Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.037 din 12 octombrie 2011  pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 1.037 din 12 octombrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 775 din 2 noiembrie 2011

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, şi al art. 291 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 337/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

    ART. 1
    Se aprobã Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
    ART. 2
    La data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 27 iunie 2006, cu modificãrile ulterioare.

                                 PRIM-MINISTRU
                                    EMIL BOC

                                Contrasemneazã:
                                ---------------
       Preşedintele Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor,
                              Bogdan-Lorand Lehel

           Preşedintele Autoritãţii Naţionale pentru Monitorizarea şi
                      Reglementarea Achiziţiilor Publice,
                                Cristina Trãilã

               Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
                                 Sulfina Barbu

                         Ministrul finanţelor publice,
                              Gheorghe Ialomiţianu

    Bucureşti, 12 octombrie 2011.
    Nr. 1.037.


    ANEXĂ
                                   REGULAMENT
                        de organizare şi funcţionare al
              Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, denumit în continuare Consiliul, este organism independent cu activitate administrativ-jurisdicţionalã, ce funcţioneazã în baza prezentului regulament, având competenţa soluţionãrii contestaţiilor formulate în cadrul procedurilor de achiziţie publicã înainte de încheierea contractelor, în conformitate cu prevederile art. 255 şi urmãtoarele din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 337/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (2) În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul adoptã decizii.
    (3) Consiliul are obligaţia apãrãrii şi realizãrii drepturilor şi intereselor legitime invocate în cererile ce îi sunt supuse soluţionãrii, fãrã privilegii şi fãrã discriminãri.
    ART. 2
    (1) Competenţele Consiliului se realizeazã cu respectarea principiilor independenţei şi stabilitãţii în funcţie a membrilor sãi, ale transparenţei şi imparţialitãţii în luarea deciziilor.
    (2) Procedura de soluţionare a contestaţiilor se desfãşoarã potrivit legii, cu respectarea principiilor legalitãţii, celeritãţii, contradictorialitãţii şi a dreptului la apãrare.
    (3) În desfãşurarea activitãţii sale, Consiliul stabileşte contacte şi coopereazã cu alte autoritãţi publice, cu instituţiile corespondente din statele membre ale Uniunii Europene sau cu organisme internaţionale similare.
    ART. 3
    Sediul Consiliului este în municipiul Bucureşti, str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3.

    CAP. II
    Organizarea Consiliului

    ART. 4
    (1) Personalul Consiliului este compus din membrii acestuia, denumiţi în continuare consilieri de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice, care îşi desfãşoarã activitatea în complete, şi personal tehnic-administrativ.
    (2) Fiecare complet de soluţionare a contestaţiilor este format din 3 membri ai Consiliului, dintre care unul are calitatea de preşedinte al completului.
    (3) În cadrul fiecãrui complet cel puţin preşedintele acestuia trebuie sã fie licenţiat în drept.
    ART. 5
    (1) Structura organizatoricã a Consiliului este prevãzutã în anexa nr. 1.
    (2) În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al preşedintelui Consiliului, se pot organiza şi alte servicii, birouri, oficii sau compartimente.
    (3) Structura personalului şi numãrul salariaţilor, pentru fiecare serviciu, birou, oficiu sau compartiment, se stabilesc în condiţiile legii, prin ordin al preşedintelui Consiliului.
    (4) Atribuţiile individuale ale membrilor Consiliului şi ale personalului tehnic-administrativ se stabilesc prin fişa postului.
    ART. 6
    (1) Conducerea Consiliului este asiguratã de un preşedinte, ales prin vot secret, cu majoritate absolutã, de cãtre membrii Consiliului reuniţi în plen. În exercitarea atribuţiilor sale, acesta este ajutat de un colegiu, constituit în condiţiile art. 258 alin. (4^1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 337/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (2) Preşedintele este ales pentru o perioadã de 3 ani, mandatul sãu putând fi reînnoit o singurã datã.
    ART. 7
    (1) Preşedintele Consiliului se alege dintre consilierii de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice licenţiaţi în drept care şi-au exprimat public intenţia de a candida.
    (2) La propunerea Colegiului Consiliului, preşedintele Consiliului stabileşte prin ordin data la care vor avea loc alegerile. Candidaturile se depun începând cu ziua urmãtoare celei în care s-a stabilit data alegerilor, la comisia constituitã în acest scop, formatã din 3 persoane, alese din rândul membrilor Consiliului, în ordinea descrescãtoare a clasamentului voturilor obţinute. Procedura de alegere a comisiei cuprinde un singur tur.
    (3) Din comisia de organizare a alegerilor, a cãrei constituire are loc în prima lunã a anului în care expirã mandatul preşedintelui, nu pot face parte membrii Consiliului care şi-au exprimat public intenţia de a candida la preşedinţia acestuia. În aceastã situaţie, vor deveni membri ai comisiei persoanele aflate pe locurile urmãtoare în clasamentul prevãzut la alin. (2).
    (4) Perioada de depunere a candidaturilor se încheie cu 48 de ore înainte de data stabilitã pentru desfãşurarea alegerilor.
    (5) Modalitatea de desfãşurare a alegerilor, inclusiv formatul buletinului de vot, se stabilesc de cãtre comisia de organizare a alegerilor, regulile fiind aduse la cunoştinţa plenului, în şedinţã şi prin afişare la sediul Consiliului, cu 48 de ore înainte de data alegerilor.
    (6) Candidaţii pot contesta rezultatul alegerii preşedintelui într-un termen de 24 de ore de la validarea votului. Contestaţiile se soluţioneazã în termen de cel mult 24 de ore de la expirarea termenului pentru depunerea contestaţiilor de cãtre comisia de organizare a alegerilor pentru funcţia de preşedinte al Consiliului.
    (7) Desfãşurarea procedurii de alegere a preşedintelui Consiliului se consemneazã într-un proces-verbal semnat de membrii comisiei de organizare a alegerilor, ce constituie actul de învestire a preşedintelui.
    (8) În situaţia în care unul dintre termenele prevãzute la alin. (2) şi (4)-(6) se împlineşte într-o zi nelucrãtoare, acesta se prelungeşte corespunzãtor.
    ART. 8
    (1) În caz de vacantare a funcţiei de preşedinte, precum şi în cazul suspendãrii raporturilor de serviciu, cel mai vârstnic membru al Colegiului Consiliului va îndeplini atribuţiile acestuia pânã la alegerea noului preşedinte. Procedura alegerii noului preşedinte va fi demaratã într-un termen de cel mult 7 zile de la intervenirea situaţiei ce a determinat-o.
    (2) În situaţia în care preşedintele Consiliului nu îşi poate îndeplini atribuţiile pe o perioadã mai mare de 3 zile, acesta are obligaţia de a le delega, prin ordin, unuia dintre membrii Colegiului Consiliului.
    ART. 9
    (1) Preşedintele reprezintã Consiliul şi îl angajeazã patrimonial prin semnãtura sa, în calitate de ordonator principal de credite, în raporturile cu terţii. În scopul organizãrii eficiente a activitãţii, preşedintele Consiliului are urmãtoarele atribuţii manageriale:
    a) întocmeşte regulamentul de ordine internã al Consiliului şi îl supune aprobãrii plenului acestuia;
    b) ia mãsuri pentru organizarea şi buna funcţionare a Consiliului;
    c) înainteazã primului-ministru propunerile de numire a membrilor Consiliului, pentru candidaţii declaraţi admişi la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice;
    d) asigurã şi verificã respectarea prevederilor legale şi a regulamentelor, atât de cãtre membrii Consiliului, cât şi de personalul tehnic-administrativ;
    e) asigurã şi rãspunde de repartizarea aleatorie a contestaţiilor cãtre completele de soluţionare a contestaţiilor;
    f) aprobã, la propunerea Colegiului Consiliului, componenţa completelor şi desemnarea preşedinţilor acestora;
    g) desemneazã membrii Consiliului care urmeazã sã îndeplineascã şi alte atribuţii decât cele privind activitatea de soluţionare a contestaţiilor, în condiţiile legii;
    h) rãspunde de organizarea activitãţii de formare profesionalã continuã;
    i) convoacã plenul Consiliului, Colegiul Consiliului sau sesizeazã Comisia de disciplinã, ori de câte ori este cazul;
    j) numeşte în funcţie personalul tehnic-administrativ, aprobã delegarea, detaşarea, dispune promovarea şi aplicã sancţiunile pentru aceastã categorie de personal, conform dispoziţiilor legale în vigoare;
    k) ia mãsuri pentru respectarea de cãtre întreg personalul Consiliului a tuturor drepturilor şi obligaţiilor stabilite prin reglementãrile legale în vigoare şi a regulamentelor interne, sens în care aprobã şi fişele de post ale personalului;
    l) rãspunde de organizarea arhivei Consiliului;
    m) numeşte consilierul de serviciu, stabilind locul, atribuţiile şi programul de desfãşurare a activitãţii acestuia;
    n) prezintã Parlamentului şi susţine, dupã caz, în faţa acestuia raportul de activitate anual, pe care îl transmite concomitent, spre informare, primului-ministru şi Autoritãţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice;
    o) coordoneazã activitatea de redactare şi editare a Buletinului Oficial al Consiliului;
    p) asigurã constituirea de baze de date privind contestaţiile cu care a fost sesizat spre soluţionare Consiliul;
    q) reprezintã Consiliul în relaţia cu Autoritatea Naţionalã pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice şi cu alte instituţii/organisme cu atribuţii în domeniul achiziţiilor publice, în scopul promovãrii unor politici unitare în domeniul achiziţiilor publice;
    r) dispune mãsurile necesare pentru elaborarea şi/sau dezvoltarea sistemului de control intern/managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe activitãţi, conform dispoziţiilor legale în vigoare;
    s) elaboreazã anual un raport asupra sistemului de control intern/managerial, care se prezintã ca anexã la situaţia financiarã a exerciţiului bugetar încheiat, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
    (2) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele Consiliului emite ordine.
    (3) Îndeplinirea atribuţiilor manageriale prevãzute la alin. (1) nu conduce la restrângerea sarcinilor care decurg din calitatea de membru al Consiliului.
    ART. 10
    (1) Colegiul Consiliului este format din 3 membri aleşi prin vot secret, cu majoritate absolutã, de toţi membrii Consiliului, dintre consilierii de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice care şi-au exprimat public intenţia de a candida.
    (2) Procedura de alegere a membrilor Colegiului Consiliului se desfãşoarã cu respectarea procedurii de alegere a preşedintelui Consiliului, prevãzutã la art. 7.
    (3) La şedinţele Colegiului Consiliului pot participa, ca invitaţi, şi reprezentanţi ai altor instituţii sau organisme publice ori private, naţionale sau internaţionale, ce îşi desfãşoarã activitatea în domeniul de interes al acestuia.
    ART. 11
    În caz de vacantare a funcţiei de membru al Colegiului Consiliului, precum şi în cazul suspendãrii raporturilor de serviciu, se procedeazã la alegerea noului membru într-un termen de cel mult 15 zile de la apariţia acestei situaţii, fiind aplicabile dispoziţiile art. 8.
    ART. 12
    Colegiul Consiliului are urmãtoarele atribuţii:
    a) asigurã efectuarea evaluãrii performanţelor individuale profesionale ale membrilor Consiliului, potrivit procedurii prevãzute în anexa nr. 2;
    b) susţine activitatea preşedintelui, conform prevederilor prezentului regulament;
    c) întocmeşte procedura de repartizare aleatorie a cauzelor înscrise pe rolul Consiliului;
    d) propune preşedintelui mãsuri pentru îmbunãtãţirea activitãţii Consiliului, inclusiv pentru suplimentarea sau reducerea numãrului de posturi;
    e) formuleazã puncte de vedere la proiectele de acte normative în domeniul achiziţiilor publice înaintate Consiliului, pe care le supune avizãrii plenului, prin intermediul preşedintelui;
    f) propune preşedintelui componenţa completelor de soluţionare a contestaţiilor la începutul fiecãrui an calendaristic sau în alte situaţii ce impun acest demers, urmãrind pe cât posibil asigurarea continuitãţii acestora;
    g) propune preşedintelui schimbarea membrilor completelor de soluţionare a contestaţiilor, în cazurile în care, potrivit legii, se impune acest lucru;
    h) propune preşedintelui membrii Consiliului ce vor fi desemnaţi preşedinţi ai completelor de soluţionare a contestaţiilor;
    i) soluţioneazã cererile membrilor Consiliului formulate în legãturã cu activitatea Consiliului şi le supune spre aprobare preşedintelui;
    j) avizeazã proiectul de buget al Consiliului.
    ART. 13
    (1) Personalul tehnic-administrativ al Consiliului îşi desfãşoarã activitatea în cadrul urmãtoarelor structuri:
    a) Serviciul registraturã, arhivã şi bibliotecã, ce include Biroul registraturã, arhivã şi bibliotecã şi Biroul de statisticã şi IT;
    b) Serviciul economic-administrativ şi achiziţii publice, ce include Biroul resurse umane, Biroul de informare şi relaţii publice, Compartimentul financiar-contabilitate şi Compartimentul achiziţii publice;
    c) Direcţia juridicã, ce include Serviciul juridic, contencios-administrativ şi Serviciul juridic de pe lângã completele de soluţionare a contestaţiilor;
    d) Serviciul tehnic de pe lângã completele de soluţionare a contestaţiilor;
    e) Compartimentul audit public intern.
    (2) Conducerea structurilor organizatorice din aparatul propriu al Consiliului este asiguratã prin directori/şefi serviciu/de birou, dupã caz, care organizeazã, coordoneazã, îndrumã şi rãspund de activitatea acestora.
    ART. 14
    Serviciul registraturã, arhivã şi bibliotecã are urmãtoarele atribuţii:
    a) organizeazã şi asigurã activitatea de registraturã a Consiliului;
    b) primeşte şi înregistreazã actele de sesizare a Consiliului, dosarele de la instanţe, precum şi orice altã corespondenţã;
    c) ţine evidenţa actelor de sesizare, precum şi a circulaţiei acestora în cadrul Consiliului;
    d) analizeazã petiţiile înregistrate, altele decât contestaţiile şi cererile conexe, înaintate pe cale administrativ-jurisdicţionalã, şi face propuneri preşedintelui Consiliului în legãturã cu modul de soluţionare;
    e) face menţiuni în registrul de petiţii, înregistrând cererile şi rãspunsurile privind accesul la informaţiile publice;
    f) gestioneazã fondul arhivistic al Consiliului;
    g) expediazã curţilor de apel dosarele în care s-a formulat plângere;
    h) asigurã întocmirea şi pãstrarea în bunã stare a registrului general de intrare-ieşire a corespondenţei, a registrului general de contestaţii, a opisului alfabetic şi a oricãror alte registre speciale;
    i) asigurã întocmirea de statistici referitoare la activitatea Consiliului şi accesul la acestea, prin publicarea pe pagina web;
    j) informeazã periodic Serviciul economic-administrativ şi achiziţii publice asupra necesarului de carte sau de alte publicaţii;
    k) asigurã funcţionarea echipamentelor electronice şi a programelor aferente aflate în dotarea Consiliului şi informeazã Serviciul economic-administrativ şi achiziţii publice asupra nevoii de actualizare sau înnoire a acestora.
    ART. 15
    (1) Serviciul economic-administrativ şi achiziţii publice are urmãtoarele atribuţii:
    a) rãspunde de aprovizionarea cu materialele necesare desfãşurãrii activitãţii Consiliului;
    b) asigurã gestionarea şi administrarea resurselor materiale şi bãneşti ale Consiliului;
    c) verificã modul în care se respectã regulile de acces al publicului în incinta Consiliului;
    d) întocmeşte corespondenţa cu caracter administrativ a Consiliului;
    e) duce la îndeplinire/verificã mãsurile pentru asigurarea pazei şi igienei sediului Consiliului, pentru securitatea bunurilor, paza contra incendiilor şi protecţia muncii;
    f) îndeplineşte orice alte sarcini cu caracter administrativ dispuse de preşedintele Consiliului;
    g) asigurã gestionarea, administrarea şi utilizarea creditelor bugetare puse la dispoziţia Consiliului de la bugetul de stat, asigurã evidenţa angajamentelor bugetare şi legale, ţine evidenţa contabilã sinteticã şi analiticã a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi a veniturilor şi a cheltuielilor pe bazã de numerar şi, respectiv, pe bazã de angajamente, efectueazã plãţile în conformitate cu prevederile bugetare aprobate, întocmeşte situaţiile financiare la termenele prevãzute de lege şi rãspunde de înregistrarea corectã a operaţiunilor patrimoniale;
    h) întocmeşte documentaţia privind bugetul anual al Consiliului, conform metodologiei Ministerului Finanţelor Publice;
    i) urmãreşte execuţia bugetului de cheltuieli aprobat anual pentru Consiliu, în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale Legii contabilitãţii nr. 82/1991, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi cu alte legi, acte şi reglementãri cu caracter normativ în domeniu, şi întocmeşte proiectul bugetului de cheltuieli pentru anul urmãtor celui în execuţie;
    j) întocmeşte notele contabile pentru operaţiunile patrimoniale, precum şi balanţele de verificare sintetice şi analitice. De asemenea, înregistreazã operaţiile patrimoniale în evidenţa contabilã sinteticã şi analiticã;
    k) evidenţiazã rezultatele inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, consemnate în procese-verbale de inventariere care se înregistreazã atât în evidenţa tehnico-operativã, cât şi în evidenţa contabilã. Datele înregistrate în contabilitate şi în bilanţul contabil sunt puse de acord cu situaţia realã a elementelor patrimoniale stabilite pe baza inventarierii anuale;
    l) urmãreşte reflectarea în contabilitate a rezultatelor casãrii bunurilor, potrivit reglementãrilor legale;
    m) efectueazã plata cheltuielilor din bugetul Consiliului pe baza documentelor de angajare, lichidare şi ordonanţare aprobate de persoanele împuternicite. Întocmeşte instrumentele de platã aferente şi le depune în termenele legale pentru efectuarea plãţii;
    n) ţine evidenţa angajamentelor legale şi bugetare, potrivit legii;
    o) verificã şi avizeazã pentru control financiar preventiv operaţiunile privind deschiderea, repartizarea şi modificarea creditelor bugetare. Asigurã efectuarea controlului financiar preventiv propriu la nivelul Consiliului, conform legislaţiei în domeniu. Exercitã aplicarea vizei de control financiar-preventiv dupã realizarea controlului de legalitate, regularitate şi bugetar;
    p) întocmeşte listele anuale pentru cheltuielile de capital finanţate de la bugetul de stat, pe baza programelor de dezvoltare a activitãţilor specifice instituţiei;
    q) întocmeşte şi transmite lunar, trimestrial şi anual cãtre forurile abilitate stabilite prin lege raportãrile privind modul de utilizare, administrare şi gestionare a creditelor bugetare avute la dispoziţie.
    (2) Biroul resurse umane are urmãtoarele atribuţii:
    a) organizeazã şi realizeazã gestiunea resurselor umane, a funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici în cadrul Consiliului, colaboreazã direct cu Agenţia Naţionalã a Funcţionarilor Publici, care îi acordã asistenţã de specialitate şi coordonare metodologicã;
    b) ţine evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici din cadrul Consiliului, potrivit formatului stabilit de cãtre Agenţia Naţionalã a Funcţionarilor Publici şi transmite acestei instituţii toate informaţiile cuprinse în evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici din cadrul acestora;
    c) asigurã constituirea unei baze de date referitoare la funcţiile publice şi funcţionarii publici din cadrul Consiliului;
    d) anual întocmeşte lucrãrile privind planul de ocupare a funcţiilor publice, pe care îl transmite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici spre avizare;
    e) anual transmite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici datele personale ale funcţionarilor publici, precum şi modificãrile intervenite;
    f) întocmeşte documentaţia necesarã avizãrii funcţiilor publice din cadrul Consiliului;
    g) organizeazã şi asigurã procedurile legate de depunerea jurãmântului de cãtre funcţionarii publici conform legislaţiei în vigoare;
    h) reactualizeazã baza de date în funcţie de modificãrile apãrute în structura ei, cum ar fi: angajãri, încetãri/suspendãri ale raporturilor de muncã/serviciu, modificãri ale sporului de vechime, avansãri în clase şi grade profesionale, respectiv în grade şi trepte profesionale pentru personalul contractual, indexãri, majorãri, pe care le supune spre aprobare;
    i) respectã legislaţia muncii privind aplicarea formelor de salarizare, de stabilire a salariului şi a altor drepturi de personal;
    j) anual întocmeşte lucrãrile privind avansarea în funcţii, promovarea în categorie, clasã şi grad pentru funcţionarii publici, respectiv grade şi trepte profesionale pentru personalul contractual;
    k) întocmeşte lucrãrile necesare pentru numirea în funcţii publice, încetarea raporturilor de serviciu, încadrarea, promovarea, transferarea, detaşarea, numirea temporarã cu delegaţie în funcţii de conducere, schimbarea locului de muncã şi desfacerea contractelor de muncã, pentru personalul din cadrul Consiliului, redactând, în funcţie de situaţie, o informare, un referat de aprobare şi/sau ordin;
    l) întocmeşte referatul şi dispoziţia pentru reluarea activitãţii persoanelor care au beneficiat de concediu pentru îngrijirea copiilor în vârstã de pânã la 2 sau 3 ani, dupã caz;
    m) întocmeşte şi predã în termen rapoartele statistice lunare, trimestriale, semestriale şi anuale privind numãrul salariaţilor şi cheltuielile instituţiei cu forţa de muncã;
    n) asigurã planificarea şi efectuarea concediilor de odihnã pe anul în curs în mod eşalonat pe baza propunerilor direcţiilor/serviciilor/birourilor;
    o) întocmeşte şi prezintã preşedintelui referatul de aprobare a scoaterii la concurs a posturilor de conducere vacante de la nivelul instituţiei;
    p) întocmeşte şi poartã rãspunderea pentru completarea şi pãstrarea dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici şi a dosarelor personale ale angajaţilor cu contract de muncã din cadrul Consiliului;
    q) asigurã realizarea procesului de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul din cadrul Consiliului;
    r) organizeazã activitatea de formare şi perfecţionare profesionalã a membrilor Consiliului şi a personalului tehnic-administrativ;
    s) organizeazã procedurile legale privind recrutarea, încadrarea, numirea, promovarea, transferul, detaşarea, delegarea ori încetarea din funcţie a membrilor Consiliului şi a personalului tehnic-administrativ;
    t) fundamenteazã şi întocmeşte deciziile de stabilire a drepturilor salariale ale membrilor Consiliului şi ale personalului tehnic-administrativ, pe care le supune aprobãrii preşedintelui;
    u) coordoneazã activitatea de completare, actualizare şi de ţinere a evidenţei fişelor de post din cadrul Consiliului;
    v) coordoneazã activitatea de completare, actualizare şi de ţinere a evidenţei declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese pentru membrii Consiliului, potrivit legii.
    (3) Biroul de informare şi relaţii publice are urmãtoarele atribuţii:
    a) asigurã îndeplinirea obligaţiei de furnizare a informaţiilor cu caracter public cu privire la activitatea de soluţionare a contestaţiilor, prin afişare în locuri vizibile, la sediul Consiliului ori prin publicarea pe pagina web a acestuia;
    b) identificã ştirile difuzate în mass-media care au un impact asupra activitãţii Consiliului, verificã veridicitatea informaţiilor şi asigurã informarea corectã a opiniei publice;
    c) redacteazã comunicate şi participã la conferinţe de presã, furnizând informaţiile de interes public, în scopul unei informãri corecte şi complete;
    d) sprijinã membrii Consiliului în exercitarea dreptului la replicã, dupã caz;
    e) asigurã legãtura Consiliului cu mass-media, în vederea garantãrii transparenţei activitãţii desfãşurate, în condiţiile legii;
    f) organizeazã şi gestioneazã pagina web a Consiliului;
    g) redacteazã Buletinul Oficial al Consiliului;
    h) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite în sarcina biroului de conducere a Consiliului.
    (4) Compartimentul achiziţii publice rãspunde de achiziţiile de bunuri, servicii şi lucrãri prevãzute în programul anual al Consiliului şi are urmãtoarele atribuţii principale:
    a) întocmeşte proiectul programului anual al achiziţiilor publice, în baza solicitãrilor fundamentate ale compartimentelor de specialitate ce au stat la baza proiectului de buget, pe care îl supune aprobãrii ordonatorului principal de credite. Identificã codurile aplicabile din vocabularul comun al achiziţiilor publice, cunoscute şi sub denumirea de codurile CPV;
    b) efectueazã studiul de piaţã şi realizeazã baza proprie de date cu privire la furnizorii şi prestatorii de bunuri, servicii şi lucrãri ce fac obiectul programului de achiziţii;
    c) efectueazã achiziţiile de bunuri, servicii şi lucrãri prevãzute în programul anual al achiziţiilor publice, aprobat potrivit competenţelor, prin procedurile prevãzute de lege;
    d) întocmeşte contractele de achiziţii de bunuri, servicii şi lucrãri; deruleazã contractele de bunuri, urmãrind executarea lor, sesizeazã partenerii contractuali asupra nerespectãrii termenelor sau a altor obligaţii contractuale şi propune mãsuri pentru recuperarea eventualelor prejudicii; transmite contractele de servicii şi lucrãri utilizatorilor, pentru derulare şi executare;
    e) întocmeşte documentaţia de atribuire a contractelor de achiziţii, în baza caietelor de sarcini elaborate de compartimentele utilizatoare, în concordanţã cu prevederile legislaţiei în materie;
    f) întocmeşte dosarul achiziţiei publice, pentru fiecare contract;
    g) îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, prevãzute de Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 337/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    h) asigurã primirea, înregistrarea şi arhivarea ofertelor pentru procedurile organizate;
    i) înregistreazã contestaţiile şi le comunicã membrilor comisiei pentru a fi transmise Consiliului spre soluţionare;
    j) asigurã publicitatea procedurilor de achiziţii publice;
    k) asigurã comunicarea rezultatelor achiziţiilor publice cãtre ofertanţi;
    l) opereazã modificãri sau completãri ulterioare în programul anual al achiziţiilor, când situaţia o impune, cu aprobarea conducãtorului instituţiei şi cu avizul compartimentului financiar-contabil, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    m) întocmeşte şi transmite cãtre Autoritatea Naţionalã pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice raportul anual privind contractele de atribuire, în format electronic, pânã la data de 31 martie a fiecãrui an pentru anul precedent;
    ART. 16
    Serviciul tehnic de pe lângã completele de soluţionare a contestaţiilor desfãşoarã urmãtoarele activitãţi:
    a) întocmeşte actele de comunicare/solicitare date şi documente cãtre pãrţi şi toate celelalte acte de procedurã dispuse de completele Consiliului;
    b) completeazã borderourile şi predã corespondenţa privind activitatea de soluţionare a contestaţiilor pentru expediere;
    c) tehnoredacteazã deciziile completelor de soluţionare a contestaţiilor sau orice alte lucrãri repartizate de preşedintele Consiliului;
    d) întocmeşte adresele de înaintare a deciziilor emise de completele de soluţionare a contestaţiilor în termenul prevãzut de lege;
    e) ţine evidenţa dosarelor aflate în soluţionare la nivelul completelor şi întocmeşte documente statistice, dupã caz;
    f) face menţiuni în registrul de evidenţã a redactãrii deciziilor;
    g) asigurã, dupã caz, asistenţã de specialitate completelor, în cauze ce privesc aspecte de naturã tehnicã.
    ART. 17
    Direcţia juridicã are urmãtoarele atribuţii:
    a) reprezintã Consiliul în toate procesele, procedurile şi demersurile în care este implicat, conform împuternicirii primite;
    b) emite avize de legalitate şi contrasemneazã documentele emise la nivelul Consiliului, ori de câte ori este necesar;
    c) analizeazã petiţiile înregistrate şi face propuneri preşedintelui Consiliului în legãturã cu modul de soluţionare;
    d) înainteazã Serviciului registraturã, arhivã şi bibliotecã dosarele în care s-a formulat plângere, în vederea transmiterii lor curţilor de apel;
    e) asigurã evidenţa legislaţiei, jurisprudenţei şi a doctrinei;
    f) informeazã periodic Serviciul economic-administrativ şi achiziţii publice asupra necesarului de carte sau de alte publicaţii;
    g) informeazã periodic membrii Consiliului cu privire la actele normative în domeniu, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I;
    h) asigurã activitatea de secretariat a Colegiului Consiliului;
    i) asigurã accesul pãrţilor la dosarele în curs de soluţionare;
    j) asigurã, dupã caz, asistenţã de specialitate completelor, în cauze ce privesc aspecte de naturã juridicã.
    ART. 18
    Compartimentul audit public intern are urmãtoarele atribuţii:
    a) elaboreazã norme metodologice de audit specifice Consiliului cu avizul Unitãţii centrale de armonizare pentru auditul public intern din cadrul Ministerului Finanţelor Publice;
    b) elaboreazã proiectul planului anual de audit public intern;
    c) efectueazã activitãţi de audit public intern pentru a evalua dacã sistemele de management financiar şi control ale instituţiei publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţã şi eficacitate;
    d) informeazã Unitatea centralã de armonizare pentru auditul public intern despre recomandãrile neînsuşite de cãtre conducãtorul entitãţii publice auditate, precum şi despre consecinţele acestora;
    e) raporteazã periodic asupra constatãrilor, concluziilor şi recomandãrilor rezultate din activitãţile sale de audit;
    f) elaboreazã raportul anual al activitãţii de audit public intern;
    g) în cazul identificãrii unor iregularitãţi sau posibile prejudicii, raporteazã imediat conducãtorului entitãţii publice şi structurii de control intern abilitate.
    ART. 19
    (1) Auditul public intern se exercitã asupra tuturor activitãţilor desfãşurate în Consiliu, cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi la administrarea patrimoniului public.
    (2) Compartimentul audit public intern auditeazã, cel puţin o datã la 3 ani, fãrã a se limita la acestea, urmãtoarele:
    a) angajamentele bugetare şi legale din care derivã direct sau indirect obligaţii de platã, inclusiv din fondurile comunitare;
    b) plãţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare;
    c) vânzarea, gajarea, ipotecarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului;
    d) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului;
    e) alocarea creditelor bugetare;
    f) sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;
    g) sistemul de luare a deciziilor;
    h) sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme;
    i) sistemele informatice.

    CAP. III
    Statutul membrilor Consiliului

    ART. 20
    Membrii Consiliului sunt numiţi în funcţie prin decizie a primului-ministru, pe baza promovãrii concursului organizat în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi cu cele ale Hotãrârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 21
    (1) Pot participa la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice persoanele care îndeplinesc condiţiile generale prevãzute în Legea nr. 188/1999, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi condiţiile specifice prevãzute la art. 261 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 337/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (2) Experienţa de cel puţin 2 ani în domeniul achiziţiilor publice se poate demonstra prin prezentarea unor documente din care sã rezulte îndeplinirea unora dintre urmãtoarele activitãţi:
    a) participarea la organizarea, în mod regulat, a unor proceduri de achiziţie publicã;
    b) întocmirea, în mod regulat, a unor documentaţii pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor;
    c) participarea, în mod regulat, la evaluarea ofertelor, în calitate de membru al comisiei de evaluare;
    d) participarea în cauze privind soluţionarea unor contestaţii la procedura de atribuire a unor contracte de achiziţie publicã;
    e) desfãşurarea activitãţii în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului;
    f) desfãşurarea de activitãţi de reglementare, supraveghere, control sau verificare în domeniul achiziţiilor publice/concurenţei.
    (3) În aplicarea prevederilor alin. (2), documente doveditoare sunt considerate, fãrã a se limita la acestea, fişa postului din care sã rezulte atribuţiile exprese în domeniul achiziţiilor publice/concurenţei, ordinele de numire în comisiile de evaluare a ofertelor sau de soluţionare a contestaţiilor, diplomele obţinute în urma absolvirii unor cursuri în domeniul achiziţiilor publice/concurenţei şi altele asemenea.
    ART. 22
    (1) Membrii comisiei de concurs, precum şi cei ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor trebuie sã îndeplineascã cel puţin aceleaşi condiţii ca şi cele prevãzute pentru înscrierea candidaţilor la concurs.
    (2) Numãrul membrilor fiecãrei comisii este stabilit cu respectarea dispoziţiilor legale aplicabile statutului funcţionarului public.
    ART. 23
    Membrii Consiliului au urmãtoarele îndatoriri:
    a) sã soluţioneze în termen contestaţiile repartizate, dând dovadã de imparţialitate şi obiectivitate;
    b) sã asigure prin activitatea desfãşuratã respectarea legislaţiei în vigoare, precum şi independenţa Consiliului;
    c) sã aducã la cunoştinţa preşedintelui Consiliului şi a instituţiilor abilitate orice ingerinţã în activitatea de soluţionare a contestaţiilor din partea unor persoane fizice sau juridice ori a unui grup de interese care ar putea sã le afecteze independenţa sau imparţialitatea ori ar putea crea suspiciuni cu privire la acestea;
    d) sã participe la şedinţele de soluţionare a contestaţiilor şi sã respecte secretul deliberãrilor;
    e) sã îşi perfecţioneze continuu pregãtirea profesionalã, conform cerinţelor de specializare;
    f) sã dea dovadã de competenţã profesionalã, calm, politeţe şi imparţialitate faţã de persoanele cu care intrã în contact în calitate oficialã;
    g) sã asigure securitatea şi confidenţialitatea tuturor datelor din dosarele cauzelor cu care aceştia sunt învestiţi;
    h) sã îndeplineascã, în limitele funcţiei şi competenţei indicate în fişa postului, alte atribuţii decât cele privind activitatea de soluţionare a contestaţiilor, stabilite de preşedintele Consiliului;
    i) sã respecte normele de conduitã stabilite prin Regulamentul de ordine internã, de codul deontologic al funcţionarilor publici, obligaţiile stabilite în sarcina funcţionarilor publici prin Legea nr. 188/1999, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi deciziile Colegiului Consiliului şi ale Comisiei de disciplinã.
    ART. 24
    (1) Membrii Consiliului sunt obligaţi sã se abţinã de la orice activitate legatã de soluţionarea unei contestaţii, în cazurile în care se presupune existenţa unui conflict de interese, aşa cum acesta este definit la art. 264 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 337/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi la art. 79 din Legea nr. 161/2003 privind unele mãsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitãţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (2) Desfãşurarea de activitãţi didactice ori în domeniul cercetãrii ştiinţifice şi al creaţiei literar-artistice de cãtre membrii Consiliului este posibilã numai în afara programului de lucru.
    ART. 25
    Membrii Consiliului beneficiazã de drepturile rezultând din statutul de funcţionar public, în condiţiile Legii nr. 188/1999, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 26
    (1) Membrii Consiliului au obligaţia soluţionãrii contestaţiilor cu celeritate, înaintea oricãror alte obligaţii.
    (2) Completul de soluţionare a contestaţiei este independent, deciziile pronunţate fiind bazate pe stricta aplicare şi respectare a legii.
    (3) Completul de soluţionare a contestaţiei poate fi considerat rãspunzãtor pentru decizia pronunţatã în urmãtoarele cazuri:
    a) nu ia în considerare documentele relevante aflate la dosarul cauzei;
    b) se demonstreazã reaua-credinţã, respectiv soluţionarea contestaţiei cu pãrtinire;
    c) interpreteazã în sens contrar dispoziţiilor legale documentele relevante aflate la dosarul cauzei.
    (4) Constatarea existenţei unuia dintre cazurile prevãzute la alin. (3) se face de Comisia de disciplinã şi de alte organe abilitate, potrivit legii, dupã caz.
    ART. 27
    (1) Membrii Consiliului au obligaţia formãrii profesionale continue.
    (2) Formarea profesionalã continuã trebuie sã ţinã seama de dinamica procesului legislativ şi constã, în principal, în cunoaşterea şi aprofundarea legislaţiei achiziţiilor publice şi a domeniilor conexe, a jurisprudenţei instanţelor judecãtoreşti şi a jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în domeniu.
    (3) Responsabilitatea pentru organizarea activitãţii de formare profesionalã continuã revine preşedintelui Consiliului, în calitatea sa de conducãtor al instituţiei, precum şi fiecãrui membru, prin pregãtire individualã.
    ART. 28
    (1) Membrii Consiliului au obligaţia de a participa anual la programe de formare profesionalã continuã organizate de instituţii de formare profesionalã specializate din ţarã sau din strãinãtate, cel puţin 15 zile pe an.
    (2) Complementar activitãţilor de formare profesionalã, în cadrul Consiliului se organizeazã lunar sau ori de câte ori este necesar activitãţi constând în dezbateri şi consultãri privind soluţiile pronunţate, în scopul aplicãrii unitare a legislaţiei.
    ART. 29
    (1) Pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de competenţã profesionalã şi de performanţã, membrii Consiliului sunt supuşi anual unei evaluãri privind eficienţa şi calitatea activitãţii, integritatea, absolvirea unor cursuri de specializare şi de formare continuã şi, dupã caz, privind modul de îndeplinire a atribuţiilor manageriale.
    (2) Evaluarea prevãzutã la alin. (1) se realizeazã în conformitate cu Procedura pentru evaluarea performanţelor individuale profesionale ale membrilor Consiliului, prevãzutã în anexa nr. 2.
    ART. 30
    (1) Abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile membrilor Consiliului sunt cele prevãzute în Legea nr. 188/1999, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (2) Constatarea abaterilor disciplinare ale membrilor Consiliului se realizeazã în conformitate cu prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplinã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 31
    (1) Membrii Consiliului pot fi suspendaţi din funcţie în condiţiile dispoziţiilor Legii nr. 188/1999, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (2) Încetarea raporturilor de serviciu ale membrilor Consiliului poate avea loc în condiţiile dispoziţiilor Legii nr. 188/1999, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, prin decizie a primului-ministru.

    CAP. IV
    Statutul personalului tehnic-administrativ al Consiliului

    ART. 32
    (1) Personalul tehnic-administrativ al Consiliului este angajat pe bazã de contract individual de muncã, în conformitate cu prevederile legislaţiei muncii în vigoare.
    (2) Angajarea, modificarea sau încetarea raporturilor de muncã ale personalului tehnic-administrativ se aprobã prin ordin al preşedintelui Consiliului, în condiţiile legii.
    (3) Drepturile şi obligaţiile specifice personalului tehnic-administrativ, decurgând din prevederile legislaţiei muncii şi din specificul activitãţii, se stabilesc prin contractul individual de muncã şi fişa postului, în condiţiile legii.
    ART. 33
    (1) Personalul tehnic-administrativ rãspunde disciplinar pentru abaterile de la îndatoririle de serviciu.
    (2) Pot constitui abateri disciplinare urmãtoarele:
    a) nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialitãţii lucrãrilor care au acest caracter;
    b) manifestãrile care aduc atingere probitãţii şi demnitãţii profesionale;
    c) întârzierea sistematicã în efectuarea lucrãrilor;
    d) absenţele nemotivate de la serviciu;
    e) nerespectarea în mod repetat a programului de lucru;
    f) refuzul de a îndeplini atribuţiile de serviciu;
    g) desfãşurarea în timpul programului de lucru a altor activitãţi decât cele profesionale;
    h) alte fapte contrare intereselor Consiliului, prevãzute în Regulamentul de ordine interioarã.
    ART. 34
    Concursul pentru angajarea personalului tehnic-administrativ este organizat de Consiliu, potrivit Hotãrârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzãtor funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade şi trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plãtit din fonduri publice.

    CAP. V
    Modul de întocmire a evidenţei activitãţii desfãşurate de Consiliu

    ART. 35
    În concordanţã cu obiectul sãu de activitate, Consiliul întocmeşte şi pãstreazã urmãtoarele registre:
    a) Registrul general de contestaţii: în acest registru se trec contestaţiile primite, în ordinea intrãrii. Toate cererile depuse ulterior sau corespondenţa în legãturã cu dosarul aferent vor fi înregistrate sub acelaşi numãr. Rubricile acestuia mai cuprind informaţii privind data intrãrii/ieşirii dosarului şi persoana/completul cãreia/cãruia i s-a predat, data intrãrii în arhivã, numãrul, data deciziei şi soluţia pe scurt, data trimiterii dosarului cãtre instanţa competentã şi data revenirii dosarului, conexarea sau ataşarea acestuia;
    b) Opisul alfabetic: în acest registru se trec numele şi prenumele sau, dupã caz, denumirea pãrţilor din dosar, inclusiv a celor introduse ulterior în procedura de soluţionare, precum şi numãrul dosarului;
    c) Registrul de evidenţã a redactãrii deciziilor: în acest registru se trec, în ordine numericã, toate deciziile pronunţate şi se noteazã numãrul dosarului şi numele membrului Consiliului care a redactat decizia;
    d) Registrul de evidenţã a cãilor de atac şi a practicii instanţelor: în acest registru se trec, în ordinea datei introducerii plângerii, denumirea pãrţii care a introdus plângerea, numãrul dosarului, data declarãrii cãii de atac şi data înaintãrii dosarului cãtre curtea de apel, soluţiile pronunţate în cãile de atac şi toate dosarele sosite de la curtea de apel;
    e) Registrul de intrare-ieşire a corespondenţei administrative.
    ART. 36
    Înregistrãrile în registrele existente la nivelul Consiliului se ţin, de regulã, în sistem informatizat.
    ART. 37
    Evidenţa în sistem informatizat se pãstreazã şi pe suport hârtie.

    CAP. VI
    Relaţia cu Autoritatea Naţionalã pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice şi alte instituţii publice sau organisme private

    ART. 38
    (1) Relaţiile de cooperare în domeniul de activitate dintre Consiliu şi Autoritatea Naţionalã pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice se stabilesc şi printr-un protocol semnat de preşedinţii celor douã instituţii.
    (2) În vederea desfãşurãrii optime a activitãţii sale, Consiliul poate încheia protocoale de colaborare/convenţii cu alte instituţii publice sau cu organisme private, naţionale ori internaţionale, de interes în domeniul de activitate.
    (3) Conţinutul protocoalelor de colaborare este adus la cunoştinţa plenului Consiliului, înainte de semnarea lor.
    ART. 39
    Consiliul poate fi implicat, prin personal propriu, în programe de cooperare sau în proiecte derulate în vederea îmbunãtãţirii activitãţii sale ori a întãririi capacitãţii instituţional-administrative sau profesionale.

    CAP. VII
    Dispoziţii finale

    ART. 40
    (1) Cheltuielile curente şi de capital ale Consiliului se asigurã integral de la bugetul de stat.
    (2) Responsabilitatea privind angajarea Consiliului în relaţii financiare sau administrativ-funcţionale ori de colaborare revine preşedintelui acestuia, în calitate de ordonator principal de credite.
    ART. 41
    Consiliul utilizeazã un parc propriu de mijloace de transport dotat cu douã autoturisme.
    ART. 42
    (1) Dispoziţiile prezentului regulament se completeazã cu prevederile din fişele de post.
    (2) Regulile privind protecţia, igiena şi securitatea în muncã, cele privind respectarea principiului nediscriminãrii şi al înlãturãrii oricãrei forme de încãlcare a demnitãţii, drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor în raporturile dintre aceştia, procedura de soluţionare a cererilor sau reclamaţiilor individuale ale salariaţilor, disciplina muncii în instituţie, regulile referitoare la procedura disciplinarã, calificarea, recalificarea, pregãtirea şi perfecţionarea profesionalã a angajaţilor, precum şi alte modalitãţi de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice sunt stabilite prin Regulamentul de ordine interioarã al Consiliului, ce va fi întocmit în condiţiile prevãzute la art. 9 alin. (1) lit. a).
    ART. 43
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezentul regulament.


    ANEXA 1
    la regulament

                            STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
             a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

    Numãrul de consilieri de soluţionare a contestaţiilor, inclusiv preşedintele - 36
    Personal tehnic-administrativ - 64                                    ┌──────────────────────────┐
                                    │ PREŞEDINTE │
                                    │ │
                                    └─────────────┬────────────┘
                                                  │
                                         ─ ─ ─ ─ ─┤
                                        │ │
                                                  │
                                 ┌──────┴───────┐ │
                                 │ │ │ ┌─────────┐
                                 │ Complete de │ │ │ │
                                 │soluţionare a │ ├────┤*)Auditor│
                                 │contestaţiilor│ │ │ │
                                 │ │ │ └─────────┘
                                 └──────────────┘ │
                                                  │
         ┌──────────────────────────────┬─────────┴─────────────────┬─────────────────────────┐
         │ │ │ │
   ┌─────┴───────┐ ┌──────┴──────┐ ┌─────┴──────┐ ┌──────────┴──────┐
   │ Serviciul │ │ Serviciul │ │ Serviciul │ │ │
   │registraturã,│ │ economic- │ │tehnic de pe│ │ │
   │ arhivã şi │ │administrativ│ │ lângã │ │Direcţia juridicã│
   │ bibliotecã │ │şi achiziţii │ │ complete │ │ │
   │ │ │ publice │ │ │ │ │
   └─────┬───────┘ └──────┬──────┘ └────────────┘ └────────┬────────┘
         │ │ │
    ┌────┴─────┐ ┌──────────┬────┴───────┬───────────────────┐ ┌──────┴──────┐
    │ │ │ │ │ │ │ │
 ┌──┴───┐ ┌───┴───┐ ┌──┴────┐ ┌───┴───┐ ┌──────┴───────┐ ┌───────┴──────┐ ┌─────┴─────┐ ┌────┴────┐
 │Biroul│ │Biroul │ │Biroul │ │Biroul │ │Compartimentul│ │Compartimentul│ │ Serviciul │ │Serviciul│
 │regis-│ │ de │ │resurse│ │ de │ │ financiar- │ │ achiziţii │ │ juridic, │ │ juridic │
 │tratu-│ │statis-│ │ umane │ │infor- │ │contabilitate │ │ publice │ │contencios-│ │ de pe │
 │rã, │ │ticã │ │ │ │mare şi│ │ │ │ │ │administra-│ │ lângã │
 │arhivã│ │şi IT │ │ │ │relaţii│ │ │ │ │ │ tiv │ │ complete│
 │ şi │ │ │ │ │ │publice│ │ │ │ │ │ │ │ │
 │bibli-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │otecã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └──────┘ └───────┘ └───────┘ └───────┘ └──────────────┘ └──────────────┘ └───────────┘ └─────────┘


__________
    *) Se organizeazã la nivel de compartiment.


    ANEXA 2
    la regulament
                                   PROCEDURA
     pentru evaluarea performanţelor individuale profesionale ale membrilor
              Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

    ART. 1
    (1) Pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de competenţã profesionalã şi de performanţã, membrii Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, denumit în continuare Consiliul, sunt supuşi anual unei evaluãri privind eficienţa, calitatea activitãţii, integritatea şi obligaţia de formare profesionalã continuã şi, dupã caz, unei evaluãri privind modul de îndeplinire a atribuţiilor manageriale.
    (2) Criteriile de evaluare aplicabile sunt cele prevãzute în fişa postului, în condiţiile prezentei proceduri.
    ART. 2
    (1) Evaluarea membrilor Consiliului se face în luna ianuarie a fiecãrui an şi are în vedere perioada cuprinsã între datele de 1 ianuarie şi 31 decembrie ale anului anterior.
    (2) În mod excepţional, evaluarea membrilor Consiliului se poate realiza şi în cursul anului, în situaţia în care raporturile de serviciu ale celui evaluat înceteazã, se suspendã sau se modificã, în condiţiile legii; în acest caz, persoana în cauzã va fi evaluatã pentru toatã perioada, pânã la încetarea, suspendarea sau modificarea raporturilor de serviciu.
    ART. 3
    (1) În condiţiile în care în cursul unui an preşedintele Consiliului sau membrii Colegiului Consiliului renunţã ori este/sunt revocat/revocaţi din funcţia deţinutã, se efectueazã, în mod excepţional, o evaluare a acestora, ţinându-se cont de specificul activitãţii desfãşurate pânã la acel moment.
    (2) Evaluarea prevãzutã la alin. (1) se efectueazã în termen de 15 zile de la data revocãrii din funcţia deţinutã sau de la data la care a fost depusã cererea de transfer ori de demisie.
    ART. 4
    Evaluarea membrilor Consiliului se efectueazã dupã cum urmeazã:
    a) se alcãtuiesc 3 grupuri, formate dintr-un numãr egal de membri ai Consiliului. În fiecare dintre cele 3 grupuri se regãseşte câte un membru al Colegiului Consiliului, care deţine şi calitatea de coordonator al grupului respectiv;
    b) fiecare dintre grupurile constituite efectueazã evaluarea unui grup, astfel încât niciunul dintre grupuri sã nu se evalueze reciproc;
    c) fiecare dintre membrii unui grup efectueazã evaluarea individualã a membrilor celuilalt grup, potrivit criteriilor de evaluare prevãzute în Fişa pentru stabilirea criteriilor de performanţã profesionalã care sunt avute în vedere pentru evaluarea anualã a activitãţii membrilor Consiliului, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezenta procedurã, denumitã în continuare fişã;
    d) evaluarea fiecãrui membru este rezultatul mediei aritmetice a evaluãrilor individuale realizate de membrii grupului evaluator;
    e) în cazul preşedintelui Consiliului şi al membrilor Colegiului Consiliului se ţine cont în evaluarea efectuatã şi de criteriile specifice prevãzute în fişa pentru stabilirea criteriilor de performanţã profesionalã, prevãzutã la lit. c).
    ART. 5
    Evaluatorii au în vedere în cursul procedurii de evaluare verificarea criteriilor prevãzute în fişa pentru stabilirea criteriilor de performanţã profesionalã şi pot utiliza orice lucrare îndeplinitã în perioada avutã în vedere, precum şi dosarul profesional al persoanei evaluate.
    ART. 6
    Procedura de evaluare cuprinde completarea raportului de evaluare de cãtre evaluatori şi contrasemnarea raportului de evaluare final de cãtre persoana evaluatã.
    ART. 7
    În vederea completãrii raportului de evaluare, evaluatorii:
    a) noteazã criteriile de performanţã profesionalã în funcţie de importanţa acestora;
    b) stabilesc calificativul final de evaluare a performanţelor profesionale individuale;
    c) consemneazã rezultatul final al evaluãrii în fişa de evaluare şi rezultatele persoanei evaluate, dificultãţile obiective întâmpinate de aceasta în perioada evaluatã şi orice alte observaţii pe care le considerã relevante.
    ART. 8
    (1) Pentru membrii Consiliului, criteriile prevãzute în fişa pentru stabilirea criteriilor de performanţã profesionalã au urmãtoarea pondere:
    a) pentru criteriile prevãzute la pct. 1 din fişã, ponderea acestora este de 25% din nota finalã; în mãsura în care, din motive independente de voinţa persoanei evaluate, programele de instruire sau de perfecţionare nu au putut fi urmate în perioada evaluatã, se vor lua în considerare doar criteriile prevãzute la pct. 2 din fişã;
    b) pentru criteriile prevãzute la pct. 2 din fişã, ponderea acestora este de 75% din nota finalã, dupã cum urmeazã: obiectivele prevãzute la lit. A din fişã au o pondere de 60% din ponderea acordatã criteriilor de la pct. 2, iar criteriile prevãzute la lit. B din fişã au o pondere de 40% din ponderea acordatã criteriilor de la pct. 2, astfel: criteriile prevãzute la lit. a) 20%, criteriile prevãzute la lit. b) 15% şi criteriile prevãzute la lit. c) 5%.
    (2) Pentru preşedintele Consiliului sau pentru membrii Colegiului Consiliului, criteriile prevãzute în fişã au urmãtoarea pondere:
    a) pentru criteriile prevãzute la pct. 1 din fişã, ponderea acestora este de 25% din nota finalã; în mãsura în care, din motive independente de voinţa persoanei evaluate, programele de instruire sau de perfecţionare nu au putut fi urmate în perioada evaluatã, ponderea prevãzutã pentru acest punct se va lua în considerare la ponderea acordatã pentru criteriile prevãzute la pct. 3 din fişã;
    b) pentru criteriile prevãzute la pct. 2 din fişã, ponderea acestora este de 60% din nota finalã, dupã cum urmeazã: obiectivele prevãzute la lit. A au o pondere de 60% din ponderea acordatã criteriilor de la pct. 2, iar criteriile prevãzute la lit. B au o pondere de 40% din ponderea acordatã criteriilor de la pct. 2, astfel: criteriile prevãzute la lit. a) 20%, criteriile prevãzute la lit. b) 15% şi criteriile prevãzute la lit. c) 5%;
    c) pentru criteriile prevãzute la pct. 3 din fişã, ponderea acestora este de 15% din nota finalã.
    ART. 9
    Raportul de evaluare a activitãţii profesionale se întocmeşte separat, pentru fiecare dintre persoanele evaluate şi de cãtre fiecare dintre membrii grupului de evaluare.
    ART. 10
    Prin raportul de evaluare a activitãţii profesionale a persoanei evaluate, întocmit de evaluatori, se poate acorda unul dintre calificativele prevãzute în Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 11
    (1) Notarea criteriilor de performanţã se face parcurgându-se urmãtoarele etape:
    a) fiecare criteriu de performanţã se noteazã de la 1 la 5, nota exprimând aprecierea îndeplinirii criteriului de performanţã în realizarea activitãţii;
    b) pentru fiecare criteriu de performanţã se stabileşte ponderea individualã, astfel încât suma totalã a ponderilor sã fie 100%;
    c) nota acordatã pentru îndeplinirea criteriilor de performanţã se obţine prin însumarea notelor acordate pentru îndeplinirea fiecãrui criteriu, ţinându-se cont de ponderea acordatã fiecãrui criteriu.
    (2) Semnificaţiile notelor prevãzute la alin. (1) sunt urmãtoarele: nota 1 - nivel minim şi nota 5 - nivel maxim.
    ART. 12
    Raportul final de evaluare se înainteazã pentru semnare şi luare la cunoştinţã persoanei evaluate. Acest raport se semneazã şi de membrul Colegiului Consiliului coordonator al grupului.
    ART. 13
    Persoana evaluatã care este nemulţumitã de calificativul obţinut poate face contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicarea rezultatului final al evaluãrii la instanţa competentã.
    ART. 14
    (1) Consilierul de soluţionare a contestaţiilor care la evaluare a primit calificativul "Nesatisfãcãtor" este eliberat din funcţie prin decizie a primului-ministru, raportul de serviciu al acestuia încetând în condiţiile legii.
    (2) Consilierul de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice care la evaluare a primit calificativul "Satisfãcãtor" este obligat sã urmeze cursurile de formare specializatã indicate de preşedintele Consiliului.
    ART. 15
    (1) Evoluţia persoanei evaluate se consemneazã în fişa din dosarul profesional care se întocmeşte şi se pãstreazã la Serviciul economic-administrativ şi achiziţii publice.
    (2) Datele conţinute în dosarul profesional sunt confidenţiale, în condiţiile prevãzute de lege.
    (3) Fiecare persoanã are acces la propriul dosar profesional şi poate obţine copii de pe actele existente la dosar.


    ANEXĂ
    la procedurã
                                      FIŞA
                  pentru stabilirea criteriilor de performanţã
                 profesionalã care sunt avute în vedere pentru
                    evaluarea anualã a activitãţii membrilor
              Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

    Numele: ....................................................
    Prenumele: .................................................
    Funcţia ocupatã: ...........................................
    Perioada evaluatã: .........................................

    1. Programele de instruire sau de perfecţionare urmate în perioada evaluatã:
    (Pondere 25% din total)
    A. Programe de formare continuã organizate la nivelul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, denumit în continuare Consiliul:
    Tematica: ..................................................
    Rezultatul obţinut: ........................................
    B. Programe de perfecţionare sau de instruire organizate prin intermediul formelor centralizate de pregãtire:
    Instituţia formatoare: .....................................
    Perioada desfãşurãrii: .....................................
    Tematica: ..................................................
    Rezultatul obţinut: ........................................
    C. Alte forme de perfecţionare sau de instruire urmate în perioada evaluatã (instituţii de învãţãmânt ori de formare din ţarã sau din strãinãtate):
    Tematica: ..................................................
    Diploma obţinutã: ..........................................
    Nota acordatã pentru îndeplinirea criteriilor de la pct. 1:

    2. Activitatea profesionalã a membrilor Consiliului
    (Pondere 75% din total, respectiv pondere 60% din total în cazul preşedintelui/colegiului de conducere)
    A. Obiective
    (Pondere 60% din total)


 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Nr. Indicatori Pondere obiectiv Numãr Nota
 crt. (%) acordatã
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       Exemple:
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1. Nr. decizii casate/desfiinţate 50%
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  2. Nr. decizii modificate în tot 30%
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  3. Nr. decizii modificate în parte 15%
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  4. Alte activitãţi*) 5%
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


__________
    *) Evaluarea va avea în vedere lista privind implicarea unor membri ai Consiliului în alte activitãţi, potrivit art. 9 alin. (1) lit. g) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.037/2011. Lista va fi pusã la dispoziţia Colegiului Consiliului, de cãtre preşedintele Consiliului.

    Nota acordatã pentru îndeplinirea obiectivelor: ...........................
    Comentarii: ...............................................................
    B. Criteriile referitoare la performanţa profesionalã
    (Pondere 40% din total)
    a) Competenţa profesionalã
    (Pondere 20% din total)


 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Nr. Criteriu Nota
 crt. acordatã
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1. Cunoaşterea legislaţiei specifice domeniului de activitate
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  2. Capacitatea de interpretare şi aplicare a legii
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  3. Capacitatea de rezolvare a lucrãrilor cu un grad de
     complexitate ridicat
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  4. Capacitatea de organizare a timpului propriu de lucru pentru
     rezolvarea lucrãrilor la termenele planificate
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  5. Capacitate de sintezã şi analizã în redactarea lucrãrilor
     specifice domeniului de activitate
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  6. Capacitate de rezolvare a problemelor
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  7. Flexibilitate în îndeplinirea sarcinilor suplimentare:
     adaptarea programului de lucru în funcţie de necesitãţi
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Nota acordatã pentru îndeplinirea criteriilor de competenţã profesionalã: .............................
    Comentarii: ...............................................................
    b) Calitãţi ale persoanei evaluate
    (Pondere 15% din total)


 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Nr. crt. Criteriu Nota acordatã
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1. Capacitatea de a lucra în echipã
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  2. Capacitatea de a lucra independent
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  3. Iniţiativa în muncã
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  4. Asumarea responsabilitãţilor
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  5. Conduita în timpul orelor de serviciu (în relaţiile
     cu colegii şi în relaţiile cu justiţiabilii)
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  6. Respectarea normelor de deontologie
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  7. Capacitatea de adaptare la noi reguli sau la noi
     sarcini în timpul serviciului
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  8. Rezistenţa la stres
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Nota acordatã pentru îndeplinirea criteriului: .........................
    Comentarii: ............................................................
    c) Alte cunoştinţe de specialitate
    (Pondere 5% din total)


 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Nr. Criteriu Nota acordatã
 crt.
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1. Abilitãţi în utilizarea calculatorului şi a
     echipamentelor informatice
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  2. Abilitãţi de comunicare în limbi de circulaţie
     internaţionalã, în mãsura în care acestea sunt cerute
     în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Nota acordatã pentru îndeplinirea criteriului: ............................
    Comentarii: ...............................................................
    Nota acordatã pentru îndeplinirea criteriilor de la pct. 2: ...............
    Comentarii: ...............................................................

    3. Criterii avute în vedere pentru evaluarea performanţelor preşedintelui/colegiului de conducere al Consiliului
    (Pondere 15% din total)


 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Nr. Criteriu Nota acordatã
 crt.
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1. Capacitatea de organizare a activitãţilor specifice prin
     repartizarea echilibratã a sarcinilor, în funcţie de
     obiectivele individuale ale fiecãrui angajat
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  2. Capacitatea de decizie în organizarea activitãţilor
     specifice
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  3. Capacitatea de monitorizare a activitãţii desfãşurate
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  4. Capacitatea de coordonare şi gestionare a resurselor umane
     existente, în sensul motivãrii acestora, a dezvoltãrii
     abilitãţilor profesionale şi personale, a identificãrii
     nevoii de perfecţionare individualã
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  5. Gradul de comunicare cu persoanele aflate în subordonare
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  6. Atitudinea în relaţiile cu:
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    - subordonaţii;
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    - petiţionarii;
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    - alte instituţii
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  7. Obiectivitatea în aprecierea referitoare la munca
     subalternilor şi în evaluarea anualã a acestora
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  8. Gradul de complexitate al activitãţii desfãşurate
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  9. Capacitatea de gestionare a resurselor materiale şi
     financiare disponibile, în scopul bunei desfãşurãri
     a activitãţii
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 10. Capacitatea de delegare obiectivã a atribuţiilor în
     funcţie de obiectivele individuale
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 11. Capacitatea de a gestiona situaţiile de crizã
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 12. Abilitãţi de mediere şi negociere
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 13. Capacitatea de planificare şi de a acţiona strategic
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 14. Capacitatea de îndrumare
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 15. Capacitate şi spirit de iniţiativã
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Nota acordatã pentru îndeplinirea criteriilor de la pct. 3: ...............
    Comentarii: ...............................................................

    Rezultate deosebite: ......................................................
    Dificultãţi obiective întâmpinate în perioada evaluatã: ...................
    Alte observaţii: ..........................................................

    Comentariile persoanei evaluate: ..........................................
    Nota finalã a evaluãrii: ..................................................
    Nota finalã a evaluãrii dupã contestaţie: .................................
    Calificativul final al evaluãrii: .........................................
    Calificativul final al evaluãrii dupã contestaţie: ........................
    Semnãtura evaluatorului: ..................................................
    Data: .....................................................................
    Semnãtura persoanei evaluate: .............................................
    Data: .....................................................................

                                      ----
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice