Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 73 din 24 iunie 2014  pentru aprobarea Normei privind compensarea parţială a dobânzii (NI-CST-15-IV/0)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 73 din 24 iunie 2014 pentru aprobarea Normei privind compensarea parţială a dobânzii (NI-CST-15-IV/0)

EMITENT: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 502 din 7 iulie 2014

    În baza Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului, cu modificările şi completările ulterioare, luând în analiză propunerea de aprobare a Normei privind compensarea parţială a dobânzii (NI-CST-15-IV/0) şi ţinând seama de:
    - Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată;
    - Nota de aprobare nr. 82 din 5 iunie 2014 şi Avizul de transmitere nr. 80 din 5 iunie 2014 întocmite de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.,

    Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări, întrunit în şedinţa din ziua de 24 iunie 2014, hotărăşte:

    ART. 1
    Se aprobă Norma privind compensarea parţială a dobânzii (NI-CST-15-IV/0), prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu intrare în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. 2
    La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 45/2012 pentru aprobarea Normei privind compensarea parţială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-15-III/0), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 23 aprilie 2012.

                   Preşedintele Comitetului Interministerial
                      de Finanţări, Garanţii şi Asigurări,
                                  Enache Jiru

    Bucureşti, 24 iunie 2014.
    Nr. 73.


    ANEXĂ

                                     NORMĂ
                    privind compensarea parţială a dobânzii
                                (NI-CST-15-IV/0)

    Prezenta normă este elaborată în conformitate cu Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată*1), cu Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului*2), cu modificările şi completările ulterioare, şi cu Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis*3) [denumit în continuare Regulament (UE) nr. 1.407/2013].
--------
    *1) Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 18 aprilie 2007.
    *2) Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417 din 22 iunie 2007.
    *3) Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 24 decembrie 2013.

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Prezenta normă stabileşte condiţiile de acordare a compensării parţiale a dobânzii în cadrul unei scheme transparente de ajutor de minimis (denumită în continuare schemă), pentru perioada de implementare 1 iulie 2014-30 iunie 2015, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013.
    (2) Conform Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, prezenta schemă de ajutor nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană.
    ART. 2
    În cadrul schemei, Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., denumită în continuare EximBank, compensează parţial dobânda plătită de solicitanţi la creditele în lei, contractate de la bănci.
    ART. 3
    Pentru facilităţile acordate conform schemei, EximBank acţionează în numele şi în contul statului şi are calitatea de furnizor de ajutor de stat.

    CAP. II
    Definiţii

    ART. 4
    În sensul prezentei norme, următoarele noţiuni se definesc astfel:
    a) solicitant - întreprinderi mici şi mijlocii şi întreprinderi mari;
    b) întreprindere unică - conceptul include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:
      (i) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
      (ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
      (iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
      (iv) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective;
    c) credit - creditul de investiţii în lei, acordat de o bancă finanţatoare unui solicitant, ulterior datei de 1 ianuarie 2007, şi care nu include:
    1. creditul acordat pentru refinanţarea creditelor de investiţii;
    2. creditul acordat pentru retrofinanţarea investiţiilor;
    3. creditul acordat pentru investiţii financiare (destinat achiziţiei de acţiuni/părţi sociale, majorarea capitalului social al altor societăţi etc.);
    4. creditul de investiţii acordat iniţial în valută şi al cărui sold a fost transformat în lei;
    5. creditul de investiţii în lei, supus unei operaţiuni de înlocuire a expunerii, care a generat includerea dobânzilor restante şi/sau penalizatoare în principalul creditului;
    d) transport rutier - transport rutier de marfă în contul terţilor sau contra cost;
    e) tranzacţii imobiliare - cumpărarea/construirea de imobile în scopul vânzării/închirierii;
    f) produse agricole - produsele enumerate în anexa I la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000*4) al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură;
-----------
    *4) Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 17 din 21 ianuarie 2000.

    g) prelucrarea produselor agricole - orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;
    h) comercializarea produselor agricole - deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei alte activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi.

    CAP. III
    Bugetul şi durata schemei

    ART. 5
    Sursa de finanţare a acestor operaţiuni este, potrivit art. 10 lit. c) din Legea nr. 96/2000, republicată, "fondul destinat stimulării operaţiunilor de comerţ exterior, precum şi pentru finanţarea, cofinanţarea şi refinanţarea activităţilor de dezvoltare a infrastructurii, a utilităţilor de interes public, dezvoltare regională, susţinere a activităţii de cercetare-dezvoltare, protecţia mediului înconjurător, ocupare şi formare a personalului, susţinere şi dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a tranzacţiilor internaţionale".
    ART. 6
    (1) Bugetul total al schemei pe perioada de implementare 1 iulie 2014-30 iunie 2015, defalcat pe trimestre, este următorul:

┌───────────────────────┬───────────────┬───────────────┐
│ │ 2014 │ 2015 │
│ ├─────┬────┬────┼─────┬────┬────┤
│ │Total│ T3 │ T4 │Total│ T1 │ T2 │
├───────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤
│Ajutor de minimis │ │ │ │ │ │ │
│- milioane lei - │ 8│ 4│ 4│ 8│ 4│ 4│
├───────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤
│Număr estimat de │ │ │ │ │ │ │
│beneficiari │ 250│ 125│ 125│ 250│ 125│ 125│
└───────────────────────┴─────┴────┴────┴─────┴────┴────┘


    (2) Sumele neutilizate într-un trimestru se reportează în trimestrul următor. Sumele rămase disponibile la finele trimestrului IV se reportează la bugetul pentru anul următor.

    CAP. IV
    Criterii de eligibilitate

    ART. 7
    Un solicitant este eligibil pentru a beneficia de compensarea parţială a dobânzii şi implicit de ajutor de minimis în cadrul schemei dacă, la data depunerii cererii, îndeplineşte cumulativ următoarele criterii:
    a) nu s-a instituit procedura judiciară a insolvenţei;
    b) nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor Publice, inclusiv Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi cu EximBank;
    c) nu a fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată;
    d) valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate solicitantului pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), inclusiv ajutoarele de minimis acordate de către EximBank, nu depăşeşte echivalentul în lei a 200.000 euro (100.000 euro în cazul solicitanţilor care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost); în cazul în care solicitantul face parte dintr-o întreprindere unică, în sensul definiţiei prevăzute la art. 4 lit. b), pentru verificarea îndeplinirii acestui criteriu se vor lua în considerare ajutoarele de minimis acordate întreprinderii unice;
    e) nu înregistrează datorii restante către bugetul general consolidat al statului, al căror mod de plată nu a fost reglementat conform prevederilor legale în vigoare.
Solicitanţii care, la data depunerii cererii, înregistrează sume de recuperat care acoperă datoriile restante şi care au solicitat restituirea/compensarea pot prezenta, în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii de compensare, documentele emise de organul fiscal competent care atestă reglementarea datoriilor restante. Neprezentarea acestor documente în termenul menţionat determină încadrarea solicitării ca fiind neeligibilă şi restituirea dosarului de compensaţie de dobândă;
    f) din verificarea bazei de date a Centralei Riscurilor de Credit (C.R.C.) rezultă un serviciu al datoriei de tip A*5); în cazul în care din verificarea C.R.C. rezultă existenţa unei sume restante, iar solicitantul compensaţiei prezintă documente din care să reiasă că a reglementat restanţa, se consideră criteriul îndeplinit.
----------
    *5) Conform prevederilor Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit, ratele de credit sunt plătite la scadenţă sau cu o întârziere de maximum 15 zile inclusiv.

    ART. 8
    (1) Nu sunt eligibile pentru a fi selectate în cadrul schemei creditele de investiţii acordate pentru proiecte din sectorul/domeniul:
    a) pescuitului şi acvaculturii, acoperite de Regulamentul (CE) nr. 104/2000;
    b) producţiei primare a produselor agricole;
    c) prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
    - când cuantumul ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de operatorii economici respectivi;
    - când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral cedat producătorilor primari (fermieri);
    d) activităţilor care favorizează utilizarea produselor naţionale în detrimentul celor din import;
    e) achiziţionării de vehicule pentru transport rutier de mărfuri de către solicitanţii care desfăşoară activitate de transport rutier;
    f) producţiei de armament;
    g) jocurilor de noroc;
    h) producţiei şi comerţului cu alcool şi tutun;
    i) tranzacţiilor imobiliare;
    j) achiziţiei de vehicule pentru transport de persoane, cu o capacitate de până la 8 persoane;
    k) serviciilor de contabilitate, consultanţă, altor activităţi similare, dacă finanţarea este destinată construirii/achiziţionării/ amenajării/renovării de imobile cu destinaţie de sedii sociale/puncte de lucru;
    l) activităţilor de poştă şi de curierat;
    m) publicităţii şi activităţii de studiere a pieţei;
    n) activităţilor de închiriere şi leasing;
    o) activităţilor de investigare şi protecţie.
    (2) Nu se poate acorda ajutor de minimis pentru activităţi legate de exportul către state terţe sau către alte state membre ale Uniunii Europene, respectiv ajutor legat direct de cantităţile exportate, ajutor destinat înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinat altor cheltuieli curente legate de activitatea de export.
    ART. 9
    Un solicitant care îşi desfăşoară activitatea atât în sectoare/domenii eligibile, cât şi în sectoare/domenii neeligibile, aşa cum sunt definite conform prezentei norme, poate beneficia de compensare parţială a dobânzii pentru sectoarele eligibile, cu condiţia prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenţei acestor activităţi.

    CAP. V
    Descrierea măsurii de sprijin

    ART. 10
    Schema are ca scop reducerea cheltuielilor cu dobânda pentru creditele în lei contractate de solicitanţi de la bănci.
    ART. 11
    (1) Compensaţia de dobândă reprezintă maximum 50% din dobânda curentă plătită la credit în trimestrul anterior solicitării de compensare.
    (2) Solicitantul poate cere compensarea parţială a dobânzii pentru unul sau mai multe contracte de credit, cu respectarea prevederilor prezentei norme.
    (3) Nu se compensează dobânzile restante sau penalizatoare.
    ART. 12
    Valoarea maximă a ajutorului obţinut de un solicitant în cadrul schemei nu poate să depăşească echivalentul în lei a 200.000 euro (100.000 euro în cazul solicitanţilor care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost) pe durata a 3 ani fiscali consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs).
    ART. 13
    (1) Solicitantul poate beneficia de compensarea parţială a dobânzii doar pentru trimestrul calendaristic anterior solicitării, cu respectarea prevederilor cap. VI.
    (2) Compensarea parţială a dobânzii se acordă doar pentru trimestrele calendaristice în care solicitantul întruneşte condiţiile stipulate în prezenta normă. Refuzul de acordare a compensaţiei aferente unui anumit trimestru calendaristic nu exclude posibilitatea ca solicitantul să ceară şi să primească compensarea dobânzii plătite, aferentă trimestrelor calendaristice în care întruneşte condiţiile de acordare.

    CAP. VI
    Regula de cumul

    ART. 14
    Ajutorul de minimis acordat în baza prezentei scheme poate fi cumulat cu:
    a) ajutorul de minimis acordat în baza Regulamentului (UE) nr. 360/2012, în limita plafonului de minimis*6) prevăzut în acest regulament;
---------
    *6) Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general.

    b) ajutorul de minimis acordat în baza altor regulamente de minimis, cu condiţia încadrării în plafonul prevăzut la art. 12.

    ART. 15
    În cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, verificarea încadrării în limita plafonului de minimis se face luând în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează.
    ART. 16
    În cazul în care solicitantul se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional, pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.
    ART. 17
    (1) Ajutorul de minimis acordat de EximBank în baza prezentei scheme nu va fi cumulat cu niciun alt ajutor de stat acordat pentru aceleaşi costuri eligibile (legate de acelaşi proiect de investiţii), în cazul în care un asemenea cumul ar duce la depăşirea intensităţii maxime admise prevăzute în legislaţia specifică aplicabilă, după caz.
    (2) În acest sens, solicitanţii care beneficiază de alt ajutor de stat pentru susţinerea cheltuielilor eligibile ale unui proiect de investiţii nu pot beneficia de compensaţie de dobândă pentru creditul de investiţii destinat finanţării acestor cheltuieli eligibile, în cazul în care, conform contractelor încheiate, ajutorul de stat este prevăzut a se acorda la nivelul intensităţii maxime menţionate de legislaţia aplicabilă, indiferent de stadiul încasării efective a ajutorului.
    ART. 18
    Ajutorul de minimis va fi acordat numai după ce EximBank a verificat respectarea regulii de cumul, pe baza declaraţiei pe propria răspundere privind ajutoarele stat acordate solicitantului pentru aceleaşi cheltuieli eligibile, precum şi cu privire la ajutoarele de minimis acordate întreprinderii unice, după caz, în cursul anului fiscal curent şi al celor 2 ani fiscali anteriori.

    CAP. VII
    Acordarea compensaţiei de dobândă

    ART. 19
    (1) În vederea analizării solicitării de acordare a compensaţiei de dobândă, solicitanţii vor depune la EximBank documentaţia, cuprinzând:
    a) cererea de acordare a compensaţiei de dobândă;
    b) situaţia dobânzilor plătite la credit, întocmită pentru fiecare contract de credit şi avizată de banca finanţatoare;
    c) declaraţia pe propria răspundere cu privire la ajutoarele de stat acordate solicitantului pentru aceleaşi cheltuieli eligibile, precum şi cu privire la ajutoarele de minimis acordate întreprinderii unice, după caz, în cursul anului fiscal curent şi al celor 2 ani fiscali anteriori;
    d) acordul de consultare a C.R.C.;
    e) certificatul de atestare fiscală, la zi, şi certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerţului, la zi;
    f) copia contractului/contractelor de credit pentru care solicită compensaţia de dobândă, împreună cu toate actele adiţionale la acesta/acestea;
    g) dovada plăţii comisionului de înregistrare a cererii de acordare a compensaţiei de dobândă;
    h) lista persoanelor împuternicite să semneze Convenţia de acordare a compensaţiei de dobândă;
    i) alte documente specifice solicitate de EximBank, în funcţie de specificul finanţării pentru care se solicită compensaţia de dobândă.
    (2) Informaţiile şi declaraţiile furnizate de solicitant stau la baza stabilirii de către EximBank a valorii compensaţiei de dobândă.
    ART. 20
    (1) Cererea şi documentaţia necesare pentru acordarea compensării parţiale a dobânzii se depun la sediul unităţilor teritoriale ale EximBank ulterior încheierii fiecărui trimestru calendaristic; nu se acceptă transmiterea cererii şi a documentaţiei prin poştă.
    (2) Termenul-limită de depunere a solicitărilor este de 5 zile lucrătoare, începând cu data de 15 a primei luni din trimestrul calendaristic.
    ART. 21
    Pentru obţinerea compensării parţiale a dobânzii, solicitantul va plăti comisioane conform Caietului de comisioane al EximBank.
    ART. 22
    EximBank va analiza solicitarea de compensare parţială a dobânzii pe următoarele coordonate:
    - urmărirea încadrării solicitării de compensaţie în criteriile de eligibilitate prevăzute de prezenta normă;
    - verificarea încadrării în plafonul de minimis, respectiv suma totală a ajutoarelor de minimis acordate solicitantului/ întreprinderii unice într-o perioadă de 3 ani fiscali (2 ani fiscali anteriori plus anul curent), inclusiv compensarea parţială a dobânzii acordată prin EximBank, nu trebuie să depăşească plafonul de minimis stabilit la art. 12;
    - stabilirea punctajului aferent solicitărilor de compensaţie de dobândă;
    - calcularea valorii compensaţiei, aferentă perioadei pentru care se solicită, conform următoarei formule:
    Compensaţia = maximum 50% x dobânda plătită
    ART. 23
    Solicitările pentru acordarea compensării dobânzii vor fi selectate în limita bugetului trimestrial alocat schemei, în ordine descrescătoare a punctajului aferent fiecărui contract de credit, stabilit pe baza matricei prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta normă. În cazul în care se obţine punctaj egal, selecţia se face în ordinea depunerii la EximBank a dosarelor complete şi eligibile.
    ART. 24
    (1) Acordarea compensaţiei se aprobă de către Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări (C.I.F.G.A.).
    (2) În baza hotărârii C.I.F.G.A. de aprobare a solicitării de compensare parţială a dobânzii, EximBank va comunica beneficiarului de compensare valoarea maximă a ajutorului acordat şi caracterul de minimis al acestuia.
    (3) Plata compensaţiei se face în lei.

