Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.188 din 24 noiembrie 2010  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Societatii Comerciale Studioul Cinematografic Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 1.188 din 24 noiembrie 2010 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Societatii Comerciale Studioul Cinematografic "Animafilm" - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Culturii si Patrimoniului National

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 7 decembrie 2010
    În temeiul <>art. 108 din Constituţia României, republicatã, al <>art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor mãsuri financiare în domeniul bugetar, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 275/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al <>art. IV din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 55/2010 privind unele mãsuri de reducere a cheltuielilor publice, cu modificãrile ulterioare, şi având în vedere prevederile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 79/2008 privind mãsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 203/2009,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

    ART. 1
    (1) Se aprobã bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Societãţii Comerciale Studioul Cinematografic "Animafilm" - S.A., societate comercialã aflatã sub autoritatea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
    (2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevãzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al Societãţii Comerciale Studioul Cinematografic "Animafilm" - S.A., prevãzut la alin. (1), se aprobã de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
    ART. 2
    (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Societãţii Comerciale Studioul Cinematografic "Animafilm" - S.A. reprezintã limite maxime şi nu pot fi depãşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional.
    (2) În cazul în care în cursul execuţiei bugetare se înregistreazã nerealizãri ale veniturilor aprobate, Societatea Comercialã Studioul Cinematografic "Animafilm" - S.A. poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.
    ART. 3
    (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţioneazã cu amendã de la 1.000 lei la 5.000 lei.
    (2) Contravenţia prevãzutã la alin. (1) intrã sub incidenţa dispoziţiilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 180/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 4
    Contravenţia prevãzutã la art. 3 se constatã de cãtre organele de control financiare ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplicã persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotãrâri.

                                 PRIM-MINISTRU
                                    EMIL BOC

                                Contrasemneazã:
                                ---------------
                               Ministrul culturii
                           şi patrimoniului naţional,
                                 Kelemen Hunor

                               Ministrul muncii,
                        familiei şi protecţiei sociale,
                                Ioan Nelu Botiş

                         Ministrul finanţelor publice,
                              Gheorghe Ialomiţianu

    Bucureşti, 24 noiembrie 2010.
    Nr. 1.188.

    ANEXÃ

    Societatea Comercialã Studioul Cinematografic "Animafilm" - S.A.
    J 40/12353/1991
    CUI 338819

                       BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
                                  PE ANUL 2010                                                                                             mii lei
┌──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
│ │ INDICATORI │ │ BVC 2010 │
│ │ │ │ Propuneri │
├────┬─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼──┬──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ I. │ │ │ VENITURI TOTALE │ 1│ 103000│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 1│ │Venituri din exploatare- total, din care: │ 2│ 103000│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a)│producţia vândutã │ 3│ 101203│
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b)│venituri din vânzarea mãrfurilor │ 4│ │
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │c)│venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: │ 5│ │
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │subvenţii, conform prevederilor legale în vigoare │ 6│ │
│ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │transferuri, conform prevederilor legale în vigoare │ 7│ │
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │d)│producţia imobilizatã, variaţia stocurilor de produse finite şi a │ 8│ │
│ │ │ │producţiei în curs de execuţie │ │ │
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │e)│alte venituri din exploatare │ 9│ 1797│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 2│ │Venituri financiare-total, din care: │ 10│ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a)│venituri din interese de participare │ 11│ │
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b)│venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele │ 12│ │
│ │ │ │imobilizate │ │ │
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │c)│venituri din dobânzi │ 13│ │
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │d)│alte venituri financiare │ 14│ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 3│ │Venituri extraordinare │ 15│ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ II │ │ │ CHELTUIELI TOTALE │ 16│ 103000│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 1│ │Cheltuieli de exploatare-total, din care: │ 17│ 103000│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a)│cheltuieli materiale │ 18│ 3420│
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b)│alte cheltuieli din afarã (cu energia şi apa) │ 19│ 5206│
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │c)│cheltuieli privind mãrfurile │ 20│ │
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │d)│cheltuieli cu personalul, din care: │ 21│ 28716│
│ │ ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │d1 │salarii │ 22│ 14784│
│ │ │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care: │ 23│ 13932│
│ │ │ ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale │ 24│ 10806│
│ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │cheltuieli privind contribuţia la asigurãri pentru şomaj │ 25│ 310│
│ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate │ 26│ 2672│
│ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │cheltuieli privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de│ │ │
│ │ │ │salarii │ 27│ 144│
│ │ │ ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care: │ 28│ 0│
│ │ │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │d3.1) cheltuieli sociale prevãzute prin art. 21 lit.c) din Legea nr. │ 29│ │
│ │ │ │ │571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificãrile şi completãrile │ │ │
│ │ │ │ │ulterioare, din care: │ │ 0│
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │- tichete de creşã, portivit <>Legii nr. 193/2006, cu completãrile şi │ │ │
│ │ │ │ │modificãrile ulterioare │ 30│ 0│
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006, │ 31│ │
│ │ │ │ │cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ 0│
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │d3.2) tichete de masã │ 32│ 0│
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │d3.3) tichete de vacanţã │ 33│ 0│
│ │ ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │e)│ch. cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit │ 34│ │
│ │ │ │programelor de disponibilizãri │ │ 0│
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti │ 35│ 0│
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale │ 36│ 0│
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │h)│ch. cu prestaţiile externe │ 37│ 27225│
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care: │ 38│ 38433│
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │i1) contract de mandat │ 39│ 36360│
│ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │i2) ch. de protocol, din care: │ 40│ 506│
│ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi │ │ │
│ │ │ │completãrile ulterioare │ 41│ │
│ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care: │ 42│ │
│ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit │ 43│ │
│ │ │ │<>Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
│ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe │ 44│ │
│ │ │ │pieţe existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006, cu modificãrile │ │ │
│ │ │ │şi completãrile ulterioare │ │ │
│ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │i4) ch. cu sponsorizarea │ 45│ │
│ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale │ 46│ │
│ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor │ 47│ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 2│ │Cheltuieli financiare-total, din care: │ 48│ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a)│cheltuieli privind dobânzile │ 49│ │
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b)│alte cheltuieli financiare │ 50│ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 3│ │Cheltuieli extraordinare │ 51│ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│III │ │ │ REZULTATUL BRUT (profit) │ 52│ 0│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │ 53│ 6500│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RÃMAS dupã deducerea impozitului pe │ 54│ -6500│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 1│ │Rezerve legale │ 55│ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 2│ │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege │ 56│ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi │ 57│ 0│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 4│ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate │ 58│ │
│ │ │ │din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ │
│ │ │ │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor │ │ │
│ │ │ │costuri aferente acestor împrumuturi │ │ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 5│ │Alte repartizãri prevãzute de lege │ 59│ 0│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 6│ │Profitul contabil râmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 │ │ │
│ │ │ │şi 58 │ 60│ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 7│ │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, │ 61│ │
│ │ │ │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la │ │ │
│ │ │ │nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã │ │ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 8│ │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor │ 62│ │
│ │ │ │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi │ │ │
│ │ │ │societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat │ │ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 9│ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã│ 63│ │
│ │ │ │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare │ │ 0,00│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ VI │ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │ 64│ 0,00│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 1│ │Surse proprii │ 65│ 0,00│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 2│ │Alocaţii de la buget │ 66│ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 3│ │Credite bancare │ 67│ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a)│ interne │ 68│ │
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b)│ externe │ 69│ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 4│ │Alte surse │ 70│ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VII │ │ │ CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │ 71│ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 1│ │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor │ │ │
│ │ │ │în curs la finele anului │ 72│ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 2│ │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii │ 73│ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a)│ interne │ 74│ │
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b)│ externe │ 75│ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VIII│ │ │REZERVE, din care: │ 76│ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 1│ │Rezerve legale │ 77│ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 2│ │Rezerve statutare │ 78│ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 3│ │Alte rezerve │ 79│ 0│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IX │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ 80│ 0│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 1│ │Venituri totale │ 81│ 103000│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 2│ │Cheltuieli aferente veniturilor totale │ 82│ 103000│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 3│ │Numãr prognozat de personal la finele anului │ 83│ 1│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 4│ │Numãr mediu de salariaţi total │ 84│ 1│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 5│ │Fond de salarii, din care: │ 85│ 14784│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual│ │ │
│ │ │ │de muncã │ 86│ 12444│
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b)│alte cheltuieli cu personalul │ 87│ 2340│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 6│ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã) │ 88│ 1037│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 7│ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente │ │ │
│ │ │ │(lei/persoanã) (rd. 81/84) │ 89│ 103000│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 8│ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile │ 90│ │
│ │ │ │(lei/persoanã) (rd. 81/84 *ICP) │ │ 103000│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 9│ │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi │ │ │
│ │ │ │fizice/persoanã) │ 91│ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │10│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │ 92│ │
│ │ │ │[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 │ │ 1000│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │11│ │Plãţi restante-total │ 93│ 865000│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a)│ preţuri curente │ 94│ 865000│
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b)│ preţuri comparabile │ 95│ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │12│ │Creanţe restante-total │ 96│ 60000│
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a)│ preţuri curente │ 97│ 60000│
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b)│ preţuri comparabile │ 98│ │
└────┴──┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice