Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.239 din 29 noiembrie 2000 (*republicata*)  privind aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor   Ordonantei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea si functionarea serviciilor de probatiune*)    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 1.239 din 29 noiembrie 2000 (*republicata*) privind aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea si functionarea serviciilor de probatiune*)

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 16 decembrie 2008
----------
*) Republicatã în temeiul <>art. II din Hotãrârea Guvernului nr. 747/2008 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de reintegrare socialã a infractorilor şi de supraveghere a executãrii sancţiunilor neprivative de libertate, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.239/2000 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 557 din 23 iulie 2008, dându-se textelor o nouã numerotare.
<>Hotãrârea Guvernului nr. 1.239/2000 a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 651 din 13 decembrie 2000.


ART. 1
Se aprobã Regulamentul de aplicare a dispoziţiilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de probaţiune, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
ART. 2
Prezenta hotãrâre se aplicã dupã numirea în funcţie a consilierilor de reintegrare socialã şi supraveghere**) prin ordin al ministrului justiţiei, dar nu mai târziu de 30 de zile de la aprobarea bugetului de stat pe anul 2001, cu excepţia art. 1 alin. (2) din regulament, care se aplicã de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
----------
**) În prezent, <>art. 79 din Legea nr. 123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probaţiune prevede cã denumirea "servicii de protecţie a victimelor şi reintegrare socialã a infractorilor", cuprinsã în actele normative în vigoare, se înlocuieşte cu denumirea "servicii de probaţiune", iar denumirea "Direcţia de protecţie a victimelor şi reintegrare socialã a infractorilor", cuprinsã în actele normative în vigoare, se înlocuieşte cu denumirea "Direcţia de probaţiune".
Anterior, <>Legea nr. 211/2004 privind unele mãsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor a prevãzut cã denumirea "servicii de reintegrare socialã a infractorilor şi de supraveghere a executãrii sancţiunilor neprivative de libertate" sau denumirea "servicii de reintegrare socialã şi supraveghere" se înlocuieşte cu denumirea "servicii de protecţie a victimelor şi reintegrare socialã a infractorilor" în toate actele normative în vigoare.


ANEXĂ

REGULAMENT
de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei
Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea
şi funcţionarea serviciilor de probaţiune

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Serviciile de probaţiune sunt organisme specializate, fãrã personalitate juridicã, aflate sub autoritatea Ministerului Justiţiei, care au ca principale atribuţii reintegrarea socialã a persoanelor care au sãvârşit infracţiuni, menţinute în stare de libertate, supravegherea executãrii obligaţiilor stabilite de instanţa de judecatã în sarcina acestora, precum şi asistenţa şi consilierea persoanelor condamnate, la cererea acestora.
(2) Serviciile de probaţiune se organizeazã şi funcţioneazã pe lângã fiecare tribunal. Sediile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.
(3) Serviciile de probaţiune colaboreazã cu alte instituţii şi organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, în vederea reducerii fenomenului infracţional şi creşterii gradului de siguranţã socialã.
(4) Serviciile de probaţiune utilizeazã în activitatea lor serviciile interpreţilor şi traducãtorilor autorizaţi prin intermediul tribunalelor pe lângã care funcţioneazã ori de câte ori aceastã utilizare este necesarã.
ART. 2
Principiile activitãţii de reintegrare socialã a infractorilor şi de supraveghere a executãrii sancţiunilor neprivative de libertate sunt:
a) respectarea legii şi a hotãrârilor judecãtoreşti;
b) respectarea drepturilor omului şi a demnitãţii umane şi evitarea discriminãrii pe orice temei;
c) sprijinirea şi încurajarea permanentã a persoanelor supravegheate, asistate şi consiliate, în vederea reintegrãrii lor în societate şi în vederea asumãrii responsabilitãţii propriilor acţiuni, prin formarea unei atitudini corecte faţã de muncã, ordinea de drept şi regulile de convieţuire socialã.
ART. 3
(1) Coordonarea activitãţii de reintegrare socialã a infractorilor şi de supraveghere a executãrii sancţiunilor neprivative de libertate se realizeazã de cãtre Direcţia de probaţiune din cadrul Ministerului Justiţiei.
(2) Controlul activitãţii de reintegrare socialã şi supraveghere se realizeazã de cãtre inspectorii de probaţiune din cadrul direcţiei prevãzute la alin. (1).

CAP. II
Activitatea serviciilor de probaţiune

SECŢIUNEA 1
Competenţa teritorialã a serviciilor de probaţiune

ART. 4
(1) Serviciul de probaţiune este competent sã exercite atribuţiile prevãzute de lege cu privire la persoanele faţã de care s-au dispus mãsurile prevãzute la art. 86^3 alin. 1 din Codul penal sau una ori mai multe dintre obligaţiile prevãzute la art. 86^3 alin. 3 sau la art. 103 alin. 3 din Codul penal, precum şi cu privire la inculpaţii pentru care instanţa a solicitat referate de evaluare, care locuiesc în circumscripţia tribunalului pe lângã care funcţioneazã serviciul de probaţiune.
(2) În cazul persoanelor condamnate la o pedeapsã cu privare de libertate, care sunt incluse în programe de resocializare, competent este serviciul de probaţiune de pe lângã tribunalul în a cãrui circumscripţie se aflã unitatea penitenciarã la care acestea îşi executã pedeapsa.
ART. 5
(1) În desfãşurarea activitãţii de reintegrare socialã şi supraveghere serviciul de probaţiune îşi verificã din oficiu competenţa.
(2) În cazul în care serviciul de probaţiune constatã cã nu este competent din punct de vedere teritorial sã îşi exercite atribuţiile, înştiinţeazã de îndatã instanţa de judecatã care l-a sesizat.

SECŢIUNEA a 2-a
Referatele de evaluare

ART. 6
(1) Referatul de evaluare, întocmit de serviciul de probaţiune conform dispoziţiilor <>art. 11 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de probaţiune, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 129/2002 , cu modificãrile ulterioare, este un referat scris, cu caracter consultativ şi de orientare, având rolul de a oferi instanţei de judecatã date privind persoana inculpatului sau, dupã caz, persoanele menţionate la <>art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2000 , nivelul instrucţiei şcolare, comportamentul, factorii care influenţeazã sau care pot influenţa conduita generalã, precum şi perspectivele reintegrãrii în societate.
(2) Referatul de evaluare trebuie sã fie obiectiv, concis, concret, clar şi coerent.
ART. 7
(1) Referatul de evaluare este întocmit de consilierul de probaţiune, în baza uneia sau mai multor întrevederi cu persoana pentru care instanţa a solicitat referat de evaluare.
(2) Ori de câte ori apreciazã cã este necesar, serviciul de probaţiune va solicita autoritãţilor competente desemnarea unor specialişti în vederea întocmirii referatului de evaluare. Aceşti specialişti pot fi psihologi, sociologi, cadre didactice, medici sau oricare alţi specialişti a cãror opinie este consideratã necesarã.
(3) Consilierul de probaţiune va contacta, dupã caz, membrii familiei, şcoala sau unitatea la care persoana îşi desfãşoarã activitatea, precum şi orice alte persoane care ar putea oferi informaţii utile pentru întocmirea referatului de evaluare.
(4) În cazul în care persoana cu privire la care se întocmeşte referatul de evaluare nu colaboreazã la realizarea acestuia, consilierul de probaţiune va menţiona în referat refuzul de cooperare.
(5) În cazul în care persoana cu privire la care este solicitatã întocmirea referatului de evaluare nu este gãsitã, serviciul de probaţiune înainteazã organului judiciar care a solicitat întocmirea referatului, o notã informativã însoţitã de dovezi care sã ateste situaţia de fapt constatatã şi imposibilitatea întocmirii referatului de evaluare.
(6) Dovezile prevãzute la alin. (5) fac referire inclusiv la colaborarea cu organele de poliţie în vederea identificãrii persoanei.
(7) În situaţia prevãzutã la alin. (4), precum şi în situaţia prevãzutã la alin. (5), atunci când întocmirea referatului de evaluare a fost solicitatã în baza art. 482 din Codul de procedurã penalã, consilierul de probaţiune întocmeşte referatul de evaluare fãrã sã facã referire în cuprinsul acestuia la datele prevãzute la art. 9 alin. (1) lit. d) şi e).
ART. 8
Consilierul de probaţiune desemnat sã întocmeascã referatul de evaluare:
a) stabileşte de îndatã, dar nu mai târziu de 5 zile de la data primirii solicitãrii instanţei de judecatã, locul, data şi ora primei întrevederi cu persoana pentru care s-a solicitat referatul de evaluare. Prima întrevedere cu persoana pentru care s-a solicitat referatul de evaluare trebuie sã aibã loc în termen de 7 zile de la data primirii solicitãrii instanţei de judecatã. În cazul minorilor consilierul de probaţiune stabileşte locul, data şi ora întrevederii sau întrevederilor cu minorul, precum şi cu pãrinţii, cu cel care l-a adoptat, cu tutorele sau, dupã caz, cu persoanele sau cu reprezentanţii instituţiilor cãrora le-a fost încredinţatã supravegherea minorului;
b) contacteazã persoanele şi instituţiile care ar putea furniza informaţii utile despre persoana evaluatã, nivelul instrucţiei şcolare, comportamentul acesteia, mediul social şi familial;
c) consemneazã, cu ocazia fiecãrei întrevederi, datele necesare şi utile pentru întocmirea referatului de evaluare;
d) propune şefului serviciului de probaţiune, atunci când considerã necesar, luarea mãsurilor prevãzute la art. 7 alin. (2);
e) întocmeşte referatul de evaluare pe baza informaţiilor obţinute şi îl supune spre analizã şi semnare şefului serviciului de probaţiune;
f) înainteazã referatul de evaluare instanţei de judecatã în termen de 14 zile de la primirea solicitãrii.
ART. 9
(1) Referatul de evaluare cuprinde urmãtoarele pãrţi:
a) introducere;
b) sursele de informaţii utilizate la întocmirea lui;
c) date privind persoana pentru care a fost solicitat;
d) factorii care influenţeazã sau pot influenţa conduita generalã a persoanei pentru care a fost solicitat;
e) perspectivele de reintegrare în societate.
(2) Referatul de evaluare va purta pe prima paginã, în colţul din stânga sus, antetul serviciului de probaţiune, iar în colţul din dreapta sus, menţiunea "Strict confidenţial dupã completare".
(3) Fiecare paginã scrisã a referatului de evaluare va purta în colţul din dreapta jos ştampila şi semnãtura şefului serviciului de probaţiune.
(4) Modelul referatului de evaluare, cu elementele pe care le cuprinde, este prezentat în anexa nr. 1 la prezentul regulament.
(5) Dupã completarea datelor cuprinse în introducere celelalte pãrţi ale referatului de evaluare vor fi prezentate pe scurt, într-o formã narativã, evitându-se pe cât posibil folosirea unor termeni de specialitate sau a unor exprimãri care ar face dificilã înţelegerea conţinutului referatului de evaluare.
(6) În cazul în care în conţinutul referatului de evaluare rãmân pagini sau spaţii libere, acestea se vor bara dupã întocmirea referatului de evaluare.
ART. 10
(1) Sursele de informaţii care au fost utilizate la întocmirea referatului de evaluare vor fi prezentate sintetic, avându-se în vedere atât persoanele cu care au avut loc întrevederi, cât şi eventualele documente consultate.
(2) Sursele de informaţii vor cuprinde urmãtoarele precizãri:
a) numãrul de întrevederi avute şi, dupã caz, refuzul de cooperare sau eventualele îndoieli privind acurateţea informaţiilor, prezentate motivat;
b) sursele de informaţii la care nu a fost posibil accesul.
ART. 11
Redactarea pãrţii din referatul de evaluare, referitoare la datele privind persoana pentru care acesta a fost solicitat, se va face diferenţiat, dupã cum se referã la inculpaţi sau la persoanele prevãzute la <>art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2000 .
ART. 12
(1) În cazul inculpaţilor datele privind persoana acestora se referã la:
a) trecutul infracţional;
b) mediul familial şi social;
c) nivelul instrucţiei şcolare şi al pregãtirii profesionale;
d) comportamentul persoanei înainte şi dupã comiterea faptei;
e) factorii care au favorizat comportamentul infracţional;
f) dacã este cazul, modul în care au îndeplinit anterior obligaţiile stabilite de instanţa de judecatã.
(2) În cazul inculpaţilor minori datele privind persoana acestora vor privi şi condiţiile în care au crescut şi au trãit, precum şi modul în care pãrinţii, cei care i-au adoptat sau tutorele îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin.
(3) Atunci când considerã necesar consilierul de probaţiune va include în referatul de evaluare date privind starea fizicã şi mintalã, precum şi dezvoltarea intelectualã şi moralã a inculpatului, furnizate de specialişti desemnaţi în acest scop.
ART. 13
(1) În cazul persoanelor prevãzute la <>art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2000 datele privind persoana acestora se referã la mediul familial şi social, evoluţia persoanei din punct de vedere educaţional şi profesional, comportamentul pe perioada supravegherii, precum şi modul în care au executat obligaţiile stabilite de instanţa de judecatã.
(2) În cazul minorilor aflaţi sub supraveghere datele privind persoana acestora vor privi şi modul în care pãrinţii, cei care i-au adoptat sau tutorele îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin, precum şi, dupã caz, modul de colaborare dintre serviciul de probaţiune şi persoana sau instituţia legal însãrcinatã cu supravegherea minorului sau cu instituţia publicã la care minorul executã obligaţia prevãzutã la art. 103 alin. 3 lit. c) din Codul penal.
(3) Dispoziţiile art. 12 alin. (3) se aplicã în mod corespunzãtor.
ART. 14
(1) Factorii care influenţeazã sau care pot influenţa conduita generalã a persoanei pentru care a fost solicitat referatul de evaluare se referã atât la factorii de naturã sã inhibe dezvoltarea comportamentului infracţional, cât şi la factorii de naturã sã accentueze dezvoltarea acestuia.
(2) În cazul persoanelor supravegheate acest capitol va cuprinde şi referiri privind riscul de sãvârşire din nou a unor infracţiuni şi riscul pentru siguranţa publicã, precum şi riscul de sinucidere sau de autovãtãmare.
ART. 15
(1) Perspectivele de reintegrare în societate vor fi estimate în funcţie de factorii prevãzuţi la art. 14 alin. (1) care au relevanţã asupra comportamentului viitor al persoanei şi vor fi prezentate pe scurt, obiectiv şi motivat, cu menţionarea resurselor individuale, familiale şi comunitare ce pot fi utilizate în susţinerea reintegrãrii sociale a persoanei.
(2) În cazul învinuiţilor şi inculpaţilor nu se fac propuneri sau recomandãri organului judiciar privind soluţia ce urmeazã sã fie datã în cauzã.
(3) În cazul persoanelor prevãzute la <>art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2000 , dacã se constatã cã şansele de reintegrare în societate sunt reduse, se va face doar menţiune în acest sens, fãrã a se formula propuneri sau recomandãri instanţei de judecatã privind mãsura ce trebuie luatã.

SECŢIUNEA a 3-a
Supravegherea în comunitate

§1. Actele necesare în vederea supravegherii
ART. 16
(1) Îndeplinirea obligaţiilor impuse de instanţa de judecatã în sarcina persoanelor menţionate la <>art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2000 este supravegheatã de serviciile de probaţiune.
(2) Serviciile de probaţiune vor încheia protocoale cu organizaţiile neguvernamentale care desfãşoarã activitãţi în domeniu, în vederea colaborãrii în procesul de reintegrare a infractorilor şi a supravegherii eficiente a acestora.
(3) Convenţiile civile cu colaboratorii prevãzuţi la <>art. 5 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2000 se încheie cu aprobarea Direcţiei de probaţiune şi cu avizul Direcţiei generale economice din cadrul Ministerului Justiţiei.
ART. 17
Persoanele supuse supravegherii în comunitate de cãtre serviciile de probaţiune, conform <>art. 11 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2000 , sunt:
a) persoanele condamnate, cãrora instanţa de judecatã le-a impus respectarea mãsurilor prevãzute la art. 86^3 alin. 1 din Codul penal;
b) persoanele condamnate, cãrora instanţa de judecatã le-a impus respectarea uneia sau mai multora dintre obligaţiile prevãzute la art. 86^3 alin. 3 din Codul penal;
c) minorii cãrora instanţa de judecatã le-a impus respectarea uneia sau mai multora dintre obligaţiile prevãzute la art. 103 alin. 3 din Codul penal.
ART. 18
În cazul în care, din motive obiective, hotãrârea judecãtoreascã prin care s-au dispus mãsurile prevãzute la art. 86^3 alin. 1 din Codul penal sau una ori mai multe dintre obligaţiile prevãzute la art. 86^3 alin. 3 sau la art. 103 alin. 3 din Codul penal nu poate fi pusã în executare temporar sau definitiv, consilierul de probaţiune va înştiinţa şeful serviciului, care, la rândul sãu, va sesiza motivat judecãtorul delegat cu executarea, în vederea luãrii mãsurilor care se impun.
ART. 19
(1) În cazul în care instanţa a dispus supravegherea persoanelor prevãzute la art. 17, se întocmeşte pentru fiecare persoanã un dosar de supraveghere a executãrii obligaţiilor stabilite de instanţã, denumit în continuare dosar de supraveghere.
(2) Dosarul de supraveghere va conţine:
a) hotãrârea instanţei de judecatã, în copie, sau un extras de pe aceasta;
b) procesul-verbal întocmit cu ocazia primei întrevederi;
c) planul de supraveghere;
d) referatul de evaluare întocmit înainte de pronunţarea hotãrârii judecãtoreşti, atunci când este cazul;
e) referatul de evaluare solicitat de instanţã pe perioada supravegherii, atunci când este cazul.
f) dovezi privind modul de îndeplinire a mãsurilor şi obligaţiilor impuse de instanţa de judecatã persoanei aflate în supraveghere.
(3) La sfârşitul perioadei de supraveghere, consilierul de probaţiune întocmeşte un raport final în care se consemneazã modul în care persoana condamnatã sau minorul a respectat mãsurile de supraveghere şi, dupã caz, obligaţiile impuse de instanţã, precum şi estimarea riscului de a sãvârşi alte infracţiuni, a riscului pentru siguranţa publicã şi a riscului de sinucidere sau de autovãtãmare, precum şi orice alte informaţii relevante referitoare la comportamentul persoanei condamnate sau al minorului pe perioada supravegherii.
ART. 20
(1) La primirea hotãrârii judecãtoreşti şeful serviciului desemneazã un consilier de probaţiune responsabil cu supravegherea modului în care persoana îndeplineşte mãsurile şi, eventual, obligaţiile impuse de instanţã în sarcina sa.
(2) La desemnarea consilierului responsabil de caz se are în vedere dacã a fost sau nu întocmit un referat de evaluare în cauzã, iar în cazul în care a fost întocmit un astfel de referat de evaluare, supravegherea este, de regulã, încredinţatã consilierului de probaţiune care a întocmit referatul respectiv.
ART. 21
(1) Cu cel puţin 3 zile înainte de data primei întrevederi, consilierul responsabil de caz contacteazã persoana condamnatã şi, în cazul minorului, reprezentantul legal al acestuia, în scopul de a transmite informaţiile referitoare la locul, data şi ora la care trebuie sã aibã loc prima întrevedere, precum şi adresa serviciului de probaţiune, numãrul de telefon şi numele consilierului responsabil de caz.
(2) Prima întrevedere cu persoana supravegheatã trebuie sã aibã loc în termen de 10 zile lucrãtoare de la data comunicãrii hotãrârii judecãtoreşti.
(3) La prima întrevedere consilierul de probaţiune aduce la cunoştinţã persoanei supravegheate, în scris şi verbal, explicându-i în ce constau scopul, obiectivele şi modul de desfãşurare a supravegherii, mãsurile sau obligaţiile impuse de instanţa de judecatã persoanei respective pe perioada supravegherii, precum şi consecinţele îndeplinirii sau neîndeplinirii acestora.
(4) De asemenea, persoanei supravegheate i se pune în vedere cã trebuie sã respecte regulile de conduitã care se referã, în principal, la a nu avea un comportament violent sau agresiv ori o atitudine nepotrivitã sau un limbaj necorespunzãtor, care ar putea prejudicia personalul de probaţiune, precum şi alte persoane aflate sub supraveghere.
(5) Consilierul de probaţiune responsabil de caz încunoştinţeazã persoana supravegheatã despre posibilitatea de a formula plângere la şeful serviciului în cazul în care considerã cã tratamentul aplicat de serviciul de probaţiune pe perioada supravegherii este necorespunzãtor.
(6) Cu ocazia primei întrevederi, consilierul de probaţiune face aplicarea dispoziţiilor prevãzute la art. 44 alin. (4).
(7) Aspectele aduse la cunoştinţã se consemneazã într-un proces-verbal care se semneazã de consilierul de probaţiune, de persoana supravegheatã şi de reprezentantul legal al acesteia, atunci când este cazul.
(8) O copie a procesului-verbal prevãzut la alin. (7) se înmâneazã persoanei supravegheate.
ART. 22
(1) La prima întrevedere, consilierul de probaţiune realizeazã evaluarea iniţialã a situaţiei persoanei supravegheate, în vederea întocmirii planului de supraveghere.
(2) La realizarea evaluãrii se vor lua în considerare informaţiile conţinute în referatul de evaluare, dacã este cazul.
(3) Dacã referatul de evaluare a fost întocmit de un alt serviciu de probaţiune, serviciul de probaţiune cãruia îi revine supravegherea solicitã transmiterea unei copii a acestuia.
(4) Evaluarea persoanei vizeazã urmãtoarele aspecte:
a) analiza comportamentului infracţional;
b) situaţia familialã, socialã şi economicã şi atitudinea faţã de aceasta;
c) planurile sale de viitor pe termen scurt şi mediu şi indicarea modalitãţilor concrete prin care intenţioneazã sã le punã în practicã.
(5) Dacã se constatã cã persoana supravegheatã consumã în exces anumite substanţe, în cadrul procesului de evaluare se vor avea în vedere: tipul sau tipurile de substanţe utilizate, cantitatea, frecvenţa şi metodele de administrare a substanţei, istoricul consumului, contextul în care se manifestã acest consum şi instituţia şi/sau organizaţia de specialitate în evidenţa cãreia se aflã sau s-a aflat persoana evaluatã şi, dacã este cazul, consilierul de probaţiune sesizeazã, potrivit legii, organele competente.
(6) Datele obţinute în procesul de evaluare se consemneazã într-o fişã de evaluare.
(7) Persoanei supravegheate i se va comunica data urmãtoarei întrevederi.
ART. 23
Ori de câte ori apreciazã cã este necesar, serviciul de probaţiune va solicita autoritãţilor competente desemnarea unor specialişti, în vederea întocmirii şi derulãrii planului de supraveghere. Aceşti specialişti pot fi psihologi, sociologi, cadre didactice, medici sau oricare alţi specialişti a cãror opinie este consideratã necesarã.
ART. 24
(1) La a doua întrevedere, consilierul de probaţiune responsabil de caz va prezenta şi va explica persoanei supravegheate planul de supraveghere.
(2) Planul de supraveghere va fi semnat de cãtre consilierul de probaţiune şi de persoana condamnatã şi, dacã este cazul, de cãtre reprezentantul legal al acesteia.
(3) O copie a planului de supraveghere va fi înmânatã persoanei condamnate şi reprezentantului legal al acesteia, atunci când este cazul.
(4) Dacã, prin hotãrârea judecãtoreascã, instanţa de judecatã fixeazã frecvenţa întrevederilor la un interval mai mare de o lunã, consilierul de probaţiune aduce la îndeplinire dispoziţiile alin. (1) la prima întrevedere.
ART. 25
(1) Planul de supraveghere conţine urmãtoarele capitole:
a) introducere: numele, prenumele, data şi locul naşterii persoanei supravegheate, adresa de domiciliu, infracţiunea sãvârşitã, numãrul hotãrârii instanţei de judecatã, sancţiunea aplicatã, perioada de supraveghere, menţionându-se data începerii şi încetãrii acesteia, numele şi prenumele consilierului de probaţiune responsabil;
b) mãsurile şi, eventual, obligaţiile impuse de instanţa de judecatã, precum şi mijloacele utilizate de consilierul de probaţiune pentru asigurarea îndeplinirii obligaţiilor şi/sau a mãsurilor stabilite de instanţa de judecatã în sarcina persoanei supravegheate;
c) nevoile criminogene şi cele sociale ale persoanei supravegheate, precum şi obiectivele stabilite în vederea diminuãrii acestora;
d) riscul sãvârşirii de noi infracţiuni, riscul pentru siguranţa publicã, precum şi riscul de sinucidere sau de autovãtãmare;
e) metode de intervenţie propuse în vederea soluţionãrii nevoilor identificate şi a diminuãrii riscului;
f) data, locul şi frecvenţa întrevederilor dintre consilierul de probaţiune şi persoana supravegheatã, fixate pe perioada termenului de încercare.
(2) În cazul în care persoanei condamnate i-a fost impusã prin hotãrârea judecãtoreascã obligaţia de a participa la derularea unui program de intervenţie, în cuprinsul planului de supraveghere se descrie pe scurt conţinutul programului, durata şi modalitatea de derulare a acestuia.
(3) În cazul în care persoanei condamnate i-a fost impusã prin hotãrârea judecãtoreascã obligaţia de a presta o activitate neremuneratã într-o instituţie de interes public, planul de supraveghere va conţine descrierea activitãţii, locul de executare a acesteia şi programul de lucru al persoanei condamnate.
(4) În perioada de supraveghere, consilierul de probaţiune stabileşte, cu ocazia fiecãrei întrevederi, în ce mãsurã obiectivele planului de supraveghere sunt aduse la îndeplinire.
(5) Planul de supraveghere va fi revizuit, prin intermediul unor anexe ale planului de supraveghere, ori de câte ori, în situaţia persoanei supravegheate, intervin schimbãri care influenţeazã nevoile acesteia şi riscurile identificate.
(6) În caz de revizuire a planului de supraveghere, dispoziţiile art. 24 se aplicã în mod corespunzãtor.
ART. 26
(1) Planul de supraveghere va purta pe prima paginã, în colţul din stânga sus, antetul serviciului de probaţiune.
(2) Fiecare paginã scrisã a planului de supraveghere va purta, în colţul din dreapta jos, ştampila serviciului de probaţiune şi semnãtura consilierului de probaţiune responsabil de caz.
(3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplicã şi anexelor de revizuire a planului de supraveghere.
(4) Modelul planului de supraveghere este prezentat în anexa nr. 2 la prezentul regulament, cuprinzând formularul tipizat al introducerii.
(5) Dupã completarea formularului tipizat al introducerii celelalte capitole ale planului de supraveghere vor fi prezentate pe scurt, într-o formã narativã, evitându-se pe cât posibil folosirea unor termeni de specialitate sau a unor exprimãri care ar face dificilã înţelegerea conţinutului acestuia.

§2. Supravegherea executãrii mãsurilor prevãzute la art. 86^3 alin. 1 din Codul penal
ART. 27
Pentru supravegherea respectãrii de cãtre persoana condamnatã, pe durata termenului de încercare, a mãsurilor de supraveghere prevãzute la art. 86^3 alin. 1 din Codul penal serviciul de probaţiune va proceda potrivit dispoziţiilor art. 28-31 din prezentul regulament.
ART. 28
(1) Convocarea persoanei condamnate la serviciul de probaţiune se face printr-o comunicare scrisã sau telefonicã, cu cel puţin 3 zile înainte de data primei întrevederi, a locului, zilei şi orei la care trebuie sã se prezinte, precum şi a numãrului de telefon şi/sau adresei serviciului.
(2) Consilierul de probaţiune trebuie sã stabileascã în planul de supraveghere numãrul, durata, frecvenţa şi locul întrevederilor cu persoana supravegheatã.
(3) În cazul în care, din motive obiective, persoana supravegheatã nu se poate prezenta la una dintre întâlnirile stabilite, comunicã acest lucru consilierului de probaţiune responsabil de caz înaintea întrevederii sau, în condiţiile în care nu este posibil acest lucru, se prezintã la sediul serviciului de probaţiune dupã maximum 3 zile de la momentul în care cauzele care au determinat imposibilitatea neprezentãrii au încetat.
(4) Imposibilitatea obiectivã de prezentare se justificã de cãtre persoana supravegheatã prin dovezi depuse la dosar.
(5) Consilierul de probaţiune responsabil de caz verificã motivele invocate şi, dacã se constatã cã neprezentarea persoanei supravegheate la serviciul de probaţiune la termenul fixat nu este justificatã de motive obiective, îi transmite acesteia un avertisment scris în care i se reamintesc consecinţele încãlcãrii mãsurii şi se menţioneazã data urmãtoarei întrevederi.
(6) Dacã se constatã cã, dupã înmânarea a douã avertismente, persoana supravegheatã nu se prezintã la termenele fixate, consilierul responsabil de caz înştiinţeazã şeful serviciului de probaţiune, care va sesiza judecãtorul delegat cu executarea.
ART. 29
(1) Persoana condamnatã este obligatã sã anunţe în prealabil serviciul de probaţiune în legãturã cu orice schimbare de domiciliu, reşedinţã sau locuinţã, precum şi despre orice deplasare care depãşeşte 8 zile, comunicând noua adresã, numãrul de telefon, precum şi, dupã caz, data întoarcerii.
(2) Persoana supravegheatã anunţã în scris serviciului de probaţiune schimbarea domiciliului, reşedinţei sau a locuinţei, cu excepţia cazurilor urgente, când anunţarea se va face mai întâi telefonic.
(3) În cazul schimbãrii domiciliului, reşedinţei sau locuinţei, persoana supravegheatã prezintã consilierului de probaţiune, în termen de 30 de zile, dovezi din care sã rezulte aceastã situaţie.
(4) În cazul în care persoana supravegheatã îşi schimbã domiciliul, reşedinţa sau locuinţa într-o localitate care nu se aflã în competenţa serviciului de probaţiune dosarul va fi transmis în termen de 3 zile lucrãtoare serviciului de probaţiune competent, anunţându-se de îndatã instanţa de executare.
(5) În cazul oricãrei deplasãri care depãşeşte 8 zile persoana supravegheatã, cu ocazia comunicãrii, va pune la dispoziţie consilierului de probaţiune adresa şi/sau numãrul de telefon la care poate fi gãsitã pe perioada deplasãrii.
ART. 30
(1) Persoana condamnatã este obligatã sã comunice şi sã justifice orice schimbare a locului de muncã serviciului de probaţiune.
(2) Cu ocazia primei întrevederi cu persoana condamnatã, consilierul de probaţiune pune la dispoziţie acesteia numãrul de telefon şi adresa serviciului de probaţiune la care trebuie sã comunice de îndatã orice schimbare a locului de muncã.
(3) Comunicarea se face numai în scris, precizându-se motivele schimbãrii locului de muncã, noul loc de muncã al persoanei condamnate, natura muncii pe care o desfãşoarã şi descrierea activitãţii, anexându-se, în termen de 30 de zile de la data angajãrii, documente justificative în acest sens.
(4) Consilierul de probaţiune este obligat sã verifice autenticitatea acestor informaţii prin contactarea unitãţii angajatoare.
ART. 31
(1) Persoana condamnatã are obligaţia sã comunice serviciului de probaţiune orice informaţii prin care pot fi controlate mijloacele sale de existenţã.
(2) Consilierul de probaţiune îi va solicita persoanei condamnate, la prima întrevedere, informaţii referitoare la situaţia locativã, la situaţia sa financiarã, locul de muncã şi durata pentru care este angajatã şi, dupã caz, la persoanele aflate în îngrijirea sa ori la persoanele în îngrijirea cãrora aceasta se aflã.
(3) Comunicarea informaţiilor se face în scris, fiind însoţitã de dovezi prezentate consilierului de probaţiune în termen de 30 de zile de la data primei întrevederi.
(4) Pe perioada supravegherii, consilierul de probaţiune responsabil de caz monitorizeazã orice schimbare privind mijloacele de existenţã ale persoanei supravegheate.

§3. Supravegherea executãrii obligaţiilor prevãzute la art. 86^3 alin. 3 din Codul penal
ART. 32
Ori de câte ori instanţa dispune respectarea de cãtre persoana condamnatã a obligaţiilor prevãzute la art. 86^3 alin. 3 din Codul penal, serviciul de probaţiune va proceda potrivit dispoziţiilor art. 33-39 din prezentul regulament.
ART. 33
(1) În cazul în care condamnatul este obligat sã desfãşoare o activitate sau sã urmeze un curs de învãţãmânt ori de calificare, consilierul de probaţiune verificã nivelul instrucţiei şcolare sau al pregãtirii profesionale, în vederea înscrierii persoanei supravegheate la un curs corespunzãtor.
(2) În acest scop consilierul de probaţiune identificã pe plan local unitãţile de învãţãmânt şi instituţiile de calificare profesionalã care organizeazã astfel de cursuri.
(3) Consilierul de probaţiune responsabil de caz verificã periodic dacã persoana supravegheatã urmeazã cursurile de învãţãmânt sau de calificare.
(4) Dacã prin hotãrârea judecãtoreascã nu este stabilit tipul activitãţii la care este obligatã persoana condamnatã, consilierul de probaţiune stabileşte tipul de activitate şi modalitatea de desfãşurare a acesteia.
(5) Dacã instanţa de judecatã stabileşte, în baza art. 86^3 alin. 3 lit. a) din Codul penal, obligaţia ca persoana condamnatã sã desfãşoare o activitate neremuneratã într-o instituţie de interes public, art. 43 se aplicã în mod corespunzãtor.
ART. 34
(1) În cazul în care persoana condamnatã a fost obligatã prin hotãrâre judecãtoreascã sã nu îşi schimbe domiciliul sau reşedinţa ori sã nu depãşeascã limita teritorialã stabilitã, decât în condiţiile fixate de instanţã, consilierul de probaţiune responsabil de caz îi va pune în vedere, la prima întrevedere, sã depunã acte din care sã rezulte situaţia acesteia referitoare la domiciliu sau la reşedinţã.
(2) Pentru a verifica dacã persoana supravegheatã respectã obligaţia stabilitã de instanţã consilierul de probaţiune responsabil de caz va colabora cu organele de poliţie şi cu primãria din localitatea de domiciliu sau de reşedinţã a persoanei supravegheate, care vor sesiza orice schimbare intervenitã în situaţia acesteia.
(3) În termen de 5 zile lucrãtoare de la data primei întrevederi, serviciul de probaţiune transmite organelor de poliţie, prevãzute la alin. (2), o informare privind persoana aflatã în supraveghere în sarcina cãreia a fost impusã o astfel de obligaţie, solicitând ca, în condiţiile în care se constatã nerespectarea obligaţiei, sã fie anunţat în scris serviciul de probaţiune competent.
(4) Consilierul de probaţiune efectueazã controale inopinate la domiciliul sau la reşedinţa persoanei supravegheate pentru a constata starea de fapt.
(5) Dispoziţiile art. 29 alin. (4) se aplicã în mod corespunzãtor.
ART. 35
(1) În cazul în care persoana condamnatã este obligatã sã nu frecventeze anumite locuri stabilite de instanţã consilierul de probaţiune verificã periodic şi ori de câte ori este sesizat de alte persoane dacã persoana supravegheatã respectã interdicţia.
(2) Consilierul de probaţiune responsabil de caz pãstreazã o legãturã permanentã cu reprezentanţi ai autoritãţilor locale, ai organelor de poliţie, precum şi cu orice persoane fizice şi juridice care ar putea oferi informaţii privind frecventarea de cãtre persoana supravegheatã a locului supus interdicţiei.
(3) Atunci când consilierul de probaţiune constatã prezenţa persoanei supravegheate în locul sau în locurile a cãror frecventare i-a fost interzisã, îi înmâneazã un avertisment scris, procedând la explicarea verbalã a conţinutului acestuia.
(4) Dispoziţiile art. 34 alin. (3) se aplicã în mod corespunzãtor.
(5) Obligaţia este consideratã neîndeplinitã atunci când, dupã înmânarea a douã avertismente, consilierul de probaţiune constatã cã persoana supravegheatã este sau a fost prezentã în locul sau în locurile a cãror frecventare i-a fost interzisã.
ART. 36
(1) În cazul în care persoana condamnatã are obligaţia de a nu intra în legãturã cu anumite persoane stabilite de instanţa de judecatã consilierul de probaţiune responsabil de caz trebuie sã ia mãsurile necesare în vederea identificãrii şi contactãrii persoanelor care ar putea furniza informaţii relevante în cazul respectiv, colaborând cu organele de poliţie şi cu alte instituţii însãrcinate cu asigurarea ordinii şi liniştii publice.
(2) Consilierul de probaţiune responsabil de caz efectueazã vizite inopinate la domiciliul şi la locul de muncã ale persoanei supravegheate şi colaboreazã cu familia acesteia în vederea respectãrii obligaţiei stabilite.
(3) Dispoziţiile art. 34 alin. (3) se aplicã în mod corespunzãtor.
ART. 37
(1) În cazul în care persoana condamnatã este obligatã sã nu conducã niciun vehicul sau anumite vehicule consilierul de probaţiune verificã modul de respectare a acestei obligaţii.
(2) Consilierul de probaţiune responsabil de caz pãstreazã o legãturã permanentã cu reprezentanţi ai organelor de poliţie, precum şi cu orice persoane fizice şi juridice care ar putea oferi informaţii privind îndeplinirea sau neîndeplinirea de cãtre persoana supravegheatã a acestei obligaţii.
(3) Dispoziţiile art. 34 alin. (3) se aplicã în mod corespunzãtor.
ART. 38
(1) În cazul în care persoana condamnatã este obligatã sã se supunã unor mãsuri de control, tratament sau îngrijire, în special în scopul dezintoxicãrii, serviciul de probaţiune identificã pe plan local, în termen de 10 zile lucrãtoare de la data primei întrevederi, unitãţile sanitare, precum şi organizaţiile, instituţiile sau specialiştii care desfãşoarã programe de recuperare a toxicomanilor sau alcoolicilor, în vederea includerii persoanei supravegheate în aceste programe.
(2) Consilierul de probaţiune, cu ocazia întrevederilor cu persoana supravegheatã, precum şi prin legãtura permanentã cu persoanele implicate în tratarea acesteia, verificã dacã persoana respectã programul de tratament sau de îngrijire.
(3) În vederea ducerii la îndeplinire a dispoziţiilor alin. (1) şi (2), serviciile de probaţiune încheie protocoale cu unitãţi sanitare, instituţii, organizaţii şi specialişti prin care sã se reglementeze proceduri concrete de colaborare.
(4) Obligaţia prevãzutã la art. 86^3 alin. (3) lit. f) din Codul penal este consideratã neîndeplinitã în situaţiile în care persoana supravegheatã:
a) refuzã în mod nejustificat includerea în programe de tratament derulate în scopul dezintoxicãrii,
b) întrerupe în mod nejustificat tratamentul de dezintoxicare,
c) refuzã efectuarea testelor de verificare a consumului de substanţe.
ART. 39
(1) În cazul în care consilierul de probaţiune constatã neîndeplinirea mãsurilor şi/sau obligaţiilor impuse persoanei condamnate de cãtre instanţã, prevãzute la art. 86^3 alin. 1 şi 3 din Codul penal, întocmeşte un raport care cuprinde un rezumat al procesului de supraveghere şi face menţiuni cu privire la dovezile prin care se constatã încãlcarea obligaţiei.
(2) Raportul întocmit potrivit alin. (1), împreunã cu dovezile în copie, vor fi înaintate spre informare şefului serviciului de probaţiune care, atunci când considerã necesar, va sesiza judecãtorul delegat la compartimentul de executãri penale, care va proceda potrivit legii.
(3) În cazul în care şeful serviciului de probaţiune apreciazã cã nu sunt îndeplinite condiţiile pentru sesizarea instanţei în vederea revocãrii suspendãrii, respinge în scris şi motivat, în termen de 30 de zile, propunerea consilierului de probaţiune.
(4) Dacã pe perioada supravegherii persoana supravegheatã sãvârşeşte o altã infracţiune, instanţa de judecatã poate solicita serviciului de probaţiune care a exercitat supravegherea referatele de evaluare prevãzute la art. 13 alin. (1).

§4. Supravegherea executãrii obligaţiilor prevãzute la art. 103 alin. 3 din Codul penal
ART. 40
Ori de câte ori instanţa stabileşte în sarcina minorului una sau mai multe obligaţii dintre cele prevãzute la art. 103 alin. 3 din Codul penal, serviciul de probaţiune va proceda potrivit dispoziţiilor art. 41-43 din prezentul regulament.
ART. 41
(1) În cazul în care minorul este obligat sã nu frecventeze anumite locuri stabilite, consilierul de probaţiune verificã periodic şi ori de câte ori este sesizat de alte persoane dacã minorul respectã interdicţia.
(2) Consilierul de probaţiune responsabil de caz trebuie sã pãstreze o legãturã permanentã cu familia acestuia sau, dupã caz, cu persoana ori cu instituţia legal însãrcinatã cu supravegherea minorului, cu reprezentanţi ai autoritãţilor locale, ai organelor de poliţie, precum şi cu orice persoane fizice sau juridice care ar putea oferi informaţii privind frecventarea de cãtre minor a locului supus interdicţiei.
(3) Dispoziţiile art. 34 alin. (3) se aplicã în mod corespunzãtor.
(4) Atunci când consilierul de probaţiune constatã prezenţa minorului în locul sau în locurile a cãror frecventare i-a fost interzisã, îi înmâneazã un avertisment scris, procedând la explicarea verbalã a conţinutului acestuia.
(5) Atunci când, dupã înmânarea a douã avertismente, consilierul de probaţiune constatã cã minorul a fost prezent în locul sau în locurile a cãror frecventare i-a fost interzisã, înştiinţeazã de îndatã şeful serviciului de probaţiune. Acesta din urmã înştiinţeazã de îndatã persoana sau persoanele cãrora li s-a încredinţat supravegherea minorului, precum şi instanţa de judecatã.
ART. 42
(1) În cazul în care minorul are obligaţia de a nu intra în legãturã cu anumite persoane stabilite de instanţa de judecatã consilierul de probaţiune responsabil de caz trebuie sã ia mãsurile necesare în vederea identificãrii şi contactãrii persoanelor care ar putea furniza informaţii relevante în cazul respectiv, colaborând cu familia acestuia sau, dupã caz, cu persoana ori cu instituţia legal însãrcinatã cu supravegherea minorului, precum şi cu organele de poliţie şi cu alte instituţii însãrcinate cu asigurarea ordinii şi liniştii publice.
(2) Dispoziţiile art. 34 alin. (3) se aplicã în mod corespunzãtor.
(3) Totodatã consilierul de probaţiune responsabil de caz efectueazã vizite inopinate la domiciliu şi, dupã caz, la locul de muncã sau la şcoala la care învaţã minorul şi colaboreazã cu familia acestuia în vederea respectãrii obligaţiei.
(4) În cazul în care minorul nu îndeplineşte obligaţia impusã consilierul de probaţiune responsabil de caz va înştiinţa de îndatã şeful serviciului de probaţiune. Acesta din urmã înştiinţeazã de îndatã persoana sau persoanele cãrora li s-a încredinţat supravegherea minorului, precum şi instanţa de judecatã.
ART. 43
În cazul în care minorul este obligat sã presteze o activitate neremuneratã într-o instituţie de interes public stabilitã de instanţã, serviciul de probaţiune supravegheazã îndeplinirea acestei obligaţii în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului justiţiei.

SECŢIUNEA a 4-a
Asistenţa şi consilierea

ART. 44
(1) Asistenţa şi consilierea persoanelor condamnate şi a minorilor sancţionaţi cu mãsura educativã a libertãţii supravegheate au ca scop reintegrarea acestora în societate, întãrirea gradului de siguranţã socialã şi prevenirea sãvârşirii din nou a unor infracţiuni.
(2) Asistenţa şi consilierea se vor realiza pe baza unui plan de asistenţã şi consiliere adaptat nevoilor individuale ale persoanei supravegheate. Se vor estima perioada de timp şi mãsura în care nevoile identificate pot fi acoperite numai prin intervenţia serviciului de probaţiune ori în colaborare cu organizaţii neguvernamentale, instituţii publice şi/sau private ori cu persoane fizice sau juridice.
(3) În derularea acestei activitãţi serviciile de probaţiune urmãresc:
a) corectarea comportamentului infracţional prin conştientizarea de cãtre minori sau de cãtre persoanele condamnate a faptei sãvârşite, a consecinţelor acesteia şi asumarea responsabilitãţii pentru fapta comisã;
b) motivarea minorului sau a persoanei condamnate în vederea dezvoltãrii responsabilitãţii şi autodisciplinei;
c) elaborarea şi derularea unor programe eficiente de asistenţã şi consiliere a persoanelor condamnate sau a minorilor, în funcţie de nevoile identificate ale acestora;
d) sprijinirea condamnatului sau a minorului în vederea satisfacerii nevoilor sociale referitoare la educaţie, pregãtire profesionalã, loc de muncã, locuinţã sau altele asemenea.
(4) Ori de câte ori instanţa de judecatã dispune supravegherea unei persoane condamnate sau a unui minor de cãtre serviciul de probaţiune, cu ocazia primei întrevederi cu persoana supravegheatã i se va face cunoscutã posibilitatea de a solicita asistenţã şi consiliere pe perioada supravegherii, explicându-i-se modalitãţile practice în care poate fi sprijinitã în vederea reintegrãrii în societate.
(5) Pentru a beneficia de serviciile de asistenţã şi consiliere persoana supravegheatã depune o cerere scrisã la serviciul de probaţiune.
(6) Cererea persoanei supravegheate, prin care solicitã asistenţã şi consiliere, se depune la dosarul de reintegrare socialã şi supraveghere.
ART. 45
(1) Pentru fiecare persoanã supravegheatã care a solicitat asistenţã şi consiliere se întocmeşte un dosar de reintegrare socialã şi supraveghere.
(2) Dosarul de reintegrare socialã şi supraveghere conţine documentele aferente dosarului de supraveghere prevãzute la art. 19 alin. (2) şi documentele specifice activitãţii de asistenţã şi consiliere, dupã cum urmeazã:
a) cererea scrisã privind asistenţa şi consilierea;
b) planul de asistare;
c) referatele periodice de reintegrare socialã şi supraveghere, care conţin pe scurt informaţii cu privire la rezultatele înregistrate de cãtre persoana asistatã şi consiliatã şi care se întocmesc cel puţin o datã la 6 luni sau ori de câte ori se înregistreazã o evoluţie pozitivã ori negativã în procesul de reintegrare a persoanei respective;
d) concluziile consilierului de probaţiune, care fac obiectul unui referat de reintegrare socialã şi supraveghere final, întocmit la expirarea perioadei de asistenţã şi consiliere, precizându-se în ce mãsurã persoana respectivã are perspective sau s-a reintegrat în societate.
(3) Planul de asistare este întocmit cu implicarea persoanei solicitante în termen de maximum 20 de zile lucrãtoare de la momentul solicitãrii asistãrii şi consilierii.
(4) Planul de asistare cuprinde urmãtoarele capitole:
a) introducere: numele, prenumele, data şi locul naşterii persoanei supravegheate, infracţiunea sãvârşitã şi numãrul hotãrârii instanţei de judecatã, sancţiunea aplicatã, perioada de supraveghere, menţionându-se data începerii şi încetãrii acesteia, numele şi prenumele consilierului de probaţiune responsabil de caz;
b) nevoile sau problemele identificate;
c) obiectivele activitãţii de asistare;
d) planificarea activitãţilor în atingerea obiectivelor;
e) resurse implicate în desfãşurarea activitãţilor;
f) programul întâlnirilor dintre consilierul responsabil de caz şi persoana asistatã;
g) timpul estimat în vederea realizãrii.
(5) Planul de asistare va fi revizuit ori de câte ori este cazul, în cadrul unor anexe ale planului de asistare.
(6) Dosarul de reintegrare socialã şi supraveghere se pãstreazã în arhiva serviciului de probaţiune, consilierul de probaţiune responsabil de caz fiind obligat sã pãstreze confidenţialitatea informaţiilor cuprinse în dosar.
(7) Şeful serviciului de probaţiune are obligaţia de a consulta fiecare dosar periodic sau ori de câte ori considerã necesar, pentru a verifica dacã se respectã programul de resocializare a persoanei asistate şi consiliate în ceea ce priveşte termenele, calitatea şi ritmicitatea acestuia, precum şi orice alte obligaţii care îi revin consilierului de probaţiune pe durata asistenţei şi consilierii.
(8) În cazul în care consilierul de probaţiune responsabil de caz este în imposibilitate permanentã sau temporarã de a-şi îndeplini atribuţiile în ceea ce priveşte întocmirea dosarului, şeful serviciului de probaţiune desemneazã un alt consilier pe perioada amintitã, care sã preia responsabilitãţile cazului respectiv.
(9) Persoana asistatã şi consiliatã şi apãrãtorul acesteia vor putea consulta dosarul de reintegrare socialã şi supraveghere numai în prezenţa consilierului de probaţiune responsabil de caz sau a şefului serviciului de probaţiune şi numai în incinta serviciului de probaţiune, dupã care se va întocmi un procesverbal semnat de persoana care l-a studiat şi de reprezentantul serviciului.
ART. 46
(1) În termen de 20 de zile lucrãtoare de la primirea cererii scrise din partea persoanei supravegheate, prin care aceasta solicitã asistenţã şi consiliere, serviciul de probaţiune poate lua mãsurile necesare în vederea includerii acesteia într-un program de intervenţie specializatã, adaptat nevoilor identificate ale persoanei respective, atunci când este posibil.
(2) Activitatea prevãzutã la alin. (1) se poate desfãşura pe baza unui protocol de colaborare cu instituţii sau cu organizaţii care desfãşoarã activitãţi de reintegrare socialã.
(3) Protocolul de colaborare va cuprinde:
a) pãrţile semnatare;
b) obiectul protocolului, care constã în colaborarea pãrţilor în iniţierea şi derularea planurilor de reintegrare socialã şi supraveghere, avându-se în vedere reintegrarea socialã a persoanelor asistate şi consiliate de serviciile de probaţiune;
c) tipul de servicii specializate de care pot beneficia persoanele asistate şi consiliate;
d) durata protocolului;
e) obligaţiile pãrţilor;
f) data încheierii protocolului;
g) semnãtura pãrţilor.
ART. 47
(1) Activitatea de asistenţã şi consiliere se poate desfãşura şi în unitãţile penitenciare, includerea în astfel de programe a persoanelor condamnate fiind posibilã numai cu acordul acestora, şi numai cu 6 luni înainte ca situaţia persoanei sã fie eligibilã pentru analizare în comisia de liberare condiţionatã.
(2) Fiecare serviciu de probaţiune de pe lângã tribunalul în a cãrui circumscripţie se aflã una sau mai multe unitãţi penitenciare poate încheia un protocol de colaborare cu administraţia sau cu administraţiile penitenciare, în vederea stabilirii de comun acord a categoriilor de persoane condamnate care pot fi incluse în programe de resocializare, precum şi a conţinutului şi duratei acestor programe.
(3) Activitatea de asistenţã şi consiliere acordatã persoanelor prevãzute la alin. (1) presupune:
a) identificarea nevoilor cu care persoana anticipeazã cã se va confrunta la momentul liberãrii;
b) identificarea resurselor interne ale persoanei condamnate cum ar fi motivaţia, aptitudinile şi abilitãţile acesteia;
c) identificarea resurselor existente în comunitatea în care persoana condamnatã urmeazã sã se libereze şi informarea cu privire la aceste resurse;
d) indicarea modalitãţilor prin care persoana condamnatã poate accesa serviciile oferite de instituţiile aflate în comunitatea în care urmeazã sã se libereze.
ART. 48
Activitatea de asistenţã şi consiliere înceteazã în urmãtoarele cazuri:
a) la cererea persoanei asistate şi consiliate;
b) ca urmare a lipsei de cooperare sau a comportamentului neadecvat al persoanei asistate şi consiliate;
c) la expirarea duratei asistenţei şi consilierii.


ANEXA 1
la regulamentMINISTERUL JUSTIŢIEI
Serviciul de probaţiune Strict confidenţial dupã completare
de pe lângã Tribunalul ........


REFERAT DE EVALUARE

I. Introducere

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Numele şi prenumele inculpatului/persoanei condamnate/minorului: │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Data şi locul naşterii: │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Adresa: │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Fapta/faptele pentru care subiectul referatului de evaluare este │
│inculpat/condamnat/sancţionat cu o mãsurã educativã: │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Numãrul dosarului penal/sentinţei penale: │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Instanţa de judecatã care a solicitat referatul de evaluare: │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Termenul de judecatã: │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Numãrul şi data adresei de sesizare din partea instanţei de judecatã: │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Perioada de supraveghere: │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Numele şi prenumele consilierului de probaţiune: │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

II. Sursele de informaţii ................................................
.............................................................................
.............................................................................

III. Date privind persoana pentru care a fost solicitat referatul de
evaluare .....................................................................
.............................................................................
.............................................................................

IV. Factorii care influenţeazã sau care pot influenţa conduita generalã a
persoanei pentru care a fost solicitat referatul de evaluare .................
.............................................................................
.............................................................................

V. Perspectivele de reintegrare în societate .............................
.............................................................................
.............................................................................

Data întocmirii Întocmit.
şi semnãrii referatului Consilier de probaţiune,
....................... ........................

Şef serviciu,
.....................ANEXA 2
la regulamentMINISTERUL JUSTIŢIEI
Serviciul de probaţiune
de pe lângã Tribunalul ..............

PLAN DE SUPRAVEGHERE

I. Introducere
Numele şi prenumele persoanei condamnate/minorului:
Data şi locul naşterii:
Infracţiunea sãvârşitã:
Numãrul hotãrârii instanţei:
Sancţiunea aplicatã persoanei condamnate/minorului:
Perioada supravegherii:
Data începerii:
Data încheierii:
Numele şi prenumele consilierului de probaţiune:

II. Mãsurile şi/sau obligaţiile impuse de instanţa de judecatã şi
mijloacele utilizate pentru asigurarea îndeplinirii lor .......................

III. Nevoile criminogene şi sociale ale persoanei condamnate/minorului şi
obiectivele stabilite în vederea diminuãrii acestora ..........................

IV. Riscul sãvârşirii din nou a unor infracţiuni/riscul de a pune în
pericol siguranţa publicã şi riscul de sinucidere sau autovãtãmare
...............................................................................

V. Metodele de intervenţie propuse în vederea soluţionãrii nevoilor
identificate şi diminuãrii riscului ...........................................

VI. Data, locul şi frecvenţa întrevederilor dintre consilierul de
probaţiune şi persoana condamnatã/minor pe perioada supravegherii
...............................................................................

VII. Descrierea programului de intervenţie, stabilit ca obligaţie de cãtre
instanţã (dacã este cazul) ....................................................

VIII. Descrierea activitãţii, a locului de executare şi a programului de
lucru, în cazul persoanei condamnate/minorului faţã de care s-a stabilit
prestarea unei activitãţi neremunerate într-o instituţie de interes public
(dacã este cazul) .............................................................

Persoana condamnatã/minorul a luat cunoştinţã de conţinutul planului de
supraveghere şi înţelege sa coopereze în executarea obligaţiilor ce îi revin.

Data semnãrii planului de supraveghere ......................

Consilier de probaţiune,
............................

Am luat cunoştinţã.
Persoana condamnatã/minor,
..........................----------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice