Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARARE nr. 1.265 din 8 decembrie 2010 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.470/2002
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.265 din 8 decembrie 2010  privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.470/2002    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 1.265 din 8 decembrie 2010 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.470/2002

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 23 decembrie 2010

    În temeiul <>art. 108 din Constituţia României, republicatã,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

    ART. I
    <>Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitãţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.470/2002, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 947 din 23 decembrie 2002, cu modificãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
    1. Articolul 1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 1. - Prezentele norme metodologice se aplicã tuturor cultelor religioase recunoscute din România, potrivit legii, care beneficiazã, la cerere, de sprijin financiar, în limita prevederilor bugetare anuale, potrivit <>Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitãţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 125/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, denumitã în continuare ordonanţã."
    2. Articolul 2 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 2. - În sensul prezentelor norme metodologice, urmãtorii termeni se definesc astfel:
    a) lãcaş de cult - imobil în care se oficiazã servicii religioase sau care deserveşte acestui scop, respectiv: bisericã, casã de rugãciune, templu, moschee, geamie, sinagogã, casã de adunare, capelã, ansamblu monahal, clopotniţã, arhondaric, trapezã, paraclis, chilie şi alte clãdiri şi dependinţe asimilate acestora;
    b) protocol de finanţare - protocol încheiat între Secretariatul de Stat pentru Culte şi cultele religioase sau, dupã caz, unitatea centralã de cult;
    c) sprijin financiar - sume alocate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, în condiţiile legii."
    3. La articolul 3 alineatul (1), literele h) şi i) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "h) achiziţionarea de imobile necesare desfãşurãrii activitãţii unitãţilor de cult, precum şi a activitãţilor de asistenţã socialã şi medicalã susţinute de unitãţile de cult;
    i) sprijinirea activitãţilor de asistenţã socialã şi medicalã organizate de cultele religioase recunoscute din România, în spitale, centre de plasament, cãmine pentru bãtrâni şi alte forme de asistenţã;".
    4. La articolul 3 alineatul (1), dupã litera j) se introduc trei noi litere, literele k)-m), cu urmãtorul cuprins:
    "k) construirea, amenajarea şi repararea clãdirilor având destinaţia de aşezãminte de asistenţã socialã şi medicalã ale unitãţilor de cult;
    l) construirea şi repararea sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult;
    m) construirea şi repararea sediilor unitãţilor de învãţãmânt teologic, proprietate a cultelor recunoscute."
    5. La articolul 3, dupã alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmãtorul cuprins:
    "(2) Sprijinul financiar pentru întreţinerea şi funcţionarea unitãţilor de cult cu venituri mici sau fãrã venituri se poate acorda pentru urmãtoarele lucrãri şi servicii: întreţinere, procurarea de materiale, prestãri de servicii cu caracter funcţional, procurarea şi întreţinerea obiectelor de inventar."
    6. La articolul 4 alineatul (2), litera d) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "d) desfãşurãrii unor activitãţi de asistenţã socialã şi medicalã ale unitãţilor de cult;".
    7. La articolul 4 alineatul (2), dupã litera d) se introduc patru noi litere, literele e)-h), cu urmãtorul cuprins:
    "e) amenajãrii şi întreţinerii muzeelor cultural-religioase;
    f) construirii, amenajãrii şi reparãrii clãdirilor având destinaţia de aşezãminte de asistenţã socialã şi medicalã ale unitãţilor de cult;
    g) construirii şi reparãrii sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult;
    h) construirii şi reparãrii sediilor unitãţilor de învãţãmânt teologic, proprietate a cultelor recunoscute."
    8. Articolul 5 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 5. - Alocarea sumelor prevãzute la art. 4 se realizeazã prin hotãrâre a consiliilor locale, judeţene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, la solicitarea unitãţii centrale de cult, formulatã pe baza cererilor primite de la unitãţile locale de cult, care conţin documentele prevãzute la art. 14 alin. (1)."
    9. Articolul 14 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 14. - (1) Sprijinul financiar alocat de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, potrivit prevederilor art. 3 din ordonanţã, se acordã pe baza urmãtoarelor documente:
    a) cerere-tip;
    b) devizul de lucrãri, la preţuri actualizate şi potrivit reglementãrilor în vigoare privind taxa pe valoarea adãugatã, pentru lucrãrile rãmase de executat, datat pe anul în curs;
    c) copie de pe autorizaţia de construire pentru reparaţii capitale şi construcţii noi, eliberatã potrivit <>Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii lucrãrilor de construcţii, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    d) în cazul monumentelor istorice şi al bunurilor din patrimoniul cultural naţional, se va prezenta şi o copie a avizului eliberat de instituţiile specializate în domeniul patrimoniului cultural naţional, potrivit legislaţiei în vigoare privind restaurarea şi conservarea monumentelor istorice şi a bunurilor din patrimoniul cultural naţional;
    e) în cazul lucrãrilor de picturã a lãcãşurilor de cult aparţinând Bisericii Ortodoxe Române, se va prezenta şi copia avizului eliberat de cãtre Comisia pentru picturã bisericeascã;
    f) în cazul solicitãrilor privind asistenţa socialã, se va depune proiectul acţiunii respective, inclusiv devizul aferent;
    g) pentru celelalte necesitãţi ale unitãţilor de cult, cererea de sprijin financiar va fi însoţitã de documente specifice tipului de activitate în care se încadreazã solicitarea;
    h) avizul cultului sau al unitãţii centrale de cult pentru obţinerea sprijinului financiar de la Secretariatul de Stat pentru Culte;
    i) copia certificatului de înregistrare fiscalã;
    j) adeverinţã certificatã de bancã sau copia unui extras bancar, conform cu originalul, prin care este precizat codul IBAN al unitãţii de cult solicitante;
    k) copia autorizaţiei din partea instituţiei de specialitate cã firma constructoare este abilitatã sã efectueze astfel de lucrãri, în cazul lãcaşurilor de cult care sunt monumente istorice din clasa A;
    l) documente care sã ateste dreptul de a desfãşura activitãţi sociale sau medicale, dupã caz;
    m) declaraţie pe propria rãspundere a solicitantului cã va folosi sprijinul financiar solicitat exclusiv pentru realizarea lucrãrilor menţionate în documentaţia ataşatã cererii-tip;
    n) acte care sã ateste proprietatea asupra imobilelor în care se desfãşoarã activitãţi sociale, medicale şi de învãţãmânt teologic pentru care se solicitã sprijin financiar;
    o) fotografii ce atestã stadiul existent al obiectivului ce impune executarea de lucrãri pentru care se solicitã sprijin financiar.
    (2) Documentaţiile incomplete vor putea fi completate în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii cererii; în caz contrar, acestea nu vor fi propuse pentru alocarea fondurilor solicitate.
    (3) O nouã cerere de alocare a unui sprijin financiar va mai putea fi depusã numai în anul calendaristic urmãtor."
    10. Articolul 15 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 15. - (1) La întocmirea deconturilor justificative pentru sprijinul financiar acordat potrivit art. 3 din ordonanţã se vor avea în vedere urmãtoarele:
    a) toate documentele justificative, prezentate în copii xerox, vor fi certificate prin aplicarea ştampilei şi a semnãturii beneficiarului ajutorului financiar;
    b) nu se vor admite la justificare documente care conţin achiziţii de materiale sau servicii, altele decât cele pentru care a fost acordat sprijinul financiar, care nu sunt cuprinse în devizul înaintat pentru obţinerea sprijinului financiar;
    c) documentele justificative trebuie sã fie lizibile şi sã nu prezinte ştersãturi; nu se admit documente trimise prin fax;
    d) facturile fiscale vor fi însoţite de dispoziţii de platã, ordine de platã, chitanţe, bonuri de casã, extrase privind viramente bancare, dupã caz;
    e) chitanţele care atestã plãţi trebuie sã cuprindã în mod obligatoriu urmãtoarele: scopul plãţii, operaţiunea pentru care se face plata, numãrul şi data eliberãrii. Chitanţele care atestã plãţi vor fi utilizate doar în cazurile în care nu se întocmesc facturi fiscale;
    f) chitanţele de mânã prin care se atestã anumite plãţi - pentru picturã şi procurãri de materiale de la particulari - trebuie sã cuprindã în mod obligatoriu numele şi prenumele vânzãtorului, în clar, precum şi seria şi numãrul actului de identitate al acestuia. Chitanţele vor fi certificate de primarul localitãţii pe raza cãreia se aflã unitatea de cult solicitantã sau de un împuternicit al acestuia;
    g) actele justificative vor cuprinde în mod obligatoriu copia extrasului de cont bancar prin care se face dovada primirii banilor sau chitanţa de înregistrare în evidenţa contabilã a unitãţii de cult beneficiare a sprijinului financiar alocat;
    h) pentru lucrãrile de picturã bisericeascã se vor trimite o copie a documentului de platã şi o copie a ordinului de platã prin care s-au virat impozitul pe venit, contribuţiile individuale de asigurãri sociale, asigurãri sociale de sãnãtate şi asigurãri de şomaj, conform legii, în cazul în care lucrãrile de picturã sunt executate ca activitate dependentã, de un pictor angajat de unitatea de cult, prin contract de prestãri de servicii încheiat în baza Codului civil. Pentru lucrãrile de picturã de restaurare bisericeascã executate de cãtre o persoanã fizicã autorizatã se vor trimite documentele justificative prevãzute la lit. d);
    i) documentele justificative vor fi transmise pânã cel mai târziu la data de 31 decembrie a fiecãrui an. În cazul primirii sprijinului financiar în cursul trimestrului IV, justificarea se va face în cel mult 180 de zile de la primirea acestuia;
    j) situaţia de lucrãri, acolo unde este cazul;
    k) pentru sprijinul financiar alocat, indiferent pentru care dintre categoriile lucrãrilor prevãzute la art. 3 din ordonanţã, solicitantul va depune alãturi de documentele justificative şi un raport de justificare a utilizãrii sprijinului primit.
    (2) Nu se admit la justificare facturi plãtite înainte de primirea sprijinului financiar sau emise în anii precedenţi acordãrii sprijinului financiar, chiar dacã acestea au fost plãtite dupã primirea acestuia."
    11. Articolul 16 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 16. - (1) Sumele alocate ca sprijin financiar conform art. 3 din ordonanţã vor fi transmise direct solicitantului, integral ori eşalonat, cu informarea unitãţii centrale de cult, sau vor fi transmise direct unitãţii centrale de cult, dupã caz.
    (2) Pentru acordarea tranşei a doua şi a urmãtoarelor tranşe este obligatorie justificarea sumei primite anterior.
    (3) În cazul în care sumele alocate se transmit unitãţii centrale de cult pentru a fi transmise solicitantului, unitatea centralã de cult are obligaţia ca în termen de 5 zile lucrãtoare de la data intrãrii în cont sã transmitã solicitantului suma alocatã.
    (4) În vederea responsabilizãrii procesului de alocare şi justificare a fondurilor se va încheia anual, dupã intrarea în vigoare a legii bugetului de stat pe anul respectiv, un protocol de finanţare între Secretariatul de Stat pentru Culte şi cultele religioase sau, dupã caz, unitatea centralã de cult, în condiţiile legii."
    12. Dupã articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 18, cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 18. - Modelul şi conţinutul cererii-tip, al declaraţiei pe propria rãspundere, al raportului de justificare, al protocolului de finanţare, precum şi procedura de alocare a fondurilor se aprobã prin ordin al secretarului de stat pentru culte."
    ART. II
    <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.470/2002 privind aprobarea <>Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitãţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 947 din 23 decembrie 2002, cu modificãrile ulterioare, precum şi cu modificãrile şi completãrile aduse prin prezenta hotãrâre, se va republica, dându-se textelor o nouã numerotare.


          PRIM-MINISTRU
             EMIL BOC

               Contrasemneazã:


               ───────────────
        Secretarul general al Guvernului,
           Daniela Nicoleta Andreescu

         Secretarul de stat pentru culte,
                 Adrian Lemeni

            Ministrul administraţiei
               şi internelor,
            Constantin-Traian Igaş

         Ministrul finanţelor publice,
              Gheorghe Ialomiţianu


    Bucureşti, 8 decembrie 2010.
    Nr. 1.265.
                  _________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016