Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 654 din 16 iunie 2021  pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 337/2017     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 654 din 16 iunie 2021 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 337/2017

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 611 din 18 iunie 2021
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 6^1 alin. (4) din Legea nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. III din Legea nr. 172/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ARTICOL UNIC
    Normele metodologice privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 337/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 411 din 31 mai 2017, se modifică şi se completează, după cum urmează:
    1. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În vederea obţinerii şi transmiterii către autoritatea solicitantă a documentelor prevăzute la alin. (1) lit. d) - f), Inspecţia Muncii solicită inspectoratelor teritoriale de muncă efectuarea de verificări şi acţiuni de control cu privire la situaţiile de detaşare transnaţională prevăzute la art. 5 alin. (2) din Lege, în principal cu privire la orice nerespectare sau abuz în ceea ce priveşte normele aplicabile privind detaşarea transnaţională, inclusiv cazurile transnaţionale de muncă nedeclarată şi de activitate independentă fictivă în materie de detaşare a salariaţilor"

    2. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) Întreprinderile prevăzute la art. 3 lit. a) din Lege au obligaţia de a transmite inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială urmează să se desfăşoare activitatea o declaraţie privind detaşarea transnaţională a salariaţilor, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, în limba română, cel târziu anterior începerii activităţii"

    3. La articolul 7, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Întreprinderile prevăzute la art. 3 lit. a) din Lege transmit inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială se desfăşoară activitatea orice modificare a elementelor prevăzute în anexa nr. 1, cel târziu în ziua producerii modificării"

    4. La articolul 7 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:
    "b^1) măsura cu caracter transnaţional corespunzătoare situaţiei de detaşare, prevăzută de art. 5 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Lege;"

    5. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 7^1
    (1) Notificarea prevăzută la art. 6^1 alin. (3) din Lege, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, se transmite inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială urmează să îşi desfăşoare activitatea salariatul/salariaţii detaşat/detaşaţi şi cuprinde în principal următoarele elemente:
    a) instituţia destinatară (inspectoratul teritorial de muncă);
    b) identitatea întreprinderii prevăzute la art. 3 lit. a) din Lege;
    c) măsura cu caracter transnaţional corespunzătoare situaţiei de detaşare, prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Lege;
    d) motivele invocate pentru aplicarea prevederilor art. 6^1 alin. (3) din Lege;
    e) datele de identificare ale salariatului/salariaţilor pentru care se solicită aplicarea prevederilor art. 6^1 alin. (3) din Lege;
    f) durata, respectiv data de începere şi data de încheiere a perioadei pentru care se solicită aplicarea prevederilor art. 6^1 alin. (3) din Lege;
    g) adresa/adresele locului de muncă.
    (2) Notificarea privind prelungirea detaşării, prevăzută la art. 6^1 alin. (3) din Lege, precum şi orice modificare a elementelor acesteia se pot întocmi şi transmite:
    a) în format letric, prin depunere directă sau transmitere prin servicii poştale sau curierat;
    b) în format electronic, prin serviciul de poştă electronică sau orice alte mijloace de comunicare prevăzute de Lege;
    c) prin completarea on-line a unui formular, accesibil pe o platformă unică gestionată de Inspecţia Muncii şi inspectoratele teritoriale de muncă, respectând cerinţele tehnice şi de autentificare.
    (3) Modalitatea de întocmire şi transmitere prevăzută la alin. (2) lit. c) se va aplica de la momentul realizării platformei tehnice necesară completării şi gestionării datelor şi informaţiilor furnizate prin intermediul formularului on-line."

    6. La articolul 9 alineatul (3), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:
    "j) orice alte surse de informare media cu care intră în contact sau care sunt aduse la cunoştinţa Inspecţiei Muncii şi/sau inspectoratului teritorial de muncă"

    7. După articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 14^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 14^1
    (1) În situaţia prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. c) din Lege, în cazul în care salariatul, care a fost pus la dispoziţia întreprinderii utilizatoare, îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul unui alt stat membru, altul decât România, în contextul prestării transnaţionale de servicii prin aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (2) din Lege de către întreprinderea utilizatoare, salariatul este considerat a fi detaşat pe teritoriul respectivului stat membru de către agentul de muncă temporară cu care acesta se află întrun raport de muncă.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), întreprinderea utilizatoare stabilită sau care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României are obligaţia de a informa agentul de muncă temporară care a pus la dispoziţie salariatul, cu cel puţin 30 de zile înainte de începerea activităţii pe teritoriul respectivului stat, şi de a notifica inspectoratul teritorial de muncă, cel târziu în ziua anterioară detaşării salariatului pe teritoriul respectivului stat membru"

    8. După articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 20, cu următorul cuprins:
    "ART. 20
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice."

    9. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
    10. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2, al cărei cuprins este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Mihnea-Claudiu Drumea,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul afacerilor externe,
                    Cornel Feruţă,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul cercetării, inovării şi digitalizării,
                    Cristian-Marius Litan,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 16 iunie 2021.
    Nr. 654.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la Normele metodologice)
    DECLARAŢIE
    privind detaşarea transnaţională a salariaţilor
    1. Instituţia destinatară*) .....................................................................
    2. Întreprinderea care detaşează salariaţi pe teritoriul României:
    2.1. Denumire .....................................................................
    2.2. Sediu**)
    .....................................................................

    2.3. Numărul de înmatriculare***) .....................................................................
    2.4. [ ] Reprezentant legal în România [ ] Salariat desemnat ca persoană de legătură cu organele de control din România
    2.4.1. Numele şi prenumele
    .............................................................................

    2.4.2. Adresa de domiciliu
    ..................................................................................    3. Beneficiarul prestării de servicii/Unitatea sau întreprinderea situată pe teritoriul României/Întreprinderea utilizatoare:
    3.1. Denumire .....................................................................
    3.2. Sediul social .....................................................................
    3.3. Sediul secundar (sucursală/punct de lucru)****)
    ........................................................................


    4. Informaţii privind detaşarea:
    4.1. Data de la care începe detaşarea ............................................
    4.2. Scopul detaşării*****)
    .....................................................................

    4.3. Durata anticipată a detaşării .....................................................................
    4.4. Măsura cu caracter transnaţional corespunzătoare situaţiei de detaşare:
    [ ] a) detaşarea unui salariat pe teritoriul României, în numele întreprinderii şi sub coordonarea acesteia, în cadrul unui contract încheiat între întreprinderea care face detaşarea şi beneficiarul prestării de servicii care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, dacă există un raport de muncă, pe perioada detaşării, între salariat şi întreprinderea care face detaşarea;
    [ ] b) detaşarea unui salariat la o unitate sau la o întreprindere care aparţine grupului de întreprinderi, situată pe teritoriul României, dacă există un raport de muncă, pe perioada detaşării, între salariat şi întreprinderea care face detaşarea;
    [ ] c) punerea la dispoziţie a unui salariat, de către un agent de muncă temporară, la o întreprindere utilizatoare stabilită sau care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, dacă există un raport de muncă, pe perioada detaşării, între salariat şi agentul de muncă temporară


    5. Întreprinderea menţionată la pct. 2 va detaşa următorii salariaţi:

┌────┬─────────┬───────┬────────┬────────┬────────────────┐
│Nr. │Numele şi│Funcţia│Data │Codul │ │
│crt.│prenumele│/ │naşterii│numeric │Cetăţenia******)│
│ │ │Meseria│ │personal│ │
├────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───────┴────────┴────────┴────────────────┘    *) Se completează denumirea inspectoratului teritorial de muncă destinatar în a cărui rază urmează să se desfăşoare activitatea salariaţilor detaşaţi.
    **) Se completează cu adresa completă a sediului întreprinderii (stradă, număr, localitate, stat).
    ***) Se completează codul unic de înregistrare sau un alt număr de identificare a întreprinderii.
    ****) Se completează cu adresa completă a sediului secundar/locului de muncă organizat (stradă, număr, localitate).
    *****) Se completează cu obiectul contractului încheiat între întreprinderea prestatoare stabilită pe teritoriul altui stat membru sau al Confederaţiei Elveţiene şi beneficiarul prestării de servicii/unitatea sau întreprinderea din cadrul grupului de întreprinderi situată pe teritoriul României/întreprinderea utilizatoare.
    ******) Pentru salariaţii care nu au cetăţenia unui stat membru al Uniunii Europene sau a unui stat membru al Spaţiului Economic European se va completa obligatoriu pct. II.
    Declar pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală în vigoare, că următorii salariaţi care nu au cetăţenia unui stat membru al Uniunii Europene sau a unui stat membru al Spaţiului Economic European şi care sunt detaşaţi în baza dispoziţiilor Legii nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, îndeplinesc condiţiile legale de muncă din .......................................................*).

┌────┬─────────┬───────┬────────┬────────┬─────────┐
│Nr. │Numele şi│Funcţia│Data │Codul │ │
│crt.│prenumele│/ │naşterii│numeric │Cetăţenia│
│ │ │Meseria│ │personal│ │
├────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───────┴────────┴────────┴─────────┘


    *) Se va completa cu statul membru al Uniunii Europene sau statul membru al Spaţiului Economic European pe teritoriul căruia întreprinderea menţionată la pct. I subpct. 2 îşi are stabilit sediul.
    Denumirea societăţii .....................................................................
    Numele şi prenumele reprezentantului legal/împuternicitului ............................ Data ..................................
    Semnătura ……………...............................
    Ştampila
    Instrucţiuni de completare
    Formularul trebuie să fie completat cu litere de tipar, utilizându-se numai spaţiile punctate. Toate rubricile sunt obligatorii.

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 2 la Normele metodologice)
    NOTIFICARE
    privind prelungirea detaşării, prevăzută la art. 6^1 alin. (3) din Legea nr. 16/2017  privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale
    1. Instituţia destinatară*..................................................
    2. Întreprinderea care detaşează salariaţi pe teritoriul României:
    2.1. Denumire .............................................
    2.2. Sediu** .....................................................................
    2.3. Numărul de înmatriculare*** ....................................................................
    2.4. [ ] Reprezentant legal în România
    [ ] Salariat desemnat ca persoană de legătură cu organele de control din România
    2.4.1. Numele şi prenumele .....................................................................
    2.4.2. Adresa de domiciliu .....................................................................


    3. Motivele invocate pentru aplicarea prevederilor art. 6^1 alin. (3) din Legea nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale, cu modificările şi completările ulterioare (Lege):
    4. Informaţii privind detaşarea:
    4.1. Durata şi datele de începere şi de încheiere a perioadei pentru care se solicită aplicarea prevederilor art. 6^1 alin. (3) din Lege .....................................................
    4.2. Datele de identificare ale salariatului/salariaţilor detaşat/detaşaţi pentru care se solicită aplicarea prevederilor art. 6^1 alin. (3) din Lege
    4.3. Adresa/Adresele locului de muncă**** .....................................................................
    4.4. Măsura cu caracter transnaţional corespunzătoare situaţiei de detaşare:
    [ ] a) detaşarea unui salariat pe teritoriul României, în numele întreprinderii şi sub coordonarea acesteia, în cadrul unui contract încheiat între întreprinderea care face detaşarea şi beneficiarul prestării de servicii care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, dacă există un raport de muncă, pe perioada detaşării, între salariat şi întreprinderea care face detaşarea;
    [ ] b) detaşarea unui salariat la o unitate sau la o întreprindere care aparţine grupului de întreprinderi, situată pe teritoriul României, dacă există un raport de muncă, pe perioada detaşării, între salariat şi întreprinderea care face detaşarea;
    [ ] c) punerea la dispoziţie a unui salariat, de către un agent de muncă temporară, la o întreprindere utilizatoare stabilită sau care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, dacă există un raport de muncă, pe perioada detaşării, între salariat şi agentul de muncă temporară.


    * Se completează denumirea inspectoratului teritorial de muncă destinatar în a cărui rază urmează să se desfăşoare activitatea salariaţilor detaşaţi.
    ** Se completează cu adresa completă a sediului întreprinderii (stradă, număr, localitate, stat).
    *** Se completează codul unic de înregistrare sau un alt număr de identificare a întreprinderii.
    **** Se completează cu adresa completă a sediului secundar/locului de muncă organizat (stradă, număr, localitate).
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016