Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 864 din 14 octombrie 2020  pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 864 din 14 octombrie 2020 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 956 din 16 octombrie 2020
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ARTICOL UNIC
    Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 13 ianuarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    A. Titlul II „Impozitul pe profit“
    1. La punctul 13 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
    "d) cheltuielile efectuate în vederea respectării obligaţiilor de compensare prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 354/2003, cu modificările şi completările ulterioare."


    B. Titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată“
    2. La punctul 4 alineatul (5), exemplul nr. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Exemplul nr. 2: O persoană fizică vinde în luna ianuarie 2020 un teren construibil sau o construcţie nouă în sensul art. 292 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal. Deşi, în principiu, operaţiunea nu ar fi scutită de taxă conform art. 292 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal, indiferent de valoarea livrării, dacă persoana fizică nu realizează şi alte operaţiuni pentru care ar deveni persoană impozabilă în cursul anului 2020, această operaţiune este considerată ocazională şi persoana fizică nu datorează TVA pentru respectiva livrare. Dacă în acelaşi an, în luna martie, aceeaşi persoană fizică livrează un teren sau o construcţie, indiferent dacă livrarea este taxabilă sau scutită conform art. 292 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal, respectiva persoană va deveni persoană impozabilă după cea de-a doua tranzacţie. Dacă valoarea cumulată a celor două tranzacţii depăşeşte plafonul de scutire prevăzut la art. 310 din Codul fiscal, persoana fizică are obligaţia să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, cel târziu în termen de 10 zile de la data depăşirii plafonului, respectiv de la data de 1 a lunii următoare celei în care plafonul a fost depăşit, conform art. 310 alin. (6) din Codul fiscal."

    3. La punctul 7, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(11) Pe lângă situaţiile prevăzute la alin. (10), nu constituie livrare de bunuri conform prevederilor art. 270 alin. (8) lit. b) din Codul fiscal bunurile acordate în mod gratuit pentru scopuri legate de desfăşurarea activităţii economice a persoanei impozabile. În această categorie se cuprind, fără a se limita la acestea, bunurile acordate gratuit în vederea respectării obligaţiilor de compensare prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 354/2003, cu modificările şi completările ulterioare, bunurile pe care persoana impozabilă le acordă gratuit angajaţilor săi şi care sunt legate de desfăşurarea în condiţii optime a activităţii economice, cum sunt, de exemplu: echipamentul de protecţie şi uniformele de lucru, pentru contravaloarea care nu este suportată de angajaţi, materiale igienico-sanitare în vederea prevenirii îmbolnăvirilor. Nu se încadrează în această categorie orice gratuităţi acordate propriilor angajaţi sau altor persoane, dacă nu există nicio legătură cu desfăşurarea în condiţii optime a activităţii economice, cum sunt: cotele gratuite de energie electrică acordate persoanelor pensionate din sectorul energiei electrice, abonamentele de transport acordate gratuit pentru diverse categorii de persoane şi altele de aceeaşi natură.
    Exemplu: Pentru facilitarea accesului la un centru comercial, o societate a depus diligenţele necesare pentru construirea unui sens giratoriu. O parte a sensului giratoriu a fost construită pe terenul aparţinând domeniului public, iar o parte pe terenul societăţii. După finalizarea lucrărilor, pentru care primăria a obţinut autorizaţie de construire, sensul giratoriu şi partea din terenul aferent aparţinând societăţii vor fi donate primăriei. Deşi contractul prevede că sensul giratoriu va fi donat primăriei, întrucât bunurile construite pe domeniul public aparţin unităţii administrativ-teritoriale, din punctul de vedere al TVA nu se consideră că are loc o livrare de bunuri de la societate la primărie pentru lucrările efectuate pe terenul primăriei. Acestea reprezintă din punctul de vedere al TVA servicii acordate gratuit. În ceea ce priveşte donaţia părţii din sensul giratoriu construite pe terenul societăţii şi a terenului aferent, aceasta reprezintă din punctul de vedere al TVA o livrare de bunuri cu titlu gratuit. Atât prestările de servicii, cât şi livrarea de bunuri, acordate gratuit, se consideră că au fost efectuate în scopul desfăşurării activităţii economice, respectiv pentru facilitarea accesului la centrul comercial, nefiind în sfera de aplicare a TVA. Societatea în cauză beneficiază de dreptul de deducere a TVA conform prevederilor art. 297 din Codul fiscal."

    4. La punctul 7, după alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (12^1), cu următorul cuprins:
    "(12^1) În aplicarea prevederilor art. 270 alin. (8) lit. d) din Codul fiscal:
    a) transferul alimentelor destinate consumului uman are înţelesul prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, republicată, cu modificările ulterioare;
    b) alimentele pot face obiectul transferului prevăzut la lit. a) oricând în ultimele 10 zile de valabilitate până la data durabilităţii minimale, conform art. 6 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 51/2019;
    c) data durabilităţii minimale are înţelesul prevăzut la pct. 4 din anexa la Legea nr. 217/2016, republicată, cu modificările ulterioare."

    5. La capitolul IV, după secţiunea a 4-a se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 5-a, alcătuită din punctul 10^1, cu următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA a 5-a
    Dispoziţii comune livrărilor de bunuri şi prestărilor de servicii
    10^1. (1) În sensul art. 274^1 din Codul fiscal, cupoanele valorice pot fi în format fizic sau electronic.
    (2) Instrumentele care îi conferă deţinătorului dreptul să beneficieze de o reducere la achiziţionarea de bunuri sau servicii, dar nu îi conferă dreptul de a primi aceste bunuri sau servicii, nu sunt considerate cupoane valorice în sensul art. 274^1 din Codul fiscal.
    (3) Tichetele pentru care nu se cunosc toate elementele necesare determinării taxei datorate, cum ar fi tichetele de masă, tichetele de vacanţă, tichetele cadou şi altele asemenea, sunt considerate cupoane valorice cu scop multiplu."

    6. La punctul 24, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(7) Avansul perceput pentru transmiterea folosinţei bunurilor în cadrul unui contract de leasing este considerat o rată de leasing, respectiv o prestare de servicii, pentru care faptul generator de taxă intervine conform art. 281 alin. (8) din Codul fiscal, cu excepţia situaţiei în care include şi încasarea în avans a unei părţi din contravaloarea livrării de bunuri care are loc la sfârşitul perioadei de leasing, când se transferă dreptul de proprietate asupra bunului care face obiectul contractului de leasing, conform prevederilor pct. 8 alin. (4)."

    7. La punctul 32, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) În sensul art. 287 lit. d) din Codul fiscal, în cazul persoanelor care aplică sistemul TVA la încasare se operează anularea taxei neexigibile aferente livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii realizate."

    8. La punctul 37, alineatele (3) şi (12) se abrogă.
    9. La punctul 37, alineatul (13) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(13) În aplicarea art. 291 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal, se aplică cota redusă de TVA de 9% de orice persoană care livrează apă de irigaţii care este transportată prin infrastructura principală şi/sau secundară de irigaţii. În categoria persoanelor care livrează apă destinată irigaţiilor se cuprind inclusiv furnizorii de apă din Dunăre, din râuri interioare, izvoare, lacuri de acumulare sau alte surse de apă, care alimentează sistemele de irigaţii."

    10. Punctul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "38.
(1) Cota redusă de 5% prevăzută la art. 291 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal se aplică pentru livrarea de manuale şcolare, cărţi, ziare şi reviste, inclusiv pentru cele înregistrate pe suport electromagnetic sau pe alte tipuri de suporturi. Cărţile şi manualele şcolare sunt tipăriturile care au cod ISBN, inclusiv partiturile muzicale imprimate care au cod ISMN, indiferent de suportul pe care sunt livrate. Ziarele şi revistele sunt orice tipărituri care au cod ISSN, indiferent de suportul pe care sunt livrate. Nu se aplică cota redusă a taxei pe valoarea adăugată pentru livrarea de cărţi, ziare şi reviste care sunt destinate în principal sau exclusiv publicităţii. Prin sintagma «în principal» se înţelege că mai mult de jumătate din conţinutul cărţii, ziarului sau revistei este destinat publicităţii. De asemenea, nu se aplică cota redusă a taxei pentru livrarea de cărţi, ziare şi reviste, în cazul în care acestea sunt furnizate pe cale electronică, operaţiunile fiind considerate prestări de servicii, conform art. 7 alin. (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată.
(2) Cota redusă de taxă de 5% prevăzută la art. 291 alin. (3) lit. c) din Codul fiscal se aplică numai pentru livrarea, astfel cum este definită la art. 270 alin. (1) din Codul fiscal, a locuinţelor ca parte a politicii sociale, respectiv pentru transferul dreptului de a dispune ca un proprietar de bunurile prevăzute la art. 291 alin. (3) lit. c) din Codul fiscal.
(3) În aplicarea art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 3 din Codul fiscal:
    a) prin locuinţă se înţelege construcţia alcătuită din una sau mai multe camere de locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care, la data livrării, satisface cerinţele de locuit ale unei persoane ori familii;
    b) anexele gospodăreşti nu se iau în calculul suprafeţei utile a locuinţei de 120 mp;
    c) valoarea-limită de 450.000 lei cuprinde valoarea locuinţei, inclusiv valoarea cotelor indivize din părţile comune ale imobilului şi a anexelor gospodăreşti şi, după caz, a terenului pe care este construită locuinţa, dar exclude unele drepturi de servitute legate de locuinţa respectivă.
(4) Suprafaţa utilă a locuinţei prevăzute la art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 3 din Codul fiscal trebuie să fie înscrisă în documentaţia cadastrală anexată la actul de vânzare-cumpărare încheiat în condiţiile legii.
(5) Persoanele impozabile care livrează locuinţe vor aplica cota de 5%, inclusiv pentru avansurile aferente acestor livrări, dacă din contractele încheiate rezultă că la momentul livrării vor fi îndeplinite toate condiţiile impuse de art. 291 alin. (3) lit. c) din Codul fiscal. În situaţia în care avansurile au fost facturate prin aplicarea cotei standard de TVA, la livrarea bunului imobil se efectuează regularizările prevăzute la art. 291 alin. (6) din Codul fiscal în vederea aplicării cotei de 5%, dacă toate condiţiile impuse de art. 291 alin. (3) lit. c) din Codul fiscal, astfel cum sunt detaliate şi de prezentele norme metodologice, sunt îndeplinite la data livrării.
(6) Pentru clădirile prevăzute la art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 1, 2 şi 4 din Codul fiscal, cumpărătorul va pune la dispoziţia vânzătorului o declaraţie pe propria răspundere, autentificată de un notar, din care să rezulte că va utiliza aceste clădiri conform destinaţiei prevăzute de lege, care se păstrează de vânzător pentru justificarea aplicării cotei reduse de TVA de 5%. Declaraţia trebuie prezentată cel mai târziu până la momentul livrării clădirii respective. Prevederile art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 1, 2 şi 4 din Codul fiscal se aplică şi în cazul livrării de părţi dintr-o clădire destinate scopurilor respective.
(7) În sensul art. 291 alin. (3) lit. d) din Codul fiscal, prin cazare în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară se înţelege cazarea în structurile de primire turistice cu funcţiuni de cazare turistică prevăzute la art. 2 lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Cota redusă de taxă de 5% prevăzută la art. 291 alin. (3) lit. d) din Codul fiscal se aplică pentru tipurile de cazare în structurile de primire turistice cu funcţiune de cazare, prevăzute la art. 2^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul cazării cu demipensiune, cu pensiune completă sau cu «all inclusive», astfel cum sunt definite la art. 2^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările şi completările ulterioare, cota redusă de TVA se aplică asupra preţului total al cazării, care poate include şi băuturi alcoolice. Orice persoană care acţionează în condiţiile prevăzute la pct. 8 alin. (2) sau care intermediază astfel de operaţiuni în nume propriu, dar în contul altei persoane, potrivit art. 271 alin. (2) din Codul fiscal, aplică cota de 5% a taxei, cu excepţia situaţiilor în care este obligatorie aplicarea regimului special de taxă pentru agenţii de turism, prevăzut la art. 311 din Codul fiscal.
(8) În aplicarea art. 291 alin. (3) lit. e) din Codul fiscal, prin servicii de restaurant şi de catering se înţelege serviciile prevăzute la pct. 18. Orice combinaţie de băuturi alcoolice şi nealcoolice, indiferent de concentraţia alcoolică, este considerată băutură alcoolică. Pentru băuturile alcoolice servite la restaurant sau oferite în cazul serviciilor de catering se aplică cota standard de TVA, dar nu se consideră că are loc o livrare separată de bunuri, oferirea de băuturi alcoolice făcând parte din serviciile de restaurant sau de catering.
    Exemplu: Un restaurant care vinde şi mâncare pentru a fi servită în afara locaţiei restaurantului nu realizează o prestare de servicii de restaurant, ci o livrare de bunuri, pentru care aplică cota redusă de TVA de 9%, inclusiv pentru caserola sau paharele în care sunt servite alimentele sau băuturile nealcoolice, chiar dacă contravaloarea acestora ar fi evidenţiată separat pe bonul fiscal. În acest caz se consideră că livrarea alimentelor este livrarea principală care atrage aceeaşi cotă de TVA livrării caserolei sau a paharului, acestea fiind livrări accesorii, nu un scop în sine pentru client.
(9) În situaţia în care se comercializează un pachet care cuprinde bunuri/servicii supuse atât cotei reduse de TVA, cât şi cotei standard de TVA şi se poate stabili o operaţiune principală, cota de TVA aplicabilă pachetului este cota de TVA aplicabilă operaţiunii principale, conform pct. 23 alin. (1) lit. b), chiar dacă preţul fiecărui element care compune preţul total plătit de un consumator pentru a putea beneficia de această prestaţie poate fi identificat, astfel cum s-a pronunţat şi Curtea Europeană de Justiţie în Cauza C-463/16 Stadion Amsterdam CV.
    Exemplu: O persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA oferă posibilitatea achiziţionării unui pachet de bunuri şi servicii constând în acces la un eveniment sportiv şi facilităţi în cadrul evenimentului sportiv, precum: servicii de catering/restaurant, produse alimentare, acces la parcare. În această situaţie, chiar dacă preţul fiecărui element care compune preţul total plătit de un consumator pentru a putea beneficia de această prestaţie ar putea fi identificat, cota de TVA aplicabilă pachetului este de 5%, respectiv cota de TVA aferentă accesului la evenimentul sportiv care reprezintă prestaţia principală."

    11. La punctul 52, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Se cuprind în sfera operaţiunilor scutite conform art. 292 alin. (2) lit. a) pct. 1 şi 2 din Codul fiscal şi operaţiunile de administrare a creditelor şi/sau administrare a garanţiilor de credit, efectuate de către una dintre persoanele care acordă creditul sindicalizat şi care este desemnată de ceilalţi participanţi la contractul de credit sindicalizat pentru administrarea creditului/administrarea garanţiilor de credit."

    12. La punctul 52 alineatul (21), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) fondurile de pensii administrate privat, fondurile de pensii facultative şi fondurile de pensii ocupaţionale."

    13. La punctul 78 alineatul (6), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) alocarea de bunuri/servicii pentru operaţiuni care nu dau drept de deducere şi ulterior alocarea acestora pentru realizarea de operaţiuni care dau drept de deducere, precum şi alocarea de bunuri/servicii neutilizate pentru operaţiuni care dau drept de deducere şi ulterior alocarea acestora pentru realizarea de operaţiuni care nu dau drept de deducere;
c) în cazul bunurilor/serviciilor neutilizate la data înregistrării în scopuri de TVA a persoanei impozabile care a aplicat regimul special de scutire prevăzut la art. 310 din Codul fiscal, iar, în cazul bunurilor/serviciilor, în cazul anulării înregistrării în scopuri de TVA a persoanei impozabile ca urmare a prevederilor art. 316 alin. (11) lit. f) şi g) din Codul fiscal."

    14. La punctul 78, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(11) Situaţiile menţionate la alin. (10) nu sunt exhaustive; în orice altă situaţie în care persoana impozabilă aduce suficiente dovezi că bunurile sunt distruse, pierdute sau furate, nu are obligaţia ajustării taxei. De asemenea, situaţiile menţionate la alin. (10) pot fi aplicate cumulativ; de exemplu, pentru un stoc de produse există o pierdere datorată unor perisabilităţi, dar stocul respectiv poate fi distrus ca urmare a degradării calitative, ceea ce conduce la neajustarea taxei."

    15. La punctul 79, după alineatul (14) se introduce un nou alineat, alineatul (14^1), cu următorul cuprins:
    "(14^1) În situaţia în care bunurile de capital au fost utilizate pentru realizarea de operaţiuni cu drept de deducere, altele decât cele constând în livrarea în regim de taxare a bunurilor respective, în perioada în care persoanele impozabile au avut codul de TVA anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e) şi h) din Codul fiscal, acestea au dreptul, după reînregistrarea în scopuri de TVA, să efectueze o ajustare pozitivă pentru o cincime sau o douăzecime din taxa dedusă iniţial pentru fiecare an din perioada în care au avut codul de TVA anulat şi în care bunurile de capital au fost utilizate pentru realizarea de operaţiuni cu drept de deducere. Ajustarea se reflectă în primul decont de taxă depus după înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile sau, după caz, într-un decont ulterior."

    16. La punctul 83, alineatul (4) se abrogă.
    17. La punctul 88 alineatul (1), literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "c) prima zi a lunii următoare celei în care persoana impozabilă solicită înregistrarea, în cazurile prevăzute la art. 316 alin. (1) lit. b) şi c) din Codul fiscal;
d) data comunicării certificatului de înregistrare în scopuri de TVA sau a deciziei privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, în cazurile prevăzute la art. 316 alin. (1) lit. a) şi alin. (10) din Codul fiscal."

    18. La punctul 88, alineatul (20) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(20) În aplicarea art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, criteriile pentru evaluarea riscului fiscal în cazul persoanelor impozabile, societăţi cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal şi cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal în baza procedurii de evaluare a intenţiei şi capacităţii de a desfăşura activităţi economice în sfera de aplicare a TVA, sunt prevăzute în anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice."

    19. Anexa nr. 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

    C. Titlul VIII „Accize şi alte taxe speciale“
    20. La punctul 1, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatele (8) şi (9), cu următorul cuprins:
    "(8) Operatorii prevăzuţi la art. 336 pct. 2, 8, 9, 13 şi 28 din Codul fiscal, alţii decât cei înfiinţaţi în temeiul Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vor anexa cererilor privind acordarea autorizaţiilor prevăzute pentru fiecare categorie în parte, în locul certificatului constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului din care să rezulte valoarea capitalului social, documentele prevăzute de legislaţia specifică prin care acestea au fost înfiinţate din care să rezulte valoarea patrimoniului de afectaţiune şi/sau altele asemenea, astfel cum sunt prevăzute în legislaţia specifică respectivă.
(9) În înţelesul prezentelor norme, pentru operatorii prevăzuţi la art. 336 pct. 2, alţii decât cei înfiinţaţi în temeiul Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin valoarea capitalului social minim subscris şi vărsat se înţelege valoarea patrimoniului de afectaţiune şi/sau altele asemenea prevăzute în legislaţia specifică prin care acestea au fost înfiinţate."

    21. La punctul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) În sensul art. 343 din Codul fiscal, sumele datorate reprezentând accize se calculează în lei, după cum urmează:
    a) pentru bere:
    A = C x K x Q,
    A = cuantumul accizei;
    C = numărul de grade Plato;
    K = nivelul accizei prevăzut la nr. crt. 1 din anexa nr. 1 la titlul VIII din Codul fiscal, actualizat potrivit art. 342 alin. (1)-(4) din Codul fiscal;
    Q = cantitatea de bere sau cantitatea de bază de bere în cazul amestecului cu băuturi nealcoolice, exprimată în hectolitri.
    Pentru bere, numărul de grade Plato este înscris în specificaţia tehnică elaborată pe baza standardului în vigoare
    pentru fiecare sortiment de bere şi trebuie să fie acelaşi cu cel înscris pe etichetele de comercializare a respectivelor sortimente de bere.
    Pentru produsele rezultate prin amestecul de bază de bere cu băuturi nealcoolice, numărul de grade Plato este cel aferent bazei de bere din amestec şi se înscrie pe eticheta de comercializare.
    Abaterea admisă între numărul de grade Plato înscris pe etichetă şi numărul de grade Plato determinat în bere, respectiv în baza de bere din amestecul cu băuturi nealcoolice este de 0,5 grade Plato;
    b) pentru vinuri, băuturi fermentate şi produse intermediare:
    A = K x Q,
    A = cuantumul accizei;
    K = nivelul accizei prevăzut la nr. crt. 2-4 din anexa nr. 1 la titlul VIII din Codul fiscal, actualizat potrivit art. 342 alin. (1)-(4) din Codul fiscal;
    Q = cantitatea exprimată în hectolitri;
    c) pentru alcool etilic:
    A = C x K x Q/100,
    A = cuantumul accizei;
    C = concentraţia alcoolică exprimată în procente de volum;
    K = nivelul accizei prevăzut la nr. crt. 5 din anexa nr. 1 la titlul VIII din Codul fiscal, actualizat potrivit art. 342 alin. (1)-(4) din Codul fiscal;
    Q = cantitatea exprimată în hectolitri;
    d) pentru ţigarete:
    A = A1 + A2,
    A = acciza datorată;
    A1 = acciza specifică;
    A2 = acciza ad valorem;
    A1 = K1 x Q1;
    A2 = K2 x PA x Q2,
    K1 = nivelul accizei specifice stabilit prin ordin al ministrului finanţelor publice, exprimat în lei/1.000 ţigarete;
    K2 = procentul legal al accizei ad valorem care se aplică asupra preţului de vânzare cu amănuntul declarat, prevăzut la art. 343 alin. (4) din Codul fiscal;
    PA = preţul de vânzare cu amănuntul declarat pe pachet;
    Q1 = cantitatea de ţigarete exprimată în mii ţigarete;
    Q2 = numărul de pachete de ţigarete;
    Q2 = Q1/numărul de ţigarete conţinute în pachet;
    e) pentru ţigări şi ţigări de foi:
    A = Q x K,
    A = cuantumul accizei;
    Q = cantitatea exprimată în mii bucăţi;
    K = nivelul accizei prevăzut la nr. crt. 7 din anexa nr. 1 la titlul VIII din Codul fiscal, actualizat potrivit art. 342 alin. (1)-(4) din Codul fiscal;
    f) pentru tutun de fumat fin tăiat, destinat rulării în ţigarete, şi pentru alte tutunuri de fumat:
    A = Q x K,
    A = cuantumul accizei;
    Q = cantitatea în kg;
    K = nivelul accizei prevăzut la nr. crt. 8, respectiv la nr. crt. 9 din anexa nr. 1 la titlul VIII din Codul fiscal, actualizat potrivit art. 342 alin. (1)-(4) din Codul fiscal;
    g) pentru produse energetice:
    A = Q x K,
    A = cuantumul accizei;
    Q = cantitatea exprimată în mii litri măsurată la temperatura de +15°C/cantitatea exprimată în tone/cantitatea exprimată în gigajoule;
    K = nivelul accizei prevăzut la nr. crt. 10-17 din anexa nr. 1 la titlul VIII din Codul fiscal, actualizat potrivit art. 342 alin. (1)-(4) din Codul fiscal;
    h) pentru energie electrică:
    A = Q x K,
    A = cuantumul accizei;
    Q = cantitatea de energie electrică exprimată în MWh;
    K = nivelul accizei prevăzut la nr. crt. 18 din anexa nr. 1 la titlul VIII din Codul fiscal, actualizat potrivit art. 342 alin. (1)-(4) din Codul fiscal."

    22. La punctul 6, alineatele (1)-(5) se abrogă.
    23. La punctul 6, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Valoarea accizelor de plată la bugetul de stat reprezintă valoarea accizelor datorate determinată potrivit pct. 5 alin. (1), din care se deduce contravaloarea marcajelor utilizate pentru marcarea produselor supuse acestui regim potrivit art. 421 din Codul fiscal, după caz."

    24. La punctul 8, alineatele (2) şi (4) se abrogă.
    25. La punctul 8, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În cazul garanţiei constituite potrivit art. 348 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal se aplică următoarele reguli:
    a) se consemnează mijloacele băneşti la unitatea Trezoreriei Statului la care este arondată autoritatea fiscală teritorială;
    b) orice dobândă plătită de trezorerie în legătură cu depozitul aparţine deponentului."

    26. La punctul 8 alineatul (9), după litera f) se introduce o nouă literă, litera f^1), cu următorul cuprins:
    "f^1) pentru producţia de băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, de maximum 1.000 hl pe an - 18.952 lei;"

    27. La punctul 8 alineatul (9), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "g) pentru producţia de băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, între 1.000 şi 5.000 hl pe an - 94.760 lei;"

    28. La punctul 8, după alineatul (34) se introduce un nou alineat, alineatul (34^1), cu următorul cuprins:
    "(34^1) În cazul garanţiilor prevăzute la art. 348 alin. (1) din Codul fiscal, autoritatea fiscală teritorială dispune instituţiei de credit/societăţii de asigurare emitente a scrisorii de garanţie/poliţei de asigurare de garanţie ori unităţii de Trezorerie a Statului, după caz, virarea sumei de bani în conturile de venituri bugetare corespunzătoare, în situaţiile prevăzute la alin. (34)."

    29. La punctul 8, după alineatul (39) se introduce un nou alineat, alineatul (39^1), cu următorul cuprins:
    "(39^1) Valoarea garanţiei reduse pentru antrepozitarii autorizaţi nu poate fi mai mică decât limita minimă stabilită potrivit alin. (9) sau (11), după caz."

    30. La punctul 11, alineatele (1) şi (3)-(5) se abrogă.
    31. La punctul 23 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera f^1), cu următorul cuprins:
    "f^1) pentru producţia de băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, de maximum 1.000 hl pe an - 15.000 lei;"

    32. La punctul 23 alineatul (1), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "g) pentru producţia de băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, între 1.000 şi 5.000 hl pe an - 75.000 lei;"

    33. La punctul 30, după alineatul (17) se introduce un nou alineat, alineatul (17^1), cu următorul cuprins:
    "(17^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (17), operatorii economici care solicită autorizarea ca antrepozitari pentru producţia de alcool şi de distilate, care utilizează pentru realizarea producţiei exclusiv instalaţii tip alambic, trebuie să depună o declaraţie pe propria răspundere privind capacitatea vaselor de depozitare deţinute, precum şi capacitatea de încărcare a instalaţiei/instalaţiilor tip alambic aflate în incinta locaţiei propuse pentru autorizare."

    34. La punctul 30, alineatul (24) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(24) Un loc poate fi autorizat ca antrepozit fiscal de producţie sau de depozitare de produse energetice numai dacă este echipat cu rezervoare standardizate distincte pentru fiecare produs în parte, calibrate de Biroul Român de Metrologie Legală sau de un laborator de metrologie agreat de acesta."

    35. La punctul 46, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În aplicarea prevederilor art. 375 alin. (2) din Codul fiscal, destinatarul înregistrat are obligaţia să respecte prevederile pct. 44 alin. (7)."

    36. La punctul 61 alineatul (7), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
    "d) solicitantul nu înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat de natura celor administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală."

    37. La punctul 83 alineatul (3), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
    "e) solicitantul nu înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat de natura celor administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală."

    38. La punctul 92, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În aplicarea alin. (1) se consideră că produsele energetice sunt aprovizionate indirect de la un antrepozit fiscal în cazul în care combustibilul pentru aviaţie expediat de la un antrepozit fiscal este recepţionat în scutire de accize de către persoana prevăzută la alin. (4), în alimentatoare autorizate exclusiv pentru circulaţia în incinta aeroportului şi care alimentează efectiv aeronavele, precum şi în cazul în care combustibilul pentru aviaţie expediat de la un antrepozit fiscal este recepţionat în scutire de accize de către persoana prevăzută la alin. (4) lit. b) şi c) în alimentatoare destinate alimentării aeronavelor deţinute de aceasta sau în rezervoarele deţinute sub orice formă de aceasta, pentru alimentarea ulterioară a aeronavelor pe care le deţine."

    39. La punctul 92, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Responsabilitatea cu privire la livrarea combustibilului pentru aviaţie potrivit scopului scutit revine persoanei prevăzute la alin. (4), iar dovada livrării efective a acestuia la aeronavele care îl utilizează efectiv, potrivit scopului scutit, este documentul de livrare semnat de comandantul aeronavei aprovizionate, respectiv de conducătorii structurilor competente din cadrul autorităţilor prevăzute la alin. (4) lit. c)."

    40. La punctul 92, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Scutirea de la plata accizelor prevăzută la art. 399 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal se acordă direct şi în cazul în care persoana prevăzută la alin. (4) lit. b) aprovizionează aeronavele deţinute cu produse energetice care provin din achiziţii intracomunitare proprii. În acest caz operatorii economici trebuie să deţină şi calitatea de destinatar înregistrat. Prevederile alin. (2^1) se aplică în mod corespunzător."

    41. La punctul 92 alineatul (4), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) autorităţile publice."

    42. La punctul 92^1, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1) Scutirea directă de la plata accizelor, conform art. 399 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, se aplică şi în cazul produselor energetice destinate utilizării drept combustibil pentru aviaţie de către autorităţile publice, deplasate către un loc de livrare directă situat pe teritoriul României, în cazul în care locul respectiv a fost indicat de antrepozitarul autorizat din România.
(2) În sensul alin. (1), prin loc de livrare directă se înţelege locul unde produsele energetice destinate utilizării drept combustibil pentru aviaţie sunt recepţionate în alimentatoarele destinate alimentării aeronavelor deţinute de autorităţile publice sau în rezervoarele deţinute sub orice formă de aceste autorităţi publice, pentru alimentarea ulterioară a aeronavelor pe care le deţin, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 401-412 din Codul fiscal şi la pct. 124-134 din prezentele norme metodologice."

    43. La punctul 93 alineatul (4), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) autorităţile publice."

    44. La punctul 120, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În cazul prevăzut la alin. (1), operatorul economic anunţă în scris autoritatea vamală teritorială despre intenţia de a retrage de pe piaţă produsele accizabile, în vederea reciclării, recondiţionării, distrugerii, cu cel puţin 7 zile lucrătoare înainte de data la care începe/se realizează distrugerea acestora, ori produsele sunt introduse în antrepozitul fiscal de producţie, în cazul reciclării sau recondiţionării. Distrugerea băuturilor alcoolice şi a produselor din tutun prelucrat retrase de pe piaţă poate fi efectuată fie în antrepozit fiscal, fie într-o altă locaţie stabilită de operatorul care retrage produsele de pe piaţă, cu condiţia respectării prevederilor legislaţiei de mediu în materie de distrugere."

    45. La punctul 120 alineatul (4), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) în cazul distrugerii, indiferent de locaţia în care aceasta se realizează, asistă, începând cu data comunicată de operatorul economic conform alin. (2), la distrugerea băuturilor alcoolice şi produselor din tutun prelucrat şi certifică documentul de distrugere;"

    46. La punctul 144, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) În cazul aprovizionării cu produse energetice care provin din achiziţii intracomunitare proprii a aeronavelor deţinute de persoana prevăzută la pct. 92 alin. (4) lit. b), deplasarea produselor în cauză de la locul de primire din România către locul de aprovizionare/alimentare al aeronavelor este însoţită de un document comercial care conţine informaţiile din documentul administrativ electronic pe suport hârtie, prevăzut în anexa nr. 33, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice, mai puţin codul de referinţă administrativ unic."

    47. La capitolul I secţiunea a 22-a, subsecţiunea a 4-a „Valorificarea produselor accizabile intrate, potrivit legii, în proprietatea statului sau care fac obiectul unei proceduri de executare silită“, alcătuită din punctul 164, se abrogă.
    48. Anexa nr. 19 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul finanţelor publice,
                    Sebastian Ioan Burduja,
                    secretar de stat
                    Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
                    Lucian Nicolae Bode
                    Ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri,
                    Virgil-Daniel Popescu
                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Nechita-Adrian Oros

    Bucureşti, 14 octombrie 2020.
    Nr. 864.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 5 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal)
    CRITERII
    pentru evaluarea riscului fiscal în cazul persoanelor impozabile care
    solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal
    care au avut anulat codul de TVA potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal
    în baza procedurii de evaluare a intenţiei şi capacităţii de a desfăşura activităţi
    economice în sfera de aplicare a TVA

┌────┬─────────────────────────────────┐
│1. │SEDIU │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Sediul social al persoanei │
│ │impozabile analizate este │
│ │stabilit la sediul profesional al│
│1.1 │avocatului şi este utilizat în │
│ │cadrul unui contract de asistenţă│
│ │juridică, iar persoana impozabilă│
│ │analizată nu deţine sediu/sedii │
│ │secundar/secundare. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Sediul social al persoanei │
│ │impozabile analizate este │
│ │stabilit la sediul unei persoane │
│ │fizice care desfăşoară profesii │
│ │liberale (exclusiv avocat), unei │
│ │persoane fizice autorizate (PFA),│
│ │unei întreprinderi individuale │
│ │(ÎI), unei întreprinderi │
│1.2 │familiale (ÎF), unei persoane │
│ │juridice, precum şi la │
│ │proprietatea unei persoane fizice│
│ │şi este utilizat în cadrul unui │
│ │contract de comodat/închiriere/ │
│ │subînchiriere pe o perioadă mai │
│ │mică sau egală cu 1 an şi │
│ │persoana impozabilă analizată nu │
│ │deţine sediu/sedii secundar/ │
│ │secundare. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Sediul social al persoanei │
│ │impozabile analizate este │
│ │stabilit la sediul unei persoane │
│ │fizice care desfăşoară profesii │
│ │liberale, unei persoane fizice │
│ │autorizate (PFA), unei │
│ │întreprinderi individuale (ÎI), │
│ │unei întreprinderi familiale │
│ │(ÎF), unei persoane juridice, │
│1.3 │precum şi la proprietatea unei │
│ │persoane fizice şi este utilizat │
│ │în cadrul unui contract de │
│ │comodat/închiriere/subînchiriere │
│ │pe o perioadă mai mică sau egală │
│ │cu 1 an şi persoana impozabilă │
│ │analizată deţine sediu/sedii │
│ │secundar/secundare în cadrul unor│
│ │contracte de comodat/închiriere/ │
│ │subînchiriere pe o perioadă mai │
│ │mică sau egală cu 1 an. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Sediul social al persoanei │
│ │impozabile analizate este │
│ │stabilit la sediul unei persoane │
│ │fizice care desfăşoară profesii │
│ │liberale, unei persoane fizice │
│ │autorizate (PFA), unei │
│ │întreprinderi individuale (ÎI), │
│ │unei întreprinderi familiale │
│ │(ÎF), unei persoane juridice, │
│1.4 │precum şi la proprietatea unei │
│ │persoane fizice şi este utilizat │
│ │în cadrul unui contract de │
│ │comodat/ închiriere/subînchiriere│
│ │pe o perioadă mai mică sau egală │
│ │cu 1 an şi persoana impozabilă │
│ │analizată deţine sediu/sedii │
│ │secundar/secundare în cadrul unor│
│ │contracte de comodat/închiriere/ │
│ │subînchiriere pe o perioadă mai │
│ │mare de 1 an. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2. │INSOLVENŢĂ/FALIMENT │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Cel puţin unul dintre asociaţii^ │
│ │1) şi/sau administratorii^2) │
│ │persoanei impozabile analizate │
│ │deţine sau a deţinut calitatea de│
│ │acţionar^1)/asociat^1)/ │
│ │administrator^2)/titular^3)/ │
│2.1 │membru^4) la cel puţin o persoană│
│ │impozabilă^5) la care a fost │
│ │declanşată procedura insolvenţei/│
│ │falimentului în ultimii 5 ani │
│ │fiscali încheiaţi şi persoana │
│ │impozabilă înregistrează │
│ │obligaţii fiscale principale │
│ │restante. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^1) Prin asociat/acţionar se │
│ │înţelege persoana fizică şi │
│ │persoana juridică înfiinţată în │
│ │baza Legii societăţilor nr. 31/ │
│ │1990, republicată, cu │
│ │modificările şi completările │
│ │ulterioare, a căror cotă de │
│ │participare la capitalul social │
│ │este ≥ 25%, cu excepţia │
│ │societăţilor la care statul sau │
│ │unităţile │
│ │administrativ-teritoriale deţin │
│ │participaţii. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^2) Prin administrator se │
│ │înţelege persoana fizică şi │
│ │persoana juridică înfiinţată în │
│ │baza Legii nr. 31/1990, │
│ │republicată, cu modificările şi │
│ │completările ulterioare, cu │
│ │excepţia administratorilor │
│ │societăţilor la care statul sau │
│ │unităţile │
│ │administrativ-teritoriale deţin │
│ │participaţii, precum şi a │
│ │reprezentanţilor legali ai │
│ │persoanelor juridice. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^3) Prin titular se înţelege │
│ │persoana fizică titulară a unei │
│ │persoane fizice autorizate (PFA),│
│ │respectiv a unei întreprinderi │
│ │individuale (ÎI). │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^4) Prin membru se înţelege │
│ │persoana fizică membră în cadrul │
│ │unei întreprinderi familiale │
│ │(IF). │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^ 5) Prin persoană impozabilă se │
│ │înţelege: │
│ │- societăţile înfiinţate în baza │
│ │Legii nr. 31/1990, republicată, │
│ │cu modificările şi completările │
│ │ulterioare, cu excepţia │
│ │societăţilor la care statul sau │
│ │unităţile │
│ │administrativ-teritoriale deţin │
│ │participaţii, în cadrul cărora │
│ │asociaţii/administratorii │
│ │(persoane fizice sau juridice) │
│ │persoanei impozabile analizate │
│ │deţin sau au deţinut calitatea de│
│ │asociat/acţionar (cota de │
│ │participare la capitalul social │
│ │este ≥ 25%), respectiv de │
│ │administrator la data la care a │
│ │fost declanşată procedura │
│ │insolvenţei/falimentului, conform│
│ │Legii nr. 85/2014 privind │
│ │procedurile de prevenire a │
│ │insolvenţei şi de insolvenţă, cu │
│ │modificările şi completările │
│ │ulterioare; │
│ │- PFA, ÎI, IF în cadrul cărora │
│ │asociaţii/administratorii │
│ │(persoane fizice) persoanei │
│ │impozabile analizate deţin sau au│
│ │deţinut calitatea de titulari, │
│ │respectiv de membri la data la │
│ │care a fost declanşată procedura │
│ │insolvenţei/falimentului, conform│
│ │Legii nr. 85/2014, cu │
│ │modificările şi completările │
│ │ulterioare; │
│ │- persoana impozabilă analizată, │
│ │în cazul în care aceasta solicită│
│ │înregistrarea în scopuri de TVA │
│ │potrivit art. 316 alin. (1) lit. │
│ │c) din Codul fiscal, cu │
│ │modificările şi completările │
│ │ulterioare. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │INACTIVATE FISCALĂ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Cel puţin unul dintre asociaţii^ │
│ │1) şi/sau administratorii^2) │
│ │persoanei impozabile analizate │
│ │deţine calitatea de acţionar^1)/ │
│3.1 │asociat^1)/administrator^2)/ │
│ │titular^3)/membru^4) la cel puţin│
│ │o persoană impozabilă^5) │
│ │declarată inactivă fiscal în │
│ │ultimii 5 ani fiscali încheiaţi, │
│ │fără a fi reactivată. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Cel puţin unul dintre asociaţii^ │
│ │1) şi/sau administratorii^2) │
│ │persoanei impozabile analizate a │
│ │deţinut calitatea de acţionar^1)/│
│3.2 │asociat^1)/administrator^2)/ │
│ │titular^3)/membru^4) la cel puţin│
│ │3 persoane impozabile^5) │
│ │declarate inactive fiscal în │
│ │ultimii 5 ani fiscali încheiaţi. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^1) Prin asociat/acţionar se │
│ │înţelege persoana fizică şi │
│ │persoana juridică înfiinţată în │
│ │baza Legii nr. 31/1990, │
│ │republicată, cu modificările şi │
│ │completările ulterioare, a căror │
│ │cotă de participare la capitalul │
│ │social este ≥ 25%, cu excepţia │
│ │societăţilor la care statul sau │
│ │unităţile │
│ │administrativ-teritoriale deţin │
│ │participaţii. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^2) Prin administrator se │
│ │înţelege persoana fizică şi │
│ │persoana juridică înfiinţată în │
│ │baza Legii nr. 31/1990, │
│ │republicată, cu modificările şi │
│ │completările ulterioare, cu │
│ │excepţia administratorilor │
│ │societăţilor la care statul sau │
│ │unităţile │
│ │administrativ-teritoriale deţin │
│ │participaţii, precum şi a │
│ │reprezentanţilor legali ai │
│ │persoanelor juridice. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^3) Prin titular se înţelege │
│ │persoana fizică titulară a unei │
│ │persoane fizice autorizate (PFA),│
│ │respectiv a unei întreprinderi │
│ │individuale (ÎI). │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^4) Prin membru se înţelege │
│ │persoana fizică membră în cadrul │
│ │unei întreprinderi familiale │
│ │(IF). │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^5) Prin persoană impozabilă se │
│ │înţelege: │
│ │- societăţile înfiinţate în baza │
│ │Legii nr. 31/1990, republicată, │
│ │cu modificările şi completările │
│ │ulterioare, cu excepţia │
│ │societăţilor la care statul sau │
│ │unităţile │
│ │administrativ-teritoriale deţin │
│ │participaţii, în cadrul cărora │
│ │asociaţii/administratorii │
│ │(persoane fizice sau juridice) │
│ │persoanei impozabile analizate │
│ │deţin sau au deţinut calitatea de│
│ │asociat/acţionar (cota de │
│ │participare la capitalul social │
│ │este ≥ 25%), respectiv de │
│ │administrator la data la care a │
│ │fost declarată inactivitatea │
│ │fiscală; │
│ │- PFA, ÎI, IF în cadrul cărora │
│ │asociaţii/administratorii │
│ │(persoane fizice) persoanei │
│ │impozabile analizate deţin sau au│
│ │deţinut calitatea de titulari, │
│ │respectiv de membri la data la │
│ │care a fost declarată │
│ │inactivitatea fiscală. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │INACTIVITATE TEMPORARĂ LA │
│ │REGISTRUL COMERŢULUI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Cel puţin unul dintre asociaţii^ │
│ │1) şi/sau administratorii^2) │
│ │persoanei impozabile analizate │
│ │deţine calitatea de acţionar^1)/ │
│ │asociat^1)/administrator^2)/ │
│4.1 │titular^3)/membru^4) la cel puţin│
│ │2 persoane impozabile^5) la care │
│ │a expirat termenul legal de │
│ │inactivitate temporară înscrisă │
│ │la registrul comerţului, fără ca │
│ │acestea să fie reactivate. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^1) Prin asociat/acţionar se │
│ │înţelege persoana fizică şi │
│ │persoana juridică înfiinţată în │
│ │baza Legii nr. 31/1990, │
│ │republicată, cu modificările şi │
│ │completările ulterioare, cu │
│ │excepţia societăţilor la care │
│ │statul sau unităţile │
│ │administrativ-teritoriale deţin │
│ │participaţii, a căror cotă de │
│ │participare la capitalul social │
│ │este ≥ 25%. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^2) Prin administrator se │
│ │înţelege persoana fizică şi │
│ │persoana juridică înfiinţată în │
│ │baza Legii nr. 31/1990, │
│ │republicată, cu modificările şi │
│ │completările ulterioare, cu │
│ │excepţia administratorilor │
│ │societăţilor la care statul sau │
│ │unităţile │
│ │administrativ-teritoriale deţin │
│ │participaţii, precum şi a │
│ │reprezentanţilor legali ai │
│ │persoanelor juridice. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^3) Prin titular se înţelege │
│ │persoana fizică titulară a unei │
│ │persoane fizice autorizate (PFA),│
│ │respectiv a unei întreprinderi │
│ │individuale (ÎI). │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^4) Prin membru se înţelege │
│ │persoana fizică membră în cadrul │
│ │unei întreprinderi familiale │
│ │(IF). │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^5) Prin persoană impozabilă se │
│ │înţelege: │
│ │- societăţile înfiinţate în baza │
│ │Legii nr. 31/1990, republicată, │
│ │cu modificările şi completările │
│ │ulterioare, cu excepţia │
│ │societăţilor la care statul sau │
│ │unităţile │
│ │administrativ-teritoriale deţin │
│ │participaţii, în cadrul cărora │
│ │asociaţii/administratorii │
│ │(persoane fizice sau juridice) │
│ │persoanei impozabile analizate │
│ │deţin calitatea de asociat/ │
│ │acţionar (cota de participare la │
│ │capitalul social este ≥ 25%), │
│ │respectiv de administrator la │
│ │data la care inactivitatea │
│ │temporară a fost înscrisă la │
│ │registrul comerţului; │
│ │- PFA, ÎI, IF în cadrul cărora │
│ │asociaţii/administratorii │
│ │(persoane fizice) persoanei │
│ │impozabile analizate deţin │
│ │calitatea de titulari, respectiv │
│ │de membri la data la care │
│ │inactivitatea temporară a fost │
│ │înscrisă la registrul comerţului.│
├────┼─────────────────────────────────┤
│5. │RESPINGERE/ANULARE ÎNREGISTRARE │
│ │ÎN SCOPURI DE TVA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Cel puţin unul dintre asociaţii^ │
│ │1) şi/sau administratorii^2) │
│ │persoanei impozabile analizate │
│ │deţine sau a deţinut calitatea de│
│ │acţionar^1)/asociat^1)/ │
│ │administrator^2)/titular^3)/ │
│5.1 │membru^4) la cel puţin o persoană│
│ │impozabilă^5) la care a fost │
│ │anulată înregistrarea în scopuri │
│ │de TVA conform art. 316 alin. │
│ │(11) lit. c)-e) din Codul fiscal,│
│ │cu modificările şi completările │
│ │ulterioare, în ultimii 5 ani │
│ │fiscali încheiaţi. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^1) Prin asociat/acţionar se │
│ │înţelege persoana fizică şi │
│ │persoana juridică înfiinţată în │
│ │baza Legii nr. 31/1990, │
│ │republicată, cu modificările şi │
│ │completările ulterioare, cu │
│ │excepţia societăţilor la care │
│ │statul sau unităţile │
│ │administrativ-teritoriale deţin │
│ │participaţii, a căror cotă de │
│ │participare la capitalul social │
│ │este ≥ 25% . │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^2) Prin administrator se │
│ │înţelege persoana fizică şi │
│ │persoana juridică înfiinţată în │
│ │baza Legii nr. 31/1990, │
│ │republicată, cu modificările şi │
│ │completările ulterioare, cu │
│ │excepţia administratorilor │
│ │societăţilor la care statul sau │
│ │unităţile │
│ │administrativ-teritoriale deţin │
│ │participaţii, precum şi a │
│ │reprezentanţilor legali ai │
│ │persoanelor juridice. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^3) Prin titular se înţelege │
│ │persoana fizică titulară a unei │
│ │persoane fizice autorizate (PFA),│
│ │respectiv a unei întreprinderi │
│ │individuale (ÎI). │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^4) Prin membru se înţelege │
│ │persoana fizică membră în cadrul │
│ │unei întreprinderi familiale │
│ │(IF). │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^5) Prin persoană impozabilă se │
│ │înţelege: │
│ │- societăţile înfiinţate în baza │
│ │Legii nr. 31/1990, republicată, │
│ │cu modificările şi completările │
│ │ulterioare, cu excepţia │
│ │societăţilor la care statul sau │
│ │unităţile │
│ │administrativ-teritoriale deţin │
│ │participaţii, în cadrul cărora │
│ │asociaţii/administratorii │
│ │(persoane fizice sau juridice) │
│ │persoanei impozabile analizate │
│ │deţin sau au deţinut calitatea de│
│ │asociat/acţionar (cota de │
│ │participare la capitalul social │
│ │este ≥ 25%), respectiv de │
│ │administrator la data la care a │
│ │fost anulată înregistrarea în │
│ │scopuri de TVA; │
│ │- PFA, ÎI, IF în cadrul cărora │
│ │asociaţii/administratorii │
│ │(persoane fizice) persoanei │
│ │impozabile analizate deţin sau au│
│ │deţinut calitatea de titulari, │
│ │respectiv de membri la data la │
│ │care a fost anulată înregistrarea│
│ │în scopuri de TVA. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Cel puţin unul dintre asociaţii^ │
│ │1) şi/sau administratorii^2) │
│ │persoanei impozabile analizate │
│ │deţine sau a deţinut calitatea de│
│ │acţionar^1)/asociat^1)/ │
│ │administrator^2) la cel puţin o │
│ │persoană impozabilă^3) pentru │
│ │care începând cu 1.02.2015 a fost│
│5.2 │respinsă solicitarea de │
│ │înregistrare în scopuri de TVA │
│ │sau a fost anulată înregistrarea │
│ │în scopuri de TVA conform art. │
│ │316 alin. (11) lit. h) din Codul │
│ │fiscal, cu modificările şi │
│ │completările ulterioare, în urma │
│ │aplicării procedurii de evaluare,│
│ │situaţie care se menţine în │
│ │prezent. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^1) Prin asociat/acţionar se │
│ │înţelege persoana fizică şi │
│ │persoana juridică înfiinţată în │
│ │baza Legii nr. 31/1990, │
│ │republicată, cu modificările şi │
│ │completările ulterioare, cu │
│ │excepţia societăţilor la care │
│ │statul sau unităţile │
│ │administrativ-teritoriale deţin │
│ │participaţii, a căror cotă de │
│ │participare la capitalul social │
│ │al persoanei impozabile este ≥ │
│ │25%. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^2) Prin administrator se │
│ │înţelege persoana fizică şi │
│ │persoana juridică înfiinţată în │
│ │baza Legii nr. 31/1990, │
│ │republicată, cu modificările şi │
│ │completările ulterioare, cu │
│ │excepţia administratorilor │
│ │societăţilor la care statul sau │
│ │unităţile │
│ │administrativ-teritoriale deţin │
│ │participaţii, precum şi a │
│ │reprezentanţilor legali ai │
│ │persoanelor juridice. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^3) Prin persoană impozabilă se │
│ │înţelege: │
│ │- societăţile înfiinţate în baza │
│ │Legii nr. 31/1990, republicată, │
│ │cu modificările şi completările │
│ │ulterioare, cu excepţia │
│ │societăţilor la care statul sau │
│ │unităţile │
│ │administrativ-teritoriale deţin │
│ │participaţii, în cadrul cărora │
│ │asociaţii/administratorii │
│ │(persoane fizice sau juridice) │
│ │persoanei impozabile analizate │
│ │deţin sau au deţinut calitatea de│
│ │asociat/acţionar (cota de │
│ │participare la capitalul social │
│ │este ≥ 25%), respectiv de │
│ │administrator la data la care a │
│ │fost respinsă solicitarea de │
│ │înregistrare în scopuri de TVA │
│ │sau a fost anulată înregistrarea │
│ │în scopuri de TVA. Din categoria │
│ │persoanelor impozabile este │
│ │exclusă persoana impozabilă │
│ │analizată. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6. │OBLIGAŢII FISCALE RESTANTE │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Suma totală a obligaţiilor │
│ │fiscale principale restante^6) │
│ │înregistrate de persoanele │
│ │impozabile^5) la care asociaţii^ │
│ │1) şi/sau administratorii^2) │
│ │persoanei impozabile analizate │
│6.1 │deţin calitatea de acţionar^1)/ │
│ │asociat^1)/administrator^2)/ │
│ │titular^3)/membru^4) şi de │
│ │asociaţii^1) (persoane juridice) │
│ │şi/sau administratorii^2) │
│ │(persoane juridice) persoanei │
│ │impozabile analizate este mai │
│ │mare sau egală cu 50.000 lei. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Suma totală a obligaţiilor │
│ │fiscale principale restante^7) │
│ │înregistrate de persoanele │
│ │impozabile^5) la care asociaţii^ │
│ │1) şi/sau administratorii^2) │
│6.2 │persoanei impozabile analizate au│
│ │deţinut, în ultimii 5 ani fiscali│
│ │încheiaţi, calitatea de acţionar^│
│ │1)/asociat^1)/administrator^2)/ │
│ │titular^3)/membru^4) este mai │
│ │mare sau egală cu 50.000 lei. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^1) Prin asociat/acţionar se │
│ │înţelege persoana fizică şi │
│ │persoana juridică înfiinţată în │
│ │baza Legii nr. 31/1990, │
│ │republicată, cu modificările şi │
│ │completările ulterioare, cu │
│ │excepţia societăţilor la care │
│ │statul sau unităţile │
│ │administrativ-teritoriale deţin │
│ │participaţii, a căror cotă de │
│ │participare la capitalul social │
│ │al persoanei impozabile este ≥ │
│ │25%. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^2) Prin administrator se │
│ │înţelege persoana fizică şi │
│ │persoana juridică înfiinţată în │
│ │baza Legii nr. 31/1990, │
│ │republicată, cu modificările şi │
│ │completările ulterioare, cu │
│ │excepţia administratorilor │
│ │societăţilor la care statul sau │
│ │unităţile │
│ │administrativ-teritoriale deţin │
│ │participaţii, precum şi a │
│ │reprezentanţilor legali ai │
│ │persoanelor juridice. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^3) Prin titular se înţelege │
│ │persoana fizică titulară a unei │
│ │persoane fizice autorizate (PFA),│
│ │respectiv a unei întreprinderi │
│ │individuale (ÎI). │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^4) Prin membru se înţelege │
│ │persoana fizică membră în cadrul │
│ │unei întreprinderi familiale │
│ │(IF). │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^5) Prin persoană impozabilă se │
│ │înţelege: │
│ │- societăţile înfiinţate în baza │
│ │Legii nr. 31/1990, republicată, │
│ │cu modificările şi completările │
│ │ulterioare, cu excepţia │
│ │societăţilor la care statul sau │
│ │unităţile │
│ │administrativ-teritoriale deţin │
│ │participaţii, în cadrul cărora │
│ │asociaţii/administratorii │
│ │(persoane fizice sau juridice) │
│ │persoanei impozabile analizate │
│ │deţin calitatea de asociat/ │
│ │acţionar (cota de participare la │
│ │capitalul social este ≥ 25%), │
│ │respectiv de administrator; │
│ │- PFA, ÎI, IF în cadrul cărora │
│ │asociaţii/administratorii │
│ │(persoane fizice) persoanei │
│ │impozabile analizate deţin │
│ │calitatea de titulari, respectiv │
│ │de membri; │
│ │- persoana impozabilă analizată, │
│ │în cazul în care aceasta solicită│
│ │înregistrarea în scopuri de TVA │
│ │potrivit art. 316 alin. (1) lit. │
│ │c) din Codul fiscal, cu │
│ │modificările şi completările │
│ │ulterioare, pentru situaţia │
│ │prevăzută la subpct. 6.1. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^6) În categoria obligaţiilor │
│ │fiscale principale restante sunt │
│ │incluse obligaţiile fiscale │
│ │principale, cu termen scadent, │
│ │care sunt definite în cadrul art.│
│ │157 din Legea nr. 207/2015 │
│ │privind Codul de procedură │
│ │fiscală, cu modificările şi │
│ │completările ulterioare, şi care │
│ │nu au fost achitate până la data │
│ │depunerii solicitării de │
│ │înregistrare în scopuri de TVA. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^7) În categoria obligaţiilor │
│ │fiscale principale restante sunt │
│ │incluse obligaţiile fiscale │
│ │principale, cu termen scadent, │
│ │care sunt definite în cadrul art.│
│ │157 din Legea nr. 207/2015, cu │
│ │modificările şi completările │
│ │ulterioare, şi care nu au fost │
│ │achitate până la sfârşitul │
│ │perioadei în care asociaţii^1) şi│
│ │/sau administratorii^2) persoanei│
│ │impozabile analizate au deţinut │
│ │calitatea de acţionar^1)/asociat^│
│ │1)/administrator^2)/titular^3)/ │
│ │membru^4) în cadrul persoanelor │
│ │impozabile^5) respective. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│7. │CONTRAVENŢII │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Cel puţin unul dintre asociaţii^ │
│ │1) şi/sau administratorii^2) │
│ │persoanei impozabile analizate şi│
│ │/sau cel puţin una dintre │
│ │persoanele impozabile^5) la care │
│ │aceştia deţin sau au deţinut │
│ │calitatea de acţionar^1)/asociat^│
│7.1 │1)/administrator^2)/titular^3)/ │
│ │membru^4) au înscrise în prezent │
│ │în cazierul fiscal fapte de │
│ │natura contravenţiilor prevăzute │
│ │în Hotărârea Guvernului nr. 1.000│
│ │/2015 privind faptele pentru care│
│ │se înscriu informaţii în cazierul│
│ │fiscal al contribuabililor, │
│ │potrivit legislaţiei în vigoare. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^1) Prin asociat/acţionar se │
│ │înţelege persoana fizică şi │
│ │persoana juridică înfiinţată în │
│ │baza Legii nr. 31/1990, │
│ │republicată, cu modificările şi │
│ │completările ulterioare, cu │
│ │excepţia societăţilor la care │
│ │statul sau unităţile │
│ │administrativ-teritoriale deţin │
│ │participaţii, a căror cotă de │
│ │participare la capitalul social │
│ │al persoanei impozabile este ≥ │
│ │25%. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^2) Prin administrator se │
│ │înţelege persoana fizică şi │
│ │persoana juridică înfiinţată în │
│ │baza Legii nr. 31/1990, │
│ │republicată, cu modificările şi │
│ │completările ulterioare, cu │
│ │excepţia administratorilor │
│ │societăţilor la care statul sau │
│ │unităţile │
│ │administrativ-teritoriale deţin │
│ │participaţii, precum şi a │
│ │reprezentanţilor legali ai │
│ │persoanelor juridice. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^3) Prin titular se înţelege │
│ │persoana fizică titulară a unei │
│ │persoane fizice autorizate (PFA),│
│ │respectiv a unei întreprinderi │
│ │individuale (ÎI). │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^4) Prin membru se înţelege │
│ │persoana fizică membră în cadrul │
│ │unei întreprinderi familiale │
│ │(IF). │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^5) Prin persoană impozabilă se │
│ │înţelege: │
│ │- societăţile înfiinţate în baza │
│ │Legii nr. 31/1990, republicată, │
│ │cu modificările şi completările │
│ │ulterioare, cu excepţia │
│ │societăţilor la care statul sau │
│ │unităţile │
│ │administrativ-teritoriale deţin │
│ │participaţii, în cadrul cărora │
│ │asociaţii/administratorii │
│ │(persoane fizice sau juridice) │
│ │persoanei impozabile analizate │
│ │deţin sau au deţinut calitatea de│
│ │asociat/acţionar (cota de │
│ │participare la capitalul social │
│ │este ≥ 25%), respectiv de │
│ │administrator; │
│ │- PFA, ÎI, IF în cadrul cărora │
│ │asociaţii/administratorii │
│ │(persoane fizice) persoanei │
│ │impozabile analizate deţin │
│ │calitatea de titulari, respectiv │
│ │de membri; │
│ │- persoana impozabilă analizată, │
│ │în cazul în care aceasta solicită│
│ │înregistrarea în scopuri de TVA │
│ │potrivit art. 316 alin. (1) lit. │
│ │c) din Codul fiscal, cu │
│ │modificările şi completările │
│ │ulterioare. │
│ │Faptele de natură │
│ │contravenţională înscrise în │
│ │cazierul fiscal sunt cele │
│ │constatate şi sancţionate înainte│
│ │de data retragerii asociaţilor/ │
│ │administratorilor din cadrul │
│ │persoanei impozabile respective. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8. │INFRACŢIUNI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Cel puţin unul dintre asociaţii^ │
│ │1) persoanei impozabile analizate│
│ │şi/sau cel puţin una dintre │
│ │persoanele impozabile^6) la care │
│ │asociaţii^2) şi/sau │
│ │administratorii^3) persoanei │
│ │impozabile analizate deţin sau au│
│ │deţinut calitatea de acţionar^2)/│
│ │asociat^2)/administrator^3)/ │
│8.1 │titular^4)/membru^5) au înscrise │
│ │în prezent în cazierul fiscal │
│ │infracţiuni şi/sau fapte │
│ │prevăzute la art. 4 alin. (4) │
│ │lit. a) din Ordonanţa Guvernului │
│ │nr. 39/2015 privind cazierul │
│ │fiscal, aprobată cu modificări │
│ │prin Legea nr. 327/2015, cu │
│ │modificările şi completările │
│ │ulterioare. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^1) Prin asociat se înţelege │
│ │persoana fizică şi persoana │
│ │juridică înfiinţată în baza Legii│
│ │nr. 31/1990, republicată, cu │
│ │modificările şi completările │
│ │ulterioare, cu excepţia │
│ │societăţilor la care statul sau │
│ │unităţile │
│ │administrativ-teritoriale deţin │
│ │participaţii, a căror cotă de │
│ │participare la capitalul social │
│ │al persoanei impozabile analizate│
│ │este < 50%. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^2) Prin asociat/acţionar se │
│ │înţelege persoana fizică şi │
│ │persoana juridică înfiinţată în │
│ │baza Legii nr. 31/1990, │
│ │republicată, cu modificările şi │
│ │completările ulterioare, cu │
│ │excepţia societăţilor la care │
│ │statul sau unităţile │
│ │administrativ-teritoriale deţin │
│ │participaţii, indiferent de cota │
│ │de participare la capitalul │
│ │social al persoanei impozabile şi│
│ │indiferent de forma de organizare│
│ │a asociaţilor/acţionarilor. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^3) Prin administrator se │
│ │înţelege persoana fizică şi │
│ │persoana juridică înfiinţată în │
│ │baza Legii nr. 31/1990, │
│ │republicată, cu modificările şi │
│ │completările ulterioare, cu │
│ │excepţia administratorilor │
│ │societăţilor la care statul sau │
│ │unităţile │
│ │administrativ-teritoriale deţin │
│ │participaţii, precum şi a │
│ │reprezentanţilor legali ai │
│ │persoanelor juridice. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^4) Prin titular se înţelege │
│ │persoana fizică titulară a unei │
│ │persoane fizice autorizate (PFA),│
│ │respectiv a unei întreprinderi │
│ │individuale (ÎI). │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^5) Prin membru se înţelege │
│ │persoana fizică membră în cadrul │
│ │unei întreprinderi familiale │
│ │(IF). │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^6) Prin persoane impozabile se │
│ │înţelege: │
│ │- societăţile înfiinţate în baza │
│ │Legii nr. 31/1990, republicată, │
│ │cu modificările şi completările │
│ │ulterioare, cu excepţia │
│ │societăţilor la care statul sau │
│ │unităţile │
│ │administrativ-teritoriale deţin │
│ │participaţii, în cadrul cărora │
│ │asociaţii/administratorii │
│ │(persoane fizice sau juridice) │
│ │persoanei impozabile analizate │
│ │deţin sau au deţinut calitatea de│
│ │asociat/acţionar (indiferent de │
│ │cota de participare la capitalul │
│ │social), respectiv de │
│ │administrator; │
│ │- PFA, ÎI, IF în cadrul cărora │
│ │asociaţii/administratorii │
│ │(persoane fizice) persoanei │
│ │impozabile analizate deţin │
│ │calitatea de titulari, respectiv │
│ │de membri. │
│ │Infracţiunile şi/sau faptele │
│ │prevăzute la art. 4 alin. (4) │
│ │lit. a) din Ordonanţa Guvernului │
│ │nr. 39/2015 privind cazierul │
│ │fiscal, aprobată cu modificări │
│ │prin Legea nr. 327/2015, cu │
│ │modificările şi completările │
│ │ulterioare, sunt cele constatate │
│ │şi sancţionate înainte de data │
│ │retragerii asociaţilor/ │
│ │administratorilor din cadrul │
│ │persoanei impozabile respective. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9. │VENITURI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Administratorii^1) persoanei │
│ │impozabile analizate nu au │
│ │obţinut venituri în ultimele 12 │
│9.1 │luni anterioare celei în care se │
│ │depune cererea de înregistrare în│
│ │scopuri de TVA, respectiv în anul│
│ │fiscal precedent, după caz. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Administratorii^1) persoanei │
│ │impozabile analizate au obţinut, │
│ │în ultimele 12 luni anterioare │
│ │solicitării de înregistrare în │
│9.2 │scopuri de TVA, venituri exclusiv│
│ │salariale preponderent ca valoare│
│ │din ocupaţii corespunzătoare │
│ │grupei majore 9 (conform COR │
│ │ISCO08). │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^1) Prin administrator se │
│ │înţelege persoana fizică │
│ │rezidentă. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│10. │REZIDENŢĂ FISCALĂ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Cel puţin unul dintre │
│ │administratorii^1) persoanei │
│ │impozabile analizate este │
│10.1│cetăţean străin care nu deţine │
│ │rezidenţă fiscală în România şi │
│ │capitalul social al persoanei │
│ │impozabile analizate este sub │
│ │45.000 lei. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^1) Prin administrator se │
│ │înţelege persoana fizică. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│11. │CONT BANCAR │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Persoana impozabilă analizată nu │
│ │deţine cont bancar sau cel puţin │
│ │una dintre persoanele │
│ │împuternicite^1) de persoana │
│11.1│impozabilă analizată pentru a │
│ │desfăşura operaţiuni pe conturile│
│ │bancare ale acesteia nu are │
│ │calitatea de administrator/ │
│ │asociat/salariat. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^1) Prin împuternicit se înţelege│
│ │persoana fizică care are dreptul │
│ │de a desfăşura operaţiuni pe │
│ │conturile bancare ale persoanei │
│ │impozabile analizate. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│12. │ACTIVITATE DESFĂŞURATĂ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Persoana impozabilă analizată nu │
│ │desfăşoară activităţi economice │
│12.1│în spaţiul destinat sediului │
│ │social şi/sau sediilor secundare │
│ │şi nici în afara acestora. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│13. │TERŢI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Persoana impozabilă analizată │
│ │desfăşoară exclusiv activităţi │
│13.1│economice în afara sediului │
│ │social/profesional şi a sediilor │
│ │secundare (punctelor de lucru). │
├────┼─────────────────────────────────┤
│14. │SERVICII CONTABILE │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Persoana impozabilă analizată nu │
│ │are desemnată o persoană care să │
│ │conducă compartimentul de │
│ │contabilitate sau are desemnată o│
│ │persoană care nu îndeplineşte │
│ │prevederile art. 10 alin. (2) din│
│ │Legea contabilităţii nr. 82/1991,│
│ │republicată, cu modificările şi │
│ │completările ulterioare, în cazul│
│ │în care contabilitatea este │
│14.1│organizată şi condusă în │
│ │compartimente distincte, inclusiv│
│ │situaţia în care persoana │
│ │impozabilă analizată nu are │
│ │încheiate contracte de prestări │
│ │servicii cu persoane fizice/ │
│ │juridice membre active CECCAR, în│
│ │cazul în care contabilitatea este│
│ │organizată şi condusă pe bază de │
│ │contracte de prestări de servicii│
│ │în domeniul contabilităţii. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│15. │SALARIAŢI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Persoana impozabilă analizată nu │
│15.1│are încheiate contracte │
│ │individuale de muncă^1) la data │
│ │efectuării analizei. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^1) Din cadrul contractelor de │
│ │muncă sunt excluse contractele │
│ │încheiate cu persoanele angajate │
│ │în funcţia de director economic, │
│ │contabil-şef. │
└────┴─────────────────────────────────┘

    NOTE:
    În cazul în care persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal se află în procedura insolvenţei prevăzută de Legea nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, se vor avea în vedere asociaţii şi/sau administratorii care deţineau această calitate la data declanşării procedurii insolvenţei.


    ANEXA 2

    (Anexa nr. 19 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)
    Denumirea destinatarului înregistrat/reprezentantului fiscal/importatorului autorizat
    .....................................................................

    Cod accize/Cod identificare fiscală .....................
    Localitatea ................................, judeţul/sectorul ..................
    Str. ................................................................... nr. ......
    Bl. ......, sc. ....., et. ......, ap. ......, cod poştal ..............
    SITUAŢIE CENTRALIZATOARE
    privind achiziţiile/importurile de produse accizabile
    în luna ............... anul ...........
    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
    A - Provenienţa (2)
    B - Cod accize expeditor
    C - Cod produs accizabil
    D - Codul NC al produsului
    E - Starea produsului (vrac/îmbuteliat) (V/Î)
    F - Densitate la 15°C kg/l (3)
    G - Concentraţie grad alcoolic (4)
    H - Grad Plato (5)
    I - Acciza datorată


┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┐
│ │- │
│ │mii│
│ │lei│
│ │- │
├────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──────────────┬───────────────┼───┤
│Document │ │ │ │ │ │ │ │ │Recipienţi │Cantitate │I │
├───┬─────┬──────────┤A│B│C│D│E│F│G│H├──────────┬───┼──┬─────┬──────┼───┤
│Tip│Număr│Data │ │ │ │ │ │ │ │ │capacitate│nr.│kg│litri│mii │ │
│(1)│ │achiziţiei│ │ │ │ │ │ │ │ │nominală │ │ │ │bucăţi│ │
├───┼─────┼──────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────────┼───┼──┼─────┼──────┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼──────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────────┼───┼──┼─────┼──────┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼──────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────────┼───┼──┼─────┼──────┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼──────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────────┼───┼──┼─────┼──────┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼──────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────────┼───┼──┼─────┼──────┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴─────┴──────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──────────┴───┴──┴─────┴──────┴───┘

    ^(1) e-DA; declaraţia vamală de punere în liberă circulaţie.
    ^(2) Se va înscrie indicativul SM de expediere/statul din care este efectuat importul.
    ^(3) Se va completa numai în cazul produselor energetice.
    ^(4) Se va completa numai în cazul alcoolului şi băuturilor alcoolice.
    ^(5) Se va completa numai în cazul berii.
    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
    A - Pierderi
    B - Stoc efectiv
    C - Diferenţa (+) sau (–)


┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│RECAPITULAREA PERIOADEI │
├─────────┬──────────┬────┬──────────┬─────────┬──────────┬──────────┬─────────┬─┬─┬─┤
│Cod │Codul NC │ │Vrac/ │Stoc la │ │ │Surplus │ │ │ │
│produs │al │U.M.│Îmbuteliat│începutul│Cantitatea│Cantitatea│pe │A│B│C│
│accizabil│produsului│ │(V/Î) │lunii │intrată │ieşită │parcursul│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │lunii │ │ │ │
├─────────┼──────────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────────┴────┴──────────┴─────────┴──────────┴──────────┴─────────┴─┴─┴─┘

    Numele şi prenumele ............................
    Semnătura ........................
    Data .....................

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016