Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.305 din 27 decembrie 2012  pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea actiunilor referitoare la organizarea si desfasurarea alegerilor partiale pentru completarea Consiliului Local al Comunei Calmatuiu de Sus, judetul Teleorman, din data de 3 februarie 2013    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 1.305 din 27 decembrie 2012 pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea actiunilor referitoare la organizarea si desfasurarea alegerilor partiale pentru completarea Consiliului Local al Comunei Calmatuiu de Sus, judetul Teleorman, din data de 3 februarie 2013

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 28 decembrie 2012

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 125 alin. (1) şi al art. 131 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ARTICOL UNIC
    Se aprobă Programul calendaristic privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor parţiale pentru completarea Consiliului Local al Comunei Călmăţuiu de Sus, judeţul Teleorman, din data de 3 februarie 2013, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

                                 PRIM-MINISTRU
                              VICTOR-VIOREL PONTA

                                Contrasemnează:
                                ---------------
                               Viceprim-ministru,
           ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
                             Nicolae-Liviu Dragnea

               p. Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,
                                   Dan Vlaicu

                         Ministrul afacerilor interne,
                                   Radu Stroe

    Bucureşti, 27 decembrie 2012.
    Nr. 1.305.


   ANEXĂ

                            PROGRAMUL CALENDARISTIC
                  privind realizarea acţiunilor referitoare la
       organizarea şi desfăşurarea alegerilor parţiale pentru completarea
                 Consiliului Local al Comunei Călmăţuiu de Sus,
                judeţul Teleorman, din data de 3 februarie 2013


┌───┬──────────────────┬──────────────────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────┐
│Nr.│ Termenul de │ │ │ │
│crt│realizare potrivit│ │ │ │
│ │Legii nr. 67/2004 │ │ │ │
│ │pentru alegerea │ Acţiunea │ Cine realizează │ Modalitatea │
│ │autorităţilor pu- │ │ acţiunea │ de realizare │
│ │blice locale, re- │ │ │ │
│ │publicată, cu mo- │ │ │ │
│ │dificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ ulterioare │ │ │ │
│ │ (articolul) │ │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│1. │Cu cel puţin 35 de│ Stabilirea şi aducerea la cunoştinţa │Guvernul │Hotărâre care se │
│ │zile înaintea │ publică a datei desfăşurării │ │publică în Monitorul│
│ │votării │ alegerilor │ │Oficial al României,│
│ │28 decembrie 2012 │ │ │ │
│ │Art. 9 alin. (2) │ │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│2. │În termen de două │Numerotarea circumscripţiei electorale│Prefectul │Prin ordin │
│ │zile de la │ │ │ │
│ │stabilirea datei │ │ │ │
│ │alegerilor, dar nu│ │ │ │
│ │mai târziu de │ │ │ │
│ │29 decembrie 2012 │ │ │ │
│ │Art. 11 alin. (1) │ │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│3. │Cu o zi înainte de│Întocmirea listelor cu magistraţi şi │Preşedintele │ │
│ │desemnare │alţi jurişti care participă la │tribunalului, │ │
│ │5 ianuarie 2013 │tragerea la sorţi pentru desemnarea │prefectul, cu parti- │ │
│ │Art. 24 alin. (5) │preşedintelui biroului electoral de │ciparea │ │
│ │şi (7) │circumscripţie şi a locţiitorului │reprezentanţilor │ │
│ │ │acestuia │partidelor politice │ │
│ │ │Completarea listei prevăzute la │Prefectul, la │ │
│ │ │art. 24 alin. (5) cu alte persoane │propunerea primarului│ │
│ │ │care se bucură de prestigiu în faţa │ │ │
│ │ │locuitorilor, dar care nu fac parte │ │ │
│ │ │din niciun partid politic şi au cel │ │ │
│ │ │puţin studii medii │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│4. │Cu cel puţin 24 de│Aducerea la cunoştinţa publică a datei│Preşedintele │Anunţ în presă şi │
│ │ore înainte de │şedinţei în care se va efectua │tribunalului │afişare la uşa │
│ │data şedinţei │tragerea la sorţi a preşedintelui │ │instanţei │
│ │5 ianuarie 2013 │biroului electoral de circumscripţie │ │ │
│ │Art. 24 alin. (8) │şi a locţiitorului acestuia │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│5. │În termen de cel │Delimitarea şi numerotarea secţiilor │Primarul │Prin dispoziţie │
│ │mult 10 zile de la│de votare; aducerea la cunoştinţa │ │Prin afişare │
│ │stabilirea datei │publică a delimitării şi numerotării │ │ │
│ │alegerilor, dar nu│secţiilor de votare şi a numerotării │ │ │
│ │mai târziu de │circumscripţiei electorale │ │ │
│ │6 ianuarie 2013 │ │ │ │
│ │Art. 12 şi 15 │ │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│6. │În termen de cel │Desemnarea preşedintelui biroului │Preşedintele │Tragere la sorţi │
│ │mult 10 zile de la│electoral de circumscripţie şi a │tribunalului │ │
│ │stabilirea datei │locţiitorului acestuia │ │ │
│ │alegerilor, cel │ │ │ │
│ │mai târziu │ │ │ │
│ │6 ianuarie 2013 │ │ │ │
│ │Art. 24 alin. (5) │ │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│7. │În termen de 24 de│Punerea la dispoziţia partidelor │Preşedintele │În scris │
│ │ore de la │politice, a alianţelor politice sau a │tribunalului împreună│ │
│ │solicitare, după │alianţelor electorale, a listei │cu prefectul │ │
│ │6 ianuarie 2013 │cuprinzând datele necesare ale │ │ │
│ │Art. 24 alin. (11)│preşedintelui biroului electoral de │ │ │
│ │ │circumscripţie şi ale locţiitorului │ │ │
│ │ │acestuia, pentru a fi contactaţi, │ │ │
│ │ │precum şi adresa şi numărul de │ │ │
│ │ │telefon al sediului biroului │ │ │
│ │ │electoral de circumscripţie │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│8. │În termen de o zi │Aducerea la cunoştinţa publică a │Prefectul │Prin afişare şi prin│
│ │de la constituire,│sediului biroului electoral de │ │orice alt mijloc de │
│ │dar nu mai târziu │circumscripţie şi a programului de │ │publicitate │
│ │de │activitate al acestuia │ │ │
│ │7 ianuarie 2013 │ │ │ │
│ │Art. 27 │ │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│9. │În termen de 24 de│Comunicarea către biroul electoral de │Primarul │În scris │
│ │ore de la │circumscripţie a numărului de │ │ │
│ │constituire, dar │alegători rezultat din listele │ │ │
│ │nu mai târziu de │electorale permanente şi complementare│ │ │
│ │7 ianuarie 2013 │ │ │ │
│ │Art. 22 alin. (1) │ │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│10.│În termen de 24 de│Formularea contestaţiilor privind │Persoanele interesate│În scris │
│ │ore de la │desemnarea preşedintelui biroului │ │ │
│ │desemnare, dar nu │electoral de circumscripţie şi a │ │ │
│ │mai târziu de │locţiitorului acestuia │ │ │
│ │7 ianuarie 2013 │ │ │ │
│ │Art. 39 alin. (1) │ │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│11.│În termen de o zi │Soluţionarea contestaţiilor privind │Tribunalul │Hotărâre definitivă │
│ │de la │desemnarea preşedintelui biroului │ │şi irevocabilă │
│ │înregistrare, dar │electoral de circumscripţie şi a │ │ │
│ │nu mai târziu de │locţiitorului acestuia │ │ │
│ │8 ianuarie 2013 │ │ │ │
│ │Art. 31 alin. (6) │ │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│12.│În termen de 5 │Comunicarea de către partidele │Partidele politice, │În scris │
│ │zile de la │politice, organizaţiile cetăţenilor │organizaţiile │ │
│ │constituirea │aparţinând minorităţilor naţionale, │cetăţenilor │ │
│ │biroului electoral│alianţele politice şi alianţele │aparţinând minorită- │ │
│ │de circumscripţie,│electorale, biroului electoral de │ţilor naţionale, │ │
│ │dar nu mai târziu │circumscripţie a semnelor electorale │alianţele politice şi│ │
│ │de │ │ alianţele electorale│ │
│ │10 ianuarie 2013 │ │ │ │
│ │Art. 56 alin. (1) │ │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│13.│În următoarea zi │Aducerea la cunoştinţa publică a │Biroul electoral de │Prin orice mijloc de│
│ │după expirarea │semnelor electorale │circumscripţie │publicitate │
│ │termenului pentru │ │ │ │
│ │comunicarea │ │ │ │
│ │semnelor │ │ │ │
│ │electorale │ │ │ │
│ │11 ianuarie 2013 │ │ │ │
│ │Art. 56 alin. (7) │ │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│14.│În termen de 18 │Punerea la dispoziţia primarului a │Direcţia pentru │Proces-verbal │
│ │zile de la data │listelor electorale permanente şi a │Evidenţa Persoanelor │ │
│ │stabilirii zilei │listelor electorale complementare │şi Administrarea │ │
│ │alegerilor, cel │ │Bazelor de Date din │ │
│ │mai târziu la data│ │cadrul Ministerului │ │
│ │de │ │Administraţiei şi │ │
│ │14 ianuarie 2013 │ │Internelor şi Oficiul│ │
│ │Art. 16 alin. (1) │ │Român pentru Imigrări│ │
│ │şi art. 22^1 │ │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│15.│Cel mai târziu cu │ DEPUNEREA CANDIDATURILOR │Partidele politice, │În scris, în 4 │
│ │20 de zile înainte│ │alianţele politice, │exemplare │
│ │de data desfăşură-│ │alianţele electorale,│ │
│ │rii alegerilor, │ │organizaţiile │ │
│ │dar nu mai târziu │ │cetăţenilor │ │
│ │de │ │aparţinând minorită- │ │
│ │14 ianuarie 2013 │ │ţilor naţionale care │ │
│ │Art. 44 şi 45 │ │participă la alegeri,│ │
│ │ │ │candidaţii │ │
│ │ │ │independenţi │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│16.│Cel mai târziu cu │Solicitarea acordării timpilor de │Partidele politice, │În scris │
│ │20 de zile │antenă către conducerile posturilor de│alianţele politice, │ │
│ │înaintea datei │radiodifuziune şi televiziune publice │alianţele electorale,│ │
│ │alegerilor, dar nu│şi private, sau, după caz, ale │candidaţii │ │
│ │mai târziu de │studiourilor teritoriale ale acestora │independenţi şi │ │
│ │14 ianuarie 2013 │ │organizaţiile │ │
│ │Art. 65 alin. (6) │ │cetăţenilor │ │
│ │ │ │aparţinând minorită- │ │
│ │ │ │ţilor naţionale │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│17.│În termen de 24 de│Afişarea candidaturilor acceptate │Biroul electoral de │Prin afişare la │
│ │ore de la │ │circumscripţie │sediul biroului │
│ │înregistrare, dar │ │ │electoral de │
│ │nu mai târziu de │ │ │circumscripţie │
│ │15 ianuarie 2013 │ │ │ │
│ │Art. 50 alin. (3) │ │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│18.│În termen de 24 de│Formularea de contestaţii împotriva │Candidaţii, │În scris │
│ │ore de la │respingerii candidaturilor │partidele politice, │ │
│ │respingere, dar nu│ │alianţele politice │ │
│ │mai târziu de │ │sau alianţele │ │
│ │15 ianuarie 2013 │ │electorale care au │ │
│ │Art. 52 alin. (2) │ │propus candidatura │ │
│ │ │ │respectivă │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│19.│În termen de 24 de│Soluţionarea contestaţiilor formulate │Judecătoria │Hotărâre │
│ │ore de la │împotriva respingerii candidaturilor │ │ │
│ │înregistrare, dar │ │ │ │
│ │nu mai târziu de │ │ │ │
│ │16 ianuarie 2013 │ │ │ │
│ │Art. 52 alin. (5) │ │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│20.│În termen de cel │Formularea de contestaţii împotriva │Cetăţenii, partidele │În scris │
│ │mult 24 de ore de │acceptării unor candidaturi │politice, alianţele │ │
│ │la afişarea │ │politice şi alianţele│ │
│ │candidaturii, dar │ │electorale │ │
│ │nu mai târziu de │ │ │ │
│ │16 ianuarie 2013 │ │ │ │
│ │Art. 52 alin. (1) │ │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│21.│În termen de 24 de│Declararea recursului împotriva │Candidaţii, partidele│În scris │
│ │ore de la │hotărârii pronunţate în cazul │politice, alianţele │ │
│ │pronunţare, dar nu│respingerii candidaturii │politice şi alianţele│ │
│ │mai târziu de │ │electorale care au │ │
│ │17 ianuarie 2013 │ │propus candidatura │ │
│ │Art. 52 alin. (6) │ │respectivă │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│22.│În termen de 24 de│Soluţionarea contestaţiilor formulate │Judecătoria │Hotărâre │
│ │ore de la │împotriva admiterii candidaturilor │ │ │
│ │înregistrare, dar │ │ │ │
│ │nu mai târziu de │ │ │ │
│ │17 ianuarie 2013 │ │ │ │
│ │Art. 52 alin. (5) │ │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│23.│În termen de 3 │Comunicarea către biroul electoral de │Filialele locale ale │În scris │
│ │până la care se │reprezentanţilor partidelor politice, │partidelor politice, │ │
│ │zile de la data │circumscripţie a numelor şi prenumelor│alianţelor politice │ │
│ │pot propune │alianţelor politice şi ai alianţelor │şi alianţelor │ │
│ │candidaturile, cel│electorale care vor face parte din │electorale │ │
│ │mai târziu la data│acest birou electoral. │ │ │
│ │de │ │ │ │
│ │17 ianuarie 2013 │ │ │ │
│ │Art. 24 alin. (13)│ │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│24.│În termen de 24 de│Declararea recursului împotriva │Cetăţenii, partidele │În scris │
│ │ore de la │hotărârii pronunţate în cazul │politice, alianţele │ │
│ │pronunţare, dar nu│admiterii candidaturii │politice şi alianţele│ │
│ │mai târziu de │ │electorale │ │
│ │18 ianuarie 2013 │ │ │ │
│ │Art. 52 alin. (6) │ │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│25.│În termen de 24 de│Soluţionarea recursului declarat │Tribunalul │Hotărâre definitivă │
│ │ore de la │împotriva hotărârii pronunţate în │ │şi irevocabilă │
│ │înregistrare, dar │soluţionarea contestaţiei privind │ │ │
│ │nu mai târziu de │respingerea candidaturii │ │ │
│ │18 ianuarie 2013 │ │ │ │
│ │Art. 52 alin. (6) │ │ │ │
│ │şi (7) │ │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│26.│Până la rămânerea │Comunicarea către prefect a semnelor │Biroul electoral de │În scris │
│ │definitivă a │electorale în vederea imprimării lor │circumscripţie │ │
│ │candidaturilor, │pe buletinele de vot │ │ │
│ │dar nu mai târziu │ │ │ │
│ │de │ │ │ │
│ │18 ianuarie 2013 │ │ │ │
│ │Art. 56 alin. (7) │ │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│27.│Până la începerea │Stabilirea locurilor speciale │Primarul │Prin dispoziţie │
│ │campaniei │pentru afişaj electoral │ │ │
│ │electorale, dar nu│ │ │ │
│ │mai târziu de │ │ │ │
│ │18 ianuarie 2013 │ │ │ │
│ │Art. 76 alin. (1) │ │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│28.│În termen de 5 │Punerea la dispoziţia partidelor │Primarul │La cererea │
│ │zile de la │politice, alianţelor politice şi │ │partidelor politice,│
│ │primirea listelor │alianţelor electorale, la cererea şi │ │alianţelor politice │
│ │electorale │pe cheltuiala acestora, a copiilor de │ │şi alianţelor │
│ │permanente, dar nu│pe listele electorale permanente, │ │electorale │
│ │mai târziu de │precum şi de pe listele electorale │ │ │
│ │18 ianuarie 2013 │suplimentare │ │ │
│ │Art. 16 alin. (2) │ │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│29.│În termen de 24 de│Soluţionarea recursului declarat │Tribunalul │Hotărâre definitivă │
│ │ore de la │împotriva hotărârii pronunţate asupra │ │şi irevocabilă │
│ │înregistrare, dar │contestaţiei privind admiterea │ │ │
│ │nu mai târziu de │candidaturii │ │ │
│ │19 ianuarie 2013 │ │ │ │
│ │Art. 52 alin. (6) │ │ │ │
│ │şi (7) │ │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│30.│După expirarea │RĂMÂNEREA DEFINITIVĂ A CANDIDATURILOR │Biroul electoral de │Proces-verbal │
│ │termenului de │ │circumscripţie │ │
│ │depunere a │ │ │ │
│ │candidaturilor, │ │ │ │
│ │la care se adaugă,│ │ │ │
│ │dacă este cazul, │ │ │ │
│ │termenele │ │ │ │
│ │prevăzute la │ │ │ │
│ │art. 52, dar nu │ │ │ │
│ │mai târziu de │ │ │ │
│ │20 ianuarie 2013 │ │ │ │
│ │Art. 53 │ │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│31.│Cu 15 zile înainte│ ÎNCEPEREA CAMPANIEI ELECTORALE │ │ │
│ │de data │ │ │ │
│ │desfăşurării │ │ │ │
│ │alegerilor │ │ │ │
│ │20 ianuarie 2013 │ │ │ │
│ │Art. 61 │ │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│32.│Imediat după │Stabilirea numărului de ordine de pe │Preşedintele biroului│Prin tragere la │
│ │rămânerea │buletinul de vot, în prezenţa │electoral de │sorţi │
│ │definitivă a │reprezentanţilor partidelor politice, │circumscripţie │ │
│ │candidaturilor, │alianţelor politice, alianţelor │ │ │
│ │dar nu mai târziu │electorale care depun candidaturi │ │ │
│ │de │ │ │ │
│ │21 ianuarie 2013 │ │ │ │
│ │Art. 55 alin. (8) │ │ │ │
│ │şi (12) │ │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│33.│În termen de 24 de│Centralizarea candidaturilor depuse de│Biroul electoral de │ │
│ │ore de la │partidele politice, alianţele │circumscripţie │ │
│ │întocmire, dar nu │politice, alianţele electorale şi │ │ │
│ │mai târziu de │organizaţiile cetăţenilor aparţinând │ │ │
│ │21 ianuarie 2013 │minorităţilor naţionale şi comunicarea│ │ │
│ │Art. 37 alin. (1) │situaţiei centralizate către │ │ │
│ │lit. f) │Societatea Română de Televiziune şi │ │ │
│ │ │Societatea Română de Radiodifuziune │ │ │
│ │ │(după rămânerea definitivă a │ │ │
│ │ │candidaturilor) │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│34.│În termen de 24 de│Completarea biroului electoral de │Preşedintele biroului│În funcţie de │
│ │ore de la │circumscripţie cu reprezentanţii │electoral de │numărul candidaturi-│
│ │rămânerea │partidelor politice, alianţelor │circumscripţie │lor şi, eventual, │
│ │definitivă a │politice şi alianţelor electorale │ │prin tragere la │
│ │candidaturilor, │ │ │sorţi │
│ │cel mai târziu la │ │ │ │
│ │data de │ │ │ │
│ │21 ianuarie 2013 │ │ │ │
│ │Art. 24 alin. (14)│ │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│35.│Cel mai târziu │Stabilirea timpilor de antenă pentru │Societatea Română de │În funcţie de │
│ │până la │partidele politice parlamentare, │Televiziune şi │ponderea deţinută în│
│ │22 ianuarie 2013 │alianţele acestora şi organizaţiile │Societatea Română de │Parlament │
│ │Art. 65 alin. (3) │cetăţenilor aparţinând minorităţilor │Radiodifuziune │ │
│ │ │naţionale reprezentate în Parlament │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│36.│În termen de 24 de│Comunicarea către prefect a ordinii │Preşedintele biroului│În scris │
│ │ore de la │pentru înscrierea pe buletinul de vot │electoral de │ │
│ │efectuarea │a listelor de candidaţi, precum şi a │circumscripţie │ │
│ │tragerii la sorţi,│ordinii pentru candidaţii independenţi│ │ │
│ │dar nu mai târziu │ │ │ │
│ │de │ │ │ │
│ │22 ianuarie 2013 │ │ │ │
│ │Art. 55 alin. (11)│ │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│37.│În termen de 24 de│Calcularea timpilor de antenă acordaţi│Societatea Română de │În funcţie de │
│ │ore de la primirea│partidelor politice, alianţelor │Televiziune şi │situaţia listelor │
│ │comunicării │politice, alianţelor electorale şi │Societatea Română de │complete prezentate │
│ │datelor, dar nu │candidaţilor independenţi, la │ Radiodifuziune │ │
│ │mai târziu de │serviciile de radiodifuziune şi de │ │ │
│ │22 ianuarie 2013 │televiziune, inclusiv la studiourile │ │ │
│ │Art. 65 alin. (1) │teritoriale ale acestora │ │ │
│ │şi (2) │ │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│38.│În termen de 24 de│Formularea contestaţiilor privind │Persoanele interesate│În scris │
│ │ore de la │completarea biroului electoral de │ │ │
│ │completare, dar nu│circumscripţie │ │ │
│ │mai târziu de │ │ │ │
│ │22 ianuarie 2013 │ │ │ │
│ │Art. 39 alin. (1) │ │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│39.│În termen de o zi │Soluţionarea contestaţiilor privind │Tribunalul │Hotărâre definitivă │
│ │de la │completarea biroului electoral de │ │şi irevocabilă │
│ │înregistrare, dar │circumscripţie │ │ │
│ │nu mai târziu de │ │ │ │
│ │23 ianuarie 2013 │ │ │ │
│ │Art. 31 alin. (6) │ │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│40.│Cel mai târziu în │Întocmirea listei cu jurişti şi alte │Prefectul, la │ │
│ │data de │persoane propuse de primar care au, de│propunerea primarului│ │
│ │28 ianuarie 2013 │regulă, cel puţin studii medii şi nu │ │ │
│ │Art. 28 alin. (2) │fac parte din niciun partid politic, │ │ │
│ │şi (4) │din care vor fi desemnaţi preşedintele│ │ │
│ │ │biroului electoral al secţiei de │ │ │
│ │ │votare şi locţiitorul acestuia │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│41.│După tipărirea │Prezentarea unui exemplar al │Prefectul │ │
│ │primului tiraj al │buletinului de vot membrilor biroului │ │ │
│ │buletinului de │electoral de circumscripţie │ │ │
│ │vot, dar nu mai │ │ │ │
│ │târziu de │ │ │ │
│ │28 ianuarie 2013 │ │ │ │
│ │Art. 57 alin. (3) │ │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│42.│Cel mai târziu cu │TIPĂRIREA BULETINELOR DE VOT │Biroul electoral de │ │
│ │5 zile înainte de │ │circumscripţie, prin │ │
│ │data alegerilor │ │grija prefectului │ │
│ │29 ianuarie 2013 │ │ │ │
│ │Art. 57 alin. (1) │ │ │ │
│ │şi (4) │ │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│43.│Cel mai târziu cu │Desemnarea preşedinţilor birourilor │Preşedintele │Tragere la sorţi │
│ │5 zile înainte de │electorale ale secţiilor de votare şi │tribunalului │ │
│ │data alegerilor, │a locţiitorilor acestora │ │ │
│ │dar nu mai târziu │ │ │ │
│ │de │ │ │ │
│ │29 ianuarie 2013 │ │ │ │
│ │Art. 28 alin. (6) │ │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│44.│În termen de 24 de│Comunicarea reprezentanţilor în biroul│Partidele politice, │În scris │
│ │ore de la │electoral al secţiei de votare │alianţele politice şi│ │
│ │desemnarea │ │alianţele electorale │ │
│ │preşedintelui │ │care au depus liste │ │
│ │biroului electoral│ │de candidaţi în │ │
│ │al secţiei de │ │circumscripţia │ │
│ │votare şi a │ │respectivă │ │
│ │locţiitorului │ │ │ │
│ │acestuia, cel mai │ │ │ │
│ │târziu la data de │ │ │ │
│ │30 ianuarie 2013 │ │ │ │
│ │Art. 28 alin. (8) │ │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│45.│În termen de 24 de│Comunicarea către preşedintele │Preşedintele biroului│În scris │
│ │ore de la │biroului electoral al secţiei de │electoral de │ │
│ │desemnarea │votare a numărului de candidaţi │circumscripţie │ │
│ │acestuia, dar nu │propuşi de fiecare partid politic, │ │ │
│ │mai târziu de │alianţă politică sau alianţă │ │ │
│ │30 ianuarie 2013 │electorală │ │ │
│ │Art. 28 alin. (8) │ │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│46.│În termen de 24 de│Formularea contestaţiilor privind │Persoanele interesate│În scris │
│ │ore de la │desemnarea preşedintelui biroului │ │ │
│ │desemnare, dar nu │electoral al secţiei de votare, │ │ │
│ │mai târziu de │respectiv a locţiitorului acestuia │ │ │
│ │30 ianuarie 2013 │ │ │ │
│ │Art. 39 alin. (1) │ │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│47.│Imediat după │Preluarea de la prefect a buletinelor │Prefectul, primarul, │Proces-verbal │
│ │tipărire, dar nu │de vot de către primar împreună cu │preşedintele biroului│ │
│ │mai târziu de │preşedintele biroului electoral de │electoral de │ │
│ │30 ianuarie 2013 │circumscripţie │circumscripţie │ │
│ │Art. 58 alin. (1) │ │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│48.│În termen de o zi │Soluţionarea contestaţiilor privind │Biroul electoral de │Hotărâre definitivă │
│ │de la │desemnarea preşedintelui biroului │circumscripţie │şi irevocabilă │
│ │înregistrare, dar │electoral al secţiei de votare, │ │ │
│ │nu mai târziu de │respectiv a locţiitorului acestuia │ │ │
│ │31 ianuarie 2013 │ │ │ │
│ │Art. 39 alin. (2) │ │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│49.│În termen de 24 de│Completarea biroului electoral al │Preşedintele biroului│Proces-verbal │
│ │ore de la │secţiei de votare cu reprezentanţii │electoral al secţiei │ │
│ │expirarea │partidelor politice, alianţelor │de votare │ │
│ │termenului │politice şi alianţelor electorale │ │ │
│ │prevăzut la │ │ │ │
│ │art. 28 alin. (8),│ │ │ │
│ │cel mai târziu la │ │ │ │
│ │data de │ │ │ │
│ │31 ianuarie 2013 │ │ │ │
│ │Art. 28 alin. │ │ │ │
│ │(7), (10) şi (12) │ │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│50.│Cu 3 zile înainte │Comunicarea către biroul electoral de │Primarul │În scris │
│ │de data alegerilor│circumscripţie a numărului definitiv │ │ │
│ │31 ianuarie 2013 │de alegători, pe baza datelor cuprinse│ │ │
│ │Art. 22 alin. (2) │în copiile de pe listele electorale │ │ │
│ │ │permanente, în copiile de pe listele │ │ │
│ │ │electorale complementare şi în │ │ │
│ │ │lista suplimentară │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│51.│În termen de două │Afişarea unui buletin de vot, vizat şi│Primarul, │ │
│ │zile de la │anulat de preşedintele biroului │preşedintele biroului│ │
│ │expirarea │electoral de circumscripţie, la sediul│electoral de │ │
│ │termenului de │primăriei, al biroului electoral de │circumscripţie │ │
│ │imprimare, dar nu │circumscripţie şi al biroului │ │ │
│ │mai târziu de │electoral al secţiei de votare │ │ │
│ │31 ianuarie 2013 │ │ │ │
│ │Art. 59 │ │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│52.│În termen de 24 de│Formularea contestaţiilor privind │Persoanele interesate│În scris │
│ │ore de la │completarea biroului electoral al │ │ │
│ │completare, dar nu│secţiei de votare │ │ │
│ │mai târziu de │ │ │ │
│ │1 februarie 2013 │ │ │ │
│ │Art. 39 alin. (1) │ │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│53.│Cu două zile │Transmiterea copiilor de pe listele │Primarul │ │
│ │înainte de data │electorale permanente şi │ │ │
│ │alegerilor │complementare, în două exemplare, │ │ │
│ │1 februarie 2013 │birourilor electorale ale secţiilor de│ │ │
│ │Art. 16 alin. (6) │votare │ │ │
│ │şi art. 22^2 │ │ │ │
│ │alin. (3) │ │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│54.│În termen de cel │Comunicarea către biroul electoral al │Primarul │În scris │
│ │mult 24 de ore de │secţiei de votare a modificărilor │ │ │
│ │la efectuarea │făcute în lista electorală permanentă │ │ │
│ │modificărilor │ │ │ │
│ │Art. 16 alin. (8) │ │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│55.│În termen de 24 de│Comunicarea către preşedintele │Biroul electoral de │Preşedintele │
│ │ore de la │tribunalului a hotărârii prin care se │circumscripţie │tribunalului va face│
│ │pronunţare, dar │admite contestaţia privind desemnarea │ │o nouă desemnare. │
│ │nu mai târziu de │preşedintelui biroului electoral al │ │ │
│ │1 februarie 2013 │secţiei de votare, respectiv a │ │ │
│ │Art. 39 alin. (3) │locţiitorului acestuia │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│56.│În termen de o zi │Soluţionarea contestaţiilor privind │Biroul electoral de │Hotărâre definitivă │
│ │de la │completarea biroului electoral al │circumscripţie │şi irevocabilă │
│ │înregistrare, dar │secţiei de votare │ │ │
│ │nu mai târziu de │ │ │ │
│ │2 februarie 2013 │ │ │ │
│ │Art. 39 alin. (2) │ │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│57.│În ziua de sâmbătă│ ÎNCHEIEREA CAMPANIEI ELECTORALE │ │ │
│ │care precedă data │ │ │ │
│ │alegerilor │ │ │ │
│ │2 februarie 2013 -│ │ │ │
│ │ora 7,00 │ │ │ │
│ │Art. 61 │ │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│58.│Cel mai târziu în │Predarea buletinelor de vot │Primarul, împreună cu│Proces-verbal │
│ │preziua alegerilor│preşedinţilor birourilor electorale │preşedintele biroului│ │
│ │2 februarie 2013 │ale secţiilor de votare │electoral de │ │
│ │Art. 58 alin. (1) │ │circumscripţie │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│59.│În ajunul zilei │Prezentarea preşedintelui şi a │Preşedintele şi │ │
│ │alegerilor │membrilor biroului electoral al │membrii biroului │ │
│ │2 februarie 2013 -│secţiei de votare la sediul acesteia │electoral al secţiei │ │
│ │ora 18,00 │şi luarea măsurilor pentru asigurarea │de votare │ │
│ │Art. 78 alin. (3) │ordinii şi corectitudinii │ │ │
│ │şi (4) │operaţiunilor de votare şi a pazei în │ │ │
│ │ │jurul localului de vot │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│60.│În ziua alegerilor│Verificarea de către preşedintele │Preşedintele şi │ │
│ │3 februarie 2013 -│biroului electoral al secţiei de │membrii biroului │ │
│ │ora 6,00 │votare, în prezenţa celorlalţi membri,│electoral al secţiei │ │
│ │Art. 79 alin. (1) │a existenţei materialelor necesare │de votare │ │
│ │şi (2) │votării (urne, liste electorale, │ │ │
│ │ │formulare de liste electorale │ │ │
│ │ │suplimentare, ştampile, tuşiere etc.),│ │ │
│ │ │sigilarea urnelor prin aplicarea │ │ │
│ │ │ştampilei de control a secţiei de │ │ │
│ │ │votare şi aplicarea ştampilei de │ │ │
│ │ │control a secţiei de votare pe │ │ │
│ │ │ultima pagină a buletinelor de vot │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│61.│În data de │ ÎNCEPEREA VOTĂRII │ │ │
│ │3 februarie 2013 -│ │ │ │
│ │ora 7,00 │ │ │ │
│ │Art. 81 │ │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│62.│În data de │ ÎNCHIDEREA VOTĂRII │ │ │
│ │3 februarie 2013 -│ │ │ │
│ │ora 21,00 │ │ │ │
│ │Art. 81 │ │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│63.│După încheierea │Numărarea voturilor, încheierea │Preşedintele biroului│ │
│ │votării │proceselor-verbale şi întocmirea │electoral al secţiei │ │
│ │3 februarie 2013 -│dosarelor cu rezultatele votării │de votare, membri ai │ │
│ │ora 21,00 │ │biroului │ │
│ │Art. 92 alin. (1) │ │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│64.│În termen de 24 de│Formularea de cereri pentru anularea │Partidele politice, │Cerere motivată, │
│ │ore de la │alegerilor │alianţele politice, │însoţită de dovezile│
│ │închiderea │ │alianţele electorale │pe care se │
│ │votării: cel mai │ │sau candidaţii │întemeiază │
│ │târziu în data de │ │independenţi │ │
│ │4 februarie 2013 -│ │ │ │
│ │ora 21,00 │ │ │ │
│ │Art. 37 alin. (3) │ │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│65.│În termen de două │Soluţionarea cererilor pentru anularea│Judecătoria │Hotărâre definitivă │
│ │zile de la │alegerilor │ │şi irevocabilă │
│ │înregistrarea │ │ │ │
│ │sesizărilor şi │ │ │ │
│ │contestaţiilor │ │ │ │
│ │Art. 31 alin. (4) │ │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│66.│În cel mult 24 de │Predarea de către preşedintele │Preşedintele biroului│Proces-verbal │
│ │ore de la │biroului electoral al secţiei de │electoral al secţiei │Transportul se face │
│ │încheierea votării│votare a dosarelor cu rezultatele │de votare, împreună │cu pază militară. │
│ │4 februarie 2013 -│votării biroului electoral de │cu cel puţin 2 membri│ │
│ │ora 21,00 │circumscripţie │ai biroului electoral│ │
│ │Art. 92 alin. (1) │ │al secţiei de votare,│ │
│ │şi (2) │ │stabiliţi prin │ │
│ │ │ │tragere la sorţi │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│67.│În termen de 24 de│Totalizarea voturilor şi atribuirea │Biroul electoral de │Transmiterea │
│ │ore de la primirea│mandatelor │circumscripţie │dosarului se face în│
│ │tuturor │Înaintarea dosarului privind alegerea │ │vederea validării │
│ │proceselor-verbale│consilierilor locali către consiliul │ │mandatelor. │
│ │de la birourile │local │ │ │
│ │electorale ale │ │ │ │
│ │secţiilor de votar│ │ │ │
│ │5 februarie 2013 -│ │ │ │
│ │ora 21,00 │ │ │ │
│ │Art. 94 alin. (1) │ │ │ │
│ │şi art. 99 alin. │ │ │ │
│ │(5) │ │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│68.│Începând cu │Aducerea la cunoştinţa publică a │Biroul electoral de │Prin orice mijloc de│
│ │4 februarie 2013 -│rezultatului alegerilor │circumscripţie │publicitate │
│ │ora 21,00, │ │ │ │
│ │respectiv │ │ │ │
│ │5 februarie 2013 -│ │ │ │
│ │ora 21,00 │ │ │ │
│ │Art. 100 alin. (6)│ │ │ │
└───┴──────────────────┴──────────────────────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────┘


                                    -------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice