Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.337 din 14 decembrie 2000  privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 1.337 din 14 decembrie 2000 privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 27 decembrie 2000
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale <>art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 12 alin. (4) şi <>art. 47 alin. (1) din Legea protecţiei muncii nr. 90/1996 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotãrâre.

ART. 1
(1) Prezenta hotãrâre se aplica unor echipamente electrice de joasa tensiune fabricate în ţara sau importate, destinate pieţei interne.
(2) În sensul prezentei hotãrâri, prin echipament electric de joasa tensiune se înţelege orice aparat sau echipament proiectat sa fie utilizat la o tensiune nominalã cuprinsã între 50 V şi 1.000 V în curent alternativ şi între 75 V şi 1.500 V în curent continuu.
(3) Nu sunt supuse prevederilor prezentei hotãrâri echipamentele electrice şi fenomenele fizice prevãzute în anexa nr. 1.
ART. 2
(1) Echipamentele electrice prevãzute la art. 1 alin. (1) şi (2) pot fi puse pe piata sau utilizate numai dacã nu pun în pericol securitatea oamenilor, animalelor domestice şi bunurilor mobile şi imobile, atunci când sunt instalate, utilizate şi întreţinute conform destinaţiei şi specificatiilor.
(2) Cerinţele esenţiale de securitate menţionate la alin. (1) sunt prevãzute în anexa nr. 2.
ART. 3
Echipamentele electrice care îndeplinesc cerinţele prevãzute la art. 2 nu pot face obiectul interzicerii de punere pe piata şi punere în funcţiune din considerente de securitate.
ART. 4
(1) Este interzisã punerea pe piata sau utilizarea echipamentelor electrice care nu îndeplinesc cerinţele esenţiale de securitate prevãzute în anexa nr. 2, potrivit legii.
(2) Se considera ca sunt respectate cerinţele esenţiale de securitate prevãzute în anexa nr. 2, în ordinea specificatã în continuare, dacã echipamentele electrice sunt conforme cu:
a) standardele naţionale, care adopta standardele europene armonizate;
b) standardele naţionale pentru domeniile în care nu sunt adoptate standarde europene armonizate.
(3) Ministerul Industriei şi Comerţului şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale vor asigura publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, lista cuprinzând standardele în vigoare pentru echipamentele electrice de joasa tensiune, care va fi actualizatã periodic.
ART. 5
Se interzice distribuitorilor de energie electrica, în condiţiile legii, sa impunã utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune, pentru conectare la reţea şi pentru furnizarea energiei electrice, condiţii de securitate suplimentare celor prevãzute în anexa nr. 2.
ART. 6
(1) Când se constata ca un echipament electric nu satisface cerinţele prevãzute în anexa nr. 2 organele de control vor lua mãsuri de retragere de pe piata şi de interzicere a punerii pe piata.
(2) Reintroducerea pe piata a unui echipament electric se efectueazã numai în condiţiile prevãzute la art. 2.
(3) În cazul situaţiilor prevãzute la alin. (1) organele de control vor informa în scris, dupã caz, Ministerul Industriei şi Comerţului sau Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.
ART. 7
(1) Înainte de a fi pus pe piata echipamentul electric prevãzut la art. 1 trebuie sa fie marcat CS, conform modelului prezentat în anexa nr. 3 lit. B, atestând conformitatea acestuia cu prevederile prezentei hotãrâri, în urma unui proces de evaluare a conformitatii.
(2) Pentru echipamentele electrice care îndeplinesc integral cerinţele esenţiale de securitate în condiţiile prevãzute la art. 4 alin. (2) lit. a) se aplica procedura de evaluare a conformitatii prevãzutã în anexa nr. 4.
(3) Pentru echipamentele electrice care nu se încadreazã în prevederile alin. (2) se aplica procedura de evaluare a conformitatii prevãzutã în anexa nr. 5.
(4) Se excepteazã de la prevederile art. 7 alin. (1) şi se admite punerea pe piata a echipamentelor electrice care au marcajul de conformitate CE aplicat de un producãtor dintr-un stat membru al Uniunii Europene.
(5) Pentru echipamentele electrice puse pe piata cu marcajul de conformitate CE producãtorul sau reprezentantul sau autorizat întocmeşte şi pãstreazã dosarul tehnic de conformitate, care va fi prezentat spre examinare, la cerere, organului de control. În cazul în care nu exista reprezentant autorizat al producãtorului importatorul are obligaţia de a deţine dosarul tehnic de conformitate.
(6) Dosarul tehnic de conformitate prevãzut la alin. (5) va conţine:
a) adresele spaţiilor pentru depozitare în România;
b) informaţii detaliate privind proiectarea şi fabricarea echipamentelor electrice;
c) rapoarte de încercãri prin care producãtorul demonstreaza conformitatea echipamentelor electrice cu standardele europene armonizate;
d) declaraţie de conformitate sau, dupã caz, certificat de conformitate.
(7) În sensul prezentei hotãrâri, prin reprezentant autorizat se înţelege persoana juridicã cu sediul în România, desemnatã de producãtor sa acţioneze în numele sau.
ART. 8
(1) Producãtorul sau reprezentantul sau autorizat aplica într-un mod vizibil, uşor lizibil şi durabil, marcajul de conformitate CS pe echipament, ambalaj, instrucţiuni de exploatare sau pe certificatul de garanţie.
(2) În cazul în care echipamentului electric îi sunt aplicabile şi alte reglementãri care prevãd aplicarea marcajului de conformitate CS, marcajul va trebui sa ateste conformitatea cu prevederile tuturor acestor reglementãri.
ART. 9
În domeniul echipamentelor electrice de joasa tensiune competenta organismelor de certificare, a laboratoarelor de încercãri şi a organismelor de inspecţie este recunoscuta, dupã caz, de Ministerul Industriei şi Comerţului sau de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale pe baza unui proces de evaluare propriu, avându-se în vedere criteriile prevãzute în anexa nr. 6.
ART. 10
Metodologia de evaluare prevãzutã la art. 9 se elaboreazã de Ministerul Industriei şi Comerţului şi de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.
ART. 11
Lista cuprinzând organismele recunoscute va fi periodic actualizatã de Ministerul Industriei şi Comerţului şi de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi va fi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 12
Nerespectarea prevederilor prezentei hotãrâri se sancţioneazã conform dispoziţiilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pentru echipamentele electrice destinate consumatorilor, şi ale <>Legii protecţiei muncii nr. 90/1996 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pentru echipamentele tehnice.
ART. 13
Constatarea încãlcãrii dispoziţiilor prezentei hotãrâri şi aplicarea sancţiunilor se fac de Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor pentru echipamentele destinate consumatorilor şi de organele autorizate în acest sens ale Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale pentru echipamentele tehnice.
ART. 14
Anexele nr. 1-6 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
ART. 15
Aplicarea procedurii de evaluare a conformitatii va fi facultativã timp de 12 luni de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
ART. 16
Orice alte dispoziţii contrare prezentei hotãrâri se abroga.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

Contrasemneazã:
---------------
Ministrul industriei şi comerţului,
Radu Berceanu

Şeful Oficiului pentru Protecţia
Consumatorilor,
Corneliu Eliade Mihailescu

Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
Liviu Lucian Albu


ANEXA 1

LISTA
cuprinzând echipamentele electrice şi fenomenele
fizice care nu sunt supuse prevederilor prezentei hotãrâri

1. Echipament electric pentru utilizare în atmosfera exploziva
2. Echipament electric pentru utilizare radiologica şi medicalã
3. Componente electrice pentru lifturi de mãrfuri şi de persoane
4. Contoare de energie electrica
5. Fise şi prize de uz casnic
6. Sisteme de supraveghere cu gard electric
7. Interferente radioelectrice
8. Echipamente electrice specializate, utilizate pe nave, avioane sau pe calea feratã, care se supun prevederilor elaborate de organizaţiile internaţionale la care România este parte
9. Echipamente furnizate ca obiecte de muzeu, însoţite de documente corespunzãtoare în acest sens.

ANEXA 2

CERINŢELE ESENŢIALE DE SECURITATE
pentru echipamentul electric de joasa tensiune

1. Condiţii generale
a) Caracteristicile principale, indicaţiile de recunoaştere şi de respectare care vor asigura funcţionarea echipamentului electric în siguranta şi în scopurile pentru care a fost fabricat trebuie sa fie marcate pe echipament sau, dacã acest lucru nu este posibil, într-un document insotitor.
b) Numele producãtorului, denumirea firmei sau marca înregistratã trebuie sa fie aplicatã în mod vizibil şi lizibil pe echipamentul electric sau, dacã nu este posibil, pe ambalaj.
c) Echipamentul electric, precum şi componentele sale trebuie sa fie fabricate astfel încât sa poatã fi asamblate şi conectate sigur şi corect.
d) Echipamentul electric trebuie sa fie proiectat şi fabricat astfel încât sa se asigure protecţia impotriva riscurilor prevãzute la pct. 2 şi 3, condiţionat de utilizarea şi întreţinerea adecvatã în scopul pentru care a fost fabricat.
2. Protecţia impotriva riscurilor care pot sa rezulte ca urmare a montarii şi utilizãrii echipamentului electric
Mãsurile de natura tehnica trebuie sa fie prescrise cu respectarea cerinţelor prevãzute la pct. 1, pentru a se asigura ca:
a) persoanele şi animalele domestice sunt protejate corespunzãtor fata de pericolul ranirilor fizice sau de alta natura care pot fi cauzate de contactul electric direct sau indirect;
b) nu se produc incalziri, radiatii sau arcuri electrice periculoase;
c) persoanele, animalele domestice şi bunurile mobile şi imobile sunt protejate corespunzãtor impotriva pericolelor de natura neelectrica cauzate de echipamentul electric, asa cum rezulta din experienta;
d) izolatia este corespunzãtoare unor cerinţe previzibile.
3. Protecţia impotriva riscului cauzat de influente externe asupra echipamentului electric
Mãsurile tehnice trebuie sa fie luate cu respectarea cerinţelor prevãzute la pct. 1, pentru a se asigura ca:
a) echipamentul electric satisface cerinţele de natura mecanicã în asa fel încât persoanele, animalele domestice şi proprietatea sa nu fie puse în pericol;
b) echipamentul electric este rezistent la influente de natura nemecanica în condiţii previzibile de mediu, astfel încât persoanele, animalele domestice şi proprietatea sa nu fie puse în pericol;
c) echipamentul electric nu pericliteazã persoanele, animalele domestice şi proprietatea în condiţii previzibile de suprasarcini.

ANEXA 3


A. Declaraţie de conformitate

Noi, ..........(numele furnizorului şi adresa)......................., declaram pe propria rãspundere ca produsul ....(denumirea, tipul sau modelul, numãrul lotului, seriei, eventual sursele şi numãrul de exemplare de identificare a produsului ca denumire, tip, model) ...............
la care se referã aceasta declaraţie este în conformitate cu urmãtorul/urmãtoarele standard/standarde sau cu alte reglementãri tehnice: .... [titlul şi/sau numãrul şi data publicãrii standardului/standardelor sau a altui/altor document/documente) normativ/normative] ........... şi respecta cerinţele de securitate.
Incercarile au fost realizate de laboratorul*) ...... (denumirea) ....., ........... (adresa) .............................................
Raport de încercãri/certificat de conformitate nr. .................. din ..... (data) ........., ....... (locul şi data emiterii).............

....................................................................
(numele şi semnatura sau marcajul echivalent al persoanei autorizate)

-------------
*) recunoscut de Ministerul Industriei şi Comerţului şi de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale conform criteriilor cuprinse în anexa nr. 6.

B. Marcajul de conformitate
Marcajul de conformitate C şi S, cu forma prezentatã în figura urmãtoare:

CS
NOTA:
Fontul (stilul literei) - Times New Roman - corp 36
În cazul în care marcajul CS trebuie sa fie mãrit sau micşorat este necesar sa se respecte proportiile prezentate în schita de mai sus.
Componentele C şi S ale marcajului CS trebuie sa aibã aceeaşi dimensiune pe verticala, care nu trebuie sa fie mai mica de 5 mm.

ANEXA 4


CONTROLUL INTERN AL PRODUCŢIEI

1. Producãtorul sau reprezentantul sau autorizat asigura şi declara ca echipamentele electrice satisfac cerinţele de securitate care sunt aplicabile. Producãtorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa fixeze marcajul CS pe fiecare produs şi sa întocmeascã în scris o declaraţie de conformitate. Modelul declaraţiei de conformitate este prevãzut în anexa nr. 3 lit. A.
2. Producãtorul sau reprezentantul sau autorizat este obligat sa întocmeascã un dosar tehnic de conformitate care va fi prezentat spre examinare, la cerere, organismelor de inspecţie.
3. Dosarul tehnic de conformitate trebuie sa ateste conformitatea echipamentului electric cu principalele cerinţe de securitate şi, în mãsura în care este relevant, sa fie acoperite proiectarea, producerea şi funcţionarea acestuia.
4. Dosarul tehnic de conformitate va cuprinde:
a) descrierea generalã a echipamentului electric;
b) instrucţiuni de exploatare, manual de utilizare;
c) desene de proiectare şi de fabricaţie, scheme ale componentelor, subansambluri, circuitelor;
d) descriere şi explicaţii necesare pentru înţelegerea celor prezentate la lit. c);
e) rezultatele calculelor de proiectare, controale efectuate etc.;
f) lista cuprinzând standardele care se aplica integral sau parţial şi descrierea soluţiilor aplicate pentru a satisface cerinţele esenţiale de securitate în situaţia neaplicarii integrale a standardelor;
g) document de atestare a efectuãrii tuturor încercãrilor privind securitatea în condiţiile prevederilor prezentei hotãrâri - rapoarte de încercãri sau, dupã caz, certificat de conformitate în original emis de organisme recunoscute de Ministerul Industriei şi Comerţului sau de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale;
h) declaraţie de conformitate în original.
5. Dosarul tehnic de conformitate trebuie ţinut la dispoziţia organelor de control minimum 10 ani de la ultima punere pe piata a echipamentului electric, iar documentele conţinute trebuie sa fie redactate în limba romana. Atunci când producãtorul sau reprezentantul sau autorizat nu este stabilit în România, obligaţia de a pãstra documentaţia tehnica revine importatorului sau persoanei care a introdus produsul pe piata româneascã.
6. Producãtorul trebuie sa ia mãsurile necesare pentru ca procesul de producţie sa asigure conformitatea echipamentului electric fabricat cu documentaţia tehnica prezentatã la pct. 4 şi cu cerinţele esenţiale de securitate prevãzute în anexa nr. 2.

ANEXA 5


EXAMINAREA CS DE TIP

1. Producãtorul sau reprezentantul sau autorizat înainteazã o cerere de examinare CS de tip unui organism recunoscut ales de el.
Solicitarea trebuie sa cuprindã:
a) numele şi adresa producãtorului sau ale reprezentantului autorizat;
b) o declaraţie scrisã din care sa rezulte ca nu a mai solicitat la alt organism recunoscut examinarea CS de tip;
c) dosarul tehnic prevãzut la pct. 2.
Producãtorul pune la dispoziţie organismului recunoscut un esantion reprezentativ al producţiei, numit generic "tip". Organismul recunoscut poate solicita şi alte esantioane dacã programul de încercãri prevede acest lucru.
2. Dosarul tehnic trebuie sa permitã evaluarea conformitatii aparatului cu cerinţele prezentei hotãrâri. El trebuie sa acopere (atât at este necesar pentru evaluare) proiectarea, producţia şi funcţionarea. El trebuie sa cuprindã:
a) descrierea generalã a echipamentului electric;
b) instrucţiuni de exploatare, manual de utilizare;
c) desene de proiectare şi de fabricaţie, scheme ale componentelor, subansamblurilor, circuitelor;
d) descriere şi explicaţii necesare pentru înţelegerea celor prezentate la lit. c);
e) rezultatele calculelor de proiectare, controale efectuate etc.;
f) lista cuprinzând standardele ce se aplica integral sau parţial şi descrierea soluţiilor aplicate pentru a satisface cerinţele esenţiale de securitate în situaţia neaplicarii integrale a standardelor;
g) rapoarte de încercãri.
3. Organismul recunoscut examineazã dosarul tehnic, verifica dacã echipamentul electric a fost fabricat în conformitate cu acest dosar, efectueazã controalele adecvate şi incercarile necesare, convine cu producãtorul locul unde vor fi efectuate controalele şi incercarile necesare.
4. În cazul în care echipamentul electric satisface cerinţele prezentei hotãrâri, organismul recunoscut elibereazã producãtorului sau reprezentantului sau autorizat un certificat de conformitate CS de tip. Certificatul va cuprinde:
a) numele şi adresa producãtorului;
b) concluziile verificãrii;
c) condiţiile de validitate a certificatului;
d) date de identificare a echipamentului electric aprobat.
5. Producãtorul sau reprezentantul sau autorizat informeazã organismul recunoscut care deţine dosarul tehnic ce a fãcut obiectul certificatului de conformitate CS de tip despre toate modificãrile fãcute produsului aprobat. Aceste modificãri trebuie aprobate dacã afecteazã conformitatea cu cerinţele esenţiale sau cu condiţiile de utilizare a produsului. Aceasta noua aprobare este eliberata sub forma unei anexe la certificatul de conformitate CS de tip.
6. Fiecare organism desemnat transmite celorlalte organisme recunoscute informaţii privind certificatele de conformitate CS de tip şi anexele eliberate sau retrase.
7. Celelalte organisme desemnate pot obţine o copie de pe certificatele de conformitate CS de tip şi/sau de pe anexele acestora.
8. Producãtorul sau reprezentantul sau autorizat va pãstra dosarul tehnic împreunã cu un exemplar al certificatelor de conformitate CS de tip şi al anexelor la acestea cel puţin 10 ani de la punerea pe piata a ultimului echipament electric.
9. Producãtorul sau reprezentantul sau autorizat asigura şi declara ca produsele sunt conforme cu tipul de echipament electric descris în certificatul de conformitate CS de tip şi satisfac cerinţele cuprinse în reglementãrile aplicabile. Producãtorul sau reprezentantul autorizat al acestuia fixeazã marcajul CS pe fiecare produs şi întocmeşte în scris o declaraţie de conformitate. Modelul declaraţiei de conformitate este prezentat în anexa nr. 3 lit. A. Producãtorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa pãstreze declaraţia de conformitate timp de 10 ani de la data realizãrii echipamentului electric.
10. Producãtorul trebuie sa ia toate mãsurile pentru ca procesul de producţie sa asigure conformitatea produselor realizate cu echipamentul electric descris în certificatul de conformitate CS de tip şi cu cerinţele cuprinse în reglementãrile aplicabile.
11. În cazul în care producãtorul nu are sediul în România obligaţia de a pune la dispoziţie dosarul tehnic o va avea persoana responsabilã cu introducerea echipamentului electric pe piata.

ANEXA 6

CRITERIILE
de evaluare a organismelor care trebuie recunoscute

Condiţii minime:
1. sa dispunã de personal, mijloace şi echipamente adecvate;
2. competenta tehnica, experienta în domeniu şi integritate profesionalã a personalului;
3. independenta în realizarea încercãrilor, redactarea rapoartelor, eliberarea certificatelor şi executarea funcţiei de verificare;
4. pãstrarea de cãtre personal a secretului profesional;
5. existenta unei asigurãri de rãspundere civilã.

------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016