Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 785 din 16 iunie 2022  privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 785 din 16 iunie 2022 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 610 din 22 iunie 2022
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 400 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, denumită în continuare Agenţia, se organizează şi funcţionează în subordinea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică.

    ART. 2
    (1) Sediul principal al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici este în municipiul Bucureşti, bd. Mircea Vodă nr. 44, bl. M17, tronsonul III, sectorul 3. Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici îşi poate desfăşura activitatea şi în alte sedii deţinute sau utilizate în condiţiile legii.
    (2) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici poate închiria spaţii pentru necesităţi instituţionale proprii, în condiţiile legii.

    CAP. II
    Atribuţiile Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici
    ART. 3
    (1) Agenţia asigură aplicarea strategiilor şi a Programului de guvernare în domeniul managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici, precum şi al evidenţei personalului plătit din fonduri publice.
    (2) Agenţia îndeplineşte atribuţii în următoarele domenii:
    a) reglementarea funcţiei publice;
    b) evidenţa şi managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici;
    c) monitorizarea şi controlul activităţilor referitoare la funcţia publică şi la funcţionarii publici;
    d) evidenţa personalului plătit din fonduri publice;
    e) implementarea şi gestionarea de programe finanţate din fonduri europene, precum şi din alte surse legal constituite, în domeniul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici;
    f) gestionarea implementării reformelor, investiţiilor şi obiectivelor specifice componentelor din Planul naţional de redresare şi rezilienţă al României, aflate în responsabilitatea sa, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

    (3) Agenţia îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.
    (4) În exercitarea atribuţiilor sale Agenţia colaborează cu compartimentele specializate în managementul resurselor umane din structura autorităţilor şi instituţiilor publice.

    ART. 4
    În domeniul reglementării funcţiei publice Agenţia îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) elaborează şi propune politici şi strategii privind managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici, pe care le supune spre aprobare Guvernului prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei;
    b) elaborează proiecte de acte normative privind funcţia publică şi funcţionarii publici, pe care le supune spre aprobare Guvernului prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei;
    c) reglementează normele privind conduita funcţionarilor publici şi activitatea consilierilor de etică din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, cu aplicarea prevederilor art. 401 alin. (4) lit. b), c) şi e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) elaborează reglementări comune, aplicabile tuturor autorităţilor şi instituţiilor publice, privind funcţiile publice, precum şi instrucţiuni privind aplicarea unitară a legislaţiei în domeniul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici;
    e) analizează şi avizează proiectele de acte normative care conţin prevederi referitoare la funcţia publică şi la funcţionarii publici, elaborate de alte autorităţi sau instituţii publice;
    f) analizează şi emite, la solicitarea autorităţilor şi instituţiilor publice, puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative privind funcţia publică şi funcţionarii publici;
    g) elaborează, în colaborare cu instituţiile publice cu atribuţii în domeniul politicilor salariale şi fiscal-bugetare, cadrul normativ privind salarizarea funcţionarilor publici;
    h) elaborează normele de organizare, utilizare şi prelucrare a datelor şi informaţiilor cuprinse în baza de date privind evidenţa naţională a funcţiilor publice şi funcţionarilor publici, precum şi în Sistemul electronic naţional de evidenţă a ocupării în sectorul public;
    i) elaborează proiectele de acte normative pentru armonizarea legislaţiei din domeniul funcţiei publice cu reglementările Uniunii Europene şi cu alte acte internaţionale la care România este parte;
    j) urmăreşte ca proiectele de acte normative elaborate de ministere şi de alte autorităţi sau instituţii publice, care conţin prevederi referitoare la funcţiile publice şi la funcţionarii publici, să fie în concordanţă cu reglementările interne şi europene existente în acest domeniu;
    k) elaborează cadre de competenţă, în condiţiile legii;
    l) monitorizează şi evaluează implementarea politicilor publice specifice domeniului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici;
    m) formulează opinii de specialitate cu privire la acorduri, memorandumuri sau alte documente în care Agenţia este parte sau care vizează domeniul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici.


    ART. 5
    (1) În domeniul evidenţei şi managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici, Agenţia îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) realizează evidenţa şi managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici;
    b) elaborează şi administrează baza de date cuprinzând evidenţa naţională a funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici, precum şi a funcţiilor publice vacante;
    c) elaborează studii, analize şi prognoze privind structura şi dinamica corpului funcţionarilor publici;
    d) centralizează nevoile de instruire a funcţionarilor publici, pe baza planurilor de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici transmise de autorităţile şi instituţiile publice, şi le pune la dispoziţia Institutului Naţional de Administraţie, precum şi a altor furnizori de formare şi perfecţionare profesională;
    e) colaborează cu Institutul Naţional de Administraţie la stabilirea tematicii specifice programelor de formare şi perfecţionare profesională a funcţionarilor publici;
    f) elaborează planul de recrutare a funcţionarilor publici, în condiţiile prevăzute la art. 467 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă    a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, şi previzionează necesarul de funcţii publice pentru derularea proiectului-pilot al concursului de ocupare a unor funcţii publice vacante, în condiţiile prevăzute la art. 619 alin. (10) din acelaşi act normativ;

    g) organizează, gestionează şi asigură desfăşurarea concursului naţional prevăzut la art. 467 alin. (3) lit. a) şi la art. 619 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul proiectului-pilot al concursului de ocupare a unor funcţii publice vacante, pentru care Agenţia poate solicita sprijinul autorităţilor şi instituţiilor publice;
    h) asigură publicitatea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice vacante şi, după caz, temporar vacante, prevăzute la art. 385 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, prin publicarea anunţului de concurs pe site-ul Agenţiei şi, după caz, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a;
    i) asigură secretariatul tehnic pentru comisia de disciplină pentru înalţii funcţionari publici, comisia de evaluare a înalţilor funcţionari publici, comisia de recrutare a înalţilor funcţionari publici şi comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici;
    j) acordă avizul privind stabilirea funcţiilor publice, modificarea structurii de funcţii publice pentru fiecare autoritate şi instituţie publică, precum şi reorganizarea activităţii autorităţii sau instituţiei publice, în condiţiile prevăzute la art. 402 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
    k) urmăreşte situaţia funcţiilor publice şi monitorizează ocuparea acestora;
    l) gestionează corpul de rezervă al funcţionarilor publici şi asigură baza de date pentru redistribuirea funcţionarilor publici, la solicitarea autorităţilor şi instituţiilor publice, în condiţiile legii;
    m) acordă, la cerere, asistenţă de specialitate compartimentelor de resurse umane din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice referitor la aplicarea legislaţiei în domeniul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici;
    n) întocmeşte raportul anual cu privire la managementul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici, pe care îl prezintă Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, care conţine informaţii cu privire la reorganizările instituţionale, precum şi cu privire la aplicarea şi respectarea normelor de conduită în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice;
    o) elaborează studii, rapoarte şi chestionare cu privire la resursele umane din administraţia publică, precum şi informări privind tendinţele la nivelul Uniunii Europene ale funcţiei publice şi funcţionarilor publici şi/sau personalului din administraţia publică;
    p) eliberează caziere administrative pentru evidenţierea situaţiei disciplinare a funcţionarilor publici, în condiţiile legii.

    (2) În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. b), autorităţile şi instituţiile publice transmit electronic informaţiile privind funcţiile publice şi funcţionarii publici, în formatul standard stabilit de Agenţie.

    ART. 6
    În domeniul monitorizării şi controlului activităţilor referitoare la funcţia publică şi la funcţionarii publici, Agenţia îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) monitorizează şi controlează modul de aplicare a legislaţiei privind funcţia publică, funcţionarii publici, precum şi respectarea aplicării normelor de conduită în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice şi înaintează ministerului de resort propunerile privind măsurile ce se impun;
    b) monitorizează modul în care sunt asigurate şi respectate de către autorităţile şi instituţiile publice condiţiile de muncă pentru funcţionarii publici; în acest scop conlucrează cu organizaţiile sindicale şi cu asociaţiile profesionale ale funcţionarilor publici;
    c) controlează modul de respectare de către conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice a drepturilor legale cuvenite funcţionarilor publici, precum şi aplicarea măsurilor privind respectarea egalităţii de şanse şi tratament în domeniul relaţiilor de serviciu;
    d) monitorizează şi controlează aplicarea şi respectarea prevederilor legale privind organizarea şi funcţionarea comisiilor paritare şi a comisiilor de disciplină, organizarea şi desfăşurarea concursurilor, organizarea perioadei de stagiu şi evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici, precum şi dosarul profesional al funcţionarilor publici;
    e) monitorizează aplicarea normelor privind conduita funcţionarilor publici şi activitatea consilierilor de etică din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, cu aplicarea prevederilor art. 401 alin. (4) lit. a),d),f)-j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) poate sesiza instanţa de contencios administrativ, în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) constată contravenţii şi aplică sancţiuni prin persoanele împuternicite în condiţiile prevăzute la art. 537 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 7
    În domeniul evidenţei personalului plătit din fonduri publice, Agenţia îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) dezvoltă, administrează şi operează Sistemul electronic naţional de evidenţă a ocupării în sectorul public, pentru gestionarea evidenţei personalului plătit din fonduri publice;
    b) furnizează Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei date statistice prelucrate, în condiţiile legii, pe baza informaţiilor cuprinse în Sistemul electronic naţional de evidenţă a ocupării în sectorul public, în scopul fundamentării politicilor de resurse umane cu privire la categoriile de personal plătit din fonduri publice;
    c) gestionează evidenţa personalului prevăzut de legislaţia-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
    d) asigură prelucrarea datelor şi informaţiilor cuprinse în Sistemul electronic naţional de evidenţă a ocupării în sectorul public, cu respectarea legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal;
    e) colaborează cu autorităţile şi instituţiile publice, precum şi cu persoanele juridice în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea personalul prevăzut de legislaţia-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
    f) pune la dispoziţia autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi oricăror persoane juridice în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea personalul prevăzut de legislaţia-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice mijloace informatice, în scopul transmiterii, în formatul şi la termenele prevăzute de lege, a datelor şi informaţiilor despre posturile şi personalul propriu.


    ART. 8
    În domeniul implementării şi gestionării de programe finanţate din fonduri europene, precum şi din alte surse legal constituite, în domeniul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici, Agenţia îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) fundamentează, elaborează şi prezintă spre aprobare ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei programe pentru dezvoltarea managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici;
    b) implementează şi gestionează programele privind funcţia publică şi funcţionarii publici, urmăreşte îndeplinirea acestora şi prezintă periodic ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei rapoarte privind modul de derulare a acestora;
    c) colaborează cu autorităţile de management ale programelor operaţionale;
    d) încheie parteneriate pentru desfăşurarea activităţilor de pregătire şi implementare a proiectelor.


    ART. 9
    În domeniul gestionării implementării reformelor, investiţiilor şi obiectivelor specifice componentelor din Planul naţional de redresare şi rezilienţă al României, denumit în continuare PNRR, aflate în responsabilitatea sa, în conformitate cu legislaţia în vigoare, Agenţia îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) îndeplineşte rolul de coordonator de reforme şi/sau investiţii şi asigură implementarea directă a reformelor, investiţiilor şi obiectivelor specifice componentelor din PNRR aflate în responsabilitatea sa, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    b) contribuie la elaborarea şi modificarea reformelor, investiţiilor şi obiectivelor specifice componentelor din PNRR care se află în responsabilitatea sa şi se asigură de utilizarea eficientă, efectivă şi transparentă a fondurilor din care se finanţează acestea;
    c) lansează, după caz, apeluri de proiecte, realizează evaluarea, selecţia şi contractarea proiectelor, cu respectarea principiilor aplicabile Mecanismului de redresare şi rezilienţă, şi asigură monitorizarea acestora;
    d) asigură implementarea activităţilor prevăzute în cadrul acordului de finanţare şi raportează către Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, denumit în continuare MIPE, coordonatorul naţional al PNRR, progresul în cadrul acestora;
    e) adoptă sistemul de control intern, adaptat la specificul intervenţiei, care previne, detectează şi constată neregulile, respectiv implementează procedurile pentru prevenirea conflictelor de interese, fraudei, corupţiei şi dublei finanţări, asigurând principiul bunei gestiuni financiare şi protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene;
    f) elaborează şi adoptă proceduri proprii de verificare şi control, adaptate la specificul intervenţiilor, pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor şi a etapelor contractuale;
    g) asigură respectarea instrucţiunilor MIPE şi utilizarea formularelor elaborate de acesta în scopul implementării PNRR;
    h) realizează plăţile şi le centralizează în cadrul rapoartelor de progres pentru îndeplinirea jaloanelor şi ţintelor din cadrul reformelor, investiţiilor şi obiectivelor specifice componentelor din PNRR, care se transmit trimestrial la MIPE;
    i) monitorizează stadiul de îndeplinire pentru fiecare jalon şi ţintă din cadrul reformelor, investiţiilor şi obiectivelor specifice componentelor din PNRR, cu respectarea prevederilor din anexa la Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării PNRR;
    j) asigură transmiterea, prin mijloace electronice, către MIPE a tuturor informaţiilor referitoare la proiecte, reforme, investiţii şi obiective specifice componentelor din PNRR, la condiţiile contractuale, inclusiv stadiul îndeplinirii ţintelor şi jaloanelor, potrivit obligaţiilor stabilite în acordul de finanţare semnat cu MIPE, precum şi cu privire la beneficiarul real, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă;
    k) transmite MIPE situaţiile privind sumele estimate a fi utilizate trimestrial, pentru proiectele finanţate din fonduri europene în cadrul PNRR, precum şi raportări centralizate privind efectuarea cheltuielilor realizate din fonduri europene pentru reformele, investiţiile şi obiectivele specifice componentelor din PNRR, respectiv îndeplinirea jaloanelor şi ţintelor în cadrul reformelor şi investiţiilor asociate acestor fonduri, pe care le certifică;
    l) transmite Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, centralizat, solicitările de fonduri, în condiţiile legii;
    m) îndeplineşte şi alte atribuţii necesare pentru asigurarea implementării reformelor, investiţiilor şi obiectivelor specifice componentelor din PNRR care fac obiectul finanţării din PNRR, stabilite prin Comitetul interministerial de coordonare, prin aranjamentele operaţionale aprobate de Comisia Europeană sau prin normele de aplicare, procedurile şi ghidurile aferente sistemului de management şi control;
    n) asigură colectarea şi introducerea datelor şi a documentelor prin sistemul informatic al PNRR privind procesul de evaluare, selecţie, contractare, implementare, respectiv plată pentru proiectele finanţate în cadrul PNRR, inclusiv pentru reformele, investiţiile şi obiectivele specifice componentelor din PNRR, precum şi cu privire la beneficiarul real, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2021/241;
    o) asigură arhivarea corespunzătoare, inclusiv în format electronic, a tuturor datelor/documentelor aferente procesului de implementare a acordurilor/contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare/acordurilor de implementare/convenţiilor de finanţare, în conformitate cu funcţiile, atribuţiile şi tipurile de documente specifice, şi asigură accesul neîngrădit la acestea al entităţilor naţionale/europene cu atribuţii în verificarea, controlul şi auditarea fondurilor europene şi naţionale;
    p) asigură îndeplinirea măsurilor legate de vizibilitatea fondurilor din partea Uniunii Europene, inclusiv, atunci când este cazul, prin afişarea emblemei Uniunii Europene şi a declaraţiei de finanţare corespunzătoare cu următorul conţinut: „finanţat de Uniunea Europeană - NextGenerationEU“, precum şi oferirea de informaţii specifice coerente, concrete şi proporţionale unor categorii de public diverse, care includ mass-media şi publicul larg, cu respectarea prevederilor Manualului de identitate vizuală al PNRR.


    ART. 10
    (1) În exercitarea atribuţiilor sale prevăzute în acte normative, Agenţia colaborează cu ministerele, cu celelalte instituţii publice şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi cu alte persoane juridice de drept public sau privat, române ori străine.
    (2) Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să comunice Agenţiei, pentru realizarea atribuţiilor sale, la termenele stabilite prin acte normative, documentele, datele şi informaţiile solicitate referitoare la funcţiile publice şi la funcţionarii publici, în condiţiile legii.
    (3) Agenţia poate edita buletine informative şi alte publicaţii de specialitate.
    (4) În realizarea atribuţiilor sale, Agenţia încheie acte juridice prevăzute de acte normative, inclusiv protocoale/acorduri de colaborare cu persoane juridice de drept public şi/sau de drept privat, în condiţiile legii.

    ART. 11
    Orice modificare apărută în situaţia funcţionarilor publici şi a funcţiilor publice se comunică Agenţiei în condiţiile prevăzute la art. 409 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. III
    Organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici
    ART. 12
    (1) Agenţia este condusă de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat.
    (2) Preşedintele şi vicepreşedintele sunt numiţi prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei.
    (3) Preşedintele Agenţiei conduce aparatul propriu al Agenţiei, stabilit prin prezenta hotărâre, numeşte şi eliberează din funcţie personalul acesteia, în condiţiile legii.
    (4) Preşedintele Agenţiei este ordonator terţiar de credite. Preşedintele Agenţiei poate delega această calitate, în condiţiile legii, vicepreşedintelui, secretarului general sau altor persoane împuternicite în acest scop, cu excepţia conducătorului compartimentului financiar-contabil. Prin ordin al preşedintelui Agenţiei se precizează competenţele delegate şi condiţiile delegării acestora.
    (5) Preşedintele reprezintă Agenţia în raporturile cu ministerele, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte autorităţi şi instituţii publice centrale şi locale, cu persoane juridice şi fizice române sau străine, precum şi în justiţie.
    (6) În exercitarea atribuţiilor care îi revin, preşedintele emite ordine cu caracter normativ şi individual.
    (7) Vicepreşedintele îndeplineşte atribuţiile şi sarcinile care îi sunt delegate de preşedinte prin ordin.
    (8) În cazul lipsei preşedintelui, calitatea de ordonator terţiar de credite, precum şi celelalte atribuţii care revin preşedintelui se exercită în numele preşedintelui de către vicepreşedintele Agenţiei.

    ART. 13
    Prin ordin al preşedintelui Agenţiei unele atribuţii pot fi delegate, în condiţiile legii, vicepreşedintelui, secretarului general, secretarului general adjunct sau persoanelor cu funcţii de conducere.

    ART. 14
    (1) Agenţia are un secretar general şi un secretar general adjunct, care fac parte din categoria înalţilor funcţionari publici şi sunt numiţi în condiţiile legii.
    (2) Secretarul general îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 61 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare. Secretarul general îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei ori încredinţate prin ordin de preşedintele Agenţiei, în condiţiile legii.
    (3) Secretarul general adjunct îndeplineşte atribuţiile stabilite prin ordin de preşedintele Agenţiei, în condiţiile legii.

    ART. 15
    (1) Numărul maxim de posturi al Agenţiei este de 199, exclusiv demnitarii şi numărul de posturi aferent cabinetelor acestora.
    (2) Personalul Agenţiei este format din demnitari, funcţionari publici şi personal contractual.
    (3) Salarizarea personalului Agenţiei se face în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
    (4) Structura organizatorică a Agenţiei este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    (5) În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al preşedintelui Agenţiei, având în vedere nevoile instituţionale şi structura de personal, se pot înfiinţa, după caz, alte compartimente decât cele prevăzute în anexă, în condiţiile legii.
    (6) În cadrul Agenţiei, prin ordin al preşedintelui, se pot organiza şi pot funcţiona, în condiţiile legii, unităţi de implementare a proiectelor şi echipe de proiect, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul şi implementarea proiectelor finanţate din împrumuturi externe rambursabile sau din fonduri externe nerambursabile, în condiţiile legii.
    (7) Preşedintele Agenţiei numeşte, prin ordin, personalul unităţilor de implementare a proiectelor/echipelor de proiect, prevăzute la alin. (6), în condiţiile legii, şi stabileşte competenţele conducătorilor acestora.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale
    ART. 16
    (1) Atribuţiile compartimentelor, atribuţiile şi responsabilităţile personalului, precum şi circuitul intern al documentelor se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei, precum şi prin fişa postului.
    (2) Statul de funcţii al Agenţiei se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, la propunerea preşedintelui Agenţiei, în limita numărului de posturi aprobat.

    ART. 17
    Agenţia are un număr de 5 autoturisme stabilit potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 18
    (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Agenţiei se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.
    (2) În scopul realizării rolului şi atribuţiilor ce îi revin, Agenţia poate beneficia de consultanţă şi asistenţă din străinătate, precum şi de programe de formare şi perfecţionare a pregătirii funcţionarilor publici, în limita fondurilor bugetare alocate sau a altor surse atrase din ţară sau din străinătate, potrivit legii.

    ART. 19
    Orice activitate care implică prelucrarea datelor cu caracter personal realizată de Agenţie în aplicarea prevederilor prezentei hotărâri se face cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), precum şi a altor acte normative incidente din domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.

    ART. 20
    Încadrarea personalului Agenţiei în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal.

    ART. 21
    La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 620 din 2 septembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    p. Viceprim-ministru,
                    Mihaela-Ioana Kaitor,
                    secretar de stat
                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Cseke Attila-Zoltán
                    Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,
                    Vasile-Felix Cozma
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Marian Neacşu
                    p. Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
                    Cătălin Boboc,
                    secretar de stat
                    Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
                    Marcel-Ioan Boloş
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu

    Bucureşti, 16 iunie 2022.
    Nr. 785.
    ANEXA 1

    *) Anexa este reprodusă în facsimil.
    STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
    a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici
 (a se vedea imaginea asociată)
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016