Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.189 din 24 noiembrie 2010  pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Societatii Comerciale Studioul Cinematografic Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 1.189 din 24 noiembrie 2010 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Societatii Comerciale Studioul Cinematografic "Sahia Film" - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Culturii si Patrimoniului National

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 7 decembrie 2010
    În temeiul <>art. 108 din Constituţia României, republicatã, al <>art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor mãsuri financiare în domeniul bugetar, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 275/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al <>art. IV din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 55/2010 privind unele mãsuri de reducere a cheltuielilor publice, cu modificãrile ulterioare, şi având în vedere prevederile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 79/2008 privind mãsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 203/2009,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

    ART. 1
    (1) Se aprobã bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Societãţii Comerciale Studioul Cinematografic "Sahia Film" - S.A., societate comercialã pe acţiuni cu capital integral de stat, aflatã sub autoritatea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
    (2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevãzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al Societãţii Comerciale Studioul Cinematografic "Sahia Film" - S.A., prevãzut la alin. (1), se aprobã de cãtre Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
    ART. 2
    (1) Nivelul cheltuielilor aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Societãţii Comerciale Studioul Cinematografic "Sahia Film" - S.A., prevãzut la art. 1 alin. (1), reprezintã limita maximã şi nu poate fi depãşitã decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional.
    (2) În cazul în care în execuţie se înregistreazã nerealizãri ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercialã Studioul Cinematografic "Sahia Film" - S.A. poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţã aprobaţi.
    ART. 3
    (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţioneazã cu amendã de la 1.000 lei la 5.000 lei.
    (2) Contravenţia prevãzutã la alin. (1) intrã sub incidenţa dispoziţiilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 180/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 4
    Contravenţia prevãzutã la art. 3 se constatã de cãtre organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplicã persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotãrâri.

                                 PRIM-MINISTRU
                                    EMIL BOC

                                Contrasemneazã:
                                ---------------
                 Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,
                                 Kelemen Hunor

               Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
                                Ioan Nelu Botiş

                         Ministrul finanţelor publice,
                              Gheorghe Ialomiţianu

    Bucureşti, 24 noiembrie 2010.
    Nr. 1.189.


    ANEXÃ


    AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
    Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional
    Agentul economic: Societatea Comercialã Studioul Cinematografic "Sahia Film" - S.A.
    Sediul/Adresa: Bucureşti, sector 1, Bd. Aviatorilor nr. 106
    Codul fiscal: 9566322


                       BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
                                  PE ANUL 2010
┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐
│ │ │ │Propuneri │
│ │ │Nr.│ 2010 │
│ │ INDICATORI │rd.│rectificate│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 8 = 5+7 │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ I │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) │ 1 │ 1.309.975│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ 1.│Venituri din exploatare - total, in care: │ 2 │ 1.309.880│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ a)│producţia vândutã │ 3 │ 1.271.600│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ b)│venituri din vânzarea mãrfurilor │ 4 │ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ c)│venituri din subvenţii de exploatare aferente CA nete, din care: │ 5 │ 0│
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │- subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 6 │ 0│
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare │ 7 │ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ d)│producţia de imobilizãri │ 8 │ 32.280│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ e)│alte venituri din exploatare │ 9 │ 6.000│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ 2.│Venituri financiare - total, din care: │10 │ 95│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ a)│venituri din imobilizãri financiare │11 │ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ b)│venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din │ │ │
│ │activele imobilizate │12 │ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ c)│venituri din dobânzi │13 │ 60│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ d)│alte venituri financiare │14 │ 35│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ 3.│Venituri extraordinare │15 │ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ II │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) │16 │ 1.292.884│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, (18:21+34:38) din care: │17 │ 1.292.884│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ a)│cheltuieli materiale │18 │ 54.214│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ b)│alte cheltuieli externe (cu energia şi apã) │19 │ 103.000│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ c)│cheltuieli privind mãrfurile │20 │ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ d)│cheltuieli cu personalul, din care (rd.22+23+28); │21 │ 556.238│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │- salarii │22 │ 377.024│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, │23 │ 119.151│
│ │din care (rd.25 la 28): │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │- contribuţia la asigurãri sociale │24 │ 89.789│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │- contribuţia la asigurãri pentru şomaj │25 │ 3.294│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │- contribuţia la asigurãrile sociale de sãnãtate │26 │ 26.068│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │- contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii │27 │ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │- alte cheltuieli cu personalul, din care (rd. 29+32+33): │28 │ 52.397│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │- contrib. sociale cf. <>art. 21/Legea nr. 571/2003 - Cod fiscal, │29 │ 3.762│
│ │cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care (rd.30+31): │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ - tichete de creşã, (cf. <>art. 3/Legea nr. 193/2006) │30 │ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ - tichete cadou pt. cheltuieli sociale (cf. art. 2/Legea │31 │ 3.762│
│ │ nr. 193/2006) │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │- tichete de masã │32 │ 48.635│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │- tichete de vacanţã │33 │ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ e)│ch. cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor │34 │ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri │35 │ 0│
│ │judecãtoreşti │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ g)│amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale │36 │ 95.256│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ h)│cheltuieli privind prestaţiile externe │37 │ 418.326│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ i)│alte cheltuieli de exploatare, din care (rd.39+40+42+45:47): │38 │ 65.850│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │- contract de mandat │39 │ 60.000│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │- cheltuieli de protocol, din care: │40 │ 5.850│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ - tichete cadou pt. protocol (cf. <>Legii nr. 193/2006) │41 │ 270│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │- cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care (rd.43+44): │42 │ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate │43 │ 0│
│ │ (cf. <>Legii nr. 193/2006) │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, │44 │ 0│
│ │ promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. <>Legii nr. 193/2006)│ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │- cheltuieli cu sponsorizarea │45 │ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale │46 │ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice │47 │ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │48 │ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ a)│cheltuieli privind dobânzile │49 │ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ b)│alte cheltuieli financiare │50 │ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ 3.│Cheltuieli extraordinare │51 │ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│III │REZULTATUL BRUT (profit+/pierdere-) │52 │ 17.091│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IV │IMPOZIT PE PROFIT │53 │ 2.735│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│V │PROFITUL CONTABIL RÃMAS DUPÃ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, │54 │ 14.356│
│ │din care: │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ 1.│Rezerve legale │55 │ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ 2.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege │56 │ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ 3.│Acoperirea pierderilor din anii precedenţi │57 │ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele │58 │ 0│
│ │cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea │ │ │
│ │surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii │ │ │
│ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ │
│ │împrumuturi externe │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege │59 │ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ 6.│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57 │60 │ 14.356│
│ │58 şi 59 │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ 7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul │61 │ 1.436│
│ │net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar │ │ │
│ │realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar │ │ │
│ │de referinţã │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ 8.│Minimum 50%, vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul │62 │ 12.920│
│ │regiilor de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori │ │ │
│ │dividende în cazul societãţilor/companiilor │ │ │
│ │naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat│ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ 9.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se │63 │ 0│
│ │repartizeazã la alte rezerve şi constituie sursa proprie de │ │ │
│ │finanţare │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VI │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care (rd.65:67+70): │64 │ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ 1.│Surse proprii │65 │ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ 2.│Alocaţii de la buget │66 │ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ 3.│Credite bancare (rd.67+68): │67 │ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │- interne │68 │ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │- externe │69 │ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ 4.│Alte surse │70 │ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VII │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │71 │ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente │72 │ 0│
│ │investiţiilor în curs la finele anului │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii (rd.74+75)│73 │ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ - interne │74 │ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ - externe │75 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VIII│REZERVE, din care: │76 │ 28.058│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ 1.│Rezerve legale │77 │ 553│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ 2.│Rezerve statutare │78 │ 26.736│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ 3.│Alte rezerve │79 │ 769│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IX │DATE DE FUNDAMENTARE │80 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ 1.│Venituri totale │81 │ 1.309.975│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale │82 │ 1.292.884│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ 3.│Nr. de personal prognozat la finele anului │83 │ 37│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ 4.│Nr. mediu de salariaţi total │84 │ 37│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ 5.│Fond de salarii, din care (rd.86+87): │85 │ 377.024│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ a)│fondul de salarii aferent personalului angajat cu CIM │86 │ 373.424│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ b)│alte cheltuieli cu personalul │87 │ 3.600│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã) │88 │ 841│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ 35.405│
│ │(lei/persoanã) (rd. 81/84) - în preţuri curente │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu - în preţuri │90 │ 35.405│
│ │comparabile (lei/persoanã)(rd. 81/84 x ICP) │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu │91 │ 0│
│ │(unitãţi fizice/persoanã) │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ 10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │92 │ 987│
│ │[(cheltuieli totale/venituri totale)*1000](rd. 16/rd. 1) x 1000 │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ 11.│Plãţi restante - total │93 │ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │- preţuri curente │94 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │- preţuri comparabile │95 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ 12.│Creanţe restante │96 │ 280.000│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │- preţuri curente │97 │ 280.000│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │- preţuri comparabile │98 │ │
└────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘                                          -------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice