura, în îndeplinirea şi completarea atribuţiilor sale, urmãtoarele tipuri de activitãţi:
a) consultanţã şi asistenţã de specialitate;
b) conducere/participare la programe şi proiecte naţionale şi internaţionale;
c) informare, documentare şi activitãţi de bibliotecã;
d) cercetare ştiinţificã-dezvoltare tehnologicã, transfer tehnologic şi inovare;
e) organizare de manifestãri ştiinţifice şi expoziţionale, interne şi internaţionale;
f) editare de cãrţi, reviste şi alte materiale promoţionale;
g) informaticã şi activitãţi conexe;
h) alte activitãţi şi servicii în sprijinul activitãţii de bazã.
ART. 5
(1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Institutului de Fizicã Atomicã se asigurã integral din venituri proprii.
(2) Veniturile proprii ale Institutului de Fizicã Atomicã se realizeazã din activitãţi de tipul celor prevãzute la art. 4, în special din conducere/participare la programe şi proiecte naţionale şi internaţionale, elaborare de studii şi rapoarte, consultanţã şi asistenţã de specialitate, editare de cãrţi, reviste şi materiale promoţionale, precum şi din activitãţi de închiriere a bunurilor aflate în administrare conform prevederilor art. 7.
ART. 6
(1) Bunurile din domeniul public al statului, având datele de identificare prevãzute în anexa nr. 1, aflate în administrarea Institutului de Fizicã Atomicã, îşi pãstreazã regimul juridic şi rãmân în administrarea Institutului de Fizicã Atomicã.
(2) Terenul din domeniul privat al statului, având datele de identificare prevãzute în anexa nr. 2, aflat în administrarea Institutului de Fizicã Atomicã, trece în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului de Fizicã Atomicã.
(3) Patrimoniul Institutului de Fizicã Atomicã, cuprinzând toate elementele de activ şi pasiv, se preia de la unitatea care se reorganizeazã, pe bazã de protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, conform situaţiilor financiare încheiate la data de 30 septembrie 2008 şi datelor din evidenţa contabilã aferentã exerciţiului financiar pe anul 2008.
ART. 7
Ca urmare a reorganizãrii, Institutul de Fizicã Atomicã preia toate drepturile şi este ţinut de toate obligaţiile existente anterior reorganizãrii.
ART. 8
(1) Bunurile proprietate publicã a statului aflate în administrarea Institutului de Fizicã Atomicã, având datele de identificare prevãzute în anexele nr. 1 şi 2, pot fi închiriate cu avizul Autoritãţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţificã.
(2) Închirierea bunurilor prevãzute la alin. (1) se face prin licitaţie publicã, în condiţiile prevãzute de lege.
(3) Institutul de Fizicã Atomicã are dreptul sã reţinã o cotãparte de 50% din sumele percepute din închirierea bunurilor prevãzute la alin. (1), iar diferenţa de 50% se face venit la bugetul de stat.
ART. 9
(1) Personalul existent la data reorganizãrii se preia de cãtre Institutul de Fizicã Atomicã, în condiţiile prevãzute de lege.
(2) Cele 10 posturi pentru administrativ finanţate de la bugetul de stat se preiau de cãtre Oficiul pentru Administrare şi Operare al Infrastructurii de Comunicaţii de Date "Roedunet".
ART. 10
(1) Conducerea Institutului de Fizicã Atomicã este asiguratã de directorul general şi de comitetul director, compus din directorul general şi conducãtorii principalelor compartimente din structura organizatoricã a institutului.
(2) Numirea directorului general se face prin decizie a preşedintelui Autoritãţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţificã, pe baza rezultatelor concursului organizat în condiţiile prevãzute de lege.
(3) Regulamentul de organizare şi funcţionare, structura organizatoricã şi statul de funcţii ale Institutului de Fizicã Atomicã se aprobã prin decizie a preşedintelui Autoritãţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţificã.
ART. 11
(1) Salarizarea personalului Institutului de Fizicã Atomicã se face în conformitate cu reglementãrile legale în vigoare pentru instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii.
(2) Salariul de bazã al directorului general se stabileşte prin decizie a preşedintelui Autoritãţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţificã.
ART. 12
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
ART. 13
La anexa nr. 2 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.449/2005 privind organizarea şi funcţionarea Autoritãţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţificã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.101 din 7 decembrie 2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se fac urmãtoarele modificãri:
1. Sintagma din nota de subsol (*), aferentã numãrului curent 1, "Un numãr de maximum 10 posturi pentru administrativ se finanţeazã de la bugetul de stat" se abrogã.
2. La numãrul curent 1, coloana "sursa de finanţare", sintagma "Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat" se înlocuieşte cu sintagma "Venituri proprii".
ART. 14
Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã <>Hotãrârea Guvernului nr. 119/1990 privind structura organizatoricã a Institutului de Fizicã Atomicã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 2 septembrie 1992.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemneazã:
---------------
Ministrul educaţiei,
cercetãrii şi tineretului,
Anton Anton

Ministrul muncii,
familiei şi egalitãţii de şanse,
Mariana Câmpeanu

Ministrul economiei
şi finanţelor,
Varujan Vosganian

Bucureşti, 4 decembrie 2008.
Nr. 1.608.

ANEXA 1

DATELE DE IDENTIFICARE
a bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Institutului de Fizicã Atomicã
┌──────┬───────┬────────┬────────────────────────────────┬─────┬─────────┬───────────────┬───────┬──────┐
│Nr. │Cod de │Denumi- │ Datele de identificare │Anul │Valoarea │Situaţia juri- │Situa- │Tipul │
│M.F. │clasi- │rea ├────────────┬─────────┬─────────┤do- │de inven-│dicã │ţia │bunu- │
│ │ficare │ │Descriere │Vecinã- │ Adresa │bân- │tar │ │juridi-│lui │
│ │ │ │tehnicã │tãţi │ │dirii│ (lei) │ │cã ac- │ │
│ │ │ │(pe scurt) │(dupã caz│ │/dã- │ │ │tualã │ │
│ │ │ │ │pe scurt)│ │rii │ ├────────┬──────┼───────┤ │
│ │ │ │ │ │ │în │ │Baza le-│În ad-│Conce- │ │
│ │ │ │ │ │ │folo-│ │galã │minis-│siune/ │ │
│ │ │ │ │ │ │sin- │ │ │trare/│închi- │ │
│ │ │ │ │ │ │ţã │ │ │conce-│riat/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │siune │dat │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cu tit-│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lu │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gratuit│ │
├──────┼───────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼──────┤
│35.249│8.29.06│Clãdire │Bloc turn │ │Ţara: │1972 │9.801.979│HG nr. │ În │ │Imobil│
│ │ │adminis-│alcãtuit din│ │România, │ │ │550/1972│ admi-│ │ │
│ │ │trativã │demisol, │ │oraşul │ │ │741/03- │ nis- │ │ │
│ │ │ │parter şi │ │Mãgurele,│ │ │JUL-03 │ trare│ │ │
│ │ │ │etajele │ │Str. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │1-10 │ │Atomiş- │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Suprafaţa │ │tilor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │construitã │ │nr. 407, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │la sol = │ │judeţul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │729,11 mp │ │Ilfov │ │ │ │ │ │ │
├──────┴───────┴────────┴────────────┴─────────┴─────────┴─────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼──────┤
│ TOTAL:│9.801.979│ │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴──────┴───────┴──────┘
ANEXA 2

DATELE DE IDENTIFICARE
a terenului din domeniul privat al statului care trece în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului de Fizicã Atomicã


┌──────────┬────────────────┬────────────┬──────────────────┬──────────────────┐
│ Denumirea│ Adresa │Valoarea de │ Caracteristicile │Actul juridic │
│ │ │inventar │ tehnice │care atestã │
│ │ │ (lei) │ │regimul juridic │
├──────────┼────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│Teren │Oraşul Mãgurele,│ 103,05 │ Suprafaţa = │Ordinul ministru- │
│ │Str. Atomiştilor│ │ 2.576,18 mp │lui educaţiei, │
│ │nr. 407, │ │ │cercetãrii │
│ │judeţul Ilfov │ │ │şi tineretului │
│ │ │ │ │nr. 3.514/2008 │
└──────────┴────────────────┴────────────┴──────────────────┴──────────────────┘--------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice