Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.451 din 12 noiembrie 2008  pentru atribuirea competentei Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei de a semna Actul aditional nr. 4 la Contractul comercial de inchiriere de licente nr. 0115RO, incheiat la data de 15 aprilie 2004, pentru produsele Microsoft, intre Guvernul Romaniei si Microsoft Ireland Operation Limited    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 1.451 din 12 noiembrie 2008 pentru atribuirea competentei Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei de a semna Actul aditional nr. 4 la Contractul comercial de inchiriere de licente nr. 0115RO, incheiat la data de 15 aprilie 2004, pentru produsele Microsoft, intre Guvernul Romaniei si Microsoft Ireland Operation Limited

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 25 noiembrie 2008

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

ART. 1
(1) Se aprobã încheierea Actului adiţional nr. 4 la Contractul comercial de închiriere de licenţe, încheiat la data de 15 aprilie 2004 între Guvernul României şi Microsoft Ireland Operation Limited, denumit în continuare Contract, pentru o cantitate de 63.799 de licenţe necesare utilizãrii produselor software Microsoft conform art. 1.2. din Contract, în forma prevãzutã în anexa nr. 1.
(2) Se mandateazã ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei sã semneze, în numele Guvernului României, Actul adiţional nr. 4 prevãzut la alin. (1).
ART. 2
(1) Preţul stabilit în Actul adiţional nr. 4 este de 26.725.491,36 USD, din care TVA 4.267.095,26 USD, şi reprezintã:
a) contravaloarea a 40.939 de licenţe necesare utilizãrii produselor software Microsoft în perioada 2007-2009;
b) contravaloarea a 22.860 de licenţe necesare utilizãrii produselor software Microsoft în perioada 2008-2009.
(2) Plata sumei prevãzute la alin. (1), la care se adaugã comisionul de schimb valutar de la data plãţii şi orice alte cheltuieli aferente plãţii, se efectueazã, pentru Guvernul României, din bugetul de stat, într-o singurã tranşã, în trimestrul al IV-lea al anului 2009, dar nu mai târziu de 30 noiembrie 2009, în limita sumelor aprobate prin lege pe anul 2009 cu aceastã destinaţie în bugetul Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei şi în limita deschiderilor de credite aprobate în acest sens de Ministerul Economiei şi Finanţelor.
ART. 3
(1) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei distribuie pe bazã de contract de comodat instituţiilor şi autoritãţilor publice beneficiare, prevãzute în anexa nr. 2 la Actul adiţional nr. 4, dreptul neexclusiv de a utiliza produsele software Microsoft închiriate şi kiturile de instalare corespunzãtoare.
(2) Instituţiile şi autoritãţile publice beneficiare care au înregistrat la nivelul anului 2007 şi 2008 un excedent de licenţe le vor transmite pe bazã de contract de comodat unor alte instituţii publice beneficiare, astfel cum este prevãzut în anexa nr. 2.
(3) Instituţiile şi autoritãţile publice beneficiare sunt responsabile de utilizarea produselor software Microsoft într-un numãr corespunzãtor necesarului transmis Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei.
ART. 4
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemneazã:
--------------
Ministrul comunicaţiilor şi
tehnologiei informaţiei,
Karoly Borbκly

Ministrul educaţiei,
cercetãrii şi tineretului,
Anton Anton

Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian

Bucureşti, 12 noiembrie 2008.
Nr. 1.451.

ANEXA 1


ACT ADIŢIONAL nr. 4
la Contractul comercial de închiriere de
licenţe nr. 0115RO, încheiat la data de 15 aprilie 2004

având în vedere dispoziţiile <>Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
având în vedere Contractul comercial de închiriere de licenţe referitor la produsele Microsoft încheiat între Guvernul României şi Microsoft Ireland Operation Limited (denumit în continuare Contractul), aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 470/2004 pentru atribuirea competenţei Secretariatului General al Guvernului de a semna contractul comercial de închiriere de licenţe referitor la produsele Microsoft,
având în vedere faptul cã, în urma centralizãrilor din aprilie 2007 şi aprilie 2008 ale necesarului de licenţe transmis Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei de cãtre instituţiile şi autoritãţile publice beneficiare, a rezultat un numãr total de 63.799 de licenţe necesare utilizãrii produselor software Microsoft, pe lângã:
- cele 47.510 licenţe prevãzute iniţial în obiectul Contractului;
- cele 106.800 licenţe prevãzute de extinderea contractului comercial de închiriere de licenţe, aprobatã prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.778/2004 pentru atribuirea competenţei Secretariatului General al Guvernului de a semna extinderea contractului comercial de închiriere de licenţe, încheiat la data de 15 aprilie 2004, pentru produsele educaţionale Microsoft;
- cele 39.385 licenţe prevãzute de Actul adiţional nr. 2,
generând în mod corelativ obligaţia de platã a preţului aferent utilizãrii acestora începând cu anul 2007 pentru 40.939 licenţe şi, respectiv, 2008 pentru 22.860 licenţe,
având în vedere dispoziţiile art. 1.2. din Contract,
având în vedere dispoziţiile <>Hotãrârii Guvernului nr. 199/2008 prin care Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei a preluat de la Secretariatul General al Guvernului competenţele aferente Contractului,
pãrţile:
Guvernul României, reprezentat prin Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, cu sediul în Bd. Libertãţii nr. 14, sectorul 5, Bucureşti, împuternicit prin Hotãrârea Guvernului nr. ........, reprezentat de domnul Karoly Borbκly, Ministrul Comuncaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, denumit în continuare Licenţiat,
şi
Microsoft Ireland Operation Limited reprezentat de firma FUJITSU SIEMENS COMPUTERS GesmbH AUSTRIA, cu sediul în Dietriechgasse 27-29, Viena, Austria, prin domnul Viktor Malinowski, director pentru Europa de Sud-Est, şi domnul Heinz Mazinger, director financiar, denumit în continuare Licenţiator,
de comun acord şi în mod expres, au convenit încheierea prezentului act adiţional, prin care agreeazã urmãtoarele:

ART. 1
În urma necesarului de licenţe stabilit în aprilie 2007 şi în aprilie 2008, transmis Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei de cãtre autoritãţile şi instituţiile publice beneficiare, conform prevederilor art. 1.2 din Contractul comercial de închiriere a licenţelor nr. 0115RO, încheiat la data de 15 aprilie 2004, Licenţiatorul transmite un numãr total de 63.799 licenţe necesare utilizãrii produselor software Microsoft. Dintre acestea, un numãr de 40.939 licenţe sunt necesare utilizãrii produselor software Microsoft în perioada 2007-2009, iar un numãr de 22.860 licenţe sunt necesare utilizãrii produselor software Microsoft în perioada 2008-2009, astfel cum este prevãzut în anexa nr. 1 la prezentul act adiţional.
ART. 2
(1) Licenţiatul va face plata Licenţiatorului în baza facturii emise de Fujitsu Siemens Computers GesmbH Viena, Sucursala Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, str. Ion Urdareanu nr. 34, et. 2, sectorul 5, RO-050688, având numãr de ordine în registrul comerţului J40/14397/2008. Suma de 26.725.491,36 USD, din care TVA 4.267.095,26 USD, reprezentând contravaloarea celor 63.799 licenţe, dintre care 40.939 licenţe necesare utilizãrii produselor software Microsoft pentru perioada 2007-2009 şi 22.860 licenţe necesare utilizãrii produselor software Microsoft pentru perioada 2008-2009, în conformitate cu preţurile unitare prevãzute în anexa nr. 1 din Contract, va fi plãtitã de Licenţiat Licenţiatorului în limita sumei aprobate în buget cu aceastã destinaţie, dar nu mai devreme de data aprobãrii bugetului pe anul 2009 şi de data aprobãrii deschiderii de credite cãtre Ministerul Economiei şi Finanţelor.
(2) Plata sumei prevãzute la alin. (1) se va efectua într-o singurã tranşã, în trimestrul al IV-lea al anului 2009, dar nu mai târziu de 30 noiembrie 2009.
ART. 3
Suma datoratã de Licenţiat conform art. 2 va fi achitatã cãtre Fujitsu Siemens Computers GesmbH Viena, Sucursala Bucureşti, în conformitate cu prevederile prezentului act adiţional şi ale contractelor tehnice relevante ale Microsoft. Suma de 22.458.396,1 USD, reprezentând contravaloarea licenţelor prevãzute la art. 1, este netã şi liberã de orice taxe şi/sau speze, de orice naturã.
ART. 4
(1) Fujitsu Siemens Computers GesmbH poate cesiona în tot sau în parte creanţele pe care le deţine asupra Licenţiatului în temeiul prezentului act adiţional.
(2) În situaţia cesiunii creanţelor cãtre o terţã parte, Fujitsu Siemens Computers GesmbH va transmite o notificare Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, prin care îi va aduce acestuia la cunoştinţã faptul schimbãrii creditorului, precum şi orice alte informaţii şi date necesare în vederea efectuãrii unei plãţi valabile cãtre noul creditor. Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei va confirma primirea acestei notificãri, angajându-se totodatã sã efectueze plata în acord cu instrucţiunile primite.
ART. 5
(1) Licenţiatorul va transmite Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei o notificare prin care va confirma dreptul neexclusiv al Licenţiatului de a utiliza produsele software Microsoft comandate şi va preda un numãr de 19 kituri, câte unul pentru fiecare instituţie afiliatã, conform anexei nr. 2 la prezentul act adiţional.
(2) În termen de maximum 10 zile de la semnarea prezentului act adiţional vor fi predate kiturile şi notificarea în original, în baza unui certificat de acceptanţã încheiat între Fujitsu Siemens Computers GesmbH Viena, Sucursala Bucureşti, şi Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei.
(3) Dupã semnarea certificatului de acceptanţã, Fujitsu Siemens Computers GesmbH Viena, Sucursala Bucureşti, va emite o facturã pentru suma de 26.725.491,36 USD, din care TVA 4.267.095,26 USD, iar Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiilor îşi va exprima îndatã acceptul pentru plata contravalorii acestei facturi la momentul îndeplinirii termenelor şi condiţiilor prevãzute la art. 2 din prezentul act adiţional.
ART. 6
(1) Actul adiţional intrã în vigoare la semnarea acestuia de cãtre ambele pãrţi.
(2) Prezentul act adiţional va continua sã îşi pãstreze valabilitatea în privinţa efectuãrii plãţii sumei stabilite la art. 2 pânã la 30 noiembrie 2009, iar dreptul neexclusiv de utilizare a licenţelor menţionate la art. 1 urmeazã sã înceteze la 26 aprilie 2009.
(3) Prevederile prezentului act adiţional urmeazã a deveni parte integrantã a Contractului comercial de închiriere de licenţe nr. 0115RO, încheiat la data de 15 aprilie 2004.
ART. 7
Prezentul act adiţional a fost încheiat la Bucureşti, astãzi, .........., în douã exemplare, câte unul pentru fiecare parte, şi conţine 4 pagini.

În numele Licenţiatorului,
Fujitsu Siemens Computers
GesmbH Austria

În numele Licenţiatului,
Ministerul Comunicaţiilor
şi Tehnologiei Informaţiei

ANEXA 1
la Actul adiţional nr. 4


CANTITĂŢILE ŞI VALOAREA
licenţelor necesare utilizãrii produselor software
Microsoft stabilite la nivelul anilor 2007 şi 2008
┌──────────────────────────────────────┬────────────┬───────────┬───────┬───────────────┐
│ Produse │ Nr. de │Preţ unitar│ Nr. │ Total │
│ │ bucãţi │ │ de ani│ │
├──────────────────────────────────────┴────────────┴───────────┴───────┴───────────────┤
│2007 │
├──────────────────────────────────────┬────────────┬───────────┬───────┬───────────────┤
│Enterprise Desktop Professional │ 39.488 │ 211,3 $ │ 2 │ 16.687.628.8 $│
│Platform (include: Office │ │ │ │ │
│Professional, Windows Desktop System │ │ │ │ │
│Upgrade, Core Client, Access license) │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼───────┼───────────────┤
│Windows 2003 - Server │ 1.108 │ 240 $ │ 2 │ 531.840 $│
├──────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼───────┼───────────────┤
│Exchange 2003 - Server │ 176 │ 272 $ │ 2 │ 95.744 $│
├──────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼───────┼───────────────┤
│Managementul Sistemului - Server │ 109 │ 175 $ │ 2 │ 38.150 $│
├──────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼───────┼───────────────┤
│SharePoint - Portal Server │ 58 │ 1.515 $ │ 2 │ 175.740 $│
├──────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼───────┼───────────────┤
│TOTAL 2007 │ 40.939 │ │ │ 17.529.102.8 $│
├──────────────────────────────────────┴────────────┴───────────┴───────┴───────────────┤
│2008 │
├──────────────────────────────────────┬────────────┬───────────┬───────┬───────────────┤
│Enterprise Desktop Professional │ 21.391 │ 211,3 $ │ 1 │ 4.519.918.3 $│
│Platform (include: Office │ │ │ │ │
│Professional, Windows Desktop System │ │ │ │ │
│Upgrade, Core Client, Access license) │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼───────┼───────────────┤
│Windows 2003 - Server │ 1.296 │ 240 $ │ 1 │ 311.040 $│
├──────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼───────┼───────────────┤
│Exchange 2003 - Server │ 80 │ 272 $ │ 1 │ 21.760 $│
├──────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼───────┼───────────────┤
│Managementul Sistemului - Server │ 48 │ 175 $ │ 1 │ 8.400 $│
├──────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼───────┼───────────────┤
│SharePoint - Portal Server │ 45 │ 1.515 $ │ 1 │ 68.175 $│
├──────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼───────┼───────────────┤
│TOTAL 2008 │ 22.860 │ │ │ 4.929.293.3 $│
├──────────────────────────────────────┴────────────┴───────────┴───────┼───────────────┤
│ VALOAREA TOTALĂ A ACTULUI ADIŢIONAL ÎN USD │ 22.458.396.1 $│
│ CIP BUCUREŞTI │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘

În numele Licenţiatorului, În numele Licenţiatului,
Fujitsu Siemens Computers Ministerul Comunicaţiilor
GesmbH Austria şi Tehnologiei Informaţiei
ANEXA 2
la Actul adiţional nr. 4

REPARTIŢIA
pe instituţii a licenţelor necesare utilizãrii produselor
software Microsoft stabilite la nivelul anilor 2007 şi 2008
┌────┬─────────────────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ │ Nr. de │ │
│crt.│ Numele instituţiei │calcula- │ Nr. de servere eligibile │
│ │ │ toare │ │
│ │ │eligibile│ │
│ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┬─────────┬──────────┬───────────┤
│ │ │ Desktop │ Windows │Exchange │ System │Share Point│
│ │ │ Package │ Server │ Server │Management│ Portal │
│ │ │ │Standard │Standard │ Server │ Server │
├────┴─────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴───────────┤
│2007 │
├────┬─────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬───────────┤
│ 1 │Ministerul Apãrãrii │ 4.500 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ 2 │Ministerul Justiţiei │ 4.891 │ 240 │ 0 │ 0 │ 7 │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ 3 │Ministerul Dezvoltãrii, │ 160 │ 11 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │Lucrãrilor Publice şi Locuinţelor│ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ 4 │Secretariatul General al │ 25 │ 1 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │Guvernului │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ 5 │Cancelaria Primului-Ministru │ 62 │ 6 │ 1 │ 1 │ 1 │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ 6 │Ministerul Afacerilor Externe │ 90 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ 7 │Administraţia Naţionalã a │ 52 │ 23 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │Rezervelor de Stat │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ 8 │Secretariatul de Stat pentru │ 32 │ 1 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │Problemele Revoluţionarilor │ │ │ │ │ │
│ │din 1989 │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ 9 │Ministerul Transporturilor │ 418 │ 9 │ 4 │ 5 │ 4 │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ 10 │Ministerul Internelor şi Reformei│ 10.000 │ 275 │ 91 │ 18 │ 23 │
│ │Administrative │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ 11 │Ministerul Educaţiei, Cercetãrii │ 764 │ 33 │ 5 │ 10 │ 11 │
│ │şi Tineretului │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ 12 │Ministerul Mediului şi │ 1.454 │ 28 │ 1 │ 1 │ 1 │
│ │Dezvoltãrii Durabile │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ 13 │Ministerul Agriculturii, │ 4.281 │ 265 │ 5 │ 43 │ 5 │
│ │Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ 14 │Ministerul Sãnãtãţii Publice │ 1.595 │ 58 │ 24 │ 30 │ 6 │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ 15 │Ministerul Economiei şi │ 11.465 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │Finanţelor │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ 16 │Ministerul Culturii şi Cultelor │ 609 │ 20 │ 1 │ 1 │ 0 │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │TOTAL 2007 │ 39.488 │ 1.108 │ 176 │ 109 │ 58 │
├────┴─────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴───────────┤
│2008 │
├────┬─────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬───────────┤
│ 1 │Ministerul Apãrãrii │ 5.678 │ 79 │ 24 │ 0 │ 0 │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ 2 │Ministerul Justiţiei │ 1.110 │ 696 │ 5 │ 12 │ 8 │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ 3 │Ministerul Dezvoltãrii, │ 200 │ 24 │ 2 │ 0 │ 0 │
│ │Lucrãrilor Publice şi Locuinţelor│ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ 4 │Secretariatul General al │ 42 │ 6 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │Guvernului │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ 5 │Cancelaria Primului-Ministru │ 52 │ 1 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ 6 │Ministerul Afacerilor Externe │ 175 │ 1 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ 7 │Ministerul Transporturilor │ 393 │ 9 │ 2 │ 2 │ 3 │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ 8 │Ministerul Public │ 0 │ 7 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ 9 │Ministerul Educaţiei, Cercetãrii │ 793 │ 12 │ 11 │ 11 │ 11 │
│ │şi Tineretului │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ 10 │Ministerul Agriculturii şi │ 1.720 │ 72 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │Dezvoltãrii Rurale │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ 11 │Ministerul Sãnãtãţii Publice │ 1.370 │ 22 │ 11 │ 8 │ 5 │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ 12 │Ministerul Economiei şi │ 0 │ 0 │ 3 │ 0 │ 0 │
│ │Finanţelor │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ 13 │Ministerul Muncii, Familiei şi │ 300 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │Egalitãţii de Şanse │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ 14 │Ministerul Internelor şi Reformei│ 8.341 │ 275 │ 17 │ 11 │ 13 │
│ │Administrative │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ 15 │Ministerul Culturii şi Cultelor │ 159 │ 6 │ 4 │ 4 │ 3 │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │TOTAL 2008 │ 21.391 │ 1.296 │ 80 │ 48 │ 45 │
└────┴─────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴───────────┘ANEXA 2

MODUL DE TRANSMITERE
a excedentului de licenţe înregistrat la
nivelul anului 2007 şi 2008 între autoritãţile publice
┌────────────────────────────┬────────────────────┬──────────┬───────────────┬──────────┐
│ Instituţia sau autoritatea │ Instituţia sau │ Numãrul │Tipul de produs│ Perioada │
│ publicã de la care se │autoritatea publicã │de licenţe│ Microsoft │ │
│ transmite │ cãtre care se │ │ │ │
│ │ transmite │ │ │ │
├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┤
│Ministerul Public │Ministerul Justiţiei│ 169 │Desktop Package│2007-2009 │
├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┤
│Ministerul Public │Ministerul Justiţiei│ 27 │Windows Server │2007-2009 │
│ │ │ │Standard │ │
├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┤
│Ministerul Comunicaţiilor şi│Ministerul Justiţiei│ 31 │Desktop Package│2007-2009 │
│Tehnologiei Informaţiei │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┤
│Ministerul Comunicaţiilor şi│Ministerul Justiţiei│ 40 │Windows Server │2007-2009 │
│Tehnologiei Informaţiei │ │ │Standard │ │
├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┤
│Ministerul Comunicaţiilor şi│Ministerul Educaţiei│ 6 │Exchange Server│2007-2009 │
│Tehnologiei Informaţiei │Cercetãrii şi │ │Standard │ │
│ │Tineretului │ │ │ │
├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┤
│Ministerul Public │Ministerul Justiţiei│ 210 │Desktop Package│2008-2009 │
└────────────────────────────┴────────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┘---------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice