Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.068 din 26 octombrie 2011  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 1.068 din 26 octombrie 2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 775 din 2 noiembrie 2011

    Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 şi unele mãsuri financiare,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor mãsuri financiare în domeniul bugetar, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 275/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

    ART. 1
    Se aprobã bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Societãţii Naţionale de Transport Feroviar de Cãlãtori "C.F.R. Cãlãtori" - S.A., aflatã sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
    ART. 2
    (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevãzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintã limite maxime şi nu poate fi depãşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice.
    (2) În cazul în care în execuţie se înregistreazã nerealizãri ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţã aprobaţi.
    ART. 3
    (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţioneazã cu amendã de la 5.000 lei la 10.000 lei.
    (2) Contravenţia se constatã de cãtre organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplicã persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotãrâri.
    (3) Contravenţiei prevãzute la alin. (1) i se aplicã dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 180/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

                                 PRIM-MINISTRU
                                    EMIL BOC

                                Contrasemneazã:
                                ---------------
                 Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                              Anca Daniela Boagiu

               Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
                                 Sulfina Barbu

                         Ministrul finanţelor publice,
                              Gheorghe Ialomiţianu

    Bucureşti, 26 octombrie 2011.
    Nr. 1.068.


    ANEXĂ

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
    Societatea Naţionalã de Transport Feroviar de Cãlãtori "C.F.R. - Cãlãtori" - S.A.
    Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38
    Cod unic de înregistrare RO11054545

           BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2011


                                                                     mii lei
 ┌────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
 │ │ INDICATORI │Nr.│ BVC 2011 │
 │ │ │rd.│ Rectificat │
 ├──┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
 ├──┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │I.│ │ │VENITURI TOTALE ŞI SURSE DE REABILITARE (AI+BI) │ 1 │2.699.701,00│
 ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │AI│ │VENITURI TOTALE │ 2 │2.513,342,00│
 ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │1 │ │Venituri din exploatare, din care: │ 3 │2.413.342,00│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │ │a)│din producţia vândutã │ 4 │ 712.325,00│
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │ │b)│din vânzarea mãrfurilor │ 5 │ │
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │ │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de │ 6 │1.370.017,00│
 │ │ │ │afaceri nete, din care: │ │ │
 │ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │ │ │ │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 7 │1.370.017,00│
 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │ │ │ │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare│ 8 │ │
 │ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │ │d)│producţia de imobilizãri │ 9 │ │
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │ │e)│alte venituri din exploatare │10 │ 331.000,00│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │2 │ │Venituri financiare, din care: │11 │ 100.000,00│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │ │a)│din imobilizãri financiare │12 │ 150,00│
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │ │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte │13 │ │
 │ │ │ │din activele imobilizate │ │ │
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │ │c)│din dobânzi │14 │ 350,00│
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │ │d)│alte venituri financiare │15 │ 99.500,00│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │3 │ │Venituri extraordinare │16 │ │
 ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │BI│ │SURSE REABILITARE TOTAL, din care: │17 │ 186.359,00│
 ├──┼──┼──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │ │a1│ │Programe cu finanţare rambursabilã │18 │ │
 ├──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │ │a2│ │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │19 │ 6.820,00│
 │ │ │ │ │nerambursabilã │ │ │
 ├──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │ │a3│ │Rambursãri cred. externe plãţi dobânzi, │20 │ 179.539,00│
 │ │ │ │ │comisioane │ │ │
 ├──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │ │ │ │ - rambursãri rate credite externe │21 │ 163.039,00│
 ├──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │ │ │ │ - plãţi dobânzi │22 │ 16.500,00│
 ├──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │ │ │ │ - plãţi comisioane │23 │ │
 ├──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │ │a4│ │Intrãri de credite externe │24 │ │
 ├──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │ │a5│ │Fonduri externe nerambursabile │25 │ │
 ├──┼──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │II│ │ │CHELTUIELI TOTALE ŞI UTILIZARE SURSE DE │26 │2.699.701,00│
 │ │ │ │REABILITARE (AII+BII) │ │ │
 ├──┼──┴──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │AII │CHELTUIELI TOTALE │27 │2.513.342,00│
 ├──┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │28 │2.398.342,00│
 ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │ │a)│cheltuieli materiale │29 │ 324.800,00│
 ├──┼──┼──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │ │ │ │- materiale │30 │ 29.800,00│
 ├──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │ │ │ │- combustibil │31 │ 295.000,00│
 ├──┼──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │ │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã) │32 │ 185.500,00│
 ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │ │c)│cheltuieli privind mãrfurile │33 │ │
 ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │ │d)│cheltuieli cu personalul, din care: │34 │ 599.989,00│
 ├──┼──┼──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │ │ │d1│ch. cu salariile │35 │ 454.010,00│
 ├──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │ │ │d2│cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã │36 │ 141.779,00│
 │ │ │ │ │şi alte obligaţii legale, din care: │ │ │
 ├──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale │37 │ 111.232,00│
 ├──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj │38 │ 2.270,00│
 ├──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de│39 │ 23.609,00│
 │ │ │ │ │sãnãtate │ │ │
 ├──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │ │ │ │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale│40 │ 4.668,00│
 │ │ │ │ │aferente fondului de salarii │ │ │
 ├──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │ │ │ │ - fond accid. muncã şi boli profesionale │41 │ 1.717,00│
 ├──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │ │ │ │ - fond garantare creanţe salariale │42 │ 1.135,00│
 ├──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │ │ │ │ - fd. special de solidaritate socialã pt. │43 │ 1.816,00│
 │ │ │ │ │pers. cu handicap cf. OUG. nr. 102/1999 │ │ │
 ├──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │ │ │d3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │44 │ 4.200,00│
 ├──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │ │ │ │d3.1).ch. sociale prevãzute prin art. 21 din │45 │ 4.200,00│
 │ │ │ │ │Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu │ │ │
 │ │ │ │ │modificãrile şi completãrile ulterioare, din │ │ │
 │ │ │ │ │care: │ │ │
 ├──┼──┼──┤ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │ │ │ │ - tichete de creşã, cf. Legii nr. 193/2006, │46 │ │
 │ │ │ │ │cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
 ├──┼──┼──┤ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │ │ │ │ - tichete cadou pentru cheltuieli sociale │47 │ │
 │ │ │ │ │potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi│ │ │
 │ │ │ │ │completãrile ulterioare │ │ │
 ├──┼──┼──┤ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │ │ │ │d3.2) tichete de masã │48 │ │
 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │ │ │ │d3.3) tichete de vacanţã │49 │ │
 ├──┼──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │ │e)│ch. cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente │50 │ │
 │ │ │ │disponibilizãrilor potrivit programelor de │ │ │
 │ │ │ │disponibilizãri │ │ │
 ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │ │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor │51 │ │
 │ │ │ │hotãrâri judecãtoreşti │ │ │
 ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │ │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi │52 │ 345.000,00│
 │ │ │ │necorporale │ │ │
 ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │ │h)│ch. cu prestaţiile externe │53 │ 346.643,20│
 ├──┼──┼──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │ │ │ │- cheltuieli cu reparaţii │54 │ 170.000,00│
 ├──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │ │ │ │- alte cheltuieli │55 │ 176.643,20│
 ├──┼──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │ │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care: │56 │ 596.409,80│
 ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │ │ │i1) contract de mandat │57 │ 80,30│
 ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │ │ │i2) ch. de protocol, din care: │58 │ 39,00│
 ├──┼──┼──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │ │ │ │ - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, │59 │ │
 │ │ │ │ │cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
 ├──┼──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │ │ │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care: │60 │ 0,50│
 ├──┼──┼──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │ │ │ │ - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã │61 │ │
 │ │ │ │ │şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, │ │ │
 │ │ │ │ │cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
 ├──┼──┼──┤ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │ │ │ │ - tichete cadou ptr. campanii de marketing, │62 │ │
 │ │ │ │ │studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente │ │ │
 │ │ │ │ │sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu │ │ │
 │ │ │ │ │modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
 ├──┼──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │ │ │i4) ch. cu sponsorizarea │63 │ │
 ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │ │ │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a │64 │ │
 │ │ │ │resurselor minerale │ │ │
 ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │ │ │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea │65 │ │
 │ │ │ │bunurilor │ │ │
 ├──┼──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │ │ │i7)│ch. cu tarif pt. utiliz. infrastructurii │66 │ 552.240,00│
 │ │ │ │ │publice şi private │ │ │
 ├──┼──┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │ │ │i8)│alte cheltuieli cu infrastructura │67 │ 44.050,00│
 ├──┼──┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │ │ │i9)│ch.cu provizioane pentru riscuri şi cheltuieli│68 │ │
 ├──┼──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │2 │ │Cheltuieli financiare, din care: │69 │ 115.000,00│
 ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │ │a)│cheltuieli privind dobânzile │70 │ 35.000,00│
 ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │ │b)│alte cheltuieli financiare │71 │ 80.000,00│
 ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │72 │ │
 ├──┼──┴──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │BII │UTILIZARE SURSE REABILITARE TOTAL, din care: │73 │ 186.359,00│
 ├──┼──┬──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │ │b1│ │Programe cu finanţare rambursabilã │74 │ │
 ├──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │ │b2│ │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │75 │ 6.820,00│
 │ │ │ │ │nerambursabilã │ │ │
 ├──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │ │b3│ │Rambursãri cred. externe plãţi dobânzi, │76 │ 179.539,00│
 │ │ │ │ │comisioane │ │ │
 ├──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │ │ │ │ - rambursãri rate credite externe │77 │ 163.039,00│
 ├──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │ │ │ │ - plãţi dobânzi │78 │ 16.500,00│
 ├──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │ │ │ │ - plãţi comisioane │79 │ │
 ├──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │ │b4│ │Intrãri de credite externe │80 │ │
 ├──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │ │b5│ │Fonduri externe nerambursabile │81 │ │
 ├──┴──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │III │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │82 │ 0,00│
 ├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │IV│ │ │IMPOZIT PE PROFIT │83 │ │
 ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│84 │ │
 │ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │
 ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │1 │ │Rezerve legale │85 │ │
 ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale │86 │ │
 │ │ │ │prevãzute de lege │ │ │
 ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │87 │ │
 │ │ │ │precedenţi │ │ │
 ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │88 │ │
 │ │ │ │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ │
 │ │ │ │precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ │
 │ │ │ │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor,│ │ │
 │ │ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ │
 │ │ │ │împrumuturi externe │ │ │
 ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │5 │ │Alte repartizãri prevãzute de lege │89 │ │
 ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │6 │ │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de │90 │ │
 │ │ │ │la rd. 84,85,86,87,88,89 │ │ │
 ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │7 │ │Participarea salariaţilor la profit în limita a │91 │ │
 │ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ │
 │ │ │ │operatorului economic în exerciţiul financiar de │ │ │
 │ │ │ │referinţã │ │ │
 ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │8 │ │Minimum (50%) vãrsãminte la bugetul de stat sau │92 │ │
 │ │ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende în│ │ │
 │ │ │ │cazul societãţilor/companiilor naţionale şi │ │ │
 │ │ │ │societãţilor cu capital integral sau majoritar de │ │ │
 │ │ │ │stat │ │ │
 ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la│93 │ │
 │ │ │ │pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve şi │ │ │
 │ │ │ │constituie sursã proprie de finanţare │ │ │
 ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VI│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │94 │ 331.000,00│
 ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │1 │ │Surse proprii │95 │ 25.000,00│
 ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │2 │ │Alocaţii de la buget │96 │ 306.000,00│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │3 │ │Credite bancare │97 │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │ │a)│- interne │98 │ │
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │ │b)│- externe (BERD + ticketing) │99 │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │4 │ │Alte surse │100│ │
 ├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VII │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │101│ 331.000,00│
 ├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │1 │ │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele │102│ 315.000,00│
 │ │ │ │aferente investiţiilor în curs la finele anului │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │2 │ │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru │103│ 16.000,00│
 │ │ │ │investiţii │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │ │a)│interne │104│ │
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │ │b)│externe │105│ │
 ├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VIII │ │REZERVE, din care: │106│ │
 ├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │1 │ │Rezerve legale │107│ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │2 │ │Rezerve statutare │108│ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │3 │ │Alte rezerve │109│ │
 ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │IX│ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │110│ │
 ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │1 │ │Venituri totale │111│2.513.342,00│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │2 │ │Cheltuieli aferente veniturilor totale │112│2.513.342,00│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │3 │ │Nr. prognozat de personal la finele anului │113│ 14.024│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │4 │ │Nr. mediu de salariaţi total │114│ 14.401│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │5 │ │Fond de salarii, din care: │115│ 454.010,00│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │ │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe │116│ 454.000,00│
 │ │ │ │bazã de contract individual de muncã │ │ │
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │ │b)│alte cheltuieli cu personalul │117│ 10,00│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │6 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã) │118│ 2.627,13│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │7 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │119│ │
 │ │ │ │preţuri curente (lei/persoanã) │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │8 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │120│ │
 │ │ │ │preţuri comparabile (lei/persoanã) │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │9 │ │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total │121│ 17.179,45│
 │ │ │ │personal mediu (unitãţi fizice/persoanã) │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │10│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │122│ 1.000,00│
 │ │ │ │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │11│ │Plãţi restante │123│ 484.000,00│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │ │a)│preţuri curente │124│ 484.000,00│
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │ │b)│preţuri comparabile │125│ 484.000,00│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │12│ │Creanţe restante │126│ 115.700,00│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │ │a)│preţuri curente │127│ 115.700,00│
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ │ │b)│preţuri comparabile │128│ 115.700,00│
 └──┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘    NOTĂ: Indicator fizic = osii convenţionale

                                      ----
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice