Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.411 din 19 noiembrie 2007  privind infiintarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Ovinelor si Caprinelor Bilciuresti prin reorganizarea Statiunii de Cercetare si Productie pentru Cresterea Ovinelor Bilciuresti    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 1.411 din 19 noiembrie 2007 privind infiintarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Ovinelor si Caprinelor Bilciuresti prin reorganizarea Statiunii de Cercetare si Productie pentru Cresterea Ovinelor Bilciuresti

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 28 noiembrie 2007

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, al <>art. 7 alin. (1) din Legea nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unitãţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al <>art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

ART. 1
Se înfiinţeazã Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Bilciureşti, instituţie publicã cu personalitate juridicã, finanţatã din venituri proprii, cu sediul social în comuna Bilciureşti, judeţul Dâmboviţa, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", prin reorganizarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Ovinelor Bilciureşti, care se desfiinţeazã.
ART. 2
(1) Patrimoniul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Bilciureşti, în valoare de 26.107 lei, potrivit situaţiei financiare încheiate la data de 31 martie 2007, se preia pe bazã de protocol de predare-preluare de la Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Ovinelor Bilciureşti, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, întocmindu-se balanţa de verificare la data respectivã din partea predãtorului, conform reglementãrilor contabile aplicabile.
(2) Suprafaţa de teren de 725,00 ha, având datele de identificare prevãzute în anexa nr. 1, aflatã în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului şi concesionatã Staţiunii de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Ovinelor Bilciureşti, trece în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Bilciureşti.
(3) Predarea-preluarea suprafeţelor de teren prevãzute la alin. (2) se face pe bazã de protocol încheiat între pãrţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
(4) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Bilciureşti administreazã bunuri proprietate publicã şi exercitã drept de proprietate asupra bunurilor proprii dobândite în condiţiile legii, prevãzute în anexa nr. 2.
ART. 3
(1) Pentru suprafeţele de teren din domeniul public al statului prevãzute la art. 2 alin. (2) pentru care se vor valida cereri de reconstituire a dreptului de proprietate, în temeiul prevederilor legilor fondului funciar, se aplicã prevederile <>art. III alin. (1^1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea <>Legii fondului funciar nr. 18/1991 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale <>art. 10 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic la acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Suprafeţele de teren din domeniul public al statului, indispensabile activitãţii de cercetare-dezvoltare, respectiv colecţii de material biologic, loturi demonstrative, suprafeţe destinate producerii de sãmânţã şi material biologic din verigi superioare, testãrilor biologice şi terenurile pentru producerea furajelor necesare animalelor de experienţã şi de producţie, plantaţiile cu rol în ameliorare, parcelele amenajate special pentru experimentãri multianuale, prevãzute în anexa nr. 3, rãmân în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Bilciureşti, în conformitate cu prevederile <>Hotãrârii Guvernului nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privatã asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, coroborate cu prevederile <>art. 22^3 din Legea nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unitãţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 4
(1) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Bilciureşti are ca obiect principal de activitate: diviziunea 72 Cercetare-dezvoltare; grupa 721 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie; clasa 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie; clasa 7219 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie.
(2) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Bilciureşti desfãşoarã şi activitãţi conexe domeniului sãu principal de activitate:
a) diviziunea 01 Agriculturã, vânãtoare şi servicii anexe; grupa 014 Creşterea animalelor; clasa 0145 Creşterea ovinelor şi caprinelor; grupa 015 Activitãţi în ferme mixte (cultura vegetalã combinatã cu creşterea animalelor); clasa 0150 Activitãţi în ferme mixte (cultura vegetalã combinatã cu creşterea animalelor); clasa 0162 Activitãţi auxiliare pentru creşterea animalelor;
b) grupa 016 Activitãţi auxiliare agriculturii şi activitãţi dupã recoltare; grupa 0161 Activitãţi auxiliare pentru producţia vegetalã; clasa 0162 Activitãţi auxiliare pentru creşterea animalelor; clasa 0163 Activitãţi dupã recoltare; grupa 0164 Pregãtirea seminţelor;
c) diviziunea 10 Industria alimentarã; grupa 101 Producţia, prelucrarea şi conservarea cãrnii şi a produselor din carne; clasa 1011 Prelucrarea şi conservarea cãrnii; clasa 1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasãre); grupa 105 Fabricarea produselor lactate; clasa 1051 Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor; grupa 109 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor; clasa 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermã;
d) diviziunea 46 Comerţ cu ridicata, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete; grupa 461 Activitãţi de intermediere în comerţul cu ridicata; grupa 462 Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii; clasa 4621 Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat; clasa 4623 Comerţ cu ridicata al animalelor vii; clasa 4624 Comerţ cu ridicata al blãnurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate; grupa 463 Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al bãuturilor şi al tutunului; clasa 4632 Comerţ cu ridicata al cãrnii şi produselor din carne; clasa 4633 Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouãlor, uleiurilor şi grãsimilor comestibile;
e) diviziunea 49 Transporturi terestre şi transporturi prin conducte; grupa 493 Alte transporturi terestre de cãlãtori; clasa 4941 Transporturi rutiere de mãrfuri;
f) diviziunea 68 Tranzacţii imobiliare; grupa 682 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; clasa 6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
g) diviziunea 69 Activitãţi juridice şi de contabilitate; grupa 692 Activitãţi de contabilitate şi audit financiar, consultanţã în domeniul fiscal;
h) diviziunea 73 Publicitate şi activitãţi de studiere a pieţei; grupa 732 Activitãţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice; clasa 7320 Activitãţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice;
i) diviziunea 77 Activitãţi de închiriere şi leasing; grupa 773 Activitãţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile; clasa 7731 Activitãţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente agricole;
j) diviziunea 85 Învãţãmânt; grupa 855 Alte forme de învãţãmânt; clasa 8551 Învãţãmânt în domeniul sportiv şi recreaţional;
k) diviziunea 93 Activitãţi sportive recreative şi distractive; grupa 932 Alte activitãţi recreative şi distractive; clasa 9329 Alte activitãţi recreative şi distractive neclasificate în altã parte;
l) diviziunea 94 Activitãţi asociative diverse;
m) relaţii ştiinţifice internaţionale, relaţii de cooperare şi de comerţ interior şi exterior cu diferite instituţii, organizaţii şi operatori economici.
ART. 5
Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Bilciureşti se poate asocia pentru realizarea unor proiecte şi lucrãri în domeniul agricol, cu aprobarea consiliului de administraţie şi cu avizul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", cu alte unitãţi de cercetare-dezvoltare, de interes public şi privat, cu instituţii de învãţãmânt acreditate şi cu operatori economici din ţarã şi strãinãtate.
ART. 6
Finanţarea activitãţilor Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Bilciureşti se asigurã din venituri provenite din:
a) contracte de finanţare, încheiate pe perioade multianuale, pentru realizarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare finanţate din fonduri publice obţinute în condiţiile legii;
b) contracte de finanţare pentru programe şi proiecte sectoriale finanţate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale şi cofinanţarea unor programe proprii de cãtre Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", obţinute prin competiţie sau direct;
c) contractarea unor servicii de cercetare, extensie, consultanţã şi expertizã cu instituţii, operatori economici, organizaţii neguvernamentale şi alte persoane fizice şi juridice din ţarã şi din strãinãtate;
d) valorificarea produselor rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare, din activitatea de producere de furaje speciale, animale de rasã şi a oricãror alte produse realizate de acestea;
e) redevenţe asupra creaţiilor originale;
f) vânzãri de licenţe, tehnologii şi metode;
g) valorificarea activelor fixe proprii disponibile sau a componentelor şi materialelor rezultate în urma casãrii, chirii, dobânzi la disponibilitãţile din conturile bancare şi Trezoreria Statului, prestãri de servicii, analize;
h) contracte de parteneriat public-privat, precum şi din diferite forme de participare directã a capitalului privat la activitatea de cercetare-dezvoltare;
i) alte venituri, conform dispoziţiilor legale.
ART. 7
Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Bilciureşti poate beneficia de fonduri alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, pentru investiţii, dotãri, aparaturã, echipamente şi instalaţii necesare realizãrii obiectivelor sale de cercetare-dezvoltare specifice, în condiţiile prevãzute de lege.
ART. 8
(1) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Bilciureşti preia toate drepturile şi este ţinutã de toate obligaţiile Staţiunii de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Ovinelor Bilciureşti.
(2) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Bilciureşti se substituie în toate litigiile în curs ale Staţiunii de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Ovinelor Bilciureşti.
(3) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Bilciureşti funcţioneazã pe bazã de autonomie financiarã, calculeazã şi înregistreazã amortizarea activelor fixe potrivit legii şi conduce evidenţa contabilã potrivit planului de conturi pentru instituţii publice.
ART. 9
Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Bilciureşti poate înfiinţa în cadrul structurii organizatorice, cu respectarea prevederilor <>art. 7 alin. (3) din Legea nr. 290/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, subunitãţi cu sau fãrã personalitate juridicã, necesare obiectului sãu de activitate, care conduc şi organizeazã contabilitatea potrivit legii.
ART. 10
(1) Personalul Staţiunii de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Ovinelor Bilciureşti se preia de cãtre Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Bilciureşti şi îşi pãstreazã drepturile salariale avute, pânã la negocierea contractului colectiv de muncã.
(2) Salarizarea personalului se face în conformitate cu reglementãrile legale în vigoare privind utilizarea veniturilor realizate de instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii.
(3) În anii în care Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Bilciureşti beneficiazã de fonduri alocate direct de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, se aplicã salarizarea personalului din sectorul bugetar.
ART. 11
(1) Veniturile şi cheltuielile Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Bilciureşti se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al acesteia.
(2) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Bilciureşti întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli, care se aprobã de consiliul de administraţie, cu avizul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti".
(3) Excedentele rezultate din execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli se reporteazã în anul urmãtor.
ART. 12
Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Bilciureşti beneficiazã de prevederile <>art. 14^1 din Legea nr. 290/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 13
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatoricã a Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Bilciureşti se aprobã de consiliul de administraţie şi se valideazã prin decizia preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti".
(2) Directorul instituţiei îndeplineşte atribuţiile ordonatorului terţiar de credite potrivit prevederilor <>Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile ulterioare.
ART. 14
(1) Conducerea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Bilciureşti este asiguratã de:
a) consiliul de administraţie, format din 7 membri;
b) director.
(2) Din componenţa consiliului de administraţie fac parte un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, un reprezentant al Ministerului Economiei şi Finanţelor, un reprezentant al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", preşedintele consiliului ştiinţific şi directorul unitãţii, care este şi preşedintele consiliului de administraţie. Numirea şi eliberarea membrilor consiliului de administraţie se fac prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti".
(3) Conducerea executivã se asigurã de director, numit prin decizia preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" pentru o perioadã de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului, organizat conform legislaţiei în vigoare. La expirarea acestui termen, în funcţie de performanţele realizate, numirea directorului poate fi prelungitã pentru o perioadã de cel mult 4 ani.
(4) Atribuţiile conducerii se stabilesc în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Bilciureşti, aprobat de consiliul de administraţie şi validat prin decizia preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti".
ART. 15
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemneazã:
---------------
Ministrul agriculturii
şi dezvoltãrii rurale,
Dacian Cioloş

Ministrul educaţiei,
cercetãrii şi tineretului,
Cristian Mihai Adomniţei

Ministrul muncii,
familiei şi egalitãţii de şanse,
Paul Pãcuraru

Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian

Bucureşti, 19 noiembrie 2007.
Nr. 1.411.


ANEXA 1

DATELE DE IDENTIFICARE
a suprafeţelor de teren din domeniul public al statului care se
trec în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru
Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Bilciureşti


┌──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
│ Locul unde este │ Caracteristicile tehnice ale terenului │
│ situat terenul ├──────────┬─────────┬────────────────────────┬─────────┤
│ │ Tarlaua │Parcela │Categoria de folosinţã │Suprafaţa│
│ │ │ │ │ - ha - │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│Bilciureşti │ 2 │ 7 │ Arabil │ 50,76 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 2 │ 8 │ Arabil │ 20,60 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ Total │ │ │ Arabil │ 71,36 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│Finta │ 32 │ 299/2 │ Arabil │ 7,54 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 45 │ 626 │ Arabil │ 11,00 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 45 │ 628 │ Arabil │ 7,75 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 45 │ 631/1 │ Arabil │ 8,00 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 45 │ 632/2 │ Arabil │ 7,00 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 45 │ 790/1 │ Arabil │ 1,55 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 45 │ 790 │ Arabil │ 15,49 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 45 │ 790/4 │ Arabil │ 5,19 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 45 │ 801 │ Arabil │ 150,82 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 45 │ 675 │ Arabil │ 36,82 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ Total │ │ │ Arabil │ 251,16 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│Fieni │ 5 │ 84 │ Pãşuni │ 19,07 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 5 │ 87 │ Pãşuni │ 0,80 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 12 │ 205 │ Pãşuni │ 0,64 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 12 │ 210 │ Pãşuni │ 0,40 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ Total │ │ │ Pãşuni │ 20,91 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 5 │ 83 │ Fâneaţã │ 2,14 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 5 │ 87 b │ Fâneaţã │ 2,58 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 5 │ 87 d │ Fâneaţã │ 0,60 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 5 │ 87 c │ Fâneaţã │ 0,87 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 12 │ 203 │ Fâneaţã │ 0,90 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 12 │ 204 │ Fâneaţã │ 0,54 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 12 │ 206 │ Fâneaţã │ 17,03 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 12 │ 207 │ Fâneaţã │ 10,20 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│Fieni │ 12 │ 208 │ Fâneaţã │ 6,91 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 5 │ 98 │ Fâneaţã │ 14,31 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ Total │ │ │ Fâneaţã │ 56,08 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│Moroieni │ 26 │ 788 │ Pãşuni alpine │ 11,86 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 26 │ 789 │ Pãşuni alpine │ 6,90 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 26 │ 791 │ Pãşuni alpine │ 13,50 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 26 │ 793 │ Pãşuni alpine │ 4,74 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 26 │ 794 │ Pãşuni alpine │ 3,03 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 26 │ 799 │ Pãşuni alpine │ 64,00 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 26 │ 801 │ Pãşuni alpine │ 6,16 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 26 │ 804 │ Pãşuni alpine │ 169,08 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 26 │ 811 │ Pãşuni alpine │ 9,72 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 26 │ 812 │ Pãşuni alpine │ 3,31 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 26 │ 813 │ Pãşuni alpine │ 15,08 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ Total │ │ │ Pãşuni alpine │ 307,38 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ TOTAL │ │ │ AGRICOL │ 706,89 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│Finta │ 45 │ 640 │ Drum │ 0,11 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 45 │ 634 │ Drum │ 0,40 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 45 │ 635 │ Drum │ 0,52 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 45 │ 802 │ Drum │ 0,40 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ Total │ │ │ Drum │ 1,43 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│Bilciureşti │ 2 │ 9 │ Curţi, construcţii │ 1,41 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ Total │ │ │ Curţi, construcţii │ 1,41 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 45 │ 657 │ Curţi, construcţii │ 0,29 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 45 │ 638 │ Curţi, construcţii │ 0,36 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 45 │ 639 │ Curţi, construcţii │ 0,14 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 45 │ 627 │ Curţi, construcţii │ 4,30 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 45 │ 629 │ Curţi, construcţii │ 0,94 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 45 │ 630 │ Curţi, construcţii │ 0,08 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 45 │ 636/1 │ Curţi, construcţii │ 0,78 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 45 │ 641 │ Curţi, construcţii │ 0,12 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 45 │ 659 │ Curţi, construcţii │ 0,98 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 45 │ 790/2 │ Curţi, construcţii │ 0,07 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 45 │ 790/3 │ Curţi, construcţii │ 0,12 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 45 │ 790/5 │ Curţi, construcţii │ 0,22 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 45 │ 791 │ Curţi, construcţii │ 0,24 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 45 │ 801/1 │ Curţi, construcţii │ 0,15 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 45 │ 801/2 │ Curţi, construcţii │ 0,42 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 45 │ 801/3 │ Curţi, construcţii │ 0,15 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 45 │ 801/5 │ Curţi, construcţii │ 0,41 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 45 │ 803 │ Curţi, construcţii │ 0,28 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 45 │ 806 │ Curţi, construcţii │ 0,36 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ Total │ │ │ Curţi, construcţii │ 10,41 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│Fieni │ 5 │ 86 │ Curţi, construcţii │ 0,11 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 5 │ 87/a │ Curţi, construcţii │ 0,05 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 5 │ 87/c │ Curţi, construcţii │ 4,10 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 5 │ 87/d │ Curţi, construcţii │ 0,60 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ Total │ │ │ Curţi, construcţii │ 4,86 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ TOTAL │ │ │ NEAGRICOL │ 18,11 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ TOTAL GENERAL │ │ │ │ 725,00*)│
└──────────────────────┴──────────┴─────────┴────────────────────────┴─────────┘


-------------
*) Suprafaţã înregistratã la Ministerul Finanţelor Publice cu nr. MF 102530


ANEXA 2

BUNURILE
din domeniul public al statului ale Staţiunii de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Ovinelor Bilciureşti, care trec în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Bilciureşti şi bunurile proprii ale Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Bilciureşti

1. Bunurile din domeniul public al statului

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
Grupa 8(Bunuri care alcãtuiesc domeniul public al statului) │
──────┬───────┬─────────┬────────────────────────────┬──────┬────────┬────────────────┬─────────┬──────┤
Nr. │Cod │ │Date de identificare │ │ │ Situaţia │Situaţia │ Tip │
M.F. │de │ │ │ │Valoarea│ juridicã │juridicã │bun │
│clasi- │Denumire ├──────────┬───────┬─────────┤Anul │ de ├─────────┬──────┤actuala │ │
│ficare │ │Descriere │Veci- │Adresa │dobân-│inventar│Baza │În │concesi- │ │
│ │ │tehnicã │nãtãţi │ │dirii/│(în lei)│legalã │admi- │onat/ │ │
│ │ │(pe scurt)│ │ │dãrii │ │ │nis- │închi- │ │
│ │ │ │ │ │ în │ │ │trare/│riat/ │ │
│ │ │ │ │ │folo- │ │ │conce-│dat cu │ │
│ │ │ │ │ │sinţã │ │ │siune │titlu │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │gratuit │ │
──────┼───────┼─────────┼──────────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┤
0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │
──────┼───────┼─────────┼──────────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┤
102468│8.29.06│Clãdire │Cãrãmidã │În │România │1960 │ 640 │DCS │În │ │imobil│
│ │laborator│azbociment│incinta│Judeţul │ │ │170/1981;│admi- │ │ │
│ │ │ 252 mp │staţi- │DÂMBOVIŢA│ │ │anexa │nis- │ │ │
│ │ │ │unii │Comuna │ │ │nr. 2 │trare │ │ │
│ │ │ │ │Bilciu- │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │reşti; - │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Nr. -; │ │ │ │ │ │ │
──────┼───────┼─────────┼──────────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┤
102474│8.29.06│Clãdire │Cãrãmidã, │În │România │1960 │ 540 │DCS │În │ │imobil│
│ │birou + │ţiglã, │incinta│Judeţul │ │ │170/1981;│admi- │ │ │
│ │laborator│ 396 mp │staţi- │DÂMBOVIŢA│ │ │anexa │nis- │ │ │
│ │ │ │unii │Comuna │ │ │nr. 2 │trare │ │ │
│ │ │ │ │Bilciu- │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │reşti; - │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Nr. -; │ │ │ │ │ │ │
──────┼───────┼─────────┼──────────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┤
102476│8.29.06│Saivan │Cãrãmidã, │În │România │1962 │ 920 │DCS │În │ │imobil│
│ │ │azbociment│incinta│Judeţul │ │ │170/1981;│admi- │ │ │
│ │ │ │staţi- │DĂMBOVIŢA│ │ │anexa │nis- │ │ │
│ │ │ │unii │Comuna │ │ │nr. 2 │trare │ │ │
│ │ │ │ │Bilciu- │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │reşti; - │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Nr. -; │ │ │ │ │ │ │
──────┼───────┼─────────┼──────────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┤
102482│8.29.06│Materni- │Cãrãmidã, │În │România │1988 │ 5050 │DCS │În │ │imobil│
│ │tate │ţiglã │incinta│Judeţul │ │ │170/1981;│admi- │ │ │
│ │ │ │staţi- │DĂMBOVIŢA│ │ │anexa │nis- │ │ │
│ │ │ │unii │Comuna │ │ │nr. 2 │trare │ │ │
│ │ │ │ │Bilciu- │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │reşti; - │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Nr. -; │ │ │ │ │ │ │
──────┼───────┼─────────┼──────────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┤
102489│8.29.06│Clãdire │Cãrãmidã, │În │România │1940 │ 120 │DCS │În │ │imobil│
│ │laborator│ţiglã, │incinta│Judeţul │ │ │170/1981;│admi- │ │ │
│ │ │ 215 mp │staţi- │DĂMBOVIŢA│ │ │anexa │nis- │ │ │
│ │ │ │unii │Oraşul │ │ │nr. 2 │trare │ │ │
│ │ │ │ │Fieni; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Nr. -; │ │ │ │ │ │ │
──────┼───────┼─────────┼──────────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┤
102492│8.29.06│ │Cãrãmidã, │În │România │1962 │ 140 │DCS │În │ │imobil│
│ │PIAV │ţiglã, │incinta│Judeţul │ │ │170/1981;│admi- │ │ │
│ │ │ │staţi- │DĂMBOVIŢA│ │ │anexa │nis- │ │ │
│ │ │ │unii │Comuna │ │ │nr. 2 │trare │ │ │
