Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.155 din 16 noiembrie 2011  pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 117/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu, precum si a Listei programelor finantate din Fondul pentru mediu in anul 2011    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 1.155 din 16 noiembrie 2011 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 117/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu, precum si a Listei programelor finantate din Fondul pentru mediu in anul 2011

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 29 noiembrie 2011
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 29 noiembrie 2011


    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, şi al art. 2^1 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 105/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

     ARTICOL UNIC
    Anexa nr. 3 la Hotãrârea Guvernului nr. 117/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, precum şi a Listei programelor finanţate din Fondul pentru mediu în anul 2011, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 17 februarie 2011, cu modificãrile ulterioare, se modificã şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.


                                 PRIM-MINISTRU
                                    EMIL BOC

                                Contrasemneazã:
                        Ministrul mediului şi pãdurilor,
                                 Laszlo Borbely

                           Ministrul muncii, familiei
                             şi protecţiei sociale,
                                 Sulfina Barbu

                         Ministrul finanţelor publice,
                              Gheorghe Ialomiţianu

    Bucureşti, 16 noiembrie 2011.
    Nr. 1.155.

    ANEXĂ
    (Anexa nr. 3 la Hotãrârea Guvernului nr. 117/2011)

    ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU

                  LISTA CU PROIECTELE ŞI PROGRAMELE FINANŢATE
                      în anul 2011 din Fondul pentru mediu
                                                                                        - mii lei -
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┐
 │ Denumire program │ COD │Program │
 │ │ │rectificat │
 │ │ │2011 │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
 │ │ │ │
 │TOTAL CHELTUIELI │ 55.10.01 │ │
 │ I. Credite de angajament │ │ 3.139.235│
 │ II. Credite bugetare │ │ 2.397.703│
 │ │ │ │
 │finanţate din: │ │ │
 │venituri proprii │ 55.10.01 │ │
 │ I. Credite de angajament │ │ 3.139.235│
 │ II. Credite bugetare │ │ 2.397.703│
 │ │ │ │
 │a) reducerea impactului asupra atmosferei, │55.10.01.01│ │
 │ apei şi solului, inclusiv monitorizarea │ │ │
 │ calitãţii aerului │ │ │
 │finanţat din: │ │ │
 │ - venituri proprii │ │ │
 │ I. Credite de angajament │ │ 0│
 │ II. Credite bugetare │ │ 27.800│
 │ │ │ │
 │b) reducerea nivelui de zgomot │55.10.01.02│ │
 │finanţat din: │ │ │
 │ - venituri proprii │ │ │
 │ I. Credite de angajament │ │ 0│
 │ II. Credite bugetare │ │ 0│
 │ │ │ │
 │c) gestionarea deşeurilor, inclusiv a │55.10.01.03│ │
 │ deşeurilor periculoase │ │ │
 │finanţat din: │ │ │
 │ - venituri proprii │ │ │
 │ I. Credite de angajament │ │ 0│
 │ II. Credite bugetare │ │ 112.200│
 │ │ │ │
 │d) protecţia resurselor de apã, sisteme │55.10.01.04│ │
 │ integrate de alimentare cu apã, staţii de │ │ │
 │ tratare, canalizare şi staţii de epurare │ │ │
 │finanţat din: │ │ │
 │ - venituri proprii │ │ │
 │ I. Credite de angajament │ │ 1.394.000│
 │ II. Credite bugetare │ │ 200.000│
 │ │ │ │
 │e) gospodãrirea integratã a zonei costiere │55.10.01.05│ │
 │finanţat din: │ │ │
 │ - venituri proprii │ │ │
 │ I. Credite de angajament │ │ 0│
 │ II. Credite bugetare │ │ 0│
 │ │ │ │
 │f) conservarea biodiversitãţii şi │55.10.01.06│ │
 │ administrarea ariilor naturale │ │ │
 │ protejate │ │ │
 │finanţat din: │ │ │
 │ - venituri proprii │ │ │
 │ I. Credite de angajament │ │ 0│
 │ II. Credite bugetare │ │ 981│
 │ │ │ │
 │g) împãdurirea terenurilor degradate, │55.10.01.07│ │
 │ reconstrucţia ecologicã şi │ │ │
 │ gospodãrirea durabilã a pãdurilor │ │ │
 │finanţat din: │ │ │
 │ - venituri proprii │ │ │
 │ I. Credite de angajament │ │ 200.000│
 │ II. Credite bugetare │ │ 69.500│
 │ │ │ │
 │h) educaţia şi conştientizarea publicului │55.10.01.08│ │
 │ privind protecţia mediului │ │ │
 │finanţat din: │ │ │
 │ - venituri proprii │ │ │
 │ I. Credite de angajament │ │ 29.000│
 │ II. Credite bugetare │ │ 20.731│
 │ │ │ │
 │i) creşterea producţiei de energie din │55.10.01.09│ │
 │ surse regenerabile │ │ │
 │finanţat din: │ │ │
 │ - venituri proprii │ │ │
 │ I. Credite de angajament │ │ 740.900│
 │ II. Credite bugetare │ │ 230.000│
 │ │ │ │
 │j) renaturarea terenurilor scoase din │55.10.01.10│ │
 │ patrimoniul natural │ │ │
 │finanţat din: │ │ │
 │ - venituri proprii │ │ │
 │ I. Credite de angajament │ │ 0│
 │ II. Credite bugetare │ │ 0│
 │ │ │ │
 │k) refacerea siturilor contaminate istoric, │55.10.01.11│ │
 │ cu excepţia celor reglementate prin legi │ │ │
 │ speciale │ │ │
 │finanţat din: │ │ │
 │ - venituri proprii │ │ │
 │ I. Credite de angajament │ │ 50.000│
 │ II. Credite bugetare │ │ 50.000│
 │ │ │ │
 │l) înlocuirea acoperişurilor din azbest │55.10.01.12│ │
 │finanţat din: │ │ │
 │ - venituri proprii │ │ │
 │ I. Credite de angajament │ │ 0│
 │ II. Credite bugetare │ │ 0│
 │ │ │ │
 │m) monitorizãri, studii şi cercetãri în │55.10.01.13│ │
 │ domeniul protecţiei mediului, pãdurilor şi │ │ │
 │ apelor privind sarcini derivate din │ │ │
 │ acorduri internaţionale, directive │ │ │
 │ europene sau alte reglementãri naţionale sau │ │ │
 │ internaţionale, precum şi cercetare- │ │ │
 │ dezvoltare în domeniul schimbãrilor climatice │ │ │
 │finanţat din: │ │ │
 │ - venituri proprii │ │ │
 │ I. Credite de angajament │ │ 50.000│
 │ II. Credite bugetare │ │ 25.000│
 │ │ │ │
 │n) lucrãri pentru elaborarea hãrţilor de risc │55.10.01.14│ │
 │ pentru bazine sau subbazine hidrografice │ │ │
 │finanţat din: │ │ │
 │ - venituri proprii │ │ │
 │ I. Credite de angajament │ │ 0│
 │ II. Credite bugetare │ │ 0│
 │ │ │ │
 │o) închiderea iazurilor de decantare │55.10.01.15│ │
 │ din sectorul minier │ │ │
 │finanţat din: │ │ │
 │ - venituri proprii │ │ │
 │ I. Credite de angajament │ │ 0│
 │ II. Credite bugetare │ │ 20.000│
 │ │ │ │
 │p) lucrãri destinate prevenirii, înlãturãrii │55.10.01.16│ │
 │ şi/sau diminuãrii efectelor produse │ │ │
 │ de fenomenele meteorologice periculoase la │ │ │
 │ lucrãrile de gospodãrire a apelor aferente │ │ │
 │ obiectivelor din domeniul public al statului, │ │ │
 │ precum şi pentru refacerea unor obiective │ │ │
 │ importante de infrastructurã rutierã şi │ │ │
 │ feroviarã, grav afectate de alunecãri │ │ │
 │ de teren care pot conduce la obturarea │ │ │
 │ scurgerii cursurilor de apã │ │ │
 │finanţat din: │ │ │
 │ - venituri proprii │ │ │
 │ I. Credite de angajament │ │ 250.000│
 │ II. Credite bugetare │ │ 620.000│
 │ │ │ │
 │q) instalarea sistemelor de încãlzire care │55.10.01.17│ │
 │ utilizeazã energie regenerabilã, inclusiv │ │ │
 │ înlocuirea sau completarea sistemelor │ │ │
 │ clasice de încãlzire │ │ │
 │finanţat din: │ │ │
 │ - venituri proprii │ │ │
 │ I. Credite de angajament │ │ 127.335│
 │ II. Credite bugetare │ │ 197.899│
 │ │ │ │
 │r) Programul naţional de îmbunãtãţire a │55.10.01.18│ │
 │ calitãţii mediului prin realizarea de │ │ │
 │ spaţii verzi în localitãţi │ │ │
 │finanţat din: │ │ │
 │ - venituri proprii │ │ │
 │ I. Credite de angajament │ │ 218.000│
 │ II. Credite bugetare │ │ 197.500│
 │ │ │ │
 │s) Programul de stimulare a înoirii │55.10.01.19│ │
 │ Parcului auto naţional │ │ │
 │finanţat din: │ │ │
 │ - venituri proprii │ │ │
 │ I. Credite de angajament │ │ 0│
 │ II. Credite bugetare │ │ 544.484│
 │ │ │ │
 │t) Programul de stimulare a înoirii │55.10.01.20│ │
 │ Parcului naţional de tractoare şi maşini │ │ │
 │ agricole autopropulsate │ │ │
 │finanţat din: │ │ │
 │ - venituri proprii │ │ │
 │ I. Credite de angajament │ │ 0│
 │ II. Credite bugetare │ │ 51.608│
 │ │ │ │
 │u) Programul de realizare a pistelor pentru │55.10.01.21│ │
 │ biciclişti │ │ │
 │finanţat din: │ │ │
 │ - venituri proprii │ │ │
 │ I. Credite de angajament │ │ 50.000│
 │ II. Credite bugetare │ │ 5.000│
 │ │ │ │
 │v) Programul de dezvoltare şi optimizare a │55.10.01.22│ │
 │ Reţelei Naţionale de Monitorizare a │ │ │
 │ Calitãţii Aerului │ │ │
 │finanţat din: │ │ │
 │ - venituri proprii │ │ │
 │ I. Credite de angajament │ │ 30.000│
 │ II. Credite bugetare │ │ 20.000│
 │ │ │ │
 │w) Promovarea vehiculelor de transport rutier │55.10.01.23│ │
 │ nepoluante şi eficiente din punct de │ │ │
 │ vedere energetic │ │ │
 │finanţat din: │ │ │
 │ - venituri proprii │ │ │
 │ I. Credite de angajament │ │ 0│
 │ II. Credite bugetare │ │ 5.000│
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┘    La previziunea creditelor de angajament s-a avut în vedere disponibilul înregistrat în anii precedenţi pentru finanţarea programelor din Fondul pentru mediu în valoare de 1.825.624 mii lei şi veniturile estimate a se încasa pe durata derulãrii programelor multianuale.

                                    --------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice