Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.408 din 18 noiembrie 2009  privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National al Viei si Produselor Vitivinicole    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 1.408 din 18 noiembrie 2009 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National al Viei si Produselor Vitivinicole

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 2 decembrie 2009
HOTĂ?RÂRE nr. 1.408 din 18 noiembrie 2009
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 2 decembrie 2009

În temeiul <>art. 108 din Constituţia României, republicatã , şi al <>art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritãţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeanã şi Fondul Monetar Internaţional,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

ART. 1
(1) Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole, denumit în continuare O.N.V.P.V., se înfiinţeazã, se organizeazã şi funcţioneazã ca organ de specialitate în subordinea Ministerului Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale, ca urmare a comasãrii prin fuziune a Oficiului Naţional al Denumirilor de Origine pentru Vinuri, denumit în continuare O.N.D.O.V., şi a Oficiului Naţional al Viei şi Vinului, denumit în continuare O.N.V.V., care se desfiinţeazã.
(2) O.N.V.P.V. este instituţie publicã cu personalitate juridicã, finanţatã din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale, cu sediul în municipiul Bucureşti, Şos. Iancului nr. 49, sectorul 2.
(3) O.N.V.P.V. este organismul tehnico-ştiinţific care gestioneazã la nivel naţional, în principal, potenţialul de producţie, denumirile de origine, indicaţiile geografice şi menţiunile tradiţionale pentru produsele vitivinicole.
ART. 2
O.N.V.P.V. este format din:
a) Consiliul regiunilor viticole, format dintre 9 membri, dintre care unul este directorul aparatului executiv al O.N.V.P.V., restul membrilor fiind numiţi la propunerea organizaţiei interprofesionale de profil recunoscute administrativ la nivel naţional, reprezentând cele 8 regiuni viticole;
b) aparatul executiv.
ART. 3
Directorul general al O.N.V.P.V. este numit prin ordin al ministrului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale, pe bazã de concurs sau examen, în condiţiile legii. Directorul general al O.N.V.P.V. îndeplineşte şi funcţia de preşedinte al Consiliului regiunilor viticole.
ART. 4
Regulamentul de organizare şi funcţionare al O.N.V.P.V., structurile sale organizatorice, centrale şi teritoriale, se aprobã prin ordin al ministrului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale.
ART. 5
Veniturile proprii ale O.N.V.P.V. sunt constituite din taxe percepute pentru:
a) autorizarea anualã a plantaţiilor viticole destinate obţinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu denumire de origine controlatã şi vinuri cu indicaţie geograficã;
b) atestarea dreptului de utilizare a denumirii de origine controlatã şi a indicaţiei geografice pentru comercializarea vinurilor cu denumire de origine controlatã şi/sau a vinurilor cu indicaţie geograficã;
c) acordarea drepturilor de plantare din rezervele judeţene şi rezerva naţionalã, dupã certificarea defrişãrii de cãtre Inspecţia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol, denumitã în continuare I.S.C.T.V., în condiţiile legii.
ART. 6
Nivelul taxelor prevãzute la art. 5 se stabileşte prin ordin al ministrului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale.
ART. 7
O.N.V.P.V. poate organiza şi susţine financiar programe de pregãtire şi instruire profesionalã a angajaţilor sãi, în colaborare cu instituţiile de învãţãmânt şi de cercetare şi cu unitãţile producãtoare din domeniul vitivinicol.
ART. 8
O.N.V.P.V. îndeplineşte urmãtoarele atribuţii:
a) gestioneazã Registrul plantaţiilor viticole la nivel naţional, declaraţiile obligatorii, Registrul industriilor vitivinicole şi coordoneazã activitatea consilierilor Registrului plantaţiilor viticole din cadrul direcţiilor pentru agriculturã şi dezvoltare ruralã judeţene şi a municipiului Bucureşti, în scopul actualizãrii datelor cuprinse în Sistemul informatic naţional al viei şi vinului;
b) gestioneazã, controleazã, înregistreazã şi asigurã protecţia denumirilor de origine, indicaţiilor geografice şi menţiunilor tradiţionale pentru produsele vitivinicole;
c) efectueazã comunicãri cãtre Comisia Europeanã în ceea ce priveşte potenţialul de producţie şi sistemul de declaraţii obligatorii, în termenele prevãzute de regulamentele europene în vigoare;
d) acordã dreptul de plantare a viţei-de-vie din rezerva naţionalã şi rezerva regionalã de drepturi, pe suprafeţe mai mari de 0,1 ha, pentru persoane fizice sau operatori economici;
e) coordoneazã tehnic şi metodologic derularea acţiunilor referitoare la crearea cazierului vinicol şi constituirea bãncii de date analitice şi stocheazã rezultatele obţinute;
f) verificã şi avizeazã caietele de sarcini pentru producerea vinurilor cu denumire de origine controlatã şi indicaţie geograficã întocmite de organizaţiile/asociaţiile de producãtori din arealele cu denumire de origine controlatã şi indicaţie geograficã;
g) autorizeazã producãtorii de struguri destinaţi obţinerii de vinuri cu denumire de origine controlatã şi/sau producãtorii de struguri destinaţi obţinerii de vinuri cu indicaţie geograficã, la solicitarea acestora;
h) autorizeazã producãtorii de vinuri cu denumire de origine controlatã şi/sau vinuri cu indicaţie geograficã, la solicitarea acestora;
i) elibereazã certificatele de atestare a dreptului de comercializare pentru vinurile cu denumire de origine controlatã şi vinurile cu indicaţie geograficã, care atestã dreptul de utilizare a denumirii de origine, respectiv a indicaţiei geografice, la solicitarea producãtorilor;
j) elaboreazã şi gestioneazã procedura preliminarã de înregistrare a cererilor de protecţie a noilor denumiri de origine, respectiv indicaţii geografice şi/sau de modificare a condiţiilor specifice ale produsului obţinut într-o denumire de origine controlatã sau o indicaţie geograficã, la nivel naţional;
k) transmite Comisiei Europene:
1. informaţiile şi documentele privind suprafeţele plantate cu viţã-de-vie, fãrã drept de plantare dupã 1 ianuarie 2007;
2. informaţiile şi documentele privind suprafeţele regularizate în conformitate cu lit. a), taxele prevãzute şi valoarea medie a drepturilor de plantare judeţene;
3. documentul unic şi specificaţiile produsului pentru care se solicitã protecţia în vederea examinãrii şi publicãrii în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;
4. cererea pentru aprobarea ridicãrii gradului alcoolic al vinurilor prin utilizarea zaharozei în anii cu condiţii climatice extrem de nefavorabile;
l) controleazã calitatea vinurilor apte de a deveni vinuri cu denumire de origine controlatã şi cu indicaţie geograficã, din punct de vedere organoleptic şi fizico-chimic, pentru atestarea dreptului de comercializare în cadrul comisiilor constituite din reprezentanţi ai O.N.V.P.V., ai Asociaţiei Degustãtorilor Autorizaţi din România şi ai asociaţiei/organizaţiei de producãtori din arealul vizat;
m) suspendã sau anuleazã certificatul de atestare a dreptului de comercializare pentru vinurile cu denumire de origine controlatã şi indicaţie geograficã, în cazul în care se constatã nerespectarea de cãtre producãtori a prevederilor din caietele de sarcini privind producerea şi comercializarea acestora, şi sesizeazã I.S.C.T.V., în vederea aplicãrii sancţiunilor prevãzute de lege;
n) verificã modul în care operatorii economici înregistreazã în evidenţã mişcarea stocurilor de vinuri cu denumire de origine controlatã şi/sau cu indicaţie geograficã pentru care s-au acordat certificate de atestare a dreptului de comercializare;
o) înainteazã spre aprobare, prin ordin al ministrului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale, caietele de sarcini întocmite de cãtre organizaţiile/asociaţiile de producãtori reprezentative pentru fiecare denumire de origine şi indicaţie geograficã, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 479/2008 al Consiliului din 29 aprilie 2008, înglobat în R egulamentul (CE) nr. 491/2009 al Consiliului din 25 mai 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 de instituire a unei organizãri comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 154 din 17 iunie 2009, art. 118 lit. b şi c; în situaţia în care nu sunt constituite organizaţiile/asociaţiile respective, caietele de sarcini sunt întocmite şi înaintate spre aprobare de cãtre organizaţia interprofesionalã de profil recunoscutã administrativ;
p) controleazã modul de aplicare şi respectare a prevederilor din caietele de sarcini pentru producerea vinurilor cu denumire de origine controlatã şi a vinurilor cu indicaţie geograficã din punctul de vedere al plantaţiilor, producţiei, depozitãrii şi comercializãrii;
q) verificã prin sondaj respectarea prevederilor legale privind denumirile de origine controlatã şi indicaţiile geografice de cãtre producãtori şi sesizeazã I.S.C.T.V. situaţiile neconforme, în vederea aplicãrii sancţiunilor prevãzute de lege;
r) stabileşte anual randamentul la hectar pe regiuni viticole, necesar pentru decontarea primei de defrişare aferente suprafeţelor care nu fac obiectul depunerii declaraţiilor obligatorii de recoltã şi producţie;
s) elaboreazã şi propune spre aprobare proiecte de acte normative sau administrative cu caracter normativ pentru sectorul vitivinicol, ţinând seama de cerinţele dezvoltãrii viticulturii şi vinificaţiei, de reglementãrile Uniunii Europene şi recomandãrile Organizaţiei Internaţionale a Viei şi Vinului;
t) întocmeşte studii şi analize în domeniul viticulturii şi vinificaţiei privind practicile şi tratamentele în producerea strugurilor şi vinurilor;
u) întocmeşte studii de cercetare în vederea stabilirii strategiei de dezvoltare a sectorului vitivinicol;
v) colaboreazã cu instituţiile centrale şi teritoriale din subordinea Ministerului Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale, denumit în continuare M.A.P.D.R., în vederea stabilirii şi realizãrii obiectivelor de dezvoltare a sectorului vitivinicol românesc;
w) participã la fundamentarea şi implementarea proiectelor de asistenţã tehnicã şi de investiţii în domeniul vitivinicol;
x) colaboreazã cu unitãţile de cercetare în realizarea programelor sectoriale de cercetare ştiinţificã şi aplicativã în domeniul vitivinicol;
y) colaboreazã cu alte direcţii de specialitate din cadrul M.A.P.D.R., instituţiile descentralizate din teritoriu, organizaţiile/asociaţiile de producãtori, precum şi cu organizaţia naţionalã interprofesionalã recunoscutã administrativ;
z) colaboreazã cu Agenţia de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã, în vederea implementãrii şi derulãrii mãsurilor de sprijin financiar specific sectorului vitivinicol din fonduri naţionale şi comunitare;
) asigurã legãtura României cu Organizaţia Internaţionalã a Viei şi Vinului, denumitã în continuare O.I.V., cu Biroul Vie-Vin al Direcţiei generale de agriculturã şi dezvoltare ruralã a Comisiei Europene, precum şi cu alte organisme internaţionale similare;
bb) desemneazã reprezentanţii României ce vor participa la manifestãrile internaţionale cu caracter tehnico-ştiinţific desfãşurate sub egida O.I.V.;
cc) avizeazã, iniţiazã şi sprijinã organizarea de manifestãri naţionale şi internaţionale cu caracter vitivinicol: congrese, simpozioane, consfãtuiri, concursuri etc.;
dd) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin acte normative.
ART. 9
O.N.V.P.V. preia de la O.N.V.V. şi O.N.D.O.V. structurile de personal, patrimoniul aferent, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii ce decurg din acestea, creditele bugetare rãmase neutilizate la data intrãrii în vigoare a <>Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritãţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeanã şi Fondul Monetar Internaţional, prin protocol de predare-preluare care se încheie în termen de 15 zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
ART. 10
(1) La înfiinţarea O.N.V.P.V., personalul acestuia se constituie din personal preluat de la O.N.V.V. şi O.N.D.O.V., în condiţiile legii.
(2) Numãrul maxim de posturi al O.N.V.P.V. este de 88.
(3) Statul de funcţii, organigrama şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale O.N.V.P.V se aprobã prin ordin al ministrului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale.
(4) În cadrul numãrului maxim de posturi aprobat se pot organiza birouri teritoriale, fãrã personalitate juridicã, a cãror înfiinţare şi ale cãror atribuţii sunt stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale. Activitatea inspectoratelor teritoriale se poate desfãşura în spaţii închiriate în condiţiile legii, cu suportarea cheltuielilor de cãtre O.N.V.P.V.
(5) Personalul O.N.V.P.V. este personal contractual şi va fi salarizat potrivit reglementãrilor în vigoare.
ART. 11
(1) O.N.V.P.V. încheie contracte sau convenţii cu alte organisme şi cu operatori economici din ţarã şi din strãinãtate, în vederea colaborãrii şi cooperãrii pe plan naţional sau internaţional în domeniul sãu de activitate, în condiţiile legii.
(2) O.N.V.P.V. beneficiazã şi de programe cu finanţare comunitarã şi/sau internaţionalã.


PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneazã:


────────────────
p. Ministrul agriculturii,
pãdurilor şi dezvoltãrii rurale, interimar,
Nicolae Giugea,
secretar de stat

p. Ministrul muncii,
familiei şi protecţiei sociale, interimar,
Mihai Constantin Şeitan,
secretar de stat

Şeful Departamentului pentru Afaceri Europene,
Bogdan Mãnoiu

Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Pogea


Bucureşti, 18 noiembrie 2009.
Nr. 1.408.
___________


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice