Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 668 din 31 iulie 2014  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 668 din 31 iulie 2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 11 august 2014

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. I
    Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 20 februarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

    1. La articolul 2 alineatul (1) litera f), punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "2. în domeniile economie şi comerţ, prin care se asigură urmărirea şi controlul respectării reglementărilor legale în vigoare;"

    2. La articolul 3 alineatul (1) litera A punctul 1, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) industrială, referitoare la evoluţia dezvoltării sectoarelor industriei de prelucrare a produselor industriale şi a bunurilor de consum - electrotehnică, electronică şi mecanică fină, biotehnologii, mobilă, minerit neenergetic, metalurgie, chimie, petrochimie, textile, pielărie, lemn, sticlă, ceramică, materiale de construcţii, construcţii de maşini, reciclarea materialelor;"

    3. La articolul 3 alineatul (1) litera A, punctele 2, 25, 29, 33 şi 57 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "2. centralizează şi prelucrează datele necesare pentru întocmirea rapoartelor către Uniunea Europeană din domeniul economic, al promovării competitivităţii produselor industriale, comerţului şi al ajutorului de stat din domeniile coordonate, în aria de competenţă, cu consultarea celorlalte instituţii interesate şi în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 379/2013 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene şi pentru completarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu excepţia informaţiilor şi datelor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.084/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 2.964/95/CE de introducere a înregistrării importurilor şi livrărilor de ţiţei în cadrul Comunităţii, a Deciziei Consiliului Uniunii Europene 1999/280/CE privind o procedură comunitară de informare şi de consultare asupra costurilor de aprovizionare cu ţiţei şi asupra preţurilor de consum ale produselor petroliere şi a Deciziei Comisiei Europene 1999/566/CE de aplicare a Deciziei 1999/280/CE a Consiliului privind o procedură comunitară de informare şi de consultare asupra costurilor de aprovizionare cu ţiţei şi a preţurilor de consum ale produselor petroliere, care se transmit, în condiţiile legii, de către Departamentul pentru Energie, prin direcţia de specialitate;
    ..................................................................................................
    25. asigură dialogul permanent şi transparent cu patronatele şi asociaţiile sindicale din domeniile coordonate, cu mass-media şi societatea civilă, în scopul informării reciproce corecte, complete şi la timp şi al perfecţionării cadrului legislativ aferent domeniilor coordonate;
    .................................................................................................
    29. coordonează, cu respectarea Hotărârii Guvernului nr. 379/2013, domeniul infrastructurii calităţii şi urmăreşte aplicarea unitară a măsurilor aferente pentru produsele reglementate de legislaţia Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a acestora;
    ..................................................................................................
    33. asigură derularea procesului de privatizare la operatorii economici pentru care Ministerului Economiei are calitatea de instituţie publică implicată, în condiţiile legii, prin Departamentul pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului;
    ..................................................................................................
    57. solicită informaţii economice şi sociale, necesare Ministerului Economiei la elaborarea politicilor industriale;"

    4. La articolul 3 alineatul (1) litera A, după punctul 33 se introduce un nou punct, punctul 33^1, cu următorul cuprins:
    "33^1. prin Departamentul pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, îndeplineşte atribuţiile instituite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2014 privind înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;"

    5. La articolul 3 alineatul (1) litera A, punctele 67, 72, 73 şi 88 se abrogă.

    6. La articolul 3 alineatul (1) litera A, după punctul 70 se introduc două noi puncte, punctele 70^1 şi 70^2, cu următorul cuprins:
    "70^1. colaborează, împreună cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice, la elaborarea şi implementarea politicilor şi programelor de cercetare, inovare şi transfer de tehnologie în domeniile de activitate;
    70^2. asigură, în calitate de operator de program, implementarea Programului de eficienţă energetică, în conformitate cu obiectivele Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014;"

    7. La articolul 3 alineatul (1) litera B, după punctul 41 se introduc trei noi puncte, punctele 42 - 44, cu următorul cuprins:
    "42. asigură managementul unitar al promovării şi derulării operaţiunilor de comerţ exterior pentru societăţile în care acţionar majoritar este statul;
    43. iniţiază, organizează şi coordonează expansiunea economică şi comercială externă pe pieţele de interes, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe;
    44. cooperează cu Ministerul Afacerilor Externe şi cu celelalte instituţii cu atribuţii în materie de diplomaţie economică la realizarea demersurilor legate de promovarea obiectivelor economice ale României în străinătate."

    8. La articolul 7, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu al Ministerului Economiei este de 318 posturi finanţate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului economiei. Din numărul maxim de posturi, 83 de posturi se utilizează pentru reţeaua de promovare comercial-economică externă."

    9. La articolul 7, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (7) şi (8), cu următorul cuprins:
    "(7) Structura organizatorică detaliată şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale unităţilor aflate în subordinea şi în coordonarea Ministerului Economiei se aprobă prin ordin al ministrului economiei, în condiţiile legii.
    (8) Conducătorii instituţiilor publice aflate în subordinea Ministerului Economiei sunt numiţi şi revocaţi prin ordin al ministrului economiei, cu excepţiile prevăzute de lege."

    10. La articolul 8, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Statele de funcţii pentru instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Economiei se aprobă prin ordin al ministrului economiei sau, după caz, prin ordin al ministrului delegat."

    11. La articolul 9, după alineatul (4) se introduc patru noi alineate, alineatele (4^1) - (4^4), cu următorul cuprins:
    "(4^1) Ministrul economiei coordonează, în condiţiile legii, politicile economice ale Departamentului pentru Energie şi ale Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism.
    (4^2) În aplicarea alin. (4^1), actele normative elaborate de Departamentul pentru Energie sau Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism în baza sau în legătură cu documente de politică economică se avizează de ministrul economiei.
    (4^3) Programele, strategiile, politicile investiţionale care constituie documente de politică economică în sensul art. 4 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, se supun avizării sau, după caz, aprobării ministrului economiei.
    (4^4) Avizul ministrului economiei emis în aplicarea alin. (4^2) are caracter conform."

    12. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 13. - (1) Ministerul Economiei şi toate unităţile aflate în structura sau în subordinea acestuia pot închiria spaţii pentru necesităţi proprii, în condiţiile legii.
    (2) Ministerul Economiei poate închiria unor operatori economici sau poate da în folosinţă gratuită altor instituţii de utilitate publică spaţii situate în imobilele proprietate publică sau privată a statului, în care îşi desfăşoară activitatea şi/sau pe care le administrează, în condiţiile legii."

    13. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

    ART. II
    Încadrarea în numărul de posturi şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu procedura aplicabile fiecărei categorii de personal, în minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    ART. III
    Alineatul (2) al articolului 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare al ISCIR se aprobă prin ordin al inspectorului de stat şef."
    ART. IV
    Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 20 februarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.


                                 PRIM-MINISTRU
                              VICTOR-VIOREL PONTA

                                Contrasemnează:
                                ---------------
                              Ministrul economiei,
                                Constantin Niţă

                               Viceprim-ministru,
                        ministrul dezvoltării regionale
                           şi administraţiei publice,
                             Nicolae-Liviu Dragnea

                         Ministrul finanţelor publice,
                              Ioana-Maria Petrescu

                        Ministrul delegat pentru buget,
                                  Liviu Voinea

                         Ministrul fondurilor europene,
                           Eugen Orlando Teodorovici

                          Ministrul muncii, familiei,
                             protecţiei sociale şi
                             persoanelor vârstnice,
                                  Rovana Plumb

                         Ministrul afacerilor externe,
                                Titus Corlăţean

                      p. Ministrul delegat pentru energie,
                                Borbely Karoly,
                                secretar de stat

                            Ministrul delegat pentru
                        întreprinderi mici şi mijlocii,
                          mediul de afaceri şi turism,
                              Florin Nicolae Jianu


    Bucureşti, 31 iulie 2014.
    Nr. 668.


    ANEXĂ
    -----
(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 47/2013)
-------------------------------------------------


               STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A MINISTERULUI ECONOMIEI

    Numărul maxim de posturi - 318 (exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului economiei), din care 83 de posturi - reţea externă
------
    NOTĂ (CTCE)
    Structura organizatorică a Ministerului Economiei se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 597 din 11 august 2014, la pagina 14. (a se vedea imaginea asociată)

                                     -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016