│ │ │ │ │Bilciu- │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │reşti; - │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Nr. -; │ │ │ │ │ │ │
──────┼───────┼─────────┼──────────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┤
102496│8.29.06│Grajd │Cãrãmidã, │În │România │1942 │ 630 │DCS │În │ │imobil│
│ │nr. 1 │4 comp., │incinta│Judeţul │ │ │170/1981;│admi- │ │ │
│ │ │ 265 mp │staţi- │DĂMBOVIŢA│ │ │anexa │nis- │ │ │
│ │ │ │unii │Oraşul │ │ │nr. 2 │trare │ │ │
│ │ │ │ │Fieni; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Nr. -; │ │ │ │ │ │ │
──────┼───────┼─────────┼──────────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┤
102511│8.29.06│Grajd │Piaţã, │În │România │1942 │ 670 │DCS │În │ │imobil│
│ │nr. 2 │acop. │incinta│Judeţul │ │ │170/1981;│admi- │ │ │
│ │ │azbociment│staţi- │DĂMBOVIŢA│ │ │anexa │nis- │ │ │
│ │ │ │unii │Oraşul │ │ │nr. 2 │trare │ │ │
│ │ │ │ │Fieni; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Nr. -; │ │ │ │ │ │ │
──────┼───────┼─────────┼──────────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┤
102515│8.29.06│Grajd │Cãrãmidã, │În │România │1940 │ 750 │DCS │În │ │imobil│
│ │nr. 3 │ 365 mp │incinta│Judeţul │ │ │170/1981;│admi- │ │ │
│ │ │ │staţi- │DĂMBOVIŢA│ │ │anexa │nis- │ │ │
│ │ │ │unii │Oraşul │ │ │nr. 2 │trare │ │ │
│ │ │ │ │Fieni; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Nr. -; │ │ │ │ │ │ │
──────┼───────┼─────────┼──────────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┤
102516│8.29.06│Grajd │Cãrãmidã, │În │România │1940 │1.240 │DCS │În │ │imobil│
│ │nr. 4 │ţiglã, │incinta│Judeţul │ │ │170/1981;│admi- │ │ │
│ │ │S=196 mp │staţi- │DĂMBOVIŢA│ │ │anexa │nis- │ │ │
│ │ │ │unii │Oraşul │ │ │nr. 2 │trare │ │ │
│ │ │ │ │Fieni; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Nr. -; │ │ │ │ │ │ │
──────┼───────┼─────────┼──────────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┤
102519│8.29.06│Clãdire │Cãrãmidã, │În │România │1940 │ 150 │DCS │În │ │imobil│
│ │laborator│ţiglã, │incinta│Judeţul │ │ │170/1981;│admi- │ │ │
│ │+ cantinã│ 244 mp │staţi- │DĂMBOVIŢA│ │ │anexa │nis- │ │ │
│ │ │ │unii │Oraşul │ │ │nr. 2 │trare │ │ │
│ │ │ │ │Fieni; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Nr. -; │ │ │ │ │ │ │
──────┼───────┼─────────┼──────────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┤
102522│8.29.06│Padoc │Piatrã │În │România │1971 │ 240 │DCS │În │ │imobil│
│ │piatrã │cubicã │incinta│Judeţul │ │ │170/1981;│admi- │ │ │
│ │ │ │staţi- │DĂMBOVIŢA│ │ │anexa │nis- │ │ │
│ │ │ │unii │Oraşul │ │ │nr. 2 │trare │ │ │
│ │ │ │ │Fieni; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Nr. -; │ │ │ │ │ │ │
──────┼───────┼─────────┼──────────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┤
102524│8.29.06│Clãdire │Cãrãmidã │În │România │1977 │ 550 │DCS │În │ │imobil│
│ │atelier │ │incinta│Judeţul │ │ │170/1981;│admi- │ │ │
│ │ │ │staţi- │DĂMBOVIŢA│ │ │anexa │nis- │ │ │
│ │ │ │unii │Comuna │ │ │nr. 2 │trare │ │ │
│ │ │ │ │Bilciu- │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │reşti; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Nr. -; │ │ │ │ │ │ │
──────┼───────┼─────────┼──────────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┤
102526│8.29.06│Padoc │Piatrã │În │România │1971 │ 240 │DCS │În │ │imobil│
│ │piatrã │cubicã │incinta│Judeţul │ │ │170/1981;│admi- │ │ │
│ │ │ │staţi- │DĂMBOVIŢA│ │ │anexa │nis- │ │ │
│ │ │ │unii │Oraşul │ │ │nr. 2 │trare │ │ │
│ │ │ │ │Fieni; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Nr. -; │ │ │ │ │ │ │
──────┼───────┼─────────┼──────────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┤
102528│8.29.06│Garaj │Caramidã, │În │România │1940 │ 840 │DCS │În │ │imobil│
│ │auto │ 42 mp │incinta│Judeţul │ │ │170/1981;│admi- │ │ │
│ │ │ │staţi- │DĂMBOVIŢA│ │ │anexa │nis- │ │ │
│ │ │ │unii │Oraşul │ │ │nr. 2 │trare │ │ │
│ │ │ │ │Fieni; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Nr. -; │ │ │ │ │ │ │
──────┼───────┼─────────┼──────────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┤
│ │ Total │ │ │ │ │ 12.720 │ │ │ │ │
──────┴───────┴─────────┴──────────┴───────┴─────────┴──────┴────────┴─────────┴──────┴─────────┴──────┘2. Bunurile proprii


┌─────┬───────┬─────────────────────────────────┬──────────────┬───────────────┐
│Nr. │ │ │ Valoarea │ │
│crt. │ Grupa │ Denumirea │ de inventar │ Situaţia │
│ │ │ │ (lei) │ juridicã │
├─────┼───────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ 1. │ 2 │Echipamente tehnologice │ 9.463 │În proprietate │
│ 2. │ 3 │Aparate şi instalaţii │ │ │
│ │ │de mãsurare, control şi reglare │ 3.924 │În proprietate │
├─────┼───────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │ Total │ 13.387 │ │
└─────┴───────┴─────────────────────────────────┴──────────────┴───────────────┘ANEXA 3

DATELE DE IDENTIFICARE
a suprafeţelor de teren din domeniul public al statului,
indispensabile activitãţii de cercetare, care se dau în
administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru
Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Bilciureşti


┌──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
│ Locul unde este │ Caracteristicile tehnice ale terenului │
│ situat terenul ├──────────┬─────────┬────────────────────────┬─────────┤
│ │ Tarlaua │Parcela │Categoria de folosinţã │Suprafaţa│
│ │ │ │ │ - ha - │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│Bilciureşti │ 2 │ 7 │ Arabil │ 50,76 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 2 │ 8 │ Arabil │ 20,60 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ Total │ │ │ Arabil │ 71,36 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│Finta │ 32 │ 299/2 │ Arabil │ 7,54 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 45 │ 626 │ Arabil │ 11,00 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 45 │ 628 │ Arabil │ 7,75 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 45 │ 631/1 │ Arabil │ 8,00 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 45 │ 632/2 │ Arabil │ 7,00 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 45 │ 790/1 │ Arabil │ 1,55 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 45 │ 790 │ Arabil │ 15,49 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 45 │ 790/4 │ Arabil │ 5,19 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 45 │ 801 │ Arabil │ 150,82 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 45 │ 675 │ Arabil │ 36,82 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ Total │ │ │ Arabil │ 251,16 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│Fieni │ 5 │ 84 │ Pãşuni │ 19,07 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 5 │ 87 │ Pãşuni │ 0,80 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 12 │ 205 │ Pãşuni │ 0,64 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 12 │ 210 │ Pãşuni │ 0,40 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ Total │ │ │ Pãşuni │ 20,91 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 5 │ 83 │ Fâneaţã │ 2,14 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 5 │ 87 b │ Fâneaţã │ 2,58 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 5 │ 87 d │ Fâneaţã │ 0,60 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 5 │ 87 c │ Fâneaţã │ 0,87 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 12 │ 203 │ Fâneaţã │ 0,90 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 12 │ 204 │ Fâneaţã │ 0,54 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 12 │ 206 │ Fâneaţã │ 17,03 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 12 │ 207 │ Fâneaţã │ 10,20 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│Fieni │ 12 │ 208 │ Fâneaţã │ 6,91 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 5 │ 98 │ Fâneaţã │ 14,31 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ Total │ │ │ Fâneaţã │ 56,08 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│Moroieni │ 26 │ 788 │ Pãşuni alpine │ 11,86 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 26 │ 789 │ Pãşuni alpine │ 6,90 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 26 │ 791 │ Pãşuni alpine │ 13,50 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 26 │ 793 │ Pãşuni alpine │ 4,74 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 26 │ 794 │ Pãşuni alpine │ 3,03 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 26 │ 799 │ Pãşuni alpine │ 64,00 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 26 │ 801 │ Pãşuni alpine │ 6,16 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 26 │ 804 │ Pãşuni alpine │ 169,08 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 26 │ 811 │ Pãşuni alpine │ 9,72 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 26 │ 812 │ Pãşuni alpine │ 3,31 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 26 │ 813 │ Pãşuni alpine │ 15,08 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ Total │ │ │ Pãşuni alpine │ 307,38 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ TOTAL │ │ │ AGRICOL │ 706,89 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│Finta │ 45 │ 640 │ Drum │ 0,11 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 45 │ 634 │ Drum │ 0,40 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 45 │ 635 │ Drum │ 0,52 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 45 │ 802 │ Drum │ 0,40 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ Total │ │ │ Drum │ 1,43 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│Bilciureşti │ 2 │ 9 │ Curţi, construcţii │ 1,41 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ Total │ │ │ Curţi, construcţii │ 1,41 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 45 │ 657 │ Curţi, construcţii │ 0,29 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 45 │ 638 │ Curţi, construcţii │ 0,36 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 45 │ 639 │ Curţi, construcţii │ 0,14 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 45 │ 627 │ Curţi, construcţii │ 4,30 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 45 │ 629 │ Curţi, construcţii │ 0,94 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 45 │ 630 │ Curţi, construcţii │ 0,08 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 45 │ 636/1 │ Curţi, construcţii │ 0,78 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 45 │ 641 │ Curţi, construcţii │ 0,12 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 45 │ 659 │ Curţi, construcţii │ 0,98 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 45 │ 790/2 │ Curţi, construcţii │ 0,07 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 45 │ 790/3 │ Curţi, construcţii │ 0,12 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 45 │ 790/5 │ Curţi, construcţii │ 0,22 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 45 │ 791 │ Curţi, construcţii │ 0,24 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 45 │ 801/1 │ Curţi, construcţii │ 0,15 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 45 │ 801/2 │ Curţi, construcţii │ 0,42 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 45 │ 801/3 │ Curţi, construcţii │ 0,15 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 45 │ 801/5 │ Curţi, construcţii │ 0,41 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 45 │ 803 │ Curţi, construcţii │ 0,28 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 45 │ 806 │ Curţi, construcţii │ 0,36 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ Total │ │ │ Curţi, construcţii │ 10,41 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│Fieni │ 5 │ 86 │ Curţi, construcţii │ 0,11 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 5 │ 87/a │ Curţi, construcţii │ 0,05 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 5 │ 87/c │ Curţi, construcţii │ 4,10 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ 5 │ 87/d │ Curţi, construcţii │ 0,60 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ Total │ │ │ Curţi, construcţii │ 4,86 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ TOTAL │ │ │ NEAGRICOL │ 18,11 │
├──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ TOTAL GENERAL │ │ │ │ 725,00*)│
└──────────────────────┴──────────┴─────────┴────────────────────────┴─────────┘


-----------
*) Suprafaţã înregistratã la Ministerul Finanţelor Publice cu nr. MF 102530.
-----------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice