Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.463 din 9 septembrie 2004  pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile si Pielarie - I.N.C.D.T.P. Bucuresti    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 1.463 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile si Pielarie - I.N.C.D.T.P. Bucuresti

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 22 septembrie 2004
În temeiul art. 108 din Constituţie, republicatã, şi al <>art. 19 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţificã şi dezvoltarea tehnologicã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 324/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

ART. 1
Se aprobã Regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi Pielãrie - I.N.C.D.T.P. Bucureşti, persoanã juridicã românã cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Lucreţiu Pãtrãşcanu nr. 16, sectorul 3, aflat în coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetãrii, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
ART. 2
Prezenta hotãrâre intrã în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 3
Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã prevederile art. 4, ale anexei nr. 1 "Structura organizatoricã" şi ale anexei nr. 2 "Regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi Pielãrie I.N.C.D.T.P. Bucureşti la <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.304/1996 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi Pielãrie I.N.C.D.T.P. Bucureşti, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 11 decembrie 1996.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemneazã:
--------------
Ministrul educaţiei şi cercetãrii,
Alexandru Athanasiu

Ministrul muncii, solidaritãţii sociale şi familiei,
Dan Mircea Popescu

Ministrul finanţelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu

Bucureşti, 9 septembrie 2004.
Nr. 1.463.


ANEXĂ

REGULAMENT
de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional
de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi Pielãrie -
I.N.C.D.T.P. Bucureşti

CAP. I

ART. 1
(1) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi Pielãrie - I.N.C.D.T.P. Bucureşti, denumit în continuare institut naţional, este persoanã juridicã românã aflatã în coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetãrii, denumit în continuare minister coordonator.
(2) Institutul naţional funcţioneazã pe bazã de gestiune economicã şi autonomie financiarã, calculeazã amortismente, conduce evidenţa contabilã în regim economic şi îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu prevederile <>Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţificã şi dezvoltarea tehnologicã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 324/2003 , cu modificãrile ulterioare, precum şi ale prezentului regulament.
ART. 2
(1) Institutul naţional este înfiinţat în scopul desfãşurãrii activitãţii de cercetare ştiinţificã şi dezvoltare tehnologicã în domeniul specific de activitate, corespunzãtor <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.304/1996 .
(2) Institutul naţional contribuie, în principal, la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului specific, potrivit hotãrârii de înfiinţare, şi la realizarea cu prioritate a obiectivelor ştiinţifice şi tehnologice stabilite prin programele naţionale de cercetare ştiinţificã şi dezvoltare tehnologicã şi prin programul-nucleu.

CAP. II
Obiectul de activitate

ART. 3
(1) Obiectul de activitate al institutului naţional cuprinde, în principal:
A. Activitãţi de cercetare-dezvoltare-inovare:
a) în cadrul Planului naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare:
I. cercetare fundamentalã de bazã şi orientatã, realizatã în scopul creşterii şi adâncirii nivelului cunoştinţelor tehnicoştiinţifice despre procesele fundamentale de prelucrare textilã, pielãrie şi cauciuc;
II. cercetare aplicativã pentru perfecţionarea sau realizarea de produse noi, tehnologii şi servicii pentru industria textilã, pielãrie-încãlţãminte şi bunuri de consum din cauciuc:
II. 1. elaborarea şi realizarea de tehnologii generice cu rol de suport pentru cercetãri aplicative în domeniul chimiei, obţinerea de noi fibre şi fire textile, coloranţi, produse auxiliare chimice;
II. 2. reducerea poluãrii mediului înconjurãtor prin tehnologii de valorificare a deşeurilor textile, de piele şi cauciuc, tratarea apelor reziduale, adaptarea principiilor Best Available Technologies - BAT şi Integrated Prevention Pollution Control - IPPC în industria textilã şi pielãrie etc.;
II. 3. biotehnologii;
II. 4. realizarea de materiale textile, din piele şi polimeri, performante, destinate echipamentelor de protecţie şi/sau de instrucţie;
II. 5. dezvoltarea şi realizarea de materiale textile ţesute şi neţesute, piei şi înlocuitori de utilizare tehnicã pentru construcţii civile şi industriale, agriculturã, transporturi, chimie, metalurgie, petrochimie, industria extractivã etc.;
II. 6. articole medicale biocompatibile şi biodegradabile, destinate medicinii umane şi veterinare;
II. 7. proiectarea şi realizarea unor sisteme şi echipamente pentru apãrarea naţionalã: paraşute pentru desant personal, sisteme de paraşutã cu platformã amortizoare pentru desantarea tehnicii militare, paraşute de siguranţã, mijloace şi sisteme de salvare, supravieţuire şi camuflare, încãlţãminte specialã etc.;
II. 8. proiectarea şi realizarea de aparate de laborator şi utilaje tehnologice pentru industria textilã şi pielãrieîncãlţãminte;
II. 9. aplicaţii ale tehnologiei informaţiei în industria textilã, pielãrie-încãlţãminte şi bunuri de consum din cauciuc;
II. 10. investigarea fibrelor, firelor, articolelor ţesute şi tricotate, neţesute, compozite, piele şi înlocuitori, în conformitate cu standardele europene armonizate, naţionale, specificaţii tehnice de produs etc.;
II. 11. armonizarea standardelor româneşti cu cele europene şi/sau ISO şi elaborarea de standarde noi de metode de investigare a calitãţii materiilor prime, produselor auxiliare şi produselor finite din textile, piele, cauciuc;
b) alte activitãţi de cercetare ştiinţificã şi dezvoltare tehnologicã:
I. dezvoltarea tehnologicã (cercetare precompetitivã şi/sau competitivã) cuprinzând activitãţi de aplicare şi transfer al rezultatelor cercetãrii cãtre agenţii economici:
I. 1. modernizarea tehnologiilor existente în industria textilã, pielãrie-încãlţãminte, bunuri de consum din cauciuc;
I. 2. creşterea gradului de automatizare şi informatizare a proceselor tehnologice şi a activitãţilor tehnico-productive;
I. 3. folosirea raţionalã a resurselor materiale, energetice şi umane;
I. 4. implementarea sistemelor de management al calitãţii, de mediu şi de risc în industrie;
I. 5. furnizarea de sisteme informatice de proiectare a structurilor de materiale textile, piele şi cauciuc, a desenelor de imprimare, modele, tipare de încãlţãminte, de urmãrire şi programare a producţiei;
c) în cadrul planurilor sectoriale şi al programului-nucleu de cercetare-dezvoltare:
I. relansarea şi creşterea competitivitãţii industriei textile şi de pielãrie-încãlţãminte prin studii tehnice, economice şi de piaţã, proiectare şi realizare de produse şi tehnologii noi care vizeazã creşterea nivelului de performanţã şi calitate a unitãţilor;
d) în cadrul programelor internaţionale de cercetaredezvoltare şi inovare.
B. Activitãţi conexe activitãţii de cercetare-dezvoltare, desfãşurate în domeniul propriu de activitate, cu aprobarea ministerului coordonator şi cu avizul autoritãţii de stat pentru cercetare-dezvoltare şi, dupã caz, cu autorizarea instituţiilor abilitate, constând în:
a) participare la elaborarea strategiei domeniului:
I. elaborarea de strategii, studii de diagnozã şi prognozã privind dezvoltarea industriei textile şi pielãrie-încãlţãminte, în contextul tendinţelor pe plan mondial, evoluţia şi dezvoltarea bazei de materii prime, piaţa de produse textile, piele şi cauciuc, tendinţe şi realizãri în domeniul tehnologiilor de prelucrare, utilajelor, maşinilor şi instalaţiilor pentru industria textilã şi de pielãrie, impactul industriei textile şi de pielãrie-încãlţãminte asupra mediului înconjurãtor;
b) formare şi specializare profesionalã:
I. cursuri pentru calificare/recalificare profesionalã şi perfecţionare, de nivel mediu şi superior, în domeniile: tehnologii, analize de laborator, implementarea sistemelor de management;
II. pregãtire profesionalã de nivel postuniversitar şi doctorat etc.;
c) consultanţã şi asistenţã de specialitate:
I. studii de analizã tehnico-economicã a investiţiilor;
II. evaluarea costurilor de producţie;
III. evaluarea gradului de competitivitate a producţiei în industria textilã şi de pielãrie-încãlţãminte;
IV. evaluarea impactului proceselor tehnologice asupra mediului înconjurãtor;
V. metode şi proceduri de testare şi analize;
VI. organizarea activitãţii conform conceptului de asigurare a calitãţii, potrivit cerinţelor standardelor din seria ISO 9000, EN 17025, ISO 14000, şi dotarea laboratoarelor de control al calitãţii;
d) editare şi tipãrire de publicaţii de specialitate: reviste de specialitate, cãrţi şi manuale inginereşti, dicţionare, cataloage, broşuri, ghiduri, proceduri, prospecte, oferte etc.;
e) prestãri de servicii:
I. servicii ştiinţifice şi tehnologice pentru beneficiarii interesaţi, prin furnizarea de bãnci de date specifice industriei textile şi de pielãrie-încãlţãminte, pentru: materii prime, coloranţi, produse auxiliare, accesorii, maşini şi utilaje, tehnologii, consumuri energetice, deşeuri textile, de piele şi diverşi elastomeri;
II. testarea produselor textile, de piele-încãlţãminte, în conformitate cu standardele româneşti, internaţionale, europene, precum şi cu reglementãrile, normele sau normativele tehnice aprobate de organisme abilitate ale statului;
III. evaluarea conformitãţii produselor textile şi din piele prin: inspecţie (conform SR EN 45004/97) şi certificãri de produs (conform SR EN 45011/99);
f) participare la realizarea transferului tehnologic:
I. organizarea şi participarea la expoziţii, târguri, saloane şi manifestãri tehnico-ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
II. organizarea de entitãţi infrastructurale pentru transfer tehnologic;
g) execuţie de unicate şi serii mici, în cadrul activitãţii de microproducţie:
I. articole destinate unor domenii strategice;
II. echipamente şi sisteme de paraşutare pentru personal şi desantare de tehnicã militarã;
III. articole tehnice ţesute, neţesute, din piele, polimeri pentru sectoare industriale şi civile;
IV. echipamente şi produse pentru epurarea apelor şi protecţia mediului;
V. articole medicale de contact şi implantabile la om;
VI. echipamente de protecţie individualã;
VII. piese componente şi încãlţãminte sanogeneticã;
VIII. biomateriale pe bazã de colagen pentru farmacie şi cosmeticã;
IX. produse auxiliare pentru industria pielãriei;
X. semifabricate de piei cu finisaje speciale;
XI. tãlpi din cauciuc;
XII. aparate de laborator pentru testarea şi controlul materialelor textile;
h) activitãţi de comerţ interior şi de import-export aferente obiectului de activitate, în condiţiile legii.
(2) În cadrul obiectului sãu de activitate institutul naţional poate colabora la realizarea unor activitãţi de cercetaredezvoltare privind domeniile strategice şi de apãrare naţionalã sau poate desfãşura şi alte activitãţi conexe, cu avizul autoritãţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
(3) Domeniul principal de activitate al institutului naţional, conform prevederilor <>Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 601/2002 privind actualizarea Clasificãrii activitãţilor din economia naţionalã CAEN, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 908 din 13 decembrie 2002, este:
● 7310 - cercetare-dezvoltare în ştiinţe fizice şi naturale.
Activitãţi conexe:
● 171 - pregãtirea fibrelor şi filarea în fire
● 172 - producţia de ţesãturi
● 173 - finisare materiale textile
● 174 - fabricarea de articole confecţionate din textile
● 177 - fabricarea de articole tricotate sau croşetate
● 183 - prepararea şi vopsirea blãnurilor
● 191 - tãbãcirea şi finisarea pieilor
● 193 - fabricarea încãlţãmintei
● 221 - activitatea de editurã
● 244 - fabricarea de medicamente, produse farmaceutice şi naturiste
● 251 - producţia de articole din cauciuc
● 332 - producţia de aparaturã, instrumente de mãsurare, verificare şi control
● 514 - comerţ cu ridicata cu bunuri de consum, altele decât cele alimentare
● 519 - comerţ cu ridicata cu alte produse
● 743 - activitatea de testare şi analize tehnice
● 804 - alte forme de învãţãmânt

CAP. III
Patrimoniul

ART. 4
(1) Conform situaţiilor financiare anuale la data de 31 decembrie 2003, institutul naţional are un patrimoniu propriu în valoare de 68.327.882 mii lei.
(2) Institutul naţional administreazã, cu diligenţa unui bun proprietar, bunuri proprietate publicã şi privatã a statului, precum şi bunurile proprii dobândite în condiţiile legii sau realizate din venituri proprii. Bunurile proprietate publicã şi privatã a statului, administrate de institutul naţional, precum şi bunurile proprii dobândite în condiţiile legii sau realizate din venituri proprii, dupã caz, prevãzute în hotãrârea Guvernului de înfiinţare a institutului naţional, se înregistreazã distinct în patrimoniu.
(3) Rezultatele cercetãrilor obţinute, concretizate în active corporale sau necorporale, în baza derulãrii unor contracte finanţate din fonduri publice, aparţin institutului naţional, în calitate de persoanã juridicã executantã, şi ordonatorului principal de credite, în egalã mãsurã, dacã prin contract nu s-au stabilit alte clauze. Rezultatele cercetãrilor concretizate în active corporale sau necorporale, obţinute în baza derulãrii unor contracte finanţate din fonduri private, precum şi rezultatele obţinute din activitãţi desfãşurate în asociere în participaţiune sau în entitãţi cu personalitate juridicã nãscute în urma altor forme de asociere, precum cele prevãzute de <>Legea nr. 31/1990 privind societãţile comerciale, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, aparţin institutului naţional, în calitate de persoanã juridicã executantã.
(4) Administrarea, înregistrarea în evidenţa contabilã a institutului naţional, precum şi înstrãinarea, închirierea sau concesionarea şi casarea rezultatelor cercetãrilor obţinute în baza derulãrii unui contract finanţat din fonduri publice se fac potrivit <>Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 .
(5) În exercitarea drepturilor sale, institutul naţional posedã şi foloseşte bunurile aflate în patrimoniu sau/şi, dupã caz, dispune de acestea, în condiţiile legii, în scopul realizãrii obiectului sãu de activitate.
(6) Institutul naţional poate presta servicii sau activitãţi de producţie prin asociere în participaţiune, asociere în condiţiile <>art. 1 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societãţile comerciale, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale <>Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 sau sub forma grupurilor de interes economic, în scopul stimulãrii valorificãrii rezultatelor cercetãrii, cu aprobarea autoritãţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
(7) Patrimoniul institutului naţional poate fi modificat conform prevederilor legale în vigoare, activele acestuia putând face obiectul operaţiunilor de concesionare, închiriere-vânzare, asociere în participaţiune sau aport în naturã la capitalul social al unei societãţi comerciale la care institutul naţional este acţionar sau asociat.
(8) Baza materialã a institutului naţional este de drept proprietatea acestuia. Institutul naţional deţine în proprietate un patrimoniu propriu în valoare de 68.327.882 mii lei, care include şi valoarea terenurilor şi clãdirilor aferente, transferate din domeniul public al statului în proprietatea sa.

CAP. IV
Structura organizatoricã şi funcţionalã

ART. 5
(1) Institutul naţional are în structurã subunitãţi fãrã personalitate juridicã, departamente, secţii, laboratoare şi alte structuri organizatorice necesare realizãrii obiectului sãu de activitate. Subunitãţile sunt:
a) Sucursala - Institutul de Cercetãri PielãrieÎncãlţãminte, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Ion Minulescu nr. 93, sectorul 3;
b) Centrul de Cercetãri Textile zona Moldova, cu sediul în municipiul Iaşi, bd. Mangeron nr. 53, judeţul Iaşi;
c) Punct de lucru, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Vasile Lucaci nr. 82-84, sectorul 3.
(2) Structura organizatoricã a institutului naţional se aprobã prin ordin al conducãtorului ministerului coordonator, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotãrâri, şi cuprinde, pe lângã structura organizatoricã prevãzutã la alin. (1), şi urmãtoarele compartimente: Compartimentul juridic, Compartimentul de marketing, Compartimentul financiar-contabil, Compartimentul de audit şi control financiar, Compartimentul de diseminare a informaţiilor, relaţii publice şi mass-media.
(3) În funcţie de specificul activitãţii, prin decizie a directorului general, cu aprobarea consiliului de administraţie, se pot organiza colective specializate sau colective inderdisciplinare proprii ori în colaborare cu alte unitãţi din ţarã sau din strãinãtate.

CAP. V
Organele de conducere

ART. 6
Conducerea institutului naţional este asiguratã de cãtre:
a) consiliul de administraţie;
b) comitetul de direcţie;
c) directorul general.
ART. 7
Orientarea şi coordonarea activitãţii tehnicoştiinţifice din institutul naţional sunt asigurate de consiliul ştiinţific.
ART. 8
(1) Relaţiile dintre subunitãţile aflate în structura institutului naţional, precum şi relaţiile acestora cu terţii sunt stabilite de directorul general, care poate acorda împuterniciri de reprezentare în numele institutului naţional, cu avizul consiliului de administraţie.
(2) Conducãtorii subunitãţilor din structura institutului naţional rãspund în faţa consiliului de administraţie şi a directorului general pentru îndeplinirea tuturor atribuţiilor, responsabilitãţilor şi competenţelor încredinţate de aceştia.

SECŢIUNEA 1
Consiliul de administraţie

ART. 9
(1) Consiliul de administraţie este format din 7 membri, cetãţeni români, numiţi prin ordin al conducãtorului ministerului coordonator, la propunerea conducerii autoritãţii de la care aceştia provin, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit.
(2) Din consiliul de administraţie fac parte în mod obligatoriu:
a) directorul general al institutului naţional, care este preşedintele consiliului de administraţie;
b) preşedintele Consiliului ştiinţific al institutului naţional;
c) un reprezentant al autoritãţii de stat pentru cercetare-dezvoltare;
d) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice;
e) un reprezentant al Ministerului Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei;
f) doi specialişti din domeniu, propuşi de ministerul coordonator.
(3) Revocarea membrilor consiliului de administraţie se face de acelaşi organ care a fãcut numirea, în caz de abateri sau de nerespectare a îndatoririlor ce le revin.
ART. 10
(1) Membrii consiliului de administraţie îşi pãstreazã calitatea de angajat la instituţia sau la unitatea de la care provin, precum şi toate drepturile şi obligaţiile derivând din aceastã calitate.
(2) Pentru activitatea desfãşuratã, în calitate de membru al consiliului de administraţie, aceştia beneficiazã de o indemnizaţie lunarã stabilitã de consiliul de administraţie, dar nu mai mult de 20% din salariul de bazã al directorului general al institutului naţional.
(3) Persoanele numite ca membri ai consiliului de administraţie nu pot face parte din mai mult de douã consilii de administraţie ale institutelor naţionale şi nu pot participa, în aceeaşi calitate, la alte unitãţi cu care institutul naţional are relaţii contractuale sau interese concurente.
(4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraţie cei care, personal, soţul/soţia ori rudele pânã la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelaşi timp patroni sau asociaţi la alte unitãţi cu acelaşi profil ori cu care institutul naţional se aflã în relaţii comerciale directe.
ART. 11
(1) Consiliul de administraţie are, în principal, urmãtoarele atribuţii:
a) aprobã, la propunerea consiliului ştiinţific, strategia şi programele concrete de dezvoltare a institutului naţional, de introducere a unor tehnologii de vârf şi de modernizare a celor existente, în concordanţã cu strategia generalã a domeniului propriu de activitate;
b) propune modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a institutului naţional, înfiinţarea, desfiinţarea şi comasarea de subunitãţi din structura acestuia;
c) analizeazã şi avizeazã proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, care se depune la ministerul coordonator în vederea aprobãrii conform reglementãrilor legale;
d) analizeazã şi avizeazã situaţiile financiare anuale, pe care le supune spre aprobare ministerului coordonator, şi aprobã raportul de gestiune asupra activitãţii desfãşurate de institutul naţional în anul precedent;
e) analizeazã realizarea criteriilor de performanţã şi raportarea trimestrialã privind activitatea realizatã de institutul naţional şi aprobã mãsuri pentru desfãşurarea acesteia în condiţii de echilibru al bugetului de venituri şi cheltuieli;
f) analizeazã, aprobã sau, dupã caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investiţiile care urmeazã a fi realizate de institutul naţional;
g) propune spre aprobare majorarea sau diminuarea patrimoniului, precum şi concesionarea sau închirierea unor bunuri din patrimoniul institutului naţional, în condiţiile legii;
h) aprobã valorificarea bunurilor proprii dobândite, cu respectarea prevederilor legale;
i) aprobã volumul creditelor bancare prevãzute la art. 32 şi stabileşte modul de rambursare a acestora;
j) aprobã utilizarea disponibilitãţilor în valutã;
k) aprobã mandatul pentru negocierea contractului colectiv de muncã;
l) aprobã criteriile şi comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul institutului naţional.
(2) Consiliul de administraţie exercitã orice alte atribuţii stabilite potrivit prevederilor legale.
ART. 12
Consiliul de administraţie îşi desfãşoarã activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, avizat de ministerul coordonator. Acesta hotãrãşte în problemele privind activitatea institutului naţional, cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt date în competenţa altor organe.
ART. 13
(1) Consiliul de administraţie se întruneşte o datã pe lunã sau ori de câte ori interesele institutului naţional o cer, la convocarea preşedintelui sau, dupã caz, a vicepreşedintelui, precum şi la solicitarea unei treimi din numãrul membrilor consiliului de administraţie.
(2) Dezbaterile consiliului de administraţie sunt conduse de preşedintele consiliului, iar în lipsa acestuia, de vicepreşedinte, ales de cãtre membrii acestuia.
ART. 14
(1) Consiliul de administraţie îşi desfãşoarã activitatea în prezenţa a cel puţin douã treimi din numãrul membrilor sãi. Dacã nu este îndeplinitã aceastã condiţie, şedinţa consiliului de administraţie poate fi reprogramatã într-un interval de cel mult 15 zile, având aceeaşi ordine de zi.
(2) Hotãrârile consiliului de administraţie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, dar nu mai puţin de jumãtate plus unu din numãrul total al membrilor.
ART. 15
La şedinţele consiliului de administraţie participã în calitate de invitat permanent un reprezentant al sindicatului reprezentativ din institutul naţional sau un reprezentant al salariaţilor, în cazul în care aceştia nu sunt constituiţi în sindicat.
ART. 16
Pentru luarea unor decizii vizând probleme complexe, consiliul de administraţie poate atrage în activitatea de analizã consilieri şi consultanţi din diferite sectoare de activitate. Activitatea acestora va fi remuneratã conform prevederilor legale.
ART. 17
(1) Membrii consiliului de administraţie sunt rãspunzãtori, în condiţiile legii, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin şi rãspund solidar pentru gestionarea patrimoniului institutului naţional.
(2) Membrii consiliului de administraţie care s-au abţinut ori s-au împotrivit luãrii unei decizii ce s-a dovedit pãgubitoare pentru institutul naţional nu rãspund, dacã au consemnat expres punctul lor de vedere în registrul de şedinţe al consiliului de administraţie şi dacã au anunţat în scris despre aceasta ministerul coordonator.
(3) Membrii consiliului de administraţie care nu au respectat prevederile art. 10 alin. (3) şi (4) rãspund, potrivit legii, pentru daunele cauzate institutului naţional ca urmare a acestui fapt.
ART. 18
În primul trimestru al fiecãrui an consiliul de administraţie prezintã ministerului coordonator un raport asupra activitãţii desfãşurate în anul precedent şi asupra programului de activitate pentru anul în curs.
ART. 19
Secretariatul consiliului de administraţie este asigurat de institutul naţional. Atribuţiile secretariatului sunt prevãzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie.

SECŢIUNEA a 2-a
Comitetul de direcţie

ART. 20
(1) Conducerea operativã a institutului naţional este asiguratã de un comitet de direcţie compus din directorul general şi conducãtorii principalelor compartimente aflate în structura organizatoricã a institutului naţional.
(2) La şedinţele comitetului de direcţie participã în calitate de invitat permanent un reprezentant al sindicatului reprezentativ din institutul naţional sau un reprezentant al salariaţilor, în cazul în care aceştia nu sunt constituiţi în sindicat.
ART. 21
(1) Comitetul de direcţie exercitã atribuţii şi are rãspunderi în limita competenţelor propuse de directorul general şi aprobate de consiliul de administraţie.
(2) Comitetul de direcţie stabileşte acţiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:
a) strategia programelor de dezvoltare a institutului naţional;
b) programul anual de cercetare-dezvoltare;
c) bugetul de venituri şi cheltuieli;
d) programul de investiţii;
e) sistemul de asigurare a calitãţii;
f) alte obligaţii.
ART. 22
Comitetul de direcţie se întruneşte lunar şi ori de câte ori interesele institutului naţional o impun, la convocarea directorului general sau, dupã caz, a înlocuitorului acestuia.
ART. 23
(1) La nivelul subunitãţilor institutului naţional se organizeazã şi funcţioneazã comitetul de conducere, care îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare şi funcţionare, aprobat de consiliul de administraţie al institutului naţional, şi este prezidat de directorul subunitãţii respective. Comitetul de conducere este compus din directorul subunitãţii respective şi conducãtorii principalelor compartimente din structura organizatoricã a subunitãţii respective.
(2) Comitetul de conducere exercitã atribuţii şi are rãspunderi în limita competenţelor stabilite de directorul general al institutului naţional şi aprobate de consiliul de administraţie.

SECŢIUNEA a 3-a
Directorul general

ART. 24
(1) Activitatea curentã a institutului naţional este condusã de directorul general, numit pentru o perioadã de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului de selecţie organizat conform metodologiei elaborate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare. La expirarea acestui termen, în funcţie de performanţele realizate, numirea directorului general poate fi prelungitã pentru o perioadã de cel mult 4 ani.
(2) Numirea şi eliberarea din funcţie a directorului general se fac prin ordin al conducãtorului ministerului coordonator.
ART. 25
Directorul general are, în principal, urmãtoarele atribuţii şi responsabilitãţi:
a) reprezintã, personal sau prin delegat, interesele institutului naţional în relaţiile cu celelalte organe, organizaţii şi agenţi economici, precum şi cu persoane fizice din ţarã şi din strãinãtate;
b) stabileşte atribuţiile, competenţele şi relaţiile la nivelul subunitãţilor şi departamentelor/compartimentelor de la toate nivelurile organizatorice ale institutului naţional, precum şi relaţiile acestora cu terţii, cu avizul consiliului de administraţie;
c) propune consiliului de administraţie modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a institutului naţional;
d) numeşte directorii şi conducãtorii compartimentelor din structura organizatoricã a institutului naţional, în urma concursului organizat pe baza criteriilor propuse de comitetul de direcţie, şi îi revocã, dupã caz, cu avizul consiliului de administraţie;
e) angajeazã şi concediazã personalul institutului naţional conform prevederilor legale şi ale contractului colectiv de muncã;
f) asigurã negocierea contractului colectiv de muncã la nivelul institutului naţional şi a salariilor personalului acestuia, prin comitetul de direcţie; aprobã salariile rezultate din negocierea directã;
g) rãspunde de administrarea întregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale;
h) adoptã mãsuri şi urmãreşte realizarea operaţiunilor de comerţ interior şi de import-export, prin compartimentele proprii specializate;
i) analizeazã lunar stadiul valorificãrii rezultatelor cercetãrii, inclusiv activitatea compartimentului de marketing;
j) are atribuţii şi rãspunderi similare unui ordonator de credite pentru sumele alocate institutului naţional de la bugetul de stat;
k) poate delega, în condiţiile legii, o parte din atribuţiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului naţional;
l) exercitã orice alte atribuţii care îi sunt delegate de consiliul de administraţie.

SECŢIUNEA a 4-a
Consiliul ştiinţific

ART. 26
(1) Consiliul ştiinţific este format din 5-15 membri reprezentând principalele compartimente din cadrul institutului naţional care desfãşoarã activitãţi de cercetaredezvoltare.
(2) Consiliul ştiinţific este alcãtuit din cercetãtori cu realizãri deosebite în domeniu, salariaţi ai institutului naţional, aleşi pe 4 ani, prin vot secret, de cãtre cadrele cu studii superioare din institutul naţional.
(3) Din consiliul ştiinţific fac parte, de drept, directorul general şi directorul ştiinţific al institutului naţional.
(4) Consiliul ştiinţific este condus de un preşedinte şi un vicepreşedinte, aleşi, prin vot secret, de cãtre membrii consiliului.
(5) Consiliul ştiinţific se organizeazã şi funcţioneazã în conformitate cu regulamentul propriu, aprobat de consiliul de administraţie.
ART. 27
Atribuţiile principale ale consiliului ştiinţific sunt urmãtoarele:
a) participã la elaborarea strategiei de dezvoltare a activitãţii de cercetare-dezvoltare a domeniului şi la elaborarea planurilor proprii de cercetare-dezvoltare;
b) analizeazã, avizeazã şi urmãreşte realizarea lucrãrilor de cercetare ştiinţificã;
c) propune spre aprobare consiliului de administraţie programul anual de cercetare-dezvoltare şi inovare al institutului naţional;
d) avizeazã hotãrârile consiliului de administraţie, care implicã politica de cercetare a institutului naţional şi a ramurii;
e) propune mãsuri pentru perfecţionarea profesionalã şi încadrarea personalului de cercetare în grade profesionale;
f) organizeazã şi coordoneazã desfãşurarea manifestãrilor cu caracter ştiinţific;
g) avizeazã acţiunile de cooperare, interne şi internaţionale, cu scop ştiinţific;
h) avizeazã acordarea de burse de studii şi stagii de perfecţionare în ţarã şi în strãinãtate.

CAP. VI
Bugetul de venituri şi cheltuieli şi execuţia acestuia.
Relaţii financiare

ART. 28
(1) Institutul naţional întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli şi situaţiile financiare anuale potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice.
(2) Situaţiile financiare anuale se aprobã de cãtre ministerul coordonator, în condiţiile legii.
ART. 29
(1) Veniturile şi cheltuielile institutului naţional se stabilesc prin buget pentru fiecare exerciţiu financiar.
(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli se întocmeşte pe baza indicatorilor de performanţã stabiliţi de ministerul coordonator şi se aprobã prin ordin al ministrului coordonator, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei.
ART. 30
Institutul naţional determinã anual volumul de venituri de realizat şi de cheltuieli totale de efectuat, corelat cu contractele încheiate pentru activitatea programatã.
ART. 31
(1) Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementãrilor legale şi prevederilor contractului colectiv de muncã, în limita fondului total destinat plãţii salariilor, prevãzut în bugetul de venituri şi cheltuieli stabilit potrivit legii.
(2) Salariul de bazã al directorului general se stabileşte prin ordin al conducãtorului ministerului coordonator, potrivit reglementãrilor legale în vigoare.
ART. 32
(1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situaţia în care, în cursul unui an, resursele financiare ale institutului naţional nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite bancare în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent.
(2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se efectueazã cu aprobarea ministerului coordonator, pe baza avizului prealabil al Ministerului Finanţelor Publice.
ART. 33
(1) Institutul naţional hotãrãşte cu privire la investiţiile ce urmeazã a fi realizate potrivit obiectului sãu de activitate, finanţarea efectuându-se din surse proprii şi din credite bancare, precum şi din surse bugetare, prin ministerul coordonator, potrivit legii.
(2) Ministerul coordonator va cuprinde în bugetul sãu de venituri şi cheltuieli fondurile necesare realizãrii unor investiţii, dotãri, achiziţionãri de aparaturã, echipamente şi instalaţii pentru institutul naţional.
(3) Execuţia investiţiilor prevãzute la alin. (1) şi (2) se adjudecã potrivit legii.
ART. 34
(1) Operaţiunile de încasãri şi plãţi ale institutului naţional se efectueazã prin conturi deschise la bãnci comerciale şi prin unitãţi de trezorerie, cu sediul în România.
(2) Institutul naţional poate efectua operaţiuni de încasãri şi plãţi în lei şi în valutã prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casã şi a normativelor de disciplinã financiar-valutarã stabilite prin actele normative în vigoare.
(3) Institutul naţional poate efectua operaţiuni de comerţ exterior aferente obiectului sãu de activitate, potrivit legii. Operaţiunile de încasãri şi plãţi cu strãinãtatea se vor efectua prin conturi bancare deschise la unitãţile bancare specializate, cu sediul în România.
ART. 35
Institutul naţional îşi va organiza controlul financiar preventiv propriu şi auditul financiar potrivit legii.

CAP. VII
Reglementarea litigiilor

ART. 36
Litigiile institutului naţional cu persoane fizice sau cu persoane juridice, nesoluţionate pe cale amiabilã, sunt supuse spre rezolvare instanţelor judecãtoreşti române de drept comun.

CAP. VIII
Dispoziţii finale

ART. 37
Statutul de institut naţional se reînnoieşte periodic prin reacreditare, care are loc într-un interval de maximum 5 ani, sau la modificarea obiectului de activitate al institutului naţional.

---------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016