Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.260 din 8 decembrie 2010  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 1.260 din 8 decembrie 2010 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor "Romania-Film", regie autonoma aflata sub autoritatea Ministerului Culturii si Patrimoniului National

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 20 decembrie 2010
    Având în vedere prevederile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 79/2008 privind mãsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 203/2009, precum şi dispoziţiile <>art. IV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 55/2010 privind unele mãsuri de reducere a cheltuielilor publice, cu modificãrile ulterioare,
    în temeiul <>art. 108 din Constituţia României, republicatã, şi al <>art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor mãsuri financiare în domeniul bugetar, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 275/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

    ART. 1
    (1) Se aprobã bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor "România-Film", regie autonomã aflatã sub autoritatea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, prevãzut în anexa*) care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
    (2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevãzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor "România-Film", prevãzut la alin. (1), se aprobã de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
    ART. 2
    (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor "România-Film" reprezintã limite maxime şi nu pot fi depãşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional.
    (2) În cazul în care în cursul execuţiei bugetare se înregistreazã nerealizãri ale veniturilor aprobate, Regia Autonomã de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor "România-Film" poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.
    ART. 3
    (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţioneazã cu amendã de la 1.000 lei la 5.000 lei.
    (2) Contravenţia prevãzutã la alin. (1) intrã sub incidenţa dispoziţiilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 180/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 4
    Contravenţia prevãzutã la art. 3 alin. (1) se constatã de cãtre organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplicã persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotãrâri.

                                 PRIM-MINISTRU
                                    EMIL BOC

                                Contrasemneazã:
                                ---------------
                               Ministrul culturii
                           şi patrimoniului naţional,
                                 Kelemen Hunor

                               Ministrul muncii,
                        familiei şi protecţiei sociale,
                                Ioan Nelu Botiş

                         Ministrul finanţelor publice,
                              Gheorghe Ialomiţianu

    Bucureşti, 8 decembrie 2010.
    Nr. 1.260.

    ANEXÃ

    MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL
    Regia Autonomã de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor "România-Film"

                 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010
                                                                                                                  mii lei
┌──────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
│ │ INDICATORI │ │ BVC 2010 │
│ │ │ │ Propuneri │
├────┬─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┴─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ I. │VENITURI TOTALE │ 1 │ 23.415,0│
├────┬─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 1 │Venituri din exploatare-total, din care: │ 2 │ 23.250,0│
│ ├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a) producţia vândutã │ 3 │ 9.000,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b) venituri din vânzarea mãrfurilor │ 4 │ 250,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: │ 5 │ 0,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- subvenţii, conform prevederilor legale în vigoare │ 6 │ 0,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- transferuri, conform prevederilor legale în vigoare │ 7 │ │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │d) producţia imobilizatã, variaţia stocurilor de produse finite şi a producţiei în curs de │ 8 │ │
│ │ │execuţie │ │ │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare, │ 9 │ 14.000,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 2 │Venituri financiare-total, din care: │10 │ 165,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │12 │ │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 150,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 15,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 3 │Venituri extraordinare │15 │ 0,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│II │ │ CHELTUIELI TOTALE │16 │ 19.693,8│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 1 │Cheltuieli de exploatare-total, din care: │17 │ 19.691,8│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 3.013,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli din afarã (cu energia şi apa) │19 │ 1.117,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │c) cheltuieli privind mãrfurile │20 │ 120,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │d) cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 6.206,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ d1) salarii │22 │ 4.800,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ d2) cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care: │23 │ 1.406,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale │24 │ 998,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ cheltuieli privind contribuţia la asigurãri pentru şomaj │25 │ 48,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate │26 │ 250,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ cheltuieli privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii │27 │ 7,5│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ d3) alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 103,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ d3.1) cheltuieli sociale prevãzute la <>art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind │29 │ 0,0│
│ │ │ Codul Fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care: │ │ │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ tichete de creşã, potrivit <>Legii nr. 193/2006, cu completãrile şi modificãrile │30 │ 0,0│
│ │ │ ulterioare │ │ │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006, cu modificãrile│31 │ 0,0│
│ │ │ şi completãrile ulterioare │ │ │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ d3.2) tichete de masã │32 │ 103,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ d3.3) tichete de vacanţã │33 │ 0,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │e) cheltuieli cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit │34 │ 0,0│
│ │ │programelor de disponibilizãri │ │ │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti │35 │ 0,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │g) cheltuieli cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale │36 │ 4.500,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │h) cheltuieli cu prestaţiile externe │37 │ 1.391,8│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │i) alte cheltuieli de exploatare, din care: │38 │ 3.344,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │i1) - contract de mandat │39 │ 65,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │i2) cheltuieli de protocol, din care: │40 │ 8,6│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare │41 │ 0,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │i3) - cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care: │42 │ 16,4│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006, │43 │ 0,0│
│ │ │cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe, existente│44 │ 0,0│
│ │ │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │i4) - cheltuieli cu sponsorizarea │45 │ 0,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │i5) - cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale │46 │ 0,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │i6) - cheltuieli cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor │47 │ 0,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 2 │Cheltuieli financiare-total, din care: │48 │ 2,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a) cheltuieli privind dobânzile │49 │ 0,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli financiare │50 │ 2,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 3 │Cheltuieli extraordinare │51 │ 0,0│
├────┴─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│III. │ REZULTATUL BRUT (profit) │52 │ 3.721,2│
├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IV │IMPOZIT PE PROFIT │53 │ 595,0│
├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ V │PROFITUL CONTABIL RÃMAS DUPÃ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │54 │ 3.126,2│
├────┬─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │55 │ 0,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 2 │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege │56 │ 0,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 3 │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi │57 │ 3.126,2│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ │
│ │ 4 │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, │58 │ │
│ │ │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi │ │ │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 5 │Alte repartizãri prevãzute de lege │59 │ │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 6 │Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 │60 │ 0,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 7 │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de │61 │ │
│ │ │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în │ │ │
│ │ │exerciţiul financiar de referinţã │ │ │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 8 │Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori │62 │ │
│ │ │dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital integral │ │ │
│ │ │sau majoritar de stat │ │ │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 9 │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve │63 │ │
│ │ │şi constituie sursã proprie de finanţare │ │ │
├────┴─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VI │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │64 │ 4.500,0│
├────┬─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 1 │Surse proprii │65 │ 4.500,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 2 │Alocaţii de la buget │66 │ 0,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 3 │Credite bancare │67 │ 0,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a) interne │68 │ 0,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b) externe │69 │ │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 4 │Alte surse │70 │ 0,0│
├────┴─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VII. │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │71 │ 4.500,0│
├────┬─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 1 │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele │72 │ 4.500,0│
│ │ │anului │ │ │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 2 │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii │73 │ 0,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a) interne │74 │ 0,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b) externe │75 │ 0,0│
├────┴─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VIII. │REZERVE, din care: │76 │ 0,0│
├────┬─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │77 │ 0,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 2 │Rezerve statutare │78 │ 0,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 3 │Alte rezerve │79 │ 0,0│
├────┴─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│IX. │DATE DE FUNDAMENTARE │80 │ 0,0│
├────┬─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 1 │Venituri totale │81 │ 23.415,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale │82 │ 19.693,8│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 3 │Nr. prognozat de personal la finele anului │83 │ 280,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 4 │Nr. mediu de salariaţi total │84 │ 300,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 5 │Fond de salarii, din care: │85 │ 4.800,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã │86 │ 4.790,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli cu personalul │87 │ 10,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 6 │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã) │88 │ 1.330,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 7 │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoanã) │89 │ 78.050,0│
│ │ │rd. 81/84 │ │ │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 8 │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoanã) │90 │ 80.781,0│
│ │ │rd. 81/84*ICP │ │ │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 9 │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã) │91 │ │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]= │92 │ 841,0│
│ │ │(rd.16/rd.1)x1000 │ │ │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 11 │Plãţi restante-total │93 │ 2.500,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a) preţuri curente │94 │ 2.500,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b) preţuri comparabile │95 │ 2.588,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 12 │Creanţe restante-total │96 │ 2.000,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a) preţuri curente │97 │ 2.000,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b) preţuri comparabile │98 │ 2.070,0│
└────┴─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘                                      ----------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice