Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.008 din 6 octombrie 2010  pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului sau examenului pentru ocuparea posturilor vacante ori temporar vacante si stabilirea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale la promovarea si avansarea prin examen a personalului contractual din cadrul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, precum si din institutiile publice din subordinea acestuia    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 1.008 din 6 octombrie 2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului sau examenului pentru ocuparea posturilor vacante ori temporar vacante si stabilirea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale la promovarea si avansarea prin examen a personalului contractual din cadrul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, precum si din institutiile publice din subordinea acestuia

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 3 noiembrie 2010

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, al art. 8 alin. (6) din anexa nr. I la <>Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitarã a personalului plãtit din fonduri publice, cu modificãrile ulterioare, şi al <>art. 30 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

    ART. 1
    Se aprobã Regulamentul privind organizarea şi desfãşurarea concursului sau examenului pentru ocuparea posturilor vacante ori temporar vacante şi stabilirea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale la promovarea şi avansarea prin examen a personalului contractual din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, precum şi din instituţiile publice din subordinea acestuia, denumite în continuare instituţii publice, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
    ART. 2
    (1) Încadrarea personalului contractual se face prin concurs sau examen organizat în limita posturilor vacante prevãzute în statul de funcţii.
    (2) În cazul în care la concursul organizat în vederea ocupãrii unui post vacant nu s-au prezentat mai mulţi candidaţi, încadrarea în muncã se face prin examen.
    ART. 3
    Condiţiile de desfãşurare, tematica, bibliografia şi alte date necesare desfãşurãrii concursului se afişeazã la sediul instituţiei publice organizatoare, pe pagina de internet şi, dupã caz, se publicã în presa naţionalã sau localã, cu cel puţin 15 zile înainte de data desfãşurãrii concursului.
    ART. 4
    (1) La concursurile organizate pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile prevãzute de lege.
    (2) Criteriile specifice de selecţie a candidaţilor în raport cu cerinţele postului vacant sau temporar vacant din instituţiile publice se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.
    (3) Criteriile privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului din unitãţile sanitare publice din sectorul sanitar, stabilite prin ordin al ministrului sãnãtãţii aflate în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii se aplicã şi personalului din unitãţile sanitare din subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.
    ART. 5
    (1) Concursul constã într-o probã scrisã şi o probã oralã sau un interviu.
    (2) Proba scrisã constã în redactarea unei lucrãri sau rezolvarea unui test-grilã, dupã caz, în prezenţa comisiei de concurs.
    (3) Pentru funcţiile din activitatea de întreţinere-reparaţii, de deservire, pazã şi curãţenie, precum şi pentru alte categorii de personal stabilite de conducãtorul instituţiei publice, proba scrisã poate fi înlocuitã cu o probã practicã.
    (4) Fiecare probã a concursului va fi notatã cu note de la 1 la 10 de cãtre fiecare membru al comisiei de concurs.
    (5) Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie sã obţinã la fiecare probã cel puţin nota 7. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea probei orale.
    (6) Stabilirea candidaţilor care urmeazã sã ocupe posturile vacante scoase la concurs se va face în ordinea mediei generale, determinatã pe baza mediei aritmetice a notelor obţinute de cãtre candidaţi la fiecare probã.
    (7) Probele se susţin în limba românã.
    ART. 6
    (1) Candidaţii declaraţi admişi sunt încadraţi, în condiţiile legii, pe baza rezultatelor finale obţinute, pe posturile pentru care au candidat.
    (2) În vederea angajãrii, candidatul declarat admis trebuie sã se prezinte, în termen de 5 zile lucrãtoare de la data expirãrii termenului prevãzut pentru contestaţii, la instituţia publicã în al cãrei stat de funcţii este prevãzut postul vacant, în scopul stabilirii datei de întocmire a actului administrativ de angajare.
    (3) Emiterea actului administrativ de angajare se face în termen de cel mult 15 zile lucrãtoare de la data la care candidatul a fost declarat admis.
    (4) Neprezentarea candidatului în termenul prevãzut la alin. (2) în vederea angajãrii atrage decãderea din dreptul de a ocupa postul pentru care a candidat. În aceastã situaţie, instituţia publicã notificã urmãtorului candidat declarat admis din lista cuprinzând rezultatele finale ale concursului posibilitatea de a se angaja pe postul respectiv sau, dupã caz, declarã postul vacant, urmând sã se organizeze un nou concurs în condiţiile legii.
    (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), actul administrativ de angajare poate fi emis cu acordul conducãtorului instituţiei publice, la solicitarea scrisã şi motivatã a candidatului declarat admis, în cel mult 30 de zile calendaristice de la data declarãrii acestuia ca admis.
    ART. 7
    În vederea organizãrii şi desfãşurãrii concursului sau examenului pentru ocuparea posturilor vacante se constituie comisii de concurs ori examen, respectiv comisii de soluţionare a contestaţiilor, prin act administrativ al conducãtorului instituţiei publice organizatoare, în condiţiile prezentei hotãrâri, cu cel puţin 15 zile înainte de data susţinerii concursului.
    ART. 8
    (1) Comisia de concurs este formatã din 3 sau 5 membri, dupã cum urmeazã:
    a) şeful structurii în care urmeazã sã se facã angajarea sau, dupã caz, un specialist care trebuie sã aibã experienţa şi cunoştinţele necesare în domeniul în care urmeazã sã se ocupe postul vacant;
    b) 2-3 specialişti din cadrul instituţiei publice sau instituţiei publice ierarhic superioare, dintre care cel puţin unul sã aibã experienţa şi cunoştinţele necesare în domeniul în care urmeazã sã se ocupe postul vacant;
    c) un specialist din învãţãmântul superior de specialitate, în cazul unitãţilor sanitare, conform prevederilor legale.
    (2) În situaţia în care în cadrul instituţiei publice nu existã specialişti în profilul postului scos la concurs, în comisia de concurs pot fi cooptaţi specialişti din afara unitãţii.
    (3) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este formatã din 3 membri, dintre care cel puţin un membru sã aibã experienţa şi cunoştinţele necesare în domeniul în care urmeazã sã se ocupe postul vacant.
    ART. 9
    (1) Calitatea de membru în comisia de concurs este incompatibilã cu calitatea de membru în comisia de soluţionare a contestaţiilor.
    (2) Preşedintele comisiei de concurs, respectiv al comisiei de soluţionare a contestaţiilor se desemneazã din rândul membrilor, prin actul administrativ de constituire a comisiilor.
    (3) Nu pot fi membri în comisia de concurs sau în comisia de soluţionare a contestaţiilor persoanele care:
    a) au calitatea de soţ, soţie, rudã sau afin pânã la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidaţi;
    b) au relaţii cu caracter patrimonial sau interese patrimoniale cu oricare dintre candidaţi.
    (4) Situaţia de incompatibilitate poate fi sesizatã de persoana în cauzã, de oricare dintre candidaţi, de conducãtorul instituţiei publice organizatoare a concursului sau de orice altã persoanã interesatã. În acest caz, persoana care are competenţa de numire a membrilor în comisia de concurs, potrivit prevederilor prezentei hotãrâri, va constata situaţia de incompatibilitate şi va lua mãsuri de înlocuire, în termen de douã zile de la data sesizãrii, a membrului respectiv cu o altã persoanã care sã îndeplineascã condiţiile cerute.
    (5) Fiecare comisie de concurs şi, respectiv, fiecare comisie de soluţionare a contestaţiilor are un secretariat a cãrui componenţã se stabileşte prin actul administrativ de constituire a comisiilor. Aceastã activitate se realizeazã de cãtre o persoanã desemnatã din cadrul compartimentelor de resurse umane sau de cãtre o persoanã cu atribuţii în acest domeniu prevãzute în fişa postului.
    ART. 10
    Criteriile şi modul de evaluare a performanţelor profesionale individuale anuale ale personalului contractual se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.
    ART. 11
    Prevederile prezentei hotãrâri se aplicã instituţiilor publice din subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în condiţiile prevãzute de art. 12 din anexa nr. II la <>Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitarã a personalului plãtit din fonduri publice, cu modificãrile ulterioare.

                                 PRIM-MINISTRU
                                    EMIL BOC

                                Contrasemneazã:
                                 --------------
                 Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                              Anca Daniela Boagiu

               Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
                                Ioan Nelu Botiş

    Bucureşti, 6 octombrie 2010.
    Nr. 1.008.

    ANEXĂ

                                   REGULAMENT
              privind organizarea şi desfãşurarea concursului sau
           examenului pentru ocuparea posturilor vacante ori temporar
                vacante şi stabilirea criteriilor de evaluare a
       performanţelor profesionale individuale la promovarea şi avansarea
                   prin examen a personalului contractual din
            cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii,
           precum şi din instituţiile publice din subordinea acestuia

    CAP. I
    Activitãţi premergãtoare desfãşurãrii concursului sau examenului

    ART. 1
    (1) În scopul organizãrii şi desfãşurãrii concursului sau examenului, compartimentele din cadrul instituţiei publice în a cãror structurã se gãsesc posturile vacante ori temporar vacante au obligaţia sã solicite avizul consultativ al compartimentului resurse umane şi aprobarea conducãtorului instituţiei publice cu cel puţin 20 de zile înainte de data susţinerii concursului sau examenului.
    (2) Solicitarea trebuie sã cuprindã urmãtoarele:
    a) posturile vacante sau temporar vacante pentru ocuparea cãrora se organizeazã concursul ori examenul, condiţiile de participare, alte condiţii specifice prevãzute în fişa postului aferentã postului vacant sau temporar vacant;
    b) bibliografia şi tematica stabilite de cãtre conducãtorul compartimentului;
    c) fişa postului vacant sau temporar vacant.
    (3) Pentru posturile vacante de asistent medical pot participa persoane care îndeplinesc condiţiile de grad/treaptã profesional/profesionalã şi de specialitate la nivelul studiilor postului scos la concurs sau examen ori superioare acestuia.
    ART. 2
    Pe baza avizului compartimentului resurse umane şi cu aprobarea conducãtorului instituţiei publice, înainte cu cel puţin 15 zile de data susţinerii concursului sau examenului, instituţia publicã organizatoare are obligaţia sã afişeze la sediul instituţiei publice şi sã publice, dacã este cazul, printr-un anunţ în presa naţionalã sau localã ori pe pagina de internet a instituţiei publice organizatoare condiţiile de desfãşurare a concursului sau examenului, condiţiile de participare, bibliografia, tematica şi actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere.

    CAP. II
    Atribuţiile comisiei de concurs sau examen, ale comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi ale secretariatului

    ART. 3
    Comisiile de concurs sau examen au urmãtoarele atribuţii principale:
    a) selecteazã dosarele de concurs ale candidaţilor;
    b) stabilesc subiectele pentru proba scrisã;
    c) stabilesc planul interviului şi realizeazã interviul;
    d) stabilesc planul probei practice pentru posturile la care este necesarã susţinerea probei practice şi asigurã condiţiile necesare realizãrii ei;
    e) noteazã fiecare probã a concursului pentru fiecare candidat;
    f) transmit secretariatului comisiei rezultatele concursului sau examenului pentru a fi comunicate candidaţilor.
    ART. 4
    Comisiile de soluţionare a contestaţiilor au urmãtoarele atribuţii principale:
    a) soluţioneazã contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la notarea fiecãrei probe a concursului;
    b) transmit secretariatului comisiei rezultatele contestaţiilor pentru a fi comunicate candidaţilor.
    ART. 5
    Secretariatul comisiei de concurs sau examen are urmãtoarele atribuţii principale:
    a) preia dosarele de concurs depuse de candidaţi;
    b) urmãreşte respectarea procedurii de organizare şi desfãşurare a concursului sau examenului;
    c) întocmeşte, redacteazã şi semneazã alãturi de comisia de concurs sau examen întreaga documentaţie privind activitatea specificã a acesteia;
    d) asigurã transmiterea rezultatelor concursului sau examenului pentru a fi comunicate candidaţilor;
    e) îndeplineşte orice sarcini specifice necesare pentru buna desfãşurare a concursului sau examenului.
    ART. 6
    Secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor îndeplineşte în mod corespunzãtor atribuţia prevãzutã la art. 4 lit. b).

    CAP. III
    Procedura de desfãşurare a concursului sau examenului

    ART. 7
    Pentru a participa la concursurile sau examenele organizate pentru ocuparea posturilor vacante ori temporar vacante, candidatul trebuie sã întruneascã urmãtoarele condiţii:
    a) îndeplineşte condiţiile prevãzute de lege în vederea exercitãrii profesiei în România;
    b) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
    c) are capacitate deplinã de exerciţiu;
    d) are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candideazã, atestatã de medicul de familie sau de medicul de specialitate medicina muncii;
    e) îndeplineşte condiţiile de studii prevãzute de lege pentru postul vacant sau temporar vacant;
    f) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului vacant sau temporar vacant;
    g) nu a fost condamnat pentru sãvârşirea unei infracţiuni contra umanitãţii, contra statului sau contra autoritãţii, de serviciu ori în legãturã cu serviciul, care împiedicã înfãptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni sãvârşite cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei vacante ori temporar vacante pentru care candideazã, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
    ART. 8
    (1) În vederea participãrii la concurs sau examen, în termen de 10 zile de la data publicãrii anunţului, candidaţii depun la secretariatul comisiei de concurs ori examen dosarul de concurs sau examen, care va conţine în mod obligatoriu:
    a) copia actului de identitate;
    b) cerere de înscriere;
    c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestã efectuarea unor specializãri;
    d) copia carnetului de muncã sau o adeverinţã care sã ateste vechimea în muncã şi, dupã caz, în specialitate;
    e) cazierul judiciar;
    f) adeverinţã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare;
    g) copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, dupã caz, recomandarea de la ultimul loc de muncã;
    h) alte înscrisuri din care sã rezulte îndeplinirea condiţiilor specifice de participare la concurs.
    (2) Copiile de pe actele prevãzute la alin. (1) se prezintã însoţite de documentele originale, care se certificã pentru conformitatea cu originalul de cãtre secretariatul comisiei de concurs ori examen, sau în copii legalizate.
    (3) În cazul în care, din motive obiective, nu se pot respecta data şi ora desfãşurãrii concursului sau examenului, instituţia publicã are obligaţia de a anunţa prin aceleaşi mijloace de informare prevãzute la art. 2 modificãrile intervenite în desfãşurarea concursului sau examenului.
    ART. 9
    (1) În termen de maximum 3 zile lucrãtoare de la data expirãrii termenului prevãzut la art. 8 alin. (1), comisia de concurs sau examen are obligaţia de a selecta dosarele de concurs ori examen pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare.
    (2) Rezultatele selectãrii dosarelor de înscriere se afişeazã, cu menţiunea "admis" sau "respins", la sediul instituţiei publice organizatoare a concursului sau examenului, în termenul prevãzut la alin. (1).
    ART. 10
    (1) În termen de 24 de ore de la afişarea rezultatului selectãrii dosarelor de înscriere, candidaţii respinşi au dreptul sã depunã contestaţie.
    (2) Rezultatul contestaţiei se comunicã candidaţilor în termen de 24 de ore de la data expirãrii termenului de depunere a contestaţiilor.
    ART. 11
    (1) Subiectele sau testul-grilã pentru proba scrisã se stabilesc pe baza bibliografiei şi tematicii de concurs sau examen, în concordanţã cu nivelul şi specificul postului pentru care se organizeazã concursul sau examenul.
    (2) Comisia de concurs sau examen va stabili subiectele sau testul-grilã pentru proba scrisã în ziua concursului ori a examenului.
    (3) Seturile de subiecte sau testele-grilã se semneazã de cãtre toţi membrii comisiei de concurs sau examen şi se închid în plicuri sigilate purtând ştampila instituţiei publice organizatoare a concursului ori a examenului.
    ART. 12
    (1) Cu 30 de minute înainte de începerea probei scrise se va face apelul nominal al candidaţilor, în vederea îndeplinirii formalitãţilor prealabile, respectiv verificarea identitãţii acestora. Verificarea identitãţii candidaţilor se face numai pe baza buletinului de identitate sau a cãrţii de identitate.
    (2) Dupã verificarea identitãţii candidaţilor, ieşirea din salã a acestora, în intervalul de desfãşurare a probei scrise, atrage eliminarea din concurs sau examen, cu excepţia situaţiilor de urgenţã în care aceştia pot fi însoţiţi de unul dintre membrii comisiei de concurs sau examen ori de persoanele care asigurã supravegherea.
    (3) Durata probei scrise se stabileşte de comisia de concurs sau examen în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor, dar nu poate depãşi 3 ore.
    (4) La ora stabilitã pentru începerea probei scrise, comisia de concurs sau examen prezintã candidaţilor seturile de subiecte ori testele-grilã şi invitã un candidat sã extragã un plic cu subiectele de concurs sau examen.
    (5) Dupã începerea comunicãrii subiectelor este interzis accesul candidaţilor care întârzie sau al oricãrei persoane, în afara membrilor comisiei de concurs sau examen, precum şi a persoanelor care asigurã secretariatul comisiei, respectiv supravegherea desfãşurãrii probei.
    (6) Se interzice candidaţilor sã deţinã asupra lor pe timpul desfãşurãrii probelor scrise orice fel de lucrãri care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi orice mijloc electronic de comunicare. Nerespectarea acestor dispoziţii duce la eliminarea din salã a candidatului, indiferent dacã materialele interzise au fost folosite sau nu. Comisia de concurs sau examen, constatând încãlcarea acestor dispoziţii, va elimina candidatul din salã, va face menţiunea "fraudã" pe lucrare şi va consemna cele întâmplate în procesul-verbal.
    (7) Lucrãrile vor fi redactate, sub sancţiunea anulãrii, doar pe seturile de hârtie asigurate de instituţia publicã organizatoare a concursului sau examenului, purtând ştampila acesteia pe fiecare filã. Prima filã, dupã înscrierea numelui şi a prenumelui în colţul din dreapta sus, va fi lipitã astfel încât datele înscrise sã nu poatã fi identificate şi se va aplica ştampila instituţiei publice organizatoare a concursului sau examenului.
    (8) Candidatul are obligaţia de a preda comisiei de concurs sau examen lucrarea scrisã, respectiv testul-grilã, la expirarea timpului alocat probei scrise, semnând borderoul special întocmit în acest sens.
    ART. 13
    Comisia de concurs sau examen noteazã proba scrisã cu note de la 1 la 10, care se afişeazã la finalizarea acestei probe, la locul desfãşurãrii concursului sau examenului.
    ART. 14
    (1) Interviul se susţine, de regulã, nu mai târziu de douã zile lucrãtoare de la data susţinerii probei scrise.
    (2) Comisia de concurs sau examen stabileşte planul de interviu în care vor fi testate cunoştinţele teoretice sau practice, abilitãţile şi aptitudinile candidatului pe baza urmãtoarelor criterii de evaluare a performanţelor profesionale individuale, în raport cu cerinţele postului:
    a) pregãtirea profesionalã;
    b) pregãtirea teoreticã pe baza bibliografiei stabilite;
    c) aptitudini de comunicare/reprezentare;
    d) abilitãţi impuse de exercitarea funcţiei;
    e) motivaţia candidatului;
    f) capacitatea de decizie şi organizare pentru funcţiile de conducere.
    (3) Fiecare membru al comisiei de concurs sau examen poate adresa întrebãri candidatului. Nu se pot adresa întrebãri referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicalã, religie, etnie, sex, stare materialã, origine socialã şi situaţie familialã.
    ART. 15
    La finalizarea fiecãrei probe a concursului sau examenului se întocmeşte câte un proces-verbal. La finalizarea concursului sau examenului se întocmeşte un proces-verbal care sã conţinã modul de desfãşurare a concursului sau examenului şi rezultatele obţinute de candidaţi, semnat de membrii comisiei de concurs sau examinare.

    CAP. IV
    Notarea probelor şi comunicarea rezultatelor

    ART. 16
    (1) Notarea probei scrise şi a interviului se face în termen de 24 de ore de la data susţinerii probelor.
    (2) Rezultatul final pentru fiecare probã se întocmeşte pe baza mediei aritmetice a notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs sau examen.
    ART. 17
    (1) Lucrãrile scrise se corecteazã sigilate.
    (2) Lucrãrile scrise care prezintã însemnãri în scopul identificãrii candidaţilor se anuleazã şi nu vor mai fi notate. Pe lucrare se va face menţiunea "anulat" şi se va consemna în procesul-verbal.
    (3) Lucrãrile scrise se desigileazã dupã ce toate lucrãrile au fost notate de cãtre fiecare membru al comisiei de concurs sau examen.
    ART. 18
    Sunt declaraţi admişi candidaţii care au promovat cele douã probe şi care au obţinut cel puţin nota 7 la fiecare probã. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea interviului.
    ART. 19
    (1) Punctajele obţinute, cu menţiunea "admis" sau "respins", se comunicã candidaţilor prin afişare la sediul instituţiei publice organizatoare a concursului sau examenului, în termenul prevãzut la art. 16 alin. (1).
    (2) Stabilirea candidaţilor care urmeazã sã ocupe posturile vacante scoase la concurs se va face în ordinea descrescãtoare a mediei generale, determinatã pe baza mediei notelor obţinute de cãtre candidaţi la fiecare probã.
    (3) La rezultate finale egale are prioritate candidatul care a obţinut nota cea mai mare la proba scrisã, iar dacã egalitatea se menţine, are prioritate cel care are specializãri în domeniul postului pentru care a candidat.
    (4) Comunicarea rezultatelor finale ale concursului sau examenului se face prin afişare la locul desfãşurãrii concursului sau examenului, în termen de maximum 3 zile lucrãtoare de la data susţinerii ultimei probe.
    ART. 20
    Rezultatele finale ale concursului, în ordine descrescãtoare, vor fi înscrise într-un centralizator nominal în care se va menţiona, pentru fiecare candidat, nota obţinutã la fiecare dintre probele concursului, în vederea depunerii eventualelor contestaţii. Centralizatorul nominal se semneazã pe fiecare paginã de fiecare dintre membrii comisiei de concurs.

    CAP. V
    Soluţionarea contestaţiilor

    ART. 21
    Dupã afişarea rezultatelor obţinute la concurs sau examen, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de 24 de ore de la data afişãrii rezultatelor pentru fiecare probã a concursului ori examenului, la sediul instituţiei publice organizatoare a concursului sau examenului, sub sancţiunea decãderii din acest drept.
    ART. 22
    (1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza modul în care a fost notatã fiecare probã a concursului sau examenului.
    (2) Contestaţia va fi respinsã în urmãtoarele situaţii:
    a) dacã în urma analizãrii contestaţiei se constatã cã notele au fost acordate potrivit baremului şi rãspunsurilor din lucrarea scrisã;
    b) dacã nota acordatã de comisia de soluţionare a contestaţiilor este mai micã decât nota acordatã de comisia de concurs sau examen.
    ART. 23
    Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face în termen de 24 ore de la data expirãrii termenului de depunere a contestaţiilor, prin afişare la sediul instituţiei publice organizatoare a concursului sau examenului.
    ART. 24
    În cazul respingerii contestaţiei, candidatul se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

    CAP. VI
    Promovarea sau avansarea prin examen a personalului şi criteriile de evaluare a performanţelor profesionale individuale la promovare

    ART. 25
    (1) Promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale se face prin examen, care constã în susţinerea a douã probe: proba scrisã şi interviul.
    (2) Comisia de examen va evalua şi va nota urmãtoarele criterii de evaluare:
    a) abilitãţile profesionale, pe baza unui probe scrise/test-grilã din domeniul de activitate al angajatului, care sã ateste pregãtirea profesionalã şi gradul de acumulare a experienţei profesionale;
    b) asumarea responsabilitãţii;
    c) adaptarea la complexitatea muncii;
    d) iniţiativa şi creativitatea.
    (3) Comisia de examen va nota fiecare criteriu cu note de la 1 la 10. Nota finalã este media aritmeticã a notelor acordate de fiecare membru al comisiei la fiecare dintre criteriile de evaluare. Poate promova angajatul care a obţinut cel puţin nota 7 la fiecare probã.
    (4) Comisia de examen la promovare se constituie prin act administrativ al conducãtorului instituţiei publice şi este formatã din 3 membri, dupã cum urmeazã:
    a) şeful structurii unde se aflã angajatul care urmeazã sã fie promovat;
    b) un specialist care trebuie sã aibã experienţa şi cunoştinţele necesare în domeniu;
    c) reprezentantul compartimentului de resurse umane.
    Secretariatul comisiei de examen se asigurã de cãtre un reprezentant al compartimentului de resurse umane.
    (5) Pentru soluţionarea contestaţiilor, prin act administrativ al conducãtorului instituţiei publice, se constituie comisia de soluţionare a contestaţiilor la promovare, formatã din 3 membri, din care cel puţin un membru trebuie sã aibã experienţa şi cunoştinţele necesare în domeniul postului în care se face promovarea.
    ART. 26
    Examenul de avansare în cazul persoanelor încadrate în funcţii de debutant se face în termen de 5 zile lucrãtoare de la terminarea perioadei prevãzute de lege, pe baza urmãtoarelor criterii:
    a) experienţa profesionalã, pe baza unei lucrãri scrise care sã ateste capacitatea de îndeplinire a atribuţiilor specifice locului de muncã;
    b) gradul de cunoaştere a activitãţilor specifice locului de muncã/domeniului de activitate;
    c) adaptarea la complexitatea muncii.
    ART. 27
    Pentru funcţiile din activitãţi administrative, de întreţinere-reparaţii, de deservire, pazã şi curãţenie, precum şi pentru alte categorii de personal stabilite de conducãtorul instituţiei publice, comisia de examen la promovare poate stabili criterii de evaluare specifice.
    ART. 28
    (1) La finalizarea examenului de promovare, respectiv avansare în cazul personalului contractual debutant, se întocmeşte un proces-verbal care conţine rezultatele obţinute de candidaţi, semnat de membrii comisiei de promovare.
    (2) Rezultatele examenului de promovare sau avansare se aduc la cunoştinţa angajaţilor prin afişare la sediul instituţiei, în termen de 24 de ore de la data susţinerii ultimei probe.
    (3) Angajaţii nemulţumiţi de rezultatele examenului de promovare sau avansare pot face contestaţie în termen de 48 de ore de la data afişãrii rezultatelor finale.
    (4) Contestaţia se analizeazã şi se soluţioneazã de comisia de soluţionare a contestaţiilor la examenul de promovare sau de avansare.
    (5) Rezultatele contestaţiilor se aduc la cunoştinţa angajaţilor în termen de douã zile de la data depunerii acestora.
    ART. 29
    În cazul respingerii contestaţiei, angajatul se poate adresa instanţei competente, în condiţiile legii.


                                    -------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice