Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.165 din 25 noiembrie 2011  privind utilizarea fondurilor alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile operatiunilor de urgenta intreprinse in scopul inlaturarii pagubelor provocate de inundatiile din perioada 23 iunie 2010 - 31 iulie 2010    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 1.165 din 25 noiembrie 2011 privind utilizarea fondurilor alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile operatiunilor de urgenta intreprinse in scopul inlaturarii pagubelor provocate de inundatiile din perioada 23 iunie 2010 - 31 iulie 2010

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 7 decembrie 2011

    Având în vedere prevederile art. 5 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 2.012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

    ART. 1
    Scopul Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene
    (1) Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, denumit în continuare FSUE, este un instrument financiar nerambursabil, creat în anul 2002 la nivelul Uniunii Europene pentru situaţii de urgenţã.
    (2) Scopul acestui fond este de a acoperi o parte din cheltuiala publicã efectuatã de statul beneficiar pentru înlãturarea efectelor dezastrelor naturale.
    (3) Suma totalã acordatã României de Comisia Europeanã este de 24.967.741 euro, pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile operaţiunilor de urgenţã întreprinse în scopul înlãturãrii pagubelor provocate de inundaţiile din perioada 23 iunie 2010 - 31 iulie 2010.
    ART. 2
    Acţiuni şi operaţiuni eligibile
    Sumele primite de România din FSUE se utilizeazã pentru decontarea cheltuielilor efectuate sau finanţarea urmãtoarelor tipuri de acţiuni/operaţiuni eligibile:
    a) repunerea imediatã în funcţiune a infrastructurii şi a instalaţiilor din domeniul furnizãrii energiei, apei şi al tratãrii apelor uzate, al telecomunicaţiilor, transportului, sãnãtãţii şi educaţiei. În cadrul acestui tip de acţiuni/operaţiuni sunt eligibile pentru decontare/finanţare urmãtoarele categorii de operaţiuni de urgenţã:
    (i) repunerea în funcţiune a reţelelor de alimentare cu apã potabilã: reţele de aprovizionare cu apã, uzine de tratare, epurare a apei, fântâni, puţuri de adâncime şi rezervoare, bazine de înmagazinare a apei;
    (ii) refacerea sistemelor de colectare a apelor pluviale şi a reţelelor de colectare a apelor uzate: reţele de canalizare, canale şi cãmine, staţii de epurare, bazine de decantare;
    (iii) refacerea infrastructurii de transport rutier: drumuri naţionale, drumuri judeţene, strãzi şi drumuri comunale, poduri, podeţe, pasarele şi traversãri pietonale, diguri şi apãrãri de mal în administrarea autoritãţilor locale, consolidarea şi reconstruirea zidurilor de sprijin;
    (iv) refacerea infrastructurii feroviare: terasamente de cale feratã, linii de înaltã tensiune pentru alimentarea cu energie electricã a cãilor ferate şi înlocuirea cãii ferate deformate pe porţiunile unde terasamentele s-au deplasat datoritã alunecãrilor de teren/inundaţiilor;
    b) asigurarea imediatã a infrastructurii de prevenţie şi a mãsurilor imediate de protecţie a moştenirii culturale. În cadrul acestui tip de acţiuni/operaţiuni este eligibilã pentru decontare/finanţare urmãtoarea categorie de operaţiuni de urgenţã:
    (i) asigurarea imediatã a infrastructurii de apãrare împotriva inundaţiilor: diguri, baraje, apãrãri de maluri, regularizãri ale cursurilor de apã;
    c) curãţarea imediatã a zonelor lovite de dezastre, inclusiv a zonelor naturale. În cadrul acestui tip de acţiuni/operaţiuni este eligibilã pentru decontare/finanţare urmãtoarea categorie de operaţiuni de urgenţã:
    (i) lucrãri de curãţare a infrastructurii prioritare cu rol de prevenire şi a infrastructurii existente de gospodãrire a apelor: curãţare golire fund, înlãturarea aluviunilor de pe drumuri, strãzi, decolmatarea cursurilor de apã.
    ART. 3
    Autoritãţi responsabile
    (1) Se desemneazã Secretariatul General al Guvernului ca Autoritate coordonatoare şi de management în România a întregii activitãţi referitoare la accesarea şi implementarea FSUE.
    (2) Autoritatea coordonatoare şi de management este instituţia care aprobã efectuarea plãţilor corespunzãtoare pe baza documentelor justificative stabilite potrivit procedurii de justificare a cheltuielilor din FSUE.
    (3) Se desemneazã ca autoritãţi de implementare a FSUE Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi Ministerul Mediului şi Pãdurilor, instituţii care deţin responsabilitatea implementãrii tehnice şi financiare a FSUE, în conformitate cu prevederile acordurilor de implementare subsidiare. Autoritãţile de implementare sunt instituţiile abilitate sã stabileascã criteriile de selecţie şi prioritizare a contractelor ce vor face obiectul decontãrii din FSUE.
    (4) Între Autoritatea coordonatoare şi de management şi autoritãţile de implementare se încheie câte un acord de implementare subsidiar, în care sunt stabilite responsabilitãţile/atribuţiile, sumele aferente acestora, precum şi o procedurã de justificare a cheltuielilor din FSUE, în care sunt precizate documentele justificative care trebuie înaintate de autoritãţile de implementare pentru fiecare proiect solicitat spre platã Autoritãţii coordonatoare şi de management.
    (5) Beneficiarii finali pot fi: unitãţi administrativ-teritoriale, Compania Naţionalã de Cãi Ferate "C.F.R." - S.A., Compania Naţionalã de Autostrãzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., Administraţia Naţionalã "Apele Române".
    ART. 4
    Repartizarea sumelor alocate
    (1) Suma totalã de 24.967.741 euro, alocatã României prin FSUE, se repartizeazã astfel:
    a) Ministerul Administraţiei şi Internelor - echivalentul în lei a 5.444.769 euro;
    b) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - echivalentul în lei a 8.056.182 euro;
    c) Ministerul Mediului şi Pãdurilor - echivalentul în lei a 11.466.790 euro.
    (2) Ordonatorii principali de credite vor cuprinde sumele prevãzute la alin. (1) în bugetul fondurilor externe nerambursabile, anexe la bugetele acestora.
    (3) Sumele ce se alocã unitãţilor administrativ-teritoriale, în calitatea de beneficiari finali, se înregistreazã distinct ca venit al bugetului local.
    ART. 5
    Utilizarea sumelor alocate
    (1) Sumele primite de România de la FSUE pentru înlãturarea efectelor/pagubelor inundaţiilor din perioada 23 iunie 2010-31 iulie 2010 se folosesc pentru aducerea la stadiul iniţial de funcţionare a obiectivelor de infrastructurã afectate, dupã cum urmeazã:
    a) decontarea cheltuielilor eligibile efectuate cu operaţiunile de urgenţã întreprinse în baza contractelor de achiziţii încheiate în perioada 23 iunie-1 octombrie 2010, cu respectarea prevederilor legislaţiei naţionale;
    b) decontarea/finanţarea cheltuielilor eligibile efectuate cu operaţiunile întreprinse în baza contractelor de achiziţii încheiate dupã 1 octombrie 2010, cu respectarea procedurilor de licitaţie în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 337/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale legislaţiei europene, numai în situaţia în care acestea pot fi finalizate pânã la data de 3 iulie 2012.
    (2) Sumele primite de beneficiarii finali ca urmare a decontãrii din FSUE vor fi utilizate de cãtre aceştia pentru refacerea, consolidarea, inclusiv dezvoltarea infrastructurii, conform procedurilor proprii.
    ART. 6
    Durata de implementare
    (1) Subvenţia din FSUE se implementeazã în termen de un an de la data la care suma alocatã a intrat efectiv în conturile speciale deschise de România prin Secretariatul General al Guvernului, în calitate de stat beneficiar, respectiv 3 august 2011.
    (2) Autoritatea coordonatoare şi de management transmite Comisiei Europene un raport de implementare în cel mult 6 luni de la expirarea termenului de implementare a FSUE.
    ART. 7
    Plata sumelor alocate
    (1) Pentru gestionarea în exclusivitate a contravalorii în lei a sumelor primite de la FSUE, Autoritatea coordonatoare şi de management din România, autoritãţile de implementare şi beneficiarii finali vor deschide conturi distincte la Trezoreria Statului destinate transferãrii/plãţii sumelor aferente cheltuielilor eligibile, solicitate şi aprobate la platã.
    (2) Dobânzile bancare încasate de Autoritatea coordonatoare şi de management generate pentru disponibilitãţile conturilor speciale şi veniturile generate din schimbul valutar al sumelor mobilizate din FSUE vor fi utilizate în acelaşi scop şi în aceleaşi condiţii cu sumele primite din FSUE. Disponibilitãţile în lei ale contului deschis la Trezoreria Statului pe numele Autoritãţii coordonatoare şi de management sunt purtãtoare de dobândã.
    (3) Comisioanele şi spezele bancare rezultate din transferul sumelor provenite din FSUE din conturile Autoritãţii coordonatoare şi de management în conturile autoritãţilor de implementare, precum şi pierderile rezultate din schimbul valutar al sumelor mobilizate din FSUE vor fi suportate din bugetul Secretariatului General al Guvernului.
    (4) Plãţile vor fi efectuate de cãtre Comisia Europeanã în conturile bancare special deschise de Autoritatea coordonatoare şi de management în moneda europeanã (euro), iar Autoritatea coordonatoare şi de management va face plata cãtre autoritãţile de implementare în moneda naţionalã.
    (5) Totodatã, pentru emiterea declaraţiei de validitate potrivit prevederilor art. 8 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 2.012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene şi ale art. 9 din Acordul C (2011) 4.481 din 24 iunie 2011 semnat cu Comisia Europeanã pentru implementarea Deciziei Comisiei Europene din 6 iunie 2011, unitatea de control independentã nominalizatã conform acestui acord este Autoritatea de Audit din cadrul Curţii de Conturi a României.


             PRIM-MINISTRU
               EMIL BOC

                   Contrasemneazã:


                   ────────────────
           Secretarul general al Guvernului,
             Daniela Nicoleta Andreescu

             Ministrul administraţiei
                  şi internelor,
              Constantin-Traian Igaş

            Ministrul transporturilor
               şi infrastructurii,
               Anca Daniela Boagiu

         Ministrul mediului şi pãdurilor,
                 Laszlo Borbely

         Ministrul afacerilor europene,
                Leonard Orban

         Ministrul finanţelor publice,
             Gheorghe Ialomiţianu


    Bucureşti, 25 noiembrie 2011.
    Nr. 1.165.
                   _________

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice