Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.293 din 4 noiembrie 2003  pentru aprobarea Mandatului privind realizarea strategiei de privatizare a companiilor/societatilor nationale si a societatilor comerciale care functioneaza sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 1.293 din 4 noiembrie 2003 pentru aprobarea Mandatului privind realizarea strategiei de privatizare a companiilor/societatilor nationale si a societatilor comerciale care functioneaza sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 25 noiembrie 2003

În temeiul art. 108 din Constituţie, republicatã, şi al <>art. 4^1 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãţilor comerciale, aprobatã prin <>Legea nr. 44/1998 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

ART. 1
Se aprobã Mandatul privind realizarea strategiei de privatizare a companiilor/societãţilor naţionale şi a societãţilor comerciale care funcţioneazã sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prin aplicarea legislaţiei în vigoare, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
ART. 2
În cazul privatizãrii companiilor/societãţilor naţionale şi a societãţilor comerciale de interes strategic care funcţioneazã sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Guvernul nu pãstreazã acţiunea nominativã de control al st atului.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemneazã:


────────────────
Ministrul transporturilor,
construcţiilor şi turismului,
Miron Tudor Mitrea

Ministrul finanţelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu

Bucureşti, 4 noiembrie 2003.
Nr. 1.293.

ANEXĂ

MANDAT
privind realizarea strategiei de privatizare a
companiilor/societãţilor naţionale şi a societãţilor
comerciale care funcţioneazã sub autoritatea
Ministerului Transporturilor,
Construcţiilor şi Turismului

1. Obiective prioritare
1.1. În conformitate cu prevederile pct. 3.3.6 "Refacerea infrastructurii şi modernizarea transporturilor" şi, respectiv, ale pct. 3.3.8 "Privatizarea turismului; diversificarea serviciilor turistice", din capitolul III "Relansarea economiei naţionale" inclus în Programul de guvernare pe perioada 2001-2004, adoptat prin <>Hotãrârea Parlamentului nr. 39/2000 pentru acordarea încrederii Guvernului, ale actelor normative de aprobare a planurilor de acţiune ale Guvernului pentru perioada 2001-2004 şi, respectiv, pentru anii 2002 şi 2003, precum şi ale angajamentelor asumate de Guvern în relaţiile cu organismele financiare internaţionale, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, denumit în continuare MTCT, în calitate de instituţie publicã implicatã, pune în aplicare strategia de restructurare şi privatizare în domeniul sãu de activitate, cu prioritate orientatã spre atingerea urmãtoarelor obiective:
a) restructurarea societãţilor comerciale de interes strategic (societãţile/companiile naţionale, alte societãţi comerciale declarate ca fiind de interes strategic, aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului) prin hotãrâri ale Guvernului, în vederea creşterii eficienţei, reducerii subvenţiilor şi pregãtirii procesului de privatizare;
b) continuarea procesului de restructurare şi reorganizare a regiilor autonome;
c) pregãtirea pentru privatizare a societãţilor/companiilor naţionale din sistemul transportului feroviar şi privatizarea societãţilor comerciale înfiinţate ca filiale ale acestora;
d) privatizarea societãţilor comerciale din infrastructurã (cu prioritate cele cu profil de reparaţii, întreţinere, alte activitãţi conexe) şi transporturi (cu prioritate cele cu profil de transport naval, administrare infrastructurã feroviarã de interes local sau regional), rezultate din reorganizarea regiilor autonome şi a societãţilor/companiilor naţionale;
e) pregãtirea pentru privatizare şi privatizarea Societãţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfã "CFR Marfã" S.A.;
f) reorganizarea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa, Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunãrii Maritime" - S.A. Galaţi, Companiei Naţionale "Administraţia Canalelor Navigabile" S.A. Constanţa, Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunãrii Fluviale" - S.A. Giurgiu, Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale "Radionav" - S.A. Constanţa, prin externalizarea unor activitãţi în cadrul unor filiale şi/sau societãţi comerciale desprinse prin divizare şi privatizarea acestora;
g) vânzarea participaţiilor deţinute de regii autonome şi societãţi/companii naţionale la alte societãţi;
h) finalizarea procesului de privatizare a societãţilor comerciale din turism.
1.2. În aplicarea şi realizarea strategiei de privatizare, MTCT va avea în vedere:
a) prezentarea transparentã a activitãţii şi obiectivelor sale, în calitate de instituţie publicã implicatã în procesul de privatizare şi de autoritate de stat în domeniul transporturilor, construcţiilor şi turismului;
b) mediatizarea eficientã, pe plan intern şi, dupã caz, internaţional, a ofertei de privatizare a companiilor/ societãţilor naţionale, a societãţilor comerciale şi a filialelor acestora, aflate sub autoritatea sa, în condiţiile menţinerii constrângerilor de naturã bugetarã (prezentarea activitãţii de privatizare prin mijloace electronice, colaborarea cu organele de specialitate guvernamentale ce au atribuţii în domeniul atragerii investiţiilor autohtone şi strãine etc.);
c) colaborarea permanentã cu partenerii de dialog economico-social (sindicate, patronate, organizaţii neguvernamentale, autoritãţi locale) pentru evidenţierea clarã a obiectivelor şi intenţiilor MTCT în domeniul privatizãrii şi atragerii investiţiilor.
1.3. MTCT coordoneazã întregul proces de administrare a participaţiilor statului, reorganizare, restructurare, privatizare şi postprivatizare a companiilor/societãţilor naţionale, societãţilor comerciale şi a filialelor acestora, care funcţioneazã sub autoritatea sa.
1.4. În aplicarea actelor normative în vigoare din domeniul privatizãrii şi în scopul realizãrii strategiei de privatizare, la nivelul MTCT este constituit Comitetul pentru privatizare, care îşi desfãşoarã activitatea conform competenţelor şi atribuţiilor stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.
1.5. Competenţele şi atribuţiile instituţiei publice implicate în procesul de restructurare, privatizare şi postprivatizare sunt exercitate, în cazul în care nu se stabileşte altfel conform actelor normative în vigoare, de cãtre:
a) MTCT, pentru societãţile/companiile naţionale şi societãţile comerciale din domeniul sãu de activitate (denumite în continuare societãţi comerciale), la care administreazã în numele statului pachete de acţiuni;
b) societãţile comerciale, cu asistenţã de specialitate şi în coordonarea MTCT, pentru societãţile comerciale înfiinţate ca filiale ale acestora (denumite în continuare filiale) şi la care deţin pachete de acţiuni;
c) regiile autonome şi societãţile comerciale, cu asistenţã de specialitate şi în coordonarea MTCT, pentru societãţile comerciale la care acestea deţin participaţii (acţiuni şi pãrţi sociale).
1.6. MTCT va lua toate mãsurile şi va îndeplini orice alte activitãţi necesare pentru realizarea strategiei de privatizare a societãţilor/companiilor naţionale, a societãţilor comerciale şi a filialelor acestora, aflate sub autoritatea sa, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
1.7. Prevederile prezentului mandat pentru realizarea strategiei de privatizare a societãţilor comerciale aflate sub autoritatea MTCT se extind şi asupra societãţilor comerciale ce urmeazã a fi constituite cu capital mixt, precum şi a societãţilor comerciale şi a filialelor acestora, înfiinţate prin reorganizarea şi restructurarea regiilor autonome, societãţilor/companiilor naţionale la care MTCT administreazã în numele statului pachete de acţiuni, dupã data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
2. Pregãtirea procesului de privatizare a societãţilor comerciale şi a filialelor
2.1. În scopul pregãtirii procesului de privatizare şi al stabilirii celei mai adecvate metode de diminuare a participaţiilor statului la societãţile comerciale şi la filialele aflate sub autoritatea sa, precum şi a momentului optim de demarare a privatizãrii, MTCT şi, dupã caz, societãţile comerciale pot proceda la:
a) efectuarea de analize premergãtoare cu privire la metodele de privatizare ce pot fi utilizate, având în vedere:
- dimensiunea societãţii comerciale/filialei;
- pachetul de acţiuni deţinut;
- gradul de îndatorare;
- riscul executãrii silite de cãtre creditori;
- oportunitatea efectuãrii conversiei în acţiuni a creanţelor deţinute de Ministerul Finanţelor Publice, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare şi/sau alţi creditori bugetari, urmatã de vânzarea acţiunilor respective în pachet comun cu acţiunile deţinute de MTCT, în conformitate cu prevederile actelor normative promovate în acest sens;
- obiectul de activitate şi dispersia teritorialã a filialelor ori sucursalelor societãţii comerciale;
- gradul de importanţã/dependenţã a activitãţii filialei în raport cu activitatea societãţii comerciale a cãrei filialã este;
- segmentul de piaţã pe care opereazã societatea comercialã/filiala şi ponderea producţiei sau serviciului de bazã în cadrul sectorului economic/economiei naţionale;
- volumul de investiţii necesar pentru dezvoltarea societãţii comerciale/filialei;
- volumul de investiţii necesar pentru îndeplinirea obligaţiilor de mediu şi remediere/reconstrucţie ecologicã;
- interesul manifestat de potenţialii investitori;
- eşecul înregistrat în tentativele anterioare de privatizare;
b) studierea fenomenelor sociale locale, regionale şi/sau internaţionale care pot determina în mod semnificativ ameliorarea sau înrãutãţirea eficienţei procesului de privatizare;
c) stimularea interesului potenţialilor investitori, prin iniţierea unor strategii specifice de restructurare şi privatizare, promovate prin hotãrâre a Guvernului, care sã prevadã mãsuri atractive pentru cumpãrãtorii pachetelor de acţiuni;
d) instituirea procedurii de administrare specialã la societãţile comerciale la care MTCT deţine pachetul majoritar de acţiuni, în scopul întãririi disciplinei economico-financiare şi al creşterii atractivitãţii la privatizare. Pentru societãţile comerciale prestatoare de servicii internaţionale portuare şi de transport aerian şi feroviar care funcţioneazã sub autoritatea MTCT, pentru care se instituie administrarea specialã, atribuţiile şi competenţele administratorului special vor fi exercitate de cãtre un grup de administratori speciali, constituit din:
- trei reprezentanţi ai MTCT, în calitate de preşedinte, secretar şi, respectiv, consilier juridic al grupului de administratori speciali;
- un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice;
- un reprezentant al Ministerului Apãrãrii Naţionale sau, dupã caz, al Ministerului Administraţiei şi Internelor ori al Ministerului Economiei şi Comerţului, conform solicitãrii MTCT.
Competenţele şi atribuţiile administratorilor speciali se stabilesc prin mandat special emis prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi, respectiv, prin contractele de mandat încheiate cu MTCT.
Plata remuneraţiei administratorilor speciali se face de cãtre societãţile comerciale la care este instituitã administrarea specialã, conform contractelor de mandat încheiate între MTCT şi administratorii speciali;
e) clarificarea situaţiei juridice a terenurilor care alcãtuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea MTCT şi concesionate companiilor/societãţilor naţionale sau în administrarea regiilor autonome/instituţiilor publice şi care sunt utilizate de cãtre societãţile comerciale supuse privatizãrii, prin încheierea în regim de urgenţã a unor contracte de închiriere, concesiune sau asociere, cu respectarea cadrului legal privind regimul concesiunii şi al bunurilor proprietate publicã, coroborat cu prevederile legale în domeniul privatizãrii;
f) transmiterea terenurilor care fac parte din domeniul privat al statului, din administrarea regiilor autonome, la societãţile comerciale şi, dupã caz, la filialele supuse privatizãrii, care le utilizeazã pentru realizarea obiectului lor de activitate, pentru dobândirea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor respective şi înregistrarea în capitalul social al acestora;
g) încheierea de protocoale, convenţii şi alte acte juridice cu ministerele de resort şi alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale sau locale, în principal, în scopul:
- accelerãrii privatizãrii societãţilor comerciale cu profil de cercetare-dezvoltare-proiectare;
- stabilirii etapelor procedurale de aplicare a actelor normative promovate în vederea efectuãrii conversiei în acţiuni a creanţelor deţinute de Ministerul Finanţelor Publice, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare şi/sau alţi creditori bugetari, urmatã de vânzarea acestor acţiuni în pachet comun cu acţiunile deţinute de MTCT;
h) promovarea unor oferte publice de vânzare de acţiuni iniţiale (primarã sau secundarã), dupã caz, în vederea transformãrii unor societãţi comerciale de tip închis aflate sub autoritatea MTCT în societãţi deţinute public, mãsuri ce vizeazã crearea condiţiilor de diversificare a metodelor de privatizare a societãţilor comerciale, inclusiv prin metode specifice pieţei de capital.
3. Privatizarea societãţilor comerciale şi a filialelor acestora
3.1. Privatizarea societãţilor comerciale şi a filialelor acestora, aflate sub autoritatea MTCT, se desfãşoarã în conformitate cu prevederile cadrului legal general în domeniul privatizãrii şi specific privatizãrii în turism în vigoare, coroborat, dupã caz, cu actele normative conexe acestuia, aplicabile în domeniul de activitate al MTCT (în principal, legislaţia privind societãţile comerciale, regimul concesiunii, regimul juridic al bunurilor proprietate publicã, dezvoltarea infrastructurii, inclusiv prin parteneriat public-privat, cadrul legislativ privind transporturile etc.)
3.2. Diminuarea participaţiilor statului la societãţile comerciale şi la filialele acestora se realizeazã prin toate modalitãţile prevãzute de lege sau prin combinaţii ale acestora.
3.3. În aplicarea prezentului mandat pentru realizarea strategiei de privatizare, MTCT şi, dupã caz, societãţile comerciale vor utiliza cu prioritate urmãtoarele metode de privatizare, aplicate individual sau în combinaţii ale acestora, în conformitate cu legislaţia în vigoare:
3.3.1. În domeniul infrastructurii rutiere (reparaţii, întreţinere, activitãţi auxiliare conexe):
a) vânzarea pachetelor de acţiuni prin metoda licitaţiei cu ofertã în plic sau licitaţie cu strigare, precedatã, dupã caz, de acordarea dreptului de preferinţã/opţiune acţionarilor/asociaţilor existenţi;
b) cesiunea/vânzarea participaţiilor/acţiunilor deţinute de regiile autonome sau societãţi comerciale la filiale sau societãţi cu capital mixt, în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 31/1990 privind societãţile comerciale, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi, dupã caz, vânzarea prin licitaţie cu strigare, în conformitate cu dispoziţiile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãţilor comerciale, aprobatã prin <>Legea nr. 44/1998 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, prin lansarea ofertei de vânzare pentru fiecare pachet de acţiuni în parte sau concomitent, în cadrul unei singure oferte de vânzare, pentru toate pachetele de acţiuni pentru care vânzarea nu s-a perfectat prin alte metode;
c) vânzarea pachetelor de acţiuni prin metoda negocierii;
d) atragerea de investiţii de capital privat, român sau strãin, prin aport de capital privat la majorarea capitalului social, precum şi prin parteneriat public-privat.
3.3.2. În domeniul transporturilor feroviare:
a) vânzarea pachetelor de acţiuni prin metoda licitaţiei cu ofertã în plic, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
a) vânzarea pachetelor de acţiuni prin metode specifice pieţei de capital, în conformitate cu legislaţia în vigoare, dupã derularea unei oferte publice iniţiale (primarã sau secundarã), dupã caz, desfãşuratã în vederea transformãrii societãţilor comerciale închise în societãţi deţinute public;
b) atragerea de investiţii de capital privat, român sau strãin, prin aport de capital privat la majorarea capitalului social, precum şi prin parteneriat public-privat, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
c) vânzarea de active şi transmiterea cu titlu gratuit sau vânzarea activelor cu caracter social, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
d) vânzarea pachetelor de acţiuni prin metoda negocierii, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
3.3.3. În domeniul transporturilor navale:
a) vânzarea pachetelor de acţiuni prin metoda licitaţiei cu ofertã în plic, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
b) atragerea de investiţii de capital privat, român sau strãin, prin aport de capital privat la majorarea capitalului social, precum şi prin parteneriat public-privat, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
c) vânzarea pachetelor de acţiuni prin metoda negocierii, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
d) vânzarea de active, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
3.3.4. În domeniul transporturilor aeriene:
a) vânzarea pachetelor de acţiuni prin metode specifice pieţei de capital, în conformitate cu legislaţia în vigoare, dupã derularea unei oferte publice iniţiale (primarã sau secundarã), dupã caz, desfãşuratã în vederea transformãrii societãţilor comerciale închise în societãţi deţinute public;
b) vânzarea pachetelor de acţiuni prin metoda negocierii, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
c) atragerea de investiţii de capital privat, român sau strãin, prin aport de capital privat la majorarea capitalului social, precum şi prin parteneriat public-privat, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
d) vânzarea pachetelor de acţiuni prin metoda licitaţiei cu ofertã în plic sau cu strigare, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
e) vânzarea de active şi transmiterea cu titlu gratuit sau vânzarea activelor cu caracter social, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
3.3.5. În domeniul cercetãrii-dezvoltãrii-proiectãrii:
a) vânzarea pachetelor de acţiuni prin metoda negocierii, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
b) atragerea de investiţii de capital privat, român sau strãin, prin aport de capital privat la majorarea capitalului social, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
c) vânzarea pachetelor de acţiuni prin metoda licitaţiei cu ofertã în plic, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
d) vânzarea de active şi transmiterea cu titlu gratuit sau vânzarea activelor cu caracter social, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
3.3.6. În domeniul turismului:
a) vânzarea pachetelor de acţiuni prin metoda licitaţiei cu ofertã în plic sau cu strigare, precedatã, dupã caz, de acordarea dreptului de preferinţã/opţiune acţionarilor/asociaţilor existenţi, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
b) vânzarea pachetelor de acţiuni prin metoda negocierii, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
c) vânzarea pachetelor de acţiuni prin metode specifice pieţei de capital, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
d) vânzarea de active în conformitate cu legislaţia în vigoare.
3.4. Vânzarea/cesionarea acţiunilor/participaţiilor societãţilor comerciale la care o societate/companie naţionalã sau o regie autonomã aflatã sub autoritatea MTCT deţine un pachet de acţiuni/participaţii se realizeazã cu respectarea, dupã caz, a urmãtoarelor prevederi legale:
a) <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãţilor comerciale, aprobatã prin <>Legea nr. 44/1998 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
b) <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 52/2001 privind accelerarea şi finalizarea procesului de privatizare a societãţilor comerciale din turism, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 80/2002 ;
c) <>Legea nr. 31/1990 privind societãţile comerciale, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
d) <>Legea nr. 137/2002 privind unele mãsuri pentru accelerarea privatizãrii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
3.5. Metodele de privatizare stabilite de MTCT pentru societãţile comerciale sau societãţi comerciale cu capital mixt aflate sub autoritatea sa pot fi aplicate individual sau în combinaţii ale acestora.
3.6. Metodele de privatizare stabilite de societãţile comerciale şi regiile autonome cu avizul MTCT, pentru societãţile comerciale înfiinţate ca filiale sau societãţi comerciale cu capital mixt la care deţin acţiuni/participaţii, pot fi aplicate individual sau în combinaţii ale acestora.
3.7. Pentru motive întemeiate, MTCT ori, dupã caz, societãţile comerciale pot modifica sau revoca oferta de vânzare şi/sau schimba metoda de privatizare a societãţii comerciale/filialei în urmãtoarele cazuri:
a) ca urmare a modificãrilor de orice naturã intervenite în termenii ofertei iniţiale de vânzare;
b) ca urmare a intervenţiei unor condiţii care ar putea influenţa negativ rezultatele procesului de privatizare;
c) ca urmare a neparticipãrii potenţialilor investitori la procesul de privatizare sau a nefinalizãrii tranzacţiei;
d) în funcţie de prevederile strategiilor specifice de restructurare şi privatizare stabilite de MTCT, aprobate, dupã caz, prin hotãrâre a Guvernului şi apãrute ulterior lansãrii ofertei de vânzare.
3.8. În funcţie de condiţiile concrete în care se aflã şi funcţioneazã fiecare societate comercialã, MTCT poate iniţia şi promova acte normative care sã asigure cadrul legal pentru aplicarea unor strategii specifice de restructurare şi privatizare, cu prioritate pentru societãţile comerciale prestatori internaţionali de servicii portuare şi de transport feroviar şi aerian.
3.9. Vânzarea acţiunilor/participaţiilor societãţilor/companiilor naţionale, ale societãţilor comerciale şi ale societãţilor comerciale înfiinţate ca filiale ale acestora se va face la preţul pieţei, în baza raportului dintre cerere şi ofertã.
3.10. Veniturile obţinute de societãţile/companiile naţionale sau regiile autonome din vânzarea acţiunilor/participaţiilor pe care le deţin la societãţi comerciale (înfiinţate ca filiale sau ca societãţi cu capital mixt) urmeazã regimul juridic al veniturilor obţinute din vânzarea de active.
3.11. În cazul societãţilor comerciale - prestatori internaţionali de servicii portuare şi de transport feroviar şi aerian, privatizarea se realizeazã pe baza unor strategii specifice de restructurare şi privatizare care vor avea în vedere, în principal:
a) posibilitatea angajãrii unor servicii de consultanţã ale agenţilor de privatizare, conform legislaţiei în vigoare;
b) efectuarea unor studii specifice în procesul de pregãtire a procesului de restructurare şi/sau privatizare (studii de fezabilitate, analize diagnostic, analize preliminare de sondare a pieţei, rapoarte de evaluare, pregãtirea unor scenarii de privatizare, documentaţii de mediu şi altele asemenea);
c) prezentarea spre aprobare Guvernului a unor variante de strategii de privatizare;
d) propunerea, în cazuri justificate, a unor înlesniri ce pot fi acordate investitorilor şi/sau alte mãsuri specifice pentru creşterea atractivitãţii la privatizare, precum şi condiţiile concrete în care investitorul poate beneficia de aplicarea acestora;
e) stabilirea componenţei comisiilor de negociere şi principalele prevederi ale mandatului acestora;
f) propunerea unor clauze contractuale specifice ce urmeazã a fi introduse în contractele de vânzare-cumpãrare de acţiuni sau vor constitui elemente obligatorii ale tranzacţiei;
g) modalitatea de urmãrire postprivatizare a clauzelor contractuale.
3.12. Pentru creşterea atractivitãţii la privatizare a filialelor din domeniul feroviar, în funcţie de obiectul lor de activitate, societãţile comerciale din care s-au desprins le pot acorda acestora, ulterior privatizãrii, pe o perioadã de pânã la 5 ani şi în condiţiile legislaţiei în vigoare, unele facilitãţi, cum ar fi asigurarea unui portofoliu de lucrãri prin încredinţare directã.

─────────────
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016