    CAP. VIII
    Monitorizarea şi raportarea ajutorului de minimis

    ART. 25
    (1) În cazul în care, ulterior acordării compensării parţiale de dobândă, se constată că au fost încălcate condiţiile prevăzute de legislaţia în domeniul ajutorului de minimis, EximBank va lua toate măsurile necesare pentru recuperarea sumelor plătite din fondurile statului sub formă de compensare parţială de dobândă.
    (2) Recuperarea prin executare silită se efectuează prin Corpul executorilor fiscali al EximBank, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare privind Codul de procedură fiscală şi prevederilor normelor interne privind recuperarea creanţelor administrate de EximBank în numele şi în contul statului.
    ART. 26
    EximBank va păstra evidenţa ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei scheme şi informaţiile referitoare la acestea pe o perioadă de 10 ani de la data ultimei alocări specifice de ajutor în cadrul acesteia, pentru a stabili dacă sunt respectate toate condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.
    ART. 27
    EximBank va transmite anual Consiliului Concurenţei un raport cu privire la implementarea schemei în conformitate cu legislaţia comunitară şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007.
    ART. 28
    Beneficiarii de ajutor de minimis vor ţine o evidenţă specifică a ajutoarelor primite, în conformitate cu legislaţia în domeniul ajutorului de stat.
    ART. 29
    În vederea asigurării transparenţei şi a unui control eficient al ajutoarelor de minimis, EximBank va aplica prevederile referitoare la schemele de minimis prevăzute la art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007, şi va transmite spre informare Consiliului Concurenţei schema de ajutor de minimis în termen de 15 zile de la data adoptării.
    ART. 30
    EximBank va furniza Consiliului Concurenţei toate informaţiile solicitate de Comisia Europeană cu privire la schema de ajutor de minimis, pentru a fi transmise acesteia, în termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea solicitării.

    CAP. IX
    Dispoziţii finale

    ART. 31
    În scopul aplicării prezentei norme, EximBank emite proceduri care se supun aprobării C.I.F.G.A.
    ART. 32
    Prezenta normă se aplică începând cu solicitările de compensare parţială a dobânzii ce se vor depune la EximBank în luna iulie 2014, pentru dobânda plătită aferentă trimestrului II din anul 2014.
    ART. 33
    În cazul în care compensaţiile de dobândă aprobate în luna iunie 2014, în baza prevederilor Normei privind compensarea parţială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-15-III/0), aprobată prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 45/2012, nu se plătesc până la data de 30 iunie 2014, bugetul prevăzut la art. 6 alin. (1) pentru trimestrul III din anul 2014 va fi suplimentat cu suma de 3 milioane lei.


    ANEXĂ
    la normă

                                    MATRICE
                    pentru determinarea punctajului aferent
                    solicitărilor de compensaţii de dobândă

┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐
│Nr. │ Indicator/Caracteristică │Punctaj│
│crt.│ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┤
│ 1│Domeniul de activitate*) corespunzător proiectului susţinut prin │
│ │acordarea compensaţiei de dobândă │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┤
│ │ Industrie │ │
│ │ Secţiunile B-D │ 4 │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │ Construcţii │ │
│ │ Secţiunea F │ 3 │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │ Comerţ şi servicii │ │
│ │ Secţiunea G │ 2 │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │ Hoteluri şi restaurante │ │
│ │ Secţiunea I │ 1 │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │ Altele │ 0 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┤
│ 2│Activitatea de export a solicitantului [ponderea**) exporturilor în total│
│ │cifră de afaceri] │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┤
│ │ Mai mult de 50% │ 5 │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │ Mai puţin de 50% │ 2 │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │ Nu are activitate de export │ 0 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┤
│ 3│Tipul investiţiei │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┤
│ │ Investiţie de modernizare/extindere │ 2 │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │ Investiţie de înlocuire │ 1 │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │ Alt tip de investiţie │ 0 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┤
│ 4│Proiectul de investiţii contribuie la protecţia mediului │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┤
│ │ Da │ 1 │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │ Nu │ 0 │
├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ TOTAL: │maximum│
│ │ 12 │
│ │ puncte│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘

--------
    *) Secţiunea CAEN conform anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN.
    **) La 31 decembrie 20.. (anul anterior solicitării).

                                    -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016