Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARARE nr. 1.223 din 14 decembrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale de Imbunatatiri Funciare
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.223 din 14 decembrie 2011  pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale de Imbunatatiri Funciare    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 1.223 din 14 decembrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale de Imbunatatiri Funciare

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 20 decembrie 2011

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, şi al art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 82/2011 privind unele mãsuri de organizare a activitãţii de îmbunãtãţiri funciare,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

     ARTICOL UNIC
    Se aprobã Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Îmbunãtãţiri Funciare, instituţie publicã, cu personalitate juridicã, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

                                 PRIM-MINISTRU
                                    EMIL BOC

                                Contrasemneazã:
                                 --------------
                 Ministrul agriculturii şi dezvoltãrii rurale,
                                 Valeriu Tabãrã

                    Ministrul muncii, familiei şi protecţiei
                                    sociale,
                                 Sulfina Barbu

                        p. Ministrul finanţelor publice,
                            Bogdan Alexandru Drãgoi,
                                secretar de stat

    Bucureşti, 14 decembrie 2011.
    Nr. 1.223.


    ANEXĂ

                                   REGULAMENT
               de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale
                           de Îmbunãtãţiri Funciare

    ART. 1
    Agenţia Naţionalã de Îmbunãtãţiri Funciare, denumitã în continuare Agenţia, este instituţie publicã, cu personalitate juridicã, finanţatã din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, care funcţioneazã în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, denumit în continuare ministerul.
    ART. 2
    Sediul Agenţiei este în municipiul Bucureşti, Şos. Olteniţei nr. 35-37, sectorul 4.
    ART. 3
    Agenţia aplicã principiile realizãrii obiectivelor îmbunãtãţirilor funciare stabilite de Legea îmbunãtãţirilor funciare nr. 138/2004, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, gestioneazã eficient resursele proprii şi pe cele date în administrarea sa, prin valorificarea optimã a acestora, asigurã integritatea şi funcţionarea durabilã a amenajãrilor de îmbunãtãţiri funciare aflate în administrarea sa în vederea adaptãrii agriculturii la schimbãrile climatice şi contracteazã cu terţi furnizori achiziţia de bunuri şi servicii, cu respectarea legislaţiei privind achiziţiile publice de bunuri şi servicii.
    ART. 4
    (1) Agenţia desfãşoarã activitãţile prevãzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 82/2011 privind unele mãsuri de organizare a activitãţii de îmbunãtãţiri funciare.
    (2) Lista amenajãrilor de îmbunãtãţiri funciare ce se administreazã de Agenţie este prevãzutã în anexa nr. 1.
    ART. 5
    Agenţia îndeplineşte atribuţiile prevãzute la art. 5 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 82/2011.
    ART. 6
    Activitãţile şi volumul de lucrãri care se realizeazã de cãtre Agenţie se stabilesc prin planurile anuale de exploatare, întreţinere şi reparaţii ale amenajãrilor de îmbunãtãţiri funciare, aprobate de cãtre conducerea Agenţiei.
    ART. 7
    Valoarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi domeniului privat al statului administrate de Agenţie, potrivit art. 16 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 82/2011, stabilitã pe baza balanţei de verificare încheiate la data de 31 octombrie 2011, este de 7.276.276.636,04 lei, din care valoarea patrimoniului constituit din bunuri ce aparţin domeniului public al statului este de 7.007.353.097,03 lei, iar valoarea celor care aparţin domeniului privat al statului este de 268.923.539,01 lei.
    ART. 8
    Agenţia are în structura sa o unitate centralã şi 41 de filiale judeţene, fãrã personalitate juridicã, având denumirea şi sediul prevãzute în anexa nr. 2. Filialele pot avea în alcãtuire unitãţi de administrare organizate la nivelul amenajãrilor de îmbunãtãţiri funciare sau al grupurilor de amenajãri de îmbunãtãţiri funciare.
    ART. 9
    Structura organizatoricã, statele de funcţii, sarcinile şi atribuţiile compartimentelor funcţionale ale Agenţiei se aprobã prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltãrii rurale, la propunerea Agenţiei.
    ART. 10
    (1) La nivel teritorial Agenţia îşi desfãşoarã activitatea prin filialele sale, care sunt subunitãţi cu gestiune economico-financiarã, care ţin evidenţa contabilã la nivel de balanţã de verificare.
    (2) La nivel de amenajare de îmbunãtãţiri funciare sau de grup de amenajãri de îmbunãtãţiri funciare, Agenţia îşi poate desfãşura activitatea prin unitãţile de administrare.
    ART. 11
    Unitatea centralã are urmãtoarele atribuţii:
    a) coreleazã activitãţile şi programele sale privind sectorul îmbunãtãţirilor funciare cu planurile, politicile, programele şi activitãţile altor sectoare;
    b) aprobã sau transmite spre avizare şi/sau aprobare ministerului, dupã caz, documentaţiile tehnico-economice de execuţie de noi amenajãri de îmbunãtãţiri funciare şi de reabilitare şi modernizare a amenajãrilor existente, potrivit legislaţiei privind finanţele publice;
    c) elaboreazã şi propune spre aprobare ministerului norme şi regulamente privind exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile amenajãrilor de îmbunãtãţiri funciare, precum şi cu privire la diminuarea sau creşterea, dupã caz, a suprafeţelor deservite de sistemele şi amenajãrile de irigaţii sau desecare şi drenaj şi de combatere a eroziunii solului;
    d) asigurã, prin experţi şi specialişti atestaţi potrivit legii, evaluarea stãrii de siguranţã în exploatare şi controlul respectãrii standardelor de siguranţã a amenajãrilor de îmbunãtãţiri funciare;
    e) elaboreazã norme şi standarde tehnice privind prevenirea şi reducerea poluãrii şi utilizarea raţionalã a apei în cadrul amenajãrilor de îmbunãtãţiri funciare, pe care le transmite spre aprobare ministerului;
    f) aprobã referatele tehnice şi protocolul de predare-preluare a amenajãrilor de îmbunãtãţiri funciare cãtre organizaţiile şi federaţiile de organizaţii din domeniul îmbunãtãţirilor funciare;
    g) organizeazã şi asigurã funcţionarea sistemului naţional de supraveghere, evaluare, prognozã şi avertizare privind efectele ecologice şi economice ale amenajãrilor de îmbunãtãţiri funciare ca parte componentã a sistemului naţional de monitorizare integratã de fond şi de impact, pentru toţi factorii de mediu;
    h) organizeazã, executã şi actualizeazã sistemul informaţional de evidenţã la nivel naţional a amenajãrilor de îmbunãtãţiri funciare din domeniul agricol;
    i) propune ministerului programe privind reabilitarea şi modernizarea amenajãrilor de îmbunãtãţiri funciare existente şi execuţia de noi amenajãri;
    j) aplicã prevederile art. 39 alin. (2) lit. a), d) şi e) şi alin. (3)-(6) din Legea nr. 138/2004, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    k) predã în proprietate sau în folosinţã, cu titlu gratuit, organizaţiilor de îmbunãtãţiri funciare şi federaţiilor organizaţiilor de îmbunãtãţiri funciare legal constituite infrastructura de îmbunãtãţiri funciare, în condiţiile legii;
    l) predã în gestiunea filialelor judeţene infrastructura de îmbunãtãţiri funciare, în vederea exploatãrii, întreţinerii şi reparãrii;
    m) coordoneazã, monitorizeazã şi controleazã activitatea filialelor judeţene;
    n) propune ministerului în vederea iniţierii proiecte de acte normative în domeniul lucrãrilor de îmbunãtãţiri funciare;
    o) elaboreazã norme metodologice privind modul de calcul şi de platã a tarifelor pentru prestarea serviciilor de îmbunãtãţiri funciare şi le prezintã spre aprobare ministerului;
    p) întocmeşte şi transmite ministerului documentaţiile necesare pentru retragerea recunoaşterii de utilitate publicã şi pentru scoaterea din funcţiune a amenajãrilor de îmbunãtãţiri funciare în conformitate cu prevederile legale;
    q) avizeazã tarifele de prestaţii în domeniul îmbunãtãţirilor funciare;
    r) asigurã instruirea personalului propriu şi al filialelor judeţene, pe baza programelor aprobate de minister;
    s) organizeazã şi participã la activitãţi de cooperare tehnicoeconomicã internaţionalã în domeniul îmbunãtãţirilor funciare, al gospodãririi apelor şi protecţiei mediului, în baza şi în limitele mandatului acordat de minister;
    ş) face propuneri ministerului cu privire la bugetul propriu şi planul de activitate pentru exerciţiul financiar urmãtor;
    t) asigurã participarea în grupul de suport tehnic, pe lângã comitetul naţional pentru situaţii de urgenţã pentru prevenirea unor fenomene meteo periculoase şi apãrarea împotriva inundaţiilor;
    ţ) asigurã organizarea şi ţinerea contabilitãţii separat pentru veniturile proprii, pentru subvenţiile de la bugetul de stat, precum şi pentru veniturile obţinute din alte activitãţi şi întocmeşte balanţa de verificare lunarã;
    u) organizeazã şi aprobã planul de audit public intern, organizeazã controlul financiar preventiv şi evidenţa angajamentelor conform legii, efectueazã analize economice şi tehnice asupra organizãrii şi desfãşurãrii activitãţilor;
    v) desfãşoarã alte activitãţi, potrivit legii.
    ART. 12
    Filialele judeţene ale Agenţiei au urmãtoarele atribuţii:
    a) întocmesc şi transmit unitãţii centrale pentru aprobare planurile anuale de exploatare, întreţinere şi reparaţii ale amenajãrilor de îmbunãtãţiri funciare declarate de utilitate publicã, pe care le pun în aplicare;
    b) elaboreazã propuneri pentru proiectul de buget de venituri şi cheltuieli şi planul de activitate pentru exerciţiul financiar urmãtor, pe care le transmit unitãţii centrale;
    c) întocmesc anual inventarul amenajãrilor de irigaţii, cu evidenţierea distinctã a celor funcţionale, pe care îl comunicã unitãţii centrale;
    d) urmãresc impactul activitãţilor de îmbunãtãţiri funciare asupra mediului şi propun unitãţii centrale mãsuri de diminuare sau corective, în conformitate cu legislaţia privind protecţia mediului;
    e) asigurã paza şi protecţia infrastructurii de îmbunãtãţiri funciare din cadrul amenajãrilor de îmbunãtãţiri funciare pe care le gestioneazã, exploateazã, întreţin şi reparã;
    f) urmãresc permanent starea tehnicã a amenajãrilor de îmbunãtãţiri funciare pe care le gestioneazã;
    g) desfãşoarã acţiuni de prevenire şi protecţie a amenajãrilor de îmbunãtãţiri funciare pe care le gestioneazã faţã de acţiunea factorilor de risc şi a calamitãţilor naturale, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice;
    h) pregãtesc, propun spre aprobare unitãţii centrale şi pun în aplicare planurile de acţiune în cazuri de urgenţã;
    i) emit avize tehnice pentru instalaţiile care se amplaseazã şi construcţiile care se executã în zona amenajãrilor de îmbunãtãţiri funciare pe care le gestioneazã, pe baza unei metodologii aprobate prin decizie a directorului general;
    j) asigurã exploatarea, întreţinerea şi repararea amenajãrilor de îmbunãtãţiri funciare de utilitate publicã care nu au fost predate, în condiţiile legii, la organizaţiile şi federaţiile de organizaţii de îmbunãtãţiri funciare;
    k) întocmesc referatele tehnice şi proiectul de protocol de predare-preluare a amenajãrilor de îmbunãtãţiri funciare cãtre organizaţiile şi federaţiile de organizaţii din domeniul îmbunãtãţirilor funciare;
    l) elaboreazã propuneri de tarife pentru prestarea serviciilor de îmbunãtãţiri funciare, pe care le supun aprobãrii unitãţii centrale;
    m) încheie, în numele Agenţiei, contracte de prestãri de servicii pentru livrarea apei pentru irigaţii, în condiţiile prevãzute de lege;
    n) ţin contabilitatea separat pentru veniturile proprii, pentru subvenţiile de la bugetul de stat acordate în completarea acestora pentru activitãţile de îmbunãtãţiri funciare, precum şi pentru veniturile obţinute din alte activitãţi şi întocmesc balanţa de verificare lunarã;
    o) analizeazã anual îndeplinirea criteriilor potrivit cãrora o amenajare de îmbunãtãţiri funciare sau o parte autonomã funcţional a unei amenajãri de îmbunãtãţiri funciare a fost declaratã de utilitate publicã;
    p) în urma analizei prevãzute la lit. n), înainteazã unitãţii centrale documentaţiile privind propunerea de retragere a statutului de utilitate publicã şi scoaterea din funcţiune a amenajãrilor de îmbunãtãţiri funciare, precum şi documentaţiile privind trecerea în conservare a lucrãrilor de îmbunãtãţiri funciare care nu mai îndeplinesc statutul de utilitate publicã;
    q) înainteazã unitãţii centrale lista amenajãrilor sau a lucrãrilor de îmbunãtãţiri funciare degradate ori care au fost scoase din funcţiune sau şi-au pierdut rolul pentru care au fost executate, ca urmare a efectuãrii unor lucrãri de investiţii, în vederea casãrii lor şi a scoaterii din evidenţa amenajãrilor de îmbunãtãţiri funciare şi a valorificãrii acestora;
    r) executã lucrãri de conservare a amenajãrilor de îmbunãtãţiri funciare sau a pãrţii de amenajare cãrora li s-a retras recunoaşterea de utilitate publicã;
    s) redau în circuitul agricol terenurile rezultate în urma dezafectãrii lucrãrilor de îmbunãtãţiri funciare, potrivit prevederilor art. 101 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    ş) asigurã alimentarea cu apã a unor localitãţi, amenajãri piscicole, incinte agricole şi industriale prin amenajãrile de îmbunãtãţiri funciare aflate în gestiunea lor în condiţiile legii;
    t) asigurã funcţionarea sistemului naţional de supraveghere, evaluare, prognozã şi avertizare privind efectele economice şi ecologice ale activitãţilor de îmbunãtãţiri funciare;
    ţ) participã în grupul de suport tehnic al comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţã la gestionarea situaţiilor de urgenţã, generate de inundaţii;
    u) presteazã contra cost servicii de îmbunãtãţiri funciare cãtre organizaţii, federaţii şi alte persoane fizice şi juridice, în condiţiile Legii nr. 138/2004, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    v) îndrumã, coordoneazã, controleazã şi verificã activitatea unitãţilor de administrare din alcãtuirea lor;
    w) îndrumã, dupã caz, unitãţile de administrare din subordine în vederea încheierii contractelor de prestãri de servicii, urmãririi impactului activitãţilor de îmbunãtãţiri funciare asupra mediului, precum şi pentru desfãşurarea oricãror altor activitãţi tehnice;
    x) elaboreazã propuneri de plan de investiţii cu consultarea consiliului de filialã şi le transmite unitãţii centrale pentru avizare şi transmitere la minister spre aprobare;
    y) întocmesc propuneri de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe, inclusiv infrastructura din amenajãrile de îmbunãtãţiri funciare, cãrora li s-a retras recunoaşterea de utilitate publicã;
    z) întocmesc şi transmit lunar unitãţii centrale rapoarte privind activitatea proprie şi a unitãţilor de administrare din alcãtuirea lor;
    aa) desfãşoarã alte activitãţi date în sarcina lor, potrivit legii, regulamentelor proprii şi delegãrilor de competenţã aprobate de directorul general;
    bb) desfãşoarã alte activitãţi, în condiţiile prevãzute de lege.
    ART. 13
    (1) Activitatea curentã a Agenţiei este condusã de directorul general, care este ajutat de un director general adjunct.
    (2) În situaţia în care directorul general nu îşi poate îndeplini temporar atribuţiile, acestea vor fi preluate de cãtre directorul general adjunct.
    ART. 14
    Directorul general al Agenţiei este ordonator terţiar de credite şi îndeplineşte atribuţiile prevãzute la art. 13 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 82/2011.
    ART. 15
    (1) Directorul general şi directorul general adjunct sunt numiţi prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltãrii rurale, ca urmare a concursului organizat în condiţiile legii.
    (2) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul general emite decizii.
    ART. 16
    Drepturile salariale ale directorului general şi ale directorului general adjunct se stabilesc în ordinul de numire în funcţie, cu respectarea prevederilor legale în domeniul salarizãrii personalului plãtit din fonduri publice.
    ART. 17
    Activitatea fiecãrei filiale judeţene este condusã de un director numit prin decizie a directorului general, ca urmare a promovãrii concursului organizat potrivit prevederilor legale.
    ART. 18
    Directorii asigurã conducerea activitãţii curente a filialei. Atribuţiile directorului se stabilesc prin fişa postului, care se aprobã de directorul general şi se constituie ca anexã la contractul individual de muncã.
    ART. 19
    (1) La nivelul filialei se constituie un consiliu de filialã, care urmãreşte realizarea indicatorilor de performanţã şi a standardelor de calitate a serviciilor prestate şi propune directorului mãsuri de îmbunãtãţire a activitãţii filialei.
    (2) În funcţie de complexitatea activitãţilor şi mãrimea suprafeţelor amenajãrilor de îmbunãtãţiri funciare din aria de competenţã a filialei, consiliul de filialã este compus dintr-un numãr de minimum 3 membri. Numãrul membrilor din consiliul de filialã se stabileşte prin decizie de cãtre oficiul de reglementare a organizaţiilor de îmbunãtãţiri funciare.
    (3) Desemnarea reprezentanţilor în consiliile de filialã se face proporţional cu ponderea fiecãrei activitãţi de îmbunãtãţiri funciare în cadrul ansamblului activitãţilor filialei, dupã cum urmeazã:
    a) unul sau mai mulţi reprezentanţi ai organizaţiilor care au preluat în proprietate sau în folosinţã infrastructura de îmbunãtãţiri funciare situatã în cadrul ariei de competenţã teritorialã a filialei;
    b) unul sau mai mulţi reprezentanţi ai federaţiilor care au preluat infrastructura de îmbunãtãţiri funciare situatã în cadrul ariei de competenţã teritorialã a filialei;
    c) un specialist în îmbunãtãţiri funciare recunoscut pe plan local, desemnat de cãtre direcţiile pentru agriculturã judeţene.
    (4) În situaţia în care la nivel de filialã nu sunt constituite organizaţii şi federaţii, reprezentarea în cadrul consiliului de filialã se asigurã de cãtre reprezentanţi ai beneficiarilor serviciilor de îmbunãtãţiri funciare.
    (5) Preşedintele consiliului de filialã este ales dintre membrii consiliului, cu votul majoritãţii membrilor prezenţi, şi este reprezentantul uneia dintre federaţii sau, dacã nu sunt constituite federaţii, de cãtre unul dintre reprezentanţii organizaţiilor legal constituite. În situaţia în care nu sunt constituite organizaţii, preşedintele este desemnat dintre reprezentanţii beneficiarilor serviciilor de îmbunãtãţiri funciare.
    (6) Consiliul de filialã emite avize consultative şi face propuneri şi recomandãri.
    ART. 20
    (1) Membrii consiliului de filialã se aleg de cãtre reprezentanţii propuşi întruniţi într-o adunare constitutivã. Lista membrilor consiliului de filialã, inclusiv numele preşedintelui, se comunicã oficiului de reglementare a organizaţiilor de îmbunãtãţiri funciare din cadrul ministerului în vederea înscrierii în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunãtãţiri funciare.
    (2) Revocarea sau înlocuirea unui membru al consiliului de filialã se face cu votul majoritãţii absolute a membrilor consiliului de filialã şi se comunicã oficiului de reglementare prevãzut la alin. (1).
    (3) Reconfirmarea structurii şi componenţei consiliului de filialã se face o datã la 2 ani, cu majoritate absolutã.
    ART. 21
    (1) Şedinţele consiliului de filialã se ţin trimestrial, la convocarea preşedintelui acestuia. În cazul filialelor cu activitate preponderentã de irigaţii, pe perioada sezonului de irigaţii, şedinţele consiliului se ţin lunar.
    (2) Şedinţele sunt conduse de preşedinte sau de un alt membru al consiliului de filialã delegat de acesta, iar dezbaterile se consemneazã în procese-verbale de cãtre unul dintre membrii acestuia, desemnat de preşedinte sau de înlocuitorul acestuia.
    (3) Hotãrârile consiliului de filialã privind avizele, propunerile şi recomandãrile şi altele asemenea pot fi adoptate numai în prezenţa a cel puţin jumãtate plus unu din numãrul membrilor acestui consiliu, iar hotãrârile se adoptã cu votul majoritãţii membrilor prezenţi, în mãsura în care prezentul regulament nu dispune altfel.
    (4) La şedinţele consiliului de filialã este invitat directorul de filialã.
    ART. 22
    Atribuţiile consiliului de filialã sunt:
    a) supravegheazã respectarea şi aplicarea prevederilor Legii nr. 138/2004, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale normelor metodologice de aplicare a acestei legi;
    b) supravegheazã modul de aplicare a normelor metodologice privind calculul şi plata tarifelor pentru serviciile de îmbunãtãţiri funciare, corelarea nivelurilor tarifelor propuse pentru serviciile de îmbunãtãţiri funciare cu condiţiile specifice fiecãrei amenajãri din cadrul ariei de competenţã teritorialã a Agenţiei;
    c) formuleazã recomandãri şi observaţii asupra propunerilor de tarife, pe care le înainteazã conducerii filialei sau, dupã caz, directorului general;
    d) formuleazã recomandãri şi observaţii la proiectul raportului anual de activitate şi al situaţiei financiare anuale a filialei şi le înainteazã conducerii filialei sau, dupã caz, directorului general;
    e) analizeazã proiectul programului de activitate şi al planului tehnic al filialei şi formuleazã observaţii şi le înainteazã conducerii filialei sau, dupã caz, directorului general;
    f) întocmeşte rapoarte independente asupra activitãţii filialei, pe care, în cazul ignorãrii propunerilor şi recomandãrilor înaintate conducerii filialei, le înainteazã directorului general;
    g) supravegheazã activitatea filialei şi semnaleazã directorului general orice abatere de la prevederile legale referitoare la serviciile prestate beneficiarilor, astfel cum sunt aceştia definiţi în anexa nr. 1 la Legea nr. 138/2004, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    h) deleagã un reprezentant al beneficiarilor serviciilor de îmbunãtãţiri funciare prestate de filialã în comisia de recepţie a lucrãrilor de întreţinere şi reparaţii şi, pe baza constatãrilor, acesta formuleazã propuneri de reducere a costurilor şi de îmbunãtãţire a calitãţii lucrãrilor de întreţinere şi reparaţii;
    i) îndeplineşte orice alte atribuţii date în sarcina sa de beneficiari, în limitele prevãzute de lege.
    ART. 23
    (1) Conducerea unitãţilor de administrare este asiguratã de un director de unitate propus, ca urmare a promovãrii concursului sau examenului organizat în condiţiile legii, de directorul de filialã şi numit de directorul general.
    (2) Atribuţiile directorului de unitate se stabilesc prin fişa postului, care se aprobã de directorul de filialã şi se constituie ca anexã la contractul individual de muncã.
    ART. 24
    Atribuţiile unitãţilor de administrare se stabilesc prin decizia directorului general al Agenţiei, la propunerea directorului adjunct.
    ART. 25
    (1) Activitatea unitãţilor de administrare este supravegheatã de câte un consiliu de unitate de administrare.
    (2) În funcţie de complexitatea şi ponderea activitãţilor şi de mãrimea ariei de competenţã, consiliul de unitate de administrare este format din minimum 3 membri, care sunt desemnaţi de organizaţiile, federaţiile sau beneficiarii de servicii de îmbunãtãţiri funciare care au teritoriile ori care deţin terenuri situate în cadrul uneia sau mai multor amenajãri de îmbunãtãţiri funciare în aria de competenţã a unitãţii de administrare. Numãrul membrilor din consiliul de unitate de administrare se stabileşte prin decizie de cãtre oficiul de reglementare a organizaţiilor de îmbunãtãţiri funciare.
    (3) Preşedintele consiliului de unitate de administrare este ales dintre membrii consiliului, cu votul majoritãţii membrilor prezenţi, şi este reprezentantul uneia dintre federaţii sau, dacã nu sunt constituite federaţii, de cãtre unul dintre reprezentanţii organizaţiilor legal constituite. În situaţia în care nu sunt constituite organizaţii, preşedintele este desemnat dintre reprezentanţii beneficiarilor serviciilor de îmbunãtãţiri funciare.
    (4) Reconfirmarea structurii şi componenţa consiliului de unitate de administrare se face o datã la 2 ani.
    (5) Principalele atribuţii ale consiliilor de unitate de administrare sunt:
    a) supravegheazã aplicarea prevederilor Legii nr. 138/2004, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale normelor metodologice de aplicare a acesteia, şi concordanţa valorilor tarifelor pentru serviciile de îmbunãtãţiri funciare cu parametrii specifici fiecãrei amenajãri de îmbunãtãţiri funciare şi avizeazã necesarul de lucrãri de întreţinere şi reparaţii, precum şi cuantumul calculat sau reajustat al tarifelor. Dupã executarea lucrãrilor, consiliile de unitate de administrare avizeazã recepţia acestora;
    b) formuleazã recomandãri cãtre directorul adjunct cu privire la activitatea unitãţii de administrare;
    c) întocmeşte rapoarte independente asupra activitãţii unitãţii de administrare, pe care, în cazul ignorãrii propunerilor şi recomandãrilor înaintate conducerii unitãţii, le înainteazã directorului de filialã;
    d) formuleazã recomandãri privind îmbunãtãţirea executãrii şi calitãţii lucrãrilor de întreţinere şi reparaţii a infrastructurii din amenajarea sau amenajãrile de îmbunãtãţiri funciare gestionate de unitate;
    e) asigurã relaţia şi schimbul de informaţii dintre deţinãtorii de teren beneficiari ai serviciilor de îmbunãtãţiri funciare prestate de unitatea de administrare, pe de o parte, şi consiliul de filialã şi conducerea executivã a filialei, pe de altã parte.
    (6) În situaţia în care consiliul de unitate de administrare constatã neconcordanţe ce nu se pot soluţiona la nivelul unitãţii de administrare, înainteazã propuneri consiliului de filialã. În baza acestor propuneri, consiliul de filialã formuleazã recomandãri şi observaţii, pe care le înainteazã conducerii filialei sau, dupã caz, Agenţiei.
    (7) Pânã la înfiinţarea unitãţilor de administrare şi constituirea consiliilor de unitate de administrare atribuţiile prevãzute la alin. (5) se exercitã de cãtre consiliile de filialã.
    ART. 26
    Finanţarea activitãţii Agenţiei se asigurã din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat.
    ART. 27
    Sumele reprezentând veniturile proprii ale Agenţiei, precum şi sumele reprezentând subvenţii de la bugetul de stat se colecteazã în contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului.
    ART. 28
    Angajarea cheltuielilor se va efectua proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.
    ART. 29
    (1) Pentru realizarea activitãţilor şi îndeplinirea atribuţiilor sale, Agenţia utilizeazã personalul propriu şi încheie contracte cu terţi în condiţiile art. 10 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 82/2011.
    (2) Personalul propriu al Agenţiei este angajat pe bazã de contract individual de muncã pe duratã nedeterminatã.
    ART. 30
    (1) Personalul Agenţiei va fi angajat, promovat şi eliberat din funcţie cu respectarea prevederilor legislaţiei muncii şi ale Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 82/2011.
    (2) Personalul Agenţiei este salarizat potrivit reglementãrilor legale aplicabile personalului plãtit din fonduri publice.
    (3) Numãrul de posturi aferent filialelor judeţene se stabileşte în funcţie de mãrimea şi complexitatea amenajãrilor de îmbunãtãţiri funciare, prin ordinul prevãzut la art. 9.
    ART. 31
    (1) Agenţia are în dotare mijloace de transport şi echipament specific de protecţie a personalului.
    (2) Normativul de autoturisme pentru Agenţie este prevãzut în anexa nr. 3.
    ART. 32
    (1) Relaţiile cu deţinãtorii de teren, organizaţiile, federaţiile şi ceilalţi beneficiari ai serviciilor de îmbunãtãţiri funciare prestate de Agenţie se stabilesc pe bazã contractualã, potrivit legii.
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplicã pentru taxa IF prevãzutã la art. 7 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 82/2011.
    (3) Pentru realizarea obiectului sãu de activitate, Agenţia poate avea relaţii de cooperare cu organisme la nivel internaţional, care desfãşoarã activitãţi similare.
    ART. 33
    La data desfiinţãrii Administraţiei Naţionale a Îmbunãtãţirilor Funciare, se abrogã:
    a) Hotãrârea Guvernului nr. 1.309/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale a Îmbunãtãţirilor Funciare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 din 1 septembrie 2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    b) art. 1 alin. (1), art. 2 şi anexa nr. 1 din Hotãrârea Guvernului nr. 1.574/2008 pentru aprobarea Listei amenajãrilor de îmbunãtãţiri funciare sau a pãrţilor de amenajãri de îmbunãtãţiri funciare declarate de utilitate publicã, care se administreazã de Administraţia Naţionalã a Îmbunãtãţirilor Funciare, şi a Listei amenajãrilor de îmbunãtãţiri funciare sau a pãrţilor de amenajãri de îmbunãtãţiri funciare din administrarea Administraţiei Naţionale a Îmbunãtãţirilor Funciare, cãrora li se retrage recunoaşterea de utilitate publicã, precum şi pentru modificarea art. 80 alin. (2) lit. f) din Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunãtãţirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.872/2005 publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 849 din 17 decembrie 2008.
    ART. 34
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezentul regulament.


    ANEXA 1
    la regulament

                                     LISTA
                    amenajãrilor de îmbunãtãţiri funciare ce
         se administreazã de Agenţia Naţionalã de Îmbunãtãţiri Funciare
                Amenajãri de îmbunãtãţiri funciare sau pãrţi de
                   amenajãri funciare din domeniul public şi
        din domeniul privat al statului declarate de utilitate publicã,
       ce se administreazã de Agenţia Naţionalã de Îmbunãtãţiri Funciare

    1. Amenajãri complexe de irigaţii, desecare, combatere a eroziunii solului┌────┬─────────┬─────────────────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │ │ │ Capacitãţi │
│ │ │ │ ├──────────┬────────────────────────────────┬──────────┤
│Nr. │ Cod │ │ │ │ Desecare, din care: │ │
│crt.│amenajare│ Denumire amenajare │ Judeţul │ Irigaţii ├──────────┬──────────┬──────────┤ CES │
│ │ │ │ │ [ha] │ Total │ Gravita- │ Prin │ [ha] │
│ │ │ │ │ │ [ha] │ ţionalã │ pompare │ │
│ │ │ │ │ │ │ [ha] │ [ha] │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 1 │ 147-1 │TERASA MIHAI BRAVU │ CL, GR │ 0│ 5.620│ 5.620│ 0│ 1.890│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 2 │ 142-1 │GĂLĂŢUI - CĂLĂRAŞI │ CL, IL │ 0│ 30.148│ 26.398│ 3.750│ 339│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 3 │ 142-2 │GĂLĂŢUI - CĂLĂRAŞI │ CL, IL │ 31.901│ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 4 │ 144-1 │MOSTIŞTEA II │CL, IL, B│ 0│ 42.692│ 42.692│ 0│ 1.688│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 5 │ 144-2.1 │MOSTIŞTEA II │ CL │ 1.493│ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 6 │ 144-2.2 │MOSTIŞTEA II │ CL │ 1.364│ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 7 │ 144-2.3 │MOSTIŞTEA II │ CL │ 6.715│ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 8 │ 144-2.4 │MOSTIŞTEA II │ IL │ 3.067│ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 9 │ 144-2.5 │MOSTIŞTEA II │ IL │ 21.389│ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 10 │ 155-1 │TOPALU │ CT │ 0│ 115│ 0│ 115│ 1.042│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 11 │ 155-2 │TOPALU │ CT │ 5.009│ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 12 │ 432-1 │RASOVA VEDEROASA │ CT │ 0│ 1.157│ 0│ 1.157│ 11.443│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 13 │ 1353-1 │CARASU - NICOLAE BĂLCESCU │ CT │ 0│ 1.935│ 0│ 1.935│ 7.149│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 14 │ 1353-2 │CARASU - NICOLAE BĂLCESCU │ CT │ 1.418│ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 15 │ 184-1 │SINOE │ CT, TL │ 0│ 402│ 0│ 402│ 6.605│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 16 │ 184-2 │SINOE │ CT, TL │ 19.951│ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 17 │ 222-1 │IZVOARE - CUJMIR │ DJ, MH │ 0│ 15.646│ 15.413│ 233│ 4.079│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 18 │ 222-2.1 │IZVOARE - CUJMIR │ DJ, MH │ 25.644│ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 19 │ 222-2.2 │IZVOARE - CUJMIR - SALCIA │ DJ, MH │ 5.118│ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 20 │ 205-1 │TERASA CARACAL │ DJ, OT │ 0│ 15.804│ 15.804│ 0│ 1.501│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 21 │ 205-2 │TERASA CARACAL │ DJ, OT │ 22.942│ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 22 │ 223-1 │CÂMPIA COVURLUI │ GL │ 0│ 39.161│ 852│ 38.309│ 146.348│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 23 │ 223-2.1 │CÂMPIA COVURLUI: SPA DUNĂRE │ GL │ 82.537│ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 24 │ 223-2.2 │CÂMPIA COVURLUI: SPA PRUT │ GL │ 5.579│ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 25 │ 223-2.3 │CÂMPIA COVURLUI: SPA VAMEŞ │ GL │ 6.910│ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 26 │ 223-2.4 │CÂMPIA COVURLUI: SPA LIEŞTI │ GL │ 5.184│ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 27 │ 224-1 │TERASA NICOREŞTI │ GL │ 0│ 7.960│ 7.683│ 277│ 14.872│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 28 │ 224-2.1 │TERASA NICOREŞTI │ GL │ 5.195│ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 29 │ 224-2.2 │TERASA NICOREŞTI │ GL │ 11.148│ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 30 │ 241-1 │GIURGIU - RĂZMIREŞTI A+C │ GR, TR │ 0│ 40.370│ 33.718│ 6.652│ 0│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 31 │ 241-2.1 │GIURGIU - RĂZMIREŞTI A+C ram 1 │ GR, TR │ 14.489│ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 32 │ 241-2.2 │GIURGIU - RĂZMIREŞTI A+C ram 2 │ GR, TR │ 34.697│ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 33 │ 281-1 │CRIVINA VÂNJU MARE │ MH │ 0│ 20.545│ 20.545│ 0│ 16.269│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 34 │ 281-2 │CRIVINA VÂNJU MARE │ MH │ 26.592│ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 35 │ 282-1 │HALÂNGA │ MH │ 0│ 1.005│ 500│ 505│ 59.067│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 36 │ 303-1 │FRUNZARU - BOIANU │ OT, TR │ 0│ 5.802│ 5.802│ 0│ 1.503│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 37 │ 303-2 │FRUNZARU - BOIANU │ OT, TR │ 10.630│ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 38 │ 304-1 │BUCŞANI - CIOROIU │ OT, VL │ 0│ 28.367│ 28.367│ 0│ 2.414│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 39 │ 304-2.4 │BUCŞANI - CIOROIU: OLT │ OT, VL │ 5.562│ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 40 │ 304-2.5 │BUCŞANI - CIOROIU: OLT │ OT, VL │ 4.097│ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 41 │ 330-1 │GRIGOREŞTI - VEREŞTI │ SV │ 0│ 1.870│ 1.870│ 0│ 100│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 42 │ 362-1 │TULCEA - NUFĂRU │ TL │ 0│ 2.811│ 0│ 2.811│ 1.439│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 43 │ 341-1 │VIIŞOARA │ TR │ 0│ 49.052│ 30.805│ 18.247│ 4.312│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 44 │ 341-2 │VIIŞOARA │ TR │ 53.399│ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┴─────────┴─────────────────────────────────┴─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ TOTAL │ 412.030│ 310.462│ 236.069│ 74.393│ 282.060│
└──────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘   2. Amenajãri complexe de irigaţii, desecare┌────┬─────────┬────────────────────────────────────────────┬─────────┬───────────────────────────────────────────┐
│ │ │ │ │ Capacitãţi │
│ │ │ │ ├──────────┬────────────────────────────────┤
│Nr. │ Cod │ │ │ │ Desecare, din care: │
│crt.│amenajare│ Denumire amenajare │ Judeţul │ Irigaţii ├──────────┬──────────┬──────────┤
│ │ │ │ │ [ha] │ Total │ Gravita- │ Prin │
│ │ │ │ │ │ [ha] │ ţionalã │ pompare │
│ │ │ │ │ │ │ [ha] │ [ha] │
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 1 │ 3-1 │IRIGAŢII TEIUŞ │ AB │ 0│ 877│ 877│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 2 │ 5-1 │IRIGAŢII AIUD │ AB │ 0│ 569│ 569│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 3 │ 31-1 │STEFĂNEŞTI - LEORDENI │ AG │ 0│ 7.132│ 7.132│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 4 │ 31-2 │STEFĂNEŞTI - LEORDENI │ AG │ 5.675│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 5 │ 32-1 │MICEŞTI - MĂRĂCINENI │ AG │ 0│ 895│ 895│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 6 │ 39-1 │CĂTEASCA - TEIU │ AG, DB │ 0│ 10.033│ 10.033│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 7 │ 15-1 │CANALUL MORILOR │ AR │ 0│ 16.836│ 6.000│ 10.836│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 8 │ 396-1 │BUFTEA - CĂCIULAŢI │ B │ 0│ 717│ 717│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 9 │ 396-2 │BUFTEA - CĂCIULAŢI │ B │ 1.289│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 10 │ 397-1 │BRAGADIRU - JILAVA │ B │ 0│ 4.530│ 4.530│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 11 │ 398-1 │NUCI │ B │ 0│ 3.490│ 3.490│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 12 │ 398-2 │NUCI │ B │ 3.718│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 13 │ 400-1 │CHIAJNA - BRAGADIRU - DRAGOMIREŞTI │ B │ 0│ 1.621│ 1.621│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 14 │ 50-1 │SĂUCEŞTI │ BC │ 0│ 1.260│ 1.260│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 15 │ 61-1 │CANAL COLECTOR MAL STÂNG INAND │ BH │ 0│ 45.077│ 28.760│ 16.317│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 16 │ 103-1 │TERASA BRĂILEI │ BR │ 0│ 32.871│ 0│ 32.871│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 17 │ 103-2.1 │TERASA BRĂILEI │ BR │ 29.633│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 18 │ 103-2.2 │TERASA BRĂILEI │ BR │ 10.781│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 19 │ 103-2.3 │TERASA BRĂILEI │ BR │ 5.218│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 20 │ 104-1 │INSULA MARE A BRĂILEI │ BR │ 0│ 69.241│ 0│ 69.241│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 21 │ 104-2.1 │INSULA MARE A BRĂILEI │ BR │ 6.983│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 22 │ 104-2.2 │INSULA MARE A BRĂILEI │ BR │ 18.989│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 23 │ 104-2.3 │INSULA MARE A BRĂILEI │ BR │ 12.591│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 24 │ 104-2.4 │INSULA MARE A BRĂILEI │ BR │ 4.534│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 25 │ 104-2.5 │INSULA MARE A BRĂILEI │ BR │ 12.986│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 26 │ 104-2.6 │INSULA MARE A BRĂILEI │ BR │ 8.580│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 27 │ 105-1 │TERASA IALOMIŢA - CĂLMĂŢUI │ BR, IL │ 0│ 85.495│ 16.392│ 69.103│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 28 │ 105-2 │TERASA IALOMIŢA - CĂLMĂŢUI │ BR, IL │ 111.091│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 29 │ 106-1 │TERASA VIZIRU │ BR │ 0│ 19.266│ 0│ 19.266│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 30 │ 106-2 │TERASA VIZIRU │ BR │ 19.623│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 31 │ 107-1 │NĂMOLOASA - MĂXINENI │ BR │ 0│ 37.672│ 10.915│ 26.757│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 32 │ 107-2.1 │NĂMOLOASA - MĂXINENI │ BR │ 17.289│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 33 │ 107-2.2 │NĂMOLOASA - MĂXINENI │ BR │ 3.094│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 34 │ 108-1 │IANCA - SURDILA - GRECI │ BR │ 0│ 9.905│ 8.114│ 1.791│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 35 │ 108-2 │IANCA - SURDILA - GRECI │ BR │ 25.047│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 36 │ 109-1 │INCINTA CĂLMĂŢUI - GROPENI - CHIŞCANI │ BR │ 0│ 17.129│ 0│ 17.129│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 37 │ 109-2.1 │INCINTA CĂLMĂŢUI - GROPENI - CHIŞCANI │ BR │ 1.624│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 38 │ 109-2.2 │INCINTA CĂLMĂŢUI - GROPENI - CHIŞCANI │ BR │ 1.481│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 39 │ 109-2.3 │INCINTA CĂLMĂŢUI - GROPENI - CHIŞCANI │ BR │ 1.105│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 40 │ 109-2.4 │INCINTA CĂLMĂŢUI - GROPENI - CHIŞCANI │ BR │ 7.795│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 41 │ 110-1 │GRĂDIŞTEA - FĂUREI - JIRLĂU │ BR │ 0│ 2.738│ 925│ 1.813│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 42 │ 110-2.1 │GRĂDIŞTEA - FĂUREI - JIRLĂU │ BR │ 2.820│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 43 │ 110-2.2 │GRĂDIŞTEA - FĂUREI - JIRLĂU │ BR │ 4.068│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 44 │ 111-1 │LATINU VĂDENI │ BR │ 0│ 13.079│ 0│ 13.079│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 45 │ 111-2 │LATINU VĂDENI │ BR │ 7.851│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 46 │ 112-1 │LUNCA - RÂULUI BUZĂU │ BR │ 0│ 649│ 649│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 47 │ 112-2 │LUNCA - RÂULUI BUZĂU │ BR │ 3.896│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 48 │ 113-1 │INCINTA BRĂILA - DUNĂRE - SIRET │ BR │ 0│ 4.854│ 0│ 4.854│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 49 │ 113-2 │INCINTA BRĂILA - DUNĂRE - SIRET │ BR │ 3.646│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 50 │ 114-1 │NOIANU - CHIŞCANI │ BR │ 0│ 150│ 0│ 150│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 51 │ 114-2 │NOIANU - CHIŞCANI │ BR │ 1.160│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 52 │ 115-1 │INCINTA B.H. CĂLMĂŢUI, JUDEŢ BRĂILA │ BR, BZ │ 0│ 23.026│ 23.026│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 53 │ 115-2 │INCINTA B.H. CĂLMĂŢUI, JUDEŢ BRĂILA │ BR, BZ │ 13.563│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 54 │115(1)-1 │INCINTA B.H. CĂLMĂŢUI, JUDEŢ BUZĂU │ BR, BZ │ 0│ 29.704│ 29.704│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 55 │ 273-1 │TABĂRA - TRIFEŞTI - SCULENI │ BT, IS │ 0│ 7.864│ 0│ 7.864│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 56 │ 273-2 │TABĂRA - TRIFEŞTI - SCULENI │ BT, IS │ 11.276│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 57 │ 309-1 │AHC CÂMPIA BUZĂULUI │ BZ, PH │ 0│ 18.058│ 18.058│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 58 │ 309-2.1 │AHC CÂMPIA BUZĂULUI; DERIVAŢIA I, BZ │ BZ, PH │ 7.056│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 59 │ 309-2.2 │AHC CÂMPIA BUZĂULUI; ZONA 22, BZ │ BZ, PH │ 651│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 60 │ 309-2.3 │AHC CÂMPIA BUZĂULUI; ZONA ODOBA, BZ │ BZ, PH │ 528│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 61 │ 309-2.4 │AHC CÂMPIA BUZĂULUI; ZONA MĂRĂCINENI, BZ │ BZ, PH │ 393│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 62 │ 125-1 │BOIANU STICLEANU │ CL │ 0│ 22.924│ 0│ 22.924│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 63 │ 125-2 │BOIANU STICLEANU │ CL │ 19.298│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 64 │ 127-1 │BORCEA DE SUS │ CL │ 0│ 28.058│ 0│ 28.058│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 65 │ 127-2.1 │BORCEA DE SUS │ CL │ 3.391│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 66 │ 127-2.2 │BORCEA DE SUS │ CL │ 3.811│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 67 │ 127-2.3 │BORCEA DE SUS │ CL │ 2.871│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 68 │ 128-1 │TERASA CĂLĂRAŞI │ CL │ 0│ 4.539│ 3.750│ 789│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 69 │ 128-2.1 │TERASA CĂLĂRAŞI │ CL │ 3.495│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 70 │ 128-2.2 │TERASA CĂLĂRAŞI │ CL │ 2.859│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 71 │ 129-1 │OLTENIŢA - SURLARI - DOROBANŢU │ CL │ 0│ 12.725│ 0│ 12.725│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 72 │ 130-1 │CĂLĂRAŞI RÂUL │ CL │ 0│ 10.748│ 0│ 10.748│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 73 │ 134-1 │UNIREA - JEGĂLIA - GÂLDĂU │ CL │ 0│ 1.008│ 0│ 1.008│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 74 │ 229-1 │GOSTINU - GREACA - ARGEŞ │ CL, GR │ 0│ 28.520│ 0│ 28.520│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 75 │ 229-2 │GOSTINU - GREACA - ARGEŞ │ CL, GR │ 26.426│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 76 │ 131-1 │BERCENI VIDRA FRUMUŞANI │CL, GR, B│ 0│ 3.671│ 3.671│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 77 │ 145-1 │MOSTIŞTEA VI │ CL, IL │ 0│ 23.905│ 23.905│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 78 │ 154-1 │TERASA SEIMENI │ CT │ 0│ 449│ 0│ 449│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 79 │ 154-2 │TERASA SEIMENI │ CT │ 3.256│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 80 │ 156-1 │OLTINA VEST │ CT │ 0│ 270│ 0│ 270│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 81 │ 1254-1 │INCINTA CIOBANU - GĂRLICIU │ CT │ 0│ 4.984│ 0│ 4.984│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 82 │ 1254-2 │INCINTA CIOBANU - GĂRLICIU │ CT │ 2.489│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 83 │ 1352-1 │CARASU - MIHAIL KOGĂLNICEANU │ CT │ 0│ 136│ 0│ 136│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 84 │ 1352-2 │CARASU - MIHAIL KOGĂLNICEANU │ CT │ 15.732│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 85 │ 1355-1 │CARASU - GALEŞU │ CT │ 0│ 212│ 0│ 212│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 86 │ 1355-2 │CARASU - GALEŞU │ CT │ 3.210│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 87 │ 193-1 │MIRCEA VODĂ - BOLOVANI │ DB │ 0│ 2.182│ 2.182│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 88 │ 199-1 │ULMI - VĂCĂREŞTI │ DB │ 0│ 495│ 495│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 89 │ 200-1 │TITU - OGREZENI, JUDEŢ GIURGIU, ILFOV │DB, GR, B│ 0│ 11.784│ 11.784│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 90 │200(1)-1 │TITU - OGREZENI, JUDEŢ DÂMBOVIŢA │DB, GR, B│ 0│ 12.675│ 12.675│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 91 │ 201-1 │NEDEIA - MĂCEŞU │ DJ │ 0│ 4.500│ 4.500│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 92 │ 201-2 │NEDEIA - MĂCEŞU │ DJ │ 30.085│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 93 │ 203-1 │CALAFAT - BĂILEŞTI │ OJ │ 0│ 17.344│ 14.342│ 3.002│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 94 │ 203-2 │CALAFAT - BĂILEŞTI │ DJ │ 22.523│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 95 │ 204-1 │CETATE - GALICEA │ DJ │ 0│ 2.620│ 2.620│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 96 │ 204-2 │CETATE - GALICEA │ DJ │ 17.595│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 97 │ 206-1 │BISTREŢ - NEDEIA - JIU │ DJ │ 0│ 21.530│ 0│ 21.530│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 98 │ 207-1 │GHIDICI - RAST - BISTREŢ │ DJ │ 0│ 11.126│ 0│ 11.126│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 99 │ 207-2 │GHIDICI - RAST - BISTREŢ │ DJ │ 9.639│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│100 │ 208-1 │CALAFAT - CIUPERCENI │ DJ │ 0│ 729│ 0│ 729│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│101 │ 208-2 │CALAFAT - CIUPERCENI │ DJ │ 1.675│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│102 │ 210-1 │BRALOŞTIŢA - SCĂIEŞTI │ DJ │ 0│ 1.646│ 1.646│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│103 │ 211-1 │FILIAŞI - TATOMIREŞTI │ DJ │ 0│ 1.800│ 1.800│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│104 │ 212-1 │JIU - BECHET │ DJ │ 0│ 7.367│ 0│ 7.367│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│105 │ 213-1 │BRĂDEŞTI - COŢOFENI │ DJ │ 0│ 1.271│ 0│ 1.271│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│106 │ 215-1 │CÂMPUL BLÂNDULUI │ DJ │ 0│ 667│ 667│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│107 │ 216-1 │CORNU - CARAULA │ DJ │ 0│ 29│ 0│ 29│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│108 │ 202-1 │SADOVA - CORABIA │ DJ, OT │ 0│ 24.492│ 23.508│ 984│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│109 │ 202-2 │SADOVA - CORABIA │ DJ, OT │ 66.635│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│110 │ 480-1 │BRATEŞUL DE SUS │ GL │ 0│ 12.097│ 0│ 12.097│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│111 │ 480-2 │BRATEŞUL DE SUS │ GL │ 5.083│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│112 │ 230-1 │MALU ROŞU GOSTINU │ GR │ 0│ 9.113│ 0│ 9.113│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│113 │ 233-1 │ILFOVĂŢ │ GR │ 0│ 4.380│ 4.380│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│114 │ 234-1 │VEDEA - SLOBOZIA │ GR │ 0│ 4.622│ 0│ 4.622│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│115 │ 409-1 │ARGEŞ KM. 23 │ GR │ 0│ 1.791│ 1.791│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│116 │ 409-2 │ARGEŞ KM. 23 │ GR │ 1.697│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│117 │ 232-1 │VEDEA - PIETROŞANI │ GR, TR │ 0│ 4.858│ 0│ 4.858│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│118 │ 242-1 │GIURGIU - RAZMIREŞTI ZONA B │ GR, TR │ 0│ 5.301│ 2.209│ 3.092│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│119 │ 242-2 │GIURGIU - RAZMIREŞTI ZONA B │ GR, TR │ 21.845│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│120 │ 262-1 │SLOBOZIA - DUNĂRE │ IL │ 0│ 10.670│ 0│ 10.670│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│121 │ 262-2 │SLOBOZIA - DUNĂRE │ IL │ 1.753│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│122 │ 264-1 │STELNICA - BORDUŞANI │ IL │ 0│ 1.615│ 0│ 1.615│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│123 │ 267-1 │BORCEA DE JOS │ IL │ 0│ 31.296│ 0│ 31.296│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│124 │ 267-2 │BORCEA DE JOS │ IL │ 5.677│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│125 │ 272-1 │SCULENI - ŢUŢORA - GORBAN │ IS │ 0│ 25.419│ 620│ 24.799│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│126 │ 277-1 │HĂLĂUCEŞTI │ IS │ 0│ 1.210│ 0│ 1.210│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│127 │ 279-1 │REDIU - MIROSLAVA │ IS │ 0│ 495│ 495│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│128 │ 289-1 │IRIGAŢII SECUIENI - ROMAN │ NT │ 0│ 234│ 234│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│129 │ 293-1 │IRIGAŢII HORIA - APE UZATE │ NT │ 0│ 800│ 800│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│130 │ 300-1 │IPOTEŞTI │ OT │ 0│ 604│ 604│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│131 │ 331-1 │DRAGOMIRNA │ SV │ 0│ 155│ 155│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│132 │ 355-1 │MĂCIN - 23 AUGUST │ TL │ 0│ 12.130│ 0│ 12.130│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│133 │ 355-2.1 │MĂCIN - 23 AUGUST PLUTITOARE │ TL │ 2.158│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│134 │ 363-1 │OSTROV │ TL │ 0│ 1.419│ 0│ 1.419│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│135 │ 878-1 │MĂCIN - CARCALIU │ TL │ 0│ 1.717│ 0│ 1.717│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│136 │ 349-1 │ŞAG - TOPOLOVĂŢ │ TM │ 0│ 27.653│ 0│ 27.653│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│137 │ 344-1 │LIŢA - OLT │ TR │ 0│ 6.290│ 0│ 6.290│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│138 │ 344-2 │LIŢA - OLT │ TR │ 1.516│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│139 │ 347-1 │IZLAZ - MOLDOVENI │ TR │ 0│ 1.134│ 0│ 1.134│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│140 │ 384-1 │SISTEM GALICEA │ VL │ 0│ 590│ 369│ 221│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│141 │ 385-1 │SISTEM OLANU - DRĂGOIEŞTI │ VL │ 0│ 1.120│ 1.120│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│142 │ 417-1 │SISTEM MIHĂIEŞTI - BĂBENI │ VL │ 0│ 1.616│ 1.616│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│143 │ 389-1 │SURAIA - VADU ROŞCA │ VN │ 0│ 2.402│ 0│ 2.402│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│144 │ 389-2 │SURAIA - VADU ROŞCA │ VN │ 892│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│145 │ 390-1 │BILIEŞTI - SLOBOZIA CIORĂŞTI │ VN │ 0│ 4.564│ 4.564│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│146 │ 390-2 │BILIEŞTI - SLOBOZIA CIORĂŞTI │ VN │ 13.233│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│147 │ 392-1 │MĂRĂŞEŞTI │ VN │ 0│ 600│ 600│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│148 │ 368-1 │ALBIŢA - FĂLCIU │ VS │ 0│ 18.587│ 0│ 18.587│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│149 │ 368-2.1 │ALBIŢA - FĂLCIU: SUBST. SPR 3 │ VS │ 5.236│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│150 │ 368-2.2 │ALBIŢA - FĂLCIU: SUBST. SPR 4 │ VS │ 3.473│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│151 │ 368-2.3 │ALBIŢA - FĂLCIU: SUBST. SPR 2 │ VS │ 2.869│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│152 │ 368-2.4 │ALBIŢA - FĂLCIU: SUBST. SPR 1 │ VS │ 3.155│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│153 │ 368-2.5 │ALBIŢA - FĂLCIU: SUBST. SPP 1 │ VS │ 2.204│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│154 │ 369-1 │B.H. BÂRLAD │ VS │ 0│ 19.270│ 17.370│ 1.900│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│155 │ 369-2 │B.H. BÂRLAD │ VS │ 2.453│ 0│ 0│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│156 │ 371-1 │VASLUIEŢ │ VS │ 0│ 2.791│ 2.791│ 0│
├────┴─────────┴────────────────────────────────────────────┴─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ TOTAL │ 674.268│ 945.687│ 320.930│ 624.757│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘    3. Amenajãri complexe de irigaţii şi combatere a eroziunii solului┌────┬─────────┬──────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────────────────┐
│ │ │ │ │ Capacitãţi │
│ │ │ │ ├──────────┬──────────┤
│Nr. │ Cod │ │ │ │ │
│crt.│amenajare│ Denumire amenajare │ Judeţul │ Irigaţii │ CES │
│ │ │ │ │ [ha] │ [ha] │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ 1 │ 40-1 │SASCUT │ BC │ 0│ 352│
├────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ 2 │ 40-2 │SASCUT │ BC │ 5.028│ 0│
├────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ 3 │ 46-1 │CLEJA - FARAOANI │ BC │ 0│ 1.023│
├────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ 4 │ 49-1 │FULGERIŞ │ BC │ 0│ 1.486│
├────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ 5 │ 49-2 │FULGERIŞ │ BC │ 465│ 0│
├────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ 6 │ 53-1 │RĂCĂCIUNI │ BC │ 0│ 2.501│
├────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ 7 │ 42-1 │RACOVA - FILIPEŞTI │ BC, NT │ 0│ 354│
├────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ 8 │ 42-2 │RACOVA - FILIPEŞTI │ BC, NT │ 2.438│ 0│
├────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ 9 │ 59-1 │DAMIENEŞTI │ BC, NT │ 0│ 820│
├────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ 10 │ 59-2 │DAMIENEŞTI │ BC, NT │ 2.276│ 0│
├────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ 11 │ 86-1 │HORIA - LIVENI - MANOLEASA │ BT │ 0│ 6.758│
├────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ 12 │ 88-1 │HĂNEŞTI - DÂNGENI │ BT │ 0│ 544│
├────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ 13 │ 1342-1 │CARASU - BĂRĂGANU │ CT │ 0│ 3.247│
├────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ 14 │ 1342-2 │CARASU - BĂRĂGANU │ CT │ 2.528│ 0│
├────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ 15 │ 153-1 │TERASA HÂRŞOVA │ CT, TL │ 0│ 6.576│
├────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ 16 │ 181-1 │DĂENI - OSTROV - PECENEAGA │ CT, TL │ 0│ 5.121│
├────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ 17 │ 181-2 │DĂENI - OSTROV - PECENEAGA │ CT, TL │ 5.175│ 0│
├────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ 18 │ 350-1 │BABADAG │ TL │ 0│ 11.680│
├────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ 19 │ 350-2.1 │BABADAG SP 1 │ TL │ 6.769│ 0│
├────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ 20 │ 351-1 │PECINEAGA - TURCOAIA - MĂCIN │ TL │ 0│ 10.069│
├────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ 21 │ 351-2 │PECINEAGA - TURCOAIA - MĂCIN │ TL │ 2.065│ 0│
├────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ 22 │ 353-1 │SUD RAZELM │ TL │ 0│ 2.425│
├────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ 23 │ 353-2.1 │SUD RAZELM - SPA 6 MARTIE │ TL │ 12.104│ 0│
├────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ 24 │ 353-2.2 │SUD RAZELM - SPA LUNCA │ TL │ 1.130│ 0│
├────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ 25 │ 354-1 │SARICHIOI │ TL │ 0│ 1.820│
├────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ 26 │ 354-2.1 │SARICHIOI SP 1 │ TL │ 3.102│ 0│
├────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ 27 │ 354-2.2 │SARICHIOI SP 2 │ TL │ 3.595│ 0│
├────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ 28 │ 356-1 │ISACCEA │ TL │ 0│ 1.343│
├────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ 29 │ 356-2 │ISACCEA │ TL │ 3.001│ 0│
├────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ 30 │ 361-1 │DUNAVĂŢ │ TL │ 0│ 130│
├────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ 31 │ 361-2 │DUNAVĂŢ │ TL │ 2.753│ 0│
├────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ 32 │ 366-1 │SOMOVA │ TL │ 0│ 129│
├────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ 33 │ 367-1 │DEALUL REDI │ TL │ 0│ 158│
├────┴─────────┴──────────────────────────────────────────────┴─────────┼──────────┼──────────┤
│ TOTAL │ 52.429│ 56.536│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘    4. Amenajãri de irigaţii┌────┬─────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┐
│Nr. │ Cod │ │ │Capacitãţi│
│crt.│amenajare│ Denumire amenajare │ Judeţul ├──────────┤
│ │ │ │ │ Irigaţii │
│ │ │ │ │ [ha] │
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 1 │ 9-2 │SEMLAC - PEREG │ AR │ 8.394│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 2 │ 10-2 │FÂNTÂNELE - ŞAGU │ AR │ 6.920│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 3 │ 11-2 │PĂULIŞ - MATCA │ AR │ 3.962│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 4 │ 12-2 │MUREŞEL IER │ AR │ 3.033│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 5 │ 43-2 │ITEŞTI │ BC │ 1.732│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 6 │ 45-2 │LETEA │ BC │ 1.118│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 7 │ 47-2 │TÂRGU TROTUŞ │ BC │ 747│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 8 │ 52-2 │TAMAŞI │ BC │ 319│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 9 │ 54-2 │DOJA │ BC │ 136│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 10 │ 90-2 │MOVILENI - HAVÂRNA │ BT │ 804│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 11 │ 94-2 │CURTEŞTI │ BT │ 437│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 12 │ 124-2 │JEGĂLIA │ CL │ 15.371│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 13 │ 143-2 │MOSTIŞTEA I │ CL │ 7.824│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 14 │ 146-2 │PETROIU - ŞTEFAN CEL MARE │ CL, IL │ 45.403│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 15 │ 148-2 │IRIGAŢII MIHAI VITEAZU │ CJ │ 5.720│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 16 │ 1336-2 │CARASU - CDMN/PAMN NORD │ CT │ 1.594│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 17 │ 2336-2 │CARASU - CDMN/PAMN SUD │ CT │ 1.369│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 18 │ 1337-2 │CARASU - CANAL NEGRU VODĂ │ CT │ 1.349│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 19 │ 1338-2 │CARASU - TOPRAISAR │ CT │ 1.655│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 20 │ 1340-2 │CARASU - BIRUINŢA │ CT │ 13.212│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 21 │ 1341-2 │CARASU - MOVILIŢA │ CT │ 5.848│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 22 │ 1343-2 │CARASU - POTÂRNICHEA │ CT │ 2.272│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 23 │ 1344-2 │CARASU - LANURILE │ CT │ 3.428│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 24 │ 1346-2 │CARASU - FĂCLIA │ CT │ 2.510│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 25 │ 1347-2 │CARASU - MANGALIA NORD │ CT │ 7.666│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 26 │ 1349-2 │CARASU - TĂTARU │ CT │ 1.307│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 27 │ 1350-2 │CARASU - MOŞNENI │ CT │ 1.591│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 28 │ 1351-2 │OREZĂRIE HÂRŞOVA │ CT │ 1.581│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 29 │ 1354-2 │CARASU - BASARABI │ CT │ 5.678│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 30 │ 1356-2 │CARASU - POARTA ALBĂ │ CT │ 1.387│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 31 │ 1357-2 │CARASU - VALEA SEACĂ │ CT │ 3.482│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 32 │ 1358-2 │COCHIRLENI │ CT │ 1.007│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 33 │ 185-2 │CÂMPU FRUMOS │ CV │ 2.998│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 34 │ 209-2 │LIPOV - RADOVAN │ DJ │ 2.204│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 35 │ 217-2 │TROACA - ALBEŞTI │ DJ │ 1.005│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 36 │ 260-2 │TERASA BORDUŞANI │ IL │ 15.542│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 37 │ 261-2 │OREZĂRIA FĂCĂIENI - VLĂDENI │ IL │ 2.224│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 38 │ 263-2 │OREZĂRIA LUCIU - GIURGENI │ IL │ 5.140│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 39 │ 307-2.1 │DĂBULENI - POTELU - CORABIA │ OT │ 2.634│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 40 │ 307-2.2 │DĂBULENI - POTELU - CORABIA │ OT │ 3.416│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 41 │ 307-2.3 │DĂBULENI - POTELU - CORABIA │ OT │ 2.896│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 42 │ 307-2.4 │DĂBULENI - POTELU - CORABIA │ OT │ 1.982│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 43 │ 295-2 │STOENEŞTI - VIŞINA │ OT │ 4.965│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 44 │ 294-2 │TERASA CORABIA: OLT │ OT, TR │ 31.304│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 45 │ 352-2 │BEIBUGEAC - SARINASUF │ TL │ 10.010│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 46 │ 342-2 │OLT - CĂLMĂŢUI │ TR │ 31.365│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 47 │ 345-2 │TERASA ZIMNICEA │ TR │ 2.115│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 48 │ 373-2.1 │TUTOVA │ VS │ 194│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 49 │ 374-2 │MÂNJEŞTI │ VS │ 595│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 50 │ 424-2 │PUTNA │ VN │ 2.385│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 51 │ 426-2 │CIORĂŞTI - MĂICĂNEŞTI │ VN │ 8.780│
├────┴─────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┼──────────┤
│ TOTAL │ 290.610│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘    5. Amenajãri complexe de desecare şi combatere a eroziunii solului┌────┬─────────┬────────────────────────────────────────────┬─────────┬───────────────────────────────────────────┐
│ │ │ │ │ Capacitãţi │
│ │ │ │ ├────────────────────────────────┬──────────┤
│Nr. │ Cod │ │ │ Desecare, din care: │ │
│crt.│amenajare│ Denumire amenajare │ Judeţul ├──────────┬──────────┬──────────┤ CES │
│ │ │ │ │ Total │ Gravita- │ Prin │ [ha] │
│ │ │ │ │ [ha] │ ţionalã │ pompare │ │
│ │ │ │ │ │ [ha] │ [ha] │ │
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 1 │ 830-1 │AM. COMPL. DESEC. ŞI CES GURA ARIEŞ - INOC │ AB │ 730│ 730│ 0│ 605│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 2 │ 1033-1 │AM. COMPL. DESEC. ŞI CES SECAŞUL MIC │ AB │ 1.550│ 1.550│ 0│ 18.311│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 3 │ 1067-1 │AM. COMPL. DESEC. ŞI CES SPRING - VINGARD │ AB │ 80│ 80│ 0│ 631│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 4 │ 1188-1 │AM. COMPL. DES. ŞI CES CETATEA DE BALTĂ │ AB │ 59│ 59│ 0│ 1.573│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 5 │ 506-1 │CERMEI - TĂUT │ AR, BH │ 6.815│ 2.199│ 4.616│ 1.097│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 6 │ 919-1 │ONIŞCANI - SECUIENI │ BC, NT │ 2.995│ 632│ 2.363│ 335│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 7 │ 283-1 │B.H. PETA - HIDIŞEL │ BH │ 2.061│ 2.061│ 0│ 3.318│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 8 │ 337-1 │B.H. VALEA BISTRA │ BH │ 1.105│ 1.105│ 0│ 1.343│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 9 │ 338-1 │B.H. VALEA COSMO │ BH │ 400│ 400│ 0│ 4.624│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 10 │ 340-1 │B.H. VALEA EGER │ BH │ 191│ 191│ 0│ 1.720│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 11 │ 343-1 │B.H. VALEA ÎNOT │ BH │ 1.200│ 1.200│ 0│ 6.759│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 12 │ 438-1 │BARCĂU MAL DR. AMONTE MARGHITA │ BH │ 1.027│ 1.027│ 0│ 4.168│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 13 │ 439-1 │BARCĂU MAL DR. AVAL SALARD │ BH │ 2.612│ 0│ 2.612│ 1.200│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 14 │ 440-1 │BARCĂU MAL STG. AMONTE MARGHITA │ BH │ 377│ 377│ 0│ 4.861│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 15 │ 710-1 │CRIŞ REPEDE MAL DR. AMONTE TILEAGD │ BH │ 1.327│ 1.327│ 0│ 7.103│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 16 │ 714-1 │CRIŞ REPEDE MAL STG. AVAL TILEAGD │ BH │ 4.268│ 4.268│ 0│ 1.020│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 17 │ 1121-1 │VALEA HOLOD │ BH │ 4.930│ 4.930│ 0│ 4.405│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 18 │ 1132-1 │VALEA NOUA GURBEDIU │ BH │ 2.275│ 2.275│ 0│ 5.849│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 19 │ 1135-1 │VALEA RĂTĂŞEL │ BH │ 4.843│ 4.843│ 0│ 1.615│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 20 │ 464-1 │B.H. BISTRIŢA AVAL. AMONT ORAŞ BISTRIŢA │ BN │ 1.638│ 1.638│ 0│ 4.038│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 21 │ 489-1 │B.H. BUDACU INFERIOR, SUPERIOR │ BN │ 565│ 565│ 0│ 3.775│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 22 │ 870-1 │B.H. LECHINŢA VALEA MORII, AVAL V. MORII │ BN │ 24│ 24│ 0│ 11.500│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 23 │ 896-1 │UNITATEA AGRICOLĂ MONARIU │ BN │ 72│ 72│ 0│ 243│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 24 │ 1111-1 │B.H. VALEA BRATOŞA │ BN │ 998│ 998│ 0│ 3.424│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 25 │ 1117-1 │B.H. VALEA DIPŞA │ BN │ 2.930│ 2.930│ 0│ 7.015│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 26 │ 1136-1 │B.H. VALEA ROSUA - AMONTE BLĂJENI │ BN │ 1.850│ 1.850│ 0│ 3.507│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 27 │ 718-1 │CURTEŞTI - PRĂJENI │ BT │ 2.500│ 2.500│ 0│ 1.388│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 28 │ 891-1 │MILETIN JUD. BOTOŞANI │ BT │ 203│ 203│ 0│ 5.739│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 29 │ 958-1 │POIENILE HARIGII │ BT │ 550│ 550│ 0│ 1.950│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 30 │ 486-1 │BUCECEA - CORNI │ BT, SV │ 5.226│ 5.226│ 0│ 3.150│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 31 │ 483-1 │BREAZA SÂMBĂTA │ BV │ 2.545│ 2.545│ 0│ 291│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 32 │ 701-1 │COZD LOVNIC │ BV │ 1.194│ 1.194│ 0│ 4.032│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 33 │ 796-1 │DURBAV │ BV │ 100│ 100│ 0│ 18│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 34 │ 834-1 │HÂRSENI LUŢA │ BV │ 9.361│ 9.361│ 0│ 2.490│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 35 │ 844-1 │HOMORODUL MARE │ BV │ 1.903│ 1.903│ 0│ 6.299│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 36 │ 845-1 │HOMORODUL MIC │ BV │ 739│ 739│ 0│ 3.879│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 37 │ 1009-1 │SÂMBĂTA VIŞTEA │ BV │ 5.191│ 5.191│ 0│ 316│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 38 │ 1037-1 │ŞERCAIA MÂNDRA │ BV │ 4.411│ 4.411│ 0│ 2.069│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 39 │ 1086-1 │TICUŞ COBOR │ BV │ 489│ 489│ 0│ 4.568│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 40 │ 1133-1 │VALEA PALOŞ │ BV │ 400│ 400│ 0│ 3.044│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 41 │ 1148-1 │VENEŢIA ŞERCAIA │ BV │ 4.693│ 4.693│ 0│ 2.846│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 42 │ 1158-1 │VIŞTEA UCEA │ BV │ 2.554│ 2.554│ 0│ 407│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 43 │ 1159-1 │VLĂDENI DUMBRĂVIŢA │ BV │ 3.480│ 3.480│ 0│ 859│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 44 │ 1182-1 │CINCU CINCŞOR │ BV │ 70│ 70│ 0│ 503│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 45 │ 980-1 │RÂMNICU - SĂRAT │ BZ │ 1.516│ 1.516│ 0│ 7.576│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 46 │ 1139-1 │VALEA TEANCULUI │ BZ │ 1.257│ 1.257│ 0│ 772│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 47 │ 139-1 │VALEA DÂMBOVIŢEI │ CL, B │ 4.542│ 2.659│ 1.883│ 800│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 48 │ 123-1 │VRANI - MERCINA │ CS │ 5.102│ 5.102│ 0│ 1.200│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 49 │ 444-1 │BÂRZAVA MIJLOCIE - DOCLIN │ CS │ 251│ 251│ 0│ 3.071│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 50 │ 461-1 │BISTRA OŢELU ROŞU │ CS │ 2.885│ 2.885│ 0│ 950│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 51 │ 467-1 │BOCŞA - BINIŞ - DOCLIN │ CS │ 1.657│ 1.657│ 0│ 2.500│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 52 │ 468-1 │BOCŞA - ŞOŞDEA │ CS │ 4.400│ 4.400│ 0│ 1.100│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 53 │ 495-1 │CADAR - REMETEA │ CS │ 1.782│ 1.782│ 0│ 5.000│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 54 │ 720-1 │DALBOŞEŢ - PRILIPEŢ │ CS │ 970│ 970│ 0│ 6.000│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 55 │ 808-1 │FOROTIC - SURDUC │ CS │ 281│ 281│ 0│ 2.101│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 56 │ 829-1 │GREONI - TICVANI │ CS │ 3.234│ 3.234│ 0│ 500│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 57 │ 1079-1 │TĂU - EZERIŞ │ CS │ 30│ 30│ 0│ 400│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 58 │ 1090-1 │TIMIŞUL SUPERIOR - OBREJA │ CS │ 177│ 177│ 0│ 939│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 59 │ 1146-1 │VĂRĂDIA - SECĂŞENI │ CS │ 2.100│ 2.100│ 0│ 5.755│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 60 │ 1185-1 │CIORNOVĂŢ │ CS │ 1.085│ 1.085│ 0│ 3.923│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 61 │ 102-1 │SÂNPETRU - RACOŞ │ CV │ 3.598│ 3.598│ 0│ 3.446│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 62 │ 152-1 │APAŢA MAL DREPT │ CV │ 2.502│ 2.502│ 0│ 4.096│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 63 │ 885-1 │MĂNEŞTI - MALU CU FLORI │ DB │ 1.027│ 1.027│ 0│ 167│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 64 │ 909-1 │NEAJLOV - VÂNĂTORII MARI │ DB │ 3.212│ 3.212│ 0│ 1.006│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 65 │ 986-1 │RAZNIC - BREASTA │ DJ │ 804│ 804│ 0│ 4.549│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 66 │ 595-1 │CES HOMOROD, TÂRNAVA MARE │ HR │ 1.743│ 1.743│ 0│ 30.352│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 67 │ 749-1 │DESEC. MUREŞ SUPERIOR │ HR │ 11.925│ 11.925│ 0│ 1.020│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 68 │ 750-1 │DESEC. OLT SUPERIOR │ HR │ 7.599│ 7.599│ 0│ 3.385│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 69 │ 167-1 │ARDUSAT - POMI │ MM │ 914│ 914│ 0│ 262│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 70 │ 220-1 │B.H. CERNA SUPERIOARĂ │ MM │ 87│ 87│ 0│ 2.082│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 71 │ 221-1 │B.H. CAVNIC │ MM │ 1.378│ 1.378│ 0│ 2.329│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 72 │ 280-1 │BOZÂNTA MOCIRA REMETEA │ MM │ 3.077│ 1.220│ 1.857│ 1.570│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 73 │ 802-1 │REMETEA CHIOARULUI │ MM │ 135│ 135│ 0│ 195│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 74 │ 803-1 │SĂSAR │ MM │ 62│ 62│ 0│ 126│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 75 │ 987-1 │RĂZOARE - LĂPUŞ - LIBOTIN │ MM │ 2.404│ 2.404│ 0│ 480│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 76 │ 1059-1 │SOMEŞ MAL DREPT ŢICĂU LĂPUŞ │ MM │ 6.181│ 6.181│ 0│ 3.808│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 77 │ 1072-1 │SUCIU - GROŞI │ MM │ 860│ 860│ 0│ 988│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 78 │ 1061-1 │SOMEŞ MAL STÂNG ŢICĂU - LĂPUŞ │ MM, SM │ 4.979│ 4.979│ 0│ 3.482│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 79 │ 508-1 │CES AGAPIA - VALEA SEACĂ │ NT │ 617│ 617│ 0│ 2.639│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 80 │ 559-1 │CES BOZIENI │ NT │ 294│ 294│ 0│ 2.860│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 81 │ 563-1 │CES CALNES │ NT │ 84│ 84│ 0│ 2.568│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 82 │ 600-1 │CES ÎN B.H. SUP. VALEA MARE │ NT │ 448│ 448│ 0│ 2.595│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 83 │ 675-1 │CES VALEA URSULUI - ONICENI │ NT │ 350│ 350│ 0│ 2.751│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 84 │ 971-1 │PUNERE ÎN PROD. TEREN. DOBRENI │ NT │ 450│ 450│ 0│ 397│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 85 │ 296-1 │CES B.H. SECAŞUL MARE SUBBAZ SÂNGĂTIN │ SB │ 16│ 16│ 0│ 1.451│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 86 │ 412-1 │AMENAJ. TEREN PANTĂ ÎN ZONA MEDIAŞ │ SB │ 320│ 320│ 0│ 1.079│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 87 │ 1194-1 │CES BH. HÂRTIBACIU MIJLOCIU PERIM. I-IV │ SB │ 2.053│ 2.053│ 0│ 19.229│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 88 │ 1195-1 │CES B.H. SECAŞUL MARE SUBBAZIN APOLD │ SB │ 1.356│ 1.356│ 0│ 2.367│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 89 │ 1196-1 │CES B.H. SECAŞUL MIC SUBBAZIN ARMENI │ SB │ 238│ 238│ 0│ 3.133│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 90 │ 1197-1 │CES B.H. SMIG - VETEU │ SB │ 150│ 150│ 0│ 3.165│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 91 │ 511-1 │CES AGRIJUL INFERIOR │ SJ │ 893│ 893│ 0│ 7.207│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 92 │ 554-1 │CES BOCŞA SĂLĂJENI │ SJ │ 190│ 190│ 0│ 1.115│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 93 │ 572-1 │CES COSNICIU MARCA │ SJ │ 681│ 681│ 0│ 927│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 94 │ 573-1 │CES CRASNA AMONTE VÂRŞOLŢ │ SJ │ 350│ 350│ 0│ 14.062│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 95 │ 580-1 │CES DRIGHIU GROAPA │ SJ │ 1.499│ 1.499│ 0│ 2.772│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 96 │ 592-1 │CES HERECLEAN BOCŞA │ SJ │ 851│ 851│ 0│ 3.377│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 97 │ 593-1 │CES HERECLEAN ZALĂU │ SJ │ 479│ 479│ 0│ 1.949│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 98 │ 615-1 │CES MIŢA PANIC │ SJ │ 500│ 500│ 0│ 2.301│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 99 │ 624-1 │CES PLANT. POMI FILDU │ SJ │ 174│ 174│ 0│ 265│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│100 │ 625-1 │CES PLANT. POMI ZIMBOR │ SJ │ 204│ 204│ 0│ 438│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│101 │ 655-1 │CES UILEAC CARASTELEC │ SJ │ 160│ 160│ 0│ 1.148│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│102 │ 659-1 │CES VALEA APA SĂRATĂ │ SJ │ 560│ 560│ 0│ 3.680│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│103 │ 668-1 │CES VALEA MAJA DIOŞOD - COŞEI │ SJ │ 457│ 457│ 0│ 2.342│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│104 │ 843-1 │HOMOROD MAL DREPT │ SM │ 9.171│ 3.331│ 5.840│ 2.822│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│105 │ 1100-1 │TUR MAL DREPT │ SM │ 9.793│ 0│ 9.793│ 915│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│106 │ 1102-1 │TURULUNG - NEGREŞTI │ SM │ 13.939│ 10.379│ 3.560│ 15.800│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│107 │ 502-1 │CĂRĂŞEU - VALEA VINULUI - POMI │ SM │ 9.786│ 9.786│ 0│ 1.664│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│108 │ 1004-1 │SĂCĂŞENI - ORBĂU │ SM │ 557│ 557│ 0│ 2.665│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│109 │ 739-1 │CRAIDOROLŢ - VÂRŞOLŢ │ SM, SJ │ 20.577│ 8.610│ 11.967│ 10.792│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│110 │ 1127-1 │VALEA MAJA ŞAMŞUD - CHIEŞD │ SM, SJ │ 1.420│ 1.420│ 0│ 8.971│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│111 │ 166-1 │ARBORE - MARGINEA - VOLOVĂŢ │ SV │ 2.122│ 2.122│ 0│ 5.760│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│112 │ 827-1 │GRĂNICEŞTI - CALAFINDEŞTI │ SV │ 1.071│ 1.071│ 0│ 1.402│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│113 │ 889-1 │MERENI - PLOPENI - SALCEA │ SV │ 1.450│ 1.450│ 0│ 4.050│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│114 │ 1054-1 │SLOBOZIA - DORNEŞTI │ SV │ 400│ 400│ 0│ 1.205│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│115 │ 8-1 │23 AUGUST - ISACCEA │ TL │ 11.901│ 0│ 11.901│ 826│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│116 │ 928-1 │PECINEAGA - TURCOAIA │ TL │ 3.433│ 0│ 3.433│ 4.432│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│117 │ 458-1 │BETHAUSEN - OHABA │ TM │ 630│ 630│ 0│ 4.246│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│118 │ 688-1 │CHERESTĂU - DICŞANI │ TM │ 357│ 0│ 357│ 2.298│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│119 │ 805-1 │FIBIŞ - ALIOŞ │ TM │ 1.588│ 1.588│ 0│ 1.619│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│120 │ 818-1 │GHIRODA - RECAŞ │ TM │ 8.879│ 8.879│ 0│ 5.042│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│121 │ 893-1 │MINIŞ - CHIZDIA │ TM │ 5.076│ 3.514│ 1.562│ 13.411│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│122 │ 898-1 │MORAVIŢA │ TM │ 12.700│ 7.495│ 5.205│ 5.140│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│123 │ 988-1 │RECAŞ - GHIZĂTĂU │ TM │ 3.500│ 3.500│ 0│ 1.919│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│124 │ 1039-1 │ŞURGANI - CERNABORA │ TM │ 182│ 182│ 0│ 204│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│125 │ 1089-1 │TIMIŞUL SUPERIOR │ TM │ 3.099│ 2.699│ 400│ 305│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│126 │ 1094-1 │TRAIAN VUIA - DUMBRAVA │ TM │ 838│ 838│ 0│ 978│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│127 │ 1181-1 │CINCA │ TM │ 248│ 248│ 0│ 260│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│128 │ 271-1 │CONŢEŞTI - PETROŞANI │ TR │ 5.677│ 0│ 5.677│ 709│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│129 │ 798-1 │ELAN │ VS │ 590│ 590│ 0│ 15.191│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│130 │ 873-1 │LOHAN │ VS │ 415│ 415│ 0│ 7.879│
├────┴─────────┴────────────────────────────────────────────┴─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ TOTAL │ 319.060│ 246.034│ 73.026│ 460.139│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘    6. Amenajãri de desecare┌────┬─────────┬────────────────────────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────────┐
│ │ │ │ │ Capacitãţi │
│ │ │ │ ├────────────────────────────────┤
│Nr. │ Cod │ │ │ Desecare, din care: │
│crt.│amenajare│ Denumire amenajare │ Judeţul ├──────────┬──────────┬──────────┤
│ │ │ │ │ Total │ Gravita- │ Prin │
│ │ │ │ │ [ha] │ ţionalã │ pompare │
│ │ │ │ │ │ [ha] │ [ha] │
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 1 │ 505-1 │DESEC. GRAVIT. CERGĂU - MANARADE │ AB │ 315│ 315│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 2 │ 922-1 │DESEC. POMPARE PĂCLIŞA │ AB │ 247│ 0│ 247│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 3 │ 924-1 │DESEC. POMPARE PARTOŞ │ AB │ 403│ 0│ 403│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 4 │ 1021-1 │DESEC. GRAVIT. SARD - IGHIU │ AB │ 2.157│ 2.157│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 5 │ 1152-1 │DESEC. GRAVIT. VINEREA - CUGIR │ AB │ 719│ 719│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 6 │ 175-1 │AUTOSTRADA BUCUREŞTI - PITEŞTI │ AG │ 6.720│ 6.720│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 7 │ 723-1 │DÂMBOVNIC │ AG │ 7.279│ 7.279│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 8 │ 890-1 │MERIŞANI - VÂLCELE │ AG │ 592│ 592│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 9 │ 989-1 │RECEA - BUZOIEŞTI │ AG │ 1.149│ 1.149│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 10 │ 17-1 │MUREŞ MAL DREPT │ AR │ 13.610│ 8.800│ 4.810│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 11 │ 19-1 │CRAC - NĂDLAC │ AR │ 12.104│ 3.428│ 8.676│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 12 │ 18-1 │IER ARAD FRONTIERĂ │ AR │ 32.918│ 12.200│ 20.718│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 13 │ 20-1 │TEUZ │ AR │ 55.780│ 25.851│ 29.929│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 14 │ 21-1 │ARANCA - SECUSIGIU │ AR │ 5.817│ 1.920│ 3.897│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 15 │ 22-1 │CHIŞER POGANIER │ AR │ 17.008│ 6.200│ 10.808│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 16 │ 23-1 │CIGHER │ AR │ 9.902│ 3.705│ 6.197│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 17 │ 25-1 │BUDIER │ AR │ 20.316│ 7.400│ 12.916│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 18 │ 26-1 │HANIOŞ VĂRŞAND │ AR │ 24.374│ 196│ 24.178│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 19 │ 27-1 │PIL VĂRŞAND │ AR │ 3.402│ 1.020│ 2.382│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 20 │ 689-1 │COLECTOR ORADEA │ AR │ 417│ 150│ 267│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 21 │ 832-1 │GUT │ AR │ 3.809│ 3.809│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 22 │ 859-1 │INEU - BOCSIG │ AR │ 950│ 950│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 23 │ 1087-1 │ŢIGANCA │ AR │ 64│ 64│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 24 │ 1153-1 │VINGA │ AR │ 163│ 50│ 113│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 25 │ 1333-1 │NĂDLAG ŞEITIN │ AR │ 1.820│ 8│ 1.812│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 26 │ 30-1 │AFUMAŢI - RUNCU - ŞTEFĂNEŞTI │ B │ 7.634│ 7.634│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 27 │ 430-1 │BALOTEŞTI - MOARA VLĂSIEI │ B │ 4.369│ 4.369│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 28 │ 690-1 │COLENTINA - TĂRTĂŞEŞTI │ B │ 843│ 843│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 29 │ 831-1 │GRĂDIŞTEA - MOARA VLĂSIEI │ B │ 1.767│ 1.767│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 30 │ 869-1 │LACUL MORII │ B │ 657│ 0│ 657│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 31 │ 939-1 │PERIŞ - LIPIA │ B │ 4.333│ 4.333│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 32 │ 1005-1 │SĂFTICA - FIERBINŢI │ B │ 3.126│ 3.126│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 33 │ 1069-1 │AFUMAŢI - ŞTEFĂNEŞTII DE SUS │ B │ 2.815│ 2.815│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 34 │ 1075-1 │TAMAŞ - CORBEANCA - OTOPENI - DIMIENI - │ B │ 7.454│ 7.274│ 180│
│ │ │TUNARI │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 35 │ 1110-1 │VALEA VLĂSIEI - SĂFTICA │ B │ 2.920│ 2.920│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 36 │ 1160-1 │VOLUNTARI - PANTELIMON │ B │ 1.891│ 1.891│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 37 │ 1166-1 │ZONA MOGOŞOAIA │ B │ 318│ 318│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 38 │ 1190-1 │COCANI - BUFTEA │ B │ 1.607│ 1.607│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 39 │ 68-1 │CANAL COLECTOR MAL DREPT CEFA │ BH │ 44.618│ 0│ 44.618│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 40 │ 441-1 │BARCAU MAL STG. AVAL SĂLARD │ BH │ 7.621│ 7.621│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 41 │ 709-1 │CRIŞ REPEDE MAL DR. AMONTE ORADEA │ BH │ 2.970│ 2.970│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 42 │ 711-1 │CRIŞ REPEDE MAL DR. AVAL ORADEA │ BH │ 9.860│ 1.824│ 8.036│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 43 │ 1001-1 │STAŢIUNEA CERCET. AGRO-ZOOTH. ORADEA │ BH │ 484│ 484│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 44 │ 1122-1 │VALEA IERULUI │ BH, SM │ 76.242│ 63.717│ 12.525│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 45 │ 743-1 │DESECARE DRENAJ AMONTE BECLEAN │ BN │ 1.945│ 1.945│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 46 │ 698-1 │COŞULA - ONEAGA │ BT │ 1.741│ 1.741│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 47 │ 1098-1 │TUDORA - CORNI │ BT │ 1.314│ 1.314│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 48 │ 442-1 │BÂRSAN VULCĂNIŢA │ BV │ 12.183│ 12.183│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 49 │ 1012-1 │SÂMPETRU APAŢA │ BV │ 2.003│ 1.883│ 120│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 50 │ 1157-1 │VIŞTEA │ BV │ 222│ 222│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 51 │ 100-1 │HĂRMAN - PREJMER │ BV, CV │ 6.398│ 5.058│ 1.340│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 52 │ 174-1 │AUGUSTIN APAŢA │ BV │ 803│ 803│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 53 │ 469-1 │BOD │ BV │ 1.724│ 1.724│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 54 │ 704-1 │CENTRUL REP. CREŞTEREA CAILOR SÂMBĂTA │ BV │ 776│ 776│ 0│
│ │ │CINCŞOR │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 55 │ 705-1 │CENTRUL REP. CREŞTEREA CAILOR UCEA │ BV │ 157│ 157│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 56 │ 716-1 │CRIZBAV │ BV │ 1.620│ 1.620│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 57 │ 795-1 │DRĂGUŞ POMI │ BV │ 201│ 201│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 58 │ 797-1 │DURBAV UAI │ BV │ 16│ 16│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 59 │ 801-1 │FELMER ŞOARŞ │ BV │ 611│ 611│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 60 │ 910-1 │NETOTU BREAZA │ BV │ 4.923│ 4.923│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 61 │ 999-1 │ROTBAV - FELDIOARA │ BV │ 506│ 506│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 62 │ 1000-1 │ROTBAV ŞOARŞ │ BV │ 202│ 202│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 63 │ 1008-1 │SÂMBĂTA REDARE CIRCUIT AGRICOL │ BV │ 183│ 183│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 64 │ 1015-1 │SÂMPETRU VÂRGIŞ │ BV │ 866│ 866│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 65 │ 1030-1 │SEBEŞ MÂNDRA │ BV │ 5.965│ 5.965│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 66 │ 1038-1 │ŞERCAIA │ BV │ 40│ 40│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 67 │ 1103-1 │TURZUN │ BV │ 453│ 453│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 68 │ 1105-1 │UNGRA │ BV │ 308│ 308│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 69 │ 1156-1 │VISCRI │ BV │ 273│ 273│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 70 │ 1161-1 │VULCAN │ BV │ 201│ 201│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 71 │ 149-1 │AMARU │ BZ │ 3.656│ 3.656│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 72 │ 380-1 │MIHĂIEŞTI │ BZ │ 4.154│ 4.154│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 73 │ 419-1 │GLODEANU SILIŞTEA │ BZ │ 14.694│ 14.694│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 74 │ 421-1 │STÂLPU - COSTEŞTI │ BZ │ 4.497│ 4.497│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 75 │ 478-1 │BRĂDEANU │ BZ │ 5.109│ 3.209│ 1.900│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 76 │ 493-1 │C.F. - D.N. │ BZ │ 2.874│ 2.874│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 77 │ 826-1 │GLODEANU SĂRAT │ BZ │ 3.520│ 3.520│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 78 │ 828-1 │GRECEANCA │ BZ │ 4.544│ 4.544│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 79 │ 902-1 │MOVILA BANULUI │ BZ │ 784│ 784│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 80 │ 908-1 │NĂIANCA │ BZ │ 5.345│ 5.345│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 81 │ 923-1 │PADINA │ BZ │ 14.760│ 10.910│ 3.850│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 82 │ 955-1 │POGOANELE │ BZ │ 12.506│ 10.306│ 2.200│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 83 │ 1006-1 │SĂGEATA │ BZ │ 6.320│ 6.320│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 84 │ 1019-1 │SĂRATA │ BZ │ 2.497│ 2.497│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 85 │ 1183-1 │CIORANCA │ BZ │ 1.700│ 1.700│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 86 │ 268-1 │GRINDU - COCORA │ BZ, IL │ 12.482│ 11.284│ 1.198│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 87 │ 1191-1 │COCORA EST │ BZ, IL │ 5.255│ 5.255│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 88 │ 447-1 │BEDECIU │ CJ │ 75│ 75│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 89 │ 800-1 │FEIURD INFERIOR │ CJ │ 25│ 25│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 90 │ 807-1 │FÂNEAŢA VACILOR │ CJ │ 545│ 545│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 91 │ 810-1 │GĂDĂLIN │ CJ │ 483│ 483│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 92 │ 811-1 │GĂDĂLIN SUPERIOR │ CJ │ 480│ 480│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 93 │ 863-1 │JICHIŞ - BUNEŞTI │ CJ │ 163│ 163│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 94 │ 884-1 │MĂRĂLOIU │ CJ │ 228│ 228│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 95 │ 1003-1 │STAŢ. DIDACTICĂ EXPERIM. CLUJ │ CJ │ 160│ 160│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 96 │ 1092-1 │TOCBEŞTI │ CJ │ 435│ 435│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 97 │ 1112-1 │VALEA CAIANULUI │ CJ │ 145│ 145│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 98 │ 1114-1 │VALEA COJOCNEI │ CJ │ 250│ 250│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 99 │ 1115-1 │VALEA CRIŞULUI │ CJ │ 500│ 500│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│100 │ 1120-1 │VALEA HĂJDATE │ CJ │ 627│ 627│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│101 │ 1128-1 │VALEA MARE - CLUJ │ CJ │ 150│ 150│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│102 │ 1137-1 │VALEA SOPORULUI │ CJ │ 289│ 289│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│103 │ 1144-1 │VALEA ZĂPODIEI │ CJ │ 141│ 141│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│104 │ 132-1 │VALEA ARGEŞULUI │ CL │ 320│ 0│ 320│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│105 │ 852-1 │IAM - CIORTEA │ CS │ 2.304│ 2.304│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│106 │ 853-1 │IAM - RUSOVA │ CS │ 1.817│ 1.817│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│107 │ 862-1 │ISCIP BERZOVIA │ CS │ 552│ 552│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│108 │ 1253-1 │INCINTA HÂRŞOVA - CIOBANU │ CT │ 4.721│ 0│ 4.721│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│109 │ 1255-1 │INCINTA SEIMENII MICI │ CT │ 480│ 0│ 480│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│110 │ 1303-1 │INCINTA GÂRLICIU - DĂENI │ CT, TL │ 1.246│ 0│ 1.246│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│111 │ 420-1 │GHELINŢA - BRATEŞ │ CV │ 9.124│ 9.124│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│112 │ 473-1 │BOROŞNEU MARE │ CV │ 9.700│ 9.700│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│113 │ 877-1 │LUNGA - GHELNIŢA │ CV │ 3.790│ 3.790│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│114 │ 957-1 │POIAN - ESTELNIC │ CV │ 2.760│ 2.760│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│115 │ 984-1 │RÂUL NEGRU │ CV │ 4.328│ 4.328│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│116 │ 1192-1 │CHICHIŞ - ILIENI │ CV │ 1.100│ 1.100│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│117 │ 379-1 │IONEŞTI - VIŞINA │ DB │ 3.317│ 3.317│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│118 │ 436-1 │BÂLTENI II - CREVEDIA │ DB │ 9.589│ 9.589│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│119 │ 460-1 │BILCIUREŞTI │ DB │ 4.458│ 4.458│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│120 │ 479-1 │BRĂTEŞTI - COMIŞANI │ DB │ 2.725│ 2.725│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│121 │ 487-1 │BUCUREŞTI - NORD │ DB │ 7.411│ 7.411│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│122 │ 721-1 │DÂMBOVIŢA - CREVEDIA │ DB │ 1.120│ 1.120│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│123 │ 722-1 │DÂMBOVIŢA - SLOBOZIA │ DB │ 2.280│ 2.280│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│124 │ 965-1 │POTOPU - RĂSTOACA │ DB │ 6.287│ 6.287│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│125 │ 176-1 │AVAL TĂRTĂŞEŞTI, JUDEŢ GIURGIU │ DB, GR │ 2.055│ 2.055│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│126 │176(1)-1 │AVAL TĂRTĂŞEŞTI, JUDEŢ DAMBOVIŢA │ DB, GR │ 7.044│ 7.044│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│127 │ 157-1 │APELE VII - ZĂNOAGA │ DJ │ 11.060│ 10.892│ 168│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│128 │ 173-1 │ATENUARE FÂNTÂNELE │ DJ │ 1.603│ 1.500│ 103│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│129 │ 219-1 │ROJIŞTE - LIŞTEAVA │ DJ │ 8.650│ 2.500│ 6.150│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│130 │ 445-1 │BECHET - DĂBULENI │ DJ │ 7.861│ 0│ 7.861│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│131 │ 944-1 │PISC - SEACA │ DJ │ 688│ 688│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│132 │ 1035-1 │SECUI - BRATOVOIEŞTI │ DJ │ 1.534│ 1.534│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│133 │ 1187-1 │CIUPERCENI - DESA │ DJ │ 1.055│ 0│ 1.055│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│134 │ 249-1 │DESEC. SOMĂNEŞTI │ GJ │ 610│ 0│ 610│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│135 │ 731-1 │DESEC. BRĂNEŞTI- PLOPŞORU │ GJ │ 1.960│ 1.960│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│136 │ 734-1 │DESEC. BUDUHALA │ GJ │ 754│ 0│ 754│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│137 │ 738-1 │DESEC. CALNIC │ GJ │ 935│ 135│ 800│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│138 │ 745-1 │DESEC. IAŞI - BUDIENI │ GJ │ 4.104│ 4.104│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│139 │ 764-1 │DESEC. PEŞTIŞANI │ GJ │ 131│ 131│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│140 │ 769-1 │DESECARE TURCENI │ GJ │ 1.030│ 690│ 340│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│141 │ 500-1 │CANAL DUNĂRE BUCUREŞTI │ GR │ 770│ 770│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│142 │ 1026-1 │SCHITU GHIMPAŢI BILA │ GR │ 801│ 801│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│143 │ 455-1 │DESEC. GRAVIT. SIBIŞEL - BERIU - CĂSTĂU │ HD │ 1.919│ 1.919│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│144 │ 474-1 │DESEC. GRAVIT. BOŞOROD - BRETEA ROMÂNĂ │ HD │ 1.850│ 1.850│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│145 │ 477-1 │DESEC. GRAVIT. ZONA BRAD - VAŢA │ HD │ 1.185│ 1.185│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│146 │ 484-1 │DESEC. GRAVIT. BRETEA - VÂLCELE - BĂŢĂLAR │ HD │ 1.438│ 1.438│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│147 │ 839-1 │DESEC. GRAVIT. HAJEG - TUŞTEA - DENSUŞ │ HD │ 3.415│ 3.415│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│148 │ 887-1 │DESEC. GRAVIT. MĂRTINEŞTI - TURDAŞ │ HD │ 980│ 980│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│149 │ 920-1 │DESEC. GRAVIT. ORĂŞTIE - ROMOS - AUREL │ HD │ 3.000│ 3.000│ 0│
│ │ │VLAICU │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│150 │ 981-1 │DESEC. GRAVIT. RAPOLT - BOBÂLNA │ HD │ 591│ 591│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│151 │ 1007-1 │DESEC. GRAVIT. SĂLCIVA - LĂPUŞNIC - POJOGA │ HD │ 80│ 80│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│152 │ 28-1 │ADÂNCATĂ PATRU FRAŢI │ IL │ 6.189│ 0│ 6.189│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│153 │ 177-1 │AXINTELE BĂRNĂTESCU │ IL │ 1.971│ 1.284│ 687│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│154 │ 697-1 │COŞERENI - BĂRBĂTESCU │ IL │ 5.763│ 5.763│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│155 │ 822-1 │GÂRBOVI - CIOCÂRLIA │ IL │ 4.440│ 4.440│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│156 │ 823-1 │GÂRBOVI - MANASIA │ IL │ 6.000│ 6.000│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│157 │ 824-1 │GIURGENI - VLĂDENI │ IL │ 14.878│ 0│ 14.878│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│158 │ 850-1 │ION ROATĂ - BRŞTENI │ IL │ 518│ 518│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│159 │ 880-1 │MAIA - BRAZI - FIERBINŢI │ IL │ 3.529│ 3.529│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│160 │ 881-1 │MALU ROŞU - ARMĂŞEŞTI │ IL │ 5.175│ 5.175│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│161 │ 901-1 │MOSTIŞTEA 9+10 │ IL │ 6.494│ 6.494│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│162 │ 991-1 │REVIGA - ROVINE - CRUNŢI │ IL │ 3.280│ 3.280│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│163 │ 1040-1 │SF. GHEORGHE - CĂZĂNEŞTI │ IL │ 2.439│ 2.439│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│164 │ 1126-1 │VALEA MACRIŞULUI -ION ROATĂ │ IL │ 6.000│ 6.000│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│165 │ 38-1 │ALBEŞTI │ IS │ 400│ 400│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│166 │ 429-1 │IAŞI - PODU ILOAIE │ IS │ 1.405│ 1.405│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│167 │ 927-1 │PAŞCANI │ IS │ 1.470│ 0│ 1.470│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│168 │ 1076-1 │TANSA - PODU ILOAIE │ IS │ 1.625│ 1.625│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│169 │ 286-1 │ROMAN - RĂCHIŢENI │ IS, NT │ 6.680│ 2.171│ 4.509│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│170 │ 476-1 │BOZÂNTA - SEINI │ MM │ 2.984│ 2.984│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│171 │ 687-1 │CHECHIŞ MAL DREPT │ MM │ 24│ 24│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│172 │ 1024-1 │SATULUNG - ARIEŞUL DE PĂDURE │ MM │ 441│ 441│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│173 │ 1118-1 │VALEA DOBRICULUI │ MM │ 529│ 529│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│174 │ 1142-1 │VALEA VIŞEU │ MM │ 1.000│ 1.000│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│175 │ 58-1 │ALUNIŞ - POTĂU │ MM, SM │ 8.141│ 0│ 8.141│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│176 │ 860-1 │IOJIB - SEINI │ MM, SM │ 6.573│ 6.573│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│177 │ 719-1 │DESEC. PÂRÂUL COMLOD ZONA BAND - GREBENIŞ │ MS │ 231│ 231│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│178 │ 751-1 │DESEC. PÂRÂUL COMLOD ZONA CRĂIEŞTI - ŞINCAI │ MS │ 554│ 554│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│179 │ 752-1 │DESEC. PÂRÂUL BICHIŞ - AŢINTIŞ │ MS │ 267│ 267│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│180 │ 753-1 │DESEC. PÂRÂUL COMLOD ZONA MĂDĂRAŞ │ MS │ 471│ 471│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│181 │ 754-1 │DESEC. PÂRÂUL CUIEŞD │ MS │ 443│ 443│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│182 │ 755-1 │DESEC. PÂRÂUL CUND - IDICIU │ MS │ 627│ 627│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│183 │ 756-1 │DESEC. PÂRÂUL DE CÂMPIE │ MS │ 505│ 505│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│184 │ 757-1 │DESEC. PÂRÂUL FLEŢ │ MS │ 281│ 281│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│185 │ 758-1 │DESEC. PÂRÂUL LIVEZENI │ MS │ 101│ 101│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│186 │ 759-1 │DESEC. PÂRÂUL SĂRAT - SÂNGEORGIU DE MUREŞ │ MS │ 158│ 158│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│187 │ 760-1 │DESEC. PÂRÂUL ŞESU - BOLOGA │ MS │ 591│ 591│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│188 │ 761-1 │DESEC. PÂRÂUL ŞEULIA DE DEAG │ MS │ 116│ 116│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│189 │ 762-1 │DESEC. PÂRÂUL SÂNGER │ MS │ 153│ 153│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│190 │ 763-1 │DESEC. PÂRÂUL VOINICENI │ MS │ 111│ 111│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│191 │ 770-1 │DESEC. VALEA AGRIŞ │ MS │ 306│ 306│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│192 │ 771-1 │DESEC. VALEA BĂII │ MS │ 464│ 464│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│193 │ 772-1 │DESEC. VALEA BEICA │ MS │ 428│ 428│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│194 │ 773-1 │DESEC. VALEA CERGHID │ MS │ 1.000│ 1.000│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│195 │ 774-1 │DESEC. VALEA CHENDU │ MS │ 706│ 706│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│196 │ 775-1 │DESEC. VALEA DOMALD │ MS │ 213│ 213│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│197 │ 776-1 │DESEC. VALEA GHEGHEŞ │ MS │ 166│ 166│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│198 │ 777-1 │DESEC. VALEA LUŢ │ MS │ 2.617│ 2.617│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│199 │ 778-1 │DESEC. VALEA NADEŞ │ MS │ 2.070│ 2.070│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│200 │ 779-1 │DESEC. VALEA OROI │ MS │ 150│ 150│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│201 │ 780-1 │DESEC. VALEA ROUA │ MS │ 290│ 290│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│202 │ 782-1 │DESEC. VALEA SĂLCUD │ MS │ 587│ 587│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│203 │ 783-1 │DESEC. VALEA SENEREUŞ │ MS │ 103│ 103│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│204 │ 733-1 │DES BRUSTURI - RĂUCEŞTI │ NT │ 2.196│ 2.196│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│205 │ 744-1 │DES. DULCEŞTI │ NT │ 99│ 99│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│206 │ 747-1 │DES. MĂRGINENI │ NT │ 26│ 26│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│207 │ 767-1 │DES. ŞTEFAN CEL MARE │ NT │ 197│ 197│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│208 │ 29-1 │AEI VERGULEASA │ OT │ 596│ 596│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│209 │ 298-1 │DĂBULENI - POTELU │ OT │ 15.212│ 767│ 14.445│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│210 │ 793-1 │DRĂGĂNEŞTI - BECIU │ OT │ 11.126│ 11.126│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│211 │ 914-1 │NISIPURI - TIA MARE │ OT │ 6.791│ 6.791│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│212 │ 1099-1 │TUFENI - GHIMPEŢENI │ OT │ 4.846│ 4.846│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│213 │ 1163-1 │ZANOAGA - APELE VII │ OT │ 13.121│ 13.121│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│214 │ 44-1 │ALBEŞTI - URLAŢI │ PH │ 1.234│ 1.234│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│215 │ 56-1 │ALBEŞTI - VADUL PÂRULUI │ PH │ 2.886│ 2.886│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│216 │ 336-1 │DUMBRAVA - DRĂGĂNEŞTI │ PH │ 3.206│ 3.206│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│217 │ 707-1 │CRICOV - CIORANI │ PH │ 2.383│ 2.383│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│218 │ 809-1 │FULGA - VALEA ŢOLII │ PH │ 7.217│ 7.217│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│219 │ 817-1 │GHIGHIU - BOLDEŞTI GRĂDIŞTEA │ PH │ 1.371│ 0│ 1.371│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│220 │ 837-1 │HATCARAU - DRĂGĂNEŞTI │ PH │ 813│ 813│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│221 │ 851-1 │IALOMIŢA - CIORANI │ PH │ 4.223│ 4.223│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│222 │ 979-1 │RAFOV - BĂRCĂNEŞTI │ PH │ 849│ 849│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│223 │ 990-1 │RECEA - VIIŞOARA │ PH │ 5.863│ 5.863│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│224 │ 1025-1 │SCÂRNAVA - BĂLĂCUŢA │ PH │ 1.535│ 1.535│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│225 │ 1045-1 │ŞIRNA TINOSU │ PH │ 644│ 644│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│226 │ 1184-1 │CIORANI - ALBEŞTI │ PH │ 2.350│ 2.350│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│227 │ 328-1 │DESEC. GRAVIT. VALEA HÂRTIBACIULUI │ SB │ 2.950│ 2.611│ 339│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│228 │ 729-1 │DESEC. GRAVIT. AVRIG - SCOREI │ SB │ 7.245│ 7.245│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│229 │ 730-1 │DESEC. GRAVIT. BAZNA - BOIAN - VELŢ - BLAJEL│ SB │ 213│ 213│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│230 │ 732-1 │DESEC. GRAVIT. BROŞTENI │ SB │ 45│ 45│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│231 │ 735-1 │DES. GR CES BH OLT SB RACOVIŢĂ - SĂRATĂ │ SB │ 500│ 500│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│232 │ 740-1 │DESEC. GRAVIT. CRISTIAN - POPLACA │ SB │ 2.158│ 2.158│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│233 │ 741-1 │DESEC. GRAVIT. CRISTIAN - SIBIU - ŞURA MARE │ SB │ 2.631│ 2.631│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│234 │ 742-1 │DES. GR. DEALUL OCNEI - RUSCIORI - ŞURA MARE│ SB │ 2.399│ 2.399│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│235 │ 746-1 │DESEC. GRAVIT. IGHIŞUL VECHI │ SB │ 21│ 21│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│236 │ 748-1 │DESEC. GRAVIT. MOŞNA │ SB │ 112│ 112│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│237 │ 765-1 │DESEC. GRAVIT. S.C.P.C.O.C. CRISTIAN │ SB │ 665│ 665│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│238 │ 766-1 │DESEC. GRAVIT. SCOREI - ARPAŞ │ SB │ 3.682│ 3.682│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│239 │ 768-1 │DESEC. GRAVIT. ŞURA MARE │ SB │ 26│ 26│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│240 │ 784-1 │DESEC. GRAVIT. VISA │ SB │ 800│ 800│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│241 │ 932-1 │DES GR. PERIM. ETALON ALŢÂNA - NOCRICH │ SB │ 902│ 902│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│242 │ 574-1 │CES CRASNA MAL STÂNG │ SJ │ 300│ 300│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│243 │ 781-1 │DESECARE VALEA SĂLAJULUI │ SJ │ 1.900│ 1.900│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│244 │ 703-1 │CRASNA MAL STÂNG │ SM │ 27.502│ 11.116│ 16.386│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│245 │ 1058-1 │SOMEŞ - CRASNA │ SM │ 38.317│ 0│ 38.317│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│246 │ 1060-1 │SOMEŞ MAL DREPT │ SM │ 27.417│ 0│ 27.417│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│247 │ 1084-1 │TEREBEŞTI - GELU │ SM │ 6.337│ 108│ 6.229│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│248 │ 1101-1 │TUR MAL STÂNG │ SM │ 9.630│ 0│ 9.630│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│249 │ 1078-1 │TARNA - BATARCI │ SM │ 2.215│ 1.973│ 242│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│250 │ 418-1 │BAIA - RĂDĂŞENI - FÂNTÂNA MARE │ SV │ 5.527│ 5.527│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│251 │ 452-1 │BERCHISEŞTI │ SV │ 1.790│ 1.790│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│252 │ 471-1 │BOGDĂNEŞTI │ SV │ 654│ 654│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│253 │ 497-1 │CALAFINDEŞTI - SERBĂUŢI │ SV │ 2.983│ 2.983│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│254 │ 498-1 │CALAFINDEŞTI - BĂLCĂUŢI - SIRET │ SV │ 3.111│ 3.111│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│255 │ 724-1 │DĂNEŞTI FRĂTĂUŢI SIRET │ SV │ 4.253│ 4.253│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│256 │ 789-1 │DORNEŞTI - FRĂTĂUŢII NOI │ SV │ 4.664│ 4.664│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│257 │ 792-1 │DOTNASCA - SILIŞTEA │ SV │ 714│ 714│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│258 │ 841-1 │HINTEŞTI SIMINICEA │ SV │ 628│ 628│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│259 │ 977-1 │RĂDĂUŢI │ SV │ 8.040│ 8.040│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│260 │ 1043-1 │SIRET JUDEŢ SUCEAVA │ SV │ 1.058│ 1.058│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│261 │ 1168-1 │ZVORIŞTEA │ SV │ 568│ 568│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│262 │ 1173-1 │CHILISENI - UDEŞTI │ SV │ 2.600│ 2.600│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│263 │ 856-1 │IGLIŢA - CARCALIU │ TL │ 812│ 0│ 812│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│264 │ 876-1 │LUNCA │ TL │ 500│ 0│ 500│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│265 │ 1022-1 │SARINASUF │ TL │ 1.297│ 0│ 1.297│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│266 │ 165-1 │ARANCA │ TM │ 55.582│ 0│ 55.582│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│267 │ 437-1 │BANLOC │ TM │ 10.196│ 1.477│ 8.719│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│268 │ 443-1 │BÂRZAVA MIJLOCIE │ TM │ 13.469│ 12.172│ 1.297│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│269 │ 448-1 │BEGA SUPERIOARĂ │ TM │ 364│ 364│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│270 │ 449-1 │BEGHEIUL VECHI - VEST TIMIŞOARA │ TM │ 10.500│ 0│ 10.500│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│271 │ 450-1 │BEHELA │ TM │ 1.662│ 1.662│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│272 │ 453-1 │BEREGSĂU - AMONTE │ TM │ 1.513│ 1.513│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│273 │ 466-1 │BOCIAR │ TM │ 4.126│ 0│ 4.126│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│274 │ 501-1 │CARACI │ TM │ 5.503│ 0│ 5.503│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│275 │ 507-1 │CERNABORA - TIMIŞINA │ TM │ 8.310│ 2.825│ 5.485│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│276 │ 812-1 │GALAŢCA │ TM │ 8.280│ 0│ 8.280│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│277 │ 842-1 │HITIAŞ - COŞTEI │ TM │ 384│ 384│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│278 │ 872-1 │LIVEZILE │ TM │ 5.462│ 0│ 5.462│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│279 │ 882-1 │MĂNĂŞTUR - BUNEA MARE │ TM │ 94│ 94│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│280 │ 904-1 │MUREŞAN │ TM │ 6.040│ 0│ 6.040│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│281 │ 915-1 │NORD - LANCA - BIRDA │ TM │ 31.615│ 18.147│ 13.468│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│282 │ 925-1 │PARTOŞ - GLOGONI │ TM │ 2.876│ 0│ 2.876│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│283 │ 956-1 │POGONIŞ │ TM │ 11.069│ 5.012│ 6.057│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│284 │ 985-1 │RĂUŢI - SÂNMIHAIU GERMAN │ TM │ 5.128│ 0│ 5.128│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│285 │ 993-1 │RUDNA - GIULVĂZ │ TM │ 5.643│ 0│ 5.643│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│286 │ 994-1 │RIU - GLAVIŢA │ TM │ 8.486│ 8.486│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│287 │ 996-1 │ROIGA │ TM │ 6.855│ 6.070│ 785│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│288 │ 1016-1 │SÂNNICOLAU - SARAVALE │ TM │ 19.998│ 0│ 19.998│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│289 │ 1073-1 │SUD - LANCA - BIRDA │ TM │ 9.984│ 0│ 9.984│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│290 │ 1074-1 │ŞURGANI │ TM │ 7.760│ 2.060│ 5.700│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│291 │ 1081-1 │ŢEBA - TIMIŞAŢ │ TM │ 28.063│ 0│ 28.063│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│292 │ 1088-1 │TIMIŞUL MORT │ TM │ 19.692│ 0│ 19.692│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│293 │ 1104-1 │UIVAR - PUSTINIŞ │ TM │ 5.403│ 0│ 5.403│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│294 │ 1154-1 │VINGA - BILED - BEREGSĂU │ TM │ 25.530│ 16.907│ 8.623│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│295 │ 1189-1 │CHECEA - JIMBOLIA │ TM │ 54.451│ 0│ 54.451│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│296 │ 446-1 │BECIU - LIŢA │ TR │ 12.491│ 4.951│ 7.540│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│297 │ 1041-1 │SFINŢEŞTI - VÂRTOAPE │ TR │ 2.989│ 2.989│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│298 │ 1046-1 │SISTEM FĂUREŞTI - LALOŞU │ VL │ 1.924│ 1.924│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│299 │ 1047-1 │SISTEM TREPTEANCA - CUNGREA MARE │ VL │ 455│ 455│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│300 │ 170-1 │ARMENI - GOLOGANU │ VN │ 4.950│ 4.950│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│301 │ 499-1 │CALIENI - NĂNEŞTI │ VN │ 11.814│ 5.912│ 5.902│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│302 │ 696-1 │CORBIŢA │ VN │ 1.235│ 1.235│ 0│
├────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│303 │ 1053-1 │SLIMNIC - COŢATCU BĂLANU │ VN │ 17.460│ 17.460│ 0│
├────┴─────────┴────────────────────────────────────────────┴─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ TOTAL │ 1.510.086│ 818.335│ 691.751│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┘   7. Amenajãri de combatere a eroziunii solului┌────┬─────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┐
│Nr. │ Cod │ Denumire amenajare │ Judeţul │Capacitãţi│
│crt.│amenajare│ │ │ CES [ha] │
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 1 │ 451-1 │CES BENIC - CRAIVA │ AB │ 159│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 2 │ 514-1 │CES ALBA IULIA │ AB │ 3.509│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 3 │ 706-1 │CES CRICĂU │ AB │ 40│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 4 │ 819-1 │CES GÂMBAŞ - MEŞCREAC │ AB │ 1.352│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 5 │ 864-1 │CES JIDVEI - BLAJ │ AB │ 3.023│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 6 │ 879-1 │CES MĂGINA - AIUD │ AB │ 550│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 7 │ 894-1 │CES MIRĂSLĂU │ AB │ 31│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 8 │ 917-1 │CES OCNA MUREŞ │ AB │ 2.544│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 9 │ 926-1 │CES PÂRVA - PETRISAT │ AB │ 360│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 10 │ 940-1 │CES PETRISAT - PĂNADE │ AB │ 361│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 11 │ 941-1 │CES PIANU DE JOS │ AB │ 23│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 12 │ 1010-1 │CES SÂNMICLĂUŞ - CRĂIEŞTI │ AB │ 1.163│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 13 │ 1011-1 │CES SĂNMICLĂUŞ - PĂNADE │ AB │ 2.915│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 14 │ 1018-1 │CES SÂNTIMBRU - BĂRĂBANŢ │ AB │ 180│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 15 │ 1028-1 │CES SEBEŞ - CUNŢA │ AB │ 392│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 16 │ 1029-1 │CES SEBEŞ - SĂSCIORI │ AB │ 1.000│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 17 │ 1066-1 │CES SPINOASA - GREABĂN │ AB │ 552│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 18 │ 1125-1 │CES VALEA LUNGĂ │ AB │ 556│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 19 │ 178-1 │B.H. ARGEŞ │ AG │ 8.662│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 20 │ 179-1 │B.H. ARGEŞEL │ AG │ 4.947│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 21 │ 187-1 │B.H. BASCOV │ AG │ 2.428│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 22 │ 189-1 │B.H. BRATIA │ AG │ 6.800│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 23 │ 190-1 │B.H. CĂLINEŞTI │ AG │ 475│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 24 │ 214-1 │B.H. CARCINOV │ AG │ 5.615│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 25 │ 239-1 │B.H. DÂMBOVIŢA │ AG │ 5.511│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 26 │ 245-1 │B.H. DOAMNEI │ AG │ 6.947│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 27 │ 256-1 │B.H. IZVORANI │ AG │ 147│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 28 │ 305-1 │B.H. ŞTEFĂNEŞTI │ AG │ 341│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 29 │ 308-1 │B.H. TÂRGULUI │ AG │ 11.195│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 30 │ 325-1 │B.H. TOPOLOG │ AG │ 4.716│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 31 │ 358-1 │B.H. VĂLENI │ AG │ 781│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 32 │ 360-1 │B.H. VÂLSAN │ AG │ 7.423│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 33 │ 395-1 │B.H. VRĂNEŞTI │ AG │ 789│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 34 │ 1334-1 │B.H. VEDIŢA CES │ AG │ 2.138│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 35 │ 57-1 │ALMAŞ │ AR │ 121│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 36 │ 470-1 │VALEA BODEŞTI │ AR │ 900│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 37 │ 715-1 │CRIŞUL ALB │ AR │ 4.420│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 38 │ 903-1 │MUREŞ │ AR │ 1.987│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 39 │ 907-1 │VALEA MUSTEŞTI │ AR │ 732│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 40 │ 1176-1 │CHISINDIA │ AR │ 703│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 41 │ 1177-1 │CHIZDIA │ AR │ 324│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 42 │ 24-1 │ADÂNC ŞI PANĂ │ BC │ 341│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 43 │ 151-1 │APA NEAGRĂ │ BC │ 2.479│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 44 │ 454-1 │BERHECI │ BC │ 28.106│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 45 │ 459-1 │BIJGHIR │ BC │ 470│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 46 │ 463-1 │BISTRIŢA │ BC │ 3.307│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 47 │ 503-1 │CAŞIN │ BC │ 52│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 48 │ 787-1 │DROBOTFOR │ BC │ 6.913│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 49 │ 794-1 │DRAGOVA │ BC │ 2.683│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 50 │ 897-1 │MORA │ BC │ 607│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 51 │ 929-1 │PERESCHIV │ BC │ 7.332│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 52 │ 959-1 │POLOCIN │ BC │ 198│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 53 │ 972-1 │RĂCĂTĂU I │ BC │ 5.783│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 54 │ 973-1 │RĂCĂTĂU II │ BC │ 6.665│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 55 │ 995-1 │ROGOAZA │ BC │ 668│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 56 │ 1044-1 │SIRET PARAVA │ BC │ 3.491│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 57 │ 1055-1 │SOCI │ BC │ 3.105│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 58 │ 1080-1 │TAZLĂU │ BC │ 221│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 59 │ 1095-1 │TREBIŞ │ BC │ 2.630│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 60 │ 1113-1 │VALEA CHISTELNIŢEI │ BC │ 103│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 61 │ 1130-1 │VALEA MARE - FARAOANI │ BC │ 967│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 62 │ 1131-1 │VALEA MORII │ BC │ 4.202│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 63 │ 1164-1 │ZELETIN │ BC │ 15.226│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 64 │ 1170-1 │BAHNA BĂLCESCU │ BC │ 3.075│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 65 │ 339-1 │B.H. VALEA DANŢA │ BH │ 2.890│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 66 │ 712-1 │CRIŞ REPEDE MAL DR. AVAL TILEAGD │ BH │ 2.020│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 67 │ 713-1 │CRIŞ REPEDE MAL STG. AMONTE TILEAGD │ BH │ 1.950│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 68 │ 727-1 │DEALURILE BIHARIEI │ BH │ 149│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 69 │ 728-1 │DEALURILE SÂNTIMBREU │ BH │ 225│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 70 │ 937-1 │PERIMETRU ETALON POCOLA │ BH │ 1.506│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 71 │ 1138-1 │VALEA TĂŞAD │ BH │ 2.439│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 72 │ 85-1 │AMENAJ. PLANTAŢII POMI JUDEŢ │ BN │ 1.560│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 73 │ 91-1 │AMENAJ. PLANTAŢII VII JUDEŢ │ BN │ 973│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 74 │ 695-1 │B.H. COMLODUL SUPERIOR │ BN │ 10.197│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 75 │ 1165-1 │B.H. ZONA CICEU │ BN │ 3.000│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 76 │ 422-1 │BALABANI - DIMĂCHENI │ BT │ 625│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 77 │ 491-1 │BURLA │ BT │ 11.500│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 78 │ 686-1 │COASTA - BURLEŞTI │ BT │ 232│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 79 │ 700-1 │COZANCEA │ BT │ 3.535│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 80 │ 717-1 │CUCORĂNI - BOTOŞANI │ BT │ 5.147│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 81 │ 791-1 │DOROHOI - DAVIDOAIA │ BT │ 4.905│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 82 │ 854-1 │IBĂNEASA │ BT │ 5.317│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 83 │ 865-1 │JIJIA DOROHOI - UNGURENI │ BT │ 4.679│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 84 │ 866-1 │JIJIA SUPERIOARĂ │ BT │ 13.269│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 85 │ 900-1 │MORIŞCA │ BT │ 11.302│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 86 │ 954-1 │PODRIGA │ BT │ 9.559│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 87 │ 960-1 │POMI AVRĂMENI │ BT │ 292│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 88 │ 961-1 │POMI FRUMUŞICA │ BT │ 670│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 89 │ 962-1 │POMI RĂCHIŢI │ BT │ 324│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 90 │ 963-1 │POMI VORONA │ BT │ 253│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 91 │ 1048-1 │SITNA │ BT │ 5.087│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 92 │ 1068-1 │STĂUCENI - SILIŞTEA │ BT │ 408│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 93 │ 1083-1 │TERASE ALBEŞTI │ BT │ 731│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 94 │ 1141-1 │VALEA VIILOR │ BT │ 163│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 95 │ 1151-1 │VII BĂLUŞENI │ BT │ 306│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 96 │ 836-1 │HÂRTIBACIU SUPERIOR │ BV │ 3.622│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 97 │ 930-1 │PERIMETRU ETALON APAŢA │ BV │ 1.451│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 98 │ 946-1 │PLANTAŢII POMI ŞOARŞ │ BV │ 235│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 99 │ 964-1 │POMI ZĂRNEŞTI │ BV │ 50│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│100 │ 1013-1 │SÂMPETRU APAŢA MAL DR. │ BV │ 441│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│101 │ 1014-1 │SÂMPETRU APAŢA MAL STG. │ BV │ 2.328│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│102 │ 1027-1 │SCROAFA BUNEŞTI │ BV │ 3.500│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│103 │ 1065-1 │ŞONA - HĂLMEAG TICUŞ │ BV │ 1.426│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│104 │ 1077-1 │TÂRLUNG │ BV │ 4.310│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│105 │ 1155-1 │VÂRGHIŞ AUGUSTIN │ BV │ 1.056│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│106 │ 423-1 │BĂLĂNEASA │ BZ │ 10.103│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│107 │ 465-1 │BLĂJANCA │ BZ │ 1.292│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│108 │ 481-1 │BREAZA JUD. BUZĂU │ BZ │ 790│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│109 │ 725-1 │DARA │ BZ │ 108│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│110 │ 905-1 │MURGEŞTI │ BZ │ 287│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│111 │ 913-1 │NIŞCOV - SĂRATA │ BZ │ 2.757│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│112 │ 943-1 │PÂRSCOV │ BZ │ 2.167│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│113 │ 1020-1 │SĂRĂŢEL │ BZ │ 8.429│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│114 │ 1049-1 │SLĂNIC - VERSANT DREPT │ BZ │ 2.410│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│115 │ 1050-1 │SLĂNIC - VERSANT STÂNG │ BZ │ 3.157│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│116 │ 1093-1 │TOHĂNEANCA │ BZ │ 1.037│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│117 │ 1116-1 │VALEA CU DRUM │ BZ │ 181│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│118 │ 1174-1 │CHIOJDU │ BZ │ 1.855│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│119 │ 1178-1 │CÂLNĂU │ BZ │ 8.926│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│120 │ 1180-1 │CÂMPULUNGEANCA │ BZ │ 1.180│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│121 │ 1186-1 │CISLĂU │ BZ │ 386│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│122 │ 158-1 │AMENAJ. PLANT. POMICOLE CASEI │ CJ │ 108│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│123 │ 159-1 │AMENAJ. PLANT. POMICOLE ÎNFRĂŢIREA CLUJ │ CJ │ 96│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│124 │ 160-1 │AMENAJ. PLANT. POMICOLE MICA │ CJ │ 273│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│125 │ 161-1 │AMENAJ. PLANT. POMICOLE ORAŞ HUEDIN │ CJ │ 172│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│126 │ 162-1 │AMENAJ. PLANT. POMICOLE PLĂIEŞTI │ CJ │ 253│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│127 │ 163-1 │AMENAJ. PLANT. POMICOLE RECEA CRISTUR │ CJ │ 100│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│128 │ 164-1 │AMENAJ. PLANT. POMICOLE RUGĂSEŞTI │ CJ │ 128│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│129 │ 509-1 │CES AGHIREŞ NADĂŞ IZVOARE │ CJ │ 2.515│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│130 │ 510-1 │CES AGÂRBICIU │ CJ │ 889│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│131 │ 525-1 │CES AMENAJ. PLANT. VITICOLE MIHAI VITEAZU │ CJ │ 102│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│132 │ 526-1 │CES AŞCHILEU │ CJ │ 244│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│133 │ 548-1 │CES BECAŞ │ CJ │ 1.750│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│134 │ 549-1 │CES BEDECIU │ CJ │ 1.265│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│135 │ 553-1 │CES BOBÂLNA - DEJ │ CJ │ 493│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│136 │ 564-1 │CES CĂPUŞUL MARE │ CJ │ 3.254│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│137 │ 566-1 │CES CHINTENI │ CJ │ 3.703│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│138 │ 567-1 │CES CLUJ NORD │ CJ │ 435│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│139 │ 568-1 │CES CODOR - JICHIŞ │ CJ │ 1.814│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│140 │ 578-1 │CES DEALUL FELEACULUI │ CJ │ 513│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│141 │ 582-1 │CES FEIURD INFERIOR │ CJ │ 2.120│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│142 │ 583-1 │CES FEIURD SUPERIOR │ CJ │ 4.112│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│143 │ 584-1 │CES FÎNEAŢA VACILOR │ CJ │ 2.370│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│144 │ 585-1 │CES FLOREŞTI - GÂRBĂU │ CJ │ 1.987│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│145 │ 587-1 │CES GĂDĂLIN SUPERIOR │ CJ │ 6.215│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│146 │ 607-1 │CES JICHIŞ - BUNEŞTI │ CJ │ 3.347│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│147 │ 608-1 │CES JUCU - RĂSCRUCI │ CJ │ 1.370│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│148 │ 609-1 │CES LEGHIA - NADĂŞ │ CJ │ 1.830│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│149 │ 610-1 │CES MACĂU - INUC │ CJ │ 2.832│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│150 │ 611-1 │CES MĂRĂLOIU SUPERIOR │ CJ │ 4.450│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│151 │ 612-1 │CES MURĂTORI │ CJ │ 1.572│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│152 │ 614-1 │CES MICEŞTI │ CJ │ 1.184│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│153 │ 616-1 │CES NADĂŞ - MERA │ CJ │ 1.000│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│154 │ 617-1 │CES NIMA - BUNEŞTI │ CJ │ 735│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│155 │ 619-1 │CES PĂNICENI │ CJ │ 1.118│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│156 │ 621-1 │CES PERIMETRU ETALON TURDA │ CJ │ 2.000│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│157 │ 623-1 │CES PETRIND - RUGINOASA │ CJ │ 652│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│158 │ 631-1 │CES POPEŞTI │ CJ │ 2.600│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│159 │ 637-1 │CES STAŢ. DIDACTICĂ EXPERIM. CLUJ │ CJ │ 210│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│160 │ 644-1 │CES ŞOIMENI - BUDEI │ CJ │ 2.782│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│161 │ 645-1 │CES SOMEŞ MAL DREPT │ CJ │ 3.502│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│162 │ 646-1 │CES SOMEŞ MAL STÂNG │ CJ │ 2.100│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│163 │ 649-1 │CES SUCEAG │ CJ │ 2.231│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│164 │ 652-1 │CES TOCBEŞTI │ CJ │ 2.910│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│165 │ 654-1 │CES TUREA - BĂGARA │ CJ │ 2.861│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│166 │ 661-1 │CES VALEA BORŞEI - CRISTOREL │ CJ │ 4.452│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│167 │ 662-1 │CES VALEA BORŞEI - FUNDĂTURA │ CJ │ 1.876│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│168 │ 664-1 │CES VALEA CĂIANULUI │ CJ │ 3.110│