Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARARE nr. 1.169 din 25 noiembrie 2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.169 din 25 noiembrie 2011  pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 1.169 din 25 noiembrie 2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 12 decembrie 2011

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

     ARTICOL UNIC
    Hotãrârea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sãnãtãţii lucrãtorilor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 din 17 mai 2007, cu modificãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:

    1. La articolul 4, alineatul (2) se abrogã.

    2. La articolul 8, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 8. - (1) Serviciile medicale profilactice prin care se asigurã supravegherea sãnãtãţii lucrãtorilor sunt: examenul medical la angajarea în muncã, de adaptare, periodic, la reluarea activitãţii, supraveghere specialã şi promovarea sãnãtãţii la locul de muncã."

    3. La articolul 8, dupã alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmãtorul cuprins:
    "(1^1) Prin supraveghere specialã se înţelege examenul medical profilactic efectuat de cãtre medicul de medicina muncii, în vederea stabilirii aptitudinii în muncã pentru lucrãtorii care se încadreazã în urmãtoarele categorii: persoane cu vârste cuprinse între 15 şi 18 ani împliniţi, persoane cu vârsta de peste 60 de ani împliniţi, femei gravide, persoane cu handicap, persoane dependente de droguri, de alcool, stângace, persoane cu vederea monocularã, persoane în evidenţã cu boli cronice."

    4. La articolul 8, dupã alineatul (4) se va introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmãtorul cuprins:
    "(5) Examinãrile medicale profilactice se efectueazã în baza fişei de identificare a factorilor de risc profesional, conform modelului prevãzut în anexa nr. 3, completatã în mod obligatoriu la toate rubricile şi semnatã de cãtre angajator."

    5. La articolul 12, alineatul (2) se abrogã.

    6. La articolul 16, dupã alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu urmãtorul cuprins:
    "(6^1) Medicul de medicina muncii poate solicita medicului de familie adeverinţã/scrisoare medicalã care sã ateste starea de sãnãtate a viitorului angajat."

    7. La articolul 22, dupã litera e) se introduce o nouã literã, litera f), cu urmãtorul cuprins:
    "f) la indicaţia medicului de medicina muncii, pentru stabilirea incompatibilitãţilor medicale cu riscurile profesionale evaluate, examenul medical periodic poate cuprinde investigaţii şi/sau examene medicale de specialitate suplimentare celor prevãzute în anexa nr. 1."

    8. Articolul 27 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 27. - În vederea conştientizãrii nevoilor şi obiectivelor privind sãnãtatea şi securitatea în muncã în rândul lucrãtorilor, a angajatorilor sau a altor factori implicaţi în acest scop, medicii de medicina muncii efectueazã activitãţi specifice de promovare a sãnãtãţii la locul de muncã pentru realizarea bunãstãrii lucrãtorilor, bazate pe identificarea problemelor acestora."

    9. Articolul 29 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 29. - (1) Pentru promovarea mãsurilor privind adaptarea la muncã a lucrãtorilor şi pentru îmbunãtãţirea condiţiilor de muncã şi de mediu, medicii de medicina muncii desfãşoarã activitãţi de consiliere privind sãnãtatea şi igiena ocupaţionalã a lucrãtorilor şi a reprezentanţilor acestora din întreprindere şi din comitetul de sãnãtate şi securitate în muncã, dupã caz, şi colaboreazã cu organismele din domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã.
    (2) Serviciul de medicina muncii care asigurã supravegherea stãrii de sãnãtate a lucrãtorilor va întocmi şi va prezenta angajatorului, anual, un raport care va cuprinde în principal concluziile evaluãrii stãrii de sãnãtate a lucrãtorilor, precum şi recomandãri medicale privind promovarea sãnãtãţii la locul de muncã."

    10. Articolul 37 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 37. - (1) Dosarul medical şi fişa de identificare a factorilor de risc profesional se pãstreazã la structura de medicina muncii pe durata derulãrii contractului cu angajatorul.
    (2) Dosarul medical şi fişa de identificare a factorilor de risc profesional pot fi, la solicitare, predate noii structuri de medicina muncii agreate de angajator.
    (3) Dosarele medicale trebuie pãstrate la structurile de medicina muncii cel puţin 40 de ani de la încetarea expunerii, în cazul expunerii profesionale la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncã."

    11. Articolul 38 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 38. - Angajatorul pãstreazã lista locurilor de muncã cu riscuri profesionale şi fişele de aptitudine."

    12. Articolul 41 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 41. - La schimbarea locului de muncã în altã unitate, lucrãtorului i se vor înmâna, la solicitare, copii ale dosarului sãu medical şi ale fişei de identificare a factorilor de risc profesional, pentru a fi predate structurii de medicina muncii a unitãţii respective."

    13. Articolul 42 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 42. - Angajatorii în procedurã de faliment vor informa structura de medicina muncii."

    14. Anexele nr. 1 şi 3-5 se modificã şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4, care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

                                 PRIM-MINISTRU
                                    EMIL BOC

                                Contrasemneazã:
                                ---------------
                              Ministrul sãnãtãţii,
                                 Ritli Ladislau

               Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
                                 Sulfina Barbu

            Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,
                                   Ion Ariton

    Bucureşti, 25 noiembrie 2011.
    Nr. 1.169.


    ANEXA 1
    (Anexa nr. 1 la Hotãrârea Guvernului nr. 355/2007)

                                    F I Ş E
         privind serviciile medicale profilactice detaliate în funcţie
                           de expunerea profesionalã


    EXPLICAREA FIŞELOR
    1. Examenul medical la angajare:
    a) la acest punct este menţionatã obligativitatea efectuãrii examinãrii clinice conform datelor din dosarul medical examen clinic general, pentru toţi lucrãtorii;
    b) la acest punct se includ pentru fiecare lucrãtor examinãrile clinice, de laborator sau paraclinice în funcţie de agentul la care este expus, de situaţia specialã de muncã, profesie/ocupaţie/funcţie.
    2. Examenul medical periodic:
    a) la acest punct este menţionat: examenul clinic general (cu atenţie deosebitã pe anumite aparate şi sisteme);
    b) la acest punct sunt menţionate examenele de laborator şi paraclinice de efectuat în funcţie de factorul nociv profesional la care este expus lucrãtorul respectiv sau profesia/ocupaţia/funcţia deţinutã;
    c) examen medical periodic - anual: intervalul dintre douã verificãri medicale periodice nu depãşeşte 12 luni.
    3. Contraindicaţii:
    a) contraindicaţiile sunt relative; ele necesitã evaluarea raportului dintre gravitatea bolii şi factorii constitutivi ai condiţiei de muncã şi evaluarea efectuatã de cãtre medicul de medicina muncii;
    b) inaptitudinea psihologicã datoratã lipsei potenţialului atitudinal şi aptitudinal psihologic profesional reprezintã contraindicaţie pentru ocupaţia/funcţia sau locul de muncã respectivã/respective;
    c) contraindicaţiile menţionate sunt valabile atât pentru examenul medical la angajare, cât şi pentru examenul medical periodic.
    4. Observaţii:
    a) bolile acute, pânã la vindecarea lor, constituie contraindicaţii absolute;
    b) medicul de medicina muncii poate solicita, dacã considerã necesar, pentru confirmarea unui diagnostic, examenul unui medic de altã specialitate, dar decizia de aptitudine în muncã îi aparţine în totalitate;
    c) pentru lucrãtorii care nu se regãsesc în fişele din prezenta anexã, examenul medical periodic va fi reprezentat de examenul clinic general anual;
    d) examenul medical periodic (clinic, de laborator sau paraclinic) se poate efectua şi la intervale mai scurte decât cele prevãzute în fişe, dacã acest lucru este prevãzut în contractul colectiv de muncã sau în alte dispoziţii în acest sens, cu acordul conducerii unitãţii şi al reprezentanţilor lucrãtorilor;
    e) la angajarea în muncã, precum şi cu ocazia examenului medical periodic al lucrãtorilor care concurã la siguranţa circulaţiei din sectorul transporturi feroviare, navale şi aeriene, al conducãtorilor auto, precum şi al altor categorii de lucrãtori care desfãşoarã activitãţi specifice, se vor efectua şi examinãrile stabilite prin reglementãri speciale, în scopul constatãrii dacã starea sãnãtãţii le permite sã îndeplineascã munca ce li se încredinţeazã;
    f) în funcţie de situaţia epidemiologicã localã, direcţiile de sãnãtate publicã judeţene vor stabili atât completarea examenelor medicale, cât şi modificarea periodicitãţii acestora în cadrul examenelor medicale periodice. Aceste modificãri trebuie transmise în scris unitãţilor care desfãşoarã activitate de medicina muncii;
    g) pentru lucrãtorii expuşi la radiaţii ionizante se va respecta legislaţia în vigoare ce reglementeazã domeniul activitãţilor nucleare;
    h) pentru lucrãtorii expuşi la agenţi chimici valorile-limitã de expunere profesionalã prevãzute în legislaţia în vigoare nu constituie o linie de demarcaţie absolutã între concentraţiile nocive şi concentraţiile nenocive având în vedere susceptibilitatea individualã. Valorile-limitã de expunere profesionalã servesc numai ca un ghid în scopuri de prevenire.
    Prescurtãri:
    - ECG = electrocardiografie
    - EEG = electroencefalografie
    - EMG = electromiografie
    - TGO = transaminazã glutamicã oxaloaceticã
    - TGP = transaminazã glutamicã piruvicã
    - GGT = gama glutamil transferazã
    - RPS = radiografie pulmonarã standard
    - OAD = oblic anterior drept (pentru radiografii)
    - TA = tensiune arterialã

    I. AGENŢI CHIMICI

    Fişa 1. Acid acrilic, acrilaţi (monomeri), metilmetaacrilat
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - spirometrie
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - spirometrie - anual
    Contraindicaţii:
    - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

    Fişa 2. Acid cianhidric şi compuşi cianici, cu excepţia cianamidei calcice
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - ECG
    - hemogramã
    - examen psihologic - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
    - spirometrie
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - tiocianaţi în urinã, la sfârşitul schimbului de lucru - anual
    - ECG - anual
    - hemogramã - anual
    - spirometrie - anual
    Contraindicaţii:
    - boli cronice ale sistemului nervos central
    - boli sau deformaţii care împiedicã purtarea mãştii
    - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
    - anemie
    - boli ale aparatului cardiovascular
    - etilism cronic
    - anosmie
    - afecţiuni tiroidiene

    Fişa 3. Acizi organici şi derivaţi (anhidride, lactone, halogenuri acide, nitrili şi amide)
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - spirometrie
    Examen medical periodic
    - examen clinic general - anual
    - spirometrie - anual
    Contraindicaţii:
    - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

    Fişa 4. Acrilamidã
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    Contraindicaţii:
    - boli cronice ale sistemului nervos central şi periferic

    Fişa 5. Acrilonitril şi metaacrilonitril
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - spirometrie
    - ECG
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - tiocianaţi în urinã, la sfârşitul schimbului de lucru - anual
    - spirometrie - anual
    - ECG - anual
    Contraindicaţii:
    - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
    - boli cronice ale aparatului cardiovascular

    Fişa 6. Alcool metilic
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - testarea acuitãţii vizuale şi a câmpului vizual
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - testarea acuitãţii vizuale şi a câmpului vizual - anual
    - alcool metilic în urinã (la sfârşitul schimbului de lucru) - anual
    Contraindicaţii:
    - boli ale nervului optic şi/sau ale retinei
    - boli cronice ale sistemului nervos central şi periferic
    - etilism cronic

    Fişa 7. Alcooli (cu excepţia alcoolului metilic)
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - hemogramã pentru metilciclohexanol
    - spirometrie
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - hemogramã (pentru metilciclohexanol) - anual
    - determinarea acetonei în urinã (pentru alcool izopropilic) (la sfârşitul schimbului de lucru) - anual
    - spirometrie - anual
    Contraindicaţii:
    - bronhopneumopatii cronice pentru alcoolul alilic, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
    - leucopenii pentru metilciclohexanol

    Fişa 8. Aldehide
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - spirometrie
    - RPS
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - RPS - la indicaţia medicului de medicina muncii
    - spirometrie - anual
    Contraindicaţii:
    - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

    Fişa 9. Amine alifatice
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - spirometrie
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - spirometrie - anual
    Contraindicaţii:
    - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

    Fişa 10. Amine aromatice carcinogene (benzidina, alfa- şi beta-naftilamina, auramina, 4-aminodifenil, 2- acetilaminofluoren, dimetilaminoazobenzen, aminoazotoluen etc.)
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - examen sumar de urinã (urobilinogen)
    - creatininã sanguinã
    - hemogramã
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - examen sumar de urinã (urobilinogen) - anual
    - determinarea benzidinei în urinã (pentru benzidina) - anual
    - hemogramã - anual
    - examen citologic al exfoliatului vezical - la 10 ani de la angajare şi apoi anual
    Contraindicaţii:
    - nefropatii cronice
    - anemie

    Fişa 11. Amoniac
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - spirometrie
    - RPS
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - spirometrie - anual
    - RPS - la indicaţia medicului de medicina muncii
    Contraindicaţii:
    - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

    Fişa 12. Anhidrida ftalicã
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - spirometrie
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - spirometrie - anual
    Contraindicaţii:
    - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

    Fişa 13. Arsen şi compuşii sãi (cu excepţia hidrogenului arseniat)
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - spirometrie
    - hemogramã
    - ECG
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - spirometrie - anual
    - hemogramã - anual
    - arsenurie la sfârşitul sãptãmânii de lucru - anual, şi la nevoie, la indicaţia medicului de medicina muncii
    - ECG - anual
    Contraindicaţii:
    - hepatopatii cronice
    - nefropatii cronice
    - boli cronice ale sistemului nervos central şi periferic
    - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
    - anemie
    - hipertensiune arterialã severã, cardiopatii cronice, aritmii

    Fişa 14. Bariu (compuşi solubili)
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - ECG
    - RPS
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - ECG - anual
    - RPS - la indicaţia medicului de medicina muncii
    - spirometrie - anual
    Contraindicaţii:
    - cardiopatii cronice

    Fişa 15. Benzen
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - hemogramã
    - spirometrie
    - TGO, TGP, GGT
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - hemogramã - anual
    - fenoli urinari totali la sfârşitul schimbului de lucru semestrial sau acid S-fenilmercapturic urinar la sfârşitul schimbului de lucru - anual
    - TGO, TGP, GGT - anual
    - spirometrie - anual
    Contraindicaţii:
    - afecţiuni hematologice
    - hepatopatii cronice
    - boli ale sistemului nervos
    - stomac operat
    - femei gravide sau lehuze
    - tineri sub 18 ani

    Fişa 16. Benzochinona şi produşi de oxidare ai hidrochinonei
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general (atenţie: ochi, tegumente)
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual (atenţie: ochi, tegumente)
    Contraindicaţii: -

    Fişa 17. Beriliu şi compuşi
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - spirometrie
    - RPS
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - RPS - la indicaţia medicului de medicina muncii
    - spirometrie - anual
    - dozarea beriliului în urinã (la sfârşitul schimbului de lucru) - anual
    - hemogramã - anual
    Contraindicaţii:
    - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
    - afecţiuni hematologice

    Fişa 18. Brom
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general (atenţie: tegumente, aparat respirator)
    - spirometrie
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual (atenţie: tegumente, aparat respirator)
    - spirometrie - anual
    Contraindicaţii:
    - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

    Fişa 19. Cadmiu metalic (pulberi şi fumuri)
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - hemogramã
    - examen sumar de urinã (proteinurie)
    - spirometrie
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - hemogramã - anual
    - examen sumar de urinã (atenţie la proteinurie) la sfârşitul schimbului de lucru - anual
    - cadmiurie (la sfârşitul schimbului de lucru) - anual
    - spirometrie - anual
    Contraindicaţii:
    - nefropatii cronice
    - anemii
    - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
    - emfizem pulmonar
    - tulburãri ale metabolismului calciului

    Fişa 20. Carbamaţi
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - spirometrie
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual, şi în timpul campaniei de lucru - sãptãmânal
    - colinesteraza eritrocitarã sau sericã în timpul campaniei de lucru, din 10 în 10 zile sau dupã o expunere severã accidentalã
    - spirometrie - anual
    Contraindicaţii:
    - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
    - boli cronice sau deformaţii care împiedicã purtarea mãştii de protecţie
    - boli cronice ale sistemului nervos

    Fişa 21. Cetone
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general (atenţie: ochi, tegumente)
    - spirometrie
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual (atenţie: ochi, tegumente)
    - acetonurie la sfârşitul schimbului de lucru (numai pentru acetonã) - anual
    - metiletilcetonurie (numai pentru metiletilcetonã) la sfârşitul schimbului de lucru - anual
    - spirometrie - anual
    Contraindicaţii:
    - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
    - boli cronice ale sistemului nervos central şi periferic (pentru expunerea la metil-n-butilcetona (2-hexanona), metil-npropilcetona (2-pentanona), metilisobutilcetona (4-metil-2-pentanona), etil-n-butilcetona (3 heptanona), metil-namilcetona (2 heptanona)

    Fişa 22. Chinone
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general (atenţie: ochi)
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual (atenţie: ochi)
    Contraindicaţii: -

    Fişa 23. Cianamida calcicã
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general (atenţie: tegumente, aparat respirator, etilism cronic)
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual (atenţie: tegumente, aparat respirator, etilism cronic)
    Contraindicaţii:
    - etilism cronic

    Fişa 24. Clor şi compuşi (în afara hidrocarburilor clorurate)
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - spirometrie
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - spirometrie - anual
    - RPS - la indicaţia medicului de medicina muncii
    Contraindicaţii:
    - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
    - boli cardiace cronice

    Fişa 25. Clorcian şi clorurã de cianuril
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general (atenţie: sistemul nervos central şi periferic)
    - spirometrie
    - ECG
    - RPS
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual (atenţie: sistemul nervos central şi periferic)
    - spirometrie - anual
    - ECG - anual
    - RPS - la indicaţia medicului de medicina muncii
    - tiocianaţi în urinã la sfârşitul schimbului de lucru - anual
    - hemogramã - anual
    Contraindicaţii:
    - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
    - boli cronice ale sistemului nervos central
    - boli cronice ale aparatului cardiovascular: boalã arterialã perifericã, boalã cardiacã ischemicã, valvulopatii
    - etilism cronic
    - hepatopatii cronice

    Fişa 26. Clorurã de vinil
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - TGO, TGP, GGT
    - numãr trombocite
    - spirometrie
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - spirometrie - anual
    - TGO, TGP, GGT - anual
    - numãr trombocite - anual
    - radiografia mâinilor - la indicaţia medicului de medicina muncii
    - test presor la rece - anual
    - fosfataza alcalinã - anual
    - examen sumar urinã (urobilinogen) - anual
    Contraindicaţii:
    - hepatopatii cronice
    - arteriopatii
    - sindrom Raynaud, boalã Raynaud
    - sclerodermie
    - afecţiuni osoase difuze
    - trombocitopenii

    Fişa 27. Cobalt (oxizi, sãruri)
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general (atenţie: aparat respirator)
    - spirometrie
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual (atenţie: aparat respirator)
    - spirometrie - anual
    - cobalturie la sfârşitul sãptãmânii de lucru - anual
    Contraindicaţii:
    - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astm bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
    - boli alergice

    Fişa 28. Crezoli
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - hemogramã
    - examen sumar urinã (urobilinogen)
    - TGO, TGP, GGT
    - spirometrie
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - hemogramã - anual
    - examen sumar urinã (urobilinogen) - anual
    - TGO, TGP, GGT - anual
    - spirometrie - anual
    Contraindicaţii:
    - nefropatii cronice
    - hepatopatii cronice
    - anemie
    - hipertensiune arterialã
    - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

    Fişa 29. Crom şi compuşi
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general (atenţie: cãi aeriene superioare - ulceraţie, perforaţie sept nazal pentru cromul hexavalent)
    - hemogramã
    - spirometrie
    - RPS
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual (atenţie: cãi aeriene superioare - ulceraţie, perforaţie sept nazal pentru cromul hexavalent)
    - spirometrie - anual
    - RPS - la indicaţia medicului de medicina muncii
    - cromurie la sfârşitul sãptãmânii de lucru - anual
    - examen citologic al sputei - la 10 ani de la angajare şi apoi din 3 în 3 ani
    Contraindicaţii:
    - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
    - hepatopatii cronice
    - anemii

    Fişa 30. Cupru (fumuri şi pulberi)
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general (atenţie: aparat respirator)
    - spirometrie
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - spirometrie - anual
    - RPS - la indicaţia medicului de medicina muncii
    Contraindicaţii:
    - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astm bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

    Fişa 31. Decaboran, pentaboran
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general (atenţie: sistemul nervos, starea psihicã)
    - TGO, TGP, GGT
    - examen sumar de urinã (urobilinogen)
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual (atenţie: sistemul nervos, starea psihicã)
    - TGO, TGP, GGT - anual
    Contraindicaţii:
    - boli organice ale sistemului nervos central
    - hepatopatii cronice

    Fişa 32. Diazometan, nitrozometil uretan, nitrozometil uree
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - spirometrie
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - spirometrie - anual
    Contraindicaţii:
    - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

    Fişa 33. Diboran
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - spirometrie
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - spirometrie - anual
    Contraindicaţii:
    - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
    - boli cronice ale aparatului cardiovascular

    Fişa 34. Difenil şi derivaţi (-metan, -etan, -eter), decalinã, tetralinã, difeniloxid
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general (atenţie: tegumente, aparat respirator)
    - spirometrie
    - ECG
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual (atenţie: tegumente, aparat respirator)
    - ECG - anual
    - spirometrie - anual
    Contraindicaţii:
    - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
    - HTA formã severã

    Fişa 35. Dimetilformamidã, dimetil acetamidã
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - examen sumar de urinã (urobilinogen)
    - TGO, TGP, GGT
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - examen sumar de urinã (urobilinogen) - anual
    - TGO, TGP, GGT (şi alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii) - anual
    - metilformamidã în urinã (pentru dimetilformamidã) la sfârşitul schimbului de lucru - anual
    - n-metilacetamidã în urinã (pentru n-n-demetilacetamidã) la sfârşitul sãptãmânii de lucru - anual
    Contraindicaţii:
    - hepatopatii cronice

    Fişa 36. Dimetilnitrozaminã
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - examen sumar de urinã (urobilinogen)
    - TGO, TGP, GGT
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - examen sumar de urinã (urobilinogen) - anual
    - TGO, TGP, GGT, alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii - anual
    Contraindicaţii:
    - hepatopatii cronice

    Fişa 37. Dimetilsulfat
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - TGO, TGP, GGT, alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii
    - creatininã sanguinã
    - examen sumar de urinã (urobilinogen)
    - spirometrie
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - TGO, TGP, GGT, alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii - anual
    - creatininã sanguinã - anual
    - examen sumar de urinã (urobilinogen) - anual
    - spirometrie - anual
    Contraindicaţii:
    - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
    - hepatopatii cronice
    - nefropatii cronice

    Fişa 38. Dinitrofenol, dinitrocrezol, dinitrobutil fenol
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - spirometrie
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - spirometrie - anual
    Contraindicaţii:
    - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
    - astm bronşic
    - hipertiroidie

    Fişa 39. Dioxan (dietilendioxid)
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - examen sumar de urinã (urobilinogen)
    - creatininã sanguinã
    - spirometrie
    - TGO, TGP, GGT, alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - examen sumar de urinã (urobilinogen) - anual
    - creatininã sanguinã - anual
    - TGO, TGP, GGT, alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii - anual
    - spirometrie - anual
    Contraindicaţii:
    - boli cronice ale sistemului nervos central
    - nefropatii cronice
    - hepatopatii cronice
    - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

    Fişa 40. Dioxid de sulf (inclusiv acid sulfuric)
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - spirometrie
    - RPS
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - spirometrie - anual
    - RPS - la indicaţia medicului de medicina muncii
    Contraindicaţii:
    - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

    Fişa 41. Esteri organo-fosforici
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - la fiecare 10 zile de la începerea campaniei
    - determinarea colinesterazei serice sau eritrocitare - în timpul campaniei de lucru, din 10 în 10 zile sau dupã o expunere severã accidentalã
    Contraindicaţii:
    - boli ale sistemului nervos
    - boli cronice care împiedicã portul mãştii şi costumului de protecţie

    Fişa 42. Eteri şi derivaţi
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - hemogramã (pentru fenil-glicidil-eter)
    - spirometrie
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - hemogramã (pentru fenil-glicidil-eter) - anual
    - spirometrie - anual
    Contraindicaţii:
    - afecţiuni psihice, inclusiv nevrozele manifeste
    - anemie (pentru fenil-glicidil-eter)
    - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

    Fişa 43. Etilenclorhidrinã, monoclorhidrinã, diclorhidrinã, epiclorhidrinã
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - examen sumar de urinã (urobilinogen)
    - spirometrie
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - spirometrie - anual
    Contraindicaţii:
    - boli cronice ale sistemului nervos central
    - boli psihice
    - hepatopatii cronice
    - nefropatii cronice
    - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

    Fişa 44. Etileniminã, propileniminã
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - spirometrie
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - spirometrie - anual
    Contraindicaţii:
    - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
    - hepatopatii cronice
    - nefropatii cronice

    Fişa 45. Etilenoxid
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - spirometrie
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - spirometrie - anual
    Contraindicaţii:
    - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
    - boli cronice ale sistemului nervos

    Fişa 46. Fenilhidrazine
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - hemogramã
    - examen sumar de urinã
    - creatininã sanguinã
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - hemogramã, reticulocite (când existã anemie) - anual
    - examen sumar de urinã - anual
    - creatininã sanguinã - anual
    Contraindicaţii:
    - anemie
    - trombocitopenii
    - boli alergice
    - nefropatii cronice

    Fişa 47. Fenoli, omologii sãi şi derivaţii lor halogenaţi
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - TGO, TGP, GGT
    - creatininã sanguinã
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - fenoli totali urinari la sfârşitul schimbului de lucru - anual
    - dozarea pentaclorfenolului în urinã (pentru pentaclorfenol) la sfârşitul schimbului de lucru - anual
    Contraindicaţii:
    - bronhopneumopatii cronice
    - nefropatii cronice
    - hepatopatii cronice

    Fişa 48. Fluor şi compuşi
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - spirometrie
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - determinarea fluorului în urinã (la sfârşitul schimbului de lucru) - anual
    - radiografia unui element al scheletului: la indicaţia medicului de medicina muncii
    - spirometrie - anual
    Contraindicaţii:
    - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

    Fişa 49. Fluor acetat şi metilfluoracetat de sodiu
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - ECG
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    Contraindicaţii:
    - boli cronice ale sistemului nervos central
    - miocardiopatii
    - hipoparatiroidii
    - hipocalcemii

    Fişa 50. Fosforul şi compuşii sãi anorganici
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - hemogramã
    - examen sumar de urinã (urobilinogen)
    - TGO, TGP, GGT
    - ECG
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - hemogramã - anual
    - radiografie dentarã şi a mandibulei - la indicaţia medicului de medicina muncii
    - examen sumar de urinã - anual
    - TGO, TGP, GGT - anual
    - creatininã sanguinã - anual
    - spirometrie - anual
    Contraindicaţii:
    - boli cronice ale cãilor respiratorii superioare
    - hepatopatii cronice
    - nefropatii cronice
    - hipertiroidie manifestã
    - stomatite ulcerative
    - osteopatii cronice, leziuni ale mandibulei

    Fişa 51. Fosgen (oxiclorurã de carbon)
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general (atenţie: aparatul respirator)
    - spirometrie
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual (atenţie: aparatul respirator)
    - spirometrie - anual
    Contraindicaţii:
    - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

    Fişa 52. Glicoli şi derivaţi halogenaţi
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - hemogramã completã (în special pentru metil- şi butilcelosolv)
    - examen sumar de urinã
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - examen sumar de urinã - anual
    - creatininã sanguinã - anual
    - hemogramã (în special pentru metil şi butil- celosolv) - anual
    Contraindicaţii:
    - nefropatii cronice
    - boli cronice ale sistemului nervos central
    - hemopatii - numai pentru metil şi butil- celosolv

    Fişa 53. Hidrazinã, dimetilhidrazinã
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - spirometrie
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - spirometrie - anual
    - hidrazinurie (pentru hidrazinã) la sfârşitul schimbului de lucru - anual
    Contraindicaţii:
    - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
    - hepatopatii cronice

    Fişa 54. Hidrocarburi alifatice şi aromatice halogenate (în afarã de clorura de vinil şi tetraclorura de carbon)
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - creatininã sanguinã
    - TGO, TGP, GGT
    - examen sumar de urinã (urobilinogen)
    - ECG
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - acid tricloracetic şi tricloretanol în urinã la sfârşitul sãptãmânii de lucru - anual
    - acid trifluoroacetic în sânge la sfârşitul schimbului de lucru (pentru halotan) - anual
    - hexaclorbenzen în ser la sfârşitul schimbului de lucru (pentru hexaclorbenzen) - anual
    - p-clorfenol total în urinã la sfârşitul schimbului de lucru (pentru clorbenzen) - anual
    - clorurã de metilen în sânge la sfârşitul schimbului de lucru (pentru clorura de metilen) - anual
    - brom în sânge la sfârşitul schimbului de lucru (pentru bromura de metil) - anual
    - 2,5 diclorfenol total în urinã la sfârşitul schimbului de lucru (pentru 1,4 diclor benzen) - anual
    - examen sumar de urinã (urobilinogen) - anual
    - creatininã sanguinã - anual
    - TGO, TGP, GGT - anual
    Contraindicaţii:
    - hepatopatii cronice
    - nefropatii cronice
    - boli cronice ale sistemului nervos central
    - boli psihice
    - miocardiopatii cronice
    - etilism cronic

    Fişa 55. Hidrocarburi aromatice (în afarã de benzen): toluen, xilen, naftalinã etc.
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - hemogramã
    - spirometrie
    - TGO, TGP, GGT (pentru toluen)
    - examen sumar de urinã (pentru toluen)
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - acid hipuric şi/sau orto-cresol în urinã (pentru toluen) la sfârşitul schimbului de lucru - anual
    - acid metilhipuric în urinã (pentru xilen) la sfârşitul schimbului de lucru - anual
    - spirometrie - anual
    - hemogramã - anual
    - TGO, TGP, GGT (pentru toluen) - anual
    - sumar de urinã (pentru toluen) - anual
    Contraindicaţii:
    - hepatopatii cronice
    - boli cronice ale sistemului nervos central şi periferic
    - cataractã pentru naftalen
    - femei gravide, femei care alãpteazã
    - tinerii sub 18 ani

    Fişa 56. Hidrocarburi din petrol alifatice şi aliciclice (benzine, white-spirit, solvent-nafta etc.)
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - spirometrie
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - spirometrie - anual
    Contraindicaţii:
    - boli cronice ale sistemului nervos central
    - boli psihice, inclusiv nevrozele manifeste
    - etilism cronic

    Fişa 57. Hidrocarburi policiclice aromatice produse din distilarea gudroanelor, a cãrbunelui, a ţiţeiului şi a şisturilor bituminoase (antracen, benzantracen, 3- 4-benzapiren, fenantren, metilcolantren etc.)
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general (atenţie: tegumente, aparat respirator)
    - spirometrie
    - RPS
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual (atenţie: tegumente, aparat respirator)
    - RPS - la 5 ani de la angajare şi apoi din 3 în 3 ani
    - spirometrie - anual
    - examen citologic al sputei - la 10 ani de la angajare, apoi din 2 în 2 ani
    Contraindicaţii:
    - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

    Fişa 58. Hidrogenul arseniat şi stibiat
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - hemogramã
    - examen sumar de urinã
    - ECG
    - TGO, TGP, GGT
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - hemogramã şi reticulocite - anual
    - examen sumar de urinã (urobilinogen) - anual
    - TGO, TGP, GGT - anual
    - creatininã sanguinã - anual
    - arsen sau stibiu în urinã la sfârşitul sãptãmânii de lucru - anual
    Contraindicaţii:
    - anemie
    - hepatopatii cronice
    - nefropatii cronice
    - boli cronice cardiace
    - boli cronice ale sistemului nervos periferic

    Fişa 59. Hidrogen fosforat
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - spirometrie
    - ECG
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - spirometrie - anual
    - pseudocolinesterazã sericã - la indicaţia medicului de medicina muncii
    Contraindicaţii:
    - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
    - hepatopatii cronice
    - boli cronice ale sistemului nervos central

    Fişa 60. Hidrogen seleniat şi telurat
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - spirometrie
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - spirometrie - anual
    - telur în urinã (pentru telur şi compuşi) la sfârşitul schimbului de lucru - anual
    Contraindicaţii:
    - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
    - hepatopatii cronice

    Fişa 61. Hidrogen sulfurat
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - spirometrie
    - RPS
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - RPS - la indicaţia medicului de medicina muncii
    - spirometrie - anual
    Contraindicaţii:
    - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
    - anosmie

    Fişa 62. Insecticide organoclorurate (DDT, HCH)
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - TGP, TGO
    - ECG
    - spirometrie
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - TGP, TGO - anual
    - ECG - anual
    - spirometrie - anual
    - DDT în sânge la sfârşitul schimbului de lucru - anual
    Contraindicaţii:
    - boli cronice ale sistemului nervos central
    - epilepsie
    - dermatoze
    - hepatopatii cronice
    - boli cronice cardiace (aritmii, tulburãri de conducere)

    Fişa 63. Izocianaţi
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - spirometrie
    - RPS
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - RPS - la indicaţia medicului de medicina muncii
    - spirometrie - anual
    Contraindicaţii:
    - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

    Fişa 64. Mangan
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general (atenţie: sistem nervos central şi periferic, stare psihicã)
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual (cu atenţie la statusul psihoemoţional, tulburãri de mers, disartrie, sialoree)
    - manganurie la sfârşitul schimbului de lucru - anual
    Contraindicaţii:
    - boli cronice ale sistemului nervos

    Fişa. 65. Mercaptani
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - spirometrie
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - spirometrie - anual
    Contraindicaţii:
    - boli cronice ale sistemului nervos central
    - boli psihice

    Fişa 66. Mercur metalic şi compuşi anorganici şi organici
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general (atenţie: sistem nervos central şi periferic, stare psihicã, tiroidã, cavitate bucalã)
    - creatininã sanguinã
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general (atenţie la examinarea cavitãţii bucale, statusul psihoemoţional, modificarea scrisului) - anual
    - mercur în urinã (la începutul schimbului urmãtor) - anual
    - mercur în sânge la sfârşitul schimbului de lucru - anual
    - creatininã sanguinã - anual
    Contraindicaţii:
    - boli cronice ale sistemului nervos, boli psihice, inclusiv nevrozele manifeste
    - boli endocrine: hipertiroidie, hipoparatiroidie
    - nefropatii cronice

    Fişa 67. Monoxid de carbon
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - ECG
    - hemogramã
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - ECG - anual
    - carboxihemoglobinemie - anual, la indicaţia medicului de medicina muncii
    Contraindicaţii:
    - boli cronice ale sistemului nervos central
    - boli cronice ale aparatului cardiovascular
    - anemie
    - epilepsie

    Fişa 68. Nichel şi compuşi (în afara nichelului carbonil)
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - spirometrie
    - RPS
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - nichel în urinã la sfârşitul schimbului de lucru - anual
    - RPS - la indicaţia medicului de medicina muncii
    - spirometrie - anual
    - examen citologic al sputei la muncitorii de la rafinarea nichelului - la 10 ani de la angajare şi apoi din 2 în 2 ani
    Contraindicaţii:
    - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

    Fişa 69. Nichel carbonil şi alţi carbonili metalici
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - hemogramã
    - ECG
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - nichel în urinã la sfârşitul schimbului de lucru - anual
    - carboxihemoglobinemie la sfârşitul schimbului de lucru - anual
    - hemogramã - anual
    - spirometrie - anual
    Contraindicaţii:
    - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
    - cardiopatii cronice
    - anemie
    - boli cronice ale sistemului nervos central

    Fişa 70. Nicotinã
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - ECG
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    Contraindicaţii:
    - boalã cardiacã ischemicã
    - epilepsie
    - arteriopatii periferice

    Fişa 71. Nitro şi aminoderivaţi ai hidrocarburilor aromatice (în afarã de amine carcinogene, trinitrotoluen şi trinitrofenol)
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - hemogramã
    - examen sumar de urinã (urobilinogen)
    - ECG
    - TGO, TGP, GGT
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - hemogramã la sfârşitul schimbului de lucru - anual
    - methemoglobinemie la sfârşitul schimbului de lucru (pentru nitrobenzen) - anual
    - paranitrofenol total urinar la sfârşitul schimbului de lucru (pentru nitrobenzen) - anual
    - examen sumar de urinã (urobilinogen) - anual
    - TGO, TGP, GGT - anual
    - creatininã sanguinã - anual
    Contraindicaţii:
    - anemie
    - hepatopatii cronice
    - cardiopatii cronice
    - etilism cronic
    - boli alergice
    - dermatoze

    Fişa 72. Oxid de calciu, hidroxid de sodiu, hidroxid de potasiu
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - spirometrie
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - spirometrie - anual
    Contraindicaţii:
    - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

    Fişa 73. Oxizi de azot (inclusiv acid azotic)
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general (atenţie: ochi, aparat respirator)
    - spirometrie
    - RPS
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - RPS - la indicaţia medicului de medicina muncii - spirometrie - anual
    Contraindicaţii:
    - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

    Fişa 74. Ozon
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - spirometrie
    - ECG
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - spirometrie - anual
    - ECG - anual
    Contraindicaţii:
    - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
    - boalã cardiacã ischemicã

    Fişa 75. Piridinã, omologi şi derivaţi (aminopiridinã, cloropiridinã, picoline - metil piridine, piperidinã)
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - spirometrie
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - examen sumar de urinã (urobilinogen) - anual
    - TGO, TGP, GGT, alte teste hepatice indicate de medicul de medicina muncii - anual
    - creatininã sanguinã - anual
    Contraindicaţii:
    - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
    - boli neuropsihice cronice
    - nefropatii cronice
    - hepatopatii cronice

    Fişa 76. Platinã (sãruri complexe solubile)
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - spirometrie
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - spirometrie - anual
    Contraindicaţii:
    - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

    Fişa 77. Plumb metalic, oxizi de plumb şi compuşi anorganici
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - hemogramã
    - creatininã sanguinã
    - uroporfirine urinare
    - ECG
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - semestrial
    - acid deltaaminolevulinic în urinã la sfârşitul schimbului de lucru - anual
    - protoporfirinã liberã eritrocitarã în sânge la sfârşitul schimbului de lucru - anual
    - plumbemie la sfârşitul schimbului de lucru - anual
    - hemogramã - anual
    - creatininã sanguinã - anual
    - EMG - la indicaţia medicului de medicina muncii
    Contraindicaţii:
    - boli cronice ale aparatului cardiovascular (HTA, boalã cardiacã ischemicã)
    - boli cronice ale sistemului nervos
    - afecţiuni psihice
    - anemie
    - porfirii
    - nefropatii cronice
    - femei în perioada de fertilitate
    - minori (sub 18 ani)

    Fişa 78. Plumb tetraetil
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - semestrial (atenţie la posibile tulburãri psihice - iritabilitate, insomnie, anxietate, ataxie, mioclonii, probe vestibulare)
    - plumb total şi/sau plumb dietil în urinã la sfârşitul schimbului de lucru - semestrial sau imediat dupã o expunere severã accidentalã
    Contraindicaţii:
    - boli cronice ale sistemului nervos central
    - epilepsie
    - boli psihice, inclusiv nevrozele manifeste
    - hepatopatii cronice

    Fişa 79. Propiolactonã (beta-propiolactonã)
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - TGO, TGP, GGT
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - TGO, TGP, GGT - anual
    Contraindicaţii:
    - hepatopatii cronice

    Fişa 80. Rãşini epoxidice
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - spirometrie
    - RPS
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - RPS - la indicaţia medicului de medicina muncii
    - spirometrie - anual
    Contraindicaţii:
    - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

    Fişa 81. Seleniu şi compuşi (în afarã de hidrogen seleniat)
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - spirometrie
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - spirometrie - anual
    Contraindicaţii:
    - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

    Fişa 82. Staniu (compuşi organici)
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - RPS
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - RPS - la indicaţia medicului de medicina muncii
    Contraindicaţii:
    - boli cronice ale sistemului nervos central

    Fişa 83. Stibiu şi compuşi (în afarã de hidrogen stibiat)
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - spirometrie
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - examen sumar de urinã (urobilinogen) - anual
    - spirometrie - anual
    - stibiu în urinã la sfârşitul schimbului de lucru - anual
    - RPS - la indicaţia medicului de medicina muncii
    Contraindicaţii:
    - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
    - polinevrite

    Fişa 84. Stiren
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - hemogramã
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - acid mandelic urinar la sfârşitul schimbului de lucru sau fenilglioxalic urinar la sfârşitul schimbului de lucru ori stiren în sânge la sfârşitul schimbului de lucru (pentru stiren) - semestrial
    - hemogramã - semestrial
    - TS, TC, teste de fragilitate vascularã - semestrial
    Contraindicaţii:
    - hemopatii
    - boli cronice ale sistemului nervos central

    Fişa 85. Sulfurã de carbon
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - ECG
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - acid 2-tio-tiazolidin 4 carboxilic urinar la sfârşitul schimbului de lucru - anual
    - testul iodazidic la sfârşitul schimbului de lucru- anual
    - ECG - la indicaţia medicului de medicina muncii
    - EMG - la indicaţia medicului de medicina muncii
    Contraindicaţii:
    - boli cronice ale sistemului nervos
    - boli psihice (inclusiv nevrozele)
    - boalã cardiacã ischemicã
    - hipertensiune arterialã formã severã
    - etilism cronic
    - hepatopatii cronice
    - nefropatii cronice

    Fişa 86. Taliu şi compuşi
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general (atenţie: sistem nervos, TA)
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual (atenţie: sistem nervos, cãderea pãrului, colorarea în negru a rãdãcinii firului de pãr)
    - spirometrie - anual
    - taliu în urinã - anual
    Contraindicaţii:
    - boli cronice ale sistemului nervos
    - etilism cronic
    - hipertensiune arterialã formã severã

    Fişa 87. Telur şi compuşi (în afara hexafluorurii de telur - vezi fluor)
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - spirometrie
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - telur în urinã la sfârşitul schimbului de lucru - anual
    - spirometrie - anual
    Contraindicaţii:
    - boli cronice ale sistemului nervos central şi periferic
    - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

    Fişa 88. Terebentinã
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - examen sumar de urinã
    - spirometrie
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - examen sumar de urinã - anual
    - spirometrie - anual
    Contraindicaţii:
    - nefropatii cronice

    Fişa 89. Tetraclorurã de carbon
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - examen sumar de urinã (urobilinogen)
    - TGO, TGP, GGT
    - creatininã sanguinã
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - examen sumar de urinã (urobilinogen) - anual
    - TGO, TGP, GGT - anual
    - creatininã sanguinã - anual
    Contraindicaţii:
    - hepatopatii cronice
    - nefropatii cronice
    - boli cronice ale sistemului nervos central
    - boli psihice
    - afecţiuni cronice ale aparatului cardiovascular
    - etilism cronic

    Fişa 90. Tetraoxid de osmiu
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - spirometrie
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - spirometrie - anual
    Contraindicaţii:
    - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

    Fişa 91. Triclorurã, pentaclorurã şi pentasulfurã de fosfor etc.
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - spirometrie
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - spirometrie - anual
    Contraindicaţii:
    - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

    Fişa 92. Trimetilen, trinitraminã
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    Contraindicaţii:
    - boli cronice ale sistemului nervos central
    - epilepsie
    - boli psihice cronice

    Fişa 93. Trinitrotoluen şi trinitrofenol
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - hemogramã
    - examen sumar de urinã (urobilinogen)
    - ECG
    - TGO, TGP, GGT
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - testarea acuitãţii vizuale şi a câmpului vizual - anual
    - spirometrie - anual
    - hemogramã - anual
    - examen sumar de urinã (urobilinogen) - anual
    - TGO, TGP, GGT - anual
    - methemoglobinemie la sfârşitul schimbului de lucru - anual
    Contraindicaţii:
    - anemie
    - nefropatii cronice
    - hepatopatii cronice
    - boli cronice cardiovasculare
    - tulburãri cristaliniene
    - etilism cronic
    - boli alergice

    Fişa 94. Uleiuri minerale, gudroane, smoalã, negru de fum
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general (atenţie la examenul tegumentelor)
    - spirometrie
    - RPS
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general (atenţie la examenul tegumentelor) - anual
    - RPS - la 5 ani de la angajare şi apoi din 3 în 3 ani
    - spirometrie - anual
    Contraindicaţii:
    - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

    Fişa 95. Vanadiu (pentaoxid de vanadiu şi alţi oxizi)
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - spirometrie
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - spirometrie - anual
    - vanadiu în urinã la sfârşitul schimbului de lucru - anual
    Contraindicaţii:
    - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

    Fişa 96. Vinilcarbazol
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - hemogramã
    - examen sumar de urinã (urobilinogen)
    - TGO, TGP, GGT
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - hemogramã - anual
    - examen sumar de urinã (urobilinogen) - anual
    - TGO, TGP, GGT, alte teste hepatice indicate de medicul de medicina muncii - anual
    Contraindicaţii:
    - hepatopatii cronice
    - boli neuropsihice cronice
    - anemie
    - leucopenii

    Fişa 97. Warfarinã şi alte cumarinice
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - hemogramã
    - timp de sângerare, timp de coagulare, timp de protrombinã
    - examen sumar de urinã pentru hematurie
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - hemogramã - anual
    - coagulogramã - anual
    - examen sumar de urinã pentru hematurie - anual
    Contraindicaţii:
    - diateze hemoragipare
    - anemie

    Fişa 98. Zinc şi compuşi
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general (atenţie: tegumente, aparat respirator)
    - spirometrie
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual (atenţie: tegumente, aparat respirator)
    - spirometrie - anual
    - RPS - la indicaţia medicului de medicina muncii
    Contraindicaţii:
    - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

    II. AGENŢI FIZICI

    Fişa 99. Câmpuri electromagnetice neionizante din banda 0-300 GHz
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - ECG
    - glicemie
    - hemogramã completã
    - testarea acuitãţii vizuale şi a câmpului vizual
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - testarea acuitãţii vizuale şi a câmpului vizual - anual
    - ECG - anual
    - hemogramã - anual
    - glicemie - anual
    Contraindicaţii:
    - boli cronice ale sistemului nervos central
    - boli psihice, inclusiv nevrozele manifeste
    - boli cronice ale aparatului cardiovascular
    - afecţiuni hematologice (leucemii)
    - boli endocrine: tiroida, hipofiza, gonade
    - cataractã, glaucom, atrofie opticã
    - diabet zaharat

    Fişa 100. Presiune atmosfericã crescutã
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - audiogramã
    - ECG
    - testarea acuitãţii vizuale şi a câmpului vizual
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - testarea acuitãţii vizuale şi a câmpului vizual - anual
    - audiogramã - anual
    - ECG - anual
    Contraindicaţii:
    - obezitate: peste 20% din greutatea normalã
    - etilism cronic
    - boli cronice ORL: otite, sinuzite, catar ototubar
    - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
    - boli cronice ale aparatului cardiovascular: hipertensiune arterialã formã severã, boalã cronicã ischemicã, valvulopatii, arteriopatie cronicã obliterantã
    - osteoartropatii inflamatorii sau degenerative
    - boli cronice ale sistemului nervos central sau periferic
    - retinite, glaucom
    - afecţiuni endocrine

    Fişa 101. Radiaţii infraroşii
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - testarea acuitãţii vizuale
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - testarea acuitãţii vizuale- anual
    Contraindicaţii:
    - keratite, cataractã, retinopatii
    - dermatoze

    Fişa 102. Radiaţii ionizante
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general; se va insista pe: anamneza familialã, personalã şi profesionalã, referitoare la expunerile neprofesionale la radiaţii ionizante, la expunerile medicale în scop diagnostic sau terapeutic şi la eventuale tratamente cu substanţe cu acţiune medulostimulatoare ori meduloinhibitoare
    - hemogramã completã, numãr reticulocite
    - teste citogenetice (la indicaţie)
    - examen oftalmologic (specialist), pentru activitãţi cu surse de neutroni sau particule grele şi pentru cei care lucreazã în imagisticã
    - examen psihologic
    - examen psihologic, examen psihiatric, examen neurologic (specialist), examen oftalmologic, examen ORL, pentru operatorii care lucreazã nemijlocit la comanda centralelor nuclearoelectrice şi a reactorilor nucleari
    Examen medical periodic:
    1. pentru toate categoriile de personal expus la radiaţii ionizante
    - examen clinic general - anual
    - examen hematologic - la 2 ani
    - examen citogenetic dupã 5 ani de expunere, apoi din 5 în 5 ani (la indicaţie)
    2. examinãri speciale:
    - pentru operatorii care lucreazã nemijlocit la comanda centralelor neuclearoelectrice şi a reactorilor nucleari: examen neurologic (specialist) şi examen psihiatric (specialist), examen oftalmologic, examen ORL, glicemie, EKG - anual
    - pentru lucrãtorii expuşi la neutroni şi particule grele din obiectivele nucleare majore (reactori şi centrale nuclearoelectrice, centre de producţie radiochimicã, uzine de prelucrare a combustibilului nuclear, precum şi în alte activitãţi (la aprecierea medicului de medicina muncii): examen oftalmologic (specialist) - din 2 în 2 ani
    - pentru lucrãtorii din sectorul de prelucrare a materiei prime nucleare din minele radioactive în subteran, din centrele de producţie radiochimicã, în staţiile de tratare a deşeurilor radioactive, cu o vechime de peste 10 ani; radiografie pulmonarã posteroanterioarã, citologie în sputã, analize citogenetice, contorizare de corp uman - apoi din 5 în 5 ani
    - pentru lucrãtorii din unitãţile de producţie radiochimicã şi din unitãţile de medicinã nuclearã care lucreazã în mod curent cu iod radioactiv, cu o vechime de peste 5 ani: investigarea funcţiei tiroidiene - din 2 în 2 ani
    - pentru cei care lucreazã în imagisticã - examen oftalmologic (specialist) la 2 ani interval
    3. în situaţii de expunere excepţionalã sau accidentalã prin expunere externã sau internã:
    - examen clinic general
    - examen hematologic complet
    - analize citogenetice (aberaţii cromozomiale)
    - contorizare de corp uman
    - investigaţii de radiotoxicologie
    - alte examene de specialitate necesare precizãrii diagnosticului
    Contraindicaţii:
    A. Pentru toate categoriile de activitãţi nucleare:
    1. stãri fiziologice:
    - vârstã sub 18 ani
    - sarcinã, dacã nu se asigurã de cãtre angajator expunerea produsului de concepţie sub 1 mSv în perioada restantã de sarcinã
    - sarcinã şi alãptare pentru contaminarea internã
    2. boli actuale:
    - boli psihice
    - etilism cronic
    - boli ce necesitã tratament cu surse de radiaţii ionizante sau investigaţii şi tratamente radiologice de lungã duratã
    - diabet zaharat decompensat - pentru cei care lucreazã cu surse deschise de radiaţii ionizante şi pentru operatorii de reactor nuclear
    - stãri precanceroase, neoplazii în evoluţie, leziuni cutanate capabile de malignizare
    - afecţiuni hematologice
    3. antecedente personale şi profesionale:
    - boalã acutã de iradiere sau alte manifestãri patologice în urma unor expuneri cronice la radiaţii ionizante
    B. Pentru activitãţi cu surse de radiaţii ionizante specifice:
    - activitate cu particule grele şi neutroni: cataractã de pol anterior
    - activitate în mine radioactive: bronhopneumopatii cronice
    - activitate cu surse de radiaţii ionizante deschise: hepatopatii cronice, nefropatii cronice, dermite sau eczeme cronice, pemfigus, psoriazis, ihtioza, tiroidopatii, boli psihice
    - pentru operatorii de reactor nuclear: orice condiţie care produce incapacitate subitã, cum ar fi: epilepsie, tulburãri mintale, diabet zaharat, hipertensiune arterialã, boli cardiovasculare sau pierderi de conştienţã

    Fişa 103. Radiaţii laser
    Examen medical de angajare:
    - examen clinic general
    - testarea acuitãţii vizuale
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - testarea acuitãţii vizuale şi a câmpului vizual - anual
    Contraindicaţii:
    - conjunctivite şi keratite cronice
    - cataractã
    - glaucom
    - retinopatii

    Fişa 104. Ultrasunete şi infrasunete
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general (atenţie: sistemul nervos central)
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual (atenţie: sistemul nervos central)
    Contraindicaţii:
    - boli cronice ale sistemului nervos central

    Fişa 105. Radiaţii ultraviolete
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general (atenţie: ochi, tegumente, aparat respirator)
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual (atenţie: ochi, tegumente, aparat respirator)
    - testarea acuitãţii vizuale şi a câmpului vizual - anual
    Contraindicaţii:
    - conjunctivite şi keratite cronice
    - dermatoze
    - leziuni precanceroase ale pielii

    Fişa 106. Temperaturã ridicatã
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - ECG (cu ECG de efort, la indicaţia medicului de medicina muncii)
    - glicemie
    - examen sumar de urinã
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - ECG - anual
    - glicemie - anual
    - examen sumar de urinã - anual
    - ionogramã - la indicaţia medicului de medicina muncii
    Contraindicaţii:
    - boli cronice ale aparatului cardiovascular
    - insuficienţã corticosuprarenalianã
    - hipertiroidie
    - hipotiroidie
    - dermatoze cronice
    - obezitate (IMC > 35 kg/mý)
    - capacitate sudoralã diminuatã prin absenţa sau hipoplazia glandelor sudoripare (displazia ectodermicã ereditarã)
    - diabet zaharat, alcoolism cronic
    - mucoviscidozã
    - perioadã de convalescenţã dupã o afecţiune medicalã acutã sau o intervenţie chirurgicalã
    - afecţiuni neuropsihice
    - intoleranţã idiopaticã la cãldurã

    Fişa 107. Temperaturã scãzutã
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - ECG
    - examen sumar de urinã
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - ECG - anual
    Contraindicaţii:
    - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
    - otite, mastoidite, sinuzite cronice
    - boli cronice ale aparatului cardiovascular: boalã ischemicã cronicã, HTA formã severã, valvulopatii, arteriopatie cronicã obliterantã
    - sindrom Raynaud
    - dermatite a frigore
    - nefropatii cronice
    - boli imunitare cu anticorpi precipitanţi la rece (crioglobulinemii)
    - afecţiuni musculoosteoarticulare cu puseuri repetate

    Fişa 108. Vibraţii mecanice (trepidaţii)
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - examen radiologic al coloanei vertebrale pentru vibraţiile aplicate întregului corp - la indicaţia medicului de medicina muncii
    - examen radiologic al membrelor superioare pentru vibraţiile aplicate sistemului mânã-braţ la indicaţia medicului de medicina muncii
    Contraindicaţii:
    - arteritã, arteriopatie cronicã obliterantã
    - artrite sau artroze ale articulaţiilor supuse acţiunii vibraţiilor
    - sindrom Raynaud, boalã Raynaud
    - polinevrite
    - miozite, tenosinovite ale muşchilor şi tendoanelor supuse acţiunii vibraţiilor

    Fişa 109. Zgomot
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - audiogramã
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - audiogramã - anual
    Contraindicaţii:
    - boli cronice ale urechii medii şi interne
    - psihopatii, nevroze manifeste
    - hipertensiune arterialã, formã medie sau severã, asociatã cu alţi factori de risc

    III. AGENŢI FIZICO-CHIMICI

    Fişa 110. Aluminiu şi oxid de aluminiu
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - spirometrie
    - RPS
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - spirometrie - anual
    - aluminiu în urinã la sfârşitul schimbului de lucru - anual
    - RPS - la 5 ani de la angajare şi apoi din 3 în 3 ani
    Contraindicaţii:
    - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
    - boli cronice ale cãilor respiratorii superioare, care împiedicã respiraţia nazalã

    Fişa 111. Azbest
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - spirometrie
    - RPS
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - RPS şi OAD - la 5 ani de la angajare, apoi din 3 în 3 ani
    - spirometrie - anual
    - examen citologic al sputei - la indicaţia medicului de medicina muncii
    Contraindicaţii:
    - tuberculozã pulmonarã activã sau sechele pleuropulmonare, cu excepţia complexului primar calcificat
    - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
    - boli cronice ale cãilor respiratorii superioare, care împiedicã respiraţia nazalã
    - fibroze pulmonare de orice naturã

    Fişa 112. Bariu
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - spirometrie
    - RPS
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - RPS - la indicaţia medicului de medicina muncii
    - spirometrie - anual
    Contraindicaţii:
    - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

    Fişa 113. Carburi metalice (pulberi de metale dure)
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - spirometrie
    - RPS
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - RPS - din 5 în 5 ani
    - spirometrie - anual
    Contraindicaţii:
    - boli cronice ale cãilor respiratorii superioare, care împiedicã respiraţia nazalã
    - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

    Fişa 114. Ciment
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - spirometrie
    - RPS
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - spirometrie - anual
    - RPS - la indicaţia medicului de medicina muncii
    Contraindicaţii:
    - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
    - astm bronşic
    - boli cronicie ale cãilor respiratorii superioare, care împiedicã respiraţia nazalã sau malformaţii în sfera ORL

    Fişa 115. Dioxid de siliciu liber cristalin
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - spirometrie
    - RPS
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - RPS - la 5 ani de la încadrare şi apoi din 3 în 3 ani
    - spirometrie - anual
    Contraindicaţii:
    - forme active sau sechele de tuberculozã pleuropulmonarã, cu excepţia complexului primar calcificat
    - tuberculozã extrapulmonarã actualã sau sechele de orice fel
    - fibroze pulmonare de orice naturã
    - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
    - boli cronice ale cãilor respiratorii superioare, care împiedicã respiraţia nazalã, rinite atrofice
    - deformaţii mari ale cutiei toracice, afecţiuni ale diafragmului
    - boli cardiovasculare: valvulopatii, miocardiopatii
    - boli cronice care diminueazã rezistenţa generalã a organismului: diabet zaharat, hipertiroidie, colagenoze (P.C.E., sclerodermie, lupus eritematos diseminat ş.a.)

    Fişa 116. Fier (oxizi de fier)
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - spirometrie
    - RPS
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - spirometrie - anual
    - RPS - la 5 ani de la angajare şi apoi din 3 în 3 ani
    Contraindicaţii:
    - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
    - boli cronice ale cãilor respiratorii superioare, care împiedicã respiraţia nazalã

    Fişa 117. Pulberi cu conţinut nesemnificativ de dioxid de siliciu liber cristalin (sub 5%) (lignit, sticlã, lemn, fibre minerale artificiale, carborund etc.)
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - spirometrie
    - RPS
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - spirometrie - anual
    - RPS - la 5 ani de la angajare şi apoi din 3 în 3 ani
    Contraindicaţii:
    - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
    - boli cronice ale cãilor respiratorii superioare care împiedicã respiraţia nazalã

    Fişa 118. Pulberi organice de naturã vegetalã şi animalã, cu acţiune sensibilizantã şi/sau iritantã (fãinã de grâu, cereale, tutun, bumbac, amestec de fibre textile, ricin, lemn exotic etc.)
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - spirometrie
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - RPS - la indicaţia medicului de medicina muncii
    - spirometrie - anual
    Contraindicaţii:
    - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

    Fişa 119. Silicaţi simpli: bentonitã, caolin, sepiolitã, steatitã, zirconiu, willemitã, orto- şi metasilicaţi de sodiu şi dubli: micã, topaz, jad, feldspaturi şi piatrã ponce (cu excepţia azbestului)
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - spirometrie
    - RPS
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - spirometrie - anual
    - RPS - la 5 ani de la angajare şi apoi din 3 în 3 ani
    Contraindicaţii:
    - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
    - boli cronice ale cãilor respiratorii superioare care împiedicã respiraţia nazalã

    Fişa 120. Staniu
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - spirometrie
    - RPS
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - spirometrie - anual
    - RPS - la 5 ani de la angajare şi apoi din 3 în 3 ani
    Contraindicaţii:
    - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
    - boli cronice ale cãilor respiratorii superioare care împiedicã respiraţia nazalã

    IV. AGENŢI BIOLOGICI

    Fişa 121. Agenţi biologici: bacterii, virusuri, ricketsii, fungi, paraziţi (Riscul de boalã profesionalã se datoreazã contactului cu agenţii biologici în cursul şi în scopul exercitãrii activitãţii profesionale)
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - examene serologice specifice şi/sau investigaţii pentru depistarea agentului patogen profesional - la indicaţia medicului de medicina muncii
    Contraindicaţii:
    - afecţiunile sau stãrile imunosupresive

    Fişa 122. Substanţe cu acţiune hormonalã
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - semestrial
    Contraindicaţii:
    - boli endocrine

    V. CONDIŢII DE MUNCĂ PARTICULARE

    Fişa 123. Muncã la înãlţime
    Prin lucru la înãlţime se înţelege activitatea desfãşuratã la minimum 2 m mãsuraţi de la tãlpile picioarelor lucrãtorului pânã la baza de referinţa naturalã (solul) sau orice altã bazã de referinţã artificialã, bazã faţã de care nu existã pericolul cãderii în gol.
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - probe vestibulare, probe de echilibru efectuate de medicul de medicina muncii
    - testarea acuitãţii vizuale, câmpul vizual
    - audiogramã
    - examen psihologic - la indicaţia medicului de medicina muncii
    - ECG
    - glicemie
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - testarea acuitãţii vizuale, câmpul vizual - anual
    - ECG - anual
    - glicemie - anual
    - audiogramã - anual
    - probe vestibulare, probe de echilibru efectuate de medicul de medicina muncii - anual
    - examen psihologic - la indicaţia medicului de medicina muncii
    Contraindicaţii:
    - epilepsie
    - boli psihice manifeste
    - boli cronice ale sistemului nervos
    - surditate şi hipoacuzie severã bilateralã
    - tulburãri de echilibru
    - dizartrie
    - afecţiuni musculoscheletale care împiedicã prehensiunea, statica sau echilibrul
    - hipertensiune arterialã, formã medie sau severã
    - boalã cardiacã ischemicã
    - insuficienţã cardiacã
    - disfuncţie ventilatorie medie sau severã, indiferent de cauza generatoare
    - forme severe de tulburãri endocrine
    - obezitate grad II
    - diabet zaharat decompensat
    - scãderea acuitãţii vizuale sub 0,3 la un ochi şi sub 0,7 la celãlalt ochi fãrã corecţie sau sub 0,7 la ambii ochi fãrã corecţie opticã suficientã (diferenţã de corecţie opticã >3D între ochi)
    - miopie peste -3D cu astigmatism care sã nu depãşeascã 2D cyl
    - glaucom cu unghi închis neoperat
    - glaucom cu unghi deschis (diagnosticat anterior)
    - dezlipire de retinã (inclusiv postoperator)
    - afachie
    - îngustarea perifericã a câmpului vizual mai mare de 20 grade, în cel puţin 3 cadrane la AO
    - retinopatie pigmentarã confirmatã (prin adaptometrie sau EOG)
    - nistagmus
    - orice afecţiune ocularã acutã şi evolutivã pânã la vindecare şi reevaluare funcţionalã vizualã
    - vârstã sub 18 ani

    Fişa 124. Muncã în reţelele de foarte înaltã, înaltã, medie şi joasã tensiune, aflate sau nu sub tensiune
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general (atenţie: acuitate vizualã şi simţ cromatic, probe vestibulare de echilibru)
    - testarea acuitãţii vizuale, simţ cromatic, câmp vizual
    - probe vestibulare, probe de echilibru
    - audiogramã
    - glicemie
    - examen psihologic - la indicaţia medicului de medicina muncii
    - ECG
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - probe vestibulare, probe de echilibru - anual
    - audiogramã - anual
    - glicemie - anual
    - examen psihologic - la indicaţia medicului de medicina muncii
    - ECG - anual
    Contraindicaţii:
    A. Pentru reţelele electrice de înaltã tensiune:
    - afecţiuni musculoscheletale care împiedicã prehensiunea, statica sau echilibrul
    - boalã cardiacã ischemicã
    - insuficienţã cardiacã
    - hipertensiune arterialã - formã medie sau severã
    - boli cronice ale sistemului nervos
    - boli psihice
    - surditate, hipoacuzie severã bilateralã
    - dizartrie
    - tulburãri de echilibru
    - epilepsie
    - afachie
    - dezlipire de retinã (inclusiv postoperator)
    - discromatopsie: la cei care lucreazã cu fire colorate
    - glaucom cu unghi deschis (anterior diagnosticat)
    - glaucom cu unghi închis neoperat
    - îngustare perifericã de câmp vizual mai mare de 20 grade în cel puţin 3 cadrane la AO
    - miopie peste -3D cu astigmatism care depãşeşte 2D cyl
    - nistagmus
    - scãderea acuitãţii vizuale sub 0,5 la AO fãrã corecţie sau sub 0,7 la AO cu corecţie opticã eficientã (diferenţã de corecţie opticã >3D între ochi)
    - retinopatie pigmentarã confirmatã (prin adaptometrie sau EOG)
    - strabism şi pareze sau paralizii ale muşchilor oculomotori
    - orice afecţiune ocularã acutã pânã la vindecare şi reevaluare funcţionalã vizualã
    B. Pentru reţelele electrice de medie şi joasã tensiune:
    - boli psihice
    - discromatopsie la cei care efectueazã lucrãri ce necesitã percepţia corectã a culorilor
    - scãderea acuitãţii vizuale sub 0,5 la AO fãrã corecţie
    - orice afecţiune ocularã acutã şi evolutivã pânã la vindecare şi reevaluare funcţionalã vizualã

    Fişa 125. Presiuni locale prelungite la nivelul pãrţilor moi şi al osului sau la nivelul formaţiunilor nervoase
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general (atenţie: sistem osteomusculoarticular, sistem nervos periferic)
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual (atenţie: sistem
    osteomusculoarticular, sistem nervos periferic)
    - radiografii ale segmentelor osteoarticulare interesate - la indicaţia medicului de medicina muncii
    Contraindicaţii:
    - miozite, tendinite, tenosinovite, bursite
    - artroze sau artrite la nivelul muşchilor şi articulaţiilor antrenate în procesul de muncã

    Fişa 126. Suprasolicitarea analizatorului vizual
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - testarea acuitãţii vizuale
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - testarea acuitãţii vizuale - anual
    Contraindicaţii:
    - scãderea acuitãţii vizuale sub 0,5 la AO fãrã corecţie sau sub 0,7 la ambii ochi cu corecţie opticã eficientã (diferenţã de corecţie opticã >3D între ochi)
    - glaucom cu unghi închis neoperat
    - glaucom cu unghi deschis (anterior diagnosticat)
    - disfuncţii severe ale echilibrului oculomotor
    - tulburãri ale simţului cromatic pentru lucrãrile vizuale care constituie un risc în cazul neperceperii culorilor
    - retinopatie pigmentarã
    - orice afecţiune ocularã acutã pânã la vindecare

    Fişa 127. Suprasolicitarea aparatului locomotor
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    Contraindicaţii:
    - malformaţii congenitale şi dobândite ale aparatului locomotor, în funcţie de solicitãrile specifice profesiei
    - afecţiuni osteoarticulare inflamatorii sau degenerative, tenosinovite, miozite, bursite

    VI. PERSONALUL DIN SECTOARE SPECIALE, CU RISC DE TRANSMITERE A BOLILOR INFECŢIOASE DIRECT SAU INDIRECT(PRIN ALIMENTE, APĂ ETC.)

    Fişa 128. Sectorul alimentar
    1. Personalul care manipuleazã carnea crudã din unitãţile de industrializate a cãrnii
    2. Personalul care lucreazã nemijlocit la prepararea alimentelor în bucãtãriile unitãţilor de alimentaţie publicã şi colectivã, în laboratoare de semipreparate culinare, de cofetãrie, de îngheţatã şi de bãuturi rãcoritoare
    3. Personalul din unitãţile de colectare şi industrializare a laptelui
    4. Personalul din industria semiconservelor de peşte şi ouã
    5. Restul personalului din unitãţile de alimentaţie publicã şi colectivã
    6. Restul personalului din fabricile şi secţiile de preparate de carne
    7. Personalul din unitãţile de îmbuteliere a apelor minerale şi din fabricile de bãuturi rãcoritoare
    8. Personalul din unitãţile şi punctele de desfacere a alimentelor, care manipuleazã alimente neambalate
    9. Personalul din fabricile de produse zaharoase
    10. Personalul din fabricile şi secţiile de conserve sterilizate
    11. Personalul din industria de panificaţie, a pastelor fãinoase, bãuturilor alcoolice
    Observaţie: Conţinutul şi prevederile acestei fişe se aplicã numai persoanelor care vin în contact direct cu alimente neambalate.
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general (atenţie: examenul tegumentelor şi mucoaselor, inclusiv al cavitãţii bucale)
    - examen coprobacteriologic
    - examen coproparazitologic
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - semestrial (atenţie: examenul tegumentelor şi mucoaselor, inclusiv al cavitãţii bucale)
    - examen coprobacteriologic - în trimestrul II sau III
    - examen coproparazitologic - anual
    Contraindicaţii:
    - afecţiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice (furunculoze, piodermite)
    - boli infectocontagioase în evoluţie
    - leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive

    Fişa 129. Sectorul zootehnic - personalul care lucreazã la îngrijirea animalelor din unitãţile zootehnice cu producţie de lapte
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general (atenţie: examenul tegumentelor)
    - spirometrie
    - examen coprobacteriologic
    - examen coproparazitologic
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - semestrial (atenţie: examenul tegumentelor)
    - spirometrie - anual
    - examen coprobacteriologic - în trimestrul II sau III
    - examen coproparazitologic - anual
    Contraindicaţii:
    - afecţiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice (furunculoze, piodermite)
    - boli infectocontagioase în evoluţie
    - leziuni tuberculoase pleuropulmonare

    Fişa 130. Industria farmaceuticã
    1. Personalul care lucreazã nemijlocit cu materia primã şi produsul finit care nu suferã un proces de sterilizare
    2. Personalul care lucreazã în laboratoare de preparare de seruri, vaccinuri şi derivate de sânge
    3. Personalul care lucreazã cu materia primã şi produsul finit ce suferã un proces de sterilizare
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general (atenţie: examenul tegumentelor, aparatul respirator)
    - spirometrie
    - Ag HBs sau, dupã caz, Ac anti HBs - la indicaţia medicului de medicina muncii
    - Ac anti HCV - la indicaţia medicului de medicina muncii
    - Ac anti HIV 1,2 - la indicaţia medicului de medicina muncii
    - examen coproparazitologic - la indicaţia medicului de medicina muncii
    - examen coprobacteriologic - la indicaţia medicului de medicina muncii
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual (atenţie: examenul tegumentelor, aparatul respirator)
    - spirometrie - anual
    - Ag HBs sau, dupã caz, Ac anti HBs - la indicaţia medicului de medicina muncii (în cazul expunerii accidentale la produse biologice)
    - Ac anti HCV - la indicaţia medicului de medicina muncii (în cazul expunerii accidentale la produse biologice)
    - Ac anti HIV 1,2 - la indicaţia medicului de medicina muncii (în cazul expunerii accidentale la produse biologice)
    - examen coproparazitologic - la indicaţia medicului de medicina muncii
    - examen coprobacteriologic - la indicaţia medicului de medicina muncii
    Contraindicaţii:
    - afecţiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice
    - leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive
    - afecţiuni alergice

    Fişa 131. Instalaţii centrale de aprovizionare cu apã potabilã şi alte unitãţi de interes public - personalul care participã la urmãtoarele activitãţi: amenajarea paturilor filtrante, curãţarea filtrelor şi rezervoarelor, repararea şi întreţinerea puţurilor de captare, a drenurilor, a captãrilor de izolare
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general (atenţie: examenul tegumentelor şi mucoaselor, inclusiv al cavitãţii bucale)
    - examen coprobacteriologic
    - examen coproparazitologic
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual (atenţie: examenul tegumentelor şi mucoaselor, inclusiv al cavitãţii bucale)
    - examen coprobacteriologic - trimestrul II sau III
    - examen coproparazitologic - anual
    Contraindicaţii:
    - afecţiuni dermatologice transmisibile acute
    - boli infectocontagioase în evoluţie
    - leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive

    Fişa 132. Personal din unitãţile de coafurã, frizerie, masaj, cosmeticã (manichiurã şi pedichiurã)
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general (atenţie: examenul tegumentelor şi mucoaselor, inclusiv al cavitãţii bucale)
    - Ag HBs sau, dupã caz, Ac anti HBs
    - Ac anti HCV
    - Ac anti HIV 1,2
    - spirometrie - la indicaţia medicului de medicina muncii
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual (atenţie: examenul tegumentelor şi mucoaselor, inclusiv al cavitãţii bucale)
    - Ag HBs sau, dupã caz, Ac anti HBs - la indicaţia medicului de medicina muncii
    - Ac anti HCV - la indicaţia medicului de medicina muncii
    - Ac anti HIV 1,2 - la indicaţia medicului de medicina muncii
    - spirometrie - anual
    Contraindicaţii:
    - afecţiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice
    - boli infectocontagioase în evoluţie
    - leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive
    - afecţiuni alergice

    Fişa 133. Personal care asigurã întreţinerea curãţeniei în unitãţile de cazare publicã şi colectivã
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general (atenţie: examenul tegumentelor)
    - spirometrie
    - examen coproparazitologic
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual (atenţie: examenul tegumentelor)
    - examen coproparazitologic - anual
    - spirometrie - la indicaţia medicului de medicina muncii
    Contraindicaţii:
    - afecţiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice
    - boli infectocontagioase în evoluţie
    - leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive
    - afecţiuni alergice

    Fişa 134. Personalul de la bãi, spãlãtorii publice şi piscine
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general (atenţie: examenul tegumentelor, inclusiv al cavitãţii bucale)
    - examen coprobacteriologic
    - examen coproparazitologic
    - spirometrie
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual (atenţie: examenul tegumentelor)
    - examen coprobacteriologic - trimestrul II sau III
    - examen coproparazitologic - anual
    - spirometrie - la indicaţia medicului de medicina muncii
    Contraindicaţii:
    - afecţiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice
    - boli infectocontagioase în evoluţie
    - leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive

    Fişa 135. Personalul din sectorul de salubritate şi ecarisaj
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general (atenţie: examenul tegumentelor)
    - examen coproparazitologic
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual (atenţie: examenul tegumentelor)
    - examen coproparazitologic - la indicaţia medicului de medicina muncii
    Contraindicaţii:
    - afecţiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice
    - boli infectocontagioase în evoluţie
    - leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive

    Observaţii la fişele 128-135
    1. Contraindicaţii relative:
    - afecţiuni dermatologice transmisibile acute - lucrãtorii cu aceste boli sunt eliminaţi temporar de la locul de muncã pânã la vindecarea completã a bolii;
    - boli infectocontagioase în evoluţie pânã la vindecare;
    Examenul coprobacteriologic urmãreşte depistarea stãrii de purtãtor de shigella, salmonella, vibrion holeric.
    Purtãtorii acestor germeni vor efectua tratament specific şi îşi pot relua vechiul loc de muncã numai dupã efectuarea a 3 coproculturi succesive care s-au dovedit negative. Prima din seria celor 3 coproculturi se recolteazã la 24 de ore de la terminarea tratamentului, iar urmãtoarele 2, pânã la 72 de ore. În cazul în care dupã douã serii de tratament persoana continuã sã fie purtãtoare de salmonella sau shigella, se impune schimbarea locului de muncã, purtãtorul putând fi repartizat la alte locuri de muncã fãrã risc de producere de epidemii.
    Lucrãtorii vor efectua examen coprobacteriologic ori de câte ori prezintã tulburãri digestive acute.
    2. În sectorul alimentar, şefii de unitãţi trebuie sã informeze lucrãtorii asupra urmãtoarelor simptome şi afecţiuni:
    - febrã
    - diaree
    - vãrsãturi
    - icter
    - amigdalitã
    - furuncule
    - panariţii
    - plãgi ale mâinilor
    - infecţii ale pielii
    - supuraţii
    şi sã îi trimitã la medic la apariţia acestora şi a oricãrei alte stãri de boalã.
    Reprimirea lucrãtorului la locul de muncã se face de cãtre şefii de unitãţi pe baza avizului scris al medicului specialist la care a fost trimis, aviz care va fi prezentat medicului de medicina muncii.
    3. Medicii de medicina muncii care acordã asistenţã medicalã în unitãţile cu profil alimentar au urmãtoarele obligaţii:
    - sã examineze lucrãtorii trimişi de şefii de unitate şi sã precizeze în dosarele medicale ale acestora diagnosticul stabilit şi mãsurile care trebuie luate, dupã caz: internare, schimbare temporarã sau definitivã a locului de muncã, examen coprobacteriologic sau alte examene medicale ori de laborator necesare;
    - sã se deplaseze, dacã este cazul, la locul de muncã al lucrãtorului examinat pentru a efectua examenul medical al întregului personal;
    - sã informeze, dupã caz, direcţia de sãnãtate publicã teritorialã;
    - sã solicite efectuarea examenelor de laborator pentru depistarea "stãrii de purtãtor", în situaţii epidemiologice deosebite şi pentru categoriile de personal care prezintã risc crescut de transmitere de boli infecţioase.
    4. Personalul medico-sanitar din cadrul direcţiilor de sãnãtate publicã cu rol de control în domeniul alimentar are urmãtoarele obligaţii:
    - în cadrul controlului condiţiilor ingienico-sanitare sã verifice şi existenţa fişelor de aptitudine ale lucrãtorilor; fişele de aptitudine semestriale vor cuprinde menţiunea "apt lucru în sector alimentar" şi vor înlocui carnetele de sãnãtate utilizate în sectorul alimentar;
    - în situaţii epidemiologice deosebite, pentru anumite categorii de personal care prezintã un risc crescut de transmitere a unor boli infecţioase, sã dispunã efectuarea de examene de laborator profilactice pentru depistarea "stãrii de purtãtor".
    Prevederile pct. 2, 3 şi 4 se aplicã în mod corespunzãtor şi personalului de la staţii de aprovizionare cu apã potabilã, ferme şi unitãţi producãtoare de lapte, unitãţi ale industriei farmaceutice, laboratoare de preparare de seruri, vaccinuri şi derivate de sânge. Lucrãtorii din aceastã categorie expuşi profesional la factori nocivi profesionali (microclimat cald, zgomot, cloraminã, insecto-fungicide organo-fosforice, radiaţii infraroşii, microunde etc.) vor efectua examenul medical la angajare şi examenul medical periodic conform fişelor factorilor nocivi respectivi.

    Fişa 136. Personalul sanitar elementar, personalul de îngrijire, personalul care îngrijeşte persoana cu handicap şi asistentul maternal
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general (atenţie: examenul tegumentelor)
    - Ag HBs sau, dupã caz, Ac anti HBs
    - Ac anti HCV
    - Ac anti HIV 1,2
    - examen coproparazitologic
    - examen coprobacteriologic doar pentru personalul care vine în contact cu alimentele
    - examen psihiatric doar pentru personalul care îngrijeşte persoana cu handicap şi pentru asistentul maternal - la indicaţia medicului de medicina muncii
    - examen psihologic
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual (semestrial doar pentru personalul care vine în contact cu alimentele; atenţie: examenul tegumentelor)
    - examen coprobacteriologic - în trimestrul II sau III - doar pentru personalul care vine în contact cu alimentele
    - examen coproparazitologic - anual
    - Ag HBs sau, dupã caz, Ac anti HBs - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii (în cazul expunerii accidentale la produse biologice)
    - Ac anti HCV - la indicaţia medicului de medicina muncii (în cazul expunerii accidentale la produse biologice)
    - Ac anti HIV 1,2 - la indicaţia medicului de medicina muncii (în cazul expunerii accidentale la produse biologice)
    - examen psihiatric doar pentru personalul care îngrijeşte persoana cu handicap şi pentru asistentul maternal - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
    - examen psihologic - anual
    Contraindicaţii:
    - afecţiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice
    - leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive
    - boli infectocontagioase în evoluţie
    - psihoze

    Fişa 137. Personal sanitar superior şi mediu
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general (atenţie: examenul tegumentelor)
    - examene paraclinice în funcţie de specialitatea medicalã şi caracteristicile postului/locului de muncã
    - examen psihiatric - la indicaţia medicului de medicina muncii
    - Ag HBs sau dupã caz Ac anti HBs
    - Ac anti HCV
    - Ac anti HIV 1,2 - la indicaţia medicului de medicina muncii
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - examen psihiatric - la indicaţia medicului de medicina muncii
    - Ag HBs sau, dupã caz, Ac anti HBs - la indicaţia medicului de medicina muncii (în cazul expunerii accidentale la produse biologice)
    - Ac anti HCV - la indicaţia medicului de medicina muncii (în cazul expunerii accidentale la produse biologice)
    - Ac anti HIV 1,2 - la indicaţia medicului de medicina muncii (în cazul expunerii accidentale la produse biologice)
    Contraindicaţii:
    - afecţiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice
    - leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive
    - boli infectocontagioase în evoluţie
    - psihoze

    Fişa 138. Personal didactic din instituţii de învãţãmânt
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - examen psihiatric - la indicaţia medicului de medicina muncii
    - examen coproparazitologic - pentru personalul educativ (educatori)
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - examen psihiatric - la indicaţia medicului de medicina muncii
    - examen coproparazitologic - pentru personalul educativ (educatori) - anual
    Contraindicaţii:
    - leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive
    - tulburãri psihice de orice naturã
    - balbism, disartrie
    - tulburãri de comportament
    - boli infectocontagioase în evoluţie
    - alcoolism cronic

    Fişa 139. Personal cu funcţie de decizie (funcţionar public aflat temporar într-o funcţie din viaţa politicã sau socialã, cu atribuţii de interpretare şi aplicare a legilor în vigoare în domeniul sãu de activitate)
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - examen psihologic (coeficient de inteligenţã, teste de comportament, teste de personalitate)
    - examen psihiatric - la indicaţia medicului de medicina muncii
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - examen psihologic (teste de comportament, teste de personalitate) - din 2 în 2 ani
    - examen psihiatric - la indicaţia medicului de medicina muncii
    Contraindicaţii:
    - psihoze

    Fişa 140. Personal care în cadrul activitãţii profesionale conduce utilaje, vehicule de transport intrauzinal şi/sau maşina instituţiei
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general (atenţie: acuitate vizualã şi auditivã, probe neurologice, etilism cronic)
    - examen psihologic
    - testarea acuitãţii vizuale, câmp vizual, vedere cromaticã
    - probe vestibulare, probe de echilibru
    - audiogramã
    - ECG
    - glicemie
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual (atenţie: acuitate vizualã şi auditivã, probe neurologice, etilism cronic)
    - examen psihologic
    - testarea acuitãţii vizuale, câmp vizual, vedere cromaticã - anual
    - probe vestibulare, probe de echilibru - anual - audiogramã - anual
    - ECG - anual
    - glicemie - anual
    Contraindicaţii:
    - tulburãri psihice de orice naturã
    - scãderea acuitãţii vizuale sub 0,3 la ambii ochi, fãrã corecţie
    - hemeralopie
    - surditate bilateralã
    - epilepsie
    - diabet zaharat decompensat
    - etilism cronic
    - tulburãri neurologice severe
    - afecţiuni cardiovasculare (aritmie severã, HTA formã malignã, anginã de repaus, insuficienţã cardiacã, bloc complet de ramurã stângã)

    Fişa 141. Personal care lucreazã în condiţii de izolare
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - ECG
    - examen psihologic - la indicaţia medicului de medicina muncii
    - examen psihiatric - la indicaţia medicului de medicina muncii
    - glicemie
    - investigaţii specifice, în funcţie de tipul de expunere profesionalã
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - semestrial
    - ECG - anual
    - examen psihologic - la indicaţia medicului de medicina muncii
    - examen psihiatric - la indicaţia medicului de medicina muncii
    - glicemie - anual
    Contraindicaţii:
    - etilism cronic
    - boli psihice (inclusiv nevroze, tulburãri de personalitate)
    - diabet zaharat decompensat
    - boalã cardiacã ischemicã
    - hipertensiune arterialã (gradul 3, complicatã)
    - altele, în funcţie de tipul expunerii profesionale

    Fişa 142. Personal din strãinãtate care va lucra în România (cu excepţia celor din ţãrile UE)
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - investigaţii specifice, în funcţie de tipul de expunere profesionalã
    - serologie sau investigaţii specifice pentru afecţiuni infecţioase endemice în ţara/regiunea de provenienţã
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - investigaţii corespunzãtoare expunerii profesionale
    Contraindicaţii:
    - cele specifice expunerii profesionale

    Fişa 143. Personal care lucreazã în tura de noapte (în intervalul orar 22.00-6.00)
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - glicemie
    - ECG
    - examen psihologic - la indicaţia medicului de medicina muncii
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - glicemie - anual
    - ECG - anual
    - examen psihologic - la indicaţia medicului de medicina muncii
    Contraindicaţii:
    - diabet zaharat decompensat
    - epilepsie
    - psihoze manifeste
    - boalã cardiacã ischemicã
    - hipertensiune arterialã (gradul 3, complicatã)
    - ulcer gastric/duodenal forme active
    - tineri sub 18 ani
    - gravide

    Fişa 144. Agent de pazã
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - probe vestibulare, probe de echilibru
    - glicemie
    - ECG
    - audiogramã
    - testarea acuitãţii vizuale, câmp vizual
    - examen psihologic - la indicaţia medicului de medicina muncii
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - probe vestibulare, probe de echilibru - anual
    - glicemie - anual
    - ECG - anual
    - audiogramã - anual
    - testarea acuitãţii vizuale, câmp vizual - anual
    - examen psihologic - la indicaţia medicului de medicina muncii
    Contraindicaţii:
    - diabet zaharat decompensat
    - epilepsie
    - etilism cronic
    - boli psihice, psihoze manifeste (inclusiv nevroze, tulburãri de personalitate)
    - boalã cardiacã ischemicã
    - hipertensiune arterialã (gradul 3, complicatã)
    - tineri sub 18 ani

    Fişa 145. Personal care lucreazã ca pompier salvator intrauzinal, salvamar, salvamontist, alte categorii de salvatori
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - probe vestibulare, probe de echilibru
    - glicemie
    - ECG
    - audiogramã
    - spirometrie
    - testarea acuitãţii vizuale, câmp vizual
    - examen psihologic - la indicaţia medicului de medicina muncii
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - probe vestibulare, probe de echilibru - anual
    - glicemie - anual
    - ECG - anual
    - audiogramã - anual
    - spirometrie - anual
    - testarea acuitãţii vizuale, câmp vizual - anual
    - examen psihologic - la indicaţia medicului de medicina muncii
    Contraindicaţii:
    - diabet zaharat decompensat
    - obezitate (IMC>35 kg/mý)
    - epilepsie
    - boli psihice
    - boli cronice ale sistemului nervos
    - surditate şi hipoacuzie severã bilateralã
    - tulburãri de echilibru
    - dizartrie
    - afecţiuni musculoscheletale care împiedicã prehensiunea, statica sau echilibrul
    - hipertensiune arterialã, formã medie sau severã
    - boalã cardiacã ischemicã
    - insuficienţã cardiacã
    - disfuncţie ventilatorie medie sau severã, indiferent de cauza generatoare
    - boli endocrine manifeste
    - scãderea acuitãţii vizuale sub 0,3 la un ochi şi sub 0,7 la celãlalt ochi fãrã corecţie sau sub 0,7 la ambii ochi fãrã corecţie opticã suficientã (diferenţã de corecţie opticã >3D între ochi)
    - miopie peste -3D cu astigmatism care sã nu depãşeascã 2D cyl
    - glaucom cu unghi închis neoperat
    - glaucom cu unghi deschis (diagnosticat anterior)
    - dezlipire de retinã (inclusiv postoperator)
    - afachie
    - îngustarea perifericã a câmpului vizual mai mare de 20s, în cel puţin 3 cadrane la AO
    - retinopatie pigmentarã confirmatã (prin adaptometrie sau EOG)
    - orice afecţiune ocularã acutã şi evolutivã pânã la vindecare şi reevaluare funcţionalã vizualã
    - vârstã sub 18 ani

    Fişa 146. Personal care lucreazã cu substanţe toxice nominalizate în Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, cu modificãrile şi completãrile ulterioare), inclusiv medicamente SEPARANDA
    Examen medical la angajare:
    - examen clinic general
    - examen psihologic - la indicaţia medicului de medicina muncii
    - examen psihiatric - la indicaţia medicului de medicina muncii
    Examen medical periodic:
    - examen clinic general - anual
    - examen psihologic - la indicaţia medicului de medicina muncii
    - examen psihiatric - la indicaţia medicului de medicina muncii
    Contraindicaţii:
    - epilepsie
    - etilism cronic
    - boli psihice, psihoze manifeste (inclusiv nevroze, tulburãri de personalitate)


    ANEXA 2
    (Anexa nr. 3 la Hotãrârea Guvernului nr. 355/2007)

    Unitatea ..........., adresa ..............
    Telefon .............
    NUMELE ŞI PRENUMELE LUCRĂTORULUI: ............
    CNP: [][][][][][][][][][][][][]

                                      FIŞA
                de identificare a factorilor de risc profesional

    Denumirea postului şi a locului de muncã .................................
    Secţia/Departamentul: .................................................
    NAVETĂ: da [ ] câte ore/zi? [ ] nu [ ]
    Descrierea activitãţii: > În echipã: da [ ], nu [ ]
    Nr. ore/zi [ ] Nr. schimburi de lucru [ ] Schimb de noapte [ ] Pauze organizate da [ ] sau nu [ ] Bandã rulantã [ ]
    ● Risc de: infectare [ ]/electrocutare [ ]/înaltã tensiune [ ]/joasã, medie tensiune [ ]/înecare [ ]/asfixiere [ ]/blocare [ ]/microtraumatisme repetate [ ]/lovire [ ]/muşcãturã [ ]/zgâriere [ ]/strivire[ ]/tãiere [ ]/înţepare [ ]/împuşcare [ ]/ardere [ ]/opãrire [ ]/degerare [ ]/mişcãri repetitive [ ]
    ● Alte riscuri: .....................................................
    Conduce maşina instituţiei: da [ ]; nu [ ], dacã da, ce categorie: .............
    Conduce utilaje/vehicule numai intrauzinal [ ]
    Loc de muncã: în condiţii deosebite [ ]/în condiţii speciale [ ] sector alimentar [ ] port-armã [ ]
    Operaţiuni executate de lucrãtor în cadrul procesului tehnologic:
    .........................................................................
    .........................................................................
    .........................................................................
    Descrierea spaţiului de lucru:
    ● Dimensiuni încãpere: L ....., l ......, H ...... m
    ● Suprafaţa de lucru: verticalã [ ]; orizontalã [ ]; oblicã [ ]
    ● Muncã: în condiţii de izolare [ ]/la înãlţime [ ] la altitudine [ ]/în mişcare [ ]/pe sol [ ]/în aer [ ]/pe apã [ ]/sub apã [ ]/nişã [ ]/cabinã etanşã [ ]/aer liber [ ]/altele: ........................
    ● Deplasãri pe teren în interesul serviciului: da [ ]; nu [ ], dacã da, descriere: .............
    Efort fizic: mic [ ]; mediu [ ]; mare [ ]; foarte mare [ ]
    Poziţie preponderent: ortostaticã/în picioare [ ]; aşezat [ ]; aplecatã [ ]; mixtã [ ]/poziţii forţate, nefiziologice: da [ ]; nu [ ], dacã da, ce tip: .......................
    ....................................................................
    Gesturi profesionale: ............................................
    Suprasolicitãri: vizuale [ ]; auditive [ ]; suprasolicitãri neuropsihosenzoriale [ ], dacã da: mentale [ ]; emoţionale [ ]; altele [ ]
    Suprasolicitãri osteomusculoarticulare: mişcãri forţate: da [ ]; nu [ ]/repetitive: da [ ]; nu [ ], dacã da, specificaţi zona: coloanã vertebralã (cervicalã: da [ ]; nu [ ]; toracalã: da [ ]; nu [ ], lombarã: da [ ]; nu [ ]), membre superioare (umãr: da [ ]; nu [ ], cot: da [ ]; nu [ ], pumn: da [ ]; nu [ ]), membre inferioare (şold: da [ ]; nu [ ], genunchi: da [ ]; nu [ ], gleznã: da [ ]; nu [ ]).
    Manipulare manualã a maselor: Dacã da, precizaţi caracteristicile maselor manipulate: .......... ridicare [ ]; coborâre [ ]; împingere [ ]; tragere [ ]; purtare; [ ]; deplasare [ ]
    Greutate maximã manipulatã manual ................................
    Agenţi chimici: da [ ]; nu [ ], dacã da, precizaţi:


┌─────────────────────────┬──────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│ Tipul agentului chimic │ < V.L.E. │ > V.L.E │ Fp │ C │ P │
├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└─────────────────────────┴──────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┘    Legendã: V.L.E. = valoarea-limitã de expunere profesionalã/Fp = foarte periculos/C = cancerigen/P = pãtrunde prin piele (Puteţi ataşa fişei un tabel separat.)
    Agenţi biologici: .................... Grupa .............
    Agenţi cancerigeni: .................................
    Pulberi profesionale: da [ ]; nu [ ], dacã da, precizaţi:


┌───────────────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────────┐
│ Tipul pulberilor │ < V.L.E. │ > V.L.E. │
├───────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │
├───────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │
├───────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │
└───────────────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────────┘    Legendã: V.L.E.= valoarea-limitã de expunere profesionalã

    Zgomot profesional: < V.L.E. [ ]/>V.L.E. [ ]/zgomote impulsive da [ ]/nu [ ]
    Vibraţii mecanice: < V.L.E. [ ]/> V.L.E. [ ], dacã da, specificaţi zona: coloanã vertebralã [ ] membre superioare
    [ ] acţiune asupra întregului organism [ ]
    Microclimat:
    Temperaturã aer: ......, variaţii repetate de temperaturã: da [ ] nu [ ]
    Presiune aer:.......................
    Umiditate relativã:.......................
    Radiaţii: da [ ]; nu [ ], dacã da:
    Radiaţii ionizante: dacã da, se va completa partea specialã.
    PARTE SPECIALĂ PENTRU EXPUNEREA PROFESIONALĂ LA RADIAŢII IONIZANTE:
    Data intrãrii în mediul cu expunere profesionalã la radiaţii ionizante: Z Z L L A A A A I_I_I_I_I_I_I_I_I
    Clasificare actualã în grupa A [ ] sau B [ ] şi condiţii de expunere:
    Aparaturã folositã ......................................................
    Proces tehnologic: ......................................................
    Operaţiuni îndeplinite: .................................................
    Surse folosite: închise [ ]; deschise [ ]
    Tip de expunere: X externã [ ]; gamma externã [ ]; internã [ ]; externã şi internã [ ].
    Mãsuri de protecţie individualã: ........................................
    Expunere anterioarã:
    Perioadã: ................ nr. ani: [ ][ ]
    Dozã cumulatã prin expunere externã (mSv): I_I_I_I_I
    Dozã cumulatã prin expunere internã: I_I_I_I_I
    Dozã totalã: I_I_I_I_I
    Supraexpuneri anterioare:
        - excepţionale
    - Tip de expunere: X externã [ ]; gamma externã [ ]; internã [ ]; externã şi internã [ ];
    - data: ..................
    - dozã (mSv): ............
    - concluzii: .............
        - accidentale
    - Tip de expunere: X externã [ ]; gamma externã [ ]; internã [ ]; externã şi internã [ ];
    - data: ..................
    - dozã (mSv): ............
    - concluzii: .............
    Radiaţii neionizante:
    Tipul: .................................................................
    Iluminat: suficient [ ]; insuficient [ ]/natural [ ]; artificial [ ]; mixt [ ]
    Mijloace de protecţie colectivã: .......................................
    Mijloace de protecţie individualã: .....................................
    Echipament de lucru: ...................................................
    Anexe igienico-sanitare: vestiar [ ]; chiuvetã [ ]; WC [ ]; duş [ ]; salã de mese [ ]; spaţiu de recreere [ ]
    Altele: ................................................................

    Observaţii:

    Data completãrii: .........

    Angajator,
    ................................
    (semnãtura şi ştampila unitãţii)

    Lucrãtor desemnat

    Serviciul intern de prevenire şi protecţie

    Semnãtura


    ANEXA 3
    (Anexa nr. 4 la Hotãrârea Guvernului nr. 355/2007)         ┌──────────────────────────────┬────────────────────────┐
         │ Unitatea medicalã: │Adresa: │
         │ │Tel.: │
         └──────────────────────────────┴────────────────────────┘

                          DOSAR MEDICAL Nr. .........

    Numele ............................., prenumele ....................
    Sex: M [ ] F [ ]; vârsta ........, data naşterii: ..................
    CNP ...........................................
    Adresa: .......................................
    Ocupaţia/Funcţia: .............................
    Formarea profesionalã: ........................
    Ruta profesionalã

 ┌──────────────────────────┬─────────────┬───────────────────┬───────────────┐
 │ Postul şi locul de muncã │ Perioada │ Ocupaţia/Funcţia │ Noxe │
 ├──────────────────────────┼─────────────┼───────────────────┼───────────────┤
 │ │ │ │ │
 ├──────────────────────────┼─────────────┼───────────────────┼───────────────┤
 │ │ │ │ │
 ├──────────────────────────┼─────────────┼───────────────────┼───────────────┤
 │ │ │ │ │
 ├──────────────────────────┼─────────────┼───────────────────┼───────────────┤
 │ │ │ │ │
 ├──────────────────────────┼─────────────┼───────────────────┼───────────────┤
 │ │ │ │ │
 ├──────────────────────────┴─────────────┴───────────────────┴───────────────┤
 │Activitãţi îndeplinite la actualul loc de muncã: │
 │ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  Boli profesionale da [ ] nu [ ]
  Accidente de muncã da [ ] nu [ ]
  Medic de familie ...................... tel. ....................

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Declar pe propria rãspundere cã nu sunt în evidenţã cu epilepsie, boli │
 │psihice, boli neurologice şi nu sunt sub tratament pentru boli neuropsihice,│
 │diabet: ...................... │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  ANTECEDENTE HEREDOCOLATERALE ...............................................
  ANTECEDENTE PERSOANELE FIZIOLOGICE ŞI PATOLOGICE/vaccinãri/droguri
  UM: ..............., naşteri ..................
  Fumat: 0 [ ]/de la ......... ani, în medie ........... ţigãri/zi
  Alcool: 0 [ ]/ocazional [ ]

                          Examen medical la angajare:

     T ......... cm G ........ kg IMC: obezitate nu [ ] da [ ] grad
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ │
 │ EXAMEN CLINIC: │
 │ │
 │ 1. tegumente şi mucoase ................................................ │
 │ 2. ţesut celular subcutanat ............................................ │
 │ 3. sistem ganglionar ................................................... │
 │ 4. aparat locomotor .................................................... │
 │ 5. aparat respirator ................................................... │
 │ 6. aparat CV: .......................................................... │
 │ TA ......... mmHg, AV ......../min, pedioase ........., varice ......... │
 │ 7. aparat digestiv ..................................................... │
 │ 8. aparat urogenital ................................................... │
 │ 9. SNC, analizatori: ................................................... │
 │ a) acuitate vizualã vedere cromaticã vedere în relief fãrã corecţie │
 │ opticã [ ] cu corecţie opticã: OD ........... OS ............... │
 │ b) voce tare voce şoptitã │
 │ 10. sistem endocrin .............. │
 │ │
 │ Concluzii examen clinic: │
 │ [ ] sãnãtos clinic în momentul examinãrii Semnãtura şi parafa │
 │ medicului, │
 │ [ ] diagnostic: ..................... ................... │
 │ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ EXAMENE SUPLIMENTARE (conform anexei): │
 │ ......................................................................... │
 │ ......................................................................... │
 │ ......................................................................... │
 │ ......................................................................... │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Concluziile examinãrii de specialitate (medicina muncii): │
 │ [ ] sãnãtos clinic în momentul examinãrii │
 │ [ ] diagnostic: ................................................. │
 │ │
 │ AVIZ MEDICAL: │
 │ pentru exercitarea ocupaţiei/funcţiei ................................... │
 │ │
 │ Recomandãri: │
 │ Apt [ ] .................................. │
 │ Apt condiţionat [ ] .................................. │
 │ Inapt temporar [ ] .................................. │
 │ Inapt [ ] .................................. │
 │ │
 │ Medic de medicina muncii, │
 │ ............................. │
 │ Semnãturã şi parafã │
 │ │
 │ Data: │
 │ Data urmãtorului examen medical: │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


                            Examen medical periodic:

  Simptome actuale ...........................................................
  Reactualizarea anamnezei profesionale ......................................
  Simptome la locul de muncã .................................................
  Reactualizarea anamnezei neprofesionale ....................................
  T ..... cm G .... kg IMC: obezitate nu [ ] da [ ] grad

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ │
 │ EXAMEN CLINIC: │
 │ │
 │ 1. tegumente şi mucoase ................................................ │
 │ 2. ţesut celular subcutanat ............................................ │
 │ 3. sistem ganglionar ................................................... │
 │ 4. aparat locomotor .................................................... │
 │ 5. aparat respirator ................................................... │
 │ 6. aparat CV: .......................................................... │
 │ TA ......... mmHg, AV ......../min, pedioase ........., varice ......... │
 │ 7. aparat digestiv ..................................................... │
 │ 8. aparat urogenital ................................................... │
 │ 9. SNC, analizatori: ................................................... │
 │ a) acuitate vizualã vedere cromaticã vedere în relief fãrã corecţie │
 │ opticã [ ] cu corecţie opticã: OD ........... OS ............... │
 │ b) voce tare voce şoptitã │
 │ 10. sistem endocrin .................. │
 │ │
 │ Concluzii examen clinic: │
 │ [ ] sãnãtos clinic în momentul examinãrii Semnãtura şi parafa │
 │ medicului, │
 │ [ ] diagnostic: ..................... ................... │
 │ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ EXAMENE SUPLIMENTARE (conform anexei): │
 │ ......................................................................... │
 │ ......................................................................... │
 │ ......................................................................... │
 │ ......................................................................... │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Concluziile examinãrii de specialitate (medicina muncii): │
 │ [ ] sãnãtos clinic în momentul examinãrii │
 │ [ ] diagnostic: ................................................. │
 │ │
 │ AVIZ MEDICAL: │
 │ pentru exercitarea ocupaţiei/funcţiei ................................... │
 │ │
 │ Recomandãri: │
 │ Apt [ ] .................................. │
 │ Apt condiţionat [ ] .................................. │
 │ Inapt temporar [ ] .................................. │
 │ Inapt [ ] .................................. │
 │ │
 │ Medic de medicina muncii, │
 │ ............................ │
 │ Semnãturã şi parafã │
 │ │
 │ Data: │
 │ Data urmãtorului examen medical: │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    ANEXA 4
    (Anexa nr. 5 la Hotãrârea Guvernului nr. 355/2007)      ┌─────────────────────────────────┬────────────────────────┐
      │ Unitatea medicalã: │Adresa: │
      │ Cabinet de medicina muncii │Tel.: │
      └─────────────────────────────────┴────────────────────────┘

  Angajare [ ] Examen medical periodic [ ] Adaptare [ ] Reluarea muncii [ ]
  Supraveghere specialã [ ] Alte [ ]

          MEDICINA MUNCII - FIŞA DE APTITUDINE Nr. ......../.........
      (Un exemplar se trimite la angajator, unul se înmâneazã angajatului)

  Societate: .................................................................
  Adresa: ......................... Tel.: .................. Fax: ............
  Numele: ........................, prenumele: ...............................
  CNP │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│

  Ocupaţia/Funcţia ....................................
  Post şi locul de muncã ....................................

        AVIZ MEDICAL: Recomandãri:

  Apt [ ] ....................................
  Apt condiţionat [ ] ....................................
  Inapt temporar [ ] ....................................
  Inapt [ ] ....................................

  Data Medic de medicina muncii
                                            .................................
                                                  (semnãtura şi parafa)


  Data urmãtorului examen medical: ...................                                    -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016