Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 99 din 31 ianuarie 2023  pentru modificarea şi completarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 99 din 31 ianuarie 2023 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 94 din 2 februarie 2023
    Având în vedere art. 60 alin. (5) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 812 din 13 octombrie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, literele f), q), u) şi v) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "f) garanţie de contractare - garanţia care se constituie de către operatorul economic, la înscrierea la licitaţie, în scopul de a garanta organizatorului că va încheia contractul pentru volumul de masă lemnoasă pe picior/lemn fasonat adjudecat, că va plăti şi exploata masa lemnoasă pe picior, respectiv că va plăti şi va ridica lemnul fasonat, conform contractului încheiat între părţi; garanţia de contractare se constituie, la dispoziţia vânzătorului, în cuantum de 5% din valoarea, fără TVA, a volumului pentru care se înscrie la licitaţie;
    ..............................................
q) preţ de pornire la licitaţie/negociere, denumit în continuare preţ de pornire - preţul stabilit de organizatorul licitaţiei/negocierii, în conformitate cu prevederile prezentului regulament; pentru masa lemnoasă, stabilirea acestui preţ se face pornind de la preţul de APV, exprimat în lei/mc, volum brut, fără TVA; preţul de pornire la licitaţie/negociere pentru grupajele de partizi se stabileşte pe grupaj, ca medie a preţurilor de pornire ale partizilor componente, ponderate cu volumele acestora; preţul de adjudecare al grupajului se defalcă pe partizi corespunzător creşterii obţinute prin licitaţie/negociere; în cazul lemnului fasonat, preţul de pornire la licitaţie/negociere se fundamentează pe principiile economiei de piaţă, corelat cu condiţia de livrare, pe fiecare lot/piesă personalizată, pentru volumul brut; pentru masa lemnoasă care nu se adjudecă la o procedură de valorificare, organizată potrivit prevederilor prezentului regulament, preţul de pornire se poate modifica prin scăderea nivelului acestuia faţă de nivelul de la procedura anterioară, dar nu poate fi mai mic decât nivelul preţului de APV; pentru masa lemnoasă care nu se adjudecă la o procedură de valorificare, organizată potrivit prevederilor prezentului regulament, preţul de pornire se poate modifica prin scăderea nivelului acestuia faţă de nivelul de la procedura anterioară, în condiţii de piaţă, inclusiv sub preţul de APV, în limitele spaţiului de negociere aprobat de către organizatorul licitaţiei;
    .....................................................
u) produse accidentale suprapuse - arbori afectaţi de factori biotici şi abiotici în perioada cuprinsă între adjudecare şi reprimirea parchetului în cazul partizilor exploatate pe picior sau prin prestări servicii, respectiv în perioada cuprinsă între autorizare şi reprimirea parchetului în cazul partizilor exploatate cu forţele proprii ale administratorului fondului forestier proprietate publică;
v) reprezentant al operatorului economic - persoana fizică învestită cu atribuţii de administrator sau lichidator ales, numit sau desemnat într-un alt mod, al cărui nume este înscris în registrul de stat unde este înregistrată persoana juridică sau împuternicitul acesteia prin înscris semnat în original de reprezentantul operatorului economic, inclusiv prin semnătură electronică;"

    2. La articolul 3 alineatul (2), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) partizile de produse secundare şi de igienă la care exploatarea se realizează în ordinea prevăzută la art. 59 alin. (5^1) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b) procentele de valorificare ca lemn fasonat stabilite prin Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;"

    3. La articolul 3, alineatul (4) se abrogă.
    4. La articolul 3, alineatele (7) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(7) Partizile rămase neadjudecate după parcurgerea a două licitaţii şi a unei negocieri, cele care au făcut obiectul contractelor de vânzare reziliate, precum şi partizile care au fost adjudecate, dar nu a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare în termenul stabilit prin caietul de sarcini se pot exploata în regie proprie, cu forţe proprii sau prin prestări servicii cu operatori economici atestaţi pentru lucrări de exploatare forestieră.
(8) Produsele extraordinare, astfel cum sunt definite de Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu modificările şi completările ulterioare, se valorifică de administratorii fondului forestier proprietate publică, de regulă, ca lemn fasonat. Exploatarea masei lemnoase care constituie aceste produse se face de către operatori economici atestaţi pentru activitatea de exploatare forestieră şi care concomitent îndeplinesc, după caz, exigenţele prevăzute de legislaţia specifică domeniilor: energie electrică, gaze naturale, petrol, căi de transport, inclusiv forestiere. În cazul reţelelor de transport şi distribuţie a energiei electrice, gazelor naturale, petrolului, al căilor de transport rutiere şi feroviare, exploatarea produselor extraordinare se realizează de către operatorii economici atestaţi pentru lucrări de exploatări forestiere care au încheiat contracte de prestări servicii cu titularii de autorizaţii şi licenţe, conform legislaţiei în vigoare, aceştia putând fi titulari ai autorizaţiilor de exploatare."

    5. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) Hotărârea privind modul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a unei unităţi administrativ-teritoriale ca «masă lemnoasă pe picior» sau ca «lemn fasonat» se ia de către consiliul de administraţie al regiei publice locale sau, după caz, de către consiliul local."

    6. La articolul 5 alineatul (1), partea introductivă şi litera i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) Volumul de masă lemnoasă care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a unei unităţi administrativ-teritoriale se propune, în condiţiile legii, de către ocolul silvic care administrează/asigură serviciile silvice, în baza prevederilor amenajamentelor silvice şi în condiţiile prevăzute la art. 59 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi se aprobă prin hotărâre a consiliului local. La stabilirea acestui volum se vor urmări:
    .....................................................
    i) problemele create de existenţa unor litigii sau hotărâri judecătoreşti executorii."

    7. La articolul 6 alineatul (2), litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "i) problemele create de existenţa unor litigii sau hotărâri judecătoreşti executorii."

    8. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) Un operator economic/grup de operatori economici poate cumpăra la licitaţie publică/negociere materiale lemnoase rezultate din produse principale sau accidentale I, sub formă de lemn de lucru rotund fasonat la drum auto, provenit din fondul forestier proprietate publică, dacă la momentul organizării procedurii de licitaţie/negociere îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 60 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."

    9. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    (1) În perioada 1 septembrie-15 octombrie, Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, prin comitetele directoare ale unităţilor din cadrul acesteia, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură «Marin Drăcea», prin comitetul de direcţie al acestuia, respectiv Regia Autonomă «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat», prin consiliul de administraţie al acesteia, aprobă lista partizilor ce urmează a fi exploatate în anul calendaristic următor; în lista de partizi se pot include şi partizi constituite în arborete care urmează să facă obiectul planurilor decenale de recoltare, pentru situaţia în care în ocolul silvic se desfăşoară lucrări de amenajare a pădurilor, dar nu a fost organizată şedinţa de preavizare a soluţiilor tehnice - Conferinţa a II-a de amenajare; informaţiile despre aceste arborete sunt transmise, în scris, ocolului silvic de către proiectantul lucrărilor de amenajare a pădurilor; autorizarea spre exploatare a acestor partizi poate fi făcută numai după emiterea actului administrativ de mediu, cu excepţia partizilor constituite pentru lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor, care pot fi autorizate şi înainte."

    10. La articolul 10 alineatul (2), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f) conţinutul-cadru al caietului de sarcini pentru licitaţiile/negocierile care se vor organiza pentru vânzarea masei lemnoase, care cuprinde cel puţin informaţii privind: organizarea şi desfăşurarea licitaţiei/negocierii; lista partizilor şi loturilor/ pieselor de lemn fasonat; grupajele de partizi; proiectul contractului de vânzare a masei lemnoase/lemnului fasonat; actele normative aplicabile; formularea, înregistrarea şi soluţionarea contestaţiilor cu privire la preselecţie şi/sau licitaţie/negociere, precum şi clauze minimale care trebuie cuprinse în contractul de vânzare a masei lemnoase;"

    11. La articolul 10 alineatul (2^1), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) valabilitatea contractelor de vânzare-cumpărare, cu posibilitatea prelungirii în situaţii de forţă majoră sau situaţii obiective care împiedică desfăşurarea normală a procesului de exploatare forestieră, constatate în condiţiile reglementărilor legale în vigoare;
c) cazurile de forţă majoră sau situaţiile obiective care împiedică desfăşurarea normală a procesului de exploatare forestieră, înregistrate în SUMAL 2.0 potrivit reglementărilor legale şi care exonerează părţile, în condiţiile legii, de obligaţii contractuale care rezidă din efectele înregistrate pe durata de acţiune a acestora;"

    12. La articolul 10 alineatul (4), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) imposibilitatea recoltării şi/sau transportării masei lemnoase cauzată de forţa majoră, constatată în condiţiile legii, de calamităţi naturale, precum şi de fenomene climatice extreme;"

    13. La articolul 11, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    (1) Din lista prevăzută la art. 10 alin. (1), din partizile de produse principale care urmează a fi exploatate în anul calendaristic următor, entităţile prevăzute la art. 3 alin. (1) pot stabili partizile al căror volum însumează cel mult 20% din volumul produselor principale cumulat cu cel al produselor accidentale precomptabile cuprinse în această listă; volumul astfel stabilit constituie rezerva de masă lemnoasă pentru precomptarea produselor accidentale I în scopul încadrării în volumul maxim ce se poate recolta anual ca produse principale conform prevederilor art. 59 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    ..........................................
    (3) În lista de partizi prevăzută la alin. (2) se pot include şi partizi constituite în arborete care urmează să facă obiectul planurilor decenale de recoltare, pentru situaţia în care în ocolul silvic se desfăşoară lucrări de amenajare a pădurilor, dar nu a fost organizată şedinţa de preavizare a soluţiilor tehnice - Conferinţa a II-a de amenajare; informaţiile despre aceste arborete sunt transmise, în scris, ocolului silvic de către proiectantul lucrărilor de amenajare a pădurilor; autorizarea spre exploatare a acestor partizi poate fi făcută numai după emiterea actului administrativ de mediu, cu excepţia partizilor constituite pentru lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor, care pot fi autorizate şi înainte."

    14. La articolul 12, literele a)-c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) licitaţie cu strigare, cu participarea operatorilor economici în sala de licitaţie şi/sau online, în sistem de audio/ videoconferinţă;
b) licitaţie în plic închis cu participarea operatorilor economici în sala de licitaţie şi/sau online, în sistem de audio/ videoconferinţă;
c) licitaţie mixtă cu participarea operatorilor economici în sala de licitaţie şi/sau online, în sistem de audio/videoconferinţă;"

    15. La articolul 14, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) La licitaţia principală prevăzută la alin. (1), administratorii fondului forestier proprietate publică a statului oferă spre vânzare masă lemnoasă în procent de minimum 60% din volumul de masă lemnoasă stabilit a fi valorificat ca masă lemnoasă pe picior. Volumul din partizile care constituie rezerva nu va fi oferit la licitaţia principală."

    16. La articolul 15, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    (1) Licitaţiile ulterioare licitaţiei principale organizate pentru vânzarea masei lemnoase sunt licitaţii intermediare."

    17. La articolul 15, alineatul (3) se abrogă.
    18. La articolul 18, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Lotul de lemn fasonat se constituie dintr-un singur sortiment industrial şi o singură specie, cu excepţia cazului în care sortimentul este «lemn de foc» sau «lemn rotund plăci/celuloză» şi sortimentele de lemn pentru celuloză, caz în care lotul poate avea mai multe specii, dar încadrate pe următoarele grupe: diverse specii de foioase tari, diverse specii de foioase moi, diverse specii de răşinoase; în scopul asigurării accesului la resursa de lemn fasonat, organizatorii licitaţiilor pot hotărî ca loturile să se dimensioneze şi în funcţie de necesităţile persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale care nu desfăşoară activitate economică în sensul reglementărilor comunitare în domeniul ajutorului de stat, precum şi ale microîntreprinderilor, la solicitarea scrisă a acestora; prin excepţie, la speciile de răşinoase se pot grupa sortimente de lemn de lucru din specia brad cu sortimente din specia molid, iar la speciile de foioase se poate face gruparea sortimentelor de lemn de lucru pe grupele: diverse specii de foioase tari, diverse specii de foioase moi, numai dacă acestea nu au fost adjudecate după ce au fost oferite la cel puţin o licitaţie. Pentru celelalte sortimente, altele decât furnir şi buştean gater, se pot constitui loturi previzionate, pe specii/grupe de specii şi sortimente, ţinând cont de prevederile actelor de punere în valoare constituite la nivelul unui ocol silvic în limita a maximum 500 mc/lot. În situaţia produselor accidentale provenite din arborete afectate de acţiunea factorilor destabilizatori biotici şi abiotici, mărimea lotului de lemn fasonat poate fi de maximum 2.000 mc."

    19. La articolul 20 alineatul (4), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) preţul de pornire la licitaţie şi pasul de licitare, în cazul licitaţiei publice deschise în lei/mc volum brut, fără TVA."

    20. La articolul 20, alineatele (5) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(5) Preţul de pornire la licitaţie/negociere pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a statului se aprobă de entităţile prevăzute la art. 3 alin. (1), iar pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a unei unităţi administrativ-teritoriale se aprobă de către entităţile prevăzute la art. 4 alin. (1). Preţul de pornire se exprimă în lei/mc volum brut, fără TVA.
    ...................................
(7) În cazul în care un lot/o piesă rămâne neadjudecat(ă), organizatorul licitaţiei, în baza fundamentării aprobate în scris de entităţile prevăzute la art. 3 alin. (1), respectiv art. 4 alin. (1), după caz, poate diminua preţul de pornire la licitaţie pentru lotul/piesa respectiv(ă)."

    21. La articolul 21, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 21
    (1) Pentru admiterea la licitaţie/negociere a operatorilor economici/grupurilor de operatori economici, preselecţia acestora se poate organiza cu minimum 3 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării licitaţiei principale/licitaţiilor intermediare."

    22. La articolul 21 alineatul (5), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Pentru participare la licitaţie/negociere, operatorul economic trebuie să depună, până la termenul prevăzut în anunţul de licitaţie, o cerere de înscriere, conform modelului din anexa nr. 2, care se înregistrează în registrul de corespondenţă al organizatorului şi la care trebuie să fie anexate următoarele documente, în original sau, după caz, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, prin semnătură, de către reprezentantul operatorului economic, după cum urmează:"

    23. La articolul 21 alineatul (5^1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) situaţia volumului de lemn fasonat achiziţionat/procesat anual din fiecare specie şi sortiment industrial de material lemnos, astfel cum este prevăzută la art. 8 alin. (2); acest document se va prezenta numai de către operatorii economici care participă la licitaţiile de vânzare a lemnului fasonat."

    24. La articolul 21, după alineatul (5^1) se introduce un nou alineat, alin. (5^2), cu următorul cuprins:
    "(5^2) Documentele prevăzute la alin. (5) lit. a), b), d) şi e) pot fi accesate de către comisie şi prin mijloace electronice, pe siteurile web ale emitenţilor acestora."

    25. La articolul 21 alineatul (6), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) prin poştă/curier, pe hârtie, până la data stabilită în anunţ;"

    26. La articolul 22 alineatul (2), literele a),b), i) şi i^1) se modifică şi vor aveaurmătorul cuprins:
    "a) nu a depus/nu a transmis, prin poşta electronică, toate documentele prevăzute la art. 21 alin. (5) şi (9), după caz, până la data stabilită în anunţ sau documentele depuse sunt incomplete sau nu sunt certificate pentru conformitate cu originalul, după caz, sau dacă informaţiile culese în condiţiile art. 21 alin. (5^2) conduc la una dintre situaţiile prevăzute la lit. b)-g) şi j);
b) are datorii restante faţă de administratorii fondului forestier proprietate publică a statului, precum şi faptul că asociatul unic/unul din asociaţii operatorului economic este asociat la un operator economic/grup de operatori economici care are datorii restante faţă de proprietarul/administratorul fondului forestier proprietate publică; neadmiterea la licitaţie/negociere se face pentru masa lemnoasă/lemnul fasonat provenită/provenit din acest fond; organizatorii licitaţiilor au obligaţia să aducă la cunoştinţa operatorilor economici care s-au înscris la licitaţie situaţia datoriilor înregistrate, prin afişare la sediul organizatorului licitaţiei, până la data şi ora stabilite pentru depunerea documentelor pentru preselecţie sau pot acorda accesul operatorilor economici la situaţiile datoriilor restante prin intermediul web site-ului. Până la încheierea procesului-verbal de preselecţie, operatorul economic are posibilitatea achitării datoriilor restante;
    ...........................................
i) pentru licitaţiile de masă lemnoasă, dacă a avut contracte de masă lemnoasă pe picior reziliate în ultimele 6 luni anterior datei licitaţiei, din culpa sa, cu organizatorul licitaţiei pentru masă lemnoasă pe picior, respectiv nu a încheiat în ultimele 6 luni anterior licitaţiei, din culpa sa, sau a cesionat contrar prevederilor prezentului regulament contracte pentru masă lemnoasă pe picior pentru care a fost declarat adjudecatar;
i^1) pentru licitaţiile de lemn fasonat, dacă a avut contracte de lemn fasonat reziliate în ultimele 6 luni anterior datei licitaţiei, din culpa sa, cu organizatorul licitaţiei pentru lemn fasonat, respectiv nu a încheiat în ultimele 6 luni anterior licitaţiei, din culpa sa, sau a cesionat contrar prevederilor prezentului regulament contracte pentru lemn fasonat pentru care a fost declarat adjudecatar;"

    27. La articolul 25, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Garanţia de contractare constituită potrivit art. 1 lit. f) se restituie, după cum urmează:
    a) lunar, în cazul contractelor de vânzare-cumpărare a masei lemnoase pe picior, la solicitarea cumpărătorului care a constituit garanţia, pe perioada derulării contractului, proporţional cu masa lemnoasă plătită şi transportată evidenţiată în SUMAL 2.0. Garanţia de contractare rămasă se restituie în termen de maximum 10 zile de la data procesului-verbal de reprimire a parchetului aprobat în SUMAL 2.0, dacă vânzătorul nu a ridicat pretenţii până la acea dată;
    b) la ultima livrare sau în termen de maximum 10 zile de la plata şi livrarea lemnului fasonat, în cazul contractelor de vânzare-cumpărare a lemnului fasonat, dacă vânzătorul nu a ridicat pretenţii până la acea dată."

    28. La articolul 25, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (5^1), cu următorul cuprins:
    "(5^1) În cazul masei lemnoase pe picior, garanţia de contractare se restituie lunar, la solicitarea operatorului economic care a constituit garanţia, în perioada derulării contractului, proporţional cu masa lemnoasă plătită şi expediată, evidenţiată în aplicaţia SUMAL 2.0."

    29. La articolul 25 alineatul (7), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) masa lemnoasă pe picior nu a fost plătită şi exploatată/lemnul fasonat nu a fost plătit şi livrat, conform prevederilor contractuale, din culpa operatorului economic;"

    30. La articolul 26, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Licitaţiile se desfăşoară cu participarea comisiei de licitaţie şi a reprezentanţilor operatorilor economici în aceeaşi sală. În situaţia în care şedinţa este organizată în sistem de audio/videoconferinţă, reprezentanţii operatorilor economici pot opta pentru a fi prezenţi în sală sau online."

    31. La articolul 29, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Dacă pentru partida/grupajul de partizi/lotul/piesa de lemn fasonat care face obiectul licitaţiei se face o singură ofertă, adjudecarea se poate face la respectiva licitaţie, numai dacă organizatorul licitaţiei prevede această posibilitate în caietul de sarcini al licitaţiei."

    32. La articolul 30 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f) partida/grupajul de partizi/lotul/piesa de lemn fasonat pentru care se face o singură ofertă se poate adjudeca numai dacă în caietul de sarcini al licitaţiei există o prevedere în acest sens."

    33. La articolul 30, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În cazul în care sunt înregistrate cel puţin două oferte egale, care îndeplinesc condiţiile de adjudecare, licitaţia în plic închis, pentru partida/grupajul de partizi/lotul/piesa în cauză, se transformă în licitaţie publică deschisă cu strigare, urmându-se procedura prevăzută la art. 29; aceasta porneşte de la preţurile egale maxime deja oferite, considerate ofertă, fără paşi de licitaţie, cu participarea numai a operatorilor economici care au făcut respectivele oferte."

    34. La articolul 31 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) etapa I: prezentarea ofertelor scrise în plic închis: comisia de licitaţie deschide plicurile depuse de ofertanţi, în prezenţa participanţilor, face publice ofertele, înregistrează în fişa de desfăşurare a licitaţiei preţurile oferite pentru fiecare partidă/lot/piesă şi întocmeşte lista partizilor/loturilor/pieselor ofertate care se supun licitaţiei cu strigare; partizile/loturile/ piesele pentru care nu s-a făcut nicio ofertă nu pot face obiectul etapei a II-a şi nu pot fi adjudecate la respectiva licitaţie;"

    35. La articolul 32, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 32
    (1) După fiecare licitaţie, indiferent de tipul licitaţiei, se întocmeşte procesul-verbal privind desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei, în care se consemnează, în mod obligatoriu, următoarele: data şi locul desfăşurării licitaţiei, modul de anunţare a licitaţiei, membrii comisiei de licitaţie prezenţi, tipul licitaţiei, obiectul licitaţiei, solicitanţii care nu au îndeplinit condiţiile de participare la licitaţie, termenul de încheiere a contractelor de vânzare, observaţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea licitaţiei."

    36. La articolul 32, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (4^1), cu următorul cuprins:
    "(4^1) Rezultatul licitaţiilor se va afişa pe site-urile unde a fost publicat anunţul de licitaţie şi va conţine elementele de identificare ale partizii/grupajului de partizi/lotului/piesei de lemn fasonat, precum şi preţul de adjudecare; identitatea adjudecatarului poate fi precizată doar cu acordul scris al acestuia."

    37. La articolul 34 alineatul (2), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Preselecţia pentru licitaţia electronică se organizează cu minimum 3 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării licitaţiei electronice, iar anunţul privitor la organizarea licitaţiei va cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele elemente:"

    38. Articolul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 40
    Operatorul economic este admis să participe la licitaţia electronică dacă contravaloarea garanţiei de contractare şi a tarifului de participare au fost încasate de organizatorul licitaţiei cu cel puţin 60 de minute înainte de data şi ora stabilite pentru începerea licitaţiei."

    39. La articolul 41, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Pe parcursul derulării procedurii de licitaţie electronice şi după încheierea ei, vânzătorul nu are dreptul de a dezvălui identitatea ofertanţilor.
(3) Pe parcursul derulării procedurii de licitaţie electronică, vânzătorul are obligaţia de a comunica, instantaneu, tuturor ofertanţilor preţul maxim ofertat."

    40. La articolul 42, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 42
    (1) Partida/Grupajul de partizi/Lotul/Piesa de lemn rămasă/rămas neadjudecată/neadjudecat după o licitaţie se poate supune negocierii, organizată la data/datele prevăzută/prevăzute în anunţul de licitaţie/negociere, cu respectarea condiţiilor de preselecţie."

    41. La articolul 42 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) mai mic decât preţul de pornire stabilit pentru partida/grupajul de partizi/lotul/piesa de lemn la care nu au existat oferte la licitaţie;"

    42. La articolul 44, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(4) Preţul masei lemnoase cuprinse în partida prevăzută la alin. (1), care se contractează cu titularul contractului de vânzare-cumpărare al partizii pe suprafaţa căreia se suprapune partida de produse accidentale, se stabileşte prin negociere. Preţul rezultat din negociere nu poate fi mai mic decât preţul stabilit de entităţile prevăzute la art. 3 alin. (1) şi art. 4 alin. (1) pentru partida nou-constituită.
(5) Partizilor de produse accidentale constituite potrivit prevederilor legale pentru realizarea căilor de scos-apropiat, pentru partizile autorizate la exploatare şi care fac obiectul contractelor de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, le sunt aplicabile dispoziţiile alin. (1)-(4)."

    43. La articolul 45, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 45
    (1) Pentru consumul propriu al persoanelor fizice, al unităţilor de interes local finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat sau de la bugetul local, care nu desfăşoară activitate economică în sensul reglementărilor comunitare în domeniul ajutorului de stat, precum şi strict pentru consumul propriu al persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale, asociaţiilor şi fundaţiilor înfiinţate conform legii, administratorii fondului forestier proprietate publică a statului pot să vândă în mod direct, fără licitaţie şi fără negociere, lemn de foc, precum şi lemn rotund şi despicat de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum 24 cm."

    44. La articolul 45, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alin. (1^1) şi (1^2), cuurmătorulcuprins:
    "(1^1) În situaţia în care volumul de lemn rotund de lucru prevăzut în actul de punere în valoare, dintr-o anumită specie, cu diametrul la capătul gros mai mare de 24 cm, rezultat din partizi de produse secundare, produse accidentale II şi de tăieri în crâng, exploatate cu forţe proprii sau prin prestatori este mai mic de 20 mc, acesta poate fi vândut în mod direct entităţilor prevăzute la alin. (1), fără a mai fi necesară oferirea la licitaţie/negociere.
(1^2) Pentru consumul propriu al persoanelor fizice, al unităţilor de interes local finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat sau de la bugetul local, care nu desfăşoară activitate economică în sensul reglementărilor comunitare în domeniul ajutorului de stat, precum şi strict pentru consumul propriu al persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale, asociaţiilor şi fundaţiilor înfiinţate conform legii, administratorii/prestatorii de servicii silvice/proprietarii fondului forestier proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale, după caz, pot să vândă în mod direct, fără licitaţie şi fără negociere, lemn de foc, precum şi lemn rotund şi despicat de lucru."

    45. La articolul 45, alineatele (2)-(10) se abrogă.
    46. La articolul 47, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 47
    (1) Operatorii economici care deţin certificat de atestare ca producător din industria mobilei şi operatorii economici care deţin precontract de servicii de prelucrare primară a lemnului fasonat încheiat cu producătorii din industria mobilei care deţin certificat de atestare privind capacitatea de industrializare a lemnului, ofertanţi la licitaţiile publice prevăzute la art. 12 organizate de administratorii fondului forestier proprietate publică a statului pentru vânzarea lotului/piesei de lemn fasonat, îşi pot exercita dreptul de preempţiune, după cum urmează:
    a) pe tot parcursul derulării acesteia, în cazul licitaţiei cu strigare, potrivit art. 29 alin. (4):
    (i) dacă oferă un nivel de preţ egal cu ultimul preţ ofertat, invocând dreptul de preempţiune; sau
    (ii) minimum un pas de licitaţie, în situaţia în care nu se invocă dreptul de preempţiune;
    b) imediat după deschiderea plicurilor, în cazul licitaţiei în plic închis, potrivit art. 30 alin. (1) lit. e), licitaţia se transformă în licitaţie cu strigare, fără pas de licitaţie, cu participarea numai a operatorilor economici care au ofertat cel mai bun preţ şi a celui/celor care invocă dreptul de preempţiune;
    c) în situaţia existenţei uneia/mai multor oferte depuse de operatorii economici care deţin certificat de atestare ca producător din industria mobilei sau de operatorii economici care deţin precontract de servicii de prelucrare primară a lemnului fasonat încheiat cu producătorii din industria mobilei, prin care se invocă dreptul de preempţiune, la un nivel egal de preţ cu cel mai mare preţ ofertat, în situaţia în care niciun operator economic nu îşi îmbunătăţeşte oferta, este declarată câştigătoare prima ofertă depusă/strigată de operatorul economic care deţine certificat de atestare ca producător din industria mobilei şi/sau de un operator economic care deţine precontract de servicii de prelucrare primară a lemnului fasonat încheiat cu producătorii din industria mobilei, care a invocat dreptul de preempţiune, la nivelul de preţ egal cu cel mai mare preţ ofertat."

    47. La articolul 47, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alin. (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Operatorii economici care deţin precontract de servicii de prelucrare primară a lemnului fasonat încheiat cu producătorii din industria mobilei care deţin certificat de atestare privind capacitatea de industrializare a lemnului sunt obligaţi să depună, în vederea participării la licitaţiile publice prevăzute la art. 12, organizate de administratorii fondului forestier proprietate publică a statului pentru vânzarea lotului/piesei de lemn fasonat, şi următoarele documente:
    a) precontract legalizat de servicii de prelucrare primară a lemnului fasonat încheiat cu producătorul din industria mobilei care deţine certificat de atestare privind capacitatea de industrializare a lemnului;
    b) certificatul constatator privind operatorul economic prestator, eliberat de oficiul registrului comerţului direct sau prin serviciul online InfoCert, în care să fie obligatoriu înscris codul CAEN 1610 - Tăierea şi rindeluirea lemnului;
    c) situaţia din SUMAL 2.0 a volumului procesat în instalaţiile proprii de către operatorii economici care deţin precontract de servicii de prelucrare primară a lemnului fasonat, în ultimele 12 luni, pe grupe de specii;
    d) certificatul de atestare privind capacitatea de industrializare a lemnului, completat la zi cu volumele contractate, în original.
(1^2) Operatorii economici care deţin precontract de servicii de prelucrare primară a lemnului fasonat nu pot concura la licitaţiile publice prevăzute la art. 12 cu producătorii din industria mobilei cu care au încheiat precontractul de servicii de prelucrare."

    48. La articolul 50, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 50
    (1) Conducătorul organizatorului licitaţiei/ negocierii poate aproba ca loturile de lemn fasonat, care nu au fost adjudecate în urma oferirii acestora la cel puţin o licitaţie, respectiv la o negociere, şi cele care au făcut obiectul rezilierilor contractelor de vânzare să se modifice în loturi mai mici sau în piese personalizate sau în loturi mai mari, care vor face obiectul unei noi licitaţii, în condiţiile prezentului regulament sau pot fi valorificate prin vânzare directă în condiţiile art. 45 alin. (1)."

    49. Articolul 51 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 51
    Lemnul fasonat, indiferent de specie si sortiment, care a parcurs toate procedurile de valorificare prin licitaţie/negociere şi care nu a putut fi valorificat nici prin vânzare directă, din lipsă de solicitări, în vederea prevenirii deprecierii acestuia, poate fi vândut direct oricărei persoane fizice sau juridice solicitante, în condiţiile şi la preturile stabilite de administrator, respectiv de către consiliul local, în cazul fondului forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale."

    50. Articolul 53 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 53
    În scopul promovării tehnologiilor bazate pe funiculare, preţul de pornire la licitaţie al partizilor stabilite de organizatorul licitaţiei a se exploata prin astfel de tehnologii este la nivelul preţului de APV."

    51. La articolul 54, alineatele (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 54
    (1) Contractul de vânzare a masei lemnoase/ lemnului fasonat care s-a adjudecat prin licitaţie/negociere se încheie în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data desfăşurării licitaţiei, respectiv a negocierii, la sediul organizatorului sau prin intermediul semnăturii electronice.
    (2) Neîncheierea contractului de vânzare a masei lemnoase/lemnului fasonat care s-a adjudecat, în termenul prevăzut la alin. (1), din culpa exclusivă a operatorului economic adjudecatar, atrage anularea adjudecării şi pierderea garanţiei de contractare aferente, precum şi a dreptului de participare a acestuia la licitaţie/negociere, în condiţiile prezentului regulament, pentru o perioadă de 6 luni de la data-limită prevăzută pentru încheierea contractului.
    (3) Rezilierea contractului de vânzare a masei lemnoase pe picior/a lemnului fasonat, din culpa cumpărătorului, atrage după sine:
    a) pierderea garanţiei de contractare pentru masa lemnoasă rămasă neachitată şi neexploatată la data rezilierii, precum şi a dreptului de participare la licitaţie/negociere pentru masă lemnoasă pe picior, în condiţiile prezentului regulament, pe o perioadă de 6 luni de la data rezilierii, în situaţia masei lemnoase contractate pe picior;
    b) pierderea garanţiei de contractare şi a dreptului de participare la licitaţie/negociere pentru lemn fasonat, în condiţiile prezentului regulament, pe o perioadă de 6 luni de la data rezilierii, în situaţia lemnului fasonat contractat."

    52. La articolul 54 alineatul (8), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) în cazul loturilor şi pieselor de lemn fasonat din sortimente de lemn rotund şi despicat de lucru, facturarea se realizează prin înscrierea volumului brut şi a valorii aferente lotului/piesei, fără TVA;"

    53. La articolul 54, alineatele (9) şi (10) se abrogă.
    54. La articolul 61, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 61
    (1) În vederea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 59 alin. (5^1) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la emiterea autorizaţiei de exploatare, emitentul autorizaţiei de exploatare/proprietarul masei lemnoase are obligaţia de a afişa oferta la sediul propriu şi la sediul unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia este amplasat(ă) partida/grupajul de partizi, în care se înscriu volumul de lemn de foc care este oferit spre valorificare persoanelor fizice şi juridice de pe raza acestuia conform prevederilor APV şi eşalonarea la exploatare, precum şi data până la care este valabilă oferta şi date de contact ale ofertantului. Oferta este valabilă pe perioada autorizată la exploatare a postăţii/partizii, precum şi pe o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice de la data reprimirii postăţii/partizii, în limita volumului de lemn de foc disponibil. În cazul în care, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării, nu s-au înregistrat cereri, materialul lemnos va putea fi valorificat direct către orice persoană fizică sau juridică.
    .................................................
    (3) Persoanele fizice sau juridice interesate de cumpărarea/achiziţia de lemn de foc în condiţiile alin. (1) pot face solicitări în acest sens individual către proprietarul masei lemnoase/administratorul fondului forestier, pe perioada de valabilitate a ofertei prevăzute la alin. (1)."

    55. Articolul 64 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 64
    Partizile de curăţiri şi prima răritură pot fi exploatate fără colectarea şi valorificarea masei lemnoase rezultate, după îndeplinirea prevederilor art. 61 alin. (1), cu aprobarea comitetelor directoare ale entităţilor prevăzute la art. 3 alin. (1) sau a consiliului local în cazul fondului forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale."

    56. La anexa nr. 1, punctul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "12. Volumul de masă lemnoasă şi/sau de lemn fasonat rămas neadjudecat se supune procedurii de vânzare prin negociere la data de ....., în condiţiile prevăzute de Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi de alte reglementări în vigoare/nu se supune procedurii de vânzare prin negociere."

    57. La anexa nr. 3, punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "5. Declaraţie privitoare la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 21 alin. (5^1) lit. c) şi art. 7 alin. (1) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare**
    Declar pe propria răspundere că operatorul economic/grupul de operatori economici pe care îl reprezint, la data prezentei declaraţii, are capacitatea proprie de procesare de ...... mc/an şi asigură procesarea a cel puţin 40% din materialul lemnos achiziţionat, sub formă de lemn rotund fasonat la drum auto, din produse principale şi accidentale I provenite din fond forestier proprietate publică.
    Data completării: .......
    ** Se completează de către solicitanţii înscrişi la licitaţiile pentru material lemnos fasonat."

    58. În tot cuprinsul Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, termenul „SUMAL“ se înlocuieşte cu termenul „SUMAL 2.0“.


    ART. II
    (1) Actele de punere în valoare a masei lemnoase aprobate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri rămân supuse legislaţiei în vigoare la data iniţierii, respectiv a încheierii acestora.
    (2) Procedurile referitoare la valorificarea de masă lemnoasă pe picior şi de materiale lemnoase, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se desfăşoară potrivit reglementărilor în vigoare la data începerii acestora.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Kelemen Hunor
                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Tánczos Barna
                    Ministrul economiei,
                    Florin Marian Spătaru
                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Cseke Attila-Zoltán
                    Ministrul cercetării, inovării şi digitalizării,
                    Sebastian-Ioan Burduja
                    p. Ministrul educaţiei,
                    Gigel Paraschiv,
                    secretar de stat
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Marian Neacşu

    Bucureşti, 31 ianuarie 2023.
    Nr. 99.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016