Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 7 din 23 februarie 2022  privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, aprobat prin Hotărârea Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia nr. 22/2009    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 7 din 23 februarie 2022 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, aprobat prin Hotărârea Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia nr. 22/2009

EMITENT: Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud Vest Oltenia
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 403 din 27 aprilie 2022
    Având în vedere:
    - Nota de fundamentare nr. 10, precum şi anexele ataşate la această notă;
    – dispoziţiile art. 7 alin. (1) şi ale art. 18 din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 10 alin. (1) lit. o) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, aprobat prin Hotărârea Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia nr. 22/2009, cu modificările ulterioare,
    Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia h o t ă r ă ş t e:


    ART. I
    Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, aprobat prin Hotărârea Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia nr. 22/2009*), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 607 din 3 septembrie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    *) Hotărârea Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia nr. 22/2009 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.


    ART. II
    Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia,
                    Cosmin-Mihai Popescu

    Craiova, 23 februarie 2022.
    Nr. 7.
    ANEXA 1

    REGULAMENT
    de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
    CAP. I
    Organizarea Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
    ART. 1
    (1) Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, denumit în continuare Consiliul pentru dezvoltare regională, este organismul regional deliberativ, fără personalitate juridică, care este constituit şi funcţionează pe principii parteneriale la nivelul regiunii de dezvoltare regională Sud-Vest Oltenia, în scopul coordonării activităţilor de elaborare şi monitorizare ce decurg din politicile de dezvoltare regională.
    (2) Consiliul pentru dezvoltare regională îşi desfăşoară activitatea în concordanţă cu obiectivele politicii regionale stabilite prin Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 2
    Consiliul pentru dezvoltare regională este alcătuit din preşedinţii consiliilor judeţene Dolj, Gorj, Olt, Vâlcea şi Mehedinţi şi din câte un reprezentant al fiecărei categorii de consilii locale municipale, orăşeneşti şi comunale din fiecare judeţ al regiunii.

    ART. 3
    (1) Consiliul pentru dezvoltare regională alege un preşedinte şi un vicepreşedinte, care nu pot fi reprezentanţi ai aceluiaşi judeţ; aceste funcţii sunt îndeplinite, prin rotaţie, pentru câte un mandat de un an, de către preşedinţii consiliilor judeţene.
    (2) În cazul în care preşedintele nu îşi poate îndeplini atribuţiile, acestea vor fi preluate de drept şi integral de către vicepreşedinte.
    (3) În absenţa motivată a preşedintelui şi a vicepreşedintelui, lucrările reuniunilor Consiliului pentru dezvoltare regională vor fi conduse de către un membru al acestuia, ales prin votul deschis al majorităţii membrilor prezenţi la reuniune.

    ART. 4
    Secretariatul Consiliului pentru dezvoltare regională este constituit şi este asigurat prin personal specializat din cadrul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, denumită în continuare Agenţie.

    ART. 5
    (1) La fiecare reuniune a Consiliului pentru dezvoltare regională participă de drept directorul Agenţiei.
    (2) Prefecţii judeţelor care intră în componenţa regiunii de dezvoltare pot participa fără drept de vot la lucrările Consiliului pentru dezvoltare regională.
    (3) În funcţie de problematica supusă dezbaterii, la lucrările acestui organism pot participa, pe bază de invitaţie, fără drept de vot, şi alţi reprezentanţi ai consiliilor locale, municipale, orăşeneşti şi comunale, ai instituţiilor şi organizaţiilor cu atribuţii în domeniul dezvoltării regionale, reprezentanţi desemnaţi de organizaţiile patronale şi sindicale reprezentative la nivel naţional, precum şi reprezentanţi ai societăţii civile; aceştia pot face propuneri pe care Consiliul pentru dezvoltare regională le poate dezbate şi supune la vot.
    (4) În cazul reuniunilor Consiliului pentru dezvoltare regională în cadrul cărora se supun spre avizare sau aprobare proiecte de dezvoltare regională, conform prevederilor art. 7 alin. (2) lit. c) şi d) din Legea nr. 315/2004, cu modificările şi completările ulterioare, membrii acestuia semnează o declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate. În cazul în care unul dintre membrii Consiliului pentru dezvoltare regională este şi reprezentantul unei autorităţi publice care a depus un proiect spre aprobare în vederea finanţării, acesta va anunţa consiliul. La aceste şedinţe nu participă decât membrii Consiliului pentru dezvoltare regională, directorul Agenţiei şi, eventual, salariaţi ai Agenţiei, datorită confidenţialităţii problemelor supuse aprobării.
    (5) Nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind conflictul de interese, precum şi a declaraţiilor de confidenţialitate atrage răspunderea membrilor Consiliului pentru dezvoltare regională şi se sancţionează conform dispoziţiilor legale în vigoare; membrii Consiliului pentru dezvoltare regională, inclusiv preşedintele şi vicepreşedintele acestuia, nu pot deţine această calitate şi nu pot fi realeşi pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care se constată vinovăţia acestora, potrivit art. 5 alin. (5) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor pentru dezvoltare regională, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.256/2004.

    CAP. II
    Funcţionarea Consiliului pentru dezvoltare regională
    ART. 6
    (1) Reuniunile Consiliului pentru dezvoltare regională se desfăşoară, prin rotaţie, în fiecare judeţ din regiune, în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor care îl constituie şi cu condiţia reprezentării tuturor judeţelor din cadrul regiunii.
    (2) Dacă la o şedinţă a Consiliului pentru dezvoltare regională nu sunt întrunite condiţiile de participare prevăzute la alin. (1), atunci ea se amână, urmând să fie convocată o nouă şedinţă în termen de 15 zile calendaristice. Şedinţa convocată în urma unei amânări se desfăşoară chiar dacă nu întruneşte condiţiile prevăzute la alin. (1), iar hotărârile adoptate de Consiliul pentru dezvoltare regională în cadrul acestei şedinţe sunt obligatorii.
    (3) Membrii Consiliului pentru dezvoltare regională care nu pot participa din motive obiective la reuniunile acestuia pot desemna, prin mandat scris, un înlocuitor sau pot participa online la şedinţe.
    (4) Absenţa membrilor Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia de la şedinţă este comunicată secretariatului. În această comunicare va fi desemnat reprezentantul de drept care poate participa şi vota în numele preşedintelui de consiliu, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi regulamentului de organizare şi funcţionare de la nivelul consiliului judeţean/local, după caz. De asemenea, mandatul scris privind numirea unui înlocuitor la şedinţa Consiliului pentru dezvoltare regională va cuprinde şi motivarea neparticipării la şedinţă.
    (5) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Consiliul pentru dezvoltare regională adoptă hotărâri prin consens. Dacă acesta nu se realizează, hotărârile vor fi luate prin vot cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi. În caz de paritate, votul preşedintelui este decisiv.
    (6) Hotărârile adoptate se comunică instituţiei naţionale cu atribuţii în domeniul dezvoltării regionale, membrilor Consiliului pentru dezvoltare regională, precum şi celor interesaţi care au participat la şedinţă, de către secretariatul acestui organism, în termen de 15 zile lucrătoare de la data adoptării.

    ART. 7
    (1) Şedinţele ordinare ale Consiliului pentru dezvoltare regională se desfăşoară trimestrial, la convocarea preşedintelui sau, în absenţa acestuia, a vicepreşedintelui. Dacă preşedintele anunţă în încheierea şedinţei data la care se va desfăşura proxima şedinţă şi această dată este anterioară trecerii a 3 luni, şedinţa anunţată va fi, de asemenea, şedinţă ordinară.
    (2) În cazuri deosebite, şedinţele extraordinare ale Consiliului pentru dezvoltare regională se pot organiza la solicitarea unei treimi din numărul total al membrilor Consiliului pentru dezvoltare regională, a preşedintelui Consiliului pentru dezvoltare regională, a directorului Agenţiei, precum şi la cererea Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regională.
    (3) Consiliul pentru dezvoltare regională poate adopta hotărâri prin procedură scrisă.
    (4) Acordul membrilor Consiliului pentru dezvoltare regională privind adoptarea hotărârilor prin procedură scrisă se transmite de către aceştia, în format electronic şi pe fax, pe adresa preşedintelui şi vicepreşedintelui Consiliului pentru dezvoltare regională, precum şi pe adresa secretariatului Consiliului pentru dezvoltare regională, constituit în cadrul Agenţiei.
    (5) Hotărârile se consideră aprobate în procedură scrisă dacă acordul este dat de majoritatea simplă a membrilor Consiliului pentru dezvoltare regională, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii propunerii de hotărâre. În caz de paritate, acordul preşedintelui este decisiv.
    (6) În textul fiecărei hotărâri adoptate prin procedură scrisă conform alin. (3)-(5) se specifică modalitatea de adoptare a acesteia.
    (7) Hotărârile adoptate în procedură scrisă se comunică de către secretariatul Consiliului pentru dezvoltare regională, în decurs de 5 zile lucrătoare de la data adoptării acestora, instituţiilor şi persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (6).

    ART. 8
    (1) Pentru şedinţele ordinare, ordinea de zi, materialele supuse dezbaterii şi aprobării, convocatorul cuprinzând numele persoanelor invitate expres se transmit preşedintelui Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia şi se avizează de către acesta cu 7 zile lucrătoare înainte de şedinţă. Preşedintele aprobă materialele transmise ori poate face completări, observaţii sau orice alte modificări, în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicare.
    (2) Convocarea şi transmiterea invitaţiilor, a ordinii de zi, precum şi a materialelor supuse dezbaterii la şedinţele Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia către membrii acestuia, precum şi către invitaţi se fac în scris, dar şi în format online de către secretariatul Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, cu cel puţin 7 zile calendaristice înainte de data desfăşurării reuniunii. În mod obligatoriu, acestea conţin ziua, ora, locul desfăşurării şi ordinea de zi, precum şi adresa site-ului de pe care pot fi obţinute informaţii cu privire la reuniunea respectivă.
    (3) Ordinea de zi a şedinţei Consiliului pentru dezvoltare regională se publică pe site-ul Agenţiei, cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de data şedinţei.

    ART. 9
    (1) Pe baza convocatorului cu lista de invitaţi, aprobat în prealabil de către preşedintele Consiliului pentru dezvoltare regională, se procedează la verificarea prezenţei, eventual la eliminarea din sala de şedinţă a persoanelor care nu se regăsesc pe convocatorul cu invitaţii, şedinţa nefiind publică, potrivit art. 7 alin. (8) din Legea nr. 315/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a gradului de confidenţialitate al unor probleme supuse dezbaterii şi aprobării.
    (2) La începutul fiecărei şedinţe, preşedintele Consiliului pentru dezvoltare regională supune la vot ordinea de zi a acesteia, care se aprobă cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
    (3) Ordinea de zi poate fi modificată, cuprinzând şi alte probleme decât cele comunicate iniţial, cu aprobarea majorităţii simple a numărului membrilor prezenţi.
    (4) La sfârşitul fiecărei şedinţe se stabileşte data viitoarei şedinţe ordinare.

    CAP. III
    Atribuţiile Consiliului pentru dezvoltare regională
    ART. 10
    (1) Principalele atribuţii ale Consiliului pentru dezvoltare regională sunt, potrivit art. 7 alin. (2)-(5), art. 8 alin. (2) şi (4), art. 9 lit. n) şi art. 10 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 315/2004, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele:
    a) analizează şi aprobă strategia şi programele de dezvoltare regională;
    b) sprijină elaborarea în parteneriat a Planului naţional de dezvoltare;
    c) aprobă proiectele de dezvoltare regională, selecţionate la nivel regional, în concordanţă cu criteriile, priorităţile şi metodologia elaborate de instituţia naţională cu atribuţii în domeniul dezvoltării regionale, împreună cu organismele regionale specializate;
    d) transmite Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regională, pentru aprobarea finanţării, portofoliul propus de proiecte pentru care se aplică o procedură de selecţie la nivel naţional;
    e) aprobă criteriile, priorităţile, alocarea şi destinaţiile resurselor Fondului pentru dezvoltare regională;
    f) prezintă Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regională propuneri privind alocarea de resurse la Fondul pentru dezvoltare regională;
    g) urmăreşte utilizarea fondurilor alocate din Fondul pentru dezvoltare regională;
    h) propune Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regională cuantumul contribuţiilor anuale, în limita sumelor aprobate prin bugetele judeţelor alocate pentru Fondul pentru dezvoltare regională, pentru finanţarea obiectivelor politicilor regionale, precum şi destinaţia şi eşalonările de plată ale acestora;
    i) comunică consiliilor judeţene hotărârea privind aprobarea cuantumului sumelor stabilite la nivelul Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regională, în funcţie de numărul de locuitori din judeţul respectiv, reprezentând contribuţiile financiare ale acestora alocate pentru Fondul pentru dezvoltare regională, contribuţii care vor fi prevăzute în bugetele anuale proprii ale acestora, în cadrul unei poziţii distincte, denumită „Dezvoltare şi promovare regională“. Consiliile judeţene vor adopta hotărâri în aplicarea hotărârilor consiliilor pentru dezvoltare regională, în termen de maximum 60 de zile de la primirea comunicării privind cuantumul contribuţiilor anuale stabilite. Contribuţiile anuale vor fi vărsate trimestrial la Fondul pentru dezvoltare regională administrat de agenţiile pentru dezvoltare regională;
    j) asigură spaţii adecvate şi corespunzătoare pentru sediul şi birourile Agenţiei, având în vedere arhiva şi volumul mare al documentelor (respectarea legislaţiei în vigoare privind confidenţialitatea documentelor şi necesitatea securizării acestora), precum şi numărul de salariaţi;
    k) atrage alte contribuţii financiare, locale şi regionale, în vederea realizării obiectivelor regionale; sursele atrase se constituie ca venituri la Fondul pentru dezvoltare regională;
    l) aprobă rapoartele de activitate semestriale întocmite de agenţiile pentru dezvoltare regională;
    m) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Agenţiei, avându-se în vedere cheltuielile administrative, cheltuielile de capital, cheltuielile de publicitate a programelor de dezvoltare regională, cheltuielile cu personalul etc.;
    n) coordonează şi sprijină dezvoltarea parteneriatelor regionale;
    o) elaborează şi aprobă regulamentul propriu de funcţionare, în conformitate cu regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor pentru dezvoltare regională;
    p) avizează contractele, convenţiile, acordurile, protocoalele, precum şi alte documente similare încheiate de Agenţie cu terţii în domeniul specific de activitate, inclusiv cu instituţiile similare din cadrul Uniunii Europene, şi informează corespunzător Consiliul Naţional pentru Dezvoltare Regională;
    q) aprobă prin hotărâre statutul de organizare şi funcţionare al Agenţiei, precum şi organigrama acesteia şi statul de funcţii;
    r) coordonează activităţile de mediatizare la nivel regional a politicilor şi obiectivelor de dezvoltare regională, a programelor regionale finanţate de Uniunea Europeană, precum şi pe cele privind utilizarea, la nivelul regiunii, a fondurilor, asigurând transparenţa şi informarea corectă, rapidă şi în timp util a cetăţenilor, în special a întreprinzătorilor;
    s) avizează în prealabil planul anual de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante de la nivelul Agenţiei.

    (2) Consiliul pentru dezvoltare regională numeşte directorul general al Agenţiei, prin concurs, în caz de vacanţă a postului, potrivit prevederilor art. 8 alin. (6) din Legea nr. 315/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi altor prevederi legislative în vigoare.
    (3) Se înfiinţează funcţia de director general adjunct, care este numit şi eliberat din funcţie de către Consiliul pentru dezvoltare regională în condiţiile similare cu numirea/eliberarea în/din funcţie de către Consiliul pentru dezvoltare regională a directorului general.
    (4) În condiţiile în care posturile de director general şi director general adjunct rămân vacante, Consiliul pentru dezvoltare regională numeşte un director general interimar/director general adjunct interimar.
    (5) Funcţia de şef al Autorităţii de management al Programului operaţional regional va fi ocupată prin concurs.
    (6) Eliberarea din funcţie a directorului Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia se face de către Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii şi ale oricăror acte normative care reglementează domeniul relaţiilor de muncă.
    (7) Începerea cercetării disciplinare se hotărăşte, în şedinţă, prin votul majorităţii simple a membrilor titulari ai Consiliului pentru dezvoltare regională.
    (8) În cursul cercetării directorul are dreptul să formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare.
    (9) Hotărârea privind eliberarea din funcţie a directorului Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia se transmite în scris, în termen de maximum 5 zile de la data adoptării acesteia, spre informare, Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regională. În şedinţa imediat următoare, secretariatul Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regională informează membrii consiliului naţional despre aceasta.
    (10) Hotărârea Consiliului pentru dezvoltare regională privind eliberarea din funcţie a directorului Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia este însoţită de procesul-verbal detaliat al şedinţei, precum şi de documentaţia care să ateste cauzele care au determinat eliberarea din funcţie a acestuia.
    (11) În cazul încetării raporturilor de serviciu ale directorului Agenţiei, perioada de interimat va fi asigurată de către o persoană din cadrul Agenţiei desemnată de către Consiliul pentru dezvoltare regională şi care are o experienţă continuă de cel puţin 3 ani în domeniul implementării proiectelor de dezvoltare regională.

    ART. 11
    Preşedintele Consiliului pentru dezvoltare regională are următoarele atribuţii principale:
    a) convoacă, coordonează pregătirea şi conduce şedinţele Consiliului pentru dezvoltare regională;
    b) aprobă proiectul ordinii de zi, lista cuprinzând invitaţii, precum şi materialele ce urmează să fie transmise cu ocazia convocării şedinţelor Consiliului pentru dezvoltare regională;
    c) semnează hotărârile şi procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului pentru dezvoltare regională, rapoartele semestriale, precum şi raportul anual de activitate ale acestuia;
    d) aprobă modificările la procesele-verbale ale şedinţelor, ţinând seama de propunerile şi observaţiile vicepreşedintelui, ale membrilor Consiliului pentru dezvoltare regională, precum şi ale secretariatului acestuia;
    e) împreună cu vicepreşedintele reprezintă Consiliul pentru dezvoltare regională în cadrul Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regională;
    f) reprezintă regiunea şi Consiliul pentru dezvoltare regională în relaţiile cu alte regiuni din ţară şi din străinătate;
    g) alte atribuţii care rezultă din prevederile Legii nr. 315/2004, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 12
    Vicepreşedintele Consiliului pentru dezvoltare regională are următoarele atribuţii:
    a) preia, pe bază de mandat scris, semnat de preşedintele Consiliului pentru dezvoltare regională, atribuţiile acestuia, dacă preşedintele, din motive justificate, nu le poate îndeplini;
    b) participă la organizarea şedinţelor Consiliului pentru dezvoltare regională;
    c) face observaţii şi propuneri cu privire la conţinutul şi modul de întocmire a procesului-verbal al şedinţei Consiliului pentru dezvoltare regională;
    d) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de Consiliul pentru dezvoltare regională;
    e) împreună cu preşedintele reprezintă Consiliul pentru dezvoltare regională în cadrul Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regională.


    ART. 13
    (1) În cazul în care sunt constatate încălcări repetate ale prezentului regulament de către membrii Consiliului pentru dezvoltare regională, precum: neparticiparea la şedinţele Consiliului pentru dezvoltare regională, fără o motivare justificată şi fără a desemna prin mandat un înlocuitor, cauzând astfel prejudicii regiunii prin neaprobarea la termen a unor situaţii, evaluări, activităţi supuse dezbaterii şi incluse pe ordinea de zi, încălcarea solemnităţii şedinţelor prin perturbarea derulării acestora, precum şi în cazul în care unul dintre consiliile judeţene membre ale Consiliului pentru dezvoltare regională nu virează două trimestre succesiv contribuţiile datorate, Consiliul pentru dezvoltare regională analizează situaţia creată.
    (2) În urma analizei, supune la vot, cu majoritate simplă, întocmirea unei documentaţii care să prezinte situaţia şi dispune soluţionarea acesteia în conformitate cu prevederile legale, după care o comunică reprezentantului consiliului judeţean membru al Consiliului pentru dezvoltare regională care a încălcat prevederile prezentului regulament, reprezentantului Guvernului din cadrul judeţului în cauză, Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regională şi altor foruri şi instanţe abilitate să soluţioneze situaţia.

    ART. 14
    Activităţile principale ale secretariatului Consiliului pentru dezvoltare regională sunt:
    a) pregătirea documentelor necesare convocării reuniunilor Consiliului pentru dezvoltare regională;
    b) publicarea pe site-ul Agenţiei a ordinii de zi şi a proceselor-verbale, precum şi a materialelor pentru care Consiliul pentru dezvoltare regională hotărăşte publicarea;
    c) convocarea şi transmiterea invitaţiilor la şedinţele Consiliului pentru dezvoltare regională, conform prevederilor art. 7 alin. (1) şi (2) şi art. 8 alin. (1) şi (2);
    d) întocmirea procesului-verbal al şedinţelor Consiliului pentru dezvoltare regională şi transmiterea formei finale semnate de către preşedintele consiliului, precum şi a hotărârilor Consiliului pentru dezvoltare regională instituţiei naţionale cu atribuţii în domeniul dezvoltării regionale, membrilor consiliului, precum şi celor interesaţi, prevăzuţi la art. 6 alin. (6), în termen de 15 zile de la data la care a avut loc şedinţa;
    e) înregistrarea acordului transmis prin procedură scrisă, conform art. 7 alin. (3)-(5), şi transmiterea hotărârilor adoptate, în termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării acestora, instituţiilor şi persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (6);
    f) redactarea rapoartelor semestriale, precum şi a raportului anual de activitate ale Consiliului pentru dezvoltare regională şi transmiterea acestora, după aprobarea lor de către Consiliul pentru dezvoltare regională, în maximum 30 de zile de la sfârşitul perioadei menţionate, spre informare, Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regională;
    g) primirea şi înregistrarea mandatelor scrise privind numirea unor înlocuitori la şedinţele Consiliului pentru dezvoltare regională;
    h) asigurarea, între şedinţe, a asistenţei de specialitate preşedintelui şi vicepreşedintelui Consiliului pentru dezvoltare regională;
    i) înregistrarea şi păstrarea în condiţii specifice adecvate a declaraţiilor de confidenţialitate şi imparţialitate date de membrii Consiliului pentru dezvoltare regională, conform art. 5 alin. (5);
    j) primirea şi distribuirea corespondenţei destinate Consiliului pentru dezvoltare regională;
    k) constituirea şi păstrarea unui registru de evidenţă complet privind şedinţele şi activităţile Consiliului pentru dezvoltare regională;
    l) asigurarea activităţilor de registratură şi arhivare a documentelor privind activităţile Consiliului pentru dezvoltare regională;
    m) alte activităţi care sunt stabilite de Consiliul pentru dezvoltare regională.


    CAP. IV
    Dispoziţii finale
    ART. 15
    Membrii Consiliului pentru dezvoltare regională îşi exercită atribuţiile cu titlu gratuit.

    ART. 16
    (1) Adoptarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru dezvoltare regională se face cu votul a două treimi din numărul membrilor acestuia şi numai în prezenţa a cel puţin un reprezentant din fiecare judeţ. În caz de amânare a întrunirii Consiliului pentru dezvoltare regională, la următoarea reuniune, regulamentul va fi adoptat prin consens sau cu majoritate simplă, potrivit art. 6 alin. (2) şi (5) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor pentru dezvoltare regională, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.256/2004.
    (2) Modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru dezvoltare regională se poate face cu votul a două treimi din numărul membrilor acestuia şi numai în prezenţa a cel puţin un reprezentant din fiecare judeţ. În caz de amânare a întrunirii Consiliului pentru dezvoltare regională, la următoarea reuniune, modificarea regulamentului va fi adoptată prin consens sau cu majoritate simplă, potrivit art. 6 alin. (2) şi (5) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor pentru dezvoltare regională, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.256/2004.                    Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj,
                    Popescu Cosmin-Mihai
                    Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj,
                    Vasile Dorin Cosmin
                    Preşedintele Consiliului Judeţean Mehedinţi,
                    Georgescu Aladin Gigi
                    Preşedintele Consiliului Judeţean Olt,
                    Oprescu Marius
                    Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea,
                    Rădulescu Constantin

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016