Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARARE nr. 1.127 din 18 septembrie 2008 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 895/2007 privind stabilirea cadrului institutional pentru planificarea financiara, coordonarea, implementarea si auditarea utilizarii fondurilor acordate Romaniei prin Facilitatea Schengen
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.127 din 18 septembrie 2008  pentru modificarea si completarea   Hotararii Guvernului nr. 895/2007 privind stabilirea cadrului institutional pentru planificarea financiara, coordonarea, implementarea si auditarea utilizarii fondurilor acordate Romaniei prin Facilitatea Schengen    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 1.127 din 18 septembrie 2008 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 895/2007 privind stabilirea cadrului institutional pentru planificarea financiara, coordonarea, implementarea si auditarea utilizarii fondurilor acordate Romaniei prin Facilitatea Schengen

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 30 septembrie 2008

Având în vedere prevederile <>Legii nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehã, Regatul Danemarcei, Republica Federalã Germania, Republica Estonia, Republica Elenã, Regatul Spaniei, Republica Francezã, Irlanda, Republica Italianã, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungarã, Republica Malta, Regatul Ţãrilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonã, Republica Portughezã, Republica Slovenia, Republica Slovacã, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeanã, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, precum şi al <>art. 4 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 620/2007 privind modalitatea de utilizare a fondurilor alocate de Uniunea Europeanã prin intermediul Facilitãţii Schengen şi pentru fluxurile de numerar,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

ART. I
<>Hotãrârea Guvernului nr. 895/2007 privind stabilirea cadrului instituţional pentru planificarea financiarã, coordonarea, implementarea şi auditarea utilizãrii fondurilor acordate României prin Facilitatea Schengen, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 15 august 2007, cu modificãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. La articolul 2, literele d) şi e) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"d) autoritatea de certificare este autoritatea publicã desemnatã sã certifice declaraţiile de cheltuieli prezentate Comisiei Europene aferente proiectelor finanţate din Facilitatea Schengen;
e) autoritatea de contractare şi platã reprezintã autoritatea publicã desemnatã sã organizeze şi sã desfãşoare proceduri de achiziţii publice, semnarea contractelor, monitorizarea implementãrii acestora, întocmirea cererilor de fonduri şi de executare a plãţilor aferente Facilitãţii Schengen;".
2. La articolul 2, dupã litera h) se introduc şase noi litere, literele i), j), k), l), m) şi n), cu urmãtorul cuprins:
"i) autoritatea de evaluare este autoritatea publicã de coordonare a instrumentelor structurale din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, prin care se planificã şi se desfãşoarã activitãţile de evaluare a stadiilor de implementare a Planului indicativ aprobat în scopul monitorizãrii;
j) cererile de fonduri reprezintã documentele prin care autoritatea de contractare şi platã solicitã autoritãţii competente fonduri în tranşe în baza estimãrilor de platã, în funcţie de necesitãţi, pentru finanţarea din Facilitatea Schengen a contractelor semnate în conformitate cu programul anual al achiziţiilor şi al costurilor logistice eligibile din Facilitatea Schengen;
k) cheltuieli eligibile a fi fãcute din facilitatea Schengen reprezintã orice cheltuialã fãcutã în conformitate cu prevederile Planului indicativ şi cu criteriile de eligibilitate stabilite de Comisia Europeanã;
l) cheltuieli suportate din contribuţia naţionalã reprezintã orice cheltuialã prevãzutã sau neprevãzutã care poate apãrea în oricare moment al ciclului de viaţã al proiectului, ce nu poate fi acoperitã din Facilitatea Schengen, dar care este necesar a fi efectuatã pentru atingerea obiectivelor contractului. În aceastã categorie intrã, dar fãrã a se limita la acestea: cofinanţarea de la bugetul statului, cheltuieli de reprezentare legalã a instituţiei publice în faţa organelor competente, atât în ţarã, cât şi în strãinãtate, precum şi orice taxã judiciarã ce decurge din acestea, comisioane bancare, diferenţe de schimb valutar, impozite, autorizaţii şi taxe specifice operaţiunilor ce urmeazã a se desfãşura pentru atingerea obiectivelor contractuale, debitele datorate bugetului Uniunii Europene pentru nereguli, inclusiv majorãrile de întârziere ca urmare a nerecuperãrii acestora la timp de la contractanţi, beneficiari, organisme intermediare, dupã caz, TVA aferentã proiectelor aprobate în Planul indicativ;
m) ofiţerul responsabil de program este persoana din cadrul administraţiei publice centrale care administreazã autoritatea competentã, având întreaga responsabilitate a managementului Facilitãţii Schengen în România;
n) ofiţerul responsabil de proiect este persoana desemnatã de cãtre conducãtorul organismului intermediar, având întreaga responsabilitate a managementului proiectelor aflate în coordonarea directã a respectivului organism intermediar."
