Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.405 din 18 noiembrie 2009  pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor   Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice, aprobate prin   Hotararea Guvernului nr. 1.350/2006     Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 1.405 din 18 noiembrie 2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.350/2006

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 2 decembrie 2009


┌────┬─────────────┬────────────┬──────────┬─────────┬─────────┬──────────┬────┐
│Nr. │ Numele şi │ Adresa │ Numãrul │ Numãrul │Venitul │Cuantumul │ │
│crt.│ prenumele │domiciliului│ │membrilor│net mediu│lunar al │ │
│ │ titularului │ │ │ de │lunar pe │ajutorului│Obs.│
├────┼─────────────┼────────┬───┼──────────┤familie │membru de│pentru în-│ │
│ │Codul numeric│ Strada │Nr.│Data înre-│ │familie │cãlzirea │ │
│ │ personal │ │ │gistrãrii │ │- lei - │locuinţei │ │
│ │ │ │ │cererii │ │ │ - lei - │ │
├────┼─────────────┼────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
├────┼─────────────┼────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────┤
│ │.............│ │ │..........│ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────┤
│ │.............│ │ │..........│ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────┤
│ │.............│ │ │..........│ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────┤
│ │.............│ │ │..........│ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────┤
│ │.............│ │ │..........│ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────┤
│ │.............│ │ │..........│ │ │ │ │
└────┴─────────────┴────────┴───┴──────────┴─────────┴─────────┴──────────┴────┘
ANEXA 2


───────
[Anexa nr. 3c) la normele metodologice]
───────────────────────────────────────

Judeţul/Municipiul Bucureşti .........................
(cod, denumire)
Primarul localitãţii/sectorului ......................
(cod, denumire)

DISPOZIŢIE
nr. ......./......

privind neacordarea ajutorului pentru încãlzirea locuinţei cu lemne,
cãrbuni, combustibili petrolieri

Primarul unitãţii administrativ-teritoriale ............., având în vedere:
- prevederile <>art. 71 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
- prevederile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încãlzirea locuinţei, precum şi a unor facilitãţi acordate populaţiei pentru plata energiei termice, aprobatã prin <>Legea nr. 245/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale <>Normelor metodologice de aplicare a prevederilor <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încãlzirea locuinţei, precum şi a unor facilitãţi populaţiei pentru plata energiei termice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.350/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
- cererea şi declaraţia pe propria rãspundere pentru acordarea ajutorului pentru încãlzirea locuinţei cu lemne, cãrbuni, combustibili petrolieri pentru familiile şi persoanele singure, altele decât cele beneficiare de ajutor social stabilit în condiţiile <>Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, înregistratã la nr. ................ ,
dispune:
1. Neacordarea ajutorului lunar pentru încãlzirea locuinţei cu lemne, cãrbuni, combustibili petrolieri doamnei/ domnului ..............., cu domiciliul/reşedinţa în .................., CNP ....................... .
2. Motivul neacordãrii ajutorului îl constituie neîndeplinirea condiţiilor prevãzute de <>art. 8 alin. (1) lit. a)-i) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 5/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
3. Prezenta dispoziţie poate fi contestatã în termen de 30 de zile de la comunicare la primarul unitãţii administrativteritoriale.
4. În cazul în care sunteţi nemulţumit de soluţionarea contestaţiei, dispoziţia poate fi atacatã la Tribunalul ........., potrivit prevederilor <>Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

Primar,
................

ANEXA 3
───────
[Anexa nr. 4c) la normele metodologice]
───────────────────────────────────────


ROMÂNIA
Judeţul/Municipiul Bucureşti ................................
(cod, denumire)

Primarul comunei/oraşului/municipiului/
sectorului municipiului Bucureşti ...............................
(cod, denumire)

SITUAŢIA CENTRALIZATOARE
privind beneficiarii şi cuantumul ajutoarelor pentru încãlzirea locuinţei
cu lemne, cãrbuni, combustibili petrolieri
luna ..../an ....

┌────┬────────────┬───────────┬──────────┬─────────┬───────────────────────────┐
│Nr. │ Titularul │ │ Numãr │ Adresã │ Cuantumul lunar al │
│crt.│ ajutorului │ CNP │dispoziţie│ titular │ ajutorului stabilit prin │
│ │ │ │ primar │ │ dispoziţie a primarului │
│ │ │ │ │ │ - lei - │
├────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────────────────────┤
│ 1. │ .... │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────────────────────┤
│ 2. │ .... │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────────────────────┤
│ 3. │ .... │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────────────────────┤
│ 4. │ .... │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────────────────────┤
│... │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────────────────────┤
│ │ TOTAL │ │ │ │ │
└────┴────────────┴───────────┴──────────┴─────────┴───────────────────────────┘Primar,
...........

NOTĂ?:
Se transmite în scris şi în format electronic.


ANEXA 4


───────
(Anexa nr. 8a/1 la normele metodologice)
────────────────────────────────────────

AJUTOARE PENTRU ÎNCÃLZIREA LOCUINŢEI CU ENERGIE TERMICÃ - FAMILII

┌─────────┬───────┬───────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│Venit net│Procent│ Numãr │ Numãr familii beneficiare │
│mediu lu-│compen-│ luni ├────────┬─────────────────────────────────────────┤
│nar pe │sare │ │ Total │ Familii cu │
│membru │ │ │din care├───────┬────────┬───────┬────────┬───────┤
│de fami- │ │ │ │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ > 5 │
│lie (lei)│ │ │ │ membri│ membri │ membri│ membri │ membri│
├─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈙 luni │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈘 luni │ │ │ │ │ │ │
│ │ 100% ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈗 luni │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈖 luni │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ pânã la │ 𗈕 luna │ │ │ │ │ │ │
│ 155 ├───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈙 luni │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈘 luni │ │ │ │ │ │ │
│ │ 90% ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈗 luni │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈖 luni │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈕 luna │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈙 luni │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈘 luni │ │ │ │ │ │ │
�,1-210│ 80% ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈗 luni │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈖 luni │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈕 luna │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈙 luni │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈘 luni │ │ │ │ │ │ │
�,1-260│ 70% ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈗 luni │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈖 luni │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈕 luna │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈙 luni │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈘 luni │ │ │ │ │ │ │
�,1-310│ 60% ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈗 luni │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈖 luni │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈕 luna │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈙 luni │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈘 luni │ │ │ │ │ │ │
�,1-355│ 50% ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈗 luni │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈖 luni │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈕 luna │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈙 luni │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈘 luni │ │ │ │ │ │ │
�,1-425│ 40% ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈗 luni │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈖 luni │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈕 luna │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈙 luni │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈘 luni │ │ │ │ │ │ │
�,1-480│ 30% ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈗 luni │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈖 luni │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈕 luna │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈙 luni │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈘 luni │ │ │ │ │ │ │
�,1-540│ 20% ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈗 luni │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈖 luni │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈕 luna │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈙 luni │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈘 luni │ │ │ │ │ │ │
�,1-615│ 10% ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈗 luni │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈖 luni │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈕 luna │ │ │ │ │ │ │
├─────────┴───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ 𗈙 luni │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ 𗈘 luni │ │ │ │ │ │ │
│ TOTAL ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ 𗈗 luni │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ 𗈖 luni │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ 𗈕 luna │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ TOTAL GENERAL │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────┴───────┴────────┴───────┴────────┴───────┴────────┴───────┘
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│ │ La data de │
│ ├────────┬───────┬────────┬───────┬────────┬───────┤
│ 󧓧 oct. 󧓦 nov.󧓧 dec. 󧓧 ian.󧓤(29) 󧓧 mar.│
│ │ │ │ │ │febr. │ │
├─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│Numãr │ │ │ │ │ │ │
│total de │ │ │ │ │ │ │
│cereri │ │ │ │ │ │ │
│depuse │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│Numãr │ │ │ │ │ │ │
│total │ │ │ │ │ │ │
│ajutoare │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴────────┴───────┴────────┴───────┴────────┴───────┘ANEXA 5


───────
(Anexa nr. 8a/2 la normele metodologice)
────────────────────────────────────────

AJUTOARE PENTRU ÎNCĂ?LZIREA LOCUINŢEI CU ENERGIE
TERMICÃ - PERSOANE SINGURE

┌─────────┬───────┬───────┬────────┐
│Venit net│Procent│ Numãr │Persoanã│
│mediu lu-│compen-│ luni │singurã │
│nar pe │sare │ │ │
│membru de│ │ │ │
│familie │ │ │ │
│ (lei) │ │ │ │
├─────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ 𗈙 luni │ │
│ │ ├───────┼────────┤
│pânã la │ 𗈘 luni │ │
│ 155 │ 100% ├───────┼────────┤
│ │ 𗈗 luni │ │
│ │ ├───────┼────────┤
│ │ 𗈖 luni │ │
│ │ ├───────┼────────┤
│ │ 𗈕 luna │ │
│ ├───────┼───────┼────────┤
│ │ 𗈙 luni │ │
│ │ ├───────┼────────┤
│ │ 𗈘 luni │ │
│ │ 90% ├───────┼────────┤
│ │ 𗈗 luni │ │
│ │ ├───────┼────────┤
│ │ 𗈖 luni │ │
│ │ ├───────┼────────┤
│ │ 𗈕 luna │ │
├─────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ 𗈙 luni │ │
│ │ ├───────┼────────┤
│ │ 𗈘 luni │ │
�,1-210│ 80% ├───────┼────────┤
│ │ 𗈗 luni │ │
│ │ ├───────┼────────┤
│ │ 𗈖 luni │ │
│ │ ├───────┼────────┤
│ │ 𗈕 luna │ │
├─────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ 𗈙 luni │ │
│ │ ├───────┼────────┤
│ │ 𗈘 luni │ │
�,1-260│ 70% ├───────┼────────┤
│ │ 𗈗 luni │ │
│ │ ├───────┼────────┤
│ │ 𗈖 luni │ │
│ │ ├───────┼────────┤
│ │ 𗈕 luna │ │
├─────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ 𗈙 luni │ │
│ │ ├───────┼────────┤
│ │ 𗈘 luni │ │
�,1-310│ 60% ├───────┼────────┤
│ │ 𗈗 luni │ │
│ │ ├───────┼────────┤
│ │ 𗈖 luni │ │
│ │ ├───────┼────────┤
│ │ 𗈕 luna │ │
├─────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ 𗈙 luni │ │
│ │ ├───────┼────────┤
│ │ 𗈘 luni │ │
�,1-355│ 50% ├───────┼────────┤
│ │ 𗈗 luni │ │
│ │ ├───────┼────────┤
│ │ 𗈖 luni │ │
│ │ ├───────┼────────┤
│ │ 𗈕 luna │ │
├─────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ 𗈙 luni │ │
│ │ ├───────┼────────┤
│ │ 𗈘 luni │ │
�,1-425│ 40% ├───────┼────────┤
│ │ 𗈗 luni │ │
│ │ ├───────┼────────┤
│ │ 𗈖 luni │ │
│ │ ├───────┼────────┤
│ │ 𗈕 luna │ │
├─────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ 𗈙 luni │ │
│ │ ├───────┼────────┤
│ │ 𗈘 luni │ │
�,1-480│ 30% ├───────┼────────┤
│ │ 𗈗 luni │ │
│ │ ├───────┼────────┤
│ │ 𗈖 luni │ │
│ │ ├───────┼────────┤
│ │ 𗈕 luna │ │
├─────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ 𗈙 luni │ │
│ │ ├───────┼────────┤
│ │ 𗈘 luni │ │
�,1-540│ 20% ├───────┼────────┤
│ │ 𗈗 luni │ │
│ │ ├───────┼────────┤
│ │ 𗈖 luni │ │
│ │ ├───────┼────────┤
│ │ 𗈕 luna │ │
├─────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ 𗈙 luni │ │
│ │ ├───────┼────────┤
│ │ 𗈘 luni │ │
�,1-615│ 10% ├───────┼────────┤
│ │ 𗈗 luni │ │
│ │ ├───────┼────────┤
│ │ 𗈖 luni │ │
│ │ ├───────┼────────┤
│ │ 𗈕 luna │ │
├─────────┴───────┼───────┼────────┤
│ 𗈙 luni │ 0 │
│ ├───────┼────────┤
│ 𗈘 luni │ 0 │
│ TOTAL ├───────┼────────┤
│ 𗈗 luni │ 0 │
│ ├───────┼────────┤
│ 𗈖 luni │ 0 │
│ ├───────┼────────┤
│ 𗈕 luna │ 0 │
├─────────────────┼───────┼────────┤
│ TOTAL GENERAL │ 0 │ 0 │
└─────────────────┴───────┴────────┘
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│ │ La data de │
│ ├────────┬───────┬────────┬───────┬────────┬───────┤
│ 󧓧 oct. 󧓦 nov.󧓧 dec. 󧓧 ian.󧓤(29) 󧓧 mar.│
│ │ │ │ │ │febr. │ │
├─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│Numãr │ │ │ │ │ │ │
│total de │ │ │ │ │ │ │
│cereri │ │ │ │ │ │ │
│depuse │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│Numãr │ │ │ │ │ │ │
│total │ │ │ │ │ │ │
│ajutoare │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴────────┴───────┴────────┴───────┴────────┴───────┘
ANEXA 6


───────
(Anexa nr. 8a/3 la normele metodologice)
────────────────────────────────────────

PLĂ?ŢI ENERGIE TERMICÃ

┌────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Aferente lunii │ Plãţi în cursul lunii │
│ ├──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬────┬───────┤
│ │Decembrie │Ianuarie │Februarie │Martie │Aprilie │Mai │Iunie │
├────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼────┼───────┤
│Noiembrie │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼────┼───────┤
│Decembrie │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼────┼───────┤
│Ianuarie │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼────┼───────┤
│Februarie │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼────┼───────┤
│Martie │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼────┼───────┤
│TOTAL │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
└────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴────┴───────┘ANEXA 7


───────
[Anexa nr. 8b) la normele metodologice]
───────────────────────────────────────

AJUTOARE
pentru încãlzirea locuinţei cu gaze naturale

┌───────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────────────────────────────┐
│Venit │Cuantum│ Numãr │ │ Numãr beneficiari │
│net │ajutor │ luni │ ├───────┬────────────────────────────────────┤
│mediu │ │ │Total │Persoa-│ Familii cu │
│lunar │ │ │ │nã ├──────┬───────┬──────┬───────┬──────┤
│pe mem-│ │ │ │singurã│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ > 5 │
│bru de │ │ │ │ │membri│membri │membri│ membri│membri│
│familie│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ (lei) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│pânã la│ 262 𗈙 luni │ │ │ │ │ │ │ │
│ 155 │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ 𗈘 luni │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ 𗈗 luni │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ 𗈖 luni │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ 𗈕 luna │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
�,1- │ 162 𗈙 luni │ │ │ │ │ │ │ │
│ 210 │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ 𗈘 luni │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ 𗈗 luni │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ 𗈖 luni │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ 𗈕 luna │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
�,1- │ 137 𗈙 luni │ │ │ │ │ │ │ │
│ 260 │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ 𗈘 luni │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ 𗈗 luni │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ 𗈖 luni │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ 𗈕 luna │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
�,1- │ 112 𗈙 luni │ │ │ │ │ │ │ │
│ 310 │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ 𗈘 luni │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ 𗈗 luni │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ 𗈖 luni │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ 𗈕 luna │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
�,10-│ 87 𗈙 luni │ │ │ │ │ │ │ │
� │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ 𗈘 luni │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ 𗈗 luni │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ 𗈖 luni │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ 𗈕 luna │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
�,1- │ 62 𗈙 luni │ │ │ │ │ │ │ │
│ 425 │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ 𗈘 luni │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ 𗈗 luni │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ 𗈖 luni │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ 𗈕 luna │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
�,1- │ 44 𗈙 luni │ │ │ │ │ │ │ │
│ 480 │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ 𗈘 luni │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ 𗈗 luni │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ 𗈖 luni │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ 𗈕 luna │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
�,1- │ 31 𗈙 luni │ │ │ │ │ │ │ │
│ 540 │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ 𗈘 luni │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ 𗈗 luni │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ 𗈖 luni │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ 𗈕 luna │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
�,1- │ 19 𗈙 luni │ │ │ │ │ │ │ │
│ 615 │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ 𗈘 luni │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ 𗈗 luni │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ 𗈖 luni │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ 𗈕 luna │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┴───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ TOTAL 𗈙 luni │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ 𗈘 luni │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ 𗈗 luni │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ 𗈖 luni │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ 𗈕 luna │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│TOTAL GENERAL │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
└───────────────┴───────┴───────┴───────┴──────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│ │ La data de │
│ ├────────┬───────┬────────┬───────┬────────┬───────┤
│ 󧓧 oct. 󧓦 nov.󧓧 dec. 󧓧 ian.󧓤(29) 󧓧 mar.│
│ │ │ │ │ │febr. │ │
├─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│Numãr │ │ │ │ │ │ │
│total de │ │ │ │ │ │ │
│cereri │ │ │ │ │ │ │
│depuse │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│Numãr │ │ │ │ │ │ │
│total │ │ │ │ │ │ │
│ajutoare │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴────────┴───────┴────────┴───────┴────────┴───────┘
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Aferente│ Plãţi în cursul lunii │
│ lunii ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────┤
│ │Decembrie│Ianuarie │Februarie│Martie │Aprilie │Mai │Iunie │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤
│Noiembrie│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤
│Decembrie│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤
│Ianuarie │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤
│Februarie│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤
│Martie │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ TOTAL │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
└─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────┘
Anexa 8


───────
[Anexa nr. 8c) la normele metodologice]
───────────────────────────────────────


AJUTOARE
pentru încãlzirea locuinţei cu lemne, cãrbuni, combustibili petrolieri
pentru beneficiarii de ajutor social în condiţiile <>Legii nr. 416/2001

┌───────┬─────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐
│ │Nr. a│ noiembrie │ decembrie │ ianuarie │ februarie │ martie │
│ │jutoa├──────┬─────┼──────┬─────┼──────┬─────┼──────┬─────┼──────┬─────┤
│ │re a-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Tip │proba│Nr. │Nr. │Nr. │Nr. │Nr. │Nr. │Nr. │Nr. │Nr. │Nr. │
│familie│te la│ajutoa│aju- │ajutoa│aju- │ajutoa│aju- │ajutoa│aju- │ajutoa│aju- │
│ │înce-│re │toare│re │toare│re │toare│re │toare│re │toare│
│ │putul│apro- │înce-│apro- │înce-│apro- │înce-│apro- │înce-│apro- │înce-│
│ │sezo-│bate │tate │bate │tate │bate │tate │bate │tate │bate │tate │
│ │nului│în │în │în │în │în │în │în │în │în │în │
│ │rece │luna │luna │luna │luna │luna │luna │luna │luna │luna │luna │
│ │ │curen-│curen│curen-│cu- │curen-│cu- │curen-│cu- │curen-│cu- │
│ │ │tã │tã │tã │rentã│tã │rentã│tã │rentã│tã │rentã│
├───────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│persoa-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nã sin-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│gurã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│familii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cu 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│membri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│familii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cu 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│membri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│familii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cu 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│membri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│familii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cu 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│membri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│familii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cu > 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│membri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│ TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┘

┌──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │La începu-│In luna │In luna │In luna │In luna │In luna │
│ PLÃŢI │tul sezo- │noiembrie │decembrie │ianuarie │februarie │martie │
│ │nului rece│ │ │ │ │ │
│ ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
└──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
ANEXA 9


────────
[Anexa nr. 8d) la normele metodologice]
───────────────────────────────────────


AJUTOARE
pentru încãlzirea locuinţei cu lemne, cãrbuni,
combustibili petrolieri pentru familii şi persoane singure,
altele decât beneficiarii de ajutor social

┌───────┬───────┬───────┬──────┬───────────────────────────────────────────────┐
│Venit │Cuantum│ Numãr │ │ Numãr beneficiari │
│net │ajutor │ luni │ ├───────┬───────────────────────────────────────┤
│mediu │încãl- │ │Total,│Persoa-│ Familii cu │
│lunar │zire │ │ din │nã ├───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│pe mem-│ │ │ care │singurã│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ > 5 │
│bru de │ │ │ │ │membri │membri │membri │membri │membri │
│familie│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ (lei) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│pânã la│ 54 𗈙 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ │
│ 155 │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 𗈘 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 𗈗 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 𗈖 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 𗈕 luna │ 0 │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
�,1- │ 48 𗈙 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ │
│ 210 │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 𗈘 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 𗈗 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 𗈖 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 𗈕 luna │ 0 │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
�,1- │ 44 𗈙 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ │
│ 260 │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 𗈘 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 𗈗 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 𗈖 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 𗈕 luna │ 0 │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
�,1- │ 39 𗈙 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ │
│ 310 │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 𗈘 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 𗈗 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 𗈖 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 𗈕 luna │ 0 │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
�,1- │ 34 𗈙 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ │
� │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 𗈘 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 𗈗 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 𗈖 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 𗈕 luna │ 0 │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
�,1- │ 30 𗈙 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ │
│ 425 │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 𗈘 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 𗈗 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 𗈖 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 𗈕 luna │ 0 │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
�,1- │ 26 𗈙 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ │
│ 480 │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 𗈘 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 𗈗 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 𗈖 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 𗈕 luna │ 0 │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
�,1- │ 20 𗈙 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ │
│ 540 │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 𗈘 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 𗈗 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 𗈖 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 𗈕 luna │ 0 │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
�,1- │ 16 𗈙 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ │
│ 615 │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 𗈘 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 𗈗 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 𗈖 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 𗈕 luna │ 0 │ │ │ │ │ │ │
├───────┴───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ TOTAL 𗈙 luni │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 𗈘 luni │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 𗈗 luni │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 𗈖 luni │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 𗈕 luna │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────┴───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│TOTAL GENERAL │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
└───────────────────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│ │ La data de │
│ ├────────┬───────┬────────┬───────┬────────┬───────┤
│ 󧓧 oct. 󧓦 nov.󧓧 dec. 󧓧 ian.󧓤 feb. 󧓧 mar.│
├─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│Numãr │ │ │ │ │ │ │
│total de │ │ │ │ │ │ │
│cereri │ │ │ │ │ │ │
│depuse │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│Numãr │ │ │ │ │ │ │
│total │ │ │ │ │ │ │
│ajutoare │ │ │ │ │ │ │
│aprobate │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴────────┴───────┴────────┴───────┴────────┴───────┘
┌──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │La începu-│In luna │In luna │In luna │In luna │In luna │
│ PLÃŢI │tul sezo- │noiembrie │decembrie │ianuarie │februarie │martie │
│ │nului rece│ │ │ │ │ │
│ ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
└──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘


____________
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice