Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 959 din 27 iulie 2022  pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind acordarea de granturi  pentru investiţii destinate industriei prelucrătoare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 959 din 27 iulie 2022 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind acordarea de granturi pentru investiţii destinate industriei prelucrătoare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 776 din 4 august 2022
    Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 3 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Scopul prezentei hotărâri îl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor de stat, denumită în continuare schemă, privind acordarea de granturi pentru realizarea de investiţii iniţiale sau pentru o investiţie iniţială în favoarea unei noi activităţi economice în sectoarele care se regăsesc în anexa nr. 1.

    ART. 2
    Acordarea ajutoarelor de stat regionale pentru investiţii în cadrul schemei se face cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri şi ale Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 187 din 26 iunie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulament.

    CAP. II
    Definiţii, durata, bugetul schemei şi numărul estimat de beneficiari
    ART. 3
    În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    1. active corporale - activele constând în terenuri, clădiri şi instalaţii, utilaje şi echipamente;
    2. active necorporale - activele care nu au o concretizare fizică sau financiară, precum brevete, licenţe, know-how ori alte drepturi de proprietate intelectuală;
    3. activitate economică - orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii sau lucrări pe o piaţă;
    4. ajutoare regionale pentru investiţii - ajutoarele regionale acordate pentru o investiţie iniţială sau pentru o investiţie iniţială în favoarea unei noi activităţi economice;
    5. cost salarial - valoarea totală care trebuie plătită efectiv de beneficiarul ajutorului pentru locul de muncă respectiv, cuprinzând salariul brut înainte de impozitare şi contribuţiile obligatorii, precum contribuţiile la sistemul de securitate socială şi costurile cu îngrijirea copiilor şi a părinţilor, dintr-o perioadă definită;
    6. cost salarial eligibil - costul salarial cuprinzând salariul brut, precum şi contribuţiile obligatorii ale angajatorului aferente, conform prevederilor legale în vigoare;
    7. data acordării ajutorului de stat - data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului în conformitate cu regimul juridic naţional aplicabil;
    8. demararea lucrărilor - fie demararea lucrărilor de construcţie aferente investiţiei, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă de echipamente sau orice alt angajament prin care investiţia devine ireversibilă, oricare dintre acestea se efectuează mai întâi; cumpărarea de terenuri şi lucrările pregătitoare, cum ar fi obţinerea autorizaţiilor şi realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate ca marcând demararea lucrărilor. În cazul preluărilor de întreprinderi, „demararea lucrărilor“ corespunde datei dobândirii activelor direct legate de unitatea preluată;
    9. exerciţiu financiar încheiat - exerciţiul financiar pentru care întreprinderea are situaţii financiare depuse şi aprobate conform prevederilor legale în vigoare;
    10. furnizorul ajutorului de stat - Ministerul Economiei;
    11. industria fibrelor sintetice:
    a) extrudarea/texturarea tuturor tipurilor generice de fire şi fibre pe bază de poliester, poliamidă, acrilic sau polipropilenă, indiferent de utilizările finale ale acestora; sau
    b) polimerizarea, inclusiv policondensarea, atunci când aceasta este integrată extrudării în ceea ce priveşte echipamentele utilizate; sau
    c) orice proces auxiliar legat de instalarea simultană a capacităţilor de extrudare/texturare de către viitorul beneficiar sau de către o altă societate din grupul din care acesta face parte şi care, în domeniul de activitate specific în cauză, este integrată, în mod normal, acestei capacităţi în ceea ce priveşte echipamentele utilizate;

    12. intensitatea ajutorului de stat - valoarea brută a ajutorului exprimată ca procent din costurile eligibile, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe;
    13. investiţie iniţială:
    a) o investiţie în active corporale şi necorporale legată de demararea unei unităţi noi, extinderea capacităţii unei unităţi existente, diversificarea producţiei unei unităţi prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate sau o schimbare fundamentală a procesului general de producţie al unei unităţi existente; sau
    b) o achiziţie de active legate direct de o unitate, cu condiţia ca unitatea să fie închisă sau să fi fost închisă dacă nu ar fi fost achiziţionată şi să fie cumpărată de un investitor care nu are legătură cu vânzătorul şi exclude simpla achiziţionare a acţiunilor unei întreprinderi;

    14. investiţie iniţială pentru o nouă activitate economică:
    a) o investiţie în active corporale şi necorporale legată de demararea unei noi unităţi sau de diversificarea activităţii unei unităţi, cu condiţia ca noua activitate să nu fie identică sau similară cu activitatea desfăşurată anterior în unitatea respectivă; sau
    b) achiziţie de active aparţinând unei unităţi care a fost închisă sau care ar fi fost închisă dacă nu ar fi fost cumpărată şi care este achiziţionată de un investitor care nu are legătură cu vânzătorul, cu condiţia ca noua activitate ce urmează a fi desfăşurată utilizând activele dobândite să nu fie identică sau similară cu activitatea desfăşurată în unitatea respectivă înainte de achiziţie;

    15. investiţie verde - investiţie care contribuie la atenuarea schimbărilor climatice, adaptarea la schimbările climatice, utilizarea durabilă a resurselor de apă şi a celor marine, tranziţia pentru o economie circulară, prevenirea şi controlul poluării, protecţia şi refacerea biodiversităţii şi a ecosistemelor;
    16. întreprindere - orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul juridic, de modul de finanţare sau de existenţa unui scop lucrativ;
    17. întreprinderi mici şi mijlocii - acele întreprinderi care se încadrează în definiţia IMM-urilor conform anexei I la Regulament;
    18. întreprindere mare - întreprinderea care nu îndeplineşte criteriile pentru încadrarea în definiţia IMM-urilor;
    19. întreprindere în dificultate - întreprindere care se află în cel puţin una din situaţiile următoare:
    a) în cazul unei societăţi cu răspundere limitată, alta decât o IMM care există de mai puţin de 3 ani, atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziţii, „societate cu răspundere limitată“ se referă în special la tipurile de societăţi prevăzute în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE, denumită în cele ce urmează Directiva 2013/34/UE, iar „capital social“ include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;
    b) în cazul unei societăţi în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii, alta decât o IMM care există de mai puţin de 3 ani, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu aşa cum reiese din contabilitatea societăţii a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziţii, „o societate în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii“ se referă în special la acele tipuri de societăţi prevăzute în anexa II la Directiva 2013/34/UE;
    c) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;
    d) atunci când întreprinderea a primit ajutor de stat pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare;
    e) în cazul unei întreprinderi care nu este o IMM, atunci când, în ultimii 2 ani:
    1. raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; şi
    2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza indicatorului Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, denumit în continuare EBITDA, se situează sub valoarea 1,0;


    20. locaţia realizării investiţiei - sediul social sau unul din punctele de lucru ale întreprinderii unde se realizează investiţia, astfel cum se înregistrează sau urmează a fi înregistrată, după caz, la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, conform prevederilor legale în vigoare;
    21. loc de muncă ocupat - locul de muncă pentru care întreprinderea a încheiat un contract individual de muncă, în vigoare, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, pentru care se plăteşte un salariu brut lunar;
    22. locuri de muncă create direct de un proiect de investiţii - locurile de muncă legate de activitatea care face obiectul investiţiei, inclusiv locurile de muncă create în urma unei creşteri a ratei de utilizare a capacităţii create de investiţie;
    23. perioadă de monitorizare a locurilor de muncă - perioada de 3 ani ulterioară celor 2 ani consecutivi de la data primei ocupări a fiecărui loc de muncă;
    24. perioadă de monitorizare a investiţiei - perioada de 5 ani ulterioară anului finalizării investiţiei de către întreprinderi mari şi de 3 ani de către IMM-uri;
    25. proiect mare de investiţii - o investiţie iniţială cu costuri eligibile care depăşesc 50 de milioane de euro, calculată la tarifele şi cursul de schimb de la data acordării ajutorului de stat;
    26. relocare - transferul unei activităţi identice sau similare sau al unei părţi a acesteia de la o unitate a uneia dintre părţile contractante la Acordul privind SEE, unitatea iniţială, către unitatea unei alte părţi contractante la Acordul privind SEE unde are loc investiţia care beneficiază de ajutor de stat (unitatea care beneficiază de ajutor de stat). Există un transfer în cazul în care produsul sau serviciul de la unitatea iniţială şi de la unitatea care beneficiază de ajutor de stat are cel puţin parţial aceleaşi scopuri, îndeplineşte cerinţele sau necesităţile aceluiaşi tip de clienţi şi se pierd locuri de muncă în activităţi identice sau similare la una din unităţile iniţiale ale beneficiarului din SEE;
    27. valoarea ajustată a ajutoarelor - valoarea maximă permisă a ajutoarelor pentru un proiect mare de investiţii, calculată conform formulei:
    valoarea maximă a ajutoarelor = R \'d7 (A + 0,50 \'d7 B + 0 \'d7 C),
    unde:
    R este intensitatea maximă a ajutoarelor aplicabilă în regiunea/judeţul în care se realizează investiţia, aşa cum este aceasta prevăzută în anexa nr. 2;
    A reprezintă costurile iniţiale eligibile în valoare de 50 de milioane de euro;
    B este partea din costurile eligibile cuprinsă între 50 de milioane de euro şi 100 de milioane de euro; iar
    C este partea din costurile eligibile de peste 100 de milioane de euro.
    ART. 4
    (1) Se pot emite acorduri pentru finanţare, în baza prezentei scheme, până la data de 31 decembrie 2023, cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat şi a hărţii regionale autorizate de Comisia Europeană prin Decizia C (2021) 9.750 din 20 decembrie 2021 şi aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 311/2022 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional în perioada 2022-2027 pentru investiţii iniţiale, în limita bugetului anual alocat schemei.
    (2) Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2022-2027, în baza acordurilor pentru finanţare emise, în limita bugetului alocat schemei.

    ART. 5
    (1) Acordarea ajutoarelor de stat instituite prin schemă se realizează cu încadrarea în creditele de angajament şi creditele bugetare aprobate prin legile bugetare anuale prin bugetul Ministerului Economiei.
    (2) Bugetul maxim al schemei este echivalentul în lei al sumei de 300 de milioane de euro, astfel:
    a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanţare pentru perioada 2022-2023;
    b) credite bugetare pentru plata ajutorului de stat pentru perioada 2022-2027.

    (3) Bugetul mediu anual maxim al schemei este echivalentul în lei al sumei de 150 de milioane de euro.

    ART. 6
    Numărul maxim estimat al întreprinderilor care urmează să beneficieze de ajutor de stat în baza schemei este de 30.

    CAP. III
    Costuri eligibile
    ART. 7
    (1) Ajutoarele de stat se acordă în baza prezentei scheme pentru realizarea de investiţii iniţiale sau pentru o investiţie iniţială în favoarea unei noi activităţi economice.
    (2) Sunt considerate costuri eligibile:
    a) costurile investiţiilor în active corporale şi necorporale;
    b) costurile salariale estimate care rezultă din crearea de locuri de muncă în urma unei investiţii iniţiale, calculate pe o perioadă de 2 ani; sau
    c) o combinaţie între lit. a) şi b) care să nu depăşească suma de la lit. a) sau b), în funcţie de care dintre acestea este mai mare.

    (3) Activele achiziţionate trebuie să fie noi, cu excepţia celor pentru IMM-uri şi pentru achiziţionarea unei unităţi. Costurile legate de închirierea de active corporale pot fi luate în considerare în următoarele situaţii:
    a) în cazul terenurilor şi clădirilor, contractul de închiriere trebuie să continue cel puţin timp de 5 ani de la data preconizată de finalizare a proiectului de investiţii pentru întreprinderile mari şi cel puţin timp de 3 ani în cazul IMM-urilor;
    b) în cazul închirierii de instalaţii sau de utilaje, contractul trebuie să fie unul de leasing financiar şi trebuie să conţină obligaţia ca beneficiarul ajutorului de stat să achiziţioneze activul la data la care expiră contractul.

    (4) Activele necorporale sunt eligibile pentru calculul costurilor de investiţii dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul unităţii care primeşte ajutorul de stat;
    b) trebuie să fie amortizabile;
    c) trebuie să fie achiziţionate în condiţiile pieţei de la terţi care nu au legături cu cumpărătorul;
    d) trebuie să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor de stat şi trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul de stat pe o perioadă de minimum 5 ani sau de 3 ani în cazul IMM-urilor.

    (5) Pentru întreprinderile mari, costurile activelor necorporale sunt eligibile numai până la un plafon de 50% din costurile totale eligibile ale investiţiei iniţiale.
    (6) În cazul în care costurile eligibile sunt calculate în funcţie de costurile salariale estimate, aşa cum se menţionează la alin. (2), sunt considerate costuri eligibile costurile salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, ca urmare a creării de locuri de muncă, şi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) proiectul de investiţii determină o creştere netă a numărului de angajaţi în unitatea în care a fost realizată investiţia, în comparaţie cu media din ultimele 12 luni, ceea ce înseamnă că orice loc de muncă pierdut se deduce din numărul aparent de locuri de muncă create în perioada respectivă;
    b) fiecare loc de muncă este ocupat în termen de 3 ani de la finalizarea lucrărilor;
    c) fiecare loc de muncă creat prin investiţie se menţine în zona în cauză pentru o perioadă de cel puţin 5 ani sau, în cazul IMM-urilor, de cel puţin 3 ani de la data la care locul de muncă a fost ocupat pentru prima dată, cu excepţia cazului în care locul de muncă s-a pierdut în perioada 1 ianuarie 2020-30 iunie 2021.

    (7) În cazul achiziţionării activelor unei unităţi, în înţelesul art. 3 pct. 13 şi 14, se iau în considerare numai costurile de cumpărare a activelor de la terţi care nu au legătură cu cumpărătorul. Tranzacţia are loc în condiţiile pieţei. Dacă a fost deja acordat un ajutor de stat pentru achiziţionarea activelor înainte de cumpărarea acestora, costurile acestor active se deduc din costurile eligibile aferente achiziţionării unei unităţi. În cazul în care un membru al familiei proprietarului iniţial sau un angajat preia o întreprindere mică, condiţia ca activele să fie cumpărate de la terţi care nu au legătură cu cumpărătorul nu se aplică. Achiziţionarea de acţiuni nu constituie o investiţie iniţială.
    (8) În cazul ajutoarelor acordate întreprinderilor mari pentru o schimbare fundamentală a procesului de producţie, în înţelesul art. 3 pct. 13, costurile eligibile trebuie să depăşească amortizarea efectuată în cursul ultimelor 3 exerciţii financiare pentru activele legate de activitatea care trebuie modernizată, iar în cazul ajutoarelor acordate pentru diversificarea unei unităţi existente, costurile eligibile trebuie să depăşească cu cel puţin 200% valoarea contabilă a activelor reutilizate, astfel cum au fost înregistrate în exerciţiul financiar ce precedă începerea lucrărilor.
    (9) TVA-ul reprezintă o cheltuială eligibilă în măsura în care este nedeductibilă şi aferentă unui cost eligibil în temeiul alin. (2).

    ART. 8
    Beneficiarul ajutorului de stat trebuie să asigure o contribuţie financiară de cel puţin 25% din costurile eligibile, fie prin resurse proprii, fie prin finanţare externă, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.

    ART. 9
    Investiţia trebuie menţinută în regiunea beneficiară pentru o perioadă de cel puţin 5 ani sau, în cazul IMM-urilor, de cel puţin 3 ani de la finalizarea investiţiilor. Această condiţie nu împiedică înlocuirea unei instalaţii sau a unui echipament care a devenit depăşit sau a fost distrus în această perioadă, cu condiţia ca activitatea economică să fie menţinută în regiunea în cauză pentru perioada minimă relevantă.

    ART. 10
    Beneficiarul confirmă că, în cei 2 ani anteriori cererii de ajutor de stat, nu a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul de stat şi oferă un angajament că nu va face acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită ajutorul de stat.

    CAP. IV
    Intensitatea, cumulul ajutoarelor de stat şi efectul stimulativ
    ART. 11
    (1) Ajutoarele de stat se acordă întreprinderilor în temeiul prezentei scheme de ajutor de stat prin alocări de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, sub formă de granturi, în raport cu costurile eligibile şi în limita intensităţii maxime prevăzute în anexa nr. 2.
    (2) Intensităţile maxime ale ajutoarelor de stat prevăzute în anexa nr. 2 pot fi majorate cu până la 20 de puncte procentuale pentru întreprinderile mici sau cu până la 10 puncte procentuale pentru întreprinderile mijlocii.
    (3) Intensităţile maxime majorate ale ajutoarelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii nu se aplică ajutoarelor acordate pentru proiectele mari de investiţii.
    (4) Valoarea ajutorului de stat pentru proiectele mari de investiţii se calculează conform formulei pentru valoarea ajustată a ajutoarelor, aşa cum este prevăzută la art. 3 pct. 27.
    (5) Valoarea ajutorului de stat pentru proiectele ce nu depăşesc 50 de milioane de euro se calculează pe baza intensităţii maxime prevăzute în anexa nr. 2, ţinându-se cont şi de majorările pentru IMM-uri prevăzute la alin. (2), şi a valorii totale a costurilor eligibile. În cazul în care intensitatea ajutorului de stat se calculează în conformitate cu art. 7 alin. (2) lit. c), intensitatea maximă a ajutorului de stat nu depăşeşte valoarea cea mai favorabilă care rezultă în urma aplicării intensităţii respective pe baza costurilor de investiţii sau a costurilor salariale.
    (6) Orice investiţie iniţială demarată de acelaşi beneficiar, la nivel de grup, într-un interval de 3 ani de la data de începere a lucrărilor la o altă investiţie care beneficiază de ajutor de stat în acelaşi judeţ este considerată ca făcând parte dintr-un proiect unic de investiţii.
    (7) Un proiect unic de investiţii nu poate fi divizat în mai multe subproiecte în scopul de a beneficia de ajutor de stat în valoare mai mare decât valoarea maximă corespunzătoare pentru proiectele mari de investiţii.

    ART. 12
    Pentru verificarea încadrării în nivelul maxim al ajutorului de stat exprimat în euro se utilizează cursul de schimb stabilit de Banca Naţională a României, valabil la data acordării ajutorului de stat.

    ART. 13
    (1) Pentru a stabili dacă nivelul şi intensitatea ajutorului de stat de care beneficiază o întreprindere se încadrează în limitele maxime prevăzute la art. 11 şi în anexa nr. 2 se ia în considerare valoarea totală a ajutoarelor de stat acordate pentru activitatea, investiţia sau întreprinderea care beneficiază de ajutor de stat.
    (2) Ajutoarele de stat acordate în baza schemei pot fi cumulate cu orice alt ajutor de stat ce vizează alte costuri eligibile identificabile diferite.
    (3) Ajutoarele de stat acordate în baza schemei pot fi cumulate cu orice alt ajutor de stat în legătură cu aceleaşi costuri eligibile, dar numai în cazul în care un astfel de cumul nu are drept rezultat depăşirea limitelor maxime prevăzute la art. 11 şi în anexa nr. 2.
    (4) Ajutoarele de stat acordate în baza schemei nu se cumulează cu ajutoare de minimis în raport cu aceleaşi costuri eligibile, dacă un astfel de cumul ar conduce la o intensitate şi un nivel al ajutorului care depăşeşte limitele prevăzute la art. 11 şi în anexa nr. 2.

    ART. 14
    (1) Prezenta hotărâre se aplică numai ajutoarelor care au efect stimulativ.
    (2) Se consideră că ajutoarele de stat au un efect stimulativ dacă beneficiarul a transmis Ministerului Economiei o cerere de ajutor de stat scrisă în legătură cu prezenta schemă înainte de demararea lucrărilor la proiectul de investiţii. Cererea de ajutor de stat conţine cel puţin următoarele informaţii:
    a) denumirea întreprinderii şi dimensiunea acesteia;
    b) descrierea proiectului, inclusiv data începerii şi a încheierii acestuia;
    c) locul de desfăşurare a proiectului;
    d) lista costurilor proiectului;
    e) valoarea finanţării publice necesare pentru proiect.

    (3) În cazul în care întreprinderea solicitantă demarează lucrările anterior depunerii cererii de acord pentru finanţare, întreaga investiţie nu este eligibilă.

    CAP. V
    Criterii de acordare a ajutorului de stat
    ART. 15
    (1) Prin prezenta schemă, ajutorul de stat se acordă pentru realizarea unei investiţii iniţiale în legătură cu activităţi economice derulate în sectoarele prevăzute în anexa nr. 1.
    (2) În cazul IMM-urilor, ajutorul de stat se acordă pentru realizarea unei investiţii iniţiale, astfel definită la art. 3 pct. 13, în toate regiunile României, cu excepţia municipiului Bucureşti şi a localităţilor din judeţul Ilfov care nu sunt enumerate în anexa nr. 2.
    (3) În cazul întreprinderilor mari, ajutorul de stat se acordă:
    a) pentru realizarea unei investiţii iniţiale, astfel definită la art. 3 pct. 13, în toate regiunile României, cu excepţia municipiului Bucureşti şi judeţului Ilfov;
    b) prin excepţie de la lit. a), pentru realizarea unei investiţii iniţiale pentru o nouă activitate economică, astfel definită la art. 3 pct. 14, în localităţile din judeţul Ilfov prevăzute în anexa nr. 2.

    (4) Prin prezenta schemă nu se finanţează:
    a) ajutoare acordate în sectorul pescuitului şi al acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;
    b) ajutoare acordate în sectorul producţiei agricole primare;
    c) ajutoare acordate în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
    (i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau comercializate de către întreprinderile în cauză; sau
    (ii) atunci când acordarea ajutoarelor este condiţionată de transferarea lor parţială sau integrală către producători primari;

    d) ajutoare pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia 2010/787 a Consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive;
    e) ajutoare care favorizează activităţile din sectorul siderurgic, sectorul cărbunelui, sectorul construcţiilor navale, sectorul fibrelor sintetice, aşa cum este definită „industria fibrelor sintetice“ la art. 3 pct. 11, sectorul transporturilor şi al infrastructurii conexe, sectorul producerii şi distribuţiei de energie şi al infrastructurii pentru aceasta.


    ART. 16
    Întreprinderile nu pot beneficia de următoarele tipuri de ajutor de stat:
    a) ajutor destinat activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutor direct legat de cantităţile exportate, de înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau de alte costuri curente legate de activitatea de export;
    b) ajutor condiţionat de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;
    c) ajutor pentru exploatare.


    ART. 17
    (1) Pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare, următoarele criterii de eligibilitate:
    a) sunt înregistrate potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat;
    c) nu sunt considerate întreprinderi în dificultate; cu toate acestea, prezenta schemă se aplică, prin excepţie, întreprinderilor care nu se aflau în dificultate la data de 31 decembrie 2019, dar care au devenit întreprinderi în dificultate în perioada 1 ianuarie 2020-31 decembrie 2021;
    d) nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii;
    e) nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost deja executate şi ajutorul de stat integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă, conform prevederilor legale în vigoare;
    f) respectă prevederile art. 8 şi 10;
    g) minimum 10% din valoarea proiectului reprezintă investiţii verzi.

    (2) Întreprinderile în activitate pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei dacă îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare, criteriile prevăzute la alin. (1), precum şi următoarele criterii de eligibilitate:
    a) au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decât zero în unul dintre ultimele 3 exerciţii financiare încheiate;
    b) au capitalurile proprii pozitive în ultimul exerciţiu financiar încheiat;
    c) au capital social subscris vărsat în condiţiile legii în valoare de minimum 100.000 de lei;
    d) investiţiile realizate au o valoare reprezentând echivalentul în lei al sumei de minimum 3 milioane de euro.

    (3) Implementarea schemei de ajutor de stat se face cu respectarea Recomandării (UE) 2020/1.039 a Comisiei din 14 iulie 2020 privind condiţionarea acordării unui sprijin financiar din partea statului pentru întreprinderile din Uniune de absenţa legăturilor cu jurisdicţiile necooperante. Asigurarea respectării condiţionalităţilor prevăzute în Recomandarea (UE) 2020/1.039 se realizează pe baza instrucţiunilor prevăzute în Ghidul solicitantului, aprobat prin ordin al ministrului economiei, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei hotărâri.

    CAP. VI
    Acordarea ajutorului de stat
    ART. 18
    (1) Pentru a beneficia de ajutor de stat, întreprinderea solicitantă trebuie să obţină un acord pentru finanţare din partea Ministerului Economiei.
    (2) Înregistrarea cererilor de acord pentru finanţare se realizează în sesiuni de 30 de zile lucrătoare. Perioada de înregistrare a cererilor se comunică de către Ministerul Economiei pe website-ul său cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de data deschiderii sesiunilor.
    (3) Înregistrarea cererilor de acord pentru finanţare se realizează doar în intervalul sesiunii.
    (4) Cererile de acord pentru finanţare înregistrate în afara sesiunilor se restituie întreprinderilor.

    ART. 19
    (1) Întreprinderea solicitantă transmite Ministerului Economiei următoarele documente:
    a) cerere de acord pentru finanţare;
    b) certificat constatator eliberat cu cel mult 10 zile lucrătoare înainte de data înregistrării cererii de acord, fie în original, emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul întreprinderea, fie electronic, cu informaţii obţinute de pe portalul de servicii al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului;
    c) situaţii financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat, în copie;
    d) plan de creare a locurilor de muncă;
    e) plan de afaceri;
    f) documente justificative pentru fundamentarea planului de afaceri;
    g) procură notarială a reprezentantului legal al întreprinderii solicitante, în cazul în care o altă persoană semnează cererea de acord pentru finanţare;
    h) declaraţie pe propria răspundere prin care atestă că întreprinderea nu beneficiază de ajutoare de stat pentru aceleaşi costuri eligibile începând cu luna ianuarie 2020;
    i) act de identitate al persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea, în copie însoţită de procura notarială, dată de reprezentantul legal al societăţii;
    j) opis cu documentele transmise.

    (2) Formularul cererii de acord pentru finanţare şi modalitatea de transmitere şi înregistrare a documentelor prevăzute la alin. (1) sunt prevăzute în Ghidul solicitantului.
    (3) Toate documentele transmise Ministerului Economiei de către întreprinderea solicitantă trebuie prezentate în limba română. În cazul documentelor redactate într-o limbă străină, întreprinderea prezintă aceste documente însoţite de traduceri în limba română certificate de către traducători autorizaţi.
    (4) Documentele emise de întreprinderea solicitantă în original trebuie să fie datate şi semnate de reprezentantul legal al întreprinderii sau de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea, după caz.

    ART. 20
    Ministerul Economiei verifică conformitatea documentelor transmise, prevăzute la art. 19 alin. (1).

    ART. 21
    (1) În urma procesului de evaluare a cererii de acord pentru finanţare, Ministerul Economiei transmite întreprinderilor solicitante, după caz:
    a) acordul pentru finanţare, dacă sunt îndeplinite cumulativ toate condiţiile şi criteriile de eligibilitate prevăzute de prezenta hotărâre;
    b) solicitarea de informaţii şi/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanţare, în cazul în care:
    (i) există neconcordanţe în informaţiile furnizate;
    (ii) nu sunt transmise în integralitate documentele prevăzute la art. 19 alin. (1);
    (iii) se constată necesitatea unor documente suplimentare în vederea soluţionării cererii;

    c) scrisoarea de respingere a cererii de acord pentru finanţare, în cazul în care:
    (i) cererea de acord pentru finanţare nu este însoţită de niciunul din documentele prevăzute la art. 19 alin. (1);
    (ii) nu sunt îndeplinite în mod cumulativ toate condiţiile şi criteriile de eligibilitate prevăzute de prezenta hotărâre;
    (iii) întreprinderea nu respectă termenul de maximum 10 zile lucrătoare de la data primirii solicitării de informaţii şi/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanţare;
    (iv) cererea de acord a fost transmisă ulterior încheierii sesiunii de depunere, potrivit art. 18 alin. (4).


    (2) Întreprinderea solicitantă transmite completarea documentaţiei în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării prevăzute la alin. (1) lit. b).

    ART. 22
    (1) Ministerul Economiei finalizează procesul de evaluare a cererii de acord pentru finanţare în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data la care întreaga documentaţie este considerată completă în sensul prevederilor prezentei scheme.
    (2) Ministerul Economiei calculează, pe baza criteriilor prevăzute în Ghidul solicitantului, un punctaj pentru întreprinderile care au transmis cereri de acord pentru finanţare în cadrul sesiunii de înregistrare, proiectele fiind selectate în ordinea descrescătoare a punctajelor şi în limita bugetului aprobat.
    (3) Ministerul Economiei informează în scris beneficiarii cu privire la cuantumul ajutorului de stat acordat în baza prezentei scheme şi caracterul acestuia, cu menţionarea reglementărilor aplicabile.

    ART. 23
    (1) În cazul în care bugetul anual alocat schemei s-a epuizat, dar există cereri de acord pentru finanţare care nu s-au încadrat în bugetul anual alocat, dar care îndeplinesc cumulativ condiţiile şi criteriile de eligibilitate prevăzute de prezenta hotărâre, Ministerul Economiei emite proiectul acordului pentru finanţare.
    (2) Proiectele de acord pentru finanţare prevăzute la alin. (1) se aprobă în ordinea în care au fost emise, cu condiţia aprobării sau suplimentării bugetului anual alocat schemei, în conformitate cu prevederile legilor bugetare anuale.

    CAP. VII
    Plata ajutorului de stat
    ART. 24
    Plata ajutorului de stat se efectuează către întreprinderi în perioada 2022-2027 în baza acordurilor pentru finanţare emise în limita bugetului anual alocat schemei după achitarea parţială sau totală a costurilor eligibile realizate conform acordului pentru finanţare.

    ART. 25
    În vederea plăţii ajutorului de stat, întreprinderea transmite Ministerului Economiei cererea de plată a ajutorului de stat şi formularul de decont, însoţite de documente justificative, potrivit Ghidului solicitantului elaborat în aplicarea prezentei hotărâri.

    ART. 26
    (1) Ministerul Economiei verifică conformitatea documentelor transmise şi îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta schemă în vederea efectuării plăţii.
    (2) În cazul în care se constată lipsa unor documente sau neconcordanţe între datele şi informaţiile transmise, Ministerul Economiei transmite, în termen de 5 zile lucrătoare de la data constatării, o solicitare de completare a cererii de plată a ajutorului de stat, cu confirmare de primire.
    (3) Documentele şi informaţiile solicitate vor fi transmise Ministerului Economiei în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării.
    (4) În situaţia în care întreprinderea nu respectă termenul prevăzut la alin. (3), Ministerul Economiei returnează întreprinderii cererea de plată a ajutorului de stat, în termen de 10 zile lucrătoare de la împlinirea termenului.

    ART. 27
    (1) Ministerul Economiei, în calitate de furnizor de ajutor de stat, îşi rezervă dreptul de a verifica oricând la faţa locului, notificând în prealabil, în perioada implementării şi monitorizării investiţiei şi locurilor de muncă nou-create, veridicitatea şi conformitatea documentelor privind realizarea investiţiei şi achitarea costurilor eligibile aferente locurilor de muncă nou-create.
    (2) Pe durata efectuării verificării la faţa locului, întreprinderea are obligaţia de a permite accesul reprezentanţilor Ministerului Economiei, în condiţiile legii, la activele aferente investiţiei iniţiale şi la toate documentele în original care atestă îndeplinirea condiţiilor impuse de prezenta hotărâre.

    ART. 28
    (1) Ministerul Economiei nu efectuează plata ajutorului de stat în cazul în care întreprinderea nu mai îndeplineşte, până la momentul efectuării plăţilor, criteriile prevăzute la art. 17.
    (2) Virarea efectivă a ajutorului de stat se face de către Ministerul Economiei, în termen de maximum 45 de zile lucrătoare de la data la care cererea de plată a ajutorului de stat este considerată completă în sensul prevederilor prezentei scheme, în contul 50.70 „Disponibil din subvenţii şi transferuri“, deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază îşi are domiciliul fiscal întreprinderea beneficiară a ajutorului de stat.
    (3) Întreprinderile au obligaţia de a verifica valoarea ajutorului de stat virat de Ministerul Economiei în contul 50.70 „Disponibil din subvenţii şi transferuri“. În situaţia în care se constată existenţa unei sume necuvenite, întreprinderile au obligaţia de a informa de îndată Ministerul Economiei în vederea restituirii acesteia.
    (4) Restituirea sumelor încasate necuvenit se realizează în conturile de cheltuieli bugetare din care au fost încasate, dacă sumele se restituie în anul în care au fost încasate, respectiv în contul prevăzut la art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, dacă sumele se restituie în anii următori anului în care au fost încasate.
    (5) Pentru sumele necuvenite încasate de către întreprinderi, Ministerul Economiei percepe dobânzi şi penalităţi aferente, datorate de la data încasării până la data restituirii, conform prevederilor art. 174 şi 176 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 29
    Întreprinderile care au primit acord pentru finanţare au obligaţia să demareze investiţia în termen de maximum 6 luni de la data emiterii acordului pentru finanţare şi să informeze Ministerul Economiei în acest sens.

    ART. 30
    (1) Întreprinderile care au primit acord pentru finanţare au obligaţia să îndeplinească cerinţele obligatorii care au stat la baza emiterii acordului pentru finanţare, conform calendarului.
    (2) În cazul în care, pe parcursul realizării investiţiei, se înregistrează prelungirea calendarului, întreprinderea are obligaţia de a solicita, în termen de 5 zile, Ministerului Economiei prelungirea calendarului investiţiei, prin transmiterea unei notificări cu menţionarea perioadei de realizare a investiţiei, însoţite de planul de afaceri, inclusiv în format electronic.
    (3) Modificările prevăzute la alin. (2) nu pot viza creşterea valorii totale a costurilor eligibile, respectiv a ajutorului de stat aferent acestora.
    (4) Ministerul Economiei poate solicita întreprinderii, în termen de 10 zile de la data notificării prevăzută la alin. (2), informaţii suplimentare în vederea soluţionării cererilor prevăzute la alin. (2). Întreprinderea transmite completarea documentaţiei în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării de informaţii şi/sau documente.
    (5) În cazurile prevăzute la alin. (2), Ministerul Economiei finalizează analiza documentaţiei primite în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data la care întreaga documentaţie este considerată completă în sensul prevederilor prezentei scheme, procedând astfel:
    a) în situaţia în care se constată că sunt îndeplinite în continuare condiţiile prevăzute de prezenta schemă şi se respectă încadrarea în bugetele anuale ale schemei, se aprobă acordul pentru finanţare modificat;
    b) în situaţia în care se constată că nu mai sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de prezenta schemă, întreprinderea este înştiinţată cu privire la respingerea modificării.


    ART. 31
    (1) Pe parcursul realizării investiţiei şi pe o perioadă de 5 ani de la data finalizării acesteia, orice modificare a adresei locaţiei unde este efectuată investiţia este permisă doar pe teritoriul aceleaşi regiuni. Modificarea se notifică Ministerului Economiei printr-o adresă însoţită de certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului, în care se menţionează noua locaţie, codul CAEN aferent activităţii pentru care s-a obţinut finanţare la noua locaţie, actul de deţinere a locaţiei, precum şi valabilitatea acestuia.
    (2) Mutarea locaţiei într-o altă regiune, diferită de regiunea în care întreprinderea a beneficiat de ajutor de stat, atrage revocarea acordului pentru finanţare şi recuperarea ajutorului de stat acordat.

    CAP. VIII
    Menţinerea investiţiei şi a locurilor de muncă şi recuperarea ajutorului de stat
    ART. 32
    (1) Până la data de 1 iulie a anului următor finalizării investiţiei, respectiv realizării ultimei plăţi a ajutorului de stat aprobat, după caz, începând cu anul 2023, întreprinderea prezintă Ministerului Economiei un raport auditat de către un auditor autorizat care va certifica faptul că în urma implementării investiţiei întreprinderea realizează activitatea care a fost finanţată prin proiect.
    (2) Ministerul Economiei analizează documentele transmise conform alin. (1) în vederea verificării conformităţii acestora.

    ART. 33
    (1) Ministerul Economiei aplică măsurile pentru recuperarea ajutorului de stat acordat pentru finanţare în situaţia în care întreprinderea:
    a) nu informează Ministerul Economiei, în termen de maximum 6 luni de la data emiterii acordului pentru finanţare, cu privire la demararea investiţiei conform prevederilor art. 29;
    b) nu respectă obligaţiile prevăzute la art. 32 alin. (1);
    c) intră în faliment sau îşi suspendă activitatea;
    d) nu respectă obligaţia prevăzută la art. 10;
    e) mută locaţia realizării investiţiei într-o altă regiune, diferită de regiunea în care întreprinderea a beneficiat de ajutor de stat;
    f) întreprinderea informează Ministerul Economiei că este în imposibilitatea realizării planului de creare a locurilor de muncă sau solicită Ministerului Economiei revocarea acordului pentru finanţare.

    (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), Ministerul Economiei transmite întreprinderii o scrisoare de revocare a acordului pentru finanţare.
    (3) Revocarea acordului pentru finanţare în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-f) determină aplicarea măsurilor necesare în vederea recuperării ajutorului de stat plătit.
    (4) Recuperarea ajutorului de stat plătit se realizează de către Ministerul Economiei, conform procedurilor de recuperare prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Ajutorul de stat plătit care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii până la data recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului UE 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi ale Regulamentului (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, cu modificările ulterioare.

    CAP. IX
    Dispoziţii finale
    ART. 34
    (1) Ministerul Economiei publică pe site-ul său textul integral al prezentei scheme, data de la care se pot înregistra cereri de acord pentru finanţare şi bugetul anual alocat schemei, data epuizării bugetului anual, respectiv a bugetului total alocat schemei, în conformitate cu prevederile legilor bugetare anuale, precum şi informaţiile prevăzute în anexa III la Regulament pentru fiecare ajutor de stat individual care depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 500.000 de euro.
    (2) În termen de 20 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Economiei informează, prin Consiliul Concurenţei, Comisia Europeană asupra intrării în vigoare a prezentei scheme de ajutor de stat.
    (3) Pe baza unei cereri scrise, Ministerul Economiei transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în termenul stabilit în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor de stat.
    (4) Beneficiarii de ajutoare de stat au obligaţia de a pune la dispoziţia Ministerului Economiei, în formatul şi în termenul solicitate de acesta, toate datele şi informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monitorizare ce cad în sarcina Ministerului Economiei.

    ART. 35
    (1) Ministerul Economiei păstrează înregistrări detaliate referitoare la ajutoarele acordate pentru toate proiectele de investiţii în cadrul schemei. Aceste înregistrări, care conţin toate informaţiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din Regulament, trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor de stat în cadrul schemei.
    (2) Beneficiarul ajutorului de stat trebuie să păstreze timp de 10 ani de la data semnării acordului pentru finanţare toate documentele referitoare la ajutorul de stat primit în cadrul schemei.
    (3) Ministerul Economiei, în calitate de furnizor de ajutor de stat, transmite Consiliului Concurenţei rapoarte anuale privind ajutoarele de stat regionale acordate conform schemei, potrivit Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441/2022.
    (4) Furnizorul schemei are obligaţia de a înregistra schema în Registrul ajutoarelor de stat, denumit în continuare RegAS, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.
    (5) Furnizorul schemei are obligaţia de a înregistra în RegAS contractele de finanţare, plăţile realizate în cadrul acestora, eventualele obligaţii de rambursare şi rambursări efective aferente acestora etc., în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data semnării actelor sau efectuării plăţilor, după caz.

    ART. 36
    (1) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
    (2) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 septembrie 2022.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul economiei,
                    Florin Marian Spătaru
                    Ministrul antreprenoriatului şi turismului,
                    Constantin-Daniel Cadariu
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu

    Bucureşti, 27 iulie 2022.
    Nr. 959.
    ANEXA 1

    Lista sectoarelor de activitate eligibile

┌────┬─────────────────────────────────┐
│CAEN│Denumire │
├────┼─────────────────────────────────┤
│C. │INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE │
├────┼─────────────────────────────────┤
│11 │Fabricarea băuturilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│13 │Fabricarea produselor textile │
├────┼─────────────────────────────────┤
│14 │Fabricarea articolelor de │
│ │îmbrăcăminte │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Tăbăcirea şi finisarea pieilor; │
│ │fabricarea articolelor de voiaj │
│15 │şi marochinărie, harnaşamentelor │
│ │şi încălţămintei; prepararea şi │
│ │vopsirea blănurilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Prelucrarea lemnului, fabricarea │
│ │produselor din lemn şi plută, cu │
│16* │excepţia mobilei; fabricarea │
│ │articolelor din paie şi din alte │
│ │materiale vegetale împletite │
├────┼─────────────────────────────────┤
│17 │Fabricarea hârtiei şi a │
│ │produselor din hârtie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea produselor de cocserie│
│19 │şi a produselor obţinute din │
│ │prelucrarea ţiţeiului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│20 │Fabricarea substanţelor şi a │
│ │produselor chimice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea produselor │
│21 │farmaceutice de bază şi a │
│ │preparatelor farmaceutice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│22 │Fabricarea produselor din cauciuc│
│ │şi mase plastice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│23 │Fabricarea altor produse din │
│ │minerale nemetalice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Industria construcţiilor metalice│
│25 │şi a produselor din metal, │
│ │exclusiv maşini, utilaje şi │
│ │instalaţii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│26 │Fabricarea calculatoarelor şi a │
│ │produselor electronice şi optice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│27 │Fabricarea echipamentelor │
│ │electrice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│28 │Fabricarea de maşini, utilaje şi │
│ │echipamente │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea autovehiculelor de │
│29 │transport rutier, a remorcilor şi│
│ │semiremorcilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│30 │Fabricarea altor mijloace de │
│ │transport │
├────┼─────────────────────────────────┤
│31 │Fabricarea de mobilă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│32 │Alte activităţi industriale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Repararea, întreţinerea şi │
│33 │instalarea maşinilor şi │
│ │echipamentelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Colectarea, tratarea şi │
│38 │eliminarea deşeurilor; activităţi│
│ │de recuperare a materialelor │
│ │reciclabile │
└────┴─────────────────────────────────┘

    * Cu excepţia codului 1610.

    ANEXA 2

    Intensitatea maximă a ajutoarelor de stat regionale acordate întreprinderilor mari

┌────────────┬───────────────┬───────────┬──────────────┐
│ │ │ │Nivelul maxim │
│ │ │ │al ajutorului │
│ │Judeţe │Intensitate│de stat de │
│Regiunea │componente │maximă - % │care poate │
│ │ │- │beneficia o │
│ │ │ │întreprindere │
│ │ │ │- euro - │
├────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │Bihor │40% │30.000.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │Bistriţa-Năsăud│50% │37.500.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │Cluj │40% │30.000.000 │
│Nord-Vest ├───────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │Maramureş │50% │37.500.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │Satu Mare │50% │37.500.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │Sălaj │50% │37.500.000 │
├────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │Alba │50% │37.500.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │Braşov │40% │30.000.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │Covasna │40% │30.000.000 │
│Centru ├───────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │Harghita │40% │30.000.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │Mureş │40% │30.000.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │Sibiu │40% │30.000.000 │
├────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │Bacău │60% │45.000.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │Botoşani │60% │45.000.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │Iaşi │50% │37.500.000 │
│Nord-Est ├───────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │Neamţ │60% │45.000.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │Suceava │60% │45.000.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │Vaslui │60% │45.000.000 │
├────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │Brăila │60% │45.000.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │Buzău │60% │45.000.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │Constanţa │50% │37.500.000 │
│Sud-Est ├───────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │Galaţi │60% │45.000.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │Vrancea │60% │45.000.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │Tulcea │60% │45.000.000 │
├────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │Argeş │50% │37.500.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │Călăraşi │60% │45.000.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │Dâmboviţa │50% │37.500.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼──────────────┤
│Sud-Muntenia│Giurgiu │50% │37.500.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │Ialomiţa │60% │45.000.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │Prahova │60% │45.000.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │Teleorman │60% │45.000.000 │
├────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │Dolj │60% │45.000.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │Gorj │60% │45.000.000 │
│Sud-Vest ├───────────────┼───────────┼──────────────┤
│Oltenia │Mehedinţi │60% │45.000.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │Olt │60% │45.000.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │Vâlcea │60% │45.000.000 │
├────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │Arad │30% │22.500.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │Caraş-Severin │40% │30.000.000 │
│Vest ├───────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │Hunedoara │40% │30.000.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │Timiş │30% │22.500.000 │
├────────────┴───────────────┴───────────┴──────────────┤
├────────────┬───────────────────────────┬───┬──────────┤
│ │Ilfov parţial: Ciorogârla, │ │ │
│ │Domneşti, Clinceni, │ │ │
│ │Cornetu, Bragadiru, │35%│26.250.000│
│ │Dărăşti-Ilfov, Jilava, 1 │ │ │
│ │Decembrie, Copăceni, Vidra │ │ │
│ │şi Berceni │ │ │
│ ├───────────────────────────┼───┼──────────┤
│Ilfov │Ilfov parţial: Periş, │ │ │
│ │Ciolpani, Snagov, Gruiu, │ │ │
│ │Nuci, Grădiştea, │ │ │
│ │Petrăchioaia, Dascălu, │45%│33.750.000│
│ │Moara Vlăsiei, Baloteşti, │ │ │
│ │Corbeanca, Buftea, Chitila,│ │ │
│ │Glina, Cernica, Dobroeşti │ │ │
│ │şi Pantelimon │ │ │
└────────────┴───────────────────────────┴───┴──────────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016