3. Articolul 3 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 3. - (1) În conformitate cu Decizia Comisiei Europene nr. C(2007)1.417 din 4 aprilie 2007 privind gestionarea şi controlul pãrţii consacrate acquis-ului Schengen din cadrul Facilitãţii Schengen şi pentru fluxurile de numerar pentru perioada 2007-2009, denumitã în continuare decizie, se înfiinţeazã urmãtoarele sisteme şi funcţii:
a) sistemul de monitorizare, care este coordonat de Comitetul de monitorizare, organizat la nivel interinstituţional, cu urmãtoarea componenţã: autoritatea competentã, autoritatea de certificare, autoritatea de contractare şi platã şi organismele intermediare. În cadrul Comitetului de monitorizare autoritatea de audit are calitatea de observator. Comitetul de monitorizare funcţioneazã pe lângã Ministerul Internelor şi Reformei Administrative şi analizeazã stadiul proiectelor Facilitãţii Schengen pentru fazele de contractare şi implementare. În acest sens, sunt elaborate raportãri anuale şi semestriale şi acţiuni de verificare a îndeplinirii mãsurilor concluzionate cu ocazia şedinţelor Comitetului de monitorizare;
b) sistemele de gestionare şi control instituite la nivelul tuturor instituţiilor implicate, în scopul stabilirii unui sistem eficient de control intern, al definirii clare a funcţiilor cu care este învestitã autoritatea competentã şi a celor pe care le poate delega organismelor intermediare şi pentru a fi asiguratã o pistã de audit suficientã, în conformitate cu prevederile deciziei. Sistemele de gestionare şi control trebuie sã prevadã proceduri destinate verificãrii veridicitãţii cheltuielilor declarate şi, în special, îndeplinirea acţiunilor, precum şi eligibilitatea cheltuielilor pânã la concurenţa pãrţii corespunzãtoare Facilitãţii Schengen, în conformitate cu prevederile deciziei;
c) sistemul de audit, care constã în verificãri efectuate de autoritatea de audit, pe baza unei eşantionãri corespunzãtoare, şi care vizeazã în special examinarea de o manierã selectivã a minimum 10% din fondurile alocate, pe baza unei analize a riscurilor şi a declaraţiilor de cheltuieli elaborate la diferite niveluri;
d) sistemul de verificare şi inspecţii la faţa locului, care constã în controale efectuate la beneficiarii fondurilor şi/sau la organismele intermediare aferente de autoritatea de contractare şi platã, comisiile mixte de control formate din reprezentanţi ai autoritãţii de certificare, organismului intermediar şi ai autoritãţii de contractare şi platã. Preşedintele comisiilor mixte va fi desemnat de autoritatea competentã;
e) raportul de verificare, care este documentul încheiat în urma desfãşurãrii activitãţilor conform lit. d) şi care stã la baza întocmirii procesului-verbal de constatare;
f) activitatea de recuperare a sumelor constatate neeligibile de la contractant, beneficiar sau organism intermediar, dupã caz, care constã în stingerea creanţelor bugetare constatate în urma derulãrii activitãţilor sistemelor de gestionare şi control, pe baza procesului-verbal de constatare, întocmit de autoritatea de contractare şi platã, care se constituie în titlu de creanţã, în conformitate cu prevederile <>Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzãtor, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 529/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.306/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a <>Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzãtor;
g) sistemul de gestiune financiarã, la nivelul autoritãţii de contractare şi platã, care reprezintã proceduri de verificare a recepţiei livrãrilor de bunuri, prestãrilor de servicii şi a execuţiilor de lucrãri, întocmirea cererilor de fonduri, proceduri de ordonanţare, execuţie şi contabilizare a plãţilor, proceduri destinate verificãrii veridicitãţii cheltuielilor declarate, precum şi a eligibilitãţii cheltuielilor pânã la concurenţa pãrţii corespunzãtoare din Facilitatea Schengen;
h) mecanismul de asigurare a contribuţiei naţionale, care reprezintã modul de finanţare de la bugetul de stat, prin bugetele beneficiarilor, a cheltuielilor eligibile din contribuţia naţionalã, prevãzute la art. 2 lit. l). În vederea efectuãrii plãţilor concomitent din fondurile din Facilitatea Schengen şi din contribuţia naţionalã, beneficiarii vor transfera sumele reprezentând contribuţia naţionalã, prevãzute în bugetele proprii, la solicitarea Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE, în conturile deschise de cãtre Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE pentru gestionarea acesteia.
(2) Prevederi financiare:
a) contractele pentru derularea proiectelor finanţate prin Facilitatea Schengen vor fi încheiate în moneda euro;
b) plãţile din cadrul contractelor finanţate prin Facilitatea Schengen vor fi efectuate în moneda euro sau în moneda agreatã de pãrţile semnatare ale contractelor, inclusiv pentru contractanţii români;
c) dobânda acumulatã în conturile deschise de Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE pentru gestionarea fondurilor din Facilitatea Schengen se constituie sursã de finanţare pentru costurile operaţionale din Facilitatea Schengen, ca urmare a deciziei emise de autoritatea competentã în acest sens;
d) în cazul indisponibilitãţii temporare a fondurilor din contribuţia naţionalã, Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE, cu aprobarea autoritãţii competente, poate utiliza fondurile din Facilitatea Schengen, inclusiv dobânda acumulatã în conturile deschise pentru gestionarea fondurilor din Facilitatea Schengen, în vederea finanţãrii cheltuielilor din contribuţia naţionalã;
e) reîntregirea fondurilor din Facilitatea Schengen, inclusiv a dobânzii, se face cu ocazia alimentãrii de cãtre beneficiarii conturilor deschise de Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE pentru gestionarea contribuţiei naţionale. În acest sens, Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE efectueazã transferul sumelor reprezentând fondurile Schengen şi dobânda din conturile deschise pentru gestionarea contribuţiei naţionale în conturile deschise pentru gestionarea fondurilor din Facilitatea Schengen."
4. Articolul 4 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 4. - Se desemneazã Departamentul Schengen, Direcţia Generalã Schengen din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative ca autoritate competentã pentru coordonarea implementãrii asistenţei comunitare prin Facilitatea Schengen."
5. La articolul 5 alineatul (1), literele b), d), j) n), o), r) şi y) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"b) elaboreazã Planul indicativ, împreunã cu organismele intermediare şi beneficiarii, şi îl supune analizei şi aprobãrii Comisiei naţionale de autoevaluare Schengen şi dupã aprobare îl transmite instituţiilor implicate;
.........................................................................
d) verificã obţinerea rezultatelor generale şi a impactului definit prin Planul indicativ prin controale la faţa locului şi rapoarte periodice elaborate de autoritãţile implicate în gestionarea proiectelor, conform procedurilor specifice Facilitãţii Schengen;
.........................................................................
j) analizeazã şi înainteazã spre aprobare Comisiei naţionale de autoevaluare Schengen propunerile de modificare a Planului indicativ, prin realocarea de fonduri între proiectele finanţate prin Facilitatea Schengen şi a sumelor necontractate sau neutilizate, introducerea sau retragerea unor proiecte din cuprinsul acestuia, şi îl transmite instituţiilor implicate în forma actualizatã, aprobatã;
.........................................................................
n) rãspunde, împreunã cu autoritatea de contractare şi platã, organismele intermediare şi beneficiarii, pentru respectarea mãsurilor din Planul indicativ aprobat, avizeazã documentaţiile de atribuire şi formularele aferente din punctul de vedere al eligibilitãţii obiectivelor finanţate prin Facilitatea Schengen, aplicã un management financiar şi tehnic transparent, în conformitate cu prevederile acordurilor interinstituţionale şi ale legislaţiei în domeniu;
o) elaboreazã manualul de implementare şi utilizare a fondurilor acordate prin Facilitatea Schengen, în cooperare cu autoritãţile implicate;
.........................................................................
r) ţine evidenţa sumelor recuperabile din plãţile deja fãcute din Facilitatea Schengen şi se asigurã cã sumele sunt recuperate fãrã întârzieri nejustificate, restituie Comisiei Europene sumele neutilizate sau plãtite în mod eronat din fondurile alocate prin Facilitatea Schengen;
.........................................................................
y) primeşte de la autoritatea de certificare certificatul privind eligibilitatea cheltuielilor cuprinse în declaraţia finalã de cheltuieli, pe care îl transmite Comisiei Europene;".
6. La articolul 5 alineatul (1), dupã litera j) se introduc douã noi litere, literele j^1) şi j^2), cu urmãtorul cuprins:
"j^1) aprobã, la nivel de ofiţer responsabil de program, modificãrile Planului indicativ în cadrul proiectelor, în condiţiile încadrãrii în bugetul alocat iniţial proiectului, fãrã a modifica sau altera obiectivele Planului indicativ aprobat, şi transmite autoritãţii de contractare şi platã şi organismelor intermediare fişa tehnicã a proiectului, actualizatã şi aprobatã;
j^2) asigurã informarea autoritãţii de certificare cu privire la procedurile de lucru urmate şi verificãrile efectuate pentru analizarea eligibilitãţii obiectivelor proiectelor, respectarea normelor în vigoare şi pentru menţinerea pistei de audit."
7. La articolul 5, dupã alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmãtorul cuprins:
"(4) Fişele tehnice ale proiectelor, incluse în Planul indicativ, sunt elaborate, avizate şi aprobate cu respectarea etapelor prevãzute la art. 5 alin. (1) lit. j^1) şi art. 17 alin. (1) lit. d)."
8. La articolul 7, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) cu urmãtorul cuprins:
"(3) Ministerul Economiei şi Finanţelor va pune la dispoziţie un spaţiu adecvat pentru funcţionare, care va include spaţiu pentru birourile personalului OPCP, arhivã, încãpere pentru întâlniri, spaţiu pentru auditori, consultanţi, instructori, precum şi facilitãţi de comunicare."
9. Articolul 8 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 8. - Autoritatea de contractare şi platã are urmãtoarele sarcini:
a) rãspunde, împreunã cu autoritatea competentã, organismele intermediare şi beneficiari, pentru respectarea mãsurilor din Planul indicativ aprobat şi pentru eligibilitatea operaţiunilor finanţate prin Facilitatea Schengen şi contribuţia naţionalã, aplicând un management financiar şi tehnic transparent, prin respectarea prevederilor acordurilor interinstituţionale de implementare şi a legislaţiei în domeniu;
b) acordã consultanţã la solicitarea organismelor intermediare în probleme privind procedurile de achiziţii şi financiare;
c) primeşte de la organismele intermediare Ministerul Internelor şi Reformei Administrative şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale documentaţiile de atribuire şi formularele aferente, în format standard, elaborate de beneficiari, potrivit <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 337/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, iar de la organismul intermediar aferent Ministerului Afacerilor Externe documentaţia de atribuire şi formularele aferente elaborate în baza unei proceduri proprii aprobate prin ordin al ministrului afacerilor externe şi asigurã transparenţa procedurii de achiziţii;
d) verificã din punct de vedere procedural documentaţiile de atribuire şi formularele aferente, elaborate de beneficiari şi avizate de organismele intermediare şi de autoritatea competentã;
e) organizeazã procedura de achiziţii pentru achiziţiile finanţate din fondurile alocate prin Facilitatea Schengen şi contribuţia naţionalã, este responsabilã pentru derularea acestora şi evalueazã dosarele de licitaţie din punctul de vedere al formalitãţii documentaţiei şi al integralitãţii acesteia;
f) verificã şi aprobã componenţa comisiilor de evaluare, pe baza propunerilor organismelor intermediare, sub aspectul competenţei membrilor acesteia, pregãtirii şi imparţialitãţii faţã de domeniul procedurii de achiziţii şi de ofertanţi. Asigurã preşedinţia comisiei de evaluare, reprezentanţii autoritãţii de contractare şi platã neavând drept de vot;
g) elaboreazã proiectele de contract beneficiind de asistenţa tehnicã necesarã din partea organismului intermediar şi pregãteşte semnarea contractelor;
h) asigurã, în condiţiile legii, derularea procedurilor de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziţii;
i) furnizeazã consultanţã şi sprijin administrativ necesar efectuãrii evaluãrilor, asigurãrii pregãtirii corespunzãtoare a rapoartelor de evaluare care trebuie întocmite de comisia de evaluare;
j) dacã este necesar, solicitã modificãri ale contractelor, pentru asigurarea conformitãţii cu reglementãrile legislaţiei comunitare şi naţionale în vigoare;
k) atribuie contractele în cadrul proiectelor finanţate prin Facilitatea Schengen, în conformitate cu legislaţia naţionalã în vigoare privind achiziţiile publice;
l) deschide conturi în euro şi în lei pentru gestionarea fondurilor din Facilitatea Schengen şi a fondurilor din contribuţia naţionalã, precum şi pentru recuperarea debitelor;
m) autorizeazã şi efectueazã plãţi cãtre contractanţi în baza facturilor aprobate de organismele intermediare, cu menţiunea «citit şi aprobat», însoţite de documentele justificative necesare efectuãrii plãţii, prevãzute în contract;
n) informeazã, dacã este cazul, autoritatea competentã asupra necesitãţii corectãrii plãţii soldului final al asistenţei, în termen de 9 luni de la data transferãrii sumelor aferente de cãtre Comisia Europeanã;
o) primeşte lunar rapoartele de progres tehnic privind implementarea contractelor, întocmite de beneficiari şi aprobate de organismele intermediare coordonatoare, în vederea monitorizãrii stadiului implementãrii acestora şi a întocmirii cererilor de fonduri;
p) întocmeşte cereri de fonduri pe baza estimãrilor de platã a contractelor semnate şi a necesitãţilor, ţinând seama de soldul disponibil dupã efectuarea plãţilor în perioada anterioarã, pe care le înainteazã autoritãţii competente, în conformitate cu prevederile deciziei;
q) furnizeazã autoritãţii competente şi organismelor intermediare, periodic, informaţii privind planificarea procedurii de achiziţii, a evaluãrii ofertelor, a atribuirii contractelor, precum şi rapoarte referitoare la situaţia financiarã a fiecãrui proiect, evidenţe detaliate privind plãţile efectuate, în vederea transmiterii acestora cãtre Comisia Europeanã;
r) recupereazã sumele neeligibile emiţând titlurile de creanţã şi trimite anual autoritãţii competente declaraţia referitoare la sumele rãmase de recuperat la acea datã;
s) asigurã menţinerea evidenţelor financiare privind operaţiunile pe care le deruleazã;
t) operaţionalizeazã şi asigurã funcţionarea sistemului contabil necesar administrãrii financiare a fondurilor programului Facilitatea Schengen;
u) utilizeazã registre contabile şi asigurã înregistrarea contabilã adecvatã a tuturor plãţilor la nivel de program, proiect şi contract;
v) asigurã transmiterea cãtre autoritatea de certificare, la solicitarea acesteia, a informaţiilor şi documentelor despre procedurile de lucru, verificãrile şi plãţile efectuate, necesare pentru îndeplinirea cerinţelor de certificare;
w) opereazã în conturile deschise pentru programul Facilitatea Schengen, în sistemul dublei semnãturi, în condiţiile efectuãrii tuturor verificãrilor standard şi a reconcilierilor necesare;
x) întreprinde mãsurile necesare pentru asigurarea auditãrii conturilor de cãtre autoritãţile naţionale, coopereazã cu Comisia Europeanã, Curtea de Conturi şi sprijinã aceste instituţii în îndeplinirea cerinţelor de audit;
y) rãspunde de verificarea şi aprobarea documentelor privind promovarea proiectelor finanţate din Facilitatea Schengen;
z) îndeplineşte atribuţiile delegate de autoritatea competentã, precum şi alte atribuţii ce derivã în mod firesc din statutul de autoritate de contractare şi platã."
10. Articolul 9 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 9. - Se desemneazã o structurã organizatoricã în Direcţia generalã financiarã din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative pentru îndeplinirea funcţiei de autoritate de certificare pentru asistenţa acordatã prin Facilitatea Schengen."
11. Articolul 10 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 10. - Autoritatea de certificare are urmãtoarele sarcini:
a) sã se asigure cã declaraţia de cheltuieli cuprinde numai cheltuieli efectiv efectuate în perioada de eligibilitate;
b) sã se asigure cã declaraţia de cheltuieli cuprinde numai cheltuieli care pot fi justificate pe baza facturilor achitate sau a altor documente cu valoare justificativã echivalentã;
c) sã se asigure cã declaraţia de cheltuieli cuprinde numai cheltuieli care au legãturã cu lucrãri care nu erau finalizate în momentul depunerii cererilor de asistenţã;
d) sã se asigure cã sistemul de control şi pista de audit sunt suficiente;
e) sã confirme faptul cã a primit informaţiile adecvate din partea autoritãţii competente, autoritãţii de contractare şi platã şi a organismelor intermediare privind procedurile urmate şi verificãrile efectuate de cãtre acestea pentru verificarea corectitudinii şi eligibilitãţii cheltuielilor cuprinse în declaraţia de cheltuieli;
f) sã confirme faptul cã a primit informaţiile adecvate din partea autoritãţii competente, autoritãţii de contractare şi platã şi a organismelor intermediare privind procedurile urmate şi verificãrile efectuate de cãtre acestea pentru asigurarea respectãrii normelor în vigoare;
g) sã confirme faptul cã a primit informaţiile adecvate din partea autoritãţii competente, autoritãţii de contractare şi platã şi a organismelor intermediare privind procedurile urmate şi verificãrile efectuate de cãtre acestea pentru menţinerea pistei de audit;
h) sã confirme faptul cã declaraţiile de cheltuieli au luat în considerare rezultatele tuturor auditurilor şi controalelor efectuate de autoritatea de audit sau sub supravegherea acesteia;
i) sã emitã certificatul privind declaraţia de cheltuieli din raportul complet şi din cele intermediare;
j) sã solicite de la instituţiile implicate informaţii şi documente necesare pentru îndeplinirea cerinţelor de certificare;
k) sã efectueze controale de certificare la faţa locului la nivelul instituţiilor implicate, cu scopul de a se asigura cã este stabilit un sistem intern de control şi management efectiv şi funcţional şi cã manualele de implementare sunt corect aplicate de cãtre persoanele responsabile."
12. Articolul 11 se abrogã.
13. Articolul 12 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 12. - Se desemneazã Unitatea centralã de evaluare ca autoritate de evaluare, structurã specializatã a Autoritãţii pentru coordonarea instrumentelor structurale din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor."
14. Articolul 17 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 17. - (1) Organismele intermediare au urmãtoarele atribuţii principale:
a) coordoneazã activitatea beneficiarilor din subordine în cadrul exerciţiului de programare şi implementare a Facilitãţii Schengen;
b) îndeplinesc obligaţiile pentru implementarea proiectelor, aşa cum acestea urmeazã a fi definite în acordurile interinstituţionale, în conformitate cu regulile şi procedurile de implementare ale Comisiei Europene, proceduri, instrucţiuni şi alte documente standard furnizate atât de OPCP, cât şi de autoritatea competentã, asigurând accesul liber, concurenţa loialã şi transparenţa proceselor desfãşurate la nivelul acestora şi al beneficiarilor;
c) analizeazã oportunitatea propunerilor de proiecte sau de modificare a proiectelor incluse în Planul indicativ, primite de la beneficiarii coordonaţi, le avizeazã şi le înainteazã spre analizã şi aprobare autoritãţii competente;
d) coordoneazã elaborarea fişelor tehnice de proiect incluse în Planul indicativ, avizeazã propunerile de modificare a acestora transmise de beneficiari şi le înainteazã autoritãţii competente spre aprobare;
e) verificã şi avizeazã documentaţiile de atribuire şi formularele aferente, inclusiv specificaţiile tehnice, criteriile de calificare şi/sau selecţie, precum şi factorii de evaluare, elaborate de beneficiari, le supun aprobãrii autoritãţii competente şi le transmit autoritãţii de contractare şi platã;
f) propun autoritãţii de contractare şi platã membrii comisiilor de evaluare, precum şi experţi pe linie tehnicã, economicã şi juridicã, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale privind achiziţiile publice, şi se asigurã de prezenţa acestora pe toata perioada preselecţiei şi selecţiei;
g) monitorizeazã şi controleazã implementarea proiectelor beneficiarilor, finanţate prin Facilitatea Schengen, pe toatã durata derulãrii acestora;
h) verificã eligibilitatea cheltuielilor, la nivelul beneficiarilor, prin efectuarea de controale planificate, împreunã cu ceilalţi reprezentanţi ai comisiei mixte de control, şi anume autoritatea de certificare şi autoritatea de contractare şi platã, cu preşedinte desemnat din partea autoritãţii competente;
i) colaboreazã cu celelalte autoritãţi implicate în gestionarea şi implementarea fondurilor alocate prin Facilitatea Schengen şi contribuţia naţionalã, precum şi cu alte instituţii naţionale cu care implementeazã în parteneriat proiecte finanţate prin Facilitatea Schengen;
j) organizeazã modalitãţi de prezentare adecvatã a materialelor de sintezã privind proiectele finanţate prin Facilitatea Schengen;
k) constituie şi actualizeazã permanent baza de date cu privire la implementarea proiectelor cu finanţare prin Facilitatea Schengen, pe baza informaţiilor primite de la beneficiarii proiectelor;
l) monitorizeazã modul de elaborare de cãtre beneficiari a documentaţiei de atribuire şi formularele aferente, monitorizeazã raportãrile periodice, precum şi documentele elaborate de beneficiari în procesul de management al proiectelor finanţate prin Facilitatea Schengen, pe care le transmit autoritãţii de contractare şi platã, autoritãţii competente, autoritãţii de audit sau autoritãţii de evaluare, în funcţie de necesitatea aprobãrii documentelor de cãtre aceste instituţii;
m) verificã şi se asigurã cã toate facturile sunt emise în numele beneficiarului cu menţiunea «plãtibil prin OPCP», iar aceste facturi sunt înregistrate corespunzãtor în contabilitatea beneficiarului;
n) aprobã facturile, însoţite de documentele justificative, remise de beneficiarul final, cu menţiunea «citit şi aprobat», în vederea efectuãrii plãţii;
o) coordoneazã activitãţile prin care se realizeazã implementarea din punct de vedere tehnic a proiectelor, monitorizarea şi execuţia şi aprobã rapoartele intermediare şi finale întocmite de contractanţi, în termen de maximum 30 zile de la prezentarea acestora;
p) aprobã documentele de raportare periodicã şi le transmit lunar autoritãţii de contractare şi platã şi autoritãţii competente;
q) analizeazã şi avizeazã planurile de acţiuni şi rapoartele de promovare a proiectelor finanţate prin Facilitatea Schengen, întocmite de beneficiari, şi le transmit autoritãţii competente şi autoritãţii de contractare şi platã spre analizã, avizare, respectiv aprobare;
r) rãspund, împreunã cu autoritatea competentã, autoritatea de contractare şi platã şi beneficiarii, pentru respectarea mãsurilor din Planul indicativ aprobat şi pentru eligibilitatea operaţiunilor finanţate prin Facilitatea Schengen, aplicând un management financiar şi tehnic transparent, în conformitate cu prevederile acordurilor interinstituţionale şi ale legislaţiei în domeniu;
s) asigurã transmiterea cãtre autoritatea de certificare, la solicitarea acesteia, a informaţiilor şi documentelor despre procedurile de lucru, verificãrile efectuate şi cheltuielile aprobate, necesare pentru îndeplinirea cerinţelor de certificare.
(2) Modificarea contractelor care presupune modificarea valorii contractelor în perioada implementãrii lor este valabilã numai cu aprobarea autoritãţii de contractare şi platã. În lipsa aprobãrii autoritãţii de contractare şi platã cheltuielile afectate de aceste modificãri sunt considerate costuri neeligibile. Cheltuielile neeligibile sunt suportate de cãtre organismul intermediar sau de cãtre beneficiar dacã se dovedeşte cã acesta a efectuat modificarea fãrã a anunţa organismul intermediar."
15. Articolul 18 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 18. - Beneficiarii asistenţei acordate României prin Facilitatea Schengen au urmãtoarele atribuţii principale:
a) identificã şi elaboreazã propuneri de proiecte finanţate din fondurile alocate prin Facilitatea Schengen şi contribuţia naţionalã, pe baza prioritãţilor din Planul indicativ şi din alte documente programatice, fişele tehnice de proiect şi le înainteazã organismului intermediar coordonator pentru analizã şi avizare;
b) întreprind toate demersurile pe care le presupune exerciţiul de programare, în vederea asigurãrii eligibilitãţii proiectelor propuse, completarea sau modificarea fişei de proiect, redimensionarea bugetului solicitat;
c) administreazã proiectele şi contractele aferente acestora, asigurã funcţionarea unui sistem informaţional pentru monitorizarea derulãrii acestora şi întreprind mãsurile necesare pentru a asigura îndeplinirea de cãtre contractant a sarcinilor ce îi revin conform contractului;
d) întocmesc documentele subsecvente aprobãrii Planului indicativ în vederea atribuirii contractului, inclusiv documentaţia de atribuire şi formularele aferente, având responsabilitatea stabilirii specificaţiilor tehnice, criteriilor de calificare şi/sau selecţie şi a factorilor de evaluare, determinând valorile estimative ale contractelor, şi le înainteazã, spre verificare şi avizare, organismului intermediar;
e) îndeplinesc sarcinile ce le revin pentru participarea la procedurile de achiziţii, evaluarea ofertelor, selectarea contractantului, negocierea şi încheierea contractului, în colaborare cu autoritatea de contractare şi platã;
f) supravegheazã în permanenţã îndeplinirea de cãtre contractant a obligaţiilor asumate în conformitate cu contractul semnat;
g) rãspund de recepţia bunurilor, serviciilor şi a lucrãrilor menţionate în facturile emise de contractanţi şi întocmesc documentaţia de recepţie în vederea efectuãrii plãţilor conform condiţiilor contractuale, întocmesc şi pãstreazã înregistrãrile aferente recepţiei;
h) ţin evidenţa repartizãrii şi utilizãrii bunurilor achiziţionate din fondurile alocate prin Facilitatea Schengen şi contribuţia naţionalã, conform destinaţiei şi scopului prevãzute în program;
i) furnizeazã asistenţa tehnicã în vederea negocierii contractelor, acolo unde este cazul şi formuleazã recomandãri tehnice privind elaborarea proiectelor de contract;
j) întocmesc documentele de raportare periodicã privind stadiul implementãrii contractelor, rapoartele de monitorizare şi evaluare a contractelor, conform procedurilor Facilitãţii Schengen, şi le supun aprobãrii organismului intermediar coordonator;
k) asigurã schimbul de informaţii privind aspectele tehnice ale implementãrii proiectelor cu direcţiile implicate din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, Ministerului Economiei şi Finanţelor şi al OPCP şi cu organismele intermediare;
l) pun la dispoziţia structurilor de control şi audit toate datele şi informaţiile solicitate;
m) organizeazã şi pãstreazã arhiva documentaţiei proiectelor finanţate prin Facilitatea Schengen pe perioada legalã;
n) asigurã publicitatea acţiunilor realizate şi a bunurilor achiziţionate prin intermediul Facilitãţii Schengen, întocmesc planurile de acţiuni şi rapoartele de promovare a proiectelor şi le transmit organismului intermediar spre analizã şi avizare;
o) suportã cheltuieli constatate neeligibile de autoritatea de contractare şi platã, organismele şi structurile abilitate cu atribuţii de control în ceea ce priveşte gestionarea financiarã a proiectelor finanţate prin Facilitatea Schengen, cu excepţia celor suportate de organismul intermediar potrivit art. 17 alin. (2). Sumele constatate neeligibile se vireazã în contul de debite deschis de autoritatea de contractare şi platã în acest scop;
p) rãspund, împreunã cu autoritatea competentã, organismele intermediare şi autoritatea de contractare şi platã, pentru respectarea mãsurilor din Planul indicativ aprobat şi pentru eligibilitatea operaţiunilor finanţate prin Facilitatea Schengen, aplicând un management financiar şi tehnic transparent, în conformitate cu prevederile acordurilor interinstituţionale şi ale legislaţiei în domeniu;
q) elaboreazã norme procedurale proprii, aprobate de conducãtorul instituţiei, prin care vor fi reglementate organizarea şi desfãşurarea procedurilor de atribuire în cazul contractelor a cãror atribuire nu intrã sub incidenţa legislaţiei naţionale privind achiziţiile publice."
16. La articolul 19, alineatele (1) şi (3) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"Art. 19. - (1) În cadrul Departamentului Schengen şi al Direcţiei generale financiare din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative se înfiinţeazã, în condiţiile legii, structuri care vor îndeplini atributele autoritãţii competente şi ale autoritãţii de certificare, ale cãror atribuţii şi numãr de personal se stabilesc prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative.
..........................................................................
(3) În cadrul autoritãţii competente se înfiinţeazã, în condiţiile legii, Punctul unic de contact, cu rol de transmitere a datelor şi informaţiilor între autoritãţile implicate în gestionarea şi implementarea Facilitãţii Schengen şi instituţiile europene. Atribuţiile Punctului unic de contact sunt îndeplinite de structura de specialitate din cadrul Departamentului Schengen."
17. La anexa "Instituţii care îndeplinesc funcţia de organisme intermediare pentru Facilitatea Schengen", punctul 3 se abrogã.
ART. II
<>Hotãrârea Guvernului nr. 895/2007 privind stabilirea cadrului instituţional pentru planificarea financiarã, coordonarea, implementarea şi auditarea utilizãrii fondurilor acordate României prin Facilitatea Schengen, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 15 august 2007, cu modificãrile ulterioare, precum şi cu modificãrile şi completãrile aduse prin prezenta hotãrâre, se va republica, dându-se textelor o nouã numerotare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemneazã:
---------------
Ministrul economiei
şi finanţelor,
Varujan Vosganian

Ministrul internelor
şi reformei administrative,
Cristian David

p. Ministrul
afacerilor externe,
Anton Niculescu,
secretar de stat

Directorul Serviciului
de Telecomunicaţii Speciale,
Marcel Opriş

Bucureşti, 18 septembrie 2008.
Nr. 1.127.

-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016