Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.092 din 2 noiembrie 2011  pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Regiei Autonome Compania Romana de Aviatie Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 1.092 din 2 noiembrie 2011 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Regiei Autonome Compania Romana de Aviatie "ROMAVIA"

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 11 noiembrie 2011

    În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 79/2008 privind mãsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 203/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 şi unele mãsuri financiare,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, şi al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor mãsuri financiare în domeniul bugetar, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 275/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

    ART. 1
    (1) Se aprobã bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Regiei Autonome Compania Românã de Aviaţie "ROMAVIA", aflatã în coordonarea Ministerului Apãrãrii Naţionale, prevãzut în anexa*) care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
    (2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevãzuţi în anexã se aprobã de cãtre Ministerul Apãrãrii Naţionale.
    ART. 2
    (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prevãzute în bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat al Regiei Autonome Compania Românã de Aviaţie "ROMAVIA" reprezintã limitã maximã, care nu poate fi depãşitã decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Apãrãrii Naţionale, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
    (2) În cazul în care în execuţie se înregistreazã depãşiri sau nerealizãri ale veniturilor totale, Regia Autonomã Compania Românã de Aviaţie "ROMAVIA" poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţã aprobaţi.
    ART. 3
    (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţioneazã cu amendã de la 1.000 lei la 5.000 lei.
    (2) Contravenţia se constatã de cãtre organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplicã persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotãrâri.
    (3) Contravenţiei prevãzute la alin. (1) i se aplicã dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 180/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

                                 PRIM-MINISTRU
                                    EMIL BOC

                                Contrasemneazã:
                                ---------------
                         Ministrul apãrãrii naţionale,
                                 Gabriel Oprea

                    Ministrul muncii, familiei şi protecţiei
                                    sociale,
                                 Sulfina Barbu

                         Ministrul finanţelor publice,
                              Gheorghe Ialomiţianu

    Bucureşti, 2 noiembrie 2011.
    Nr. 1.092.


    ANEXĂ

           BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2011
             a Regiei Autonome Compania Românã de Aviaţie "ROMAVIA"                                                                                        - mii lei -
┌─────┬────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐
│ │ │ INDICATORI │Nr.│ BVC │
│ │ │ │rd.│ 2011 │
│ │ │ │ │Rectificat│
├─────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├─────┼─┬──┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│I. │ │ │ │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) │ 1 │ 44.850,00│
├─────┼─┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │1│ │ │Venituri din exploatare, din care: │ 2 │ 41.450,00│
│ ├─┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a)│ │din producţia vândutã │ 3 │ 5.400,00│
│ │ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b)│ │din venituri din vânzarea mãrfurilor │ 4 │ -│
│ │ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │c)│ │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, cf. │ 5 │ 26.000,00│
│ │ │ │ │HG. nr. 755/1998 │ │ │
│ │ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │subvenţii, cf. preved. legale în vigoare │ 6 │ 11.000,00│
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │- alte cheltuieli, conform prevederilor legale în vigoare │ 7 │ 15.000,00│
│ │ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │d)│ │producţia de imobilizãri │ 8 │ -│
│ │ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │e)│ │alte venituri din exploatare │ 9 │ 10.050,00│
│ ├─┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │2│ │ │Venituri financiare, din care: │10 │ 3.400,00│
│ ├─┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a)│ │din imobilizãri financiare │11 │ -│
│ │ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b)│ │venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele │12 │ -│
│ │ │ │ │imobilizate │ │ │
│ │ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │c)│ │venituri din bobânzi │13 │ │
│ │ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │d)│ │alte venituri financiare │14 │ 3.400,00│
│ ├─┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │3│ │ │Venituri extraordinare │15 │ -│
├─────┼─┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│II. │ │ │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) │16 │ 44.850,00│
├─────┼─┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │1│ │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │17 │ 38.050,00│
│ ├─┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a)│ │cheltuieli materiale │18 │ 11.505,00│
│ │ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b)│ │alte cheltuieli externe (cu energie şi apa) │19 │ 275,00│
│ │ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │c)│ │cheltuieli privind mãrfurile │20 │ -│
│ │ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │d)│ │cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 6.683,00│
│ │ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │d1 │ch. cu salariile │22 │ 4.425,00│
│ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, │23 │ 1.546,00│
│ │ │ │ │din care: │ │ │
│ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale │24 │ 1.218,00│
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj │25 │ 32,00│
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate │26 │ 274,00│
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de │27 │ 22,00│
│ │ │ │ │salarii │ │ │
│ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 712,00│
│ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │d3.1) cheltuieli sociale prevãzute de art. 21 din Legea nr. 571/2003 │29 │ 2,00│
│ │ │ │ │privind Codul Fiscal, cu modif. şi completãrile ulterioare, din care: │ │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │- tichete de creşã, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi │30 │ │
│ │ │ │ │completãrile ulterioare │ │ -│
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu│31 │ -│
│ │ │ │ │modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │d3.2) tichete de masã (norma hrana cf. H.G. nr.S3/2004) │32 │ 710,00│
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │d3.3) tichete de vacanţã │33 │ -│
│ │ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │e)│ │ch. cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit│34 │ │
│ │ │ │ │programelor de disponibilizãri │ │ 863,00│
│ │ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │f)│ │ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti │35 │ -│
│ │ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │g)│ │ch cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale │36 │ 2.900,00│
│ │ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │h)│ │ch. cu prestaţiile externe (cheltuieli cu servicii executate de terţi) │37 │ 15.800,00│
│ │ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │i)│ │alte cheltuieli de exploatare, din care: │38 │ 24,00│
│ │ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │i1)│contract de mandat │39 │ 10,00│
│ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │i2)│ch. de protocol, din care: │40 │ -│
│ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi completã-│41 │ -│
│ │ │ │ │rile ulterioare │ │ │
│ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │i3)│cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care: │42 │ 14,00│
│ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit │43 │ -│
│ │ │ │ │Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe│44 │ -│
│ │ │ │ │pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi │ │ │
│ │ │ │ │completãrile ulterioare │ │ │
│ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │i4)│ch. cu sponsorizarea │45 │ -│
│ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │i5)│ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale │46 │ -│
│ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │i6)│ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor │47 │ -│
│ │ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ 2│ │Cheltuieli financiare, din care: │48 │ 6.800,00│
│ │ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │a) │cheltuieli privind dobânzile │49 │ 3.200,00│
│ │ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │b) │alte cheltuieli financiare │50 │ 3.600,00│
│ │ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ 3│ │Cheltuieli extraordinare │51 │ -│
├─────┼─┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│III. │ │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │52 │ 0,00│
├─────┼─┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│IV. │ │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │53 │ -│
├─────┼─┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│V. │ │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │54 │ -│
├─────┼─┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ 1│ │Rezerve legale │55 │ -│
│ │ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ 2│ │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege │56 │ -│
│ │ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ 3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi │57 │ -│
│ │ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ 4│ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate │58 │ -│
│ │ │ │ │din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare │ │ │
│ │ │ │ │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor│ │ │
│ │ │ │ │costuri aferente acestor împrumuturi externe │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ 5│ │Alte repartizãri prevãzute de lege │59 │ -│
│ │ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ 6│ │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, │60 │ -│
│ │ │ │ │58 şi 59 │ │ │
│ │ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ 7│ │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, │61 │ -│
│ │ │ │ │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la │ │ │
│ │ │ │ │nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã │ │ │
│ │ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ 8│ │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor │62 │ -│
│ │ │ │ │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi │ │ │
│ │ │ │ │societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat │ │ │
│ │ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ 9│ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se │63 │ -│
│ │ │ │ │repartizeazã la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare │ │ │
├─────┼─┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VI. │ │ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │64 │ 11.300,00│
├─────┼─┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ 1│ │Surse proprii │65 │ 2.900,00│
│ │ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ 2│ │Alocaţii de la buget │66 │ -│
│ │ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ 3│ │Credite bancare │67 │ -│
│ │ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │a) │- interne │68 │ -│
│ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │b) │- externe │69 │ -│
│ │ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ 4│ │Alte surse - disponibil │70 │ 8.400,00│
├─────┼─┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VII. │ │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │71 │ 11.300,00│
├─────┼─┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ 1│ │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor │72 │ 9.980,00│
│ │ │ │ │în curs la finele anului │ │ │
│ │ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ 2│ │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii │73 │ 1.320,00│
│ │ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │a) │interne │74 │ 1.320,00│
│ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │b) │externe │75 │ -│
├─────┼─┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VIII.│ │ │ │REZERVE, din care: │76 │ 0,00│
├─────┼─┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ 1│ │Rezerve legale │77 │ -│
│ │ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ 2│ │Rezerve statutare │78 │ -│
│ │ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ 3│ │Alte rezerve │79 │ -│
├─────┼─┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│IX. │ │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │80 │ -│
├─────┼─┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ 1│ │Venituri totale │81 │ 44.850,00│
│ │ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ 2│ │Cheltuieli aferente veniturilor totale │82 │ 44.850,00│
│ │ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ 3│ │Nr. prognozat de personal la finele anului │83 │ 105,00│
│ │ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ 4│ │Nr. mediu de salariaţi total │84 │ 115,00│
│ │ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ 5│ │Fond de salarii, din care: │85 │ 4.425,00│
│ │ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract │86 │ 4.420,00│
│ │ │ │ │individual de muncã │ │ │
│ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │b) │alte cheltuieli cu personalul (indemnizaţii CA) │87 │ 5,00│
│ │ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ 6│ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã) │88 │ 3.202,90│
│ │ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ 7│ │Productivitatea muncii pe total personal mediu - mii lei/persoanã │89 │ 390,00│
│ │ │ │ │(rd.81/84) │ │ │
│ │ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │8 │ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │90 │ 1.000,00│
│ │ │ │ │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 │ │ │
│ │ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │9 │ │Plãţi restante │91 │ 11.400,00│
│ │ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │a) │preţuri curente │92 │ 11.400,00│
│ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │b) │preţuri comparabile │93 │ 11.742,00│
│ │ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │10│ │Creanţe restante │94 │ 750,00│
│ │ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │a) │preţuri curente │95 │ 750,00│
│ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │b) │preţuri comparabile │96 │ 773,00│
└─────┴─┴──┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘                                 --------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice