Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 631 din 11 mai 2022  pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie şi a standardelor de acreditare şi de evaluare externă periodică în învăţământul preuniversitar    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 631 din 11 mai 2022 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie şi a standardelor de acreditare şi de evaluare externă periodică în învăţământul preuniversitar

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 493 din 18 mai 2022
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie şi a standardelor de acreditare şi de evaluare externă periodică în învăţământul preuniversitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.225 din 14 decembrie 2020, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

    ART. II
    Unităţilor de învăţământ/Furnizorilor de educaţie aflaţi în procedura de evaluare externă în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare provizorie/de acreditare sau în procedura evaluării periodice a calităţii li se aplică dispoziţiile prezentei hotărâri.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul educaţiei,
                    Sorin-Mihai Cîmpeanu

    Bucureşti, 11 mai 2022.
    Nr. 631.
    ANEXA 1

    (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 994/2020)
    Standardele de autorizare de funcţionare provizorie şi standardele
    de acreditare şi de evaluare externă periodică în învăţământul preuniversitar

    Definiţii şi precizări
    1. Acreditarea presupune, în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, parcurgerea a două etape succesive: autorizarea de funcţionare provizorie şi acreditarea.
    2. Standardul pentru autorizarea de funcţionare provizorie reprezintă cerinţele minime obligatorii de înfiinţare a unei noi unităţi de învăţământ sau a unui/unei nou/noi nivel, specializări, calificări, program de studiu într-o unitate de învăţământ deja înfiinţată, la iniţiativa unei persoane juridice publice sau private. Autorizarea de funcţionare provizorie se acordă în condiţiile în care toate cerinţele standardelor de autorizare sunt îndeplinite.
    3. Standardul de acreditare reprezintă cerinţele minime obligatorii pentru existenţa şi funcţionarea oricărei unităţi de învăţământ, aşa cum sunt ele definite de legislaţia în vigoare. Aceste condiţii vizează, pe lângă existenţa tuturor cerinţelor îndeplinite la autorizare, şi funcţionarea, conform reglementărilor legale în vigoare, a unităţii de învăţământ, precum şi obţinerea rezultatelor scontate în urma furnizării serviciilor de educaţie. Acreditarea se acordă în condiţiile în care toate cerinţele standardelor de autorizare şi de acreditare sunt îndeplinite. Nivelul calităţii definit prin standardele de acreditare este „satisfăcător“.
    4. Standardul de referinţă reprezintă descrierea cerinţelor care definesc un nivel optimal de realizare a unei activităţi de către o organizaţie furnizoare de educaţie, pe baza bunelor practici existente la nivel naţional, european sau mondial. Cerinţele standardului de referinţă nu sunt obligatorii, şcoala are libertatea de a-şi alege opţiunile strategice de dezvoltare stabilite prin obiective strategice cuprinse în propriul plan de dezvoltare - Plan de dezvoltare instituţională (PDI)/Plan de acţiune al şcolii (PAS), având ca reper cerinţele descrise în standardele de referinţă. Acordarea unui calificativ de tipul „bine“, „foarte bine“ sau „excelent“ depinde de gradul de atingere a acestor standarde.
    5. Conform prevederilor legale, acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie şi a acreditării se realizează prin ordin de ministru, la propunerea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, denumită în continuare ARACIP.
    6. Formatul standardului este următorul:
    a) enumerarea celor 24 de indicatori, în ordinea domeniilor şi a criteriilor stabilite de reglementările legale în vigoare;
    b) la fiecare indicator sunt menţionate cerinţe comune şi cerinţe specifice, dacă este cazul, pentru diferite niveluri de învăţământ şi tipuri de unităţi de învăţământ. Au fost identificate cerinţe specifice pentru (în paranteză, prescurtarea folosită pentru cerinţele specifice respectivului nivel/tip de învăţământ): învăţământul liceal - vocaţional şi tehnologic , învăţământul profesional şi învăţământul postliceal) (t); învăţământul antepreşcolar şi preşcolar (ap; p), învăţământul special (s), învăţământul antepreşcolar special - intervenţie timpurie (s-it) şi învăţământul special care funcţionează în cadrul centrelor de reeducare/penitenciarelor/centrelor de detenţie (s-r). Cerinţele specifice pot fi, după caz, adaptări ale standardelor comune sau suplimentări ale acestora;
    c) cerinţele pentru standardul de autorizare provizorie, pentru standardul de acreditare şi pentru standardul de referinţă sunt cumulative, cu excepţia celor marcate cu (*), care se verifică numai la evaluarea externă pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare provizorie. Pentru vizitele de evaluare externă în vederea acreditării şi evaluării periodice, cerinţele respective sunt verificate de inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti.
    Domeniul: A. Capacitatea instituţională
    Criteriul: a) Structurile instituţionale, administrative şi manageriale
    Indicatorul 1. Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective: planul de dezvoltare şi planul managerial

┌──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┐
│Cerinţe pentru │Cerinţe pentru │ │
│standardul de │standardul de │Cerinţe pentru │
│autorizare de │acreditare şi │standardul de │
│funcţionare │evaluare externă │referinţă │
│provizorie │periodică │ │
├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│A.1. Existenţa │ │ │
│planului de │ │C.1. Facilitarea │
│dezvoltare │ │participării │
│instituţională │ │beneficiarilor de │
│(PDI), respectiv a│ │educaţie prevăzuţi│
│planului de │ │de lege, precum şi│
│acţiune şcolară │B.1. Corelarea PDI│a altor │
│(PAS), pe termen │/PAS cu │reprezentanţi │
│mediu - minimum 4 │strategiile şi │specifici ai │
│ani/un ciclu │politicile │comunităţii la │
│şcolar - pentru │europene, │elaborarea PDI/PAS│
│organizaţia │naţionale, │C.2 Includerea în │
│furnizoare de │regionale şi │PDI/PAS a │
│educaţie, cu │locale privind │proiectelor, │
│forma, structura │educaţia şi │parteneriatelor, │
│şi conţinutul │formarea │programelor şi/sau│
│stabilite prin │profesională │măsurilor privind │
│reglementările │B.2. Publicarea, │colaborarea între │
│legale în vigoare │prin afişare sau │unitatea de │
│A.2. Definirea în │în formă │învăţământ, │
│cadrul PDI/PAS a │electronică, a PDI│părinţi şi │
│unor ţinte │/PAS şi a planului│comunitatea locală│
│strategice şi │managerial pentru │pentru realizarea │
│programe care │anul şcolar în │ţintelor │
│abordează explicit│curs │strategice │
│îmbunătăţirea │B.3. Evidenţa şi │stabilite │
│participării la │prezentarea │C.3. Includerea în│
│educaţie, a │rezultatelor │PDI/PAS a │
│rezultatelor │obţinute în │ţintelor, │
│învăţării şi a │implementarea PDI/│programelor şi/sau│
│stării de bine a │PAS referitoare la│activităţilor │
│antepreşcolarilor,│îmbunătăţirea │stabilite la │
│preşcolarilor/ │participării la │cererea │
│elevilor, în │educaţie, a │beneficiarilor de │
│general şi pentru │rezultatelor │educaţie din │
│antepreşcolari, │învăţării şi a │comunitate, │
│preşcolari/elevi │stării de bine a │inclusiv, dacă │
│aparţinând │antepreşcolarilor,│este cazul, a │
│categoriilor │preşcolarilor/ │minorităţilor │
│dezavantajate/ │elevilor, în │existente sau a │
│vulnerabile │general şi, dacă │unor elemente de │
│existente la │este cazul, pentru│educaţie │
│nivelul unităţii │grupurile │interculturală │
│de învăţământ │dezavantajate/ │C.4. Includerea │
│A.3. Fundamentarea│vulnerabile de │dimensiunii │
│PDI/PAS pe date │antepreşcolari, │europene şi │
│actualizate │preşcolari/ elevi │internaţionale în │
│obţinute prin │existente la │PDI/PAS prin │
│analiza │nivelul unităţii │activităţi, │
│contextului şi │şcolare │programe, │
│factorilor de risc│B.4. Specificarea │parteneriate şi │
│de natură │în PDI/PAS a │proiecte specifice│
│demografică, │metodelor şi │educaţiei │
│socioeconomică şi │instrumentelor de │interculturale/ │
│culturală în care │evaluare, precum │pentru diversitate│
│funcţionează │şi a indicatorilor│C.5. Includerea în│
│organizaţia │de realizare a │PDI/PAS a cel │
│furnizoare de │ţintelor │puţin unei/unui │
│educaţie, pe │strategice │ţinte/program/ │
│obiectivele │B.5. Îndeplinirea │activitate privind│
│strategiilor │ţintelor │educaţia │
│naţionale din │strategice propuse│incluzivă, privind│
│domeniul educaţiei│în PDI/PAS, cu │atragerea şi │
│A.4. Existenţa │justificarea celor│integrarea în │
│planului │ce sunt modificate│comunitatea │
│managerial pentru │/îmbunătăţite pe │şcolară a tuturor │
│primul an şcolar, │parcursul │categoriilor/ │
│cu forma, │implementării PDI/│grupurilor │
│structura şi │PAS │vulnerabile de │
│conţinutul │B.6. Revizuirea, │antepreşcolari, │
│stabilite prin │dacă este cazul, a│preşcolari/elevi │
│reglementările │PDI/PAS (inclusiv │C.6. Existenţa în │
│legale în vigoare │a ţintelor │PDI/PAS şi în │
│A.5. Existenţa în │strategice), ca │planul managerial │
│PDI/PAS şi în │urmare a │a ţintelor │
│planul managerial │modificării │strategice │
│a ţintelor │condiţiilor │specifice, │
│strategice, │interne ale │respectiv a │
│respectiv a │organizaţiei, a │activităţilor │
│programelor/ │contextului │dedicate │
│activităţilor │economic, │îmbunătăţirii │
│referitoare la │demografic, │rezultatelor │
│toate nivelurile, │social, cultural, │învăţării şi a │
│filierele şi │legislativ în care│stării de bine a │
│formele de │funcţionează │antepreşcolarilor,│
│învăţământ │organizaţia │preşcolarilor/ │
│existente în │furnizoare de │elevilor din │
│unitatea şcolară │educaţie, după caz│grupuri │
│A.6. Respectarea │B.7. Realizarea │dezavantajate/ │
│prin PDI/PAS şi │activităţilor din │vulnerabile şi, │
│planul managerial │planurile │respectiv, a celor│
│a drepturilor │manageriale pentru│talentaţi şi/sau │
│copilului/omului, │ultimul ciclu de │capabili de │
│a principiilor │învăţământ, cu │performanţe înalte│
│nediscriminării şi│justificarea celor│C.7. Existenţa │
│ale egalităţii de │care nu au putut │unor ţinte │
│şanse între femei │fi implementate, │strategice/ │
│şi bărbaţi, dacă │dacă este cazul │programe/ │
│este cazul, a │ │activităţi │
│drepturilor │ │specifice │
│minorităţilor │ │educaţiei │
│naţionale │ │interculturale/ │
│existente în │ │pentru diversitate│
│şcoală │ │ │
├──────────────────┴──────────────────┴──────────────────┤
│Cerinţe specifice pentru învăţământul liceal, vocaţional│
│şi tehnologic, învăţământul profesional şi învăţământul │
│postliceal │
├──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┤
│Cerinţe pentru │Cerinţe pentru │ │
│standardul de │standardul de │Cerinţe pentru │
│autorizare de │acreditare şi │standardul de │
│funcţionare │evaluare externă │referinţă │
│provizorie │periodică │ │
├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │C.1.t. Consultarea│
│A.3.t. Corelarea │ │şi cooptarea │
│Planului de │B.4.t. Corelarea │reprezentanţilor │
│acţiune al │rezultatelor │mediului local de │
│unităţii de │obţinute în urma │afaceri, ai │
│învăţământ - PAS │implementării PAS │organizaţiilor │
│cu Planul local de│cu indicatorii de │nonguvernamentale │
│acţiune pentru │produs sau de │şi ai │
│învăţământ - PLAI │rezultat din PLAI │administraţiei │
│şi cu Planul │şi cu PRAI în │locale în procesul│
│regional de │vigoare │de elaborare a PDI│
│acţiune pentru │ │/PAS, precum şi în│
│învăţământ - PRAI │ │implementarea │
│ │ │acestuia, după caz│
├──────────────────┴──────────────────┴──────────────────┤
│Cerinţe specifice pentru învăţământul special şi special│
│integrat, inclusiv antepreşcolar (intervenţie timpurie) │
├──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┤
│Cerinţe pentru │Cerinţe pentru │ │
│standardul de │standardul de │Cerinţe pentru │
│autorizare de │acreditare şi │standardul de │
│funcţionare │evaluare externă │referinţă │
│provizorie │periodică │ │
├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│A.3.s. Corelarea │ │ │
│PDI/PAS cu nevoile│ │ │
│elevilor cu │ │ │
│cerinţe │ │ │
│educaţionale │ │ │
│speciale şi/sau cu│ │ │
│dizabilităţi │ │ │
│A.6.s. Corelarea │ │ │
│planului │- │- │
│managerial cu │ │ │
│nevoile │ │ │
│individuale ale │ │ │
│elevilor cu │ │ │
│cerinţe │ │ │
│educaţionale │ │ │
│speciale şi/sau │ │ │
│dizabilităţi │ │ │
└──────────────────┴──────────────────┴──────────────────┘
    Domeniul: A. Capacitatea instituţională
    Criteriul: a) Structurile instituţionale, administrative şi manageriale
    Indicatorul 2. Organizarea internă şi funcţionarea curentă a unităţii de învăţământ

┌──────────────┬─────────────────┬─────────────────┐
│Cerinţe pentru│Cerinţe pentru │ │
│standardul de │standardul de │Cerinţe pentru │
│autorizare de │acreditare şi │standardul de │
│funcţionare │evaluare externă │referinţă │
│provizorie │periodică │ │
├──────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │B.8. Respectarea │ │
│ │programului şi a │ │
│ │schemei orare │ │
│ │stabilite (cu │ │
│ │excepţia │ │
│ │unităţilor de │ │
│ │învăţământ pentru│ │
│ │educaţie │C.8. Promovarea │
│ │timpurie) │(prin afişare la │
│ │B.9. │loc vizibil şi în│
│ │Implementarea de │format │
│ │tipuri de │electronic, pe │
│ │intervenţie la │pagina web a │
│ │nivelul şcolii cu│unităţii de │
│ │scopul reducerii │învăţământ) │
│ │absenteismului │componenţei şi │
│A.7. Existenţa│şi, după caz, a │rezultatelor │
│organigramei │părăsirii │activităţii │
│organizaţiei │timpurii a şcolii│structurilor de │
│furnizoare de │/abandonului │conducere şi │
│educaţie, cu │şcolar în │funcţionale │
│elementele │perioada de la │(inclusiv │
│structurale, │ultima evaluare │deciziile/ │
│cu liniile de │externă │hotărârile │
│comunicare, │B.10. Respectarea│acestora) │
│decizie şi │tuturor │C.9. Promovarea │
│raportare şi │drepturilor │(prin afişare la │
│cu structurile│conferite de │loc vizibil şi în│
│de conducere │legislaţia în │format │
│şi funcţionale│vigoare │electronic, pe │
│- │beneficiarilor şi│pagina web a │
│compartimente,│personalului │unităţii de │
│departamente, │şcolii prin │învăţământ) │
│stabilite de │legislaţia în │activităţilor │
│reglementările│vigoare │curriculare, │
│legale în │B.11 Realizarea │extracurriculare,│
│vigoare, şi cu│de demersuri │de dezvoltare │
│respectarea │pentru prezenţa │profesională a │
│acestora │membrilor │cadrelor │
│A.8. Existenţa│organismelor de │didactice │
│regulamentului│conducere a │C.10. Promovarea │
│intern şi a │unităţii de │(prin afişare la │
│regulamentului│învăţământ la │loc vizibil şi în│
│de organizare │activităţi │format │
│şi funcţionare│B.12. │electronic, pe │
│elaborate │Implementarea de │pagina web a │
│conform │măsuri ce pot │unităţii de │
│legislaţiei în│duce la reducerea│învăţământ) │
│vigoare sau a │/eliminarea │deciziilor/ │
│liniilor │abaterilor │hotărârilor/ │
│directoare de │disciplinare şi a│punctelor de │
│funcţionare, a│abaterilor de la │vedere ale │
│regulilor │prevederile │organismelor │
│interne de │reglementărilor │consultative ale │
│funcţionare │interne │părinţilor şi │
│pentru │B.13. │elevilor │
│viitoarea │Fundamentarea │C.11. Facilitarea│
│personalitate │evaluării │de activităţi │
│juridică │personalului cu │specifice │
│existente în │nivelul de │consultării │
│regulamentele │îndeplinire a │organismelor │
│iniţiatorului │atribuţiilor │reprezentative │
│sau într-un │stabilite în fişa│ale părinţilor şi│
│proiect, după │postului, │elevilor înainte │
│caz │inclusiv │de toate │
│A.9. Existenţa│rezultatele │deciziile şi │
│fişelor │obţinute de către│hotărârile │
│posturilor, în│elevi şi │importante ale │
│formatul │contribuţia la │conducerii │
│stabilit prin │realizarea │unităţii de │
│reglementările│ţintelor │învăţământ │
│legale în │strategice şi a │C.12. Preluarea │
│vigoare, │activităţilor din│propunerilor │
│pentru toate │documentele de │consiliului │
│posturile │prognoză │elevilor şi a │
│prevăzute în │B.14. Promovarea,│consiliului │
│schema de │respectarea şi │consultativ/ │
│încadrare şi │aplicarea de │asociaţiei │
│organigramă, │către conducerea │părinţilor în │
│inclusiv cu │şi salariaţii │activitatea │
│atribuţii şi │unităţii de │unităţii de │
│răspunderi în │învăţământ a │învăţământ sau │
│domeniul │reglementărilor │motivarea │
│securităţii şi│legale cu privire│respingerii lor │
│sănătăţii în │la etică, │C.13. Existenţa │
│muncă, │integritate, │unui sistem de │
│corespunzător │evitarea │monitorizare, │
│funcţiilor │conflictelor de │alertă şi │
│exercitate │interese, │intervenţie │
│A.10. │prevenirea şi │timpurie în │
│Existenţa │raportarea │privinţa │
│programului de│fraudelor, │cazurilor de │
│funcţionare a │actelor de │absenteism, risc │
│unităţii de │corupţie, precum │de abandon şcolar│
│învăţământ şi │şi semnalarea │şi rezultate │
│a schemei │neregularităţilor│slabe la │
│orare (cu │B.15. Reflectarea│învăţătură │
│excepţia │diversităţii │C.14. Organizarea│
│unităţilor de │sociale, etnice │de demersuri │
│învăţământ │şi culturale în │pentru │
│pentru │măsurile │reflectarea în │
│educaţie │implementate de │componenţa │
│timpurie)* │structurile de │organismelor │
│ │conducere, │consultative ale │
│ │consultative şi │elevilor şi ale │
│ │funcţionale, │părinţilor a │
│ │conform │structurii etnice│
│ │legislaţiei în │a comunităţii în │
│ │vigoare, dacă │care funcţionează│
│ │este cazul │unitatea de │
│ │B.16. Asigurarea │învăţământ, dacă │
│ │transparenţei │este cazul │
│ │decizionale a │ │
│ │structurilor de │ │
│ │conducere şi │ │
│ │funcţionale, în │ │
│ │conformitate cu │ │
│ │reglementările │ │
│ │legale în vigoare│ │
├──────────────┴─────────────────┴─────────────────┤
│Cerinţe specifice pentru învăţământul liceal, │
│vocaţional şi tehnologic, învăţământul profesional│
│şi învăţământul postliceal │
├──────────────┬─────────────────┬─────────────────┤
│Cerinţe pentru│Cerinţe pentru │ │
│standardul de │standardul de │Cerinţe pentru │
│autorizare de │acreditare şi │standardul de │
│funcţionare │evaluare externă │referinţă │
│provizorie │periodică │ │
├──────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │C.13.t. Existenţa│
│ │ │unui sistem de │
│ │ │monitorizare şi │
│ │B.8.t. Realizarea│evaluare a │
│ │stagiilor de │derulării │
│ │pregătire │stagiilor de │
│ │practică la │pregătire │
│ │operatorul │practică la │
│- │economic conform │operatorul │
│ │planificării şi │economic, │
│ │cu rezultatele │fundamentat pe │
│ │stabilite prin │feedbackul │
│ │reglementările │obţinut de la │
│ │legale │elevi, tutorii de│
│ │ │practică, │
│ │ │reprezentanţi ai │
│ │ │angajatorilor │
└──────────────┴─────────────────┴─────────────────┘
    Domeniul: A. Capacitatea instituţională
    Criteriul: a) Structurile instituţionale, administrative şi manageriale
    Indicatorul 3. Existenţa şi funcţionarea sistemului de comunicare internă şi externă şi de gestionare a informaţiei

┌───────────────┬──────────────────┬────────────────┐
│Cerinţe pentru │Cerinţe pentru │ │
│standardul de │standardul de │Cerinţe pentru │
│autorizare de │acreditare şi │standardul de │
│funcţionare │evaluare externă │referinţă │
│provizorie │periodică │ │
├───────────────┼──────────────────┼────────────────┤
│ │B.17. Funcţionarea│ │
│ │comunicării │C.15. Informarea│
│ │formale interne cu│anuală sau ori │
│ │personalul │de câte ori este│
│ │propriu, cu │nevoie a │
│ │beneficiarii │beneficiarilor │
│ │direcţi ai │direcţi şi │
│ │educaţiei şi cu │indirecţi ai │
│ │părinţii/ │educaţie privind│
│ │reprezentantul │derularea │
│ │legal - în │procesului de │
│ │calitate de │învăţământ şi │
│ │beneficiari │privind │
│ │indirecţi ai │rezultatele │
│ │educaţie conform │aşteptate şi │
│ │reglementărilor │obţinute │
│ │legale │C.16. │
│ │B.18. Respectarea │Demonstrarea │
│A.11. Existenţa│termenelor şi a │comunicării │
│sistemului de │altor prevederi │interne - cu │
│comunicare │legale privind │personalul │
│internă cu │răspunsul corect │unităţii de │
│personalul │la solicitările de│învăţământ şi cu│
│propriu, cu │informaţii de │beneficiarii │
│beneficiarii │interes public şi │direcţi ai │
│direcţi ai │a cerinţelor │educaţiei │
│educaţiei şi cu│privind │C.17. Reducerea │
│părinţii/ │prelucrarea │termenelor de │
│reprezentantul │datelor cu │răspuns la │
│legal - în │caracter personal │solicitările │
│calitate de │B.19. Colectarea │beneficiarilor │
│beneficiari │anuală, corectă, │direcţi şi │
│indirecţi ai │de la nivelul │indirecţi de │
│educaţie │comunităţii şi al │educaţie, ale │
│conform │unităţii de │personalului şi │
│reglementărilor│învăţământ, a │ale persoanelor │
│legale │datelor privind │şi instituţiilor│
│A.12. Existenţa│factorii de risc │cu care se │
│sistemului de │care pot afecta │comunică, sub │
│comunicare │participarea │termenele │
│externă - cu │şcolară, starea de│prevăzute de │
│autorităţi │bine a │lege │
│publice, alte │antepreşcolarilor,│C.18. Utilizarea│
│instituţii şi │preşcolarilor/ │de către │
│organizaţii │elevilor şi │personalul │
│A.13. Existenţa│obţinerea │unităţii de │
│sistemului de │rezultatelor │învăţământ a │
│înregistrare, │scontate │mijloacelor │
│gestionare, │B.20. Colectarea │electronice de │
│arhivare şi │anuală, corectă, a│arhivare şi │
│actualizare a │datelor privind │regăsire a │
│datelor - │opţiunile de │datelor, │
│inclusiv │orientare şcolară │înregistrărilor │
│accesarea │şi, după caz, │şi documentelor │
│platformelor şi│profesională a │C.19. Asigurarea│
│completarea │elevilor din anii │accesului, acolo│
│bazelor │terminali, pentru │unde este cazul,│
│electronice de │fiecare nivel de │la date şi │
│date (cu │învăţământ şi │informaţii │
│asigurarea │program de studiu │relevante pentru│
│securităţii │B.21. Colectarea │beneficiarii cu │
│datelor │anuală, de la │dizabilităţi, în│
│personale), │nivelul │limbaje, formate│
│conform │comunităţii şi al │şi forme de │
│legislaţiei în │unităţii de │comunicare │
│vigoare* │învăţământ, a │accesibile, │
│ │datelor privind │adecvate tipului│
│ │destinaţia │de dizabilitate,│
│ │ulterioară a │pe baza │
│ │absolvenţilor, │acordului │
│ │pentru fiecare │părintelui sau │
│ │nivel de │al │
│ │învăţământ şi │reprezentantului│
│ │program de studiu,│legal │
│ │pe bază de │C.20. │
│ │eşantion │Prelucrarea şi │
│ │B.22. │utilizarea │
│ │Implementarea │datelor │
│ │măsurilor pentru │naţionale, │
│ │eliminarea │judeţene şi │
│ │situaţiilor de │locale în │
│ │segregare şcolară,│activitatea de │
│ │definite conform │planificare şi │
│ │reglementărilor în│raportare │
│ │vigoare │ │
├───────────────┴──────────────────┴────────────────┤
│Cerinţe specifice pentru învăţământul liceal, │
│vocaţional şi tehnologic, învăţământul profesional │
│şi învăţământul postliceal │
├───────────────┬──────────────────┬────────────────┤
│Cerinţe pentru │Cerinţe pentru │ │
│standardul de │standardul de │Cerinţe pentru │
│autorizare de │acreditare şi │standardul de │
│funcţionare │evaluare externă │referinţă │
│provizorie │periodică │ │
├───────────────┼──────────────────┼────────────────┤
│A.12.t./1. │ │ │
│Comunicarea cu │ │ │
│reprezentanţii │ │ │
│operatorilor │B.20t. │ │
│economici din │Argumentarea │ │
│domeniile de │ofertei de formare│ │
│pregătire │profesională pe │ │
│şcolarizate, în│colectarea anuală,│C.16.t. │
│vederea │de la nivelul │Informarea │
│stabilirii unei│comunităţii şi/sau│beneficiarilor │
│oferte de │al unităţii de │privind datele │
│formare │învăţământ, a │economice, │
│profesională şi│datelor necesare │cererea pieţei │
│a elaborării │pentru corelarea │muncii şi │
│curriculumului │ofertei de formare│contextul │
│în concordanţă │profesională a │socioeconomic │
│cu nevoile │unităţii de │ │
│specifice ale │învăţământ cu │ │
│pieţei muncii │cererea pieţei │ │
│pe plan local │muncii │ │
│şi cu │ │ │
│priorităţile de│ │ │
│dezvoltare │ │ │
│locală │ │ │
└───────────────┴──────────────────┴────────────────┘
    Domeniul: A. Capacitatea instituţională
    Criteriul: a) Structurile instituţionale, administrative şi manageriale
    Indicatorul 4. Asigurarea sănătăţii şi securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea şcolară

┌──────────────┬────────────────┬──────────────────┐
│Cerinţe pentru│Cerinţe pentru │ │
│standardul de │standardul de │Cerinţe pentru │
│autorizare de │acreditare şi │standardul de │
│funcţionare │evaluare externă│referinţă │
│provizorie │periodică │ │
├──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│ │ │C.21. Asigurarea │
│ │ │prezenţei │
│ │ │permanente în │
│ │ │unitatea de │
│ │ │învăţământ a │
│ │ │personalului │
│ │ │medico-sanitar │
│ │ │calificat - prin │
│ │ │angajare sau pe │
│ │ │bază de acorduri │
│ │ │sau parteneriate │
│ │B.23. │C.22. Realizarea │
│ │Implementarea │anuală a │
│ │măsurilor ce pot│programelor şi │
│ │sprijini │activităţilor de │
│ │cunoaşterea şi │educaţie pentru │
│ │aplicarea de │sănătate, inclusiv│
│ │către personal │a celor de │
│ │şi beneficiari a│prevenire şi │
│ │regulilor │combatere a │
│ │igienice şi │comportamentelor │
│ │sanitare şi │dăunătoare │
│ │privind │sănătăţii │
│ │asigurarea │C.23. Promovarea │
│ │serviciilor │de către │
│ │medicale/de │conducerea şi │
│ │sănătate │personalul │
│ │(inclusiv a │unităţii de │
│ │serviciilor │învăţământ a unui │
│ │medicale de │stil de viaţă │
│ │urgenţă), │sănătos (inclusiv │
│ │conform │a deprinderilor de│
│ │prevederilor │igienă personală │
│ │legale │şi a alimentaţiei │
│ │B.24. │sănătoase) prin │
│ │Organizarea, la │realizarea unor │
│ │nivelul unităţii│activităţi │
│ │de învăţământ, a│educaţionale în │
│ │exerciţiilor/ │acest sens şi prin│
│ │simulărilor │exemplu personal │
│ │prevăzute de │C.24. Facilitarea │
│ │lege în privinţa│participării │
│ │comportamentului│membrilor │
│ │în situaţii de │familiilor │
│A.14. │urgenţă │fiecărui │
│Asigurarea │B.25. │antepreşcolar şi │
│accesului │Implementarea │preşcolar şi a │
│copiilor/ │măsurilor ce │fiecărui elev la │
│elevilor la │facilitează │cel puţin o │
│servicii │cunoaşterea şi │activitate/an │
│medicale/de │respectarea de │privind prevenirea│
│sănătate │către toate │şi combaterea │
│(medicină │părţile │violenţei în │
│şcolară şi/sau│interesate a │şcoală şi în │
│medicină │prevederilor │familie │
│primară), la │legale privind │C.25. Facilitarea │
│servicii │securitatea │participării │
│medicale de │tuturor celor │membrilor │
│urgenţă, │implicaţi în │familiilor │
│precum şi a │activitatea │fiecărui │
│accesului │şcolară │antepreşcolar şi │
│angajaţilor la│(inclusiv pentru│preşcolar, a │
│servicii de │activităţile │fiecărui elev şi a│
│medicina │desfăşurate în │fiecărui angajat │
│muncii* │afara unităţii │al unităţii de │
│A.15. │de învăţământ) │învăţământ la cel │
│Stabilirea │B.26. │puţin o activitate│
│măsurilor │Organizarea de │/an privind │
│pentru │activităţi ce │sănătatea şi │
│asigurarea │asigură │siguranţa în │
│securităţii │reducerea │unitatea de │
│tuturor celor │numerică şi │învăţământ prin │
│implicaţi în │procentuală a │colaborare/ │
│activitatea │cazurilor de │parteneriat între │
│şcolară, │violenţă şi │furnizorul de │
│inclusiv │hărţuire a │educaţie şi │
│pentru │copiilor │instituţiile │
│activităţile │(bullying şi │responsabile - │
│desfăşurate în│mobing) în │Inspecţia Muncii, │
│afara unităţii│unitatea de │Inspectoratul │
│de învăţământ │învăţământ, │pentru Situaţii de│
│ │precum şi pentru│Urgenţă, Poliţie, │
│ │prevenirea │Jandarmerie │
│ │cazurilor de │C.26. Implicarea │
│ │trafic de minori│părinţilor şi a │
│ │în instituţia de│altor │
│ │învăţământ │reprezentanţi ai │
│ │B.27. │comunităţii în │
│ │Încunoştinţarea │identificarea │
│ │instituţiilor │problemelor de │
│ │responsabile din│siguranţă şi în │
│ │domeniul │proiectarea şi │
│ │asistenţei │implementarea │
│ │sociale şi │măsurilor privind │
│ │protecţiei │siguranţa │
│ │copilului, │antepreşcolarilor,│
│ │precum şi a │preşcolarilor şi │
│ │altor instituţii│elevilor în │
│ │abilitate, a │spaţiile şcolare │
│ │tuturor │şi în vecinătatea │
│ │cazurilor de │unităţii de │
│ │violenţă în │învăţământ │
│ │şcoală şi │C.27. │
│ │violenţă în │Îmbunătăţirea │
│ │familie, precum │nivelului de │
│ │şi pentru │satisfacţie a │
│ │prevenirea │elevilor, │
│ │cazurilor de │părinţilor şi │
│ │trafic de │cadrelor didactice│
│ │minori, │privind siguranţa │
│ │identificate de │acestora în toate │
│ │cadrele │spaţiile şcolare │
│ │didactice, dacă │şi în vecinătatea │
│ │este cazul │unităţii de │
│ │ │învăţământ │
│ │ │C.28. Existenţa şi│
│ │ │funcţionarea unui │
│ │ │sistem de │
│ │ │supraveghere cu │
│ │ │camere video, cu │
│ │ │respectarea │
│ │ │prevederilor │
│ │ │legale privind │
│ │ │protecţia datelor │
│ │ │cu caracter │
│ │ │personal │
├──────────────┴────────────────┴──────────────────┤
│Cerinţe specifice pentru învăţământul │
│antepreşcolar şi preşcolar │
├──────────────┬────────────────┬──────────────────┤
│Cerinţe pentru│Cerinţe pentru │ │
│standardul de │standardul de │Cerinţe pentru │
│autorizare de │acreditare şi │standardul de │
│funcţionare │evaluare externă│referinţă │
│provizorie │periodică │ │
├──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│A.14/a/p/. │B.25/a/p. │ │
│Asigurarea │Funcţionarea │ │
│serviciilor │serviciilor │ │
│medicale de │medicale de │ │
│sănătate, de │sănătate, de │ │
│îngrijire şi │îngrijire şi │- │
│nutriţie │nutriţie │ │
│prevăzute de │prevăzute de │ │
│legislaţie │legislaţie │ │
│pentru │pentru │ │
│antepreşcolari│antepreşcolari │ │
│şi preşcolari │şi preşcolari │ │
├──────────────┴────────────────┴──────────────────┤
│Cerinţe specifice pentru învăţământul liceal, │
│vocaţional şi tehnologic, învăţământul profesional│
│şi învăţământul postliceal │
├──────────────┬────────────────┬──────────────────┤
│Cerinţe pentru│Cerinţe pentru │ │
│standardul de │standardul de │Cerinţe pentru │
│autorizare de │acreditare şi │standardul de │
│funcţionare │evaluare externă│referinţă │
│provizorie │periodică │ │
├──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│ │B.25t. │ │
│ │Prevederea unor │ │
│ │clauze privind │ │
│ │securitatea şi │ │
│ │sănătatea în │ │
│ │muncă în cadrul │ │
│ │contractelor │ │
│ │încheiate între │ │
│ │unităţile de │ │
│ │învăţământ şi │ │
│ │angajatori, pe │ │
│ │perioada │ │
│ │efectuării │ │
│ │stagiului de │C.21.t. Încheierea│
│ │practică de │de contracte de │
│ │către studenţi, │prestări servicii │
│ │elevi şi ucenici│între unităţile de│
│ │pentru │învăţământ şi │
│ │respectarea de │angajatori, pe │
│ │către operatorii│perioada │
│- │economici la │efectuării │
│ │care elevii din │stagiului de │
│ │învăţământul │practică de către │
│ │profesional şi │studenţi, elevi şi│
│ │tehnic │ucenici, în care │
│ │efectuează │vor fi stabilite │
│ │practica, a │clauze privind │
│ │prevederilor │securitatea şi │
│ │legale cu │sănătatea în muncă│
│ │privire la │ │
│ │sănătatea şi │ │
│ │securitatea în │ │
│ │muncă şi a │ │
│ │protecţiei │ │
│ │sociale │ │
│ │privitoare la │ │
│ │accidentele de │ │
│ │muncă, pe toată │ │
│ │durata │ │
│ │efectuării │ │
│ │pregătirii │ │
│ │practice │ │
└──────────────┴────────────────┴──────────────────┘
    Domeniul: A. Capacitatea instituţională
    Criteriul: a) Structurile instituţionale, administrative şi manageriale
    Indicatorul 5. Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi

┌───────────────┬──────────────────┬──────────────────┐
│Cerinţe pentru │Cerinţe pentru │ │
│standardul de │standardul de │Cerinţe pentru │
│autorizare de │acreditare şi │standardul de │
│funcţionare │evaluare externă │referinţă │
│provizorie │periodică │ │
├───────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │B.28. Accesul │ │
│ │tuturor │ │
│ │antepreşcolarilor,│ │
│ │preşcolarilor şi │ │
│ │elevilor din │ │
│ │unitatea de │ │
│ │învăţământ la │ │
│ │serviciile de │C.29. Colaborarea,│
│ │asistenţă │pe baza unor │
│ │psihopedagogică/ │proceduri, cu │
│ │psihoeducaţională,│specialiştii │
│ │respectiv la │centrului judeţean│
│ │serviciile de │de resurse şi │
│ │orientare şi │asistenţă │
│ │consiliere pentru │educaţională/ │
│ │elevi, după caz, │centrului judeţean│
│ │cu informarea │de asistenţă │
│ │tuturor părinţilor│psihopedagogică │
│ │/reprezentanţilor │sau cu alţi │
│ │legali în privinţa│specialişti │
│ │activităţilor │identificaţi în │
│ │B.29. Informarea │comunitate, pentru│
│ │tuturor părinţilor│realizarea de │
│ │/reprezentanţilor │activităţi de │
│ │legali în privinţa│cunoaştere şi │
│ │activităţilor de │autocunoaştere │
│ │consiliere │pentru copii/elevi│
│ │B.30. Creşterea │C.30. Desfăşurarea│
│ │numărului de │activităţilor şi │
│ │activităţi │difuzarea │
│ │specifice │materialelor │
│ │serviciilor de │informative │
│ │asistenţă │privind │
│ │psihopedagogică, │oportunităţile de │
│ │orientare şi │continuare a │
│ │consiliere, de │studiilor, de │
│ │sprijin │integrare pe piaţa│
│ │suplimentar în │muncii, de formare│
│ │învăţare pentru │şi dezvoltare │
│ │antepreşcolari, │profesională │
│ │preşcolarii/elevii│ulterioară │
│ │din grupurile │C.31. Oferirea │
│ │dezavantajate/ │serviciilor de │
│ │vulnerabile │consiliere │
│ │B.31. Facilitarea │psihopedagogică │
│ │participării │familiilor │
│ │personalului │antepreşcolarilor/│
│ │unităţii de │preşcolarilor/ │
│ │învăţământ la │elevilor şi/sau │
│A.16. │programe de │cadrelor didactice│
│Asigurarea │informare sau │C.32. Existenţa în│
│serviciilor de │formare privind │unitatea de │
│asistenţă │drepturile │învăţământ a │
│psihopedagogică│copilului, │programelor de │
│şi consiliere* │nondiscriminare, │educaţie parentală│
│ │combaterea │şi/sau a │
│ │segregării │formatorilor │
│ │şcolare, │parentali şi │
│ │gestionarea │facilitarea │
│ │situaţiilor de │participării la │
│ │conflict şi pentru│aceste programe a │
│ │educaţie incluzivă│familiilor/ │
│ │B.32. Facilitarea │aparţinătorilor │
│ │activităţilor de │antepreşcolarilor/│
│ │consiliere, │preşcolarilor/ │
│ │specifică şi │elevilor │
│ │prioritară, a │C.33. Asigurarea │
│ │copiilor/elevilor │personalului de │
│ │cu dizabilităţi/ │specialitate │
│ │nevoi speciale sau│(pentru serviciile│
│ │care prezintă │de asistenţă │
│ │forme accentuate │psihopedagogică/ │
│ │de manifestare │psihoeducaţională,│
│ │violentă, │de orientare şi │
│ │agresivă, în │consiliere, după │
│ │relaţiile cu │caz) la un număr │
│ │colegii şi cadrele│mai mic de copii/ │
│ │didactice │elevi decât prevăd│
│ │B.33. Existenţa │normativele în │
│ │acordurilor de │vigoare, pe baza │
│ │asistenţă şi │unor acorduri de │
│ │parteneriat cu │parteneriat sau │
│ │serviciile publice│prin programe de │
│ │de asistenţă │voluntariat │
│ │socială, cu alte │C.34. Utilizarea │
│ │instituţii ale │rezultatelor │
│ │statului sau │activităţilor de │
│ │aparţinând │consiliere │
│ │autorităţilor │psihopedagogică │
│ │publice locale, cu│pentru │
│ │ONG-uri (inclusiv │îmbunătăţirea │
│ │prin acorduri de │documentelor │
│ │voluntariat) prin │programatice, a │
│ │care se asigură │activităţii │
│ │accesul │curente şi a │
│ │antepreşcolarilor,│ofertei │
│ │preşcolarilor/ │educaţionale │
│ │elevilor din │ │
│ │grupurile │ │
│ │dezavantajate/ │ │
│ │vulnerabile la │ │
│ │măsuri de │ │
│ │asistenţă socială/│ │
│ │servicii sociale │ │
│ │de bază │ │
├───────────────┴──────────────────┴──────────────────┤
│Cerinţe specifice pentru învăţământul special şi │
│special integrat, inclusiv antepreşcolar (intervenţie│
│timpurie) │
├───────────────┬──────────────────┬──────────────────┤
│Cerinţe pentru │Cerinţe pentru │ │
│standardul de │standardul de │Cerinţe pentru │
│autorizare de │acreditare şi │standardul de │
│funcţionare │evaluare externă │referinţă │
│provizorie │periodică │ │
├───────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │B.28s-it. │ │
│ │Furnizarea │ │
│ │serviciilor de │ │
│ │intervenţie │C.29.s. Oferirea │
│ │timpurie pentru │de consiliere │
│ │toţi copiii de 0-6│elevilor şi, după │
│ │ani cu deficienţă │caz, părinţilor │
│A.16s-it. │de auz, de văz, │pentru integrarea │
│Asigurarea │multisenzorială │şcolară, │
│serviciilor de │sau în situaţii de│profesională şi │
│intervenţie │risc în dezvoltare│socială optimă a │
│timpurie pentru│B.28s-r. │copiilor/elevilor │
│copiii de 0-6 │Furnizarea │cu cerinţe │
│ani cu │serviciilor de │educaţionale │
│deficienţă de │orientare şi │speciale prin │
│auz, de văz, │consiliere pentru │includerea │
│multisenzorială│toţi elevii din │acestora prioritar│
│sau în situaţii│unităţile de │în unităţi de │
│de risc în │învăţământ special│învăţământ de masă│
│dezvoltare* │care funcţionează │conform │
│A.16s-r. │în cadrul │recomandărilor din│
│Asigurarea │centrelor de │Certificatul de │
│serviciilor de │reeducare/ │orientare şcolară │
│orientare şi │penitenciarelor/ │şi profesională │
│consiliere │centrelor de │emis de Comisia de│
│pentru elevii │detenţie │Orientare Şcolară │
│din unităţile │B.30.s-r. │şi Profesională │
│de învăţământ │Asigurarea de │din cadrul │
│special care │către unităţile de│centrelor judeţene│
│funcţionează în│învăţământ special│de resurse şi de │
│cadrul │ce funcţionează în│asistenţă │
│centrelor de │cadrul centrelor │educaţională, │
│reeducare/ │de reeducare/ │respectiv al │
│penitenciarelor│penitenciarelor/ │Centrului │
│/centrelor de │centrelor de │Municipiului │
│detenţie* │detenţie a │Bucureşti de │
│ │consilierii şi │Resurse şi │
│ │orientării │Asistenţă │
│ │elevilor în scopul│Educaţională │
│ │reintegrării │ │
│ │acestora în viaţa │ │
│ │socială şi pe │ │
│ │piaţa muncii │ │
└───────────────┴──────────────────┴──────────────────┘
    Domeniul: A. Capacitatea instituţională
    Criteriul: b) Baza materială şi optimizarea utilizării bazei materiale
    Indicatorul 6. Caracteristicile, dotarea şi utilizarea spaţiilor şcolare, administrative şi auxiliare

┌─────────────────┬──────────────────┬────────────────┐
│Cerinţe pentru │Cerinţe pentru │ │
│standardul de │standardul de │Cerinţe pentru │
│autorizare de │acreditare şi │standardul de │
│funcţionare │evaluare externă │referinţă │
│provizorie │periodică │ │
├─────────────────┼──────────────────┼────────────────┤
│A.17. Existenţa │ │ │
│spaţiilor şcolare│ │ │
│(săli de clasă, │ │ │
│laboratoare, │ │ │
│ateliere, alte │ │ │
│spaţii │ │ │
│specializate) │ │C.35. │
│deţinute de │ │Implementarea de│
│furnizorul de │B.34. Încadrarea │măsuri ce produc│
│educaţie sub │în capacitatea │asigurarea │
│orice formă │maximă de │confortului │
│legală şi │şcolarizare, │beneficiarilor │
│adecvarea lor la │definită pe baza │direcţi şi │
│numărul de copii │regulamentelor/ │personalului în │
│şi/sau elevi, la │instrucţiunilor │spaţiile şcolare│
│nivelul şi tipul │emise de │şi a stării de │
│de învăţământ, │Ministerul │bine a │
│precum şi la │Educaţiei sau de │profesorilor şi │
│obiectivele de │către ARACIP │părinţilor C.36.│
│dezvoltare │B.35. Utilizarea │Dotarea şi │
│instituţională │spaţiilor şcolare │decorarea unor │
│stabilite* │în procesul │spaţii şcolare │
│A.18. Respectarea│didactic conform │pe baza │
│în spaţiile │destinaţiei lor şi│opţiunilor şi cu│
│şcolare deţinute │planificării │sprijinul │
│a normativelor de│întocmite la │reprezentanţilor│
│dotare, în │nivelul unităţii │comunităţii │
│concordanţă cu │de învăţământ │locale prin │
│efectivele de │B.36. Utilizarea │sponsorizări sau│
│antepreşcolari/ │spaţiilor şcolare │donaţii din │
│preşcolari/elevi │disponibile, │partea lor sau │
│şi cu nivelul şi │pentru activităţi │prin atragerea │
│tipul de │şcolare, în │de fonduri │
│învăţământ │maximum două │extrabugetare │
│(conform │schimburi │C.37. Existenţa │
│reglementărilor │B.37. Facilitarea │progresului de │
│în vigoare)* │utilizării │la ultima │
│A.19. Existenţa │fondului de carte/│evaluare │
│spaţiilor │de documentare de │periodică (dacă │
│administrative şi│către copii/elevi │a existat) sau │
│auxiliare (săli │şi de personalul │în ultimii 5 │
│de mese, │didactic al │ani, în privinţa│
│dormitoare, │unităţii de │dotării │
│vestiare, │învăţământ, a │spaţiilor │
│bucătărie, │fondului de carte/│şcolare, conform│
│spălătorie) │de documentare │nevoilor │
│deţinute de │B.38. Utilizarea │comunităţii │
│furnizorul de │echipamentelor, │şcolare │
│educaţie sub │mijloacelor de │(beneficiari, │
│orice formă │învăţământ, │cadre didactice,│
│legală şi │auxiliarelor │personal │
│adecvarea lor la │curriculare şi │didactic │
│nevoile │fondului de carte │auxiliar şi │
│identificate, la │în activităţile de│nedidactic) şi │
│efectivele de │învăţare, conform │pe baza ţintelor│
│copii şi/sau │documentelor de │de dezvoltare │
│elevi, la nivelul│planificare │stabilite în │
│şi tipul de │întocmite la │documentele de │
│învăţământ şi │nivelul fiecărei │prognoză │
│obiectivele de │discipline din │C.38. Asigurarea│
│dezvoltare │planul-cadru de │accesului │
│instituţională │învăţământ, la │beneficiarilor │
│stabilite şi │nivelul fiecărui │de educaţie, în │
│dotarea acestora │colectiv de │special al │
│conform │antepreşcolari/ │beneficiarilor │
│reglementărilor │preşcolari/elevi │primari (copii/ │
│legale în │B.39. Utilizarea │elevi), la │
│vigoare* │echipamentelor │spaţiile şcolare│
│A.20. Asigurarea │informatice │şi la dotări în │
│accesului │(calculatoare sau │afara orelor de │
│antepreşcolarilor│alte tipuri de │cursuri, pentru │
│/preşcolarilor/ │terminale - │organizarea │
│elevilor şi │tablete) la │activităţilor │
│personalului │activităţile de │extracurriculare│
│unităţii de │învăţare │C.39. Existenţa │
│învăţământ la un │faţă-în-faţă, │acordurilor de │
│fond de carte/de │online sau în │parteneriat cu │
│documentare prin │sistem hibrid, │instituţii │
│biblioteca │conform │publice, │
│proprie/centrul │legislaţiei în │operatori │
│propriu de │vigoare şi │economici sau │
│documentare şi │documentelor de │ONG sau │
│informare sau pe │planificare │achiziţia de │
│baza unui acord │B.40. Susţinerea │servicii │
│privind │elevilor în │educaţionale │
│utilizarea │utilizarea, în │complementare în│
│bibliotecii/ │procesul de │vederea │
│centrului de │învăţare, a │extinderii şi │
│documentare şi │aplicaţiilor, │îmbunătăţirii │
│informare │programelor │folosirii noilor│
│aparţinând altei │informatice şi │tehnologii │
│organizaţii/ │auxiliarelor │digitale în │
│instituţii* │curriculare în │procesul │
│A.21. Asigurarea │format electronic,│educaţional │
│echipamentelor, │pentru toate │C.40. Existenţa │
│mijloacelor de │ariile curriculare│unor spaţii │
│învăţământ, │/domeniile │dedicate şi │
│auxiliarelor │experienţiale │dotate │
│curriculare şi │B.41. Existenţa │corespunzător, │
│fondului de carte│demersurilor │pentru relaxarea│
│în funcţie de │privind │copiilor/ │
│planul de │întreţinerea, │elevilor, │
│şcolarizare │curăţenia şi │cadrelor │
│aprobat, nivelul │funcţionarea │didactice şi │
│de şcolarizare, │spaţiilor sanitare│pentru │
│numărul de copii/│în conformitate cu│comunicarea │
│elevi, nivelul şi│normativele de │între părinţi, │
│tipul de │igienă în vigoare │copii/elevi şi │
│învăţământ, │ │părinţi │
│profilul şi │ │ │
│specializările/ │ │ │
│calificările │ │ │
│profesionale │ │ │
│existente în │ │ │
│oferta │ │ │
│educaţională* │ │ │
├─────────────────┼──────────────────┼────────────────┤
│A.22. Asigurarea │ │ │
│echipamentelor │ │ │
│informatice │ │ │
│(terminale, │ │ │
│servere, camere │ │ │
│video, │ │ │
│retroproiector, │ │ │
│boxe) şi a │ │ │
│conexiunii la │ │ │
│internet pentru │ │ │
│derularea │ │ │
│activităţilor de │ │ │
│învăţare online/ │ │ │
│în sistem hibrid,│ │ │
│conform │ │ │
│prevederilor │ │ │
│legale. │ │ │
│Echipamentele pot│ │ │
│fi proprii (ale │ │ │
│unităţii de │ │ │
│învăţământ şi/sau│ │ │
│ale copiilor/ │ │ │
│elevilor), │ │ │
│închiriate, │ │ │
│concesionate, în │ │ │
│comodat sau │ │ │
│deţinute sub │ │ │
│orice altă formă │ │ │
│legală)*. │ │ │
│A.23. Existenţa │ │ │
│platformelor de │ │ │
│învăţare, a │ │ │
│aplicaţiilor, │ │ │
│programelor │ │ │
│informatice şi │ │ │
│auxiliarelor │ │ │
│curriculare în │ │ │
│format │ │ │
│electronic, │ │ │
│pentru toate │ │ │
│ariile │ │ │
│curriculare/ │ │ │
│domeniile │ │ │
│experienţiale* │ │ │
│A.24. Existenţa │ │ │
│capacităţii de │ │ │
│scanare şi │B.42. Existenţa, │ │
│imprimare în scop│după caz, a │ │
│didactic (pentru │mijloacelor de │ │
│materiale de │învăţământ şi a │ │
│învăţare) la │auxiliarelor │ │
│nivelul a cel │curriculare în │ │
│puţin 100 pagini/│limbile │ │
│antepreşcolar, │minorităţilor │ │
│preşcolar sau │naţionale │ │
│elev/an şcolar* │existente în │ │
│A.25. Existenţa │comunitatea în │ │
│demersurilor │care funcţionează │ │
│privind │unitatea de │ │
│organizarea │învăţământ (şi │ │
│spaţiilor │care reflectă │ │
│sanitare în │istoria, cultura │ │
│conformitate cu │şi tradiţiile │ │
│normativele de │acestora) şi/sau a│ │
│igienă în │mijloacelor de │ │
│vigoare* │învăţământ şi a │ │
│A.26. Existenţa │auxiliarelor │ │
│demersurilor │curriculare │ │
│privind │adaptate │ │
│respectarea în │antepreşcolarilor,│ │
│spaţiile şcolare,│preşcolarilor/ │ │
│administrative şi│elevilor cu │ │
│auxiliare a │cerinţe │ │
│normelor de │educaţionale │ │
│igienă privind │speciale şi/sau │ │
│unităţile pentru │dizabilităţi │ │
│ocrotirea, │integraţi │ │
│educarea, │ │ │
│instruirea, │ │ │
│odihna şi │ │ │
│recreerea │ │ │
│copiilor şi │ │ │
│tinerilor, │ │ │
│conform │ │ │
│legislaţiei în │ │ │
│vigoare* │ │ │
│A.27. Existenţa │ │ │
│demersurilor │ │ │
│privind │ │ │
│respectarea în │ │ │
│spaţiile şcolare,│ │ │
│administrative şi│ │ │
│auxiliare a │ │ │
│normelor privind │ │ │
│sănătatea şi │ │ │
│siguranţa muncii,│ │ │
│precum şi a │ │ │
│normelor privind │ │ │
│prevenirea şi │ │ │
│stingerea │ │ │
│incendiilor, │ │ │
│conform │ │ │
│legislaţiei în │ │ │
│vigoare* │ │ │
│A.28. │ │ │
│Achiziţionarea │ │ │
│documentelor │ │ │
│şcolare şi a │ │ │
│actelor de studii│ │ │
│în conformitate │ │ │
│cu normativele în│ │ │
│vigoare, în │ │ │
│concordanţă cu │ │ │
│numărul prognozat│ │ │
│al │ │ │
│antepreşcolarilor│ │ │
│/preşcolarilor/ │ │ │
│elevilor şi cu │ │ │
│nivelurile de │ │ │
│şcolarizare │ │ │
│existente în │ │ │
│oferta │ │ │
│educaţională* │ │ │
├─────────────────┴──────────────────┴────────────────┤
│Cerinţe specifice pentru învăţământul liceal, │
│vocaţional şi tehnologic, învăţământul profesional şi│
│învăţământul postliceal │
├─────────────────┬──────────────────┬────────────────┤
│Cerinţe pentru │Cerinţe pentru │ │
│standardul de │standardul de │Cerinţe pentru │
│autorizare de │acreditare şi │standardul de │
│funcţionare │evaluare externă │referinţă │
│provizorie │periodică │ │
├─────────────────┼──────────────────┼────────────────┤
│A.17t. Asigurarea│ │ │
│spaţiilor │ │ │
│specializate │ │ │
│pentru │ │ │
│activităţile │ │ │
│practice de │ │ │
│pregătire conform│ │ │
│standardelor de │ │ │
│pregătire │ │ │
│profesională │ │ │
│pentru fiecare │ │ │
│calificare │ │ │
│şcolarizată* │ │ │
│A.20t. Existenţa │ │ │
│în fondul │B.35t. Stabilirea │ │
│documentar a │prin clauze │ │
│standardelor de │contractuale a │C.37.t. Crearea │
│pregătire │adecvării │condiţiilor │
│profesională, │locurilor de │necesare pentru │
│pentru fiecare │practică existente│asigurarea în │
│calificare │la operatorul │spaţiile pentru │
│profesională │economic la │activitatea │
│şcolarizată* │cerinţele │practică a unor │
│A.21t. Existenţa │standardelor de │condiţii cât mai│
│unui fond de │pregătire │apropiate de │
│auxiliare │profesională, │condiţiile reale│
│curriculare de │pentru fiecare │de exercitare a │
│specialitate, │calificare │calificării │
│care să cuprindă │şcolarizată în │ │
│materiale de │învăţământul │ │
│învăţare şi │profesional/dual │ │
│instrumente de │ │ │
│evaluare a │ │ │
│rezultatelor │ │ │
│învăţării, │ │ │
│preluate de la │ │ │
│nivel naţional şi│ │ │
│/sau elaborate la│ │ │
│nivel local/la │ │ │
│nivelul unităţii │ │ │
│de învăţământ, │ │ │
│pentru fiecare │ │ │
│calificare │ │ │
│profesională │ │ │
│şcolarizată* │ │ │
├─────────────────┴──────────────────┴────────────────┤
│Cerinţe specifice pentru învăţământul antepreşcolar │
│şi preşcolar │
├─────────────────┬──────────────────┬────────────────┤
│Cerinţe pentru │Cerinţe pentru │ │
│standardul de │standardul de │Cerinţe pentru │
│autorizare de │acreditare şi │standardul de │
│funcţionare │evaluare externă │referinţă │
│provizorie │periodică │ │
├─────────────────┼──────────────────┼────────────────┤
│A.19a/p. │ │ │
│Existenţa în │ │ │
│fiecare sală de │ │ │
│grupă a unui │ │ │
│centru de interes│ │ │
│„Biblioteca“ │ │ │
│(care cuprinde │B.35a/p. │ │
│cărţi de poveşti,│Utilizarea în │C.37.a/p. │
│reviste, cărţi de│condiţii de │Asigurarea şi │
│colorat, albume, │siguranţă (sub │utilizarea │
│seturi de imagini│supraveghere) a │eficientă a mai │
│tematice, cărţi │centrului de │mult de două │
│senzoriale │interes │centre de │
│adaptate │„Biblioteca“ B.38a│interes pe │
│categoriei de │/p. Utilizarea │durata derulării│
│vârstă a │centrelor de │activităţilor │
│copiilor) │interes şi a │din cadrul unei │
│A.21a/p. │centrului tematic │săptămâni │
│Existenţa │în conformitate cu│independente sau│
│centrelor de │prevederile legale│din cadrul unui │
│interes, precum │şi indicaţiile │proiect tematic │
│şi a centrului │metodice în │ │
│tematic în │vigoare │ │
│conformitate cu │ │ │
│prevederile │ │ │
│legale şi │ │ │
│indicaţiile │ │ │
│metodice în │ │ │
│vigoare* │ │ │
├─────────────────┴──────────────────┴────────────────┤
│Cerinţe specifice pentru învăţământul special, │
│inclusiv antepreşcolar (intervenţie timpurie) │
├─────────────────┬──────────────────┬────────────────┤
│Cerinţe pentru │Cerinţe pentru │ │
│standardul de │standardul de │Cerinţe pentru │
│autorizare de │acreditare şi │standardul de │
│funcţionare │evaluare externă │referinţă │
│provizorie │periodică │ │
├─────────────────┼──────────────────┼────────────────┤
│A.17s-it. │B.35s-it. │ │
│Existenţa │Utilizarea │C.37.s-it. │
│spaţiilor │spaţiilor │Asigurarea │
│specializate │specializate │spaţiului │
│pentru oferirea │pentru oferirea │destinat │
│serviciilor de │serviciilor de │stimulării │
│intervenţie │intervenţie │multisenzoriale │
│timpurie* │timpurie conform │- vizuală, │
│A.21s-it. │planificării │auditivă, │
│Existenţa în │întocmite la │tactilă, │
│fiecare sală/ │nivelul unităţii │vestibulară, │
│cabinet de │de învăţământ │motorie │
│intervenţie │B.38s-it. │generală, │
│timpurie a │Utilizarea │stimularea │
│mobilierului, │mobilierului, │dezvoltării │
│echipamentelor, │echipamentelor, │limbajului │
│dotărilor │dotărilor specific│C.38.s. │
│specific adaptate│adaptate │Asigurarea şi │
│antepreşcolarilor│antepreşcolarilor │utilizarea │
│cu deficienţe │cu deficienţe │spaţiului │
│senzoriale de auz│senzoriale de auz/│destinat │
│/văz/multiple/ │văz/multiple/ │consilierii │
│aflaţi în │aflaţi în situaţie│părinţilor │
│situaţie de risc │de risc în │ │
│în dezvoltare* │dezvoltare │ │
└─────────────────┴──────────────────┴────────────────┘
    Domeniul: A. Capacitatea instituţională
    Criteriul: b) Baza materială şi optimizarea utilizării bazei materiale
    Indicatorul 7: Accesibilitatea spaţiilor şcolare, administrative şi auxiliare şi a echipamentelor, materialelor, mijloacelor de învăţământ şi auxiliarelor curriculare

┌───────────────┬─────────────────┬──────────────┐
│Cerinţe pentru │Cerinţe pentru │ │
│standardul de │standardul de │Cerinţe pentru│
│autorizare de │acreditare şi │standardul de │
│funcţionare │evaluare externă │referinţă │
│provizorie │periodică │ │
├───────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│ │B.43. │ │
│ │Accesibilitatea │ │
│ │spaţiilor │ │
│ │şcolare, │ │
│A.29. │administrative şi│ │
│Localizarea │auxiliare pentru │ │
│uşoară a │toţi copiii/ │ │
│spaţiilor │elevii, inclusiv │ │
│şcolare, │pentru cei cu │ │
│administrative │dizabilităţi, │ │
│şi auxiliare │conform │ │
│prin │designului │ │
│semnalizarea │universal sau │ │
│lor │adaptării │C.41. │
│corespunzătoare│rezonabile │Informarea │
│A.30. │prevăzute de lege│beneficiarilor│
│Asigurarea │B.44. │- copii/elevi,│
│accesului │Repartizarea │cadre │
│tuturor │antepreşcolarilor│didactice şi │
│copiilor/ │/preşcolarilor/ │părinţi în │
│elevilor şi │elevilor în │privinţa │
│tuturor │clădirile, │dispunerii şi │
│cadrelor │sălile, grupele │accesului la │
│didactice, │sau băncile │spaţiile │
│inclusiv a │unităţii de │şcolare │
│celor cu │învăţământ pentru│relevante şi │
│cerinţe │a asigura o │semnalizarea │
│educaţionale │reflectare cât │eficientă a │
│speciale şi/sau│mai adecvată a │acestora │
│cu │diversităţii │C.42. │
│dizabilităţi, │sociale, etnice │Asigurarea de │
│la spaţiile │şi culturale a │sprijin │
│şcolare, │comunităţii în │individual │
│administrative │care funcţionează│privind │
│şi auxiliare, │aceasta şi pentru│accesul în │
│precum şi la │prevenirea şi │spaţiile │
│mijloacele de │eliminarea │şcolare, │
│învăţământ, │oricărei forme de│pentru │
│auxiliarele │segregare │persoanele cu │
│curriculare, la│şcolară, în │dizabilităţi │
│bibliotecă/ │condiţiile │identificate │
│centrul de │prevăzute de │la nivelul │
│documentare şi │legislaţia în │educabililor │
│informare, la │vigoare │şi al │
│tehnologia │B.45. Existenţa │personalului │
│informatică şi │măsurilor de │propriu │
│de comunicare, │sprijin pentru │ │
│inclusiv în │educaţia │ │
│formate │incluzivă, precum│ │
│accesibile şi │şi pentru │ │
│cu tehnologii │combaterea │ │
│adecvate │barierelor de │ │
│tipului de │atitudine şi de │ │
│dizabilitate │mediu faţă de │ │
│ │persoane cu │ │
│ │dizabilităţi, de │ │
│ │etnie romă sau │ │
│ │aparţinând altor │ │
│ │minorităţi │ │
└───────────────┴─────────────────┴──────────────┘
    Domeniul: A. Capacitatea instituţională
    Criteriul: c) Resursele umane şi capacitatea instituţiei de atragere a resurselor umane externe instituţiei şi din afara ţării, în condiţiile legii
    Indicatorul 8. Managementul personalului didactic, de conducere, didactic auxiliar şi nedidactic

┌──────────────┬───────────────┬───────────────┐
│Cerinţe pentru│Cerinţe pentru │ │
│standardul de │standardul de │Cerinţe pentru │
│autorizare de │acreditare şi │standardul de │
│funcţionare │evaluare │referinţă │
│provizorie │externă │ │
│ │periodică │ │
├──────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │C.43. │
│ │ │Asigurarea │
│ │ │transparenţei │
│ │ │procedurilor de│
│ │ │angajare, de │
│ │ │mişcare şi de │
│ │ │disponibilizare│
│ │ │pentru │
│ │ │personalul de │
│ │ │conducere, │
│ │ │didactic, │
│ │ │didactic │
│ │ │auxiliar şi │
│ │B.46. Adecvarea│nedidactic │
│ │personalului │C.44. Existenţa│
│ │didactic, │unui management│
│ │didactic │predictiv al │
│ │auxiliar şi │personalului │
│ │nedidactic │didactic şi de │
│A.31. │angajat la │conducere, pe │
│Respectarea de│planul de │baza datelor │
│către │şcolarizare │demografice, a │
│personalul de │aprobat şi │estimărilor │
│conducere │realizat pentru│privind │
│desemnat de │nivelurile de │mişcarea de │
│iniţiator a │învăţământ, │personal şi a │
│condiţiilor de│profilurile şi │ţintelor │
│angajare │specializările/│strategice │
│reglementate │calificările │stabilite în │
│la nivel de │profesionale │PDI/PAS │
│sistem* │existente în │C.45. Existenţa│
│A.32. │oferta │unui sistem │
│Existenţa │educaţională şi│propriu de │
│personalului │în planul de │recompense │
│didactic │şcolarizare │pentru │
│calificat în │B.47. │personalul │
│proporţie de │Realizarea în │angajat (cum ar│
│cel puţin 75% │anul şcolar │fi: scrisori de│
│din numărul │curent a unei │mulţumire, │
│personalului │proporţii de │diplome, │
│cu normă de │cel puţin 75% │sprijin acordat│
│bază, calculat│pentru │pentru │
│la planul de │personalul │activitatea │
│şcolarizare │didactic │ştiinţifică şi │
│prognozat, │calificat, │de dezvoltare │
│adecvarea │raportat la │profesională, │
│personalului │totalul │acordarea de │
│didactic │personalului cu│titluri │
│auxiliar şi │norma de bază │onorifice de │
│nedidactic │în unitate, şi │cadru didactic │
│prognozat la │de cel puţin │al lunii/ │
│planul de │50% pentru │anului) │
│şcolarizare │personalul │C.46. │
│propus pentru │didactic │Implementarea │
│nivelurile de │titular, │măsurilor cu │
│învăţământ, │raportat la │scopul │
│profilurile şi│numărul de │acoperirii │
│specializările│norme întregi │necesarului de │
│/calificările │constituite la │personal │
│profesionale │nivelul │didactic │
│existente în │unităţii │auxiliar şi │
│oferta │B.48. │nedidactic │
│educaţională* │Realizarea │calificat │
│ │monitorizării │C.47. Existenţa│
│ │şi evaluării │unui plan de │
│ │periodice a │dezvoltare │
│ │personalului │profesională a │
│ │conform │personalului │
│ │legislaţiei în │didactic │
│ │vigoare │auxiliar şi │
│ │ │nedidactic │
│ │ │calificat, în │
│ │ │vederea │
│ │ │dobândirii de │
│ │ │competenţe şi │
│ │ │abilităţi │
│ │ │conform │
│ │ │nevoilor │
│ │ │comunităţii │
│ │ │şcolare şi │
│ │ │ţintelor de │
│ │ │dezvoltare │
│ │ │stabilite │
├──────────────┴───────────────┴───────────────┤
│Cerinţe specifice pentru învăţământul liceal, │
│vocaţional şi tehnologic, învăţământul │
│profesional şi învăţământul postliceal │
├──────────────┬───────────────┬───────────────┤
│Cerinţe pentru│Cerinţe pentru │ │
│standardul de │standardul de │Cerinţe pentru │
│autorizare de │acreditare şi │standardul de │
│funcţionare │evaluare │referinţă │
│provizorie │externă │ │
│ │periodică │ │
├──────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │B.46t. │ │
│ │Existenţa │ │
│ │măsurilor care │ │
│ │conduc la │ │
│ │adecvarea │ │
│ │calificării │ │
│ │personalului │ │
│ │care asigură │ │
│ │componenta de │ │
│ │învăţare la │ │
│- │locul de muncă │- │
│ │(coordonatorul │ │
│ │de practică din│ │
│ │cadrul unităţii│ │
│ │de învăţământ │ │
│ │şi tutorele din│ │
│ │partea │ │
│ │întreprinderii)│ │
│ │la calificările│ │
│ │profesionale │ │
│ │şcolarizate │ │
└──────────────┴───────────────┴───────────────┘
    Domeniul: B. Eficacitate educaţională
    Criteriul: a) Conţinutul programelor de studiu
    Indicatorul 9. Definirea şi promovarea ofertei educaţionale

┌──────────────────┬─────────────────────┬─────────────────┐
│Cerinţe pentru │Cerinţe pentru │ │
│standardul de │standardul de │Cerinţe pentru │
│autorizare de │acreditare şi │standardul de │
│funcţionare │evaluare externă │referinţă │
│provizorie │periodică │ │
├──────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │C.48. │
│ │ │Consultarea, în │
│ │ │procesul │
│ │ │elaborării │
│ │ │ofertei │
│ │ │educaţionale, a │
│ │ │beneficiarilor │
│ │ │relevanţi din │
│ │ │comunitate, cum │
│ │ │ar fi copii şi/ │
│ │ │sau elevi, │
│ │ │părinţi, │
│ │ │autorităţi │
│ │ │locale, │
│ │ │angajatori, ONG │
│ │ │C.49. │
│ │ │Cuprinderea, în │
│ │ │oferta │
│ │ │educaţională, a │
│ │ │activităţilor/ │
│ │ │programelor la │
│ │ │cererea │
│ │ │beneficiarilor şi│
│ │ │oferite de │
│ │ │furnizori de │
│ │ │servicii │
│ │ │educaţionale │
│ │ │complementare - │
│ │ │instituţii, │
│ │B.49. Diseminarea şi │organizaţii │
│ │promovarea ofertei │nonguvernamentale│
│ │educaţionale către │sau firme │
│ │actualii şi │specializate, │
│A.33. Existenţa │potenţialii │care activează în│
│unei oferte │beneficiari, folosind│domeniul │
│educaţionale │mijloace clasice şi/ │respectiv │
│publice, care │sau electronice, după│C.50. Conlucrarea│
│cuprinde cel │caz, formate │cu ONG de profil,│
│puţin: toate │accesibile B.50. │cu autorităţile │
│nivelurile şi │Implementarea │locale şi cu │
│formele de │măsurilor ce conduc │reprezentanţii │
│învăţământ │la realizarea, pentru│părinţilor şi ai │
│autorizate şi/sau │anul şcolar în curs, │elevilor, în │
│acreditate, după │a planului de │vederea │
│caz, │şcolarizare prognozat│identificării şi │
│specializările/ │în oferta │implementării │
│calificările │educaţională │unor soluţii │
│obţinute de │B.51. Promovarea şi │adecvate de │
│absolvenţi, │comunicarea anuală, │reducere a │
│resursele │în unitatea de │absenteismului şi│
│educaţionale umane│învăţământ şi │abandonului │
│şi materiale puse │comunitate, a │şcolar │
│la dispoziţie │progreselor, a │C.51. Dezvoltarea│
│pentru │rezultatelordeosebite│ofertei │
│activităţile │obţinute de │educaţionale prin│
│curriculare şi │antepreşcolari, │proiecte │
│extracurriculare, │preşcolari/elevi şi │finanţate la │
│programul unităţii│de personalul │nivel naţional, │
│de învăţământ şi │unităţii, precum şi a│european sau │
│facilităţile puse │intervenţiilor pentru│internaţional, │
│la dispoziţia │îmbunătăţirea │din Fondul Social│
│copiilor/elevilor,│participării şcolare │European, │
│datele de contact │şi a rezultatelor │Programul │
│ale unităţii de │învăţării - cu │Erasmus+ şi de │
│învăţământ │precădere pentru │alţi finanţatori │
│A.34. │grupurile/persoanele │C.52. Existenţa │
│Fundamentarea │dezavantajate/ │unor activităţi │
│ofertei │vulnerabile, precum │specifice de │
│educaţionale pe │şi, dacă este cazul, │promovare a │
│nevoile │în formate accesibile│unităţii de │
│identificate la │şi cu tehnologii │învăţământ, prin │
│nivelul │adecvate tipului de │tehnici speciale │
│comunităţii locale│dizabilitate, cu │de marketing, │
│(inclusiv pe piaţa│asigurarea │inclusiv prin │
│muncii) şi pe │confidenţialităţii │elemente de │
│ţintele strategice│datelor cu caracter │identitate │
│şi obiectivele │personal şi evitând │vizuală proprie │
│existente în PDI/ │etichetarea │şi evenimente │
│PAS şi planul │B.52. Existenţa în │specifice („Ziua │
│managerial │oferta educaţională a│porţilor │
│A.35. │activităţilor care │deschise“, „Ziua │
│Identificarea în │reflectă limba, │unităţii │
│documentele │cultura şi tradiţiile│şcolare“), cu │
│programatice a │minorităţilor │participarea │
│partenerilor │naţionale existente │reprezentanţilor │
│potenţiali din │în unitatea de │comunităţii, a │
│comunitate │învăţământ, dacă este│părinţilor, a │
│ │cazul, sau specifice │copiilor/elevilor│
│ │educaţiei │C.53. │
│ │interculturale │Identificarea │
│ │ │unor mijloace şi │
│ │ │căi specifice de │
│ │ │diseminare a │
│ │ │ofertei │
│ │ │educaţionale │
│ │ │către │
│ │ │minorităţile şi │
│ │ │grupurile │
│ │ │defavorizate/ │
│ │ │vulnerabile şi │
│ │ │subreprezentate │
│ │ │în populaţia │
│ │ │şcolară, inclusiv│
│ │ │prin formate │
│ │ │accesibile şi cu │
│ │ │tehnologii │
│ │ │adecvate │
│ │ │C.54. │
│ │ │Îmbunătăţirea │
│ │ │ofertei │
│ │ │educaţionale în │
│ │ │funcţie de │
│ │ │schimbările │
│ │ │înregistrate în │
│ │ │comunitate │
│ │ │(contextul │
│ │ │demografic, │
│ │ │economic şi │
│ │ │social, piaţa │
│ │ │muncii) │
├──────────────────┴─────────────────────┴─────────────────┤
│Cerinţe specifice pentru învăţământul liceal, vocaţional │
│şi tehnologic, învăţământul profesional şi învăţământul │
│postliceal │
├──────────────────┬─────────────────────┬─────────────────┤
│Cerinţe pentru │Cerinţe pentru │ │
│standardul de │standardul de │Cerinţe pentru │
│autorizare de │acreditare şi │standardul de │
│funcţionare │evaluare externă │referinţă │
│provizorie │periodică │ │
├──────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤
│A.33t. Prezentarea│ │ │
│în oferta │ │ │
│educaţională a │ │ │
│informaţiilor │ │ │
│referitoare la │ │ │
│cerinţele de │ │ │
│intrare, │ │ │
│posibilităţile/ │ │ │
│condiţiile pentru │ │ │
│continuarea │ │ │
│studiilor şi/sau │ │ │
│inserţia pe piaţa │ │ │
│muncii şi nivelul │B.49s. Diseminarea şi│ │
│de calificare │promovarea ofertei │ │
│obţinut conform │educaţionale către │ │
│Cadrului naţional │actualii şi │ │
│al calificărilor, │potenţialii │ │
│pentru fiecare │beneficiari, folosind│ │
│calificare │mijloace clasice şi/ │ │
│profesională din │sau electronice, după│ │
│oferta şcolii │caz, formate │ │
│A.34t. │accesibile şi cu │ │
│Fundamentarea │tehnologii adecvate │ │
│ofertei de formare│tipului de │ │
│profesională prin │dizabilitate │ │
│învăţământul │B.50t. Implementarea │- │
│profesional şi │măsurilor ce duc la │ │
│tehnic pe cererea │îndeplinirea de către│ │
│previzionată de │toate părţile │ │
│forţă de muncă │contractante a │ │
│pentru domeniile │prevederilor │ │
│de pregătire │contractului de │ │
│şcolarizate, │pregătire practică │ │
│evidenţiată în │pentru efectuarea │ │
│planul local de │stagiului de │ │
│acţiune pentru │pregătire practică a │ │
│învăţământ - PLAI │elevilor din │ │
│şi pe planul │învăţământul │ │
│regional de │profesional/dual │ │
│acţiune pentru │ │ │
│învăţământ - PRAI │ │ │
│A.35t. Existenţa │ │ │
│contractului-cadru│ │ │
│încheiat cu │ │ │
│operatorii │ │ │
│economici/ │ │ │
│instituţiile │ │ │
│publice partenere │ │ │
│pentru │ │ │
│învăţământul │ │ │
│profesional/dual │ │ │
└──────────────────┴─────────────────────┴─────────────────┘
    Domeniul: B. Eficacitate educaţională
    Criteriul: a) Conţinutul programelor de studiu
    Indicatorul 10. Proiectarea curriculumului şi planificarea activităţilor de învăţare

┌───────────┬────────────────────┬──────────────────┐
│Cerinţe │ │ │
│pentru │Cerinţe pentru │ │
│standardul │standardul de │Cerinţe pentru │
│de │acreditare şi │standardul de │
│autorizare │evaluare externă │referinţă │
│de │periodică │ │
│funcţionare│ │ │
│provizorie │ │ │
├───────────┼────────────────────┼──────────────────┤
│ │ │C.55. Proiectarea │
│ │ │integrată şi în │
│ │ │echipă a │
│ │B.53. Respectarea, │activităţilor de │
│ │în activităţile de │învăţare (la nivel│
│ │învăţare │de colectiv de │
│ │planificate, │copii/elevi) │
│ │inclusiv privind │C.56. Concentrarea│
│ │temele pentru acasă,│activităţilor de │
│ │activităţile de │învăţare │
│ │învăţare online şi │proiectate pe │
│ │activităţile │construirea │
│ │extracurriculare, a │cunoaşterii - │
│ │legislaţiei în │interpretare, │
│ │vigoare privind │aplicare, analiză,│
│ │echilibrul dintre │sinteză sau │
│ │activitatea de │evaluare, şi nu pe│
│ │învăţare şi │reproducerea │
│ │activităţile de │informaţiei │
│ │recreere │C.57. Utilizarea │
│ │B.54. Asigurarea │tehnologiilor de │
│ │relevanţei │informare şi │
│ │activităţilor de │comunicare în │
│ │învăţare proiectate │activităţile de │
│ │pentru dezvoltarea │învăţare │
│ │competenţelor-cheie │proiectate │
│ │- cu accent pe │C.58. Aplicarea în│
│ │competenţele de │activităţile de │
│ │literaţie şi │învăţare │
│ │numeraţie - sau │planificate a │
│ │profesionale, după │strategiilor, │
│ │caz │metodelor şi │
│ │B.55. Proiectarea │tehnicilor care │
│ │activităţilor de │solicită │
│ │învăţare pentru │colaborarea între │
│ │dezvoltarea │copii/elevi, cum │
│ │competenţelor-cheie,│ar fi: lucrul în │
│ │a creşterii │echipă, perechi │
│ │literaţiei şi │sau în grupuri │
│ │numeraţiei, a stării│mici, învăţare │
│ │de bine a │mutuală, învăţarea│
│ │antepreşcolarilor/ │pe bază de proiect│
│ │preşcolarilor/ │C.59. Existenţa │
│ │elevilor │elementelor de │
│ │B.56. Planificarea │autonormare/ │
│ │activităţilor de │autoreglare, din │
│ │învăţare în echipă │partea │
│ │(la nivelul │antepreşcolarilor/│
│ │consiliului clasei/ │preşcolarilor/ │
│ │cadrelor didactice │elevilor, în │
│ │de la aceeaşi │activităţile de │
│ │grupă), pentru │învăţare │
│ │asigurarea corelării│proiectate │
│ │parcurgerii ritmice │C.60. Existenţa │
│ │şi coerente a │dimensiunilor de │
│ │curriculumului, │învăţare socială │
│ │ţinând cont de │şi emoţională în │
│ │ariile curriculare/ │activităţile de │
│ │domeniile │învăţare │
│ │experienţiale şi │proiectate │
│ │disciplinele/ │C.61. Relevanţa şi│
│ │tipurile de │adaptarea │
│ │activităţi din │activităţilor de │
│ │planul-cadru/planul │învăţare │
│ │de învăţământ │proiectate pentru │
│ │specific │mediul comunitar │
│- │B.57. Definirea │şi familial de │
│ │rezultatelor │provenienţă, prin │
│ │aşteptate ale │rezolvarea │
│ │activităţilor de │problemelor reale │
│ │învăţare, în termeni│de viaţă │
│ │de competenţe │C.62. Proiectarea │
│ │(cunoştinţe, │unor activităţi de│
│ │abilităţi, atitudini│învăţare în │
│ │şi comportamente │parteneriat cu │
│ │aşteptate) │părinţi, cu alte │
│ │B.58. Planificarea │persoane resursă │
│ │activităţilor │din comunitate, cu│
│ │extracurriculare în │furnizori de │
│ │concordanţă cu PDI/ │servicii │
│ │PAS, cu nevoile şi │educaţionale │
│ │cererile │complementare │
│ │beneficiarilor şi │C.63. Proiectarea │
│ │partenerilor din │unor activităţi de│
│ │comunitate şi cu │învăţare specifice│
│ │resursele existente │educaţiei │
│ │în unitatea de │interculturale/ │
│ │învăţământ şi în │pentru │
│ │comunitate │diversitate, │
│ │B.59. Planificarea │dezvoltate pentru │
│ │unor activităţi de │şi la iniţiativa │
│ │învăţare, care │minorităţilor │
│ │reflectă limba, │existente în │
│ │cultura şi │unitatea de │
│ │tradiţiile │învăţământ şi în │
│ │minorităţilor │comunitate │
│ │naţionale existente │C.64. Proiectarea │
│ │în unitatea de │unor activităţi de│
│ │învăţământ, în │învăţare (în │
│ │cadrul disciplinelor│cadrul │
│ │/tipurilor de │disciplinelor din │
│ │activităţi din │trunchiul comun, │
│ │trunchiul comun, │curriculumul la │
│ │curriculumul la │decizia şcolii şi/│
│ │decizia şcolii şi/ │sau prin │
│ │sau prin │activităţile │
│ │activităţile │extracurriculare),│
│ │extracurriculare, │care abordează │
│ │dacă este cazul, şi/│îmbunătăţirea │
│ │sau organizarea de │rezultatelor │
│ │activităţi despre │învăţării şi a │
│ │culturi şi │stării de bine a │
│ │civilizaţii ale │antepreşcolarilor/│
│ │minorităţilor │preşcolarilor/ │
│ │B.60. Respectarea, │elevilor │
│ │în activităţile de │aparţinând │
│ │învăţare │grupurilor │
│ │planificate, a │dezavantajate/ │
│ │legislaţiei privind │vulnerabile │
│ │drepturile copilului│existente în │
│ │/omului, a │şcoală C.65. │
│ │principiilor │Proiectarea unor │
│ │nediscriminării (pe │activităţi de │
│ │motive de gen, │învăţare menite să│
│ │etnice, culturale, │facă tranziţia │
│ │religioase sau de │între niveluri │
│ │orice altă natură) │(etape) ale │
│ │şi al egalităţii de │învăţământului │
│ │şanse, inclusiv │(antepreşcolar, │
│ │între femei şi │preşcolar, primar,│
│ │bărbaţi │gimnazial, liceal/│
│ │ │profesional) mai │
│ │ │facilă pentru │
│ │ │copii/elevi │
├───────────┴────────────────────┴──────────────────┤
│Cerinţe specifice pentru învăţământul liceal, │
│vocaţional şi tehnologic, învăţământul profesional │
│şi învăţământul postliceal │
├───────────┬────────────────────┬──────────────────┤
│Cerinţe │ │ │
│pentru │Cerinţe pentru │ │
│standardul │standardul de │Cerinţe pentru │
│de │acreditare şi │standardul de │
│autorizare │evaluare externă │referinţă │
│de │periodică │ │
│funcţionare│ │ │
│provizorie │ │ │
├───────────┼────────────────────┼──────────────────┤
│ │ │C.55t. Proiectarea│
│ │ │în echipă a │
│ │ │activităţilor de │
│ │ │învăţare la locul │
│ │ │de muncă, de către│
│ │ │tutorele de │
│- │- │practică şi cadrul│
│ │ │didactic │
│ │ │responsabil cu │
│ │ │urmărirea │
│ │ │derulării │
│ │ │stagiului de │
│ │ │pregătire practică│
├───────────┴────────────────────┴──────────────────┤
│Cerinţe specifice pentru învăţământul special şi │
│special integrat, inclusiv antepreşcolar │
│(intervenţie timpurie) │
├───────────┬────────────────────┬──────────────────┤
│Cerinţe │ │ │
│pentru │Cerinţe pentru │ │
│standardul │standardul de │Cerinţe pentru │
│de │acreditare şi │standardul de │
│autorizare │evaluare externă │referinţă │
│de │periodică │ │
│funcţionare│ │ │
│provizorie │ │ │
├───────────┼────────────────────┼──────────────────┤
│ │ │C.55s. Proiectarea│
│ │ │în echipă │
│ │ │multidisciplinară │
│ │ │a activităţilor de│
│ │ │terapie specifice,│
│ │ │având părintele │
│ │ │şi, respectiv, │
│ │ │profesionişti în │
│- │- │domeniul │
│ │ │psihopedagogiei, │
│ │ │al sănătăţii, │
│ │ │implicaţi în │
│ │ │tratarea/ │
│ │ │îngrijirea │
│ │ │copilului/ │
│ │ │elevului, ca │
│ │ │parteneri │
└───────────┴────────────────────┴──────────────────┘
    Domeniul: B. Eficacitate educaţională
    Criteriul: a) Conţinutul programelor de studiu
    Indicatorul 11. Realizarea activităţilor de învăţare, asigurarea participării şi obţinerea stării de bine

┌───────────┬───────────────────┬──────────────────┐
│Cerinţe │ │ │
│pentru │Cerinţe pentru │ │
│standardul │standardul de │Cerinţe pentru │
│de │acreditare şi │standardul de │
│autorizare │evaluare externă │referinţă │
│de │periodică │ │
│funcţionare│ │ │
│provizorie │ │ │
├───────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │C.66. Abordarea │
│ │ │integrată şi în │
│ │ │echipă a │
│ │ │activităţilor de │
│ │ │învăţare realizate│
│ │ │(la nivel de │
│ │ │colectiv de elevi/│
│ │ │grupă de vârstă) │
│ │ │C.67. Concentrarea│
│ │ │activităţilor de │
│ │ │învăţare realizate│
│ │ │pe construirea │
│ │ │cunoaşterii - │
│ │ │interpretare, │
│ │ │analiză, sinteză │
│ │ │sau evaluare, nu │
│ │ │pe reproducerea │
│ │ │informaţiei │
│ │ │C.68. Aplicarea │
│ │ │strategiilor, │
│ │ │metodelor şi │
│ │ │tehnicilor care │
│ │ │solicită │
│ │ │colaborarea între │
│ │ │copii/elevi, cum │
│ │ │ar fi: lucrul în │
│ │B.61. Respectarea, │echipă, perechi │
│ │în activităţile de │sau în grupuri │
│ │învăţare realizate,│mici, învăţare │
│ │inclusiv privind │mutuală, învăţarea│
│ │temele pentru acasă│pe bază de proiect│
│ │şi activităţile │C.69. Existenţa │
│ │extracurriculare, a│elementelor de │
│ │legislaţiei în │autonormare/ │
│ │vigoare privind │autoreglare, din │
│ │echilibrul dintre │partea │
│ │activitatea de │antepreşcolarilor/│
│ │învăţare şi │preşcolarilor/ │
│ │activitatea de │elevilor, în │
│ │recreere │activităţile de │
│ │B.62. Organizarea │învăţare realizate│
│ │şi implementarea │C.70. Existenţa │
│ │activităţilor de │elementelor de │
│ │învăţare pentru │învăţare socială │
│ │dezvoltarea │şi emoţională în │
│ │competenţelor-cheie│activităţile de │
│ │- cu accent pe │învăţare realizate│
│ │competenţele de │C.71. Relevanţa şi│
│ │literaţie şi │adaptarea │
│ │numeraţie - sau │activităţilor de │
│ │profesionale, după │învăţare realizate│
│ │caz │pentru mediul │
│ │B.63. Organizarea │comunitar şi │
│ │şi implementarea │familial de │
│ │activităţilor de │provenienţă, prin │
│ │învăţare cu │rezolvarea │
│ │elemente ce asigură│problemelor reale │
│ │starea de bine a │de viaţă │
│ │antepreşcolarilor/ │C.72. Încurajarea │
│ │preşcolarilor/ │antepreşcolarilor/│
│ │elevilor │preşcolarilor/ │
│ │B.64. Asigurarea │elevilor, pe │
│ │corelării │parcursul │
│ │parcurgerii ritmice│activităţilor de │
│ │a curriculumului, │învăţare │
│ │la nivelul fiecărei│realizate, să │
│ │formaţiuni de │gândească critic │
│ │studiu, cu ariile │şi să argumenteze │
│ │curriculare/ │punctele de vedere│
│ │domeniile │personale │
│ │experienţiale şi │C.73. Asigurarea │
│ │disciplinele/ │accesului direct │
│ │tipurile de │al │
│ │activităţi propuse │antepreşcolarilor,│
│ │de planul-cadru/ │preşcolarilor/ │
│ │planul de │elevilor la │
│ │învăţământ specific│resursele │
│ │B.65. Implementarea│educaţionale, în │
│ │activităţilor de │timpul │
│ │sprijin individual │activităţilor de │
│ │în învăţare/ │învăţare │
│ │remediale/de │C.74. Realizarea │
│ │îmbunătăţire, ce │unor activităţi de│
│ │duc la obţinerea │învăţare în │
│ │rezultatelor │parteneriat cu │
│ │învăţării aşteptate│părinţi, cu alte │
│ │şi proiectate ale │persoane resursă │
│ │activităţilor de │din comunitate, cu│
│ │învăţare │furnizori de │
│ │B.66. Utilizarea │servicii │
│ │efectivă, în │educaţionale │
│ │activităţile de │complementare │
│ │învăţare, a │C.75. Existenţa, │
│ │resurselor │în activităţile de│
│ │curriculare │învăţare │
│ │(inclusiv │realizate, a │
│ │echipamente şi │elementelor │
│ │aplicaţii │specifice │
│ │informatice şi │educaţiei │
│ │multimedia) │interculturale/ │
│- │prevăzute în │pentru │
│ │documentele de │diversitate, │
│ │planificare │dezvoltate pentru │
│ │B.67. Demonstrarea │şi la iniţiativa │
│ │progresului în │minorităţilor │
│ │utilizarea │existente în │
│ │echipamentelor şi │unitatea de │
│ │aplicaţiilor │învăţământ şi în │
│ │informatice şi │comunitate │
│ │multimedia la alte │C.76. Implicarea │
│ │discipline decât │activă în │
│ │cele de │activităţile de │
│ │specialitate - ca │învăţare a │
│ │număr de discipline│antepreşcolarilor,│
│ │şi/sau procent din │preşcolarilor/ │
│ │numărul total de │elevilor │
│ │ore (cu excepţia │aparţinând │
│ │învăţământului │grupurilor │
│ │antepreşcolar şi │dezavantajate/ │
│ │preşcolar) │vulnerabile de la │
│ │B.68. Realizarea │nivelul │
│ │activităţilor │comunităţii, │
│ │extracurriculare în│respectiv a celor │
│ │concordanţă cu │talentaţi şi/sau │
│ │documentele de │capabili de │
│ │planificare │performanţe înalte│
│ │B.69. Realizarea │C.77. Realizarea │
│ │unor activităţi de │unor activităţi de│
│ │învăţare, care │învăţare (în │
│ │reflectă limba, │cadrul │
│ │cultura şi │disciplinelor/ │
│ │tradiţiile │tipurilor de │
│ │minorităţilor │activităţi din │
│ │naţionale existente│trunchiul comun, │
│ │în unitatea de │curriculumul la │
│ │învăţământ, în │decizia şcolii şi/│
│ │cadrul │sau prin │
│ │disciplinelor/ │activităţile │
│ │tipurilor de │extracurriculare),│
│ │activităţi din │care abordează │
│ │trunchiul comun, │îmbunătăţirea │
│ │curriculumul la │rezultatelor │
│ │decizia şcolii şi/ │învăţării şi a │
│ │sau prin │stării de bine a │
│ │activităţile │antepreşcolarilor/│
│ │extracurriculare │preşcolarilor/ │
│ │B.70. Respectarea, │elevilor │
│ │în activităţile de │aparţinând │
│ │învăţare realizate,│grupurilor │
│ │a legislaţiei │dezavantajate/ │
│ │privind drepturile │vulnerabile │
│ │copilului/omului, a│existente în │
│ │principiilor │şcoală │
│ │nediscriminării (pe│C.78. Utilizarea │
│ │motive de gen, │disciplinării │
│ │etnice, culturale, │pozitive în │
│ │religioase sau de │situaţii de │
│ │orice altă natură) │comportament │
│ │şi al egalităţii de│inadecvat al │
│ │şanse şi de gen │antepreşcolarilor,│
│ │B.71. Asigurarea │preşcolarilor/ │
│ │siguranţei pe │elevilor în timpul│
│ │internet la toate │activităţilor de │
│ │activităţile de │învăţare sau în │
│ │învăţare care │afara orelor de │
│ │presupun accesul │curs │
│ │copiilor/elevilor │C.79. Utilizarea │
│ │la internet │ocazională a altor│
│ │B.72. Descurajarea │spaţii pentru │
│ │comportamentelor │procesul de │
│ │neetice - de │învăţare - │
│ │exemplu, copiatul, │parcuri, grădini, │
│ │plagiatul - în │muzee, săli de │
│ │timpul │spectacol, în │
│ │activităţilor de │parteneriat cu │
│ │învăţare │instituţiile/ │
│ │ │autorităţile care │
│ │ │le deţin │
│ │ │C.80. Existenţa │
│ │ │acordurilor de │
│ │ │asistenţă şi │
│ │ │parteneriat cu │
│ │ │serviciile publice│
│ │ │de asistenţă │
│ │ │socială, cu alte │
│ │ │instituţii ale │
│ │ │statului sau │
│ │ │aparţinând │
│ │ │autorităţilor │
│ │ │publice locale, cu│
│ │ │ONG-uri şi │
│ │ │universităţi │
│ │ │(inclusiv prin │
│ │ │acorduri de │
│ │ │voluntariat), prin│
│ │ │care se asigură │
│ │ │facilitatori │
│ │ │pentru copiii cu │
│ │ │cerinţe │
│ │ │educaţionale │
│ │ │speciale şi/sau │
│ │ │dizabilităţi │
├───────────┴───────────────────┴──────────────────┤
│Cerinţe specifice pentru învăţământul liceal, │
│vocaţional şi tehnologic, învăţământul profesional│
│şi învăţământul postliceal │
├───────────┬───────────────────┬──────────────────┤
│Cerinţe │ │ │
│pentru │Cerinţe pentru │ │
│standardul │standardul de │Cerinţe pentru │
│de │acreditare şi │standardul de │
│autorizare │evaluare externă │referinţă │
│de │periodică │ │
│funcţionare│ │ │
│provizorie │ │ │
├───────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │B.67t. Respectarea │ │
│ │condiţiilor de │ │
│ │aplicabilitate şi │ │
│ │utilizarea listei │ │
│ │minime de resurse │ │
│ │materiale din │ │
│ │standardele de │ │
│ │pregătire │ │
│- │profesională în │- │
│ │activităţile de │ │
│ │învăţare specifice │ │
│ │calificării, │ │
│ │desfăşurate în │ │
│ │unitatea de │ │
│ │învăţământ şi/sau │ │
│ │la operatorul │ │
│ │economic partener │ │
│ │de practică │ │
├───────────┴───────────────────┴──────────────────┤
│Cerinţe specifice pentru învăţământul special şi │
│special integrat, inclusiv antepreşcolar │
│(intervenţie timpurie) │
├───────────┬───────────────────┬──────────────────┤
│Cerinţe │ │ │
│pentru │Cerinţe pentru │ │
│standardul │standardul de │Cerinţe pentru │
│de │acreditare şi │standardul de │
│autorizare │evaluare externă │referinţă │
│de │periodică │ │
│funcţionare│ │ │
│provizorie │ │ │
├───────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │B.65s-it. │ │
│ │Realizarea │ │
│ │activităţilor de │ │
│ │intervenţie │ │
│ │timpurie pornind de│ │
│- │la rezultatele │- │
│ │evaluării │ │
│ │funcţionale a │ │
│ │fiecărui copil, în │ │
│ │vederea atingerii │ │
│ │obiectivelor │ │
│ │stabilite │ │
└───────────┴───────────────────┴──────────────────┘
    Domeniul: B. Eficacitate educaţională
    Criteriul: b) Rezultatele învăţării
    Indicatorul 12: Rezultatele obţinute (participare şcolară, rezultatele învăţării şi starea de bine)

┌───────────┬────────────────────┬──────────────────┐
│Cerinţe │ │ │
│pentru │Cerinţe pentru │ │
│standardul │standardul de │Cerinţe pentru │
│de │acreditare şi │standardul de │
│autorizare │evaluare externă │referinţă │
│de │periodică │ │
│funcţionare│ │ │
│provizorie │ │ │
├───────────┼────────────────────┼──────────────────┤
│ │B.73. Planificarea │C.81. Existenţa │
│ │în echipă, la │instrumentelor │
│ │nivelul consiliului │proprii sau │
│ │clasei/ cadrelor │adaptate de │
│ │didactice de la │identificare şi │
│ │aceeaşi grupă, a │monitorizare a │
│ │procesului de │antepreşcolarilor,│
│ │evaluare, pentru a │preşcolarilor/ │
│ │se evita │elevilor în │
│ │supraîncărcarea │situaţie de risc │
│ │copiilor/elevilor │de abandon şcolar │
│ │B.74. Implementarea │şi absenteism │
│ │de activităţi ce au │C.82. Realizarea │
│ │ca scop │şi utilizarea unor│
│ │îmbunătăţirea │instrumente │
│ │participării la │proprii de │
│ │educaţie pentru │evaluare complexă │
│ │toate nivelurile, │a nevoilor, │
│ │formele şi tipurile │posibilităţilor, │
│ │de învăţământ │aspiraţiilor şi │
│ │existente în │intereselor, de │
│ │unitatea de │exemplu, fişe │
│ │învăţământ, inclusiv│psihopedagogice, │
│ │la activităţile │realizate în │
│ │extracurriculare │colaborare cu │
│ │B.75. Proiectarea şi│experţii din │
│ │implementarea de │domeniu - │
│ │activităţi │psihologi, │
│ │extracurriculare ce │pedagogi, │
│ │duc la îmbunătăţirea│consilieri, şi pe │
│ │rezultatelor │baza modelelor │
│ │învăţării pentru │aprobate la nivel │
│ │toate nivelurile, │naţional │
│ │formele şi tipurile │C.83. Promovarea, │
│ │de învăţământ │în procesul de │
│ │existente în │evaluare a │
│ │unitatea de │autoevaluării şi a│
│ │învăţământ │interevaluării (cu│
│ │B.76. Evaluarea │excepţia │
│ │sistematică a stării│nivelurilor │
│ │de bine pentru │antepreşcolar şi │
│ │fiecare │preşcolar) │
│ │antepreşcolar/ │C.84. Planificarea│
│ │preşcolar/elev. │în echipă, la │
│ │Existenţa dovezilor │nivelul │
│ │privind │consiliului clasei│
│ │îmbunătăţirea stării│/al cadrelor │
│ │de bine │didactice de la │
│ │B.77. Implementarea │aceeaşi grupă, a │
│ │de activităţi de │procesului de │
│ │sprijin suplimentar │evaluare, pentru a│
│ │ce duc la │se asigura, în │
│ │îmbunătăţirea │plus, caracterul │
│ │rezultatelor şcolare│integrat al │
│ │(participare, │evaluării şi │
│ │rezultatele │relevanţa acesteia│
│ │învăţării şi starea │pentru profilul de│
│ │de bine) pentru │competenţe aferent│
│ │antepreşcolarii, │nivelului │
│ │preşcolarii şi │respectiv de │
│ │elevii aparţinând │învăţământ │
│ │grupurilor │C.85. Încurajarea │
│ │dezavantajate/ │copiilor/elevilor,│
│ │vulnerabile │pe parcursul │
│ │existente în │activităţilor de │
│ │unitatea de │evaluare, să │
│ │învăţământ │gândească critic │
│ │B.78. Organizarea de│şi să argumenteze │
│ │activităţi ce au ca │punctele de vedere│
│ │scop îmbunătăţirea │personale │
│- │participării │C.86. Oferirea de │
│ │elevilor la │feedback │
│ │evaluările şi │antepreşcolarilor/│
│ │examenele naţionale,│preşcolarilor/ │
│ │după caz, şi a │elevilor privind │
│ │rezultatelor │rezultatele │
│ │obţinute de aceştia │învăţării, prin │
│ │B.79. Respectarea, │mijloace clasice │
│ │în evaluarea │sau electronice, │
│ │rezultatelor şcolare│cu recomandarea │
│ │(participare şi │obiectivelor │
│ │rezultatele │pentru remediere/ │
│ │învăţării), a │îmbunătăţire/ │
│ │drepturilor │învăţare │
│ │copilului/omului, a │ulterioară, atât │
│ │principiilor │în timpul │
│ │nediscriminării şi │desfăşurării │
│ │al egalităţii de │activităţilor de │
│ │şanse şi de gen │învăţare, cât şi │
│ │B.80. Facilitarea de│după încheierea │
│ │activităţi ce au ca │acestora │
│ │scop cunoaşterea de │C.87. │
│ │către copii/elevi şi│Individualizarea │
│ │părinţii acestora a │şi adaptarea │
│ │criteriilor de │activităţilor şi │
│ │succes şcolar, │instrumentelor de │
│ │precum şi a │evaluare pentru │
│ │consecinţelor │evaluarea │
│ │eventualului │progresului şcolar│
│ │insucces şcolar │al │
│ │B.81. Oferirea de │antepreşcolarilor,│
│ │feedback │preşcolarilor/ │
│ │antepreşcolarului/ │elevilor care │
│ │preşcolarului/ │necesită sprijin │
│ │elevului evaluat şi,│pentru învăţare │
│ │după caz şi la │sau aparţin │
│ │cerere, părinţilor, │grupurilor │
│ │în privinţa │dezavantajate/ │
│ │rezultatelor │vulnerabile de la │
│ │învăţării obţinute, │nivelul │
│ │prin raportare la │comunităţi, │
│ │criteriile │respectiv pentru │
│ │comunicate │cei talentaţi şi/ │
│ │B.82. Utilizarea │sau capabili de │
│ │tehnologiilor de │performanţe înalte│
│ │informare şi │C.88. Facilitarea │
│ │comunicare şi în │implementării │
│ │activităţile de │activităţilor de │
│ │evaluare │evaluare (inclusiv│
│ │B.83. Proiectarea şi│pentru │
│ │realizarea │activităţile │
│ │activităţilor de │extracurriculare) │
│ │sprijin, respectiv │pentru dezvoltarea│
│ │remediale în urma │autonomiei şi a │
│ │analizei │capacităţii de │
│ │rezultatelor şcolare│autonormare/ │
│ │privind participarea│autoreglare din │
│ │şcolară, rezultatele│partea │
│ │învăţării şi starea │antepreşcolarului/│
│ │de bine │preşcolarului/ │
│ │B.84. Organizarea de│elevului │
│ │activităţi de │C.89. Prelucrarea │
│ │evaluare (inclusiv a│statistică a │
│ │activităţilor │rezultatelor │
│ │extracurriculare) ce│evaluării şi │
│ │măsoară dezvoltarea │utilizarea datelor│
│ │competenţelor-cheie,│prelucrate pentru │
│ │în special a │stabilirea │
│ │competenţelor de │sarcinilor de │
│ │literaţie şi │învăţare │
│ │numeraţie │ulterioare │
├───────────┴────────────────────┴──────────────────┤
│Cerinţe specifice pentru învăţământul antepreşcolar│
│şi preşcolar │
├───────────┬────────────────────┬──────────────────┤
│Cerinţe │ │ │
│pentru │Cerinţe pentru │ │
│standardul │standardul de │Cerinţe pentru │
│de │acreditare şi │standardul de │
│autorizare │evaluare externă │referinţă │
│de │periodică │ │
│funcţionare│ │ │
│provizorie │ │ │
├───────────┼────────────────────┼──────────────────┤
│ │B.75.a/p. │ │
│ │Monitorizarea │ │
│ │progresului în │ │
│ │învăţare şi în │ │
│ │dezvoltare al │ │
│ │antepreşcolarilor/ │ │
│ │preşcolarilor prin │ │
│ │aplicarea unor │ │
│ │instrumente │ │
│ │specifice de │ │
│ │evaluare │ │
│ │longitudinală a │ │
│- │dezvoltării acestora│- │
│ │(de exemplu, fişa de│ │
│ │apreciere a │ │
│ │progresului │ │
│ │copilului) │ │
│ │B.77a/p. Organizarea│ │
│ │de activităţi ce │ │
│ │asigură intervenţia │ │
│ │timpurie în cazul │ │
│ │antepreşcolarilor/ │ │
│ │preşcolarilor aflaţi│ │
│ │în situaţie de risc │ │
│ │educaţional │ │
└───────────┴────────────────────┴──────────────────┘
    Domeniul: B. Eficacitate educaţională
    Criteriul: c) Angajabilitatea
    Indicatorul 13. Urmărirea traiectului şcolar şi/sau profesional ulterior al absolvenţilor

┌───────────┬──────────────┬──────────────┐
│Cerinţe │ │ │
│pentru │Cerinţe pentru│ │
│standardul │standardul de │Cerinţe pentru│
│de │acreditare şi │standardul de │
│autorizare │evaluare │referinţă │
│de │externă │ │
│funcţionare│periodică │ │
│provizorie │ │ │
├───────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │C.90. │
│ │ │Colectarea │
│ │ │anuală (pe │
│ │ │bază de │
│ │ │eşantion) de │
│ │ │informaţii │
│ │ │privind │
│ │B.85. │satisfacţia │
│ │Urmărirea │absolvenţilor │
│ │destinaţiei │şi privind │
│ │ulterioare a │competenţele │
│ │absolvenţilor,│dobândite (cu │
│ │pentru fiecare│excepţia │
│ │promoţie şi │absolvenţilor │
│ │pentru fiecare│nivelurilor de│
│ │nivel de │învăţământ │
│ │învăţământ │antepreşcolar,│
│ │existent în │preşcolar şi │
│ │unitatea de │primar) │
│- │învăţământ, pe│C.91. │
│ │bază de │Colectarea de │
│ │eşantion │informaţii │
│ │B.86. │privind │
│ │Utilizarea │satisfacţia │
│ │datelor │angajatorilor │
│ │privind │şi a altor │
│ │destinaţia │instituţii şi │
│ │ulterioară a │organizaţii │
│ │absolvenţilor,│din comunitate│
│ │pentru │privind │
│ │îmbunătăţirea │competenţele │
│ │ofertei │dobândite de │
│ │educaţionale │absolvenţi (cu│
│ │ │excepţia │
│ │ │absolvenţilor │
│ │ │nivelurilor de│
│ │ │învăţământ │
│ │ │antepreşcolar,│
│ │ │preşcolar şi │
│ │ │primar) │
└───────────┴──────────────┴──────────────┘
    Domeniul: B. Eficacitate educaţională
    Criteriul: d) Activitatea financiară a organizaţiei
    Indicatorul 14. Constituirea bugetului unităţii de învăţământ şi execuţia bugetară

┌───────────────┬─────────────┬──────────────┐
│ │Cerinţe │ │
│Cerinţe pentru │pentru │ │
│standardul de │standardul de│Cerinţe pentru│
│autorizare de │acreditare şi│standardul de │
│funcţionare │evaluare │referinţă │
│provizorie │externă │ │
│ │periodică │ │
├───────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │B.87. │C.92. │
│ │Argumentarea │Consultarea │
│A.36. │suficienţei │cadrelor │
│Întocmirea │şi adecvării │didactice şi a│
│proiectului de │resurselor │organismelor │
│buget (pentru │planificate │consultative │
│unitatea │pentru │ale │
│nou-înfiinţată)│realizarea │beneficiarilor│
│şi derularea │ţintelor şi │în procesul de│
│activităţii │obiectivelor │planificare │
│financiare a │stabilite în │bugetară │
│unităţii de │documentele │C.93. │
│învăţământ │de prognoză │Atragerea │
│(pentru cele │B.88. │resurselor │
│care │Utilizarea │extrabugetare │
│înfiinţează un │eficientă a │(inclusiv prin│
│nivel/o │resurselor │proiecte şi │
│specializare │financiare │parteneriate) │
│sau calificare │pentru │şi folosirea │
│nouă) în │realizarea │lor eficientă │
│conformitate cu│programelor │pentru │
│prevederile │şi │realizarea │
│legale în │activităţilor│ţintelor şi │
│vigoare* │din PDI/PAS │obiectivelor │
│ │şi planul │stabilite în │
│ │managerial │documentele de│
│ │ │prognoză │
└───────────────┴─────────────┴──────────────┘
    Domeniul: C. Managementul calităţii
    Criteriul: a) Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii
    Indicatorul 15. Realizarea autoevaluării instituţionale şi asigurarea internă a calităţii conform prevederilor legale

┌──────────────┬─────────────────┬──────────────┐
│Cerinţe pentru│Cerinţe pentru │ │
│standardul de │standardul de │Cerinţe pentru│
│autorizare de │acreditare şi │standardul de │
│funcţionare │evaluare externă │referinţă │
│provizorie │periodică │ │
├──────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│ │B.89. Realizarea │ │
│ │raportului anual │ │
│ │de evaluare │ │
│ │internă a │ │
│ │calităţii │ │
│ │educaţiei (RAEI),│ │
│ │cu structura şi │ │
│ │conţinutul │ │
│ │stabilite de │ │
│ │ARACIP şi cu │ │
│ │utilizarea │ │
│ │aplicaţiei │ │
│ │informatice │ │
│ │indicate prin │ │
│ │instrucţiunile │ │
│ │periodice emise │ │
│ │de ARACIP pentru │ │
│ │întocmirea şi │ │
│ │publicarea │C.94. │
│ │raportului de │Existenţa │
│ │evaluare internă │activităţilor │
│ │a calităţii │de evaluare │
│ │educaţiei │internă │
│ │B.90. Completarea│realizate la │
│ │corectă şi │cererea │
│ │integrală a │beneficiarilor│
│ │informaţiilor │C.95. │
│ │necesare în │Participarea │
│ │aplicaţia │personalului │
│ │informatică │unităţii de │
│ │indicată prin │învăţământ şi │
│ │instrucţiunile │a │
│ │periodice emise │beneficiarilor│
│ │de ARACIP │relevanţi la │
│A.37. │B.91. Utilizarea │conceperea, │
│Utilizarea │aplicaţiei │realizarea şi │
│aplicaţiei │informatice │valorificarea │
│informatice │indicate prin │activităţilor │
│indicate prin │instrucţiunile │de │
│instrucţiunile│periodice emise │îmbunătăţire a│
│periodice │de ARACIP pentru │calităţii │
│emise de │planificarea, │C.96. │
│ARACIP în │realizarea, │Aplicarea │
│procesul de │evaluarea şi │metodelor │
│evaluare │revizuirea │statistice de │
│internă şi │activităţilor de │analiză şi │
│evaluare │îmbunătăţire a │interpretare a│
│externă a │calităţii în │datelor │
│calităţii │conformitate cu │obţinute prin │
│educaţiei │prevederile │activităţile │
│ │legale şi cu │de evaluare │
│ │documentele │internă │
│ │programatice ale │C.97. │
│ │unităţii de │Argumentarea │
│ │învăţământ │nivelului │
│ │B.92. │realizării │
│ │Evidenţierea │activităţilor │
│ │clară, în RAEI, a│planificate de│
│ │aspectelor │îmbunătăţire a│
│ │îmbunătăţite faţă│calităţii şi │
│ │de ultimul RAEI │prezentarea │
│ │publicat, precum │alternativelor│
│ │şi a aspectelor │de │
│ │care necesită │implementare, │
│ │îmbunătăţire în │dacă este │
│ │următorul ciclu │cazul │
│ │de evaluare │ │
│ │internă şi │ │
│ │îmbunătăţire a │ │
│ │calităţii, prin │ │
│ │raportare la │ │
│ │factorii de risc │ │
│ │de la nivelul │ │
│ │comunităţii, care│ │
│ │pot afecta │ │
│ │participarea │ │
│ │şcolară, starea │ │
│ │de bine a │ │
│ │antepreşcolarului│ │
│ │/preşcolarului/ │ │
│ │elevului şi │ │
│ │obţinerea │ │
│ │rezultatelor │ │
│ │scontate ale │ │
│ │învăţării │ │
└──────────────┴─────────────────┴──────────────┘
    Domeniul: C. Managementul calităţii
    Criteriul: a) Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii
    Indicatorul 16. Dezvoltarea profesională a personalului

┌─────────────┬──────────────┬──────────────┐
│Cerinţe │Cerinţe pentru│ │
│pentru │standardul de │Cerinţe pentru│
│standardul de│acreditare şi │standardul de │
│autorizare de│evaluare │referinţă │
│funcţionare │externă │ │
│provizorie │periodică │ │
├─────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │B.93. │ │
│ │Identificarea │ │
│ │măsurilor ce │ │
│ │duc la │ │
│ │realizarea │ │
│ │programelor de│ │
│ │dezvoltare │ │
│ │managerială │ │
│ │pentru │ │
│ │personalul de │ │
│ │conducere şi │ │
│ │de dezvoltare │C.98. │
│ │profesională │Facilitarea │
│ │pentru │participării │
│ │personalul │majorităţii │
│ │didactic, │cadrelor │
│ │didactic │didactice la │
│ │auxiliar şi │programe de │
│ │nedidactic, │dezvoltare │
│ │conform │profesională │
│ │planificării │centrate pe │
│ │B.94. │dezvoltarea │
│ │Facilitarea │competenţelor │
│ │parcurgerii │din domenii │
│ │programelor de│prioritare, │
│ │mentorat sau a│stabilite prin│
│ │altor programe│documente │
│ │specifice de │strategice şi │
│ │îndrumare │politici │
│ │organizate la │publice, cum │
│ │nivel naţional│ar fi: │
│ │sau local de │educaţia │
│ │către toate │pentru │
│ │cadrele │sănătate; │
│ │didactice │rezolvarea │
│ │aflate la │creativă de │
│ │debutul în │probleme; │
│ │carieră │gândire │
│ │B.95. │critică; │
│ │Valorificarea │dimensiunea │
│A.38. │(inter) │europeană şi │
│Existenţa │asistenţelor │internaţională│
│programelor │la │a educaţiei; │
│de dezvoltare│activităţile │gestionarea │
│managerială │de învăţare, │situaţiilor de│
│pentru │realizate de │conflict şi a │
│personalul de│personalul cu │bullyingului; │
│conducere şi │funcţii de │educaţie │
│de dezvoltare│conducere │juridică şi │
│profesională │pentru │financiară; │
│pentru │îmbunătăţirea │educaţie │
│personalul │activităţii la│pentru │
│didactic, │grupă/clasă │diversitate, │
│didactic │B.96. │gestionarea │
│auxiliar şi │Identificarea │situaţiilor de│
│nedidactic, │mecanismelor │discriminare │
│integrate în │de aplicare în│şi segregare │
│documentele │activitatea │C.99. │
│de prognoză │didactică a │Existenţa │
│sau de sine │rezultatelor │programelor de│
│stătătoare şi│participării │dezvoltare │
│fundamentate │la │profesională │
│pe │activităţile │realizate prin│
│strategiile │şi programele │parteneriat │
│sectoriale/ │de dezvoltare │internaţional │
│programele de│profesională, │şi centrate pe│
│reformă │evaluarea │dezvoltarea │
│existente şi │efectelor │dimensiunii │
│pe nevoile │aplicării │europene şi │
│identificate*│rezultatelor │internaţionale│
│A.39. │B.97. │a educaţiei │
│Existenţa │Revizuirea │C.100. │
│activităţilor│programelor de│Creşterea │
│de dezvoltare│dezvoltare │procentului │
│profesională,│managerială │cadrelor │
│conform │şi, respectiv,│didactice care│
│prevederilor │a │au participat │
│legale* │activităţilor │la programe de│
│ │de dezvoltare │masterat şi/ │
│ │profesională │sau de │
│ │(întâlniri │doctorat în │
│ │metodice, │domeniul │
│ │cercuri │educaţiei │
│ │pedagogice, │C.101. │
│ │schimburi de │Existenţa │
│ │experienţă), │programelor de│
│ │în funcţie de │dezvoltare a │
│ │nevoile │echipelor │
│ │identificate │pentru │
│ │în procesul de│personalul │
│ │evaluare a │didactic din │
│ │personalului │cicluri │
│ │şi în cel de │diferite din │
│ │inspecţie │cadrul │
│ │şcolară/ │unităţii de │
│ │evaluare │învăţământ, │
│ │instituţională│împreună cu │
│ │B.98. │personalul de │
│ │Facilitarea │conducere, cu │
│ │participării │scopul │
│ │personalului │îmbunătăţirii │
│ │didactic, │comunicării şi│
│ │didactic │a relaţiilor │
│ │auxiliar şi │la nivelul │
│ │nedidactic la │personalului │
│ │formarea în │unităţii de │
│ │domeniile │învăţământ │
│ │drepturilor │ │
│ │copilului, │ │
│ │incluziune │ │
│ │şcolară şi │ │
│ │socială, │ │
│ │prevenirea │ │
│ │discriminării,│ │
│ │a violenţei │ │
│ │asupra │ │
│ │copilului şi │ │
│ │traficului de │ │
│ │persoane │ │
└─────────────┴──────────────┴──────────────┘
    Domeniul: C. Managementul calităţii
    Criteriul: b) Proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate
    Indicatorul 17. Revizuirea ofertei educaţionale şi a PDI/PAS

┌───────────┬───────────────┬────────────────┐
│Cerinţe │ │ │
│pentru │Cerinţe pentru │ │
│standardul │standardul de │Cerinţe pentru │
│de │acreditare şi │standardul de │
│autorizare │evaluare │referinţă │
│de │externă │ │
│funcţionare│periodică │ │
│provizorie │ │ │
├───────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │B.99. │ │
│ │Revizuirea, │ │
│ │dacă este │C.102. │
│ │cazul, a │Informarea │
│ │documentelor de│sistematică a │
│ │diagnoză, de │personalului şi │
│ │prognoză şi de │a beneficiarilor│
│ │evidenţă pe │privind │
│ │baza │rezultatele │
│ │rezultatelor │activităţilor de│
│ │evaluării │îmbunătăţire a │
│ │interne sau │calităţii şi de │
│ │analiza │evaluare internă│
│ │aspectelor de │C.103. │
│ │îmbunătăţit │Utilizarea │
│ │identificate │comparaţiei cu │
│ │B.100. │cele mai bune │
│ │Utilizarea │practici │
│ │evoluţiei │(benchmarking) │
│ │indicatorilor │pentru │
│ │fundamentali │îmbunătăţirea │
│ │privind │ofertei │
│ │participarea │educaţionale şi │
│ │şcolară şi │a PDI/PAS │
│ │rezultatele │C.104. │
│ │învăţării │Revizuirea │
│ │(definiţi │ofertei │
│ │conform │educaţionale şi │
│ │Sistemului │a documentelor │
│ │naţional de │programatice pe │
│ │indicatori │baza evaluării │
│ │privind │progresului │
│ │educaţia - │obţinut în │
│ │SNIE), │rezultatele │
│ │menţionaţi în │învăţării şi a │
│ │strategiile │stării de bine │
│ │sectoriale/ │pentru │
│ │programele de │antepreşcolarii,│
│ │reformă │preşcolarii/ │
│ │existente, │elevii │
│ │pentru │aparţinând │
│ │revizuirea │grupurilor │
│ │documentelor │dezavantajate/ │
│ │programatice şi│vulnerabile şi a│
│ │a ofertei │celor talentaţi │
│ │educaţionale │şi/sau capabili │
│ │B.101. │de performanţe │
│- │Măsurarea │înalte sau │
│ │anuală sau ori │identificarea de│
│ │de câte ori │măsuri ce │
│ │decide şcoala a│îmbunătăţesc │
│ │nivelului de │aspectele │
│ │satisfacţie a │semnalate │
│ │personalului şi│C.105. │
│ │beneficiarilor │Revizuirea │
│ │în privinţa │ofertei │
│ │aspectelor │educaţionale şi │
│ │esenţiale ale │a documentelor │
│ │vieţii şcolare:│programatice pe │
│ │siguranţa şi │baza evaluării │
│ │sănătatea; baza│factorilor de │
│ │materială şi │risc de la │
│ │infrastructura;│nivelul │
│ │oferta │comunităţii, │
│ │educaţională; │care pot afecta │
│ │comportamentul │participarea │
│ │personalului; │şcolară, starea │
│ │atractivitatea │de bine a │
│ │activităţilor │copilului/ │
│ │de învăţare; │tânărului şi │
│ │rezultatele │obţinerea │
│ │învăţării; │rezultatelor │
│ │accesul │scontate sau │
│ │absolvenţilor │identificarea de│
│ │la niveluri │măsuri ce │
│ │superioare de │îmbunătăţesc │
│ │educaţie sau │aspectele │
│ │formare şi pe │semnalate │
│ │piaţa muncii │C.106. Creşterea│
│ │B.102. │nivelului │
│ │Utilizarea │satisfacţiei │
│ │rezultatelor │părinţilor şi, │
│ │evaluării │după caz, a │
│ │nivelului de │copiilor/ │
│ │satisfacţie a │elevilor, precum│
│ │beneficiarilor │şi faţă de │
│ │pentru │oferta │
│ │revizuirea │educaţională şi │
│ │documentelor │funcţionarea │
│ │programatice şi│unităţii de │
│ │a ofertei │învăţământ de la│
│ │educaţionale │ultima evaluare │
│ │sau pentru │sau în ultimii 3│
│ │îmbunătăţirea │ani │
│ │zonelor │ │
│ │vulnerabile │ │
└───────────┴───────────────┴────────────────┘
    Domeniul: C. Managementul calităţii
    Criteriul: c) Proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării, inclusiv de către elevi
    Indicatorul 18. Optimizarea evaluării rezultatelor învăţării

┌───────────┬───────────────┬──────────────────┐
│Cerinţe │ │ │
│pentru │Cerinţe pentru │ │
│standardul │standardul de │Cerinţe pentru │
│de │acreditare şi │standardul de │
│autorizare │evaluare │referinţă │
│de │externă │ │
│funcţionare│periodică │ │
│provizorie │ │ │
├───────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │ │C.107. │
│ │ │Îmbunătăţirea, de │
│ │ │la ultima evaluare│
│ │ │externă, a │
│ │B.103. │rezultatelor │
│ │Utilizarea │antepreşcolarilor,│
│ │rezultatelor │preşcolarilor/ │
│ │evaluării şi │elevilor │
│ │rezultatelor │aparţinând │
│ │învăţării │grupurilor │
│ │(evaluarea │dezavantajate/ │
│ │iniţială/ │vulnerabile şi a │
│ │formativă/ │celor talentaţi şi│
│ │sumativă, │/sau capabili de │
│ │evaluările şi │performanţe │
│ │examinările │înalte, dovedită │
│ │naţionale şi │prin progres │
│ │internaţionale,│obţinut la nivel │
│ │după caz) │individual │
│- │pentru │C.108. Utilizarea │
│ │revizuirea │comparaţiei cu │
│ │documentelor de│cele mai bune │
│ │prognoză şi a │practici │
│ │metodologiei şi│(benchmarking) │
│ │instrumentelor │pentru │
│ │de evaluare/ │îmbunătăţirea │
│ │autoevaluare a │evaluării │
│ │rezultatelor │rezultatelor │
│ │învăţării sau │învăţării │
│ │identificarea │C.109. Dezvoltarea│
│ │de măsuri ce │instrumentelor │
│ │îmbunătăţesc │proprii de │
│ │aspectele │evaluare a │
│ │semnalate │rezultatelor │
│ │ │învăţării prin │
│ │ │utilizarea │
│ │ │rezultatelor │
│ │ │cercetării de │
│ │ │profil │
└───────────┴───────────────┴──────────────────┘
    Domeniul: C. Managementul calităţii
    Criteriul: d) Proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral
    Indicatorul 19. Evaluarea calităţii activităţii corpului profesoral

┌──────────────┬────────────┬─────────────────┐
│ │Cerinţe │ │
│Cerinţe pentru│pentru │ │
│standardul de │standardul │Cerinţe pentru │
│autorizare de │de │standardul de │
│funcţionare │acreditare │referinţă │
│provizorie │şi evaluare │ │
│ │externă │ │
│ │periodică │ │
├──────────────┼────────────┼─────────────────┤
│ │ │C.110. Existenţa │
│ │ │criteriilor │
│ │ │specifice de │
│ │ │evaluare a │
│ │ │personalului care│
│ │ │iau în │
│ │ │considerare │
│ │ │rezultatele │
│ │ │învăţării şi │
│ │ │starea de bine a │
│ │ │antepreşcolarilor│
│ │ │/preşcolarilor/ │
│ │ │elevilor │
│ │ │aparţinând │
│ │ │grupurilor │
│ │ │dezavantajate/ │
│ │ │vulnerabile şi │
│ │ │pentru cei │
│ │ │talentaţi şi/sau │
│ │ │capabili de │
│ │ │performanţe │
│ │B.104. │înalte │
│ │Stabilirea, │C.111. Utilizarea│
│A.40. │împreună cu │benchmarkingului │
│Adecvarea │cadrele │pentru │
│criteriilor, │didactice │îmbunătăţirea │
│metodologiilor│evaluate, a │evaluării │
│şi │planurilor │personalului │
│instrumentelor│individuale │C.112. │
│de evaluare a │de remediere│Facilitarea │
│personalului │a punctelor │implementării │
│la tipul de │slabe │activităţilor cu │
│unitate de │identificate│scopul creşterii │
│învăţământ şi │şi de │nivelului │
│la PDI/PAS în │consolidare │satisfacţiei │
│curs* │a zonelor de│părinţilor şi, │
│ │performanţă │după caz, a │
│ │şi excelenţă│elevilor faţă de │
│ │ │calitatea │
│ │ │personalului │
│ │ │C.113. Utilizarea│
│ │ │feedback-ului de │
│ │ │la beneficiari │
│ │ │pentru │
│ │ │îmbunătăţirea │
│ │ │instrumentelor de│
│ │ │evaluare şi a │
│ │ │calităţii │
│ │ │serviciilor │
│ │ │educaţionale │
│ │ │C.114. Utilizarea│
│ │ │rezultatelor │
│ │ │evaluării │
│ │ │calităţii │
│ │ │corpului │
│ │ │profesoral pentru│
│ │ │actualizarea şi │
│ │ │revizuirea │
│ │ │documentelor de │
│ │ │prognoză │
└──────────────┴────────────┴─────────────────┘
    Domeniul: C. Managementul calităţii
    Criteriul: e) Accesibilitatea resurselor adecvate învăţării
    Indicatorul 20. Optimizarea accesului la resursele educaţionale

┌───────────┬────────────┬──────────────┐
│Cerinţe │Cerinţe │ │
│pentru │pentru │ │
│standardul │standardul │Cerinţe pentru│
│de │de │standardul de │
│autorizare │acreditare │referinţă │
│de │şi evaluare │ │
│funcţionare│externă │ │
│provizorie │periodică │ │
├───────────┼────────────┼──────────────┤
│ │B.105. │ │
│ │Demonstrarea│ │
│ │accesului şi│ │
│ │a │C.115. │
│ │progresului,│Îmbunătăţirea │
│ │în perioada │nivelului de │
│ │de la ultima│informare a │
│ │evaluare │beneficiarilor│
│ │externă, în │- copii/elevi │
│ │privinţa │şi părinţi │
│ │accesului │(inclusiv │
│ │copiilor/ │pentru cei cu │
│ │elevilor şi │dizabilităţi) │
│ │al cadrelor │în privinţa │
│ │didactice la│spaţiilor │
│ │spaţiile │şcolare şi │
│ │şcolare şi │auxiliare, a │
│- │auxiliare, │mijloacelor de│
│ │la │învăţământ, │
│ │mijloacele │auxiliarelor │
│ │de │curriculare, │
│ │învăţământ, │bibliotecii/ │
│ │la │centrului de │
│ │auxiliarele │documentare şi│
│ │curriculare,│informare, │
│ │la │tehnologiei │
│ │bibliotecă/ │informatice şi│
│ │centrul de │de comunicare │
│ │documentare │existente şi a│
│ │şi │celorlalte │
│ │informare, │resurse │
│ │la │disponibile │
│ │tehnologia │ │
│ │informatică │ │
│ │şi de │ │
│ │comunicare │ │
└───────────┴────────────┴──────────────┘
    Domeniul: C. Managementul calităţii
    Criteriul: f) Baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calităţii
    Indicatorul 21. Constituirea bazei de date a unităţii de învăţământ

┌───────────┬──────────────┬──────────────┐
│Cerinţe │ │ │
│pentru │Cerinţe pentru│ │
│standardul │standardul de │Cerinţe pentru│
│de │acreditare şi │standardul de │
│autorizare │evaluare │referinţă │
│de │externă │ │
│funcţionare│periodică │ │
│provizorie │ │ │
├───────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │C.116. Analiza│
│ │B.106. │şi publicarea │
│ │Existenţa în │datelor │
│ │format │privind │
│ │electronic şi │evoluţia │
│ │încărcarea în │indicatorilor │
│ │aplicaţia │esenţiali din │
│ │informatică │SNIE, privind │
│ │indicată prin │participarea │
│ │instrucţiunile│şcolară, │
│- │periodice │rezultatele │
│ │emise de │învăţării şi │
│ │ARACIP a │destinaţia │
│ │documentelor │absolvenţilor,│
│ │necesare │pe ultimii 5 │
│ │evaluării │ani (ca atare │
│ │interne şi │sau cuprinse │
│ │externe a │în documentele│
│ │unităţii de │de prognoză şi│
│ │învăţământ │/sau de │
│ │ │raportare) │
└───────────┴──────────────┴──────────────┘
    Domeniul: C. Managementul calităţii
    Criteriul: g) Transparenţa informaţiilor de interes public, inclusiv a celor privitoare la programele de studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările oferite
    Indicatorul 22. Asigurarea accesului la oferta educaţională a şcolii

┌───────────┬───────────────┬───────────────┐
│Cerinţe │ │ │
│pentru │Cerinţe pentru │ │
│standardul │standardul de │Cerinţe pentru │
│de │acreditare şi │standardul de │
│autorizare │evaluare │referinţă │
│de │externă │ │
│funcţionare│periodică │ │
│provizorie │ │ │
├───────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │C.117. │
│ │ │Informarea │
│ │ │beneficiarilor,│
│ │ │prin mijloace │
│ │ │clasice şi │
│ │ │electronice, │
│ │ │inclusiv prin │
│ │B.107. │formate │
│ │Publicarea │accesibile şi │
│ │datelor şi │cu tehnologii │
│ │informaţiilor │adecvate │
│- │de interes │tipului de │
│ │public, pe │dizabilitate, │
│ │înţelesul │privind │
│ │grupului-ţintă,│posibilităţile │
│ │dacă este cazul│de continuare a│
│ │ │educaţiei şi, │
│ │ │după caz, de │
│ │ │intrare pe │
│ │ │piaţa muncii, │
│ │ │pe plan local, │
│ │ │naţional şi │
│ │ │european │
└───────────┴───────────────┴───────────────┘
    Domeniul: C. Managementul calităţii
    Criteriul: h) Funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii
    Indicatorul 23. Constituirea şi funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea internă a calităţii

┌───────────┬────────────┬─────────────┐
│Cerinţe │Cerinţe │ │
│pentru │pentru │ │
│standardul │standardul │Cerinţe │
│de │de │pentru │
│autorizare │acreditare │standardul de│
│de │şi evaluare │referinţă │
│funcţionare│externă │ │
│provizorie │periodică │ │
├───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │B.108. │C.118. │
│ │Funcţionarea│Utilizarea │
│ │structurilor│RAEI şi a │
│ │responsabile│datelor │
│ │cu evaluarea│oferite de │
│ │internă a │structura │
│ │calităţii - │responsabilă │
│ │inclusiv │cu evaluarea │
│ │folosirea │internă a │
│- │resurselor │calităţii │
│ │umane, │pentru │
│ │financiare │planificarea,│
│ │şi materiale│realizarea, │
│ │puse la │evaluarea şi │
│ │dispoziţie │revizuirea │
│ │pentru │documentelor │
│ │funcţionarea│programatice │
│ │acestora │şi a ofertei │
│ │ │educaţionale │
└───────────┴────────────┴─────────────┘
    Domeniul: C. Managementul calităţii
    Criteriul: i) Acurateţea raportărilor prevăzute de legislaţia în vigoare
    Indicatorul 24. Acurateţea raportărilor prevăzute de legislaţia în vigoare

┌───────────┬──────────────┬─────────────┐
│Cerinţe │ │ │
│pentru │Cerinţe pentru│ │
│standardul │standardul de │Cerinţe │
│de │acreditare şi │pentru │
│autorizare │evaluare │standardul de│
│de │externă │referinţă │
│funcţionare│periodică │ │
│provizorie │ │ │
├───────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │C.119. │
│ │ │Asigurarea │
│ │B.109. │caracterului │
│ │Realizarea │reprezentativ│
│ │raportărilor │al │
│ │solicitate de │rapoartelor │
│ │instituţiile │publice, prin│
│ │abilitate prin│prezentarea │
│ │lege, din │datelor şi │
│ │cadrul │evidenţierea │
│ │sistemului de │progresului, │
│ │învăţământ (cu│atât la │
│ │precădere, de │nivelul │
│- │către │întregii │
│ │inspectoratele│populaţii │
│ │şcolare) şi │şcolare, cât │
│ │din afara │şi al │
│ │acestuia, │categoriilor │
│ │precum şi faţă│dezavantajate│
│ │de │/vulnerabile │
│ │beneficiarii │şi, după caz,│
│ │de educaţie şi│la nivelul │
│ │actori din │preşcolarilor│
│ │comunitate, în│şi elevilor │
│ │termenele │talentaţi/ │
│ │stabilite │capabili de │
│ │ │performanţe │
│ │ │înalte │
├───────────┴──────────────┴─────────────┤
│Cerinţe specifice pentru învăţământul │
│antepreşcolar şi preşcolar │
├───────────┬──────────────┬─────────────┤
│Cerinţe │ │ │
│pentru │Cerinţe pentru│ │
│standardul │standardul de │Cerinţe │
│de │acreditare şi │pentru │
│autorizare │evaluare │standardul de│
│de │externă │referinţă │
│funcţionare│periodică │ │
│provizorie │ │ │
├───────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │B.109.a/p. │ │
│ │Furnizarea │ │
│ │rapoartelor, │ │
│ │informărilor │ │
│ │şi datelor │ │
│ │solicitate de │ │
│ │instituţiile │ │
│ │ierarhic │ │
│ │superioare, de│ │
│ │către │ │
│- │instituţiile │- │
│ │medicale │ │
│ │partenere şi │ │
│ │de către │ │
│ │autorităţile │ │
│ │publice, în │ │
│ │formatul, la │ │
│ │termenul şi │ │
│ │având │ │
│ │conţinutul │ │
│ │solicitate │ │
├───────────┴──────────────┴─────────────┤
│Cerinţe specifice pentru învăţământul │
│special şi special integrat inclusiv │
│antepreşcolar (intervenţie timpurie) │
├───────────┬──────────────┬─────────────┤
│Cerinţe │ │ │
│pentru │Cerinţe pentru│ │
│standardul │standardul de │Cerinţe │
│de │acreditare şi │pentru │
│autorizare │evaluare │standardul de│
│de │externă │referinţă │
│funcţionare│periodică │ │
│provizorie │ │ │
├───────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │B.109s-it. │ │
│ │Furnizarea │ │
│ │rapoartelor, │ │
│ │informărilor │ │
│ │şi datelor │ │
│ │solicitate de │ │
│ │instituţiile │ │
│ │ierarhic │ │
│ │superioare, de│ │
│ │către │ │
│- │instituţiile │- │
│ │medicale │ │
│ │partenere şi │ │
│ │de către │ │
│ │autorităţile │ │
│ │publice, în │ │
│ │formatul, la │ │
│ │termenul şi │ │
│ │având │ │
│ │conţinutul │ │
│ │solicitate │ │
└───────────┴──────────────┴─────────────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016