Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂREA din 17 noiembrie 2020  în Cauza Konya şi alţii împotriva României    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂREA din 17 noiembrie 2020 în Cauza Konya şi alţii împotriva României

EMITENT: Curtea Europeană a Drepturilor Omului
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 481 din 10 mai 2021
    (Cererea nr. 37.087/03 şi alte 24 de cereri)
    Strasbourg
    Prezenta hotărâre este definitivă, dar poate suferi modificări de formă.
    În Cauza Konya şi alţii împotriva României,
    Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secţia a patra), reunită într-un comitet compus din: Branko Lubarda, preşedinte, Carlo Ranzoni, Péter Paczolay, judecători, şi Ilse Freiwirth, grefier adjunct de secţie,
    având în vedere:
    - cererile îndreptate împotriva României şi introduse la Curte în temeiul art. 34 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale („Convenţia“) la datele indicate în tabelul anexat;
    – decizia de a comunica cererile Guvernului României („Guvernul“);
    – observaţiile părţilor,

    după ce a deliberat în camera de consiliu la 20 octombrie 2020,
    pronunţă prezenta hotărâre, adoptată la aceeaşi dată:
    INTRODUCERE
    1. Cauzele privesc imposibilitatea reclamanţilor de a redobândi posesia asupra proprietăţilor care fuseseră naţionalizate în mod nelegal în timpul fostului regim comunist şi fuseseră vândute terţilor de către stat.
    ÎN FAPT
    2. Lista reclamanţilor şi detaliile relevante ale cererilor sunt prezentate în tabelul anexat.
    3. Guvernul a fost reprezentat de agentul guvernamental, cel mai recent de doamna O.F. Ezer, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.
    4. Faptele cauzei, astfel cum au fost expuse de părţi, pot fi rezumate după cum urmează.
    5. Circumstanţele de fapt şi de drept prezentate în cererile actuale sunt similare cu cele ale reclamanţilor în Cauza Străin şi alţii împotriva României (nr. 57.001/00, pct. 5-18, CEDO 2005-VII), ale reclamanţilor dna şi dl Rodan în Cauza Preda şi alţii împotriva României (Cererea nr. 9.584/02 şi alte 7 cereri, pct. 35-41, 29 aprilie 2014), precum şi ale reclamanţilor în Cauza Ana Ionescu şi alţii împotriva României (19.788/03, pct. 6-7, 26 februarie 2019).
    6. Pe scurt, reclamanţii au obţinut hotărâri judecătoreşti definitive care constatau că naţionalizarea de către fostul regim comunist a proprietăţilor acestora fusese nelegală şi că nu au încetat să fie titularii legitimi ai respectivelor proprietăţi. În pofida faptului că titlurile de proprietate ale acestora nu au fost contestate, reclamanţii nu au putut redobândi posesia asupra proprietăţilor, întrucât acestea din urmă fuseseră fie deja vândute, fie vândute de către stat unor terţi. Reclamanţii nu au primit compensaţii pentru respectivele proprietăţi.
    Cadrul juridic şi practica relevante
    7. Istoricul dreptului şi practicii interne relevante în ceea ce priveşte recunoaşterea proprietăţilor naţionalizate în mod nelegal, vândute de către stat unor terţi, a fost rezumat în hotărârile Curţii în cauzele Brumărescu împotriva României (MC) (nr. 28.342/95, pct. 34-35, CEDO 1999-VII); Străin şi alţii (citată anterior, pct. 19-23); Maria Atanasiu şi alţii împotriva României (nr. 30.767/05 şi 33.800/06, pct. 44 şi următoarele, 12 octombrie 2010); Preda şi alţii (citată anterior, pct. 68-74) şi Dickmann şi Gion împotriva României (nr. 10.346/03 şi 10.893/04, pct. 52-58, 24 octombrie 2017).

    ÎN DREPT
    I. Observaţii preliminare
    A. Cererea nr. 26.485/07
    8. Guvernul a contestat faptul că cererea formulată de reclamant în temeiul art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie avea ca obiect întregul bun imobil din strada Ion Neculce nr. 9, Arad. A susţinut că plângerea reclamantului se baza pe Contractul de vânzare nr. 2.220/1997 care se referea numai la o parte a acestei proprietăţi.
    9. Curtea observă că, chiar presupunând că cererea reclamantului în faţa Curţii se referea numai la proprietatea menţionată în contractul respectiv, hotărârea instanţelor naţionale care au examinat şi au respins acţiunea reclamantului care avea ca obiect anularea contractului contestat nu stabilise că respectivul contract nu privea întreaga proprietate în litigiu. Mai mult, niciuna dintre părţi nu a depus la dosarul cauzei o copie a contractului menţionat anterior.
    10. Prin urmare, Curtea nu poate accepta că plângerea reclamantului în faţa Curţii se referea numai la o parte din proprietatea în litigiu.
    11. În lumina celor de mai sus, Curtea apreciază că argumentul preliminar al Guvernului trebuie să fie respins.
    B. Cererea nr. 8.548/08

    12. În observaţiile prezentate, Guvernul a solicitat Curţii să ia notă de faptul că, potrivit hotărârii relevante a instanţei prin care se recunoştea dreptul de proprietate al reclamantului asupra imobilului în litigiu, acesta nu era unicul proprietar.
    13. Curtea constată că, în cererea pe care i-a adresat-o, reclamantul a arătat că proprietatea în litigiu îi aparţinea acestuia şi celor trei fraţi ai săi. În observaţiile sale, reclamantul părea să sugereze că intenţionase să depună plângerea la Curte atât în nume propriu, cât şi în numele fraţilor săi. Cu toate acestea, nu a depus nicio procură care l-ar fi autorizat să acţioneze în numele fraţilor săi şi niciunul dintre aceştia nu a semnat cererea depusă în faţa Curţii.
    14. Curtea observă, în continuare, că procedurile interne cu privire la proprietatea în litigiu au fost iniţiate de reclamant şi de toţi fraţii acestuia şi că hotărârea relevantă a instanţelor naţionale îi privea pe toţi. De asemenea, din probele disponibile în dosarul cauzei nu rezultă că reclamantul a devenit între timp unicul proprietar.
    15. În aceste circumstanţe, Curtea constată că s-a stabilit faptul că reclamantul este doar coproprietar al imobilului în litigiu şi că a depus cererea numai în nume propriu, şi nu în numele celor trei fraţi ai săi.

    II. Cu privire la conexarea cererilor
    16. Având în vedere obiectul similar al cererilor, Curtea consideră oportună examinarea acestora conexat, într-o singură hotărâre.

    III. Locus standi
    17. Moştenitorii unora dintre reclamanţi au informat Curtea despre decesul respectivilor reclamanţi şi, în calitate de rude apropiate, şi-au exprimat intenţia de a continua procedura în locul lor. Guvernul nu a prezentat obiecţii în acest sens. Având în vedere legăturile strânse de rudenie şi interesele legitime ale moştenitorilor de a continua procedura, Curtea admite că moştenitorii reclamanţilor decedaţi pot continua procedura în locul lor [a se vedea Janowiec şi alţii împotriva Rusiei (MC), nr. 55.508/07 şi 29.520/09, pct. 101, CEDO 2013, şi Preda şi alţii împotriva României, nr. 9.584/02 şi alte 7 cereri, pct. 75, 29 aprilie 2014]. Prin urmare, va continua să examineze cererile respective, la solicitarea moştenitorilor (a se vedea tabelul anexat pentru detalii).

    IV. Cu privire la pretinsa încălcare a art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie
    18. Reclamanţii s-au plâns că imposibilitatea de a redobândi posesia proprietăţilor lor naţionalizate în mod nelegal sau de a le fi asigurate compensaţii, în pofida hotărârilor judecătoreşti prin care le-au fost recunoscute drepturile de proprietate, a constituit o încălcare a dreptului lor la respectarea bunurilor, în temeiul art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie, care prevede:
    "Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului internaţional.
    Dispoziţiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le consideră necesare pentru a reglementa folosinţa bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribuţii, sau a amenzilor."

    A. Cu privire la admisibilitate
    1. Cu privire la exercitarea abuzivă a dreptului de a introduce o cerere
    19. Guvernul a susţinut că reclamanta, în cazul Cererii nr. 6.084/14, a abuzat de dreptul său de a introduce o cerere prin faptul că nu a informat Curtea cu privire la evoluţiile importante legate de cauza sa. În special, reclamanta nu a comunicat Curţii faptul că, prin Hotărârea judecătorească definitivă din 24 octombrie 2018, Curtea de Apel Bucureşti a dispus ca Primăria Bucureşti să emită o decizie administrativă prin care să recunoască dreptul reclamantei la compensaţii pentru proprietatea în litigiu.
    20. Reclamanta a susţinut că hotărârea judecătorească sus-menţionată nu a schimbat circumstanţele cauzei sale, deoarece autorităţile nu i-au restituit imobilul şi nici nu i-au plătit în fapt nicio compensaţie pentru acesta.
    21. Curtea constată că Guvernul nu a argumentat şi nici nu a prezentat nicio probă care să sugereze că, în urma hotărârii interne indicate de acesta, reclamantei i-a fost restituită proprietatea în natură sau a obţinut efectiv o compensaţie financiară pentru aceasta. Astfel, informaţiile în discuţie nu au vizat niciun aspect esenţial al cauzei [a se vedea principiile relevante din Cauza Gross împotriva Elveţiei (MC), nr. 67.810/10, pct. 28, CEDO 2014].
    22. Date fiind aceste circumstanţe, Curtea nu poate fi de acord cu punctul de vedere al Guvernului, potrivit căruia neinformarea Curţii de către reclamantă cu privire la hotărârea atacată a constituit o exercitare abuzivă a dreptului de a introduce o cerere.
    23. Excepţia ridicată de Guvern în această privinţă trebuie aşadar respinsă.

    2. Neepuizarea căilor de atac disponibile/lipsa posesiei
    24. Guvernul a susţinut că reclamanţii nu au epuizat căile de atac interne disponibile şi/sau că aceştia nu puteau pretinde că deţin un bun în sensul art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie, plângerile lor fiind, prin urmare, incompatibile rationae materiae.
    25. Reclamanţii au contestat aceste argumente şi au susţinut că mecanismul de compensare instituit prin legislaţia internă nu era eficient.
    26. Curtea reaminteşte că a examinat pe larg şi a respins aceleaşi excepţii privind pretinsa inaplicabilitate a art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie în situaţii identice celor din prezenta cauză (a se vedea Străin şi alţii, citată anterior, pct. 30, 31 şi 38).
    27. De asemenea, a luat deja în considerare şi a respins în repetate rânduri susţinerile Guvernului în ceea ce priveşte pretinsa eficacitate a diferitelor proceduri în instanţă, precum şi a legilor de restituire a proprietăţii, inclusiv Legea nr. 10/2001 şi Legea nr. 165/2013, în cauze în care existau titluri de proprietate valide concurente (a se vedea Popescu şi Daşoveanu împotriva României, nr. 24.681/03, pct. 26-29, 19 iulie 2007; Mihai şi Radu Rădulescu împotriva României, nr. 14.884/03, pct. 18, 20 octombrie 2009; Străin şi alţii, citată anterior, pct. 54-56; Preda şi alţii, citată anterior, pct. 133 şi 141; Dickmann şi Gion, citată anterior, pct. 72 şi 78, şi Ana Ionescu şi alţii, citată anterior, pct. 23).
    28. Constată că, în cauza de faţă, Guvernul nu a invocat niciun fapt nou sau argument în măsură să o convingă să ajungă la o concluzie diferită cu privire la admisibilitatea acestor capete de cerere. Excepţiile Guvernului în această privinţă trebuie aşadar respinse.
    29. De asemenea, Curtea observă că aceste capete de cerere nu sunt în mod vădit nefondate în sensul art. 35 § 3 lit. a) din Convenţie şi că nu prezintă niciun alt motiv de inadmisibilitate. Prin urmare, trebuie să fie declarate admisibile.


    B. Cu privire la fond
    30. Reclamanţii au susţinut că imposibilitatea de a redobândi până în prezent posesia bunurilor lor sau de a primi compensaţii în cazul în care redobândirea posesiei nu era posibilă le-a încălcat dreptul la respectarea bunurilor.
    31. Guvernul a reiterat excepţia privind admisibilitatea şi a susţinut că reclamanţii ar fi trebuit să urmeze procedurile prevăzute de legile de restituire a proprietăţii, inclusiv Legea nr. 165/2013.
    32. Curtea observă că, la fel ca în cazul reclamanţilor în Cauza Străin şi alţii, citată anterior, şi, totodată, ca în cazul dnei şi dlui Rodan în Cauza Preda şi alţii, citată anterior, reclamanţii în prezenta cauză au obţinut hotărâri definitive care recunoşteau cu efect retroactiv nelegalitatea confiscării proprietăţilor lor de către stat şi dreptul lor de proprietate legitim asupra respectivelor proprietăţi. Aceste hotărâri nu au fost contestate sau casate până în prezent. Reclamanţii nu au fost în măsură, până în prezent, să redobândească posesia proprietăţilor menţionate în tabelul anexat sau să obţină compensaţii pentru această lipsire de proprietate.
    33. Curtea reaminteşte că în Cauza Preda şi alţii a constatat că imposibilitatea reclamanţilor de a redobândi posesia proprietăţilor lor, în pofida hotărârilor definitive care le recunoşteau retroactiv drepturile de proprietate, a constituit o lipsire de proprietate în sensul celei de a doua teze a art. 1 primul paragraf din Protocolul nr. 1 şi că o astfel de lipsire, coroborată cu lipsa totală a unei compensaţii, le-a impus reclamanţilor o sarcină disproporţionată şi excesivă, cu încălcarea dreptului lor la respectarea bunurilor, astfel cum este garantat de art. 1 din Protocolul nr. 1 (a se vedea Preda şi alţii, citată anterior, pct. 146, 148 şi 49).
    A reiterat constatările de mai sus în Cauza similară Dickmann şi Gion (citată anterior, pct. 103-104) şi în Cauza mai recentă Ana Ionescu şi alţii (citată anterior, pct. 23, 28-30).
    De asemenea, Curtea constată că Guvernul nu a prezentat niciun fapt sau argument în măsură să o convingă să ajungă la o concluzie diferită în speţă.

    34. Considerentele de mai sus îi sunt suficiente Curţii pentru a-i permite să concluzioneze că a fost încălcat art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie.


    V. Cu privire la pretinsa încălcare a art. 6 din Convenţie
    35. Reclamanţii în cererile nr. 12.118/06 şi 3.104/07 s-au plâns de încălcarea dreptului lor de acces la o instanţă din cauza imposibilităţii de a pune în executare hotărârile definitive, şi anume cea care confirmă drepturile de proprietate ale dlui Toma asupra proprietăţii în litigiu sau, respectiv, cea care dispune ca autorităţile administrative competente să emită o decizie pentru compensarea dnei Ştefănescu pentru proprietatea în litigiu (Hotărârea din 17 decembrie 2008 a Tribunalului Bucureşti). Aceştia au invocat art. 6 din Convenţie, care, în măsura în care este relevant, prevede următoarele:
    "1. Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil [...] a cauzei sale, de către o instanţă [...], care va hotărî [...] asupra încălcării drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil. [...]"

    36. Curtea constată că cererea reclamanţilor este strâns legată de cererea formulată în temeiul art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie. Având în vedere constatările enunţate mai sus (a se vedea pct. 32-34), Curtea consideră că nu este necesară examinarea plângerii lor [a se vedea Centrul de Resurse Juridice în numele lui Valentin Câmpeanu împotriva României (MC), nr. 47.848/08, pct. 156, CEDO 2014, şi Rasidescu împotriva României, nr. 39.761/03, pct. 31-35, 15 septembrie 2009, cu trimiterile suplimentare].

    VI. Celelalte capete de cerere
    37. Reclamantul în Cererea nr. 12.118/06 a formulat şi alte capete de cerere în temeiul art. 6 din Convenţie. Reclamantul în Cererea nr. 3.104/07 a formulat un alt capăt de cerere în temeiul art. 1 din Protocolul nr. 1 privind cealaltă parte a imobilului situat în strada Paleologu nr. 15, sectorul 3, Bucureşti. În plus, reclamanţii în cererile nr. 8.011/04, 15.658/05, 41.890/06, 32.269/07, 48.157/07, 8.548/08, 27.215/08 şi 60.788/08 au formulat diferite capete de cerere în temeiul art. 6 din Convenţie, în timp ce reclamanţii în cererile nr. 15.658/05 şi 8.548/08 au formulat şi un capăt de cerere în temeiul art. 13 din Convenţie.
    38. Curtea a examinat cu atenţie toate aceste capete de cerere. În lumina tuturor elementelor de care dispune şi în măsura în care este competentă să se pronunţe cu privire la aspectele invocate, Curtea constată că acestea nu indică nicio aparentă încălcare a drepturilor şi a libertăţilor stabilite în Convenţie sau în protocoalele la aceasta.
    39. Rezultă că aceste capete de cerere sunt în mod vădit nefondate şi trebuie respinse în conformitate cu art. 35 § 3 lit. a) şi § 4 din Convenţie.

    VII. Cu privire la aplicarea art. 41 din Convenţie
    40. Art. 41 din Convenţie prevede:
    "Dacă Curtea declară că a avut loc o încălcare a Convenţiei sau a protocoalelor sale şi dacă dreptul intern al înaltei părţi contractante nu permite decât o înlăturare incompletă a consecinţelor acestei încălcări, Curtea acordă părţii lezate, dacă este cazul, o reparaţie echitabilă."

    41. Reclamanţii au depus cereri de acordare a unei reparaţii echitabile la diferite date, în perioada 2004-2019. La solicitarea Curţii, unele cereri mai vechi au fost actualizate în perioada 2015-2019.
    42. Guvernul a făcut comentarii în replică la cererile iniţiale şi actualizate ale reclamanţilor de acordare a unei reparaţii echitabile.
    43. În sprijinul cererilor şi susţinerilor în ceea ce priveşte prejudiciul material, unii dintre reclamanţi şi Guvernul, în unele cauze, au transmis unul sau mai multe dintre următoarele documente:
    a) rapoarte de expertiză realizate de experţi autorizaţi, fie ai Ministerului Justiţiei, fie membri ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor (ANEVAR), care este o asociaţie recunoscută de Guvernul român drept asociaţie de interes public. Rapoartele de expertiză au estimat valoarea de piaţă a proprietăţilor pretinse după vizitarea acestora (experţii reclamanţilor), utilizând criteriile definite de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2008, care stabileşte chiriile proprietăţilor de stat, standardele şi recomandările stabilite de Asociaţia Naţională a Evaluatorilor (ANEVAR) şi Standardele Internaţionale de Evaluare (IVS). Experţii guvernamentali nu au vizitat proprietăţile;
    b) deciziile administrative în temeiul Legii nr. 165/2013 care acordă compensaţii calculate potrivit criteriilor stabilite prin legea menţionată sau valori estimative calculate de organele administrative competente (a se vedea art. 41 dinLegea nr. 165/2013, Preda şi alţii, citată anterior, pct. 70);
    c) copii ale contractelor de vânzare care indică preţul pe metru pătrat pentru proprietăţile învecinate.

    A. Prejudiciu material
    44. Astfel cum Curtea s-a pronunţat în mai multe rânduri, o hotărâre prin care Curtea constată o încălcare impune statului pârât obligaţia legală de a pune capăt respectivei încălcări şi de a-i repara consecinţele astfel încât să se restabilească pe cât posibil situaţia existentă înainte de încălcare [a se vedea Iatridis împotriva Greciei (reparaţie echitabilă) (MC), nr. 31.107/96, pct. 32, CEDO 2000-XI, şi Guiso-Gallisay împotriva Italiei (reparaţie echitabilă) (MC), nr. 58.858/00, pct. 90, 22 decembrie 2009].
    45. Curtea consideră că, în circumstanţele cauzei, restituirea proprietăţilor în discuţie va pune reclamanţii, pe cât posibil, într-o situaţie echivalentă cu cea în care s-ar fi aflat dacă nu ar fi fost încălcat art. 1 din Protocolul nr. 1.
    46. În lipsa unei asemenea restituiri din partea statului pârât, Curtea reţine că acesta trebuie să plătească reclamanţilor, cu titlu de despăgubire pentru prejudiciul material, o sumă corespunzătoare cu valoarea actuală a proprietăţilor, aşa cum s-a solicitat (a se vedea Preda şi alţii, citată anterior, pct. 163).
    47. În ceea ce priveşte suma de bani pretinsă cu titlu de foloase sau beneficii nerealizate din bunurile reclamantelor, Curtea respinge acest capăt de cerere. A acorda o sumă de bani pe această bază ar reprezenta un proces speculativ, având în vedere că foloasele obţinute din deţinerea proprietăţii depind de diverşi factori [a se vedea Buzatu împotriva României (reparaţie echitabilă), nr. 34.642/97, pct. 18, 27 ianuarie 2005, şi Preda şi alţii, citată anterior, pct. 164].
    48. Curtea observă discrepanţa dintre estimările reclamanţilor în privinţa valorii proprietăţilor lor şi cele avansate de Guvern.
    Având în vedere informaţiile de care dispune referitoare la preţurile bunurilor imobile pe piaţa locală, inclusiv documentele transmise de părţi, precum şi jurisprudenţa sa consacrată privind cauze similare (a se vedea Maria Atanasiu şi alţii, citată anterior, pct. 253; Preda şi alţii, citată anterior, pct. 164; şi Dickmann şi Gion, citată anterior, pct. 113-18), Curtea consideră rezonabil şi echitabil, astfel cum prevede art. 41, să acorde reclamanţilor sumele indicate în tabelul anexat, pentru prejudiciul material.


    B. Prejudiciu moral
    49. În măsura în care reclamanţii au solicitat despăgubiri pentru prejudiciul moral, Curtea consideră că ingerinţa gravă în exercitarea dreptului reclamanţilor la respectarea bunurilor lor nu poate fi compensată în mod adecvat prin simpla constatare a unei încălcări a art. 1 din Protocolul nr. 1. Pronunţându-se în echitate, în conformitate cu art. 41 din Convenţie, Curtea acordă reclamanţilor sumele indicate în tabelul anexat pentru prejudiciul moral.
    50. În ceea ce priveşte reclamanţii care nu au solicitat despăgubiri pentru prejudiciul moral, Curtea nu consideră că există vreun motiv pentru a le acorda vreo sumă cu acest titlu (a se vedea tabelul anexat).

    C. Cheltuieli de judecată
    51. Unii dintre reclamanţi fie nu au formulat cereri pentru rambursarea cheltuielilor de judecată, fie nu au reuşit să le justifice. În consecinţă, Curtea nu consideră că există vreun motiv pentru a le acorda vreo sumă cu acest titlu (a se vedea tabelul anexat).
    52. În ceea ce priveşte capetele de cerere formulate de restul reclamanţilor, ţinând seama de documentele de care dispune şi de jurisprudenţa sa, Curtea consideră rezonabil să acorde sumele indicate în tabelul anexat pentru toate cheltuielile de judecată.

    D. Dobânzi moratorii
    53. Curtea consideră necesar ca rata dobânzilor moratorii să se întemeieze pe rata dobânzii facilităţii de împrumut marginal, practicată de Banca Centrală Europeană, majorată cu trei puncte procentuale.


    PENTRU ACESTE MOTIVE,
    În unanimitate,
    CURTEA:
    1. hotărăşte că moştenitorii reclamanţilor care şi-au manifestat dorinţa de a continua procedura în locul defuncţilor reclamanţi au calitatea procesuală de a face acest lucru (a se vedea anexa);
    2. decide să conexeze cererile;
    3. declară admisibile capetele de cerere în ceea ce priveşte art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie, în afară de capătul de cerere menţionat la pct. 37 din prezenta hotărâre, şi inadmisibile restul capetelor de cerere, în afară de capetele de cerere menţionate la pct. 35 din prezenta hotărâre;
    4. hotărăşte că a fost încălcat art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie;
    5. hotărăşte că nu este necesar să examineze admisibilitatea şi temeinicia capetelor de cerere formulate în temeiul art. 6 din Convenţie, menţionate la pct. 35 din prezenta hotărâre;
    6. hotărăşte:
    a) că statul pârât trebuie să restituie reclamanţilor proprietăţile lor, în termen de trei luni;
    b) că, în lipsa unei asemenea restituiri, statul pârât trebuie să plătească reclamanţilor, în acelaşi termen de trei luni, sumele indicate în tabelul anexat plus orice sumă care poate fi datorată cu titlu de impozit, cu titlu de despăgubire pentru prejudiciul material;
    c) că, în orice caz, statul pârât trebuie să plătească reclamanţilor, în acelaşi termen de trei luni, sumele indicate în tabelul anexat plus orice sumă care poate fi datorată de reclamanţi cu titlu de impozit, cu titlu de despăgubire pentru prejudiciul moral şi pentru cheltuielile de judecată;
    d) că sumele de mai sus trebuie convertite în moneda naţională a statului pârât la rata de schimb aplicabilă la data plăţii;
    e) că, de la expirarea termenului de trei luni menţionat şi până la efectuarea plăţii, aceste sume trebuie majorate cu o dobândă simplă, la o rată anuală egală cu rata dobânzii facilităţii de împrumut marginal practicată de Banca Centrală Europeană, majorată cu trei puncte procentuale;

    7. respinge cererea de acordare a unei reparaţii echitabile pentru celelalte capete de cerere.
    Redactată în limba engleză, apoi comunicată în scris la 17 noiembrie 2020, în temeiul art. 77 § 2 şi § 3 din Regulamentul Curţii.


                    PREŞEDINTE
                    BRANKO LUBARDA
                    Grefier adjunct,
                    Ilse Freiwirth

    ANEXA 1

    LISTA CAUZELOR

┌───┬────────────┬──────────────────┬───────────┬───────────────┬─────────────┬───────────┬────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Sume propuse│
│ │ │ │ │ │ │ │pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │A. │
│ │ │ │ │ │Decizia │Decizia │despăgubiri │
│ │ │Numele │ │ │internă care │internă │pentru │
│ │Nr. cererii │reclamantului, │ │ │a recunoscut │care │prejudiciile│
│Nr.│şi data │cetăţenia, data │Reprezentat│Identificarea │titlul de │confirmă │material şi │
│ │introducerii│naşterii, │de │proprietăţii │proprietate │validitatea│moral │
│ │ │domiciliul │ │ │al │titlului de│B. │
│ │ │ │ │ │reclamanţilor│proprietate│cheltuieli │
│ │ │ │ │ │ │al terţilor│de judecată/│
│ │ │ │ │ │ │ │cerere │
│ │ │ │ │ │ │ │în euro │
│ │ │ │ │ │ │ │(EUR) │
├───┼────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Arpad-Ernest Konya│ │ │ │ │ │
│ │ │germană │ │ │ │ │A. 73.000 │
│ │ │n.: 1953 │ │Str. │16 aprilie │16 aprilie │EUR (68.000 │
│ │37.087/03 │Brühl │ │Transilvania │2003 │2003 │+ 5.000), │
│1 │9.09.2003 │Agnes-Lotte │ │nr. 1, ap. 36, │Curtea de │Curtea de │în solidar │
│ │ │Schrepler- Konya │ │Baia Mare │Apel Cluj │Apel Cluj │B. 2.000 │
│ │ │germană │ │ │ │ │EUR, în │
│ │ │n.: 1953 │ │ │ │ │solidar │
│ │ │Brühl │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Bunuri imobile │ │ │ │
│ │ │ │ │(casă şi 131 │ │ │A. 70.000 │
│ │ │Gheorghe Barbu │ │părţi/173 din │29 septembrie│29 │EUR, numai │
│ │8.011/04 │germană │Bernd │terenul vândut │2003 │septembrie │pentru │
│2 │2.02.2004 │n.: 1926 │Fabritius │către terţe │Curtea de │2003 │prejudiciul │
│ │ │Ebersbach │ │părţi), Str. │Apel Cluj │Curtea de │material │
│ │ │ │ │Grădinilor nr. │ │Apel Cluj │B. - │
│ │ │ │ │4, │ │ │ │
│ │ │ │ │Bistriţa-Năsăud│ │ │ │
├───┼────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Corneliu Medeşan │ │ │ │ │ │
│ │ │română │ │ │ │ │ │
│ │ │n.: 1930 │ │ │ │ │ │
│ │ │Bucureşti │ │ │ │ │ │
│ │ │Alexandru-Mihai │ │Str. Vlad │14 mai 1997 │2 decembrie│A. 50.000 │
│ │25.788/04 │Ghiocel │Dragoş │Judeţul nr. 41,│Judecătoria │2003 │EUR (45.000 │
│3 │1.06.2004 │română │Ungurean │ap. 1, etaj 1, │competentă de│Curtea de │+ 5.000), │
│ │ │n.: 1968 │ │sector 3, │sector din │Apel │în solidar │
│ │ │Bucureşti │ │Bucureşti │Bucureşti │Bucureşti │B. - │
│ │ │Elena-Tereza Dotti│ │ │ │ │ │
│ │ │română │ │ │ │ │ │
│ │ │n.: 1951 │ │ │ │ │ │
│ │ │Bucureşti │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Gavril Brody │ │ │ │ │ │
│ │ │română/germană │ │ │ │ │ │
│ │ │n.: 1927 │ │ │ │ │ │
│ │ │d.: 2004 │ │ │ │ │ │
│ │ │continuată de │ │ │ │ │ │
│ │ │moştenitori: │ │ │ │ │ │
│ │ │1. Rodica-Maria │ │ │ │ │ │
│ │ │Brody │ │ │ │ │ │
│ │ │germană │ │ │ │ │ │
│ │ │n.: 1940 │ │ │ │ │ │
│ │ │Bonn │ │ │16 martie │7 noiembrie│A. 85.000 │
│ │ │2. Cornelius Brody│Oana │Str. Ion Raţiu │2001 │2003 Înalta│EUR (80.000 │
│4 │28.731/04 │germană │Marilena │nr. 10-12, ap. │Curtea │Curte de │+ 5.000), │
│ │30.04.2004 │n.: 1963 │Resteşan │11, Cluj-Napoca│Supremă de │Casaţie şi │în solidar │
│ │ │Frankfurt pe Main │ │ │Justiţie │Justiţie │B. - │
│ │ │3. Bella-Maria │ │ │ │ │ │
│ │ │Brody │ │ │ │ │ │
│ │ │germană │ │ │ │ │ │
│ │ │n.: 1971 │ │ │ │ │ │
│ │ │Köln │ │ │ │ │ │
│ │ │4. │ │ │ │ │ │
│ │ │Christina-Georgeta│ │ │ │ │ │
│ │ │Brody │ │ │ │ │ │
│ │ │germană │ │ │ │ │ │
│ │ │n.: 1976 │ │ │ │ │ │
│ │ │Bonn │ │ │ │ │ │
└───┴────────────┴──────────────────┴───────────┴───────────────┴─────────────┴───────────┴────────────┘┌───┬────────────┬──────────────┬───────────┬─────────────┬─────────────┬────────────┬────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Sume propuse│
│ │ │ │ │ │ │ │pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │A. │
│ │ │ │ │ │Decizia │Decizia │despăgubiri │
│ │ │Numele │ │ │internă care │internă care│pentru │
│ │Nr. cererii │reclamantului,│ │ │a recunoscut │confirmă │prejudiciile│
│Nr.│şi data │cetăţenia, │Reprezentat│Identificarea│titlul │validitatea │material şi │
│ │introducerii│data naşterii,│de │proprietăţii │de │titlului de │moral │
│ │ │domiciliul │ │ │proprietate │proprietate │B. │
│ │ │ │ │ │al │al terţilor │cheltuieli │
│ │ │ │ │ │reclamanţilor│ │de judecată/│
│ │ │ │ │ │ │ │cerere │
│ │ │ │ │ │ │ │în euro │
│ │ │ │ │ │ │ │(EUR) │
├───┼────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │Victor │ │ │ │ │ │
│ │ │Vorobchievici │ │ │ │ │A. 65.000 │
│ │ │română │ │Str. Prof. │4 noiembrie │4 noiembrie │EUR (60.000 │
│ │ │n.: 1947 │Simona │Nifon │2004 │2004 │+ 5.000), │
│5 │15.658/05 │Bucureşti │Cristina │Bălăşescu nr.│Curtea de │Curtea de │în solidar │
│ │25.04.2005 │Cătălin │Caranda │5, parter, │Apel │Apel │B. 1.428 │
│ │ │Vorobchievici │ │sector 2, │Bucureşti │Bucureşti │EUR, │
│ │ │română │ │Bucureşti │ │ │în solidar │
│ │ │n.: 1989 │ │ │ │ │ │
│ │ │Bucureşti │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │Dana Georgeta │ │ │ │ │ │
│ │ │Chifu │ │ │ │29 octombrie│ │
│ │ │română │ │3 │25 ianuarie │2004, 25 │A. 208.000 │
│ │28.188/05 │n.: 1954 │ │apartamente, │2005 │ianuarie şi │EUR (203.000│
│6 │1.07.2005 │Craiova │ │str. Păltiniş│Curtea de │3 februarie │+ 5.000), │
│ │ │Gabriela Dricu│ │nr. 11, │Apel Craiova │2005 │în solidar │
│ │ │română │ │Craiova │ │Curtea de │B. - │
│ │ │n.: 1951 │ │ │ │Apel Craiova│ │
│ │ │Bucureşti │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │Viorica │ │Intrarea Anda│31 martie │12 │ │
│ │ │Georgina Rogoz│ │Călugăreanu │2004 │septembrie │A. 265.000 │
│7 │12.118/06 │(n. Huber) │Johanna │nr. 1, ap. 1,│Înalta Curte │2005 │EUR (260.000│
│ │11.03.2006 │germană │Huber │parter, │de Casaţie şi│Curtea de │+ 5.000) │
│ │ │n.: 1927 │ │sector 1, │Justiţie │Apel │B. 5.331 EUR│
│ │ │Bad Nauheim │ │Bucureşti │ │Bucureşti │ │
├───┼────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │16 februarie │ │ │
│ │ │Gregor Ehret │ │Bd. 1 │2006 │ │ │
│ │ │germană │ │Decembrie │Curtea de │16 februarie│A. 57.000 │
│ │ │n.: 1931 │ │1918 nr. 35, │Apel │2006 │EUR (52.000 │
│8 │19.672/06 │Heilbronn │ │bloc L20, │Constanţa │Curtea de │+ 5.000), │
│ │26.04.2006 │Theodora Ehret│ │scara C, ap. │24 octombrie │Apel │în solidar │
│ │ │germană │ │82, etaj 1, │2016 │Constanţa │B. - │
│ │ │n.: 1940 │ │Constanţa │Curtea de │ │ │
│ │ │Heilbronn │ │ │Apel │ │ │
│ │ │ │ │ │Constanţa │ │ │
├───┼────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │6 decembrie │ │ │
│ │ │ │ │Str. Popa │2005 │ │ │
│ │ │André Henri │ │Tatu │Curtea de │6 decembrie │A. 270.000 │
│ │22.917/06 │Rismont │Lucia │nr. 18, ap. │Apel │2005 │EUR (266.000│
│9 │23.05.2006 │franceză │Cherecheş │1, parter, şi│Bucureşti │Curtea de │+ 4.000) │
│ │ │n.: 1938 │ │ap. 2, etaj │4 iulie 2013 │Apel │B. 5.000 EUR│
│ │ │Montrouge │ │1, sector 1, │Curtea de │Bucureşti │ │
│ │ │ │ │Bucureşti │Apel │ │ │
│ │ │ │ │ │Bucureşti │ │ │
├───┼────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Str. │ │9 ianuarie │ │
│ │ │ │ │Spătarului │ │2006 │ │
│ │ │Mihail-Dan │ │nr. 29, ap. │16 noiembrie │(disponibilă│ │
│ │ │Toma │ │2, etaj 1, │2001 │la 16 │A. 101.159 │
│10 │41.890/06 │română │ │sector 2, │Curtea │februarie │EUR (96.159 │
│ │16.08.2006 │n.: 1939 │ │Bucureşti şi │Supremă de │2006) │+ 5.000) │
│ │ │Craiova │ │1/5 din 218 m│Justiţie │Curtea de │B. 2.300 EUR│
│ │ │ │ │^2 din │ │Apel │ │
│ │ │ │ │terenul │ │Bucureşti │ │
│ │ │ │ │aferent │ │ │ │
├───┼────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │Nadιge │ │Str. │7 mai 1998 │ │ │
│ │ │Ştefănescu │ │Paleologu nr.│Judecătoria │ │A. 605.000 │
│11 │3.104/07 │română/ │Arnaud │15, ap. nr. │competentă de│- │EUR (600.000│
│ │9.01.2007 │franceză │Friederich │1-5, sector │sector din │ │+ 5.000) │
│ │ │n.: 1937 │ │3, Bucureşti │Bucureşti │ │B. 4.773 EUR│
│ │ │Royan │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Str. Cpt. │ │ │ │
│ │ │Otilia Oţelea │ │Dobrilă │13 noiembrie │13 noiembrie│A. 70.680 │
│12 │15.507/07 │germană │Veronica │Eugeniu nr. │2006 │2006 │EUR (65.680 │
│ │5.03.2007 │n.: 1948 │Bărbat │5, bloc N, │Tribunalul │Tribunalul │+ 5.000) │
│ │ │Waldkraiburg │ │scara B, ap. │Constanţa │Constanţa │B. 4.200 EUR│
│ │ │ │ │28, Constanţa│ │ │ │
└───┴────────────┴──────────────┴───────────┴─────────────┴─────────────┴────────────┴────────────┘┌───┬────────────┬───────────────┬────────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────┬──────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Sume propuse │
│ │ │ │ │ │Decizia │Decizia │pentru │
│ │ │ │ │ │internă care │internă │A. despăgubiri│
│ │ │Numele │ │ │a recunoscut │care │pentru │
│ │Nr. cererii │reclamantului, │ │Identificarea│titlul │confirmă │prejudiciile │
│Nr.│şi data │cetăţenia, data│Reprezentat de │proprietăţii │de │validitatea│material şi │
│ │introducerii│naşterii, │ │ │proprietate │titlului de│moral │
│ │ │domiciliul │ │ │al │proprietate│B. cheltuieli │
│ │ │ │ │ │reclamanţilor│al terţilor│de judecată/ │
│ │ │ │ │ │ │ │cerere │
│ │ │ │ │ │ │ │în euro (EUR) │
├───┼────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │Tabita Bora │ │Casă şi 586 m│7 decembrie │7 decembrie│A. 105.000 EUR│
│ │26.485/07 │română/germană │ │^2 teren, │2006 │2006 │(100.000 + │
│13 │22.05.2007 │n: 1955 │ │str. Ion │Curtea de │Curtea de │5.000) │
│ │ │Engelskirchen │ │Neculce nr. │Apel │Apel │B. - │
│ │ │ │ │9, Arad │Timişoara │Timişoara │ │
├───┼────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │Steliana-Aurora│ │ │22 ianuarie │ │ │
│ │ │Ionescu │ │Str. Av. │2007 │ │A. 70.000 EUR │
│ │ │română │ │Sănătescu nr.│(disponibilă │22 ianuarie│pentru │
│ │32.269/07 │n.: 1927 │Sergiu Florin │31, ap. 1, │la 26 │2007 │prejudiciul │
│14 │23.07.2007 │Bucureşti │Roşca │parter, │ianuarie │Curtea de │material, în │
│ │ │Maria Piticescu│ │sector 1, │2007) │Apel │solidar │
│ │ │română │ │Bucureşti │Curtea de │Bucureşti │B. - │
│ │ │n.: 1923 │ │ │Apel │ │ │
│ │ │Bucureşti │ │ │Bucureşti │ │ │
├───┼────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │Alexander Georg│ │ │ │ │ │
│ │ │(Mihail) │ │ │ │ │ │
│ │ │Michael Albert │ │ │ │ │ │
│ │ │Zink │ │ │ │ │ │
│ │ │română/germană │ │Str. │28 martie │28 martie │A. 185.000 EUR│
│ │ │n.: 1940 │ │Rahmaninov │2007 │2007 │pentru │
│15 │44.956/07 │Ried │Diana Steluţa │nr. 15, ap. │Curtea de │Curtea de │prejudiciul │
│ │27.09.2007 │Eisemannsberg │Nere │1, sector 2, │Apel │Apel │material, în │
│ │ │(Eugen) Hans │ │Bucureşti │Bucureşti │Bucureşti │solidar │
│ │ │Gustav Paul │ │ │ │ │B. - │
│ │ │(Ioan) Zink │ │ │ │ │ │
│ │ │română/germană │ │ │ │ │ │
│ │ │n.: 1938 │ │ │ │ │ │
│ │ │München │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │Romulus │ │Str. │12 martie │12 aprilie │ │
│ │ │Bardelli │ │Braziliei nr.│1998 │2007 │A. 105.000 EUR│
│16 │48.157/07 │română │Otilia-Monalisa │9, ap. 5, │Judecătoria │Curtea de │(100.000 + │
│ │12.10.2007 │n.: 1942 │Stoica │sector 1, │competentă │Apel │5.000), │
│ │ │Ploieşti │ │Bucureşti │de sector din│Bucureşti │B. 5.000 EUR │
│ │ │ │ │ │Bucureşti │ │ │
├───┼────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │Coproprietar │ │ │A. 230.000 EUR│
│ │ │ │ │al imobilului│ │ │(225.000 + │
│ │ │André Paul │ │din │ │ │5.000) │
│ │ │Konstantin │ │str. Nicolae │14 mai 2007 │14 mai 2007│luând în │
│ │8.548/08 │Lahovary │ │Iorga nr. │Curtea de │Curtea de │considerare că│
│17 │19.02.2008 │română/suedeză │ │58-60 (în │Apel │Apel │reclamantul │
│ │ │n.: 1948 │ │prezent bd. │Bucureşti │Bucureşti │este unul │
│ │ │Visby │ │Dacia nr. │ │ │dintre cei │
│ │ │ │ │24), sector │ │ │patru │
│ │ │ │ │1, Bucureşti │ │ │coproprietari.│
│ │ │ │ │ │ │ │B. - │
├───┼────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │Dan Andrei │ │Str. Căderea │ │4 iulie │ │
│ │ │Petraşcu │ │Bastiliei nr.│4 iulie 2007 │2007 │A. 75.000 EUR │
│18 │19.581/08 │română │Nicoleta-Tatiana│1, apartament│Curtea de │Curtea de │(70.000 + │
│ │19.12.2007 │n.: 1958 │Popescu │la parter, │Apel │Apel │5.000) │
│ │ │Bucureşti │ │sector 1, │Bucureşti │Bucureşti │B. 1.000 EUR │
│ │ │ │ │Bucureşti │ │ │ │
├───┼────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │Luminiţa │ │ │ │ │ │
│ │ │Gabriela Ilie │ │Str. Valea │ │23 │A. 85.000 EUR │
│ │ │română │ │Călugărească │23 noiembrie │noiembrie │(80.000 + │
│ │27.215/08 │n.: 1942 │Radu Cristian │nr. 3, bloc │2007 │2007 │5.000), │
│19 │30.04.2008 │Le Chesnay │Voloagă │D4, scara C, │Curtea de │Curtea de │în solidar │
│ │ │Lucian Ilie │ │ap. 27, │Apel │Apel │B. 1.651 EUR, │
│ │ │română │ │sector 6, │Bucureşti │Bucureşti │în solidar │
│ │ │n.: 1939 │ │Bucureşti │ │ │ │
│ │ │Le Chesnay │ │ │ │ │ │
└───┴────────────┴───────────────┴────────────────┴─────────────┴─────────────┴───────────┴──────────────┘┌───┬────────────┬───────────────┬───────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────┬────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Sume propuse│
│ │ │ │ │ │ │ │pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │A. │
│ │ │ │ │ │Decizia │Decizia │despăgubiri │
│ │ │Numele │ │ │internă care │internă │pentru │
│ │Nr. cererii │reclamantului, │ │ │a recunoscut │care │prejudiciile│
│Nr.│şi data │cetăţenia, data│Reprezentat de │Identificarea│titlul │confirmă │material şi │
│ │introducerii│naşterii, │ │proprietăţii │de │validitatea│moral │
│ │ │domiciliul │ │ │proprietate │titlului de│B. │
│ │ │ │ │ │al │proprietate│cheltuieli │
│ │ │ │ │ │reclamanţilor│al terţilor│de judecată/│
│ │ │ │ │ │ │ │cerere │
│ │ │ │ │ │ │ │în euro │
│ │ │ │ │ │ │ │(EUR) │
├───┼────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Adrian Iuncu │ │ │ │ │ │
│ │ │română │ │ │ │ │ │
│ │ │n.: 1946 │ │ │ │ │ │
│ │ │d.: 2015 │ │ │5 mai 1997 │ │ │
│ │ │Monica Bălteanu│ │Str. Andrei │Judecătoria │ │A. 405.000 │
│ │ │română │ │Mureşanu nr. │competentă de│25 iunie │EUR (400.000│
│ │60.778/08 │n.: 1952 │ │23 (fost │sector din │2008 │+ 5.000), │
│20 │5.12.2008 │Bucureşti │ │23A), ap. 1 │Bucureşti │Curtea de │în solidar │
│ │ │Continuată de │ │şi 2, sector │29 mai 2006 │Apel │B. 200 EUR, │
│ │ │moştenitor/ │ │1, Bucureşti │Curtea de │Bucureşti │în solidar │
│ │ │moştenitoare: │ │ │Apel │ │ │
│ │ │Cristian Iuncu │ │ │Bucureşti │ │ │
│ │ │română │ │ │ │ │ │
│ │ │n.: 1976 │ │ │ │ │ │
│ │ │Bucureşti │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Romulus │ │Str. │15 aprilie │23 aprilie │ │
│ │ │Bardelli │ │Braziliei │1998 │2008 │A. 145.000 │
│21 │4.885/09 │română │Otilia-Monalisa│nr. 7B, ap. 4│Judecătoria │Curtea de │EUR (140.000│
│ │23.10.2008 │n.: 1942 │Stoica │(3) │competentă │Apel │+ 5.000) │
│ │ │Ploieşti │ │şi 6, sector │de sector din│Bucureşti │B. 1.000 EUR│
│ │ │ │ │1, Bucureşti │Bucureşti │ │ │
├───┼────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Marius-Robert │ │ │ │ │ │
│ │ │Capeţan-Bacskai│ │ │ │ │ │
│ │ │română │ │ │ │ │ │
│ │ │n.: 1954 │ │Bd. Regele │ │17 │ │
│ │ │d.: 2019 │ │Carol I │10 octombrie │decembrie │A. 85.000 │
│ │40.991/09 │Continuată de │Corina şi │(fostă │2001 │2008 │EUR (80.000 │
│22 │16/06/200 │moştenitor/ │Cotizo-Olimpiu │Tinereţii) │Curtea de │Curtea de │+ 5.000) │
│ │ │moştenitoare: │Negruţiu │nr. 20, ap. │Apel │Apel │B. 500 EUR │
│ │ │Georgeta │ │10, Timişoara│Timişoara │Timişoara │ │
│ │ │Capeţan-Bacskai│ │ │ │ │ │
│ │ │română │ │ │ │ │ │
│ │ │n.: 1954 │ │ │ │ │ │
│ │ │Lugoj │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │
│ │ │Scarlat │ │ │ │ │ │
│ │ │română │ │ │ │ │ │
│ │ │n.: 1946 │ │ │ │ │ │
│ │ │d.: 2014 │ │ │ │ │ │
│ │ │Continuată de │ │Aleea │ │ │A. 45.000 │
│ │ │moştenitori: │ │Costineşti │11 mai 2010 │11 mai 2010│EUR (40.000 │
│ │57.120/10 │1. Florin │ │nr. 2, bloc │Curtea de │Curtea de │+ 5.000), │
│23 │13.09.2010 │Scarlat │Doina Vălcăuan │9, scara A, │Apel │Apel │în solidar │
│ │ │română │ │ap. 5, sector│Bucureşti │Bucureşti │B. 4.000, în│
│ │ │n.: 1956 │ │5, Bucureşti │ │ │solidar │
│ │ │Bucureşti │ │ │ │ │ │
│ │ │2. Dumitra │ │ │ │ │ │
│ │ │Tamaşiu │ │ │ │ │ │
│ │ │română │ │ │ │ │ │
│ │ │n.: 1958 │ │ │ │ │ │
│ │ │Bucureşti │ │ │ │ │ │
└───┴────────────┴───────────────┴───────────────┴─────────────┴─────────────┴───────────┴────────────┘┌───┬────────────┬──────────────┬───────────┬─────────────┬─────────────┬───────────┬────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Sume propuse│
│ │ │ │ │ │ │ │pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │A. │
│ │ │ │ │ │Decizia │Decizia │despăgubiri │
│ │ │Numele │ │ │internă care │internă │pentru │
│ │Nr. cererii │reclamantului,│ │ │a recunoscut │care │prejudiciile│
│Nr.│şi data │cetăţenia, │Reprezentat│Identificarea│titlul │confirmă │material şi │
│ │introducerii│data naşterii,│de │proprietăţii │de │validitatea│moral │
│ │ │domiciliul │ │ │proprietate │titlului de│B. │
│ │ │ │ │ │al │proprietate│cheltuieli │
│ │ │ │ │ │reclamanţilor│al terţilor│de judecată/│
│ │ │ │ │ │ │ │cerere │
│ │ │ │ │ │ │ │în euro │
│ │ │ │ │ │ │ │(EUR) │
├───┼────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Virgil Duncan │ │ │ │ │ │
│ │ │americană │ │ │ │ │ │
│ │ │n.: 1947 │ │ │ │ │ │
│ │ │New Jersey │ │ │ │ │ │
│ │ │Dan Duncan │ │ │ │ │ │
│ │ │americană │ │ │ │ │A. 55.000 │
│ │ │n.: 1949 │ │ │ │ │EUR (50.000 │
│ │ │New York │ │Imobil, str. │28 ianuarie │28 ianuarie│+ 5.000), │
│24 │47.783/11 │Aneta Segal │Mădălina │C.A. Rosetti │2011 │2011 │în solidar │
│ │28.07.2011 │română │Berechet │nr. 13, Roman│Curtea de │Curtea de │B. 3.000 │
│ │ │n.: 1922 │ │ │Apel Bacău │Apel Bacău │EUR, în │
│ │ │d.: 2014 │ │ │ │ │solidar │
│ │ │Tel Aviv │ │ │ │ │ │
│ │ │Continuată de │ │ │ │ │ │
│ │ │moştenitori: │ │ │ │ │ │
│ │ │primii doi │ │ │ │ │ │
│ │ │reclamanţi │ │ │ │ │ │
│ │ │de mai sus │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Str. Mihail │ │ │ │
│ │ │ │ │Kogălniceanu │ │3 iunie │ │
│ │ │Maria │Custode │nr. 49 (fost │2 noiembrie │2013 │ │
│ │ │Willutzky │Yazan Savoy│95A) (fostă │2009 │Judecătoria│A. 53.000 │
│25 │6.084/14 │română/germană│şi │bd. 6 Martie │Curtea de │competentă │EUR (50.000 │
│ │25.11.2013 │n.: 1934 │Lucia │nr. 95), cotă│Apel │de sector │+ 3.000) │
│ │ │Geneva │Cherecheş │2/3 din ap. │Bucureşti │din │B. 1.050 EUR│
│ │ │ │ │12, │ │Bucureşti │ │
│ │ │ │ │sector 5, │ │ │ │
│ │ │ │ │Bucureşti │ │ │ │
└───┴────────────┴──────────────┴───────────┴─────────────┴─────────────┴───────────┴────